Hotărârea nr. 352/2019

Hotărârea nr. 352 din 26.09.2019 privind darea în folosința gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău

)/)

< zlo-mat/fa

^3 ar v/ft

''ffo Ji.if/ff(/          (f/   //ft Mfrf'/if((/f/t ^3 ctctlf/

HOTĂRÂREA NR. 352 DIN 26.09.2019 privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art.l33(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Adresa nr, 514/ 04.07.2019 înaintată de Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 34089/ 04,07.2019 prin care solicită acordarea cu titlu gratuit a spațiului situat în incinta PT nr. 58, din Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis;

-Referatul nr. 78345/ 09,09,2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr, 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România -Filiala Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9725/19.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr, 9726 T 9,09.2019;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu înregistrat cu nr. 9726/19.09,2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr, 1467/25,09,2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1468/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1469/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1470/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 7 și ale art. 8 din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 108 lit. ”d”, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin, (1), lit, ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art, 349 353 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art, 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „a” și ale art. 139(3) lit.”g” și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 (1) - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis, cu datele de identificare precizate în Anexa nr, 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău, în vederea folosirii acestuia pentru birouri și depozit.

 • (2) - Predarea primirea imobilului se va face pe bază de proces verbal ce va fi anexă la contractul de folosință gratuită în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • (3) - Plata cheltuielilor cu amenajarea spațiului și cele referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate, telefon vor fi suportate de Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Bacău.

 • (4) - Obligațiile Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău, modalitățile de angajare a răspunderii si sancțiunile sunt prevăzute în contractul de folosință gratuită - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău.

ART. 4 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


IROFTE BÎRZU GHIORGHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 352 DIN 26.09.2019


DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI- IMOBIL PROPUS A FI TRANSMIS IN FOLOSINȚA GRATUITA SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA FILIALA BACĂU


NR. CRT.

DENUMIREA BUNULUI/ ADRESA

DATE DE IDENTIFICARE

VALOAREA DE INVENTAR

1.

P.T. 58, STR.STEFAN CEL MARE NR.12BIS

Nr.cadastral 13913, C.F.40604

Suprafața construită=163mp Suprafața utila= 151 mp Compus din: spațiul aferent CT =147mp, sj^tiu aferent grupului S^nnpr=4mp

99.9601ei


CONSILIERI DUMITRU ILIE BÎRZU GHIORGHE HUtUȚÂ_CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA BUZDUGAN


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 352 DIN 26.09.2019

CONTRACT DE COMODAT (FOLOSINȚA GRATUITĂ) Nr................... din...........................

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare comodant

si

Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău, cu sediul în Bacau, str.Oituz nr.61 județ Bacău, având C.U.l. 4591937, reprezentată prin Director it.col.(r) DAN MARCEL BABLIUC denumit în continuare comodatar,

a intervenit în temeiul art.861 al.3 și arL874 din Codul Civil, al art. 108, art.I29 alin.2 lit.c„ alin.6 iit.a, arL349-353 din O.U.G. nr..57/2019 privind Codul Administrativ, al HCL nr..... din ....vind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de folosință către Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Bacău, a spațiului situat in incinta P.T. nr.58 din Bacău, str. Ștefan ce! Mare nr.l2bis, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, prezentul contract.

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 MUNICIPIUL BACAU dă in folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Bacău, spațiul situat în incinta P.T. nr.58 din Bacău, str. Ștefan cel Mare 12 bis, cu următoarele dale de identificare : nr.cadastral 13913, C.F.40604, suprafața construită=!63mp, suprafața utila=151mp, compus din: spațiul aferent CT =147mp și spațiu aferent grupului sanitar=4mp.

in. DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

 • 3.1 Bunul prevăzut la punctul 2.1, este dat in folosință gratuită pentru a fi folosit ca spațiu de birouri pentru personalul propriu și depozit.

IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1 Prezentul contract se încheie pentru o perioada de 15 ani, începând cu data de.....................

