Hotărârea nr. 346/2019

Hotărârea nr. 346 din 26.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Învăţământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău

)/> ~ •

. ZI l'?Z7(7ÂVt7' /f// fflfffWf

{ sy       j

^tcca/rz/<"' //hmfri/tffs/ftf

LB


HOTĂRÂREA NR. 346 DIN 26.09.2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26,09,2019, potrivit art,133(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul cu nr. 9304/ 09.09.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care sunt propuși reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9306/ 09.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9307/19.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1440/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1441 /25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1442/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1443/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1444/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 11 (4) din OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 361/ 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” și ale art.l 39(1) și (6) din OUG nr. 574 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Bacău, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 361/ 2018.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Bacău, instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău menționate în anexă și consilierilor locali nominalizați în anexă.

Art. 5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


1 CONTRASEMNEA SECRETARUL GENE NICOL


românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 346 DIN 26.09.2019


TABEL NOMINAL

CUPRINZÂND REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AI MUNICIPIULUI BACĂU ÎN COMISIILE DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERS1TAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BACĂU

Nr. cri

Unitatea de învățământ

Consilier Local

L

Grădinița cu program săptămânal

.Agricola", str. Calea Moldovei, nr. 53

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

2.

Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”, str. I. S. Stiliza, nr. 80

Huluță Ghiorghe

X

Școala gimnazială „AI. I. Cuza", str.

Oituz, nr. 14

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

4.

Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor

Andreescu, nr. 1

Enula Pricopoaea

5.

Școala gimnazială, JDr. Alexandru

Safran”. Str. Henri Coandă. nr. 1

Ghingheș Cristian

6.

Școala gimnazială „Geoige Bacovia”, str. Carpați,nr. 12

Crețu Cătălin Bogdan

7.

Școala gimnazială „Alecu Russo”, str. Alecu Russo nr.5

Ciocodei Mihaela

8.

Școala gimnazială „Octavian

Voicu”,mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17

DănilăGheorghe

9,

Școala gimnazială „Nicolae lorga”, str.

Bicaz, nr. 3

Luca Vasile

10.

Școala gimnazială „Constantin Plafon", str. 9 Mai, nr, 64

Enula Pricopoaea

ÎL

Școala gimnazială „Miron Costin", str. Miron Costin, nr. 64

Ciocodei Mihaela

12.

Școala gimnazială „Ion Creangă”, str. Tipografilor, nr. 11

Irofte Dumitru

13.

Școala gimnazială ,,N4ihail Sadoveanu",

str. Venus, nr. 16

Dragomir Doina

14.

Școala gimnazială,,Nicu Enea”, str. Calea

Romanului, nr. 144

Miclăuș Daniel

15.

Școala gimnazială „Domnița Mafia”, str.

Bicaz, nr. 126

Enula Pricopoaea

16.

Școala gimnazială „Spiru Haret”, str. V.

Alecsandri, nr. 1

Crețu Cătălin Bogdan

17.

Școala gimnazială „Mihaî Dragări*, str. Logolat Tăutu, nr. 7

Enula Pricopoaea

18.

Liceul Tehnologic „Petro Rareș”, str. Tecuciului, nr. 17

Botoî Romică

19.

Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

Șova-GâțuLaur

20.

Colegul Național Pedagogic „Ștefan cel

Mare”, str. Spini Haret, nr. 6

Șova-GâțuLaur

21.

Colegiul Național „Ferdinand 1”, str. George Bacovia, nr. 45

Stan Gabriel

22.

Colegiul Național „Vasile Alecsandri", str.

V. Alecsandri, nr. 37

Botoi Romică

23.

Colegiul Național de Artă „Geoige

AdosIu”, str. Războîeni. nr. 24

Enula Pricopoaea

24.

Colegiul Național „Gh. Vrânceanu", str. Lucretiu Pătrascanu. nr. 30

Breahnă Pravăț Ionela Cristina

25.

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”, str. Aeroportului, nr. 5

Bîizullie

26.

Liceul Teoretic „Henri Coandă”, str.

Henri Coandă. nr. 8

Miclăuș Daniel

27.

Colegiul Economic “Ion Ghica", str. 9

Mai. nr. 104

Luca Vasile

28.

Liceul Tehnologic „ Anghel Saligny", str.

V. Alecsandri, nr, 18

Dânilă Gheorghe

29.

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”, str.

H. Coandă. nr. 7

Irofte Dumitru

30.

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae

Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76

Ciocodei Mihaela

31.

Colegiul Național Catolic „Sf. Iosifstr. Calea Moldovei, nr. 233

Luca Vasile

32.

Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu. nr. 35

Ciocodei Mfihaela

33.

Clubul Sportiv Școlar Bacău, str. Oituz, nr. 15

Irofte Dumitru

34.

Palatul Copiilor Bacău, str. Oituz, nr. 24

Crețu Cătălin Bogdan

35.

Școala Sanitară Postliceală "Sanity” Bacău

Șova-GâțuLaur

]l

CONTRASEM

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU

E - OVIDIU POPOVICI