Hotărârea nr. 342/2019

Hotărârea nr. 342 din 26.09.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

(f//       ăf/

'''&<? jtât/fft/ ^oca/ff/   //ft Htrf'/Mtt/ftf zfâcfcăf/

FMflaxu>u.uaj|> -^X?wțrnTțțr7j BSEEEffiSSPZ^WEEWaiOeaHSffiffiEtaa^-A^4S>HOTĂRÂREA NR. 342 DIN 26.09.2019

privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr. 5 7/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul Direcției Economice și Direcției Tehnice înregistrat cu nr.9760/20.09.2019 de modificare a HCL nr, 158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 9762 din 20.09.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 9796/20.09.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 9796/20.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1421/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1422/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1423/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1424/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1425/25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art. 243 (1) lit ”a” și “b”din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „a” și art.l39(3) lit .„a” și (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă modificarea HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform anexelor nr.l A, 1A1,1A2,1B, 1B1,1B2, IC, 1D precum și a Pro gramului de investiții pe anul 2019 anexele nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

ART 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

ART.3, Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Direcției Tehnice.


J Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen pentru verificarea legalității.

J CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE /' /^SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI _ s


ART 4. - Prin grija Secjreta legal Instituției Prefecs


N.O.P/Z.M. /R.TJEX l/DS.I-A-2

ROMANIA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 342 DIN 26.09.2019


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

WWIMM Tit;        p*g: 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicelor

Prevederi an Je buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii ploii lor restante

Triml

Trim.ll

Tri«n.l»

TrinMV

A

R

l=3+4+5+6

2

3

4

5

«

7

8

9

MBI02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

337.766,85

122.S33.62

65.M2.2O

79.125,75

69.263,28

309. >50.14»

3Î 1.512.1»

337.SK.mi

000202

1 VENITURI CURENTE

JW.977,06

98331.76

65.842.»

74.332.82

49.263,28

301.250,(O

320632.00

XM> 631.011

000302

A VENITURI FISCALE

229 845.01

78.469,76

50.065.00

52.255.52

49.054.73

252.347.10

240 550.00

272 523,00

OOO4O2

Al IMPOZIT FE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

I3O.HR.75

32 551.86

32 634.00

33 4M.OO

32.441.19

137906,50

U2.276.SO

I50.649.SO

0311002

A 1.2 tatporit pe venit profit cieutipn dm c cpi tai de ta petmaoe fisee

IW. 111,75

iliita

32.634.00

33.4W.1M>

32.441.1»

137.906.50

142.27630

ISO 64930

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203.75

329.»

405.00

255.00

213.19

1.263,00

1.313,00

2641.00

030211

Imperiul) pe vcMMile din iransftni) pcoprituuloe inMOdiaK din patrimonial pcraaoal

1.203.73

329.16

403.00

2S5.W

213.19

I.2GJ.C0

1.3*2.60

2648.00

MU

COTE SI SUME DEFALCATE (NN IMPOZITUL

VENIT

12» *15.00

32.229.00

32229.00

32.229,00

32.22R.M

I36.MJ.5O

140*9430

148001.50

040201

Cote defalc Mc din anpo/tful pe

«nil

128 9IS.00

32 229.00

32 229.00

32 329.00

32.22*3»

IMW4.5A

139.076.50

146 IJJ.51I

040204

Sume alocate din «acte defakale din

unptvxvi pe venit pentru echilibfwți

butcutot locale

1.759,00

1.118.00

i «41.00

U7O»3

A) Impozite si laxe pe propnd*lc

55.W.M

24JW.5O

H34R.00

4.937.00

13.103,M

4G.-WLC0

<0.953.00

41.791.1»

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

55.949,34

24.360,50

ll.548.IB

6.937.1»

13 103, M

40401,00

4IJ.9SW

4I.79I.0O

«70201

fmpozat îi taxi pe chdiri

43 799.34

19 807,50

7.750.1»

5.167,00

11074,*4

33.231.00

33.Ml3.Oll

34’41.00

070202

Impozit« un pe lemn

7329.00

3.227.00

2.251,00

116.00

1.165.00

6501,01

6 609.00

V7O2O3

Taxe jtfdiciife de linjbm « tÎK itxe

<fe lutibcu

2 396,00

619.00

8M.00

459.00

444.00

500.00

500.00

SOu.l»

070230

Abe «aporia ti taxe pe proptxwe

2.223,00

427.00

7434»

425.00

420/10

J 5(1.00

150,00

150.00

100002

A4 JnspotiK ii laxe pe btmso ti Kirieii

40926.92

20.700.40

51R3.00

IO134.5J

3.509,00

71 291.50

74.43430

77052,50

1102

SUME DEFAICATF. WN TVa

20.430,50

14.041.00

1.304.00

4.056.00

1.02930

54.941.51»

56.49130

57 77230

110202

Sume defak^c dm irea pe ratau»

adaugaia pentru GnaMuea cheltuielilor

dcsccTHraîi/iCc la nhelul comunelor,

Maneta fttumapttlM «ctoarcta

Mwdetpmlat Boeareiu

13.721.30

13.606^00

»7.<»

«H.Od

60930

42.407,50

42.774.50

43 1X50

110206

Sume dclakaic d» laxa pe valoama odausata penam echilibrarea bwțetelor locale

2 T41,00

2.R4I.00

12 035.00

12960.00

110209

Suave aklâicMe din laxa pe a alocau adauțata peaka fiaiMares in» Mamuatuliu peHkulat tau cwtfcttoaai aetediuu

1.160.00

435.00

407.(10

606.00

420.00

1,6*3.00

1.612.00

J 6K2.00

1210

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9.40

9,40

Cod

Denumire indicator

Prevederi amuatle buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Eslimari 2010

Estimări 1011

Estimări 2022

TOTAL

din cere credite bugetare destinate stingerii plăților restant*

Triml

Trian.ll

Trim.lt]

Trim.1V

A

B

l»3tdeS4S

2

3

4

5

6

7

8

9

I2O2O?

T*xc toldiere

y,*)

1502

TAXE P6 SERVICII SPECIFICE

t 751.00

IIS.W

524.10

1.001,00

41.00

1 156.1»

1-207,4»

1 268.00

150201

Impo/A pc (pixiiHoic

9»9.ue

52.00

3(2.1»

530.00

25.110

150,00

207.00

268.00

150250

Akc i«xe pe servicii specifice

762.00

rz.on

U2.no

S3i.no

23.1(0

L«lQ,<Ml

l.ouo.o»

1.000.60

16H2

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAC PE

DE ACTIVITATi

K.736,02

6.532,00

4055.4»

5.717 Jî

2.431.50

15.200,00

lft.736.Wl

18012.00

100202

Impotupc mijtoKck dc uaupori

|7.100.02

6.100,00

3.502.00

5.263,02

2.235.00

15.000.00

16.060.00

11000.00

l«D03

T».<e sa unii; peavu clibcuna de

fcenae t> Monzatri de fiaxct taatrt

1.636.W

412,00

551.00

454,50

106.50

200.00

736.00

12.0»

1*0002

M> ALTE IMPOZITE SJ TAXE FISCALE

2.(50.00

(50.00

2.000,06

2.748.00

28(6.00

3 030.00

IXo2

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2*50.00

(50.00

2.000.00

1748.1»

2.((6.a»

3.030.4»

1(6250

Ahe impozite jt laxe

2.850.1»

(50.00

2.000.00

2.748,00

2,M6.(»

3 030.00

290002

C Venituri ncfisulc

78 132,05

26669.60

15.77720

22OT7JO

20.20X.55

55.903.00

6)10X2.0»

64 115.1X1

3DOOO2

C l. Veawan <jit> fmțncuic

13311.00

3.515,00

3 619.4»

4.6541.00

1327.4»

12.097.00

M652JXI

12 233.00

Wo2

VENITURI DIN PROPRIETATE

13.311.00

35153»

3.619,00

4.650.00

1.527.1»

12.097.00

11 652.00

12 233.00

300201

V*rauMMedm ptofisul act ti regiilor

«xounmc

515.00

15.00

2D0,IW

2(0.00

MXU®

652.00

mw

3UO2O5

Vendurj dtn cvfkcpuuî <r jachtnen

9.W.M1

3250.00

2 snoii

1.177.4»

II 500.4»

H19MI.0U

ii.54M1.O4J

30020530

AUc svnrtun dm coecewun* n mehi-

rieri de mut teamuite publice

9.916,OU

3250.00

29(9,00

2.500.00

L177.W

ILSIV.I»

10.900.00

ll.SWW

300250

Alte ««nituri dra ptoțntUK

2.810.1»

250,00

43U.OO

1950.00

250.00

97.0»

too.t»

213JW

330002

C2. Vanzari de bonuri ji jen ieri

64.821.05

16354,00

12.15*20

17.427.36

11.681.55

43.(06.00

4(430.4»

51882.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVI CU SI

ACTIVITATI

10.834.76

2 189.00

2669.00

7395.00

3.5(1,76

16 414.06

10.935,00

11.4813»

330203

Vcniiwn din pctU^iT de unicii

8.315.00

1900.00

2.344.00

1017.00

1030.00

16000.00

10000.00

11,000.00

330210

Cmurifrulii părinților «u xutflnJtorita

legali pentru muclincfCB copiilor io

<f«C

440,00

132.00

134,00

ttj»

<A,UD

200.1)0

535.00

400,00

330221

Vcnrtun dn recuperare* cbcfeukWw de judecați. tmputstri ii despăgubiri

7ftti0

4O.(»

10.00

10.06

10.00

330256

Alte «eaMvn dm prenan de «rvicii

«aiw Mtntiau

2009,76

117.00

I37.«

2X0.00

1.475.76

2)4.00

4W.Q0

«1.00

3402

VENITURI MN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

219.00

«5.00

7L.ua

43,«>

35.00

3JO1O2

Tew c.xv«jvd>c<orc de tiuMv

2 KM»

65.00

76.60

43.(0

35.00

3502

AMENZI. PENAUTATI SI CONFISCĂRI

7.632.00

2.255,00

2363.00

1.464.00

1.350.00

X.4WO.4»

i f wy.w

11440.00

350201

Venituri din ance» ai alie moctiuai

«ptrtiK poem ii dirpaxjliikx'lcftk

22(9,00

7O5.4W

690.00

394.00

5 «(.no

350250

Ahe amenzi, penatilaU a ctwfiteiri

5.343,00

1.550.1»

1 873,00

(Su.tn

(«W.00

11 *49.00

12440.(0

Cod

Denumire indicator

Prevederi aauale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plătitor mutant*

Trina 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1«9*4*5«

2

3

4

5

6

7

0

9

364JJ

DIVERSE VENITURI

3S.439.99

IZ w 5,00

6.430.20

3.250,00

13.714.7»

25.392.V0

25646.00

27.y6|.uu

360206

T«xc speciale

22.222.20

II A»,00

0.100.20

2JUU.W

2.122.00

20 333,0»

24 333.00

25.333.00

360250

Al le \ culturi

13.637,79

545.00

750,00

750.00

11.392,79

3.059.00

1.313.00

2.621.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

10.273,30

10.273.30

370203

Vtrjuww dia fcaimc# cfc lănci hxxc pertra fawntuo secțiunii <k dc nduw > baf£ti#l»i leul

•29.772.08

-19.496.79

.10275.29

3703114

Vaoatmme din tectMK* de functxstare

29772.0*

19.496,79

10.375.39

3702»

Alte trarufwaci vohnlaK

10 275,30

10.27$,30

390002

11. Vctninn dmeapiul

900.00

9311.00

95OX»

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

900.0»

930.0»

95U.no

390210

Dcpo/ilc speciile pairi*

de kxvmte

moo

950.(41

951J.1»

4IU002

IV Susenii»

21 7IJ.93

21.291.22

422.71

42OOO2

Stabvcmir de h alte nivele tic

adm im armiei publice

21 713.93

21.291.22

422.71

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2! 713.93

21.291.22

422.71

<20213

Snbk cotii pentru tmanlreea pmgramekx nwkitiMMle prioritare de mediu ti totpMwm a apelor

20.777,64

-20777.64

420232

Subs rotii pentru acordata afutoniiwi penuu «cil uree hcwmd eu lemne, eifbufii, rombustibi 1 pdruberi

4.00

4,00

420245

Inumana programatul Natiml de

De a udare Locala

20.777.44

20.777.64

420269

Subcmoi de la bugetul de tul cave tw getele loc de necesare «mlincni dendani proiectelor ItMnulc din fcaduri cxtoac neranAutnbdc tFEN) port odoare. aferente pettoodci de programare 2014-2020

932.29

509,31

422.71

4»U

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE $1

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR »J*-M20

4.073.1»

3 003.64

5.070,22

410201

Fondul EuMJpem dc Dezvotwe fUjwiâJațFEDÎtl

5.IMJ2

118.00

5070.22

41020101

Sume primite in contul plătitor cftcteac

in and ctucM

3.11132

111.00

5.070.22

430202

Fondai Social EuropcanlFSE)

1117.64

2.117.64

440202111

Same pornite aaeoMul plăcilor efectuate

m asul curmi

2.7*7.64

2 717,64


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimes triale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

total

din tare credit» bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trist 1

Trim.H

Trim.111

Trtm.1V

A

B

1i3444S46

2

3

4

5

6

7

0

9

41020202

Serat pionte ia coate! ffttdM efectuate

i* 1*M arfCTKM>

100.00

100,00

4990

VENITURI PROPRII

34.497.76

64.5)8.2’1

60.001 52

<4.233,73

254 29840

265.090.50

279.11540

W02

TOTAL CHELTUIELI

3TO.M9.1J

170341.01

90.277.29

73.303.05

32 025.71

309.I51LII0

32I.S12.QO

317.533,1»

01

CHELTUIELI CURENTE

277 I5J.19

IOl.369.67

34.420.44

64.237 17

27.124,91

259.479.UO

269.4J5.OT

282*33.00

IO

TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL

«.421,95

16.278.55

21.214,15

17,121.60

1» 107.65

31.950,40

40631.40

42.507,40

a

TITLUL tt BUNURI St SERVICII

101 255.02

42.533.4$

37.934,40

13.50l.9t

9.235.26

91.196,00

9S.726.00

H» 466.00

30

TITLUL UI DOBÂNZI

9 «7.OT

2.604.10

2.324,50

2.270,40

2.233.60

6.661.00

0995.00

7 344,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

22.916,1»

24.062.00

25 265.00

SI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35 412.»

10.942.10

9 586.40

1I.323.M

3.129.90

32.615.UO

34. J 19.00

35

TITLUL vii ALTF. TRANSFERURI

le.uojt

10.64 Ut

3.524.47

2.275.13

420.00

2.077.0»

2.I77.OT

2 2»6.<»

50

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

$597.94

3.597.94

2.000.00

383.1»

402.1»

422.UO

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAL A

20.053.14

3.240.52

C 122.62

5.302.1»

ja.oo

54.55160

54.553.60

57423.60

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014.20»

1.953.16

3.460.23

3.492,9)

1.2)3.00

1.295,00

1.358.’»

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.0K»

3.071.50

3.664.20

149.40

205.50

1.829.00

9 267.1»

9.727,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70045,5*

61.S32.79

3.162,79

22.951,1»

î4.t»).1W

25 296.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

JU04S.5S

61.332.79

3.162.79

22.951,1»

24WJ.OT

2S.2‘.*.UO

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.039,10

7.217,50

5.950.40

5.950,40

4.9<®.l»

26.720.1»

2t.056.Uit

29.4593»

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

240*9.10

7.237,50

5.930.40

5.930.40

4.900.30

36.720.1»

28 »56<»

29459.00

M

Fluî cfcciuiv ia ami precedente ii

recuperate m mut curent

•327.74

-191.1»

-93,55

•42.31

«5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL

-327,74

-191.13

-93.55

•4231

$10002

Panta 1*5 Sen k» publiM geamie

63.0)0.54

24.714,54

15.2*5.65

12.430,40

10.579.95

6| $60.1»

64 638.00

ff.M4.tt

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACTtUNt EXTERNE

47.266.54

19.553.54

11.339.90

3323.30

7.544.30

43.231,1»

50.640.00

53.170,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

25^15.41)

9.715.61

6,410.39

5 445.40

3.644.00

23.393.00

24.561.00

2$ 716.00

TITLUL!CHELTUIELI DE PERSONAL

I6WJ0.WJ

4.009.00

«1 J66.00

4.093.00

3432.60

i 161],(IO

16.465.00

I72w.no

1001

CheMtueb salandc in borti

15 370.00

J.921.00

4 004.00

4003.00

3.442.00

loniot

Salarii de tau

13 910.60

5390.00

36O0.no

3.60H.M

X 120.00

tn>H2

Mc miuMiii plătite '“•w peroane **

afara wulMii

414.00

97.00

115.00

113.00

17.00

100111

Drepturi de detegve

36.00

14.00

11.00

10.00

1.00

100117

Indemnizații de hrtdw

674.00

120.00

I33.WI

118,00

173.00

I001W

AHc drepturi Hltnak in bani

W

100.00

90.00

$6,00

11102

Cbefctueli salariile m nuura

272.00

272.00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 Si ESTIMĂRI PENTRU AN» 2WO.20»

s

rQ

X

1

os

Ș                                                                                                                                8.                   g.

