Hotărârea nr. 35/2019

Hotărârea nr. 35 din 19.02.2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”


)/? .

</</„/ .Wa <<7f/stfcf'/tfts/f/f < /l(/(‘âf/

•pî"*" 'Ții A 4 -         li •«$ * (,ț                ’- •<’».- ♦ ■ >-• '..-A -iiA. ->' r -


HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 19.02.2019

pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, însoțită de adresa Instituției Prefectului-Județul Bacău, adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice și de adresa Consiliului Concurenței, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60111/30.01.2019 ;

-Referatul nr.l 103/30.01.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1104/30.01.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 1105/30.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 141/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 142/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 143/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 144/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 145/18.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Directivei Consiliului European nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

-Prevederile Ghidului Solicitantului, Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de Investiție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”;

-Dispozițiile art.l, alin.(4), lit.’T’ și ale art.43, alin.(l) și alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.25 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.l01/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” aprobat prin HCL nr.l76/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau” și a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, cu modificările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 422/2010 privind aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Bacău”.

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.345/2013 privind aprobarea Actului Adițional nr.l la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.3/2017 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului '‘Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău";

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit."b" si lit."d" și art. 45 (2) lit."a" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

9

Art.l. Se aprobă Actul adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește dl.Lucian Bogdănel, având calitatea de reprezentant al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.l din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației.

3

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, având calitatea de reprezentant legal al Municipiului Bacău, ca, în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze Actul adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Administratorului Public, persoanelor nominalizate la art. 2 și art. 3, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, Consiliului Județean Bacău - Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTĂ DINU IOA]


E DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

VirVAI 4 17 MĂ IIAII] DMWnA’TVT

i 11               v              vy v ivi


PWRALUCA w

? ’*L         <j/

N.O.P., I.P./O.T./EX.1/DS.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 19.02. 2019

ACT ADIȚIONAL NR.3 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE

A PROIECTULUI SMIDS ÎN JUDEȚUL BACĂU

PREȘEDINTE DE IOANA-
COPMARTIMENT U.M.M.

Isabela PINTILIE

ACT ADIȚIONAL NR. 3 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SM1DS IN JUDEȚUL BACAU

Art.1- Se modifică art 15, alin.(6), și va avea următorul cuprins: Capitol VI Delegarea Gestiunii Serviciilor de salubrizare a localităților Art. 15

 • 6).In situația in care una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, la data delegării activității de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale în condițiile alin. (4) și (5) din prezentul articol, are/au în derulare un contract de delegare, valabil încheiat cu un alt operator, licitația pentru delegarea serviciului va fi făcută și pentru acea / acele unitate / unitati adminsitrativ-teritorială, cu mențiunea că operatorul selectat la nivel județean de către ADiS va începe operarea și contractul încheiat de ADIS va intra în vigoare pentru respectiva unitate adminsitrativ-teritorială doar la încetarea contractului existent.

Această prevedere nu li se aplică și nu vor fi incluse în contractul de delegare atribuit conform alin. (4) și (5) de mai sus, cu excepția cazului în care acestea formulează înainte de demararea licitațiilor o solicitare expresă pentru a fi incluse, acele unități administrativ-teritoriale care:

-își păstrează forma de gestiune directă prestata de către Serviciul Public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, înființat si organizat in subordinea consiliilor locale prin hotarari ale autorităților deliberative ale unităților administrative teritoriale respective (UAT Comuna Helegiu, UAT Oraș Comanesti, UAT Oraș Slanlc Moldova);

-își păstrează forma de gestiune directă prestata de către o societate reglementata de Legea 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrative teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrative teritoriale respective (UAT Oraș Targu Ocna);

-au contracte de delegare a gestiunii cu operatorul actual care expiră la o data ulterioară datei la care se preconizează să expire contractul ce va fi atribuit conform alin. (4) și (5),(UAT Oraș Buhusi).”

Art 2.- Se modifică si se renumeroteaza art. 18 care va avea următorul cuprins: Capitolul VIII Taxele aferente serviciilor de salubrizare Art. 18

 • 1).Pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare autoritatile administrației publice locale ale UAT-urile membre ADIS vor stabili in aria administrativa a fiecăruia, taxa speciala de salubrizare atat pentru utilizatorii casnici cat si pentru utilizatorii non casnici, in asa fel încât sa poata acoperi SUMA DE PLATA aferenta cantîtatii deșeurilor generate de fiecare UAT in parte, pentru serviciile de salubrizare colectare si transport, respectiv operare instalații - (depozitare, tratare, transfer, sortare, compostare, după caz), avand la baza, cu caracter minimal obligatoriu prevederile Planului anual de evoluție a taxelor si tarifelor aferente Proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide in județul Bacau, aprobat prin Hotarare AGA ADIS nr. 18/24.12.2010, precum sl, cu caracter orientativ de recomandare prevederile Planului anual de evoluție al taxelor actualizat in anul 2018. Autoritatile Administrației Publice Locale vor stabili prin HOL asupra cuantumului subvenției de la bugetul local pentru acoperirea sumelor de plata, in modalitatea de acordare pe care o vor considera necesara, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Taxele speciale de salubrizare stabilite prin Hotarari ale autorităților deliberative ale administrației publice locale a UAT-urilor in sarcina utilizatorilor casnici si noncasnici vor include toate elementele de cost ale Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor de la colectare, transport, transfer, compostare, sortare, tratare si eliminare ia depozitul conform, inclusiv contribuția ia economia circulara si orice alte obligații legale aplicabile. Nivelul taxelor se va stabili cu respectarea prevederilor legale aplicabile si a prevederilor din Decizia de Finanțare, din Acordul de împrumut pentru creditul de co-finanțare.

 • 2) Autoritatile administrației publice locale ale UAT-uriior membre ADIS, care constituie excepție de ia regula delegării prin intermediul Asociației a gestiunii serviciului de colectare si transport deșeuri municipale, respectiv UAT Oraș Targu Ocna, Oraș Comanesti, Oraș Slanic Moldova, Oraș Buhusi si UAT Comuna Helegiu, vor putea stabili, in sarcina utilizatorilor non-casnici si a operatorilor de colectare si transport deșeuri municipale care ii deservesc in baza Contractelor de delegare / Hotărârilor de dare in administrare a gestiunii serviciilor de colectare si transport deșeuri municipale, obligația de încheiere a Contractelor de prestări servicii individuale si sarcina plătii directe de către utilizatorii non-casnici a contravalorii serviciilor prestate de către operatorii respectivi, conform tarifelor aprobate in prealabil de către autoritatile administrației publice locale respective.

 • 3) In cazuri temeinic Justificate, cu respectarea legislației incidente in materie, autoritatile administrației publice locale ale fiecărui UAT membru ADIS, parte in unul sau mai multe Contracte de delegare încheiate de Asociație, prin procedura de achiziție publica de tipul licitație deschisa, pot adopta Hotarari privind acordarea subvențiilor pentru asigurarea respectării principiilor “menținerii echilibrului contractual” si a “recuperării integrale de către operatori a costurilor de operare siinvestițiilor pentru înființarea, reabilitarea si dezvoltarea sistemelor de salubrizare”, exclusiv in cazul Contractelor de delegare încheiate de către Asociație. Autoritatile administrației publice locale ale fiecărui UAT membru ADIS vor stabili, cu respectarea prevederilor legale incidente in materie, modalitatea optima de acordare a subvențiilor si cuantumul acestora.

 • 4) ADIS va transmite lunar fiecărui UAT, una sau doua Notificări de plata, după caz, in funcție de calitatea UAT-ului de membru implicat (parte) in cadrul Contractelor de delegare încheiate de Asociație, in numele si pe seama membrilor, cu operatorii serviciului de salubrizare, desemnați in urma procedurilor de achiziție publica de tipul licitație deschisa (o notificare de plata in cazul contractului încheiat cu operatorul de colectare si transport deșeuri municipale, respective o alta notificare de plata in cazul contractului încheiat cu operaratorul instalațiilor de deșeuri municipale).

 • 5) Din taxa de salubrizare colectata de la utilizatorii casnici si noncasnici, din subvenții acordate de autoritatile administrației publice locale si din orice alte sume legal constituite, după caz, fiecare UAT va transfera către ADIS, conform Notificărilor de plata emise de Asociație, (in mod distinct pentru activitatile componente ale serviciului de salubrizare, respectiv pentru colectare si transport deșeuri municipale si în mod similar pentru activitatile de operare instalații deșeuri - depozitare, tratare, transfer, sortare, compostare, după caz), suma de plata corespunzătoare cantitatii de deșeuri a fiecărui UAT in parte, in scopul exclusiv de plata de către ADIS a facturilor emise de către operatori pe baza tarifelor aprobate de către autoritatile administrației publice locale ale UAT-uriior membre, conform prevederilor Contractelor de delegare incheiate de Asociație in numele si pe seama UAT-uriior membre cu operatorii.

 • 6) Pana la atribuirea de către ADIS a contractului de delegare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor pentru Zona ISPA (Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe), fiecare UAT din aceasta zona va achita operatorului de colectare si transport, in baza contractului existent si tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare respective, contravaloarea serviciilor prestate, urmând sa transfere mai departe către ADIS, lunar, suma de plata, solicitata prin Notificarea transmisa de către Asociație, suma care sa acopere costurile serviciului de operare in instalata, a intregii cantitati de deșeuri municipale menajere si asimilabile menajer aferenta fiecărui UAT din zona ISPA in parte.

 • 7) După finalizarea procedurii de achiziție publica de tipul licitație deschisa, inițiata si derulata de către ADIS in numele si pe seama UAT-urilor membre din Zona ISPA (Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe) si odata cu începerea activitatii de către operatorul de colectare si transport desemnat câștigător, fiecare UAT din aceasta zona va transfera lunar către ADIS, conform fiecărei dintre cele 2 notificări de plata emise de către Asociație, (separat pentru activitatea de colectare si transport si activitatea de operare instalații), SUMA DE PLATA corespunzătoare intregii cantitatii de deșeuri a UAT-ului respectiv, in scopul exclusiv de plata de către ADIS a facturilor operatorilor, conform prevederilor Contractelor de delegare incheiate de Asociație, in numele si pe seama membrilor implicați, cu operatorii de salubrizare (colectare si transport deșeuri, respectiv operare instalata deșeuri).

 • 8) Cele 5 UAT uri excepție de ia regula delegării prin intermediul Asociației a gestiunii serviciului de salubrizare ~ colectare si transport deșeuri municipale, respectiv Orașul Comanesti, Orașul Buhusi, Orașul Targu Ocna, Orașul Slanic-Moldova, Comuna Helegiu, vor achita operatorului de colectare si transport, in baza contractului existent si tarifelor aferente activitatilor serviciului de salubrizare respective, contravaloarea serviciilor prestate, urmând sa transfere mai departe către ADIS, lunar, suma de plata, solicitata prin Notificarea transmisa de către Asociație, suma care sa acopere costurile serviciului de operare in instalata a intregii cantitati de deșeuri municipale menajere si asimilabile menajer aferenta fiecărui UAT din cele 5. In cazul in care operatorul de colectare si transport deșeuri municipale care deservește oricare dintre cele 5 UAT-uri excepție are, conform contractului de delegare/HCL de dare in administrare a serviciului obligativitatea incheieril contractelor de prestări servicii cu utilizatorii non-casnîci, acest operator va încheia contract de prestări servicii de depozitare cu operatorul instalațiilor de deșeuri si va achita contravaloarea acestora in mod direct. In acest caz, pentru evitarea dublei impuneri, sumele de plata ce urmeaza a fi tranferate către ADIS de către UAT-ul in cauza se vor calcula in funcție de cantitatile de deșeuri reziduale, mai puțin cele pentru care respectivul operator de colectare si transport a achitat in mod direct operatorului de instalații.

