Hotărârea nr. 349/2019

Hotărârea nr. 349 din 26.09.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421

)/> •

fflfțeau

a/.a /a/ y/> ca/a/ /6offa/ffff/fft o^acoa

HOTĂRÂREA NR. 349 DIN 26.09.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion -Bazin de înot - Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului) cu codul SMIS 128421

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul nr. 9786/ 20.09.2019 al Arhitectului Șef prin care se propune aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot — Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului) cu codul SMIS 128421 și abrogarea HCL nr. 311/ 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9788 din 20.09.2019;

-Raportul Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.9789/20.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.9789/20.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1454/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1455/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1456/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1457/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1458/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Ghidului general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului” cu codul SMIS 128421;

-Prevederile HCL nr. 311 / 2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului) cu codul SMIS 128421;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art. 197 (1) si ale art. 243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139(3) lit .„a” și (5) din OUG 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov — Stadion - Bazin de înot - Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului” în cuantum de 30,715,064.36 lei inclusiv TVA.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau, în cuantum de 4,109,675.64 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion — Bazin de înot Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului).

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 311/ 2019.

ART 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI