Hotărârea nr. 357/2019

Hotărârea nr. 357 din 26.09.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău


ff// tacrir/

' -,y         -

^^fâf/fff/i^ora/<7/  //wutri/tftt/ftf acar/

HOTĂRÂREA NR. 357 DIN 26.09.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 33411/ 12.08.2019 , nr. 33674/ 19.08.2019, nr. 33992/ 23.08.2019, nr. 33993/23.08.2019, nr. 34079/ 26.08.2019, nr. 39740/ 04.09.2019, nr. 34544/ 02.09.2019, nr. 34663/ 03.09.2019 și nr. 35327/ 12.09.2019 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78361/ 18.09.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9670/18.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9671/19.09.2019;

-Raportul comun al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu înregistrat cu nr. 9671/20.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1484/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1485.25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, și nr. 1486/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139(3) lit.”g” și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 48,80 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă, str. Narciselor nr. 19 Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Narciselor din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) suprafeței de 11 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă, str. Serbanesti 9F Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Serbănești din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) suprafeței de 64,40 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă, str. Cezar Uncescu, Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării unui număr de 4 branșamente gaze naturale presiune redusă, pe strada Cezar Uncescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4) suprafeței de 21 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă, str. Dorului nr. 54, Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Dorului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 137 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică Complex Rezidențial Unirea S+P+7+8R, str. Ștefan cel Mare nr. 40A, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 50 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4kv aferentă PT 76 Bacău, jud. Bacău", în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Calea Romanului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 28,70 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Creare condiții de coexistență - eliberare amplasament pentru construire cămin de bătrâni și restaurant în mun. Bacău, str. Vasile Parvan nr. 29, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Vasile Parvan din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 1135 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4kv aferentă PT 157 Bacău, PT 198 Bacău, jud. Bacău", în vederea înlocuirii cablului electric LEA 0,4Kv și amplasării cablului electric subteran LES IKv pe străzile Hoitului, N. L. Bogdan, Prunului, Dimitrie Bușilă, slt. Adam, Tecuciului, Arțarului, Trecătoarea Islaz din municipiul Bacău, delimitată,, conform planurilor de situație, Anexele nr. 8, nr. 9 și nr. 10, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 15 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică Complex Rezidențial Unirea S+P+7+8R, str. Ștefan cel Mare nr. 40A, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui post de transformare pe str. Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 0,5 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării " Creare condiții de coexistență - eliberare amplasament pentru construire cămin de bătrâni și restaurant în mun. Bacău, str. Vasile Parvan nr. 29, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție, pe str. Vasile Parvan din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 22 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA 0,4kv aferentă PT 157 Bacău, PT 198 Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării a 22 de stâlpi de rețea ce vor înlocui 22 de stâlpi degradați pe străzile Hoitului, N. L. Bogdan, Prunului, Dimitrie Bușilă, slt. Adam, Tecuciului, Arțarului, Trecătoarea Islaz din municipiul Bacău, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 8, nr. 9 și nr. 10, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 0,5 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică hală de producție plăci aparținând S.C. COMBOTEH S.R.L. amplasat pe str. Constanței nr. 8, localitatea Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție 400A, pe str. Constantei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 11, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 12, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art, 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253.' 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


t* w

144 tf

| Hah

ti______

î

*

H-h

F»r

v 5


Na Pnt

OuMwpdnhCMfd,

LMg*w «Mm

XH

1

cemiJM

MTW830

222»

2

comico?

4478703*4

2.586

3

«47*7030*

34.783

4

688000441

847WJ43

7380

4

«socaru

8478B7J1B

4M0*

»

5880M307

847884372

7342

7

«8041-734

847M4JT2

a in

fl

5880*1307

M7M4.159

031»