 • 9) ADIS va primi cate o factura lunara de plata de la operatorii serviciului de salubritate, conform prevederilor Contractelor de delegare incheiate de Asociație, in numele si pe seama membrilor. Lunar, conform prevederilor contractuale, Operatorii vor transmite facturile aferente activitatilor / serviciilor prestate in luna precedenta, către ADIS Bacau, cu evidențierea clara a cantităților de deșeuri pentru fiecare UAT in parte.

 • 10) Pentru implementarea principiului “echitabilitatii” privind suma de plata a cantitatii de deșeuri aferenta fiecărui UAT in parte si pentru respectarea principiului “plătește pentru cat arunci", dar mai ales în vederea diminuării cantităților de deșeuri reziduale, și implicit creșterea cantităților de deșeuri reciclabile, ADIS este mandatata prin Prezentul Act Adițional la Documentul de Poziție privind modul de implementare ai proiectului SIMDS in județul Bacau, aprobat prin Hotarare de Consiliului Local al fiecărui UAT membru si Hotarare a Adunării Generale a Asociaților AGA ADIS, sa opereze facturile lunare ale fiecărui operator, in vederea stabilirii obligațiilor / sumelor de plata aferente fiecărui UAT, după algoritmul de calcul detaliat in cuprinsul prezentului Act adițional, acceptat de fiecare UAT membru.

 • 11) ADIS Bacau este mandatata sa încheie, in numele si pe seama UAT-urilor membre, Contracte cu unul sau mai multe Organizații de Transfer a Responsabilității, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • 12) Factura operatorului de colectare si transport deșeuri municipale transmisa către ADIS Bacau, pentru UAT-urile membre care au delegat impreuna, prin intermediul Asociației, gestiunea activităților componente ale serviciului de salubrizare (Colectare si transport) este emisa pentru intreaga cantitate de deșeuri municipale menajere si asimilabile menajer a respectivelor UAT-uri, parte in respectivul Contract de delegare (pentru 65 UAT-uri - in cazul operatorului POS Mediu existent si pentru 23 UAT-uri, Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe - viitorul operator ISPA ce va fi desemnat in urma procedurii de achiziție publica derulata de ADIS). Fiecare factura lunara va fi operata de către ADIS in vederea stabilirii obligațiilor (sumelor) de plata aferente fiecărui UAT parte in respectivul contract de delegare, conform următorului algoritm de caicul:

A1) valoarea totala a facturii emisa pentru intreaga cantitate de deșeuri municipale menajere si asimilabile menajer se va imparii la cantitatea totala de deșeuri reziduale colectate si transportate si va rezulta VALOAREA DE PLATA (V1) aplicabila pentru fiecare tona de deșeuri reziduale a fiecărui UAT membru ADIS in aria de deservire a respectivului operator de colectare si transport. Aceasta valoare (V1) va cuprinde costul total de colectare si transport pentru toate fracțiile de deșeuri existente in deseurile municipale menajere si asimilabile menajer (reciclabil, rezidual, biodegradabil, voluminoase, DEEE, periculoase).

B1) SUMA DE PLATA aferenta fiecărui UAT din aria de deservire a operatorului de colectare si transport, pentru plata facturilor aferente exclusiv serviciului de colectare si transport deșeuri municipale se va calcula astfel:

CANTITATEA DE DEȘEURI REZIDUALE (a fiecărui UAT in parte), se va înmulți cu VALOAREA DE PLATA (V1), rezultatul, numit in continuare, SUMA DE PLATA a cantitatii aferente fiecărui UAT pentru activitatea de colectare si transport reprezintă suma/contravaloarea prestației datorata de fiecare UAT pentru plata operatorului. Cuantumul Sumei de plata va fi transmis lunar prin Notificare de plata de către ADIS către fiecare UAT in parte.

