Hotărârea nr. 353/2019

Hotărârea nr. 353 din 26.09.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019

)/>             •

< z t ama//f <f

(f//   arău

'^OJLif/fa/ ^oru/a/ //ff/it’rf/ffff/fff ^3 acăa

HOTĂRÂREA NR. 353 DIN 26.09.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Adresa Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Bacău nr. 23989/ 03.04.2019 prin care solicită sprijin în vederea organizării Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019; -Referatul nr. 23989/ 17.08.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9628.' 17.09.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9629/18.09.2019;

-Raportul Biroului Aprovizionare și IT înregistrat cu nr. 9629/20.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1471/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1472/25.09.2019 ai Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1473/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1474/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alîn.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”d” și alin. (9) lit. ”a” și aleart.l39(3) lit. ”g” și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Nevăzătorilor din România Filiala

Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019.

ART. 2. Evenimentul va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia în data de 11 octombrie 2019.


ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Teatrul Municipal Bacovia.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Teatrului Municipal Bacovia, Compartimentului învățământ Cultură Sănătate, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Bacău.


ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen  legal Instituției Prefecțtrtui -'■Jifdșțul Bacău pentru verificarea legalității.


CONSELIE

IROFTE DU

BÎRZU ILIE_ GHIORGHE HULțJTĂjCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

I BACĂU


I

/SECRETARUL GENERAL AL MUNI

1         NICOLAE-O