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile si obligațiile comodantului

 • a) să predea bunul menționat la punctul 2.1, cu datele de identificare de mai sus, în starea tehnică în care acestea se găsesc, prin Proces Verbal de predare-primire;

 • b) de a verifica periodic daca comodataru! folosește bunul potrivit destinației lor fara a le deterioara;

 • c) de a solicita încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

52. Drepturile comodatarului:

 • a) de a primi in folosință gratuită bunul prevăzut la punctul 2.1

 • b) de a folosi bunul primit in folosință gratuita conform destinației specificate la art.3.1

5.3 Obligațiile comodatarului

 • a) de a folosi bunul primit în folosință gratuită potrivit destinației acestuia,

 • b) de a conserva și utiliza bunul primit în folosință gratuită asemeni unui bun proprietar;

 • c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările și cheltuielile aferente generate de folosința imobilului referitor la întreținere, energie electrică, termică, apă - canal, gaz, abonament telefon/interfon, internet, salubrizare, reparații, asigurarea bunului se va suporta integral de către comodatar precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

 • d) cheltuielile rezultate din efectuarea unor eventuale îmbunătățiri aduse imobilului vor fi suportate integral de comodatar;

 • e) de a permite comodantului verificarea periodică a bunului primit în folosință gratuită;

 • f) de a nu schimba destinația bunului primit în folosință fără hotărâre a Consiliului Local Bacau;

 • g) comodatarul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui;

 • h) de a prezenta anual un raport privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognize și strategii pentru perioada următoare;

 • i) de a informa comodantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și de existenșa unor cauze sau iminența poducerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • j) folosința dobândită în baza H.C.L...........nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei

alte persoane.

VI. RESTITUIREA BUNULUI

 • 6.1. Comodatarul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract, liber de orice sarcini.

VII. ÎNCETAREA contractului de comodat

 • 7.1 Raporturile contractuale încetează Ia data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunurilor cel puțin în starea în care au fost primite.

 • 7.2 Raporturile contractuale încetează dacă una dintre părți cesionează drepturile si obligațiile sale fara acordul celeilalte parti.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT

8.1în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către comodatar, comodantul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată;

 • 8.2 Comodantul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului imobil;

 • 8.3 Comodantul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de comodat, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respecctiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

IX. Cazul fortuit și forța majoră

 • 9.1 Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres;

 • 9.2 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si parțial a oricărei obligații care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege.

 • 9.3 Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 10 zile de la data producerii evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării lui;

 • 9.4 Daca in termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dinte ele sa pretindă daune-interese.

X MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 10.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XI. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

 • 11.1. In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

 • 11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- mandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 11.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 11.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uncia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • XII. LITIGII 12J Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

 • 12,2 în cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • XIII. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Sancțiuni

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale, infracțiuni, încălcarea prevederilor art.5.3 din prezentul contract, care se sancționează conform prevederilor art.352 din O.U.G. nr.57/2019.

 • 13.2 Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante.

133 Prezentul contract a fost încheiat in 4 (patru) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, în original câte 2 (două) exemplare pentru fiecare parte.

 • 13.4 Predarea primirea se va efectua in baza Procesului Verbal de Predare - Primire.

  COMODANT

  MUNICIPIUL BACAU reprezentat prin

  PRIMAR

  COSMINNECULA

  DIRECȚIA ECONOMICA

  MARIANA ZAMFIR

  DIRECȚIA JURIDICĂ


COMODATAR

Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Filiala Bacău reprezentat prin DIRECTOR Itcol.(r) DAN MARCEL BABLIUC

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA BUZDUGAN

Compartiment Administrare și


Daniela Nastase

CONSILIERI LOCÂLTr

DUMITRU IRO

ILIE BÎRZU

GHIORGHE HUtUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENI

SECRETARUL GENERAL AL MUN.


NICOLAE - OVIDIU POPOVI