C1) Algoritmul de calcul privind stabilirea sumei de plata, se va aplica asupra facturii lunare, stabilindu-se in mod unitar, suma de plata pentru fiecare UAT in parte, in cadrul fiecărui Contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deșeuri municipale in mod corespunzător, astfel:,

-pentru fiecare UAT membru ADIS, parte in Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deșeuri municipale, încheiat de Asociație, in numeie si pe seama a 65 de UAT-uri membre de la Data intrării in vigoare a Prezentului Act Adițional la Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului SMIDS in județul Bacau,

- iar in cazul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deșeuri municipale in Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe , după data încheierii acestuia de către Asociație si de la data inceperii activității de către respectivul operator.

 • 13) Factura operatorului de instalata deșeuri municipale transmisa către ADIS Bacau pentru UAT-urile membre care au delegat împreuna, prin intermediul Asociației, gestiunea activităților componente ale serviciului de salubrizare (depozitare, transfer, tratare, sortare, compostare, după caz) este emisa pentru intreaga cantitate de deșeuri municipale menajere si asimilabile menajer a celor 93 UAT-uri membre parte in respectivul Contract de delegare. Fiecare factura lunara va fl operata de către ADIS, in vederea stabilirii obligațiilor (sumelor) de plata aferente fiecărui UAT parte in respectivul Contract de delegare, conform următorului algoritm de calcul:

A2) Valoarea totala a facturii emisa pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale menajere si asimilabile menajer se va imparti la cantitatea totala de deșeuri reziduale facturate către ADIS Bacau si acceptate la instalata (depozit si statii de transfer) si va rezulta VALOAREA DE PLATA (V2) aplicabila pentru fiecare tona de deșeuri reziduale a fiecărui UAT membru ADIS in aria de deservire a a respectivului operator al instalațiilor de deșeuri. Aceasta valoare de plata (V2) va cuprinde costul total de operare instalații (depozitare, transfer, tratare, sortare, compostare) pentru toate fracțiile de deșeuri existente in deșeurile municipale menajere si asimilabile menajer (reciclabil, rezidual, biodegradabil, voluminoase, DEEE, periculoase).

B2) SUMA DE PLATA aferenta fiecărui UAT din aria de deservire a operatorului depozitului si instalațiilor de deșeuri, pentru plata facturilor aferente exclusiv activitatilor de depozitare, tratare, transfer, sortare, compostare, după caz, se va calcula astfel:

CANTITATEA DE DEȘEURI REZIDUALE, a flecarul UAT in parte, prelucrata / intrata in oricare dintre instalațiile de deșeuri deservite de către operator (statii de transfer sau depozit) se va înmulți cu VALOAREA DE PLATA (V2), rezultatul, numit in continuare, SUMA DE PLATA a cantitatii aferente fiecărui UAT pentru activitatea de operare instalata reprezintă suma/contravaloarea prestației datorata de fiecare UAT pentru plata operatorului. Cuantumul Sumei de plata va fi transmis lunar prin Notificare de plata de către ADIS către fiecare UAT in parte. Pentru evitarea oricărui dubiu, la stabilirea sumei de plata nu vor fi avute in vedere cantitatile de deșeuri reziduale aferente contractelor de prestări servicii inchelate si achitate direct de operatorii de colectare si transport ai UAT-urilor excepție cu operatorul instalațiilor, aferente utilizatorilor non-casnici din UAT-urile excepții.

C2) Algoritmul de calcul privind stabilirea sumei de plata, se va aplica asupra facturii lunare, stabilindu-se in mod unitar suma de plata pentru fiecare UAT in parte, in cadrul Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacau, de la data intrării în vigoare a prezentului Act Adițional la Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului SMIDS in județul Bacau.

 • 14) ADIS va transmite 2 notificări de plata către fiecare dintre UAT-urile din zona de operare a operatorului de colectare si transport deșeuri municipale POS Mediu (65 de UAT-uri,), pentru cantitatile de deșeuri generate de fiecare UAT în parte, respectiv o notificare pentru plata operatorului de colectare si transport deșeuri si o a doua notificare pentru plata operatorului instalațiilor de deșeuri.

