Hotărârea nr. 350/2019

Hotărârea nr. 350 din 26.09.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68525 din 11.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Miron Costin, nr. 70

C'./         ?>

ZZZ^fa/ff/   Z7f/}î(Ct/tft//f/(

HOTĂRÂREA NR. 350 DIN 26.09.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68525 din 11.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Miron Costin, nr. 70

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere:

-Cererea D-nei Dobanda Aurelia, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 34288/28.08.2019;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68525/11.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 9378 din 10.09.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 9380 din 10.09.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9602/17.09.2019;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 9602/18.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1459/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l , nr. 1460/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1461/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 șinr. 1462/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata; -Prevederile art. 108, , lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b” ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. “a”, ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și ale art. 139 alin. (3) lit. “g” si alin. (6), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68525/11.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA, cu sediul in Bacau, str. Miron Costin, nr. 70 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Miron Costin, nr. 70, format din 13 încăperi in suprafața totala de 160,15 m.p. si teren in suprafața totala de 56,57 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 10.10.2021, data la care îndeplinește condițiile de pensionare.

ART. 2 Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68525/11.05.2011, raman neschimbate.

ART. 3 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68525/11.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA/

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizata la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 6 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONSILIERI IROFTE BÎRZUILIE GHIORGHE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI