Hotărârea nr. 354/2019

Hotărârea nr. 354 din 26.09.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Plăcintele bunicilor” cu ocazia ”Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 01 octombrie 2019

)/> ■

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară Ia data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 34010/ 26.08.2019 înaintată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău prin care ne solicită asocierea în vederea realizării în comun a evenimentului "Plăcintele bunicilor” cu ocazia ”Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”;

-Referatul nr. 34010/ 18.09.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului "Plăcintele bunicilor” cu ocazia ”Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 01 octombrie 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9703/ 18.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9704/19.09.2019;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 9704/20.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1475/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1476/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1477/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”b” și alin. (9) lit. ”a” și art.l39(3) lit.”a” și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului "Plăcintele bunicilor” cu ocazia ”Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 01 octombrie 2019, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. (1) Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.000 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, desemnarea unui reprezentant în juriul evenimentului, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art. 1.

 • (2) Locația unde se va desfășura evenimentul este Parcul Cancicov - în fața fântânii arteziene, pe o suprafață de 100 mp.

ART. 3. Alocarea celor 2.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău evidențiată în adresa nr. 34010/ 26.08.2019, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOC IROFTE DUMITRU^ BÎRZU1LLE GHIORGHE HULUTA

5N.O.PADJR T./EXJ/DS.I-A-2


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 354 DIN 26.09,2019

CONTRACT. CADRU DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I, PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmîn Necula.

si

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, denumit in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul Bacău, str. Condorilor, nr. 2, având contul nr. _________________________________, deschis la _________________, Cod Fiscal

_____________________, reprezentată prin Daniela Țîțaru, având funcția de Director General Au convenit in temeiul prevederilor

 • •   Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. "d” și lit. ”e", alin. (7) lit. ”b” și alin. (9) lit. ”a” din Ordonanța de Urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Hotărâre Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.(1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea organizării evenimentului "Plăcintele bunicilor” cu ocazia "Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 01 octombrie 2019 în Parcul Cancicov.

(2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 4.000 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 2.000 lei.

III.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul concract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV.  OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1(1) suma maxima de 2.000 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, desemnarea unui reprezentant în juriu. Suma va fi virata in contul nr, _____________________________________________, deschis la _____________________________., intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

Art 4. (1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se obliga:

 • •  Sa aloce pentru realizarea evenimentului prevăzut la Arc. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insolit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documenteie justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatti.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul inscris servește interesului comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art. 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului "Plăcintele bunicilor” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (!) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forca majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea .partea care o invoca este obligata :

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual incetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta,

ArL14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

'VII IjITPIGtII

Art 15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fî soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționare de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.\ SERVICIUL CABINET PRIMAR '         IO AN POPAMunicipiu] Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Direcția Economica

Direcția Juridica

7

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUJClSACĂU NICOLAE - OVIDIU PO/(/VHn