Hotărârea nr. 347/2019

Hotărârea nr. 347 din 26.09.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426.

;/>

i si om ama

acăa

o jt.it/fa/^/oaf/a/  //a m<‘f/aa/af ^^goga

HOTĂRÂREA NR. 347 DIN 26.09.2019

privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ Având în vedere :

-Referatul nr. 9792/ 20.09.2019 al Arhitectului Șef prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9794 din 20.09.2019;

-Raportul Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.9802/20.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.9802/20.09.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1445/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1446/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1447/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1448/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1449/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Ghidului general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art. 154 (1), art. 196 (1) lit. “a”, ale art. 197 (1) si ale art. 243 (l)lit “b”din OUG 57/ 2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139(3) lit .„a” și (5) din OUG 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se- aprobă proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” în cuantum de 12,787,700.38 lei inclusiv TVA.

ART 3. Se aproba contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau, în cuantum de 255,754.01 lei inclusiv TVA, reprezentând cofînanțarea proiectului Modernizarea stațiilor de transport public.

*

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART 6. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă HCL cu nr.313 din 20.08.2019.

ART 7. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.