Hotărârea nr. 344/2019

Hotărârea nr. 344 din 26.09.2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia

JZ>             ■acar/

f/Hf'rf,

■K^aEaKUKZW


cf/t fti /fft ^3


HOTĂRÂREA NR. 344 DIN 26.09.2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ Având în vedere:

-Adresa nr. 697/ 05.09.2019 înaintată de Teatrul Municipal Bacovia, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65362/ 05.09.2019 prin care solicită aprobarea Organigramei și Statului de funcții;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 9688/ 18.09.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 9689'19.09.2019;

-Raportul Compartimentului învățământ, Cultură, Sănătate înregistrat cu nr. 9807/20.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1431/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1432/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1433/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1434/25.Q9.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1435/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 21/ 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, modificată și completată;

-Prevederile HG nr. 286/ 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 363/ 2018 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art 129 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” și art.l39(3) lit.”a” și (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Șe aprobă Organigrama Teatrului Municipal Bacovia, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Statul de Funcții al Teatrului Municipal Bacovia, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 363/ 2018.


Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Teatrul Municipal Bacovia.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului învățământ Cultură Sănătate, Pi       CQnomice și Teatrului Municipal Bacovia.


Art. 6. Prinija;ȘâAetartihij''General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen xal Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITĂȚI i SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPWLUJ^ÎACĂU NICOLAEOVLD1L          —


legal Instituțuef^befectuju p                v ■ X ’" ’'

CONSIțlERLtOCAW' < IROFTE DUKHTfey A BÎRZU ILltghiorgheHul^țăAROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ORGANIGRAMA TEATRULUI MUNICIPAL “BACOVIA” PE ANUL 2019DIRECTOR TEHNIC ADMINISTRATIV


COMP. TEHNIC SCENĂ DRAMĂ


COMP.

6

TEHNIC DE

âCFNĂ

6

\
CONSlklfeRI L(O(A’ DUMITRU TR(V ILIE BÎRZU "7 GHIORGHE HULUȚĂ


TOTAL POSTURI 85 Din care:

Posturi de conducere 4

Posturi de execuție 81

Din care: Posturi de deservire generala


I î ! ICONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE MANAGER SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI MUNICIPAL „BACOVIA”

Nr. cri

Compartiment

Funcția

Grad/ treaptă

Nr.de posturi

Nivel studii

1

Compartimentul de conducere

1

Manager

Gr.II

I

S

2

Director adj.tehnic administrativ

Gr.II

1

s

3

Director economic

Gr.II

1

S

TOTAL

3

2

Compartimentul artistic dramă

1

Regizor artistic

Gr.IA

1

S

2

Actor

Gr.IA

17

s

3

Actor

Gr.I

2

S

4

Actor

Gr.II

re”

s

5

Secretar literar

Gr.I

i

s

6

PR

Gr.II

i

S

7

Actor

Tr.I

î

M

8

Sufleur

Gr.n

î

s

9

Regizor tehnic

Tr.I

T"

M

TOTAL

31

3

Compartimentul tehnic de scenă dramă

1

Mânuitor decor

Tr.I

6

M-G

2

Mânuitor decor

Tr.Il

2

M-G

3

Recuziter

Tr.I

1

M-G

4

Costumieră

Tr.I

1

M-G

5

Electrician iluminare scenă

Tr.I

2

M-G

6

Sonorizator

Tr.I

2

M-G

7

Supraveghetor sală

Tr.I

1

M-G

TOTAL

15

  • 4

  • 5

Compartimentul artistic animație

1

Actor - mânuitor păpuși

Gr.IA

3

S

3

Actor - mânuitor păpuși

Gr.I

2

S

Actor - mânuitor păpuși

Gr.n

5

S

5

Secretar literar

Gr.n

1

S

6

Actor - mânuitor păpuși

Tr.I

1

M

7

Sculptor păpuși

Tr.I

1

M

8

Regizor tehnic

Tr.I

1

M

TOTAL

14

Compartimentul tehnic de scenă animație

1

Mânuitor decor

Tr.I

2

M-G

2

Costumieră

Tr.I

1

M-G

3

Electrician iluminare scenă

Tr.I

I

M-G

4

Sonorizator

Tr.I

1

M-G

5

Supraveghetor sală

Tr.I

1

M-G

TOTAL

6

6

Atelierele de

1

Șef atelier

Gr.II

1

S

producție

2

Tâmplar

Tr.l

1

M-G

3

Croitor damă

Tr.I

1

M-G

4

Croitor bărbați

Tr.l

2

M-G

5

Peruchier

Tr.I

1

M-G

6

Pictor

Tr.l

1

M

TOTAL

7

7

Compartimentul financiar contabil, organizare spectacole       și

administrativ

1

Consili er j uri dic-resurse umane

Gr.I

1

S

2

Economist

Gr.IA

1

S

Economist

Gr.I

1

s

3

Impresar artistic

Gr.I

3

rs-

5

Referent secretariat

Gr.I

1

SSD

6

Referent casier/magaziner

Gr.m

1

SSD

7

îngrijitor

Tr.I

1

G

TOTAL

9

TOTAL POSTURI

85

CONSILIERI DUMITRU IRO ILIE BÎRZU GHIORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL rflUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POVICI