*•                                                                                                                                                                      ro                         r*

s                                                                                   -            -

■g i

»

B                                                                           B           B

'S                                                                                                                                           J0                     5

K

o

s

**

«

,g

<2

s.                                                                                                                                a                   8.

S               §5

r-

s

I

i c

*

> £

>

J

8. 8. S 3     3                                                                      g 8     8                             S.

$   5? C1 *♦                                                                                                                           '**’ <n        ♦**                                               o

Qx   C'   fw                                                                                                                                      -j        t-

*3

5

•r.

8. '< ? 8. 3. 8. 8. 8 8 8    8    8    8         ~ 8      S-8    8 S 3 8                       F

g g 2 z s *     rf m        3     *    a’           *’ •*        2 a'    - ș* a a’                           5?

1

•c t-

8. 8. 8 2 8 8 8 8 8 S 8   <   S   rTTTTl                  I              1"

« 3 8 g £ S    S> * 5? *■    2    ”    2 2 2 2 ii       £ îi 2’    S‘ 5 S 8                     ?!

Ai             5  O  ~                                r*V                 NP                                           Ai            ^>  <->  —   *4

ei —

8

f-

s. 8. ?    "< 8. 8 8 8 8    8.    8 S; 8 8. % O. § 8. 8 8 O. 8 8       ’ = 8. « £ 8

« « 3 K -   8-2-   S       8 s * * - «     - X “   s § t Z     8 2 ? X - -

r* —                                                                                                                                                                  A» r*>        Al

*

***

8

I

s î

t

8 1 8

81 2 2 ® «* 5 k ’șl* t < î

**<

-t

g

O H

t

Aft

•4*

7

â 8. < ?i ?. 8 8. 8 8 8 °     8          S § S 8 3 § 8    S § 8 § 5 a | 5       2 S. 2 Sf 3.

£ “ S « - s - - - R *•   3      s s § g     -   asaszaas     g § « s g 3

>C               «A                                    «A          Q O *P *A          O      4 V)      «*

<; rn                                                         *»■                                                          ai —                       m Al        «M

s « 1 t

8 s &

®  2     u?

tfi  S       y?

«  112        Zi

m                                                     M                                               < E     e

«                                                  ?        5                                  £ <     §

eu     3      «8       6*               -a 5 -»  g  £  2

li       !       1 î s     « s 1   *               H !   |   1 I

8. S         .2 =            •§      5     ț         4     <5 c     "S                           '* 3 2     ?     -8     S

ă 55                              -8    :| I     1 3 s I S 1     .3 «        S     § a a § «     | x

a    1 «      8 5 £      3    S-Î.2    1 5 °. -3 5 i    j 3      1

■ 11 :I 1 Li M 1 1 •! M i 1 H h 11 § . I  d U H I

1 H 1 ’ H i H i *. i > j î 1 ‘ 11 s i 11 i 111 î   1 î i 11 j H 2

•g

w

<

g _ S    5833838  8  Â      2  5 S           3 3 g        e 5 2

ișșgliliillll e I llilili               § I s I &

Cad

Den «mirt indic» lor

Prevederi minlr buget M1P

Prevederi irtmețlriale buget 2619

Estimări 2®2B

Ei liniari 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite buget* re dwt»*U itiagerii plătitor rtțiMtit

Tritn 1

THm.il

TritDJII

Trun.iv

A

B

l-J+4+5+d

2

3

4

5

<

7

S

9

MNO

Swiw ifeftote prw>ww4a* <u i w4kpp

fwflcadutr

IWj.t»

42,0(1

42.110

42.40

4O.W

cheltui eu ue capital

2 2t3.ro

3.85D.M)

-1.567 JO

1.407.00

1.477.00

i *5 i,ro

TI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

12»>,W

î.Jîoja

• t JGV^O1

I 4117,011

I.477.W

155 l.oo

71 ti

AcU'v fure

xnxro

l.tSOJO

-t 567,50

7|OSOî

ConRnciii

632.00

7Q5.W

-73,00

710103

Mobilier, epsraiu«iFNftti c> 5» tlK «Ove «wpw-tfe

ot.oa

32.00

16,00

TlQlW

Aht active fixe

1.583,00

3.09J.5Q

-13I0.S0

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

l!».1»l.6O

6000.00

4.9W.40

4.9SO.40

3.9WJW

23.431,00

24.6O2.<5&

1)3.00

NI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI 1>E CREDITE

iJ.tni.GO

AW.00

4.950.4a

4.950.40

3 90D.ro

23.43).IM)

24.602.00

’ $.133.00

SÎOÎ

Ramburjari de credite interne

I9.MI.A)

6CMMI.W

4,950.40

4 950.40

3.9O0.W

11020$

Rirtihunari ik crtdiic atcrewc dawnct

publKC interne locale

â.tMM.OT

4 9SU.40

4 950.4©

3 9OI.W

M

Pliu efcctuuc in mii (ucccdcm;«

itxvpeiMc m anul cacni

-33.46

-1157

-20.19

15

TITLU, XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-B.46

-12,57

-20,>9

*5U|

PI Mi cfeciuMc h» anu preced erti «i

rcupcntc in aiwJ cwvM

-33,46

-J2.5?

-20.19

««191

Plan cIcciumc io «ii jrccxdcnti ii rccopțfMc in «nul evrtni in scowme* de fanttkmart a bwfiettlni local

-33,46

'12,57

•!«.»

M.0201

AvKxnui CMtumtti tegBJithe

47.2WJ4

19.553.54

11339.»

IBL30

7.544.HI

41 2 î 1,00

5o.frw.ro

<3.17v.ro

$1021)103

AulorHW cwcwrț

4?.2b6j4

19353,54

11339,90

112IJD

L544.ro

41 33X00

50 640.HO

5 J. |7tt,ro

5402

ALTE SERVICII PUntlCRGENERALE

6 >76,40

2.431.90

1.616.25

1331.70

796.55

6.54.5.00

frui.ro

7 2iS.ro

Oi

CHELTUIELI CURENTE

6W5.55

2.425,5?

1.617,73

1.235.70

796,55

« 145.00

6454.ro

6. D4.ro

It»

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

?J6.5»

WLItS

757,60

711.05

3 921.00

3 fl67.ro

3.322,00

leal

Cheluntll calmate in bani

2.926.65

72000

761.00

74X40

703,35

100101

SbImk ifcbim

2.W.«

6I4.W

706.40

676,20

«0.65

jiMiij

Drepuin de

3.66

4.00

4J.40

irain

fndHwninlM de h»nr>j

157,10

2X00

46.66

46.(4)

42. W

100130

Atle drepte ii ulMiate tu bmt

33 jW

10.00

«J»

20.00

1002

C Scite ici i Mintale m fiJttra

MtJS

<W.*5

0.40

100206

Vemeberr dc vacanta

W8.55

61.15

0.40

llk»

Cruntai»

62,10

*6,50

16,7»

HJtO

I4.K0

IW307

C«nrit*Ai» «ipMrtone penuv munca

62.10

1650

16.70

i4.ro

t4.ro

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

t 3J3JÎ

9RZ.07

242,1»

19.10

6s.ro

l.lllJM)

19O6.ro

1 997.00

2ooi

Bnmm Ci jenicw

440.97

22X2?

I24.R0

<230

4i.ro

2TOI0I

Fwwutridcbtfo»

49J0

21,50

I6.W

6,00

Cod

Dentnaire indicator

Prevederi anuale Birje12*19

Prevederi irimnlriaie beget 2019

Estimări 2920

El lintart 2021

Estimări 2022

TOTAL

din rare «redite txijetare dutiMte stingerii plăților ret cânte

Triml

Trim.ll

Trlm.111

Trim.IV

A

B

3-O+4+5t6

2

3

4

5

6

7

S

9

2noiW

Malenak pentru cur mctk

B.W>

4JKJ

4.00

2t»M»

locuirii. dumiri* a fen» mouica

123.17

*0.93

20,30

It.W

1030

21X1104

Apa. canal si salubritate

41.20

20.30

10.30

5.30

5.30

2(»lo$

Cactrarand» folriltati

211.1»

13.00

2.00

J.«l

3JKJ

200106

Frk dc schimb

10.50

5.50

3.00

2,<x)

2001(4

PosiA. teleeomumcauK ladui. h.

internet

50,00

19.00

14,(10

12.00

5.1»

200109

Materiale a păun tk idVKii c«

cvKKrfiiM ocrul

28.50

15.00

9.00

•3.00

7.50

2I»I»

AUc bunuri ti wn ic» poriru

mntiiKrc st AxKttMure

1 lo, io

43.00

46.20

15.50

5,40

MW

Reparați cunntf

35.1»

35.00

ÎWM

Ma&eanieate sa materiale sarriwrc

1.00

i.no

2<io*0

Materiale fanaarc

1.00

t.l»

2 IMS

Buava 4c natura otactclor dc inventar

199.50

187.50

11.50

0.50

24KJS3O

Aht obiecte de mientar

1W.S0

187.50

11.50

0.50

OepktMi, dctajwi. tfmtTefan

17.30

9.00

1.40

6.20

0.50

200601

Deplasări interne. dți«ari.Va«favi

13,70

6.00

1.00

6.20

11.50

200602

Octiacari in tMamauxc

3.60

3,00

20» l

Caitl. pacMteatti U nutenak

dmmcntwe

2.00

2,00

2012

CoMiftanU fi expert im

2.00

1,00

0^0

0.50

20))

Preja we pnrfeMiul*

6.90

3.1»

2,(10

lb(M)

2014

NckCliâMHKn

2.00

2,06

202$

C heiOndi judiciare li eMupdicnrc denvaae 4u> nctnni in reprezentarea intere celor atMatui. potoul dHponliilar kpk

1.00

1.00

2030

Alte ehdfardi

««5.911

517.50

102.48

■41.50

27.50

203001

Rccluw fi public hac

2J0

Z$o

283002

Protocol « reprezentare

1.50

1.50

203003

Prime de a»<Dfwc iton-vkMa

3.00

1.00

2.00

20300»

Chwii

0.50

2.50

I.Otl

-3.50

030

203030

Alte chrlUMdi cu buawi f» xrxicii

$9040

5io.<x>

101.4»

27.DO

T3TLUI.IVSUBVENTI»

1.371. Ut»

1.439.1»

1 511.00

$5

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 $50.00

J2(U«

4SV*

$301

A. Transferai interne

1500.00

510.00

520.00

400,00

$5011»

Alte UMUfenui curente trrtc na*

1500.00

$10.00

$2«.M

41W.OI

$502

B.Tcamftrwi cutcalt in rvumae

teatre cajatuzatu mtcmaipoik)

50.00

<0,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi auuale buget 2019

Prevederi trimentrinle buget 2019

Ee ticna ri 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

di» care credite bugetare destinate sringerii ptatilor restante

Triat I

Trim.lt

Trim.IH

Trim.iV

A

B

1-344+5*0

2

3

4

5

«

7

9

55Q2W

Alic trwrtfcrini c«ente m rtmu1>ic

50.W»

50,00

M

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FHN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

lii.oo

Nl.W

5WJ

Proprie din Fondul Ewopean de Dezvolure

RcgMwtbfFEDR)

118,00

H4.W

SMOUH

FiAsafareâ naitcjntlâ

17.70

I7.TO

$10102

Finwurțâ cmcom ncjambarsabib

100.30

10030

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

16.00

9,00

9.00

9.00

40,w>

42,00

44.00

S9t0

Same afacnle pcoaancloecu hwdieap

neuwadkjlc

%.oo

9.110

9,fX>

9.00

9,00

?n

CHELTUIELI DE CAPITAL

II 9.24

23 JM

06,00

4IMUXI

420.00

HM»

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

110,24

23.24

4NW

420.00

441.00

7101

Active foc

110.24

23.34

w.oo

710101

Cânftfucln

50.00

50.00

710103

MoMie». «puatore birotica u alte

artnc corporric

12.00

R.t»

710130

A1k acute 6w

$7.24

11.24

46,00

IA

Plăti efeauate io «Mi precedenti ri

recuperate irt     ctuotf

• 11,59

•16,91

*1.41

t<

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE JN ANI)

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

•11.39

• 16.91

-1,41

ISOl

Plrti efcctwU io aftii precedervi st

nxupcratc in anul curent

-14,39

-16.91

'1.41

150101

Flati efcelualt w v» precedent! n recuperate in atwl cnrcw «■ aectiunea de funcționare a kr griului bre*!

•12,1$

■KW

•l.«

150102

Ho(i cfcCluMr â» Irtii pctocdcttfi $i («upcraic ■■ mul oroN in xtlt*K3 <k     ©Ilare »          locM

*4,24

$40210

Sen Kti publice comunitare de

ecidcau a peraoanelor

J.OSO.OO

911.00

773.7$

715.00

5X0.2$

XIII.™

3.276.00

3440.00

5AO25O

Alte «crucit putrltce generale

3 126.4«

1.450.90

M2.Nl

616.70

216.30

3 427,00

3.594.00

3 775.M

5502

tranzacții privind datoria publica si

împrumuturi

9 567.60

2 729.10

2 329,$O

2.270.40

2.231.60

6,784,00

7.124.00

7 479.W

01

cheltuieli curente

9 «7.60

2 729.11)

2.329.56

2.270.40

2.231.6O

6 784.W

7J24.O0

7479.1»

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

130.00

125.00

3.IX»

123.WI

129.00

IÎ5.I»

2024

Comisioane ci alte «teluri aferente

uupiwnulunkrr

130.00

125.00

5.00

202401

Cocuri ocne « aht corturi «fctcore

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăcilor metanie

Triml

Trim.ll

Trint.lll

Trira.1V

A

8

)-3+4+5+6

2

J

4

$

7

8

9

vwfru«iM*(usiipT «Mcmt

61MXJ

«J.Ofi

202402

Ccxm$K»p»c 4J âfcc coaturt «fcrcrtc

«HpnMMUunfer interne

70.00

65.00

5.00

30

TIRUL tll DOBÂNZI

9.437.60

2 604.10

2 324.50

2.270,4»

2.231.60

6.661.00

d.OTS.OO

7 344.00

3001

Dotau» «teren* dnow pobixc '«mc

9079.00

2304.10

2 304.50

1270.40

2.000.00

3WI0I

Babană afcrc«te «taocid publice

interne dacele

9079.00

2.5M.10

2.304^0

2.270,40

2000,00

3002

Dotanri afitrerte deionei publice

externe

351.60

100,00

20.00

231.00

300201

Dotaari. «fetei» datoriei paWtcc

externe directe

351.60

100.00

20.00

2.W.M»

600002

PtrtM Tf-0 Apuarc, wdmc ptittke »

sițttjtmis fi

13 52X.<4>

3.555.20

3 7M.CIO

3.371,00

1007.40

I4.ynt.ro

15 «112.00

15 760.00

OHO

ORDINE WBUCA St SIGURANȚA NATIONAL/

13 52160

355520

3.7M.OO

3.371.00

1407.40

J 4 298.1»

15 012.00

l5 76O.ro

0J

CHELTUIELI CURENTE

13.521.60

3.541.20

3.718.00

3.371.00

2107.40

14.262.1»

14.974.1»

15 721.00

m

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

261.00

67.00

773»

66(«>

56.ro

243.1»

254.00

267.00

KW!

Otdlmch uluiate ia bem

249.00

65100

«4.00

64.00

36.00

100191

Saluți de bar*

225.00

59.00

59.00

51.00

49.00

100117

Indcwwnzafti de hr«at

I6JOO

4.IK»

4.00

4.00

4.00

J001ÎO

Al*c dnptwi stlaruik in bww

1.(10

2,W

(JW

2.00

3,00

1002

OkIimcIi Mtaeide in MOH*

bjNl

6.00

100206

Voochcrc de vicanl»

6,1»

6.00

1003

Contribuit

6.1»

2.W

2.1X1

2.00

100331

Contribuții uitwatorc pentru munca

6.1»

2.00

2.00

2.00

20

TITLUL 8 BUNURI SI SERVICII

257.00

111.30

?0J0

53.10

15.50

247.00

260.0(1

271.00

2WI

Bunuri 52 seniai

12.30

31.00

iu»

7.<xj

6.00

20010)

Fumturi de birou

1.00

1,00

200102

Materiale pentru eutatenie

2.00

1.00

1.00

200103

Incalzn, itummM ri Torta momea

40.00

20.00

to.oo

200194

Ap* «and ii»stabrilate

3,00

1.00

1.00

1.00

200105

CiriMraHti li lubnfwMti

5.00

2,00

1.00

1.00

J.00

200101!

Pmu telwomw6eaui.tadto.lv.

mlcrnd

6.00

6.00

200130

Alic b*wjr» p sen teii pcwlrw

muetnete m functionere

25.00

10,00

3.00

5.00

5.00

2/M2

Repatiut cweue

5.00

5.00

3jxi

•5.00

2«M

Medicascnte ri «nimik «mure

0.90

0.60

0.10

MO

0.10

200401

MeAewttale

0.40

0.10

0.10

<1.10

9.10

ZrnMdî

Materiale samtatc

0.50

0.50

2005

Btmtui de nâlMca obsecRku de mcnUa

104»

1.20

1.00

1.00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bngel 20(9

Prevederi trlnaestriile buget 20!»

Estimări 202*

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trioa 1

Trirn.Il

Trinvlll

Trim.IV

A

B

l-3M+S+<

2

3

4

5

6

7

S

2WSJU

Alic obiecte de invemv

10,2U

Vlt

1,1»

1.00

tkpbtwi, drt*5*ri. U’MSfclâd

1,00

U>0

W<0l

Dețineri imetae. deusan. transferai

1.00

IJMT

2011

Cafti. priHkciii <i matmak

dOOXtKMatC

GjO

0.S0

2013

frcjalnc profesionala

1.00

l.OQ

2014

ProtctM muncii

2.U0

1.00

LI»

2030

A iu chcleadi

154.40

$0,00

45,00

$0,00

9.40

2IBO3D

Alte dtcltaieli cu boaxi « sctxku

154.40

50.00

45.00

50.00

9.40

St

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000,00

5.M2.M

J64S.no

3.251.00

2.735.00

t3.7at.00

14456.00

1$. 179.00

Slot

Trjntfeniri curctHc

i 3.000,00

3.362.00

J645.00

3251.00

2.735.00

510101

Tramfcnjn cairr uutiUiBifc pubike

B 000,00

3.362.00

3645.60

3251,00

2.735.60

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

O.90

0.90

0.90

0.90

4,00

4.MI

4.1W

5940

Same uf eterne pcrsowKkx cu htod»cap

«mcttaic

3.60

0,90

0,90

0.90

<3.90

70

ChELTUIEU de capital

7JXJ

7.00

36.00

MjNl

39.no

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7,00

7.00

36.iw

3«0n

ftiig

7WI

Active fise

7.00

?.«0

>10101

Cauuvciii

6.00

6,00

7KII3O

AUc active fi.se

1,00

1,W

oiteoî

Ondnx public*

I3.ooo.oo

3.362.00

3.645.00

3.251.00

2.735.00

13,761.1»

14 4Ș6.U0

I5.I79.UU

61420304

Politic lecția

13.000,1X1

3.362,00

3.645.1»

3.251.OU

2.735.1»

13.761.1»

I4.4$6,UII

I5.I79.UO

610205

Ptotcclk civila sr protecția c<Wi« ujcetuittkx țprotette CiviU nonahhl**)

$21.00

193.20

143.00

120,00

72,40

530.00

556.0O

581.1»

0WW2

Perrealli-a Cheltuieli wcwLcutmrNc

153.213.19

6S.IM.21

+J.6J<44

52.791,71

JO.7tt.76

M1917.1»

) 44,086.00

155 415.00

6502

INVATAMANT

27241,70

13.410,31

15.456,44

4SO9.44

3 865,51

33 9M.OO

35612,00

37.467.00

OJ

CHELTUIELI CURENTE

32.141.79

«.71M.96

t5.4J6.44

4 037.1»

3165,51

296)9,00

JlJM.OO

32.660.00

M

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

25.733.Ot

7.913.55

11 401.24

3.090,31

3 <321,31

23 127,00

25.022.00

26.273.00

Mul

BurtuK si $wxi»

16.221.47

6.951.86

4,533.6?

2.221,77

2.501.17

200101

FuraiWm <k b«wu

14.9$

$.15

47JO

21.20

10.60

2OOIO2

Malttiuk paum cuiMcoic

304,10

10.00

Ltt.10

IttJO

54,40

200103

bteif/K. iluminai « foite mouico

11101.4(1

6 124.10

3<MS.$n

912.55

1 656.25

2CMJI04

Apa. cocoț 11 uhibnutc

1541.12

349.51

461.14

433.07

3 IM.60

200106

Pittt dc actwmb

0.M>

200107

Transport

9K.99

16.26

43.»

11.95

20,14

200)01

Pwu telecomuaicelti. radio, n.

m IC craci

306.0$

9U0

125.05

115.25

51.35

2H0ICW

Materiale 0 presuri de ten ren cu


Pata: 20/«9r20t9 Tft:          r*K- 11 -mii lei-

Cod

Oeaumire IndkOtor

Prevederi anunțe buget 2015

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trtm 1

Trira-H

rrim.ni

Trim.1V

A

8

1 3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

g

9

CNMln fonctiortif

117,19

45,19

65,90

SU.ttJ

254»

200130

Atic tMonn m »cn irit pcaixu

irrtrehrKfc si fanci «mire

1 790.67

309,31

606.»

<W.S5

376.63

2002

Repun» cwcfflc

4 127.»

?W

3.49957

42M«

100.93

20M

Medicamente a materiale saniiate

1,1»

1,00

2M4OI

Medicamente

1.00

1.00

2005

Bunuri de natw» obiectelor de intenta

2.253.40

TRW

1459.10

•343.40

59,10

200501

Uniforme a echipament

9,50

6,IX)

250

1,110

2«a53O

Ahc obiecte dc ia»tniaf

2.243.90

71.60

2.453,10

-345,90

51,10

2006

iXpliiMi ikuwri, transferări

55.10

4,70

7.40

40. )0

3,60

2OO6OI

DepUuri interne. deiasari. tratufcrari

55.10

4.70

7.40

40.10

3,60

2009

Materiak de hbcrakx

3.40

2.00

1.00

0.40

201J

Câni. pubOcatri si bkhctmIc

docum ouate

5.00

1.00

2.511

2013

Pregătire profcwwwlt»

90.43

75.no

I0J3

SalO

3014

PuMcciu muncii

10.70

1.00

20)9

Comrtkmijt adamb^Mici pablict

locale la realinuca unor lucrări »i

«nxij de krtwt pabbc local. m Îmua

u3Wco<nerXu m* cvniractc Ar asociere

2.944.25

769, V4

<06.60

727,90

640.71

2030

Alte chcltartb

20.40

1.50

12, ?n

34(1

3,00

2030»

AUc cbeltweti cu bunuri si venirii

20.411

L,SO

12,70

3.20

3.00

<5

TITLUL vn ALTE transferuri

1334.22

451,22

407.00

606.00

420,00

2.073,1*

2.177.1»

2 țtfi.ro

5501

A Traojferwi irHcmc

1.114.22

43122

407,00

606.00

420.00

5501H

Atic transferuri curente interne

16.22

16,22

530)63

Fmmurca ir>vaam»t«Ki< pantcular nu

confesioul nrcdilai

1.1161,00

435.00

407,1»

606.00

420.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1015.50

30.00

653.50

302.00

100,00

11,00

19,00

20.00

5702

AiwtKuc sociale

IM5.5O

30.00

653^0

W2.0C

100.00

570201

Ajrtoart sociale ia wumenr

I 072.00

30,00

640.1)0

302.00

100.00

570203

Ttchac rte creat si trihdc sociale

pentru țfsehutâ

13.50

13.50

M

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE D1H

EXTERNE NERAMBURSADILE AFERENTE

FINANCIAR 20)4-2020

314.09

314.09

134,1»

|4),00

I4U.IW

5W2

Programe dm Fondul Social Ewnpcan (FSE)

314.09

314.09

$10201

FhuoUko nattoaala

170.41

170.41

SW2O2

finanțarea extern f»cr anbunabiUi

143.6»

W3.0H

59

TITIJJL XI ALTE CHELTUIELI

3.131.30

10,10

2.917.70

«0

24.00

3.567.W»

3,745.00

3 933.CW

ywi

Burse

3.009.42

66.90

2 912,09

6.43

24rOO

Cad

Denumire indica tar

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 21)21

Estimări 2022

TOTAL

din «re credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trio» 1

Trîmîl

Trim.lll

Trim.lY

A

B

1-3+4+546

2

3

4

$

6

7

8

5*

5922

Aciiwn cu ciwbcKt «wtrtilk «

KKHXullurrl

121.11

13.20

75.61

33.07

711

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.109,13

4.633.57

471,56

4 365.01)

4.57S.CO

4.S07.W

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.109,13

4.637.5?

471.56

4.365.00

4.571.00

4 107.00

710Î

Aține fixe

.5,109,13

4.637.5?

47156

710101

Conaructii

3652.00

3.342.00

310,06

710102

ftcMpxwwmc li mijkwrc tfc

tfawport

15,00

15.00

710103

Mobilier, iptraițrd bwoitca si alte

acute corporale

350,00

350.00

710(30

.Mioxltve fiw

1 022.13

W347

76.36

M

Plăti efccfyațc m anii prccedciMi M

itxupCTMc m dbulî curent

-16.22

-1612

X5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-16.27

■1622

«SOI

PJxi efectuate w» arai precedenti ti

NC«tKtMC h Mul CUNM

-1*12

-16.22

K50I0Î

Ploii efectuate m mii prcccdenu n

tecupeute tneaul curm in smianea

ic fincoaurv > tegcirtai local

-16.22

-16,22

65O2OJ

InrnmmU prcscelir o pnaur

11.3*32.5!*

4153.69

4.792.11

1.435,61

7.111,11

12.731.00

13396.00

14065,00

65020301

la vaumam preșcolar

5.413.00

2.469,51

1.327,41

J. 121.90

560.01

6.502, 00

6827.00

7 161.00

65020302

tm «umani prim»

6.106,69

1.714.11

3464.77

306.7)

551.03

6.256,00

6.1W.01)

6.197.00

650204

Inveumem xtand»

25.459,55

9.117,92

IO.6U2.Sti

3.040.97

2.691.10

21.024.00

22 074310

23.179.00

65020401

levattiMM tectmdtr intencr

6.167,06

147315

3,te*6.»3

361,62

411.26

4477.00

4.701,00

4.936.UO

<W20W

1 avauiwsnt etnmdar inpcnor

«.«27,59

7.49327

«376.31

1546.55

2.211.09

I5.725.no

|<L5HW

17.337.11»

65020403

lamtmni prolcwîMl

664,90

15 MO

319,25

125.10

61.7$

122,00

163.00

a»o6.no

6SO20S

Invaumant pofliiwtJ

176.06

31.70

41,20

32.16

5631»

130.00

137,00

144.00

650250

Ak© chchiMch in domeniul

MTHMUfllUto

I3J0

13.5»

72.00

75.IMÎ

79.W

6602

SANATATE

16 642.63

11,83023

2.253.30

2.S53.9O

I7.29l.tlt)

lt.l56.0O

19063.09

01

CHELTUIELI CURENTE

1.73920

3.926X0

2.25150

2553.90

7 553.00

7931.00

F 327.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN ITATI AL1

ADMINISTRAU» PUBLICE

S 73910

3 »2«.«0

2 251.50

2.553.96

7 553.tt>

7 *J LOfl

« 327.00

5l»l

Twffcniri curc*p

7,224.50

2.4*7. (6

1251.511

2503.90

510103

Acțiuni dc c*n«Utc

7.229.40

2.467.10

2 251.5»

2.503.90

5102

Țnnifeniri dc ciotul

1 509.70

1 459.70

50.00

510212

Ttmifcwri penuv Fiimmwc*

inveswiikM te tpitafc

1.509,70

M59.70

50.00

20

CHELTUIELI DE C A PIT AL

7903,43

7903,43

9731.00

H1225.<K>

10 736.00

Cod

Dtttutnire indicilor

Prevederi «anele baget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări ZWO

Eattmari 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stiagerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

S

I

3

4

5

«

7

1

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANC1ARE

7.903.43

7.903,43

9.731,M>

HI 225.110

Nl 736.1»

7KH

Ac*nc fisc

7.V6J.43

7.903.43

710101

CoMUWil

7.V0J.43

7.902.43

710U0

Alic xft\c frxc

(.00

J,tt)

660206

Servicii mcdxek te       seniutre

cilpcfmi

16.642.63

11.m23

2.25130

2.553,90

17,291.1»

11156.W

19 O6\W

660211601

Spitale jenewk

16.442.63

u.ajo.iî

2.251.50

2353,90

17.291,00

11.156,1»

19.063,00

6702

CULTURA, RECREERE St RELIGIE

•W.934JO

21.01634

6191.90

19.999.37

1026.75

32.124,00

33.730,00

35.411,1»

01

CHELTUIELI CURENTE

35.TOW

14.916.61

69112.42

1 l.W.i»

2 026.35

29160.00

31 363.00

31932.00

)B

TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL

î.930.t»

1.000,00

1 156.00

1 016.1»

754,00

3.771.00

3.960,1»

4J51.CK)

1001

Chel mieii sdwrctk in beri

3.7)2,00

910,00

991.00

991,06

750.00

100(01

Srlwii dc biza

3.225.00

152,00

145.1»

«W

619.00

100106

Atle sporuri

M,00

1.00

7.00

1.00

toollJ

Drepturi de dckțare

t.flO

i.oo

I00U7

lodtwrizeui dc hrw»a

3311.00

90.00

95.00

95.00

50.00

100130

Ahc drcptun lihnite m bent

142.00

32.00

50.00

10.00

1001

Cbctlmch l*l*nde mi»

140.00

HQ.UO

100200

VOMcberc (fc > tfinle

140.011

MO.IU

lo»7

Cfatiribucu

71.00

lujuo

25, IM)

25.00

8.00

WU3U7

Contribui» uigunuorie potm munca

71.00

2D.0O

25.00

25.00

1,00

20

TITLUL i) BUNURI SI SERVK.U

10251,33

7.66631

2.037.52

405.25

149.25

9 IW.OO

9.639.00

10123.00

2001

Bunun ii servicii

6.510,10

5.760.16

147,00

*170.00

IW

200101

Fomituri de birou

10.00

5,00

5.10

200102

Materiile pț«tn> caiteuk

18,00

40,0)

25.00

13.00

10.00

21)0103

ItKibit. ilumina ci font rwotnci

1535.00

7$3.IX>

391,30

X<70

15,00

2HO1O4

Ap». tutl ci silubriute

7»Jl»

146JC

152.00

342.00

91,00

200105

Cacterxmi H (ubnOanu

54rQO

84 JH

15,00

mSO.W

5(oo

200100

Piețe de whmib

m

23.00

45.00

20.00

PmJi. lekcQniurictrtw. radio, n\

«temei

16.00

10.00

2.00

2.00

2.00

200130

Ahc tanun ci ccrvirit pentru

mnlinere f> IntwcKxiM

4,664.00

4.705.00

204.70

465.70

20.00

2002

Reparai» curetHc

t 018.11

300.61

550.00

167.50

2WM

McdtcMTKtuc si nmcriik tatuate

101.60

IDLW

2OG4OI

Medtcuticnu

1.00

1.00

200402

MtCcnak sanitare

0.60

0.60

2IIO403

RttCtfo

5.00

5,00

rvzMifccî*«

95.00

95,1»

21»5

fkmuît de naum obkvtckjr de rmenur

224.25

191,00

56,00

-2V.O0

6,25

200530

Alte obiecte de mienttr

224,25

191,00

56,00

•W,«l

6,25

Cod

Demimir* tndicaior

Prevederi anuale Irufel 201»

Prevederi trimcrtrialc buget 261»

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare decimale stingerii plătitor restante

Triat 1

Tritn.il

TriM.ll>

Trim.1V

A

B

1-3H+5+6

2

3

4

$

6

7

8

9

2006

Depltun, tfcUiin. mssfcrtn

1,00

1.00

2«I6»1

Deplcan interne, detas*». tnmfenn

IJW

1,00

2I>13

PtctWirc preTțHonrla

40.00

10,00

40.00

■ 10.00

2(514

Protttut muncii

34.00

21.00

3.00

10.00

21530

Alte chctewdi

2.259.27

1.2*1.!»

