Hotărârea nr. 355/2019

Hotărârea nr. 355 din 26.09.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” ce se va desfășura în perioada 07-08.10.2019

HOTĂRÂREA NR. 355 DIN 26.09.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor", în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, ce se va desfășura în perioada 07 - 08.10.2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Adresa nr. 411 din 11.10.2019 înaintată de Asociația „Speranța Bunicilor" la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 16987 din 11.09.2019 prin care se solicită suportul financiar în vederea organizării evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”;

-Referatul nr. 16994'11.10.2019 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor", în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 16995;11.10.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9704/19.09.2019;

-Raportul Direcției de Asistență Socială Bacău înregistrat cu nr. 17871/20.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1478/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1479/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1480/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 23 din Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și alin. (9) lit. “a” și art. 139(3) lit.”a” și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor", în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, ce va desfășura în zilele de 07 și 08 octombrie 2019, eveniment dedicat pensionarilor din municipiul Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a Municipiului Bacău a sumei de 49.500 lei și participarea la selecționarea persoanelor care vor lua parte la eveniment, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea realizării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 49.500 lei, reprezentând contribuția Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, iar decontarea cheltuielilor se va efectua din Capitolul 68.02,50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, TitlulXI Alte cheltuieli, art. 59.11 Asociații și fundații, pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI IROFTE DU BÎRZU ILIE GHIORGHE


N.O.P/I.AJR.T./EX.l/DS.I-A-2\ f


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

V <\ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 355 DIN 26.09.2019

ROMÂNIA                            ASOCIAȚIA

JUDEȚUL BACĂU                            „Speranța Bunicilor”

MUNICIPIUL BACĂU

Nr-_____din____ Nr._________din______________

CONTRACT DE ASOCIERE

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str, Marasesti nr. 6, reprezentat de Primarul Municipiului Bacău, Cosmin Neculn, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. Î7A, jud. Bacău, cod fiscal 15370567, tel 0234/581643. fax 0234/586492, cont bancar nr. RO38TREZ24A.685050591100X deschis la Trezoreria Municipiului Bacău reprezentată legal de d-na Diacon u Cartnen-Mihaela.

si

Asociația „Speranța Bunicilor", în calitate de c-rganîzator, cu sediul în Bacau, str. Arcadie Șepiilici, nr. 5A. având cornul nr. RO—..........................., reprezentată prin Cucoranu Marinei, având

funcția dc președinte

Au convertii in temeiul prevederilor

o An 129 alin, (2) lit. “cT, alin. (7) Ut. i:b” și alin. {9} lit. "a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, ale nrt. 1180, 1182, 1166. 1171, 1176, 1179, 1270 și turnătoarele Cod Civil;

» Alt 35 din Legea nr 273 /2006 privind Finanțele publice Locale cu modificările si completările ulterioare,

ir. încheierea pi ezcntulm Contract de parteneriat cu respectarea urmâ’.carelor c auze.

Ari, L (i) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in xederca realizării în comun a evenimentului „Ziua internațională a Persoanelor Vârstnice".

  • (2) Valoare tataia a bugetului proiectului este de 55.039 Iei. din care Municipiul Uneau, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău alocă suma de 49.500 lei și participă la selecția persoanelor care vor lua parte Ia eveniment.

Hi. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de ia data semnării de către părți. pana râ data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Baca» se obliga s« aloce suma necesară realizării proiectul prevăzut ’a Art. 1 (1) cu suma maxima de 49.500 lei.

Art 4. (1) Asociația „Speranța Bunicilor”se obligă :

o Sa finanțeze proiectul prevăzut Ia Art, 1(1) din surse proprii si atrase ca diferență cel puțin pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

o Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

» Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizare proiectului;

o Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

a Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare Ia proiect, conform prevederilor legale.

(2) Asociația „Speranța Bunicilor” își asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmează a fi finanțate prin alic proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația „Speranța Bunicilor” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insolit de documente justificative legale.

  • (2) DocumenteIe justificative (Ct/BI) vor fi prezentate m original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

  • (3) Asociația „Speranța Bunicilor” se obliga sa completeze sau sa modifice la so’icilarea Municipiului Bacău, documentele prezentate spre decontare in termen de 30 de zile lucratoare de ia data solicitării;

  • (4) Daca Asociația „Speranța Bunicilor” nu furnizează Municipiului Bacău un raport conform Art 5(3) si nu furnizează o explicație scrisa , acceptabila si suficienta asupra motivelor care Lau împiedicai sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poale rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustifîcate;

  • (5) Municipiul Bacău, poate rezilia contractul, rara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația „Speranța Bunicilor”:

«» nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații. persista inca in nconorarea or sau nu furnizează explicații satisfăcătoare in 5 zile de Ia trimiterea notificării;

«* este in stare de faliment sau pc cale de lichidare, are afacerile administrata de către tribunal, a începui proceduri de aranjamente cu creditorii, arc activitatea suspendata sau este în orice situație analoge, provenind dintr-o procedura siirfiara prevăzută in ’egislalin si reglementările in vigoare;

o 2 suferit condamnați definitive datorate unei conduite profesionale printre condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pol fi dovedite prin orice mijloace;

« se angajează in orice act. de frauda sar. corupție sau este implicat ia organizați criminale sau în alte a cri vitali ilegale,

o isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

o face declarații false sau :ncompletc sau furnizează raporturi care nu corespund realității.

(7) Jn cazul rezilierii contractului din vina Asociația „Speranța Bunicilor”, in cazurile specificate in Ari 5 (5) din contract. Municipiul Bacău poale solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila , corespunzător gravitații faptelor in cauza si cupa ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin dc plata in contul partenerului.

V. RAPUNDEREA PARTiLOR

Arî.7 Prezentul înscris sen este interesul comun al pârtilor care se obliga sa4 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urrnnrcasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art 9 Cu excepțiile prevăzute dc prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract.Modificarea poate interveni numai prin acordul dc voința exprimat al panilor prin act adițional,

Art.W. Pentru neindcplmircn, îndeplinirea defectuoasa sau cu iniarzjerc a obligațiilor asumate in acest contract partea în culpa va suporta daune.

Art H. Asociația „Speranța Bunicilor” își va asuma întreaga responsabilitate cu privire ia obligațiile fiscale si in raport cu terte parii, inclusiv pentru daune de orice natura aduse tertclor parii pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării proiectului. Asociație „Speranța Bunicilcr"va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cri orice cerere de despăgubire sau acțiune aparate ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parii.

Vi. FORȚA MAJORA

Art 12 Prin forta majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si dc neipJaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate da către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita dc culpa.

Art 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca. Forța majora arc caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forțe majora, ponte renunța Îs executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea, partea care o invoca este obligata.

a)sa comunice partenerului contracara in scris cazul de forte majora in termen de una zi ds in apariție;

b}sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazi lui dc forte majora;


d)sa ia toate masurile necesare pcaini a limita consecințele cc Ic generează cazul de foita majora;

  • (2) Țoale comunicările se tor face iu scris, iar tcnnencie de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la mii resimtă.

  • (3) Daca forța majora depășește o durate de cinci zile, fiecare porte poale sa rcuwite la executarea comractului in continuare, Tara ca sa poala cerc despăgubiri de ia cealaltă.

Arî.14 Cazul fortuit este un eventrneml imprevizibil si de neinlarurat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa parai care ii invoca. Cazul fortuit ca si forte majora este exor.erator de răspundere.

VIL LITIGII

ArL15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pc cale amiabila, iar daca părțile nu cad dc acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, caic unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacău PRIMAR


Asociația „Speranța Bunicilor" PREȘEDINTE CUCORANU MARINEL

COSMIN XECULA

Director Direcția de Asistență Socială a

Municioiului Bacău

DIACONU CARMEN-MIHAELA

Sef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buuet

LOREN’A MAZILI’

Vizat juridic

IULIAN AXENTE

Anexa la Contractul nr_______

BUGETUL


Partener,

Municipiul Bacău

PRIMAR

COSMIN NECULA


Asociația „Speranța Bunicilor* PREȘEDINTE CUCORANU MARINEL

Director Direcția de Asistență Soc'aiâ a

Municipiului Bacău

D1ACONU CARMEN-MjHAELA

Sef Serviciu Financiar, Contabilitate. Buaet LORENAMAZILU

Vizat juridic

IULIAN AXENTE


CONSILIERI LOCALI DUMITRU IRO ILIE BÎRZU GHIORGHE HULUȚÎNTOCMIT, OFICIUL JURIDIC /? IULIAN AXENTE#^.

DIRECTOR D.A.S., DIACONI’ CASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


CONT

SECRETARUL GENERAL AL MUN NICOLAE - OVIDIU POP