0051SM

M75M477

MM

10

5880*100*

847*74382

3441

11

MWwnflrtT

647877321

4U8fi

12

«017383

1547

1M87

n

«8017.747

«4780*313

0307

14

moiflja

. L722

23451

15

8M8W380

847*98.108

32,704

A(1)-2115.74n> P-2SMOTm


paterROMANIA       g

JUDEȚUL BACĂU 31 CONSILIUL LOCAL BACĂU


\      ANEXA NR, 3

LA HOTĂRÂREA NR. 357 DIN 26.09.2019


/U4A-/V


4^?--

<5xr ild.P-


aik '' r<           \

CAferf'tin


CONSILIERI LOCALII,' DUMITRU IRO JILIE BÎRZU,___

CGHIORCHE1IULUȚA


o Contrasemnează pentru legali SECRETARUL GENERAL AL MUN. țA NICOLAE - OVIDIU POPOV1
i G1 EerefiC^.v. Oj. S VASilAS MIHAELA ttZNA ! Adrcsa:3,'OU -ir.CEZAR UNCtSCU N-; FN jlid B;,c


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

LEGENDA:

■I? ? FB PROIECTATA pctociubeton ,2bec, S-l op

nnrr BMPM/BMPT,FtfcS4p«««Iubcc proiectil ,4buc,3-lmpi --------LES I XV PROIECTATA , L-lOOro;

<î TtooAtttrxfuc» idtitos pt itoțllomlrtx

«Mit CM         I ,L<00K

.    «tip lom inlocak. 5buc

. Bran—tent Mectoc w: «t-wtitc-pi

Proprietari particularo


Proprietari particulare

ILjjLy r>i<TM»

CONSILIERI ț.CfCALI: DUMITRU 1LIE BÎRZU GH1ORGHEHU

ONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU n£o)


- *          i .■

....   ... .. /a

VERIPiCATOJV EXPERT

NUME

Eiafaâftkx:


ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. 357 DIN 26.09.2019

Proprietari particularo


5Lr Proprietari poticutee

UAQ.4kV AL2>16 dcmmt.1___________

NFA2X 50+3'50+lfi nmmp PROIECTAT, L“2Mrn

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
CONȘILIE DUMITRU IL1E BÎRZU GHIORGHE HULUTa


plOgăU;.


SC ENA ELECTRIC SRL

Im. UtaL m WJĂ ■. M CC» KJffiK BdgWMl

Creare condiții de coexistent* eliberare plasat nl pentru construire nin de batrani si restaurant in mun. Beoau, str. Vestic Panou, nr. 29, jud. Bacău

mran»

r«a ■vte --TSS--

Pta» <fa sfanfc pnjkcm

Funii

NuonPrauno

tata.

fi li—

Vtatkw

MrWact

ff*

'IV

C0C0IUMJMA1ML

ApoiM

Sif putori

b| Mftfi W

Lsh


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE [SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 1  \ NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
■ mMMM < Vl                         \              **

■®x\°         \

w Y\\

KPEJS*

/\

® % Y

—/^x

*T* /        \ nC5i

3^C^*/vs. **    \ 1       \


■ PHFMM2I tW


ITRU BÎRZU JRGHE HULANEXA NR. 11"          DENUMIRE:

i? ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA HALA PRODUCȚIE PLACI APARTINAND S.C. COMBOTEH S.R1, AMPLASATA PE STR. CONSTANTEI NR. 8, LOC. BACAU, JUDBACAU

PROIECT NR.

17/2019

INVESTITORI SC COMBOTEHSAL

FAZA: HCL

BENEFICIAR}

S.C DELGAZ GRID SA.

PLAN DE SITUAȚIE

BIansa g|iR.2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 12

LA HOTĂRÂREA NR. 357 DIN 26.09.2019


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICICONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ^^SERVITUTE ȘI SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

S.C. DELGAZ GRID SA., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________-

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului ÎI reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului dc uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract

Art 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată in procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

k

HLDURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a)     să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de.................mp necesară pentru realizarea

lucrării;

 • b)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii;

 • c)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract

Art'5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala

proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină........................ pe propria cheltuială;


 • e)     să execute, pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației, în termen de 60 de zile de la primirea înțtiințării,

 • f)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g)     să întrețină bunul ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h)     să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;


 • i)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat ai municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

YI.FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forja majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de Ia apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VD. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VOT. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Ari. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate

prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.


IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiționai semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


BENEFICIAR DELGAZ GRID SA

Radu Petre

Director General Adjunct

UviuMan împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

DIRECTOR EX. ADJUNCT CRISTINA BUZDUGAN

v DIRECTOR EXECUTIV

X FLORIN MATEUTA