541,52

436.7$

20)003

piane de asigurare non-naia

1,00

1.00

203030

Al» chchuieli ev bunvti ct servirii

2.251.27

1210.00

541.52

4X75

5)

TITLUL VITRANSFERURIINTRE UNITATI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13 743.00

3.053.30

3.6*2,90

5.311,90

1.004.90

llJtrU»

11.'133.00

12.531.00

5101

TfOrtstcmri cwenie

I3.743.OO

3.653.30

3.6*2.90

5.311,90

1.094,90

510)01

Tmndenxi către insMWiile publice

13 743.00

3.653,30

3 6*2.00

5.3)1.90

1.094.90

«

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

90.00

90.00

XIII

Frcgf«mc din Fondul Eutopctt» dc DexYoUBft

Rc^oa»b iFEDR)

<x>.00

56UIO3

CbctlOKti acet ițibik

90.00

TITLULX PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014.2020

5.492.93

$.492,93

tW.lH)

903.00

MOI

Programe din Fondul Europe®» <fc Dc/v<4l«r

Rr^oo*i»(FEOR}

5.492,93

.5.493.93

5*0101

Fimwareaaaiicnab

3071.27

3.079.07

5WÎO2

fuuwCHtn exterea ncrambursabih

2 396.63

2.396.63

5*0103

€hclCt»eJi oecltgibrie

17.43

17.43

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.395.00

2577.00

27.00

-233.00

24.60

4.691, no

4.9’9.00

5 175.00

5011

AUKÎMM W fwndMM

1.790.00

2.O5O.OO

•260,00

5912

Sastincrer cultelor

500.00

500,1»

5040

$umc afcrerHo pcfwxKior cd hWKC?

achnadretc

105.00

27.00

27.00

27.1»

24.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.044.63

6.03*.34

-903.»

2.2S.OO

2.367.00

24*6.00

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.044,6?

6.0SR.M

-993.71

2255.no

2.367.00

2 416.(10

7)01

AcIilC fi?u?

5044.63

<03*. 34

•903,71

710101

ConMrucih

J 793.34

5.793.34

71'1)03

Mobbcr. «jMriWatttWicaii ata

Kiiic «Xporile

6.00

<1.00

710130

Atee acthc R\e

1245.2»

2 25W

•993.71

*4

Pinii efcrluwe in anii precedent) ti

îtcuperMc in anvl curtat

«20,13

-*.61

•11^2

15

T1TLULXIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Cod

Des urnire indacator

Prevederi «anale bocet 201*

Prevederi irimexlrtale buget 2419

Estimări 2020

Extunari 2*11

Estimări 1022

TOTAL

din care credite bugetare datmate Minierii ptariUr restante

Triat I

Trtm.ll

Trtm.HI

Trim.IV

A

B

J»3+4+5+<

2

3

4

5

«

7

S

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-20.33

-1.61

.11.52

*5»)

Fia» efeaaaie in anii precede» ii

rccopcmc m aou! cMtXDt

-20, D

•0.61

-11.52

R50KH

Mmi cfcciMK h w»i» jxrccdtw ji

rcccțKralC in and eweai ia jMiunca

dc CiMKlktcKV a bufetului loc»)

-20,13

*m,61

•11.52

670203

Sctvkh «ihrafc

6.404.10

1M7.W

1 «16.00

1.554.50

936.»

6.636,»

49M.D0

7.3)6.01

67020304

iaurtul» puWkc <fc spctiacok n

«XKCrtt

3X67.00

J.711.00

l 738,00

1.425,00

916.00

5.777.»

6 DG6.I»

67020330

Afee servirii cufiumle

537.10

309.60

7R.00

ii® 50

20,00

*59.»

902.»

«MT.OO

6ÎD2O5

Scnacri recteaive » sportive

33.130.26

I7.9IX.74

4.675.90

9444.17

1.090.75

24 043.»

25.246.00

26.3 i 0.00

6702o$«l

5port

t.GIG.W

1065.30

I 9449»

3 626.90

171.90

4 2MU»

4 502,1X1

4.727,00

67020502

Tmerei

530.00

550.1»

1.103.»

1,223,00

I J15JKI

67020503

întreținere gr#d«m puHtCC fxrtuft

rene ver/i. bvx rportne st de ațremcnt

23 <X4,2G

I4.S03.44

2731.»

SJI7.97

911.15

1K.592.»

19.522JHI

20491.00

670206

Servicii rctifwisc

3(10.00

500.00

667.»

7<X)jm

73100

670250

Alte servicii in domenik cuburii.

««n ii tdixki

900.00

5w.no

4W.W

77*3»

«16»

B57.UO

6M>2

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

5S.464.SO

11 «77.4U

2OU27.6O

I4.729.U0

4.83(1,50

60.5 ta.»

riti.SU.W

63477.0»

UI

CHELTUIELI CURENTE

5».U7t.»

11.405,55

20.o71.30

14.771 Jl

4.830.50

60.518.00

60.518.00

63477.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI PE PERSONAL

30 066,95

7.415,95

11 IO1.5O

»O2«3»

3J23.51'

5.I38.4U

5.131,40

5221,40

ItX»

CIkIiukIi taluiale in bani

2S.287.4S

7 237,95

9,447.00

7.133.»

IM»

IIXJIOJ

SalaniietmiA

24 6*1.80

6.460,95

177X00

6.805.»

2.649.85

ItXJWS

Spwan peni™ andini de manca

450,00

I1R.00

120.00

112.00

IW.Wl

twioc

Alte «penai

72J»

15.»

23.00

17.00

17,00

INII 13

Drtpwct de delegare

1.00

100117

Jndcmw/xii dc baiu

1791.65

509.00

*51.»

149,W

562.65

100130

Ahe Atplun ulanale • bau

2*4.00

134,00

to.»

50.»

30.W

1002

CkcUoKh salariate m natura

1.070,50

1 045.50

25.»

100206

Vauc bete dc vacanta

1.070*0

JXMS.50

2S.W

Coninbtaii

709.1»

m.i»

209.00

36*.»

154.00

100307

Contribuția MipwA»r»e pcmru cdwkj

700,00

I7R.O)

20<>.»

161.00

154.»

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7*7859

1442.50

2 953.91

I.SI0J1

972,00

7*0.00

7MUW

7KD.OO

2WJ

Bantxi sr servicii

1 «2.13

61Alt)

144.65

235.6*

137.00

2» 101

Fwnrtun de tobtt

1OP.X6

5,00

5R24

39,62

6,00

2POIO2

Matcnak penu» wrtenie

46.50

24.50

15»

7,00

200203

îwthrt, 4utmn*t o fort* rootrki

769.50

333.50

335.00

4W

52,00

2WIW

Apa. când « talubtiuie

226.»

1115,00

115.00

6.00

200105

CaitotffiM ii htbrtlhnu

14.»

11.00

2,00

J.M)

2WHU6

Piese de schimb

15.05

MO

V5

Dai»: 10/09/2019 Tit:         pag; 16 -miile»-

Cod

Denumire iudicatur

Prevederi anuale bufet 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din cere credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trio» I

Trun.M

Trim.lll

Trim.1V

A

B

2

3

4

5

«

7

K

9

21101417

Transpun

25.00

7.00

1,00

7.(Hl

3,Mi

200 lut

Potu. ulecemankMii. '»d».

358.30

115.80

181.00

40.50

21.00

200109

Materiale « prcstan <fc scnkn CU

o rxjer fatxlional

49.92

10.50

17,41

12,01

10.00

200120

Alic bunuri ti acrvicit pcnov

inBwacresi tacuMure

218,00

38,00

*7.00

62.00

31.00

2002

Rcpaiâiu curchU

70.00

31.00

21,00

18.00

2002

Brwu

527,56

109.00

157,56

121,00

140.00

20030!

H r om pentru cwacni

527.36

109.00

157.56

121.00

140,00

2IXM

MidtO/iK&te fi «alcriik sânii»*

18.00

10.00

4.1»

200401

McOkanente

4.00

2.00

1.00

1.00

200402

Matc/felc fMMUfe

3.00

1.00

200404

Dumfeelino

13.00

7.00

33»

3.1»

a»5

9uwi de nutxi obiectelor <k «acrim

77,50

44.50

182»

15.00

2OO5OI

Uniforme t> ethqMmtnl

1.50

130

200530

Afte obiecte do inventar

763»

43JKi

18310

15.110

2W6

Ikpitiu i. deunan. tnmfcrari

7.70

1.70

4,1»

2.00

W»l

Depiaum <m«ne. deiateri, uaaifcrari

7.70

1.70

4.00

2JMI

201!

Cmi. puNceteii v maieriik

doewneniare

2.00

1.00

1.00

2012

CofiMttMU » Opcrtlz»

6.00

J.vo

3.00

2013

PKgMitC piofeuowla

14,00

14.4»

2.00

1.00

20)4

PratedM mwi

14.50

KM)

10.00

3.40

2019

Coecnfaulii ite admirat tratiri puNke

locafc l« rcoh/xra uno* hottari st

servicii <fc «««public     m bara

mwr convenții sau contracte de asociere

S.257.1»

1700,041

i.wo.oo

1 100.00

657.4»

2030

Alte chrf Cui cfc

52JO

15.00

37,20

20J003

Prime <fc wgurarc nou-vtau

2.00

2.00

203030

Alte dkchincli cv bwuri ti servicii

50.20

15,00

35.30

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

4238

40.0»

14.17

8.13

$5«l

A. Transferuri nucrac

62.38

41MW

14.17

8.13

MOI 18

Alte uaaifaun «mMc iasenw

62.31

40.08

14.17

8.13

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.967.64

8 21032

5469.12

5.000.00

2*8,00

$4.534.641

54.534.60

574113.441

5702

Aptoatc sociale

18.967.64

8.210.52

5.469.12

J.iw.oo

ItS.OO

579201

Ajutoare focale m nanww

16 467.40

5.710.40

5.469.4»

5000.00

288.00

570204

Tidtcte cadou acordate peaus

cheltuieli toride

2.50024

2.5OO.I2

0.12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.4413.141

2%.S0

532.60

227.00

473»

6S.IIO

65.00

05.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi autul* buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destina te stingerii plătitor restante

Trin» I

Triia.il

Trim.UI

Trim.IV

A

B

l-S+4+5+6

2

J

4

S

6

7

8

9

5911

Atocnui t> fuataiii

SUI,»

130,00

170.110

5*ll>

Sume «fertMc prrrtuactw ca htndicip

rtc*»c>dic*c

«13,10

166.50

|«2>0

227.00

70

cheltuiem de Capital

542.1»

542.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFIN ANQ ARE

542.00

542.00

7101

Active fixe

542.00

542.00

710101

ConMAKlit

110.00

310.00

710103

Mobilier. apar mut» birotica ii Mie

MIHeeo»(K»>k

6.00

6.00

710170

AIk active !rw

226.00

22600

M

PWi etcctMK in amr prccedcmi si

Kcapcntc io ano) curent

-1SA16

-70.15

-43.70

-42.31

x5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN AMU

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-156.16

•70.15

-43.70

-42J1

»5«l

PI Mi efectuate in *ni jxe<cd«Ui a

«coperte » and cwcoi

-156.16

•70.15

-43.70

-43.31

750101

flaU efectuate m mu pjccedcrtti M

nxvpcfMc in and <ure« m Kctrcnca

dc fțtntf>oe*e a          toc»!

•156.16

-70.15

-45.70

•42.31

6W2O4

Asntctiia acorda*» pcnoMdtX » < tfslfl

5615,00

1.740.011

I.X3S.00

1.473,00

559,00

59X3.40

5 9X3.4U

6.073,40

M0205

Aj^cnu »ctdi in ciz de t*)i ti

mtaiidmu

2X.9M.OO

7.123.00

10422.50

>930,00

2.4M.SO

54.534.60

54.534.60

57403.00

6X020502

Aitucnu sociih m caz de unalidilMe

2t 964.00

7123,00

10 422.50

S.930.00

2.411.50

54 534Alt

54.534.60

52.403.60

6X0211

c««

5.755.10

1.449.50

1.905.60

1427.00

973.00

GÎO215

hc’icawcj excluderii «odtk

2X94.40

2.510.40

60.00

300.00

24.00

61021501

Ajutor kco!

2. <94,40

2 510.40

60.00

300.00

24.00

610250

Ahc chdiuițh i* dorocwd ui| nrjriw

se stmciMci sociale

I5.2J4.II0

6.046,50

SXU4.S0

2599,00

716.00

6X025050

AMe dwhukti in domeniul asitfcnld

sociale

15.236.00

6.046.50

5.3W.50

1590.00

7M.OO

700002

Partea IV-a Sen-rea ti dej votare

publica. taeumic. mediu ti ape

t0.SOT.20

«495.50

17.60I.J0

11.424.50

3 1X7.10

mmkm»

53 345.00

56012.00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

13662.50

5M2.XV

4 225.60

>.S69.$O

1.024.60

14.654.00

15 3M.ffi>

16 157.00

0)

CHELTUIELI CURENTE

I2.3OX.65

4 619.02

4 224-51

2436.50

1.024.60

u.wi.on

12.512.00

13210.00

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

3 442.00

925.10

1.096.30

976.00

644.60

3.133.00

1 4M.00

1001

OclNÎd» calarak in bani

J.xJX.TU

W5,t0

961.W

951.00

634.60

40010)

Sat* n Je baza

J.IO2.6O

>20.00

Wl.00

>55.00

556.60

tlHHIÎ

Drepturi âc deletatt

4,10

3.10

IJ»

100117

Udcnuuralit de hrana

252.00

50.00

6t,<M

66.00

100130

Alte drepturi uhmfc in bătu

100.00

32.00

21.00

2100

12.00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2026

Eldmarl 2021

Estimări 2022

TOTAL

din tare credite bugetare d«dn»fc stingerii plitiler restant*

Trim 1

Trim.ll

TrimJH

TriroJV

A

U

j-j*4+S+d

2

3

4

5

6

S

9

iota

ChdiukJi Mtaialc *n

IUJ.W

MC.»

lEMJiih-

V<XKhCfC<k iKMlfA

(10/0

»W.M

1003

Cotari butii

W.W

2o,w

2S.M

2S.W

ku»

100307

Cw»lTftrKU Ifljitrww pcmro munci

W.00

20.00

2S.(M

25.00

ID.IJU

20

TITLUL 1) BUNURI SI SERVICII

i.ryLW

3.676,92

3 116,23

i             1.441.50

Mu.no

S.7«t,0U

0,222,00

9fiU,W

2Wt

BuoUli n sen-kri

5.456.51

1.620,92

I.823.W

97S.SO

J3.no

20OICI

Furoriun de birou

36,00

12.00

24,<»

2«HM

Mucnak pentn? curâtewie

21,00

9/0

9/0

2,«0

I    200103

lacabri. ilumina si forța imririca                   !

4 2«/T

l 9t0,3?

1.460,1»

M5.00

200104

Apa. catul J* «labnutc

2W.0Q

W,W

40.1»

70.00

3,NJ

200106

Pkw de schimi

W.70

HJ»

6.1»

21.W

îfflHO?

Tramixxi

9,513

4.M

4/0

î.ao

200JOS

Poha wlwomwucalH. radi*. iv.

Mienet

1150

7-MI

3/0

1.50

200109

Matcnak s prestindcRnKH ț*

caracter runțrwwl

6/o

-4,1»

-2.50

2CVIJ0

Ahc biMKHi ii kaiții pcMIU

nuctmcieii funcționare

W5.-I5

47IJ5

2WLJ0

73.30

30.00

2002

Repari» ii cuicthc

1,269,00

432. OC

3I5J»

342.00

ww

2blM

Mcdrtimcntt li ttrMCtuk xwi lire

3,00

5,50

-2/0

2GM1M

McdimftKmc

1,50

i/c

20W0J

Matcnafc seuiRt

MO

4,00

-2.50

Wi5

Bufimi <fc nMd ra obiecttfc* <k i» cnt»r

74.21J

24.55?

34 J»

15.70

2(»S3u

Alte obiecte dc imcnur

74J0

24/0

M.W

ÎS.»

2«O6

Ucplauri. <ki*rari. owsEwrn

2,20

i,20

1,0»

2W16OI

Deplasări intWTW. dfuwi. iransferari

2,20

IJ0

lj»

2012

C'onoliMta ti expert iu

5I.W

31.00

2oh

Pregătire petftunaah

0.30

0.70

»,50

1

20 N

Protccua muncii

X.1U

MO

2030

Alte chchaiîli

1 740,43

533.00

9*5.43

IW.00

153.00

20JWI

Reclama u pubiKHctc

230

1.00

1.59

203003

Prrmc «fc Mtgufxie mo-* iau

173/0

120/0

1.00

52,00

Ahc chdtuKh cu buiMin 3> sen ieri

I.SU.4J

411/0

942.9)

57.00

153.00

,w

TITLUL XI ALTE CHt’LTUIELI

42.0»

17.00

koo

I5.o»

14.00

67.00

74.00

59W

Swne aferent? per «Martor eu SamhcDjt

ncHKfdruc

42.M

17.M

16.1»

15.00

14.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.410,4?

1.277.47

133.00

2 67J.W

M06.UI

2 947.00

71

TITLUL XIU ACTIVE HEFINANCIAW-

1 410,47

1.277.4?

13100

2.073.1»

1WH.JI0

7947,1»

T1OI

Acute fac

1.410,47

1.727.4?

133.00

7[O!t.!

Cu*# turtii

452.47

452.47


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trial

Trina.ll

Trita.111

Trim.IV

A

B

I-W4+5+6

2

3

4

5

«

7

8

9

7JUI3O

Atic «mc fac

W8.P0

825.00

I3W

84

Ftat efectua*? bou piccedcