Hotărârea nr. 358/2019

Hotărârea nr. 358 din 26.09.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății

HOTĂRÂREA NR. 358 DIN 26.09.2019

privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere :

-Solicitarea nr. 2369/23.08.2019 a Președintelui Consiliului de Administrație a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 34004/23.08.2019;

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 9642/17.09.2019 pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 9643/17.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9735/20.09.2019; -Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 9735/19.09.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1487/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l , nr. 1488/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1489/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1490/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1491/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL nr. 164/3.05.2019 privind mandatarea împuterniciți lor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A., aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliului de Administrație și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu;

-Dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. ”b” și ale art. 137 alin.(l) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

  • - Dispozițiile art. 29 alin. (1) și art. 64Alalin. (3), (4), (5), (7) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completă;

  • - Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” și ale art. 139(3) și (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu, în Consiliul de Administrație al societății, al domnului Tiberiu Ciobanu.

Art 2 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, persoanei nominalizate la art. 1, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău .

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. -,'s 'T


j X i CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE { SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ffi//          NICOLAE-OVU)IU4^)P6viCI