 • 15) Pentru Zona ISPA (Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe) si pentru cele 5 UAT-uri excepție de la regula delegării prin intermediul Asociației a gestiunii serviciului de colectare si transport deșeuri municipale (UAT Gras Comanesti, Gras largu Gena, Gras Buhusi, Gras Slanic Moldova, comuna Helegiu) ADIS va transmite fiecărui UAT in parte cate o singura notificare pentru plata operatorului de instalata. De la data inceperii activitatii operatorului de colectare si transport deșeuri desemnat de Asociație in numele si pe seama Municipiului Bacau si a celor 22 comune limitrofe, ADIS va transmite către Municipiul Bacau si fiecare dintre cele 22 comune limitofe, 2 notificări de plata, respectiv una pentru plata operatorului de colectare si transport deșeuri municipale si una pentru plata operatorului instalațiilor de deșeuri municipale. După aceasta data, ADIS va emite in continuare o singura notificare de plata doar către cele 5 UAT-uri excepție.

 • 16) UAT-urile membre ADIS vor achita, in termen de 20 zile de la primirea Notificării de Piața, suma de plata din fiecare notificare transmisa de către ADIS pentru cantitatiie de deșeuri municipale menajere/asimilabile menajer după caz (reciclabiie, biodegradabile, reziduale voluminoase, periculoase, DEEE), aferente fiecărui UAT in parte, colectate si transportate, respectiv operate in instalațiile de deșeuri in cursul lunii precedente.

 • 17) In cazul in care un UAT/mai multe UAT-uri nu achita suma de plata din notificare / notificări in termen de 20 zile de la data primirii Notificării / Notificărilor de plata, pentru serviciile prestate in cursul lunii precedente, facturile emise de operator/operatori vor putea fi achitate parțial de către ADIS. In acest caz, ADIS va transmite notificări către fiecare operator de salubrizare, in care vor fi specificate UAT-urile care nu au efectuat plata conform Notificărilor emise de ADIS. Pentru UAT-urile restante se vor aplica de către operatori, penalitățile de întârziere conform prevederilor contractuale, iar in termen de 30 zile de la data scadenta a facturilor, conform prevederilor contractuale, ADIS va transmite către operatori solicitări de suspendare a serviciiior pentru UAT-urile respective.

 • 18) în termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturilor, ADIS Bacau va transmite către toate UAT-urile membre, situația privind toate cantitatiie de deșeuri municipale menajere / asimilabile menajer ( reziduale, reciclabiie, biodegradabile, voluminoase, periculoase, DEEE), conform facturilor verificate pentru luna anterioara, precum si sumele de plata restante, in scopul informării tuturor membrilor ADIS pentru a putea decide in cadrul AGA ADIS masurile legale ce se impun a fi luate in cazul nerespectarli prevederilor Documentului de Poziție (inclusiv a Actelor Adiționale) si a Contractului /Contractelor de Delegare.

Pentru a evita orice dubiu, in scopul încurajării colectării selective, a atingerii țintelor legale stabilite in sarcina UAT-urilor, implicit a scăderii cantitatilor de deșeuri reziduale si a creșterii cantităților de deșeuri reciclabiie, Părțile (toate UAT-urile membre ADIS) inteleg faptul ca in vederea calculării sumelor de plata aferente fiecărui UAT se vor lua in considerare numai cantitatiie de deșeuri reziduale din fiecare UAT in parte, raportate la costurile aferente colectarii/tratarii/transferului si depozitarii pentru toate fracțiile de deșeuri municipale menajere si asimilabile menajer.

Prezentul Act Adițional nr. 3 la Documentul de poziție privind modul de implementare al Proiectului SMIDS in județul Bacau, aprobat prin HCL/HCJ de către autoritatile deliberative ale fiecărui UAT membru si Hotarare a Adunării generale a Asociaților AGA ADIS Bacau, semnat de către fiecare Primar si stampilat, intra in vigoare de la data achitării integrale a datoriilor UAT-urilor membre fata de operatorii cu care Asociația a încheiat Contracte de delegare.