Hotărârea nr. 343/2019

Hotărârea nr. 343 din 26.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 – 2020

HOTĂRÂREA NR, 343 DIN 26.09.2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul nr. 9293/ 09.09.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9295/ 09.09.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 9296/09.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1426/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1427/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr,2, nr. 1428/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1429/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1430/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată; -Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa laOMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” și art. 139(1) și (6) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 2020, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART.4,- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINT IOANA-/

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENE L AL MUNICIPIULUI BACĂU NICO VIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 343 DIN 26.09.2019

TABEL NOMINAL

CUPRINZÂND REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ACĂU ÎN CONSILIILE DE

ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSÎTAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BACĂU

pentru anul școlar 2019-2020

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Consilier Local

1.

Grădinița cu program săptămânal „Agricola", str. Calea Moldovei, nr. 53

Ciocodel Mihaela

2.

Școala gimnazială „Alexandru cel Bun", str. 1. S. Sturza, nr. B0

CA. = 9 membri

Breahnă-Pravăț Ionela Crlstlna Mlclăus Daniel

3.

Școala gimnazială „Al, 1. Cuta", str.

Oituz, nr. 14

CA. = 13 membri

Luca Vaslte Ghlngheț Cristian Bîrzu Iile

4.

Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor

Andreescu, nr. 1

C.A. = 13 membri

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina Stan Gabriel Boto! Romică

5.

Școala gimnazială „Or. Alexandru

Safran", Str. Henri Coandă, nr. 1 CA. = 13 membri

Irofte Dumitru Enula Pricopoaea

Mfdăuț Daniel

6.

Școala gimnazială „George Bacovia", str.

CarpațI, nr. 12

CA. = 9 membri

Dragomfr Doina Bîrzu llie

7.

Școala gimnazială „Alecu Russo", str. Alecu Russo nr.5

C.A, = 7 membri

Ghlngheț Cristian

8.

Școala gimnazială „Octavlan

Volcu”,mun. Bacău, str. Blcaz, nr. 17 CA. = 13 membri

Enuia Pricopoaea Irofte Dumitru Bîrzu Iile

9.

Școala gimnazială „Nicoiae lorga", str.

Blcaz, nr. 3

CA. = 13 membri

Dănilă Gheorghe Botoi Romică Crețu Cătălin - Bogdan

10

Școala gimnazială „Constantin Platon", str. 9 Mal, nr. 64

CA. = 13 membri

Dragomir Doina Bîrzu lUe Dănilă Gheorghe

11

Școala gimnazială „Miron Costin", str.

Miron Costin, nr. 64

CA. = 13 membri

Ciocodel Mihaela Dănilă Gheorghe Bîrzu Iile

12

Școala gimnazială „ion Creangă", str.

Tipografilor, nr. 11

CA. = 13 membri

Dragomir Doina Crețu Cătălin-Bogdan Ghlnghe; Cristian

13

Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

CA. = 13 membri

Șova Gâțu Laur Dănilă Gheorghe Huluță Ghlorghe

14

Școala gimnazială „Nicu Enea", str. Calea Romanului, nr. 144

CA = 7 membri

Bîrzu iile

15

Școala gimnazială „Domnița Maria”, str.

Bicaz, nn 126

CA, = 9 membri

_-----------------------~---

Huluță Ghlorghe

Șcva Gâțu laur

16

Școala gimnazială „Spiru Haret”, str. V.

Alecsandri, nr. 1

C.A. = 13 membri

Dragomir Doina Luca Vasile

17

Școala gimnazială „Mlhai Drăgan”, str.

Logofăt Tăutu, nr. 7

CA-=13 membri

Luca Vasile Botoi Romlcă Șova Gâțu Laur

18

Liceu Tehnologic „Petru Rareș", str. Tecuciului, nr. 17

CA. = 9 membri

Crețu Cătălin - Bogdan

19

Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

CA. = 9 membri

Luca Vasile Bîrzu Iile

20

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cei

Mare", str. Spiru Haret, nr. 6

CA. = 13 membri

Breahnă-Pravâț Ionela Cristina Bîrzu Iile Irofte Dumitru

21.

Colegiul Național „Ferdinand r, str, George Bacovia, nr. 45

C.A. = 13 membri

Breahnă-Pravâț Ionela Cristina Bîrzu Iile Dragomir Doina

22

Colegiul Național „Vasile Alecsandri", str. V. Alecsandri, nr. 37

C.A. = 13 membri

Irofte Dumitru Luca Vasile Dănilă Gheorghe

23

Colegiul Național de Artă „George

Apostu", str. Războienl, nr. 24 CA.»13 membri

Enuia PrScopoaea Mklăuș Daniel Luca Vasile

24.

Colegiul Național „Gh. Vrăn cea nu1’, str.

Lucrețlu Pătrășcanu, nr. 30 CA. = 13 membri

Stan Gabriel Bîrzu Iile Ciocodel MIhaela

25

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron", str. Aeroportului, nr, 5

CA. = 13 membri

Crețu Cătălin-Bogdan Irofte Dumitru

26

Liceul Teoretic „Henri Coandă", str.

Henri Coandă, nr. 8

CA.»13 membri

Botoi Romică Dragomir Doina Crețu Cătălin - Bogdan

27

Colegiul Economic "Ion Ghlca", str. 9 Mai, nr. 104

C.A. = 13 membri

Luca Vasile Mlclăuș Daniel

28

Liceul Tehnologic „ Anghel Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

CA. = 13 membri

Miclăuș Daniel Stan Gabriel

29

Liceul Tehnologic „Grigore Antlpa", str. H. Coandă, nr. 7

C.A. e 13 membri

Ghingheș Cristian Crețu Cătălin

30

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nlcolae

Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76 C.A. = 13 membri

Enuia Prkopoaea Huluță Ghlorghe

31

Colegiul Național Catolic „Sf. loslf", str.

Calea Moldovei, nr. 233

C.A. = 9 membri

Ciocodel MIhaela Botoi Romlcă

32

Colegiul „Mlhai Emînescu", str. M.

Emînescu, nr. 35

C.A. = 13 membri

Enuia Pricopoaea Huluță Ghlorghe

33

Clubul Sportiv Școlar Bacău, str, Oitui, nr.lS

C.A. = 9 membri

Enuia Prftopoaea Luca Vaslle

34

Palatul Copiilor Bacău, str. Oituz, nr. 24

Dragomlr Doina

35

Școalas Sanitară Postlicsafă „Sanity" Bacău

Clocotiși Mlhaeia

Mlclăuș Daniel


CONTRASEM] SECRETARU NICOL


7.k PENTRU LEGALITATE ENERAL AL MUN. BACĂU - OVIDIU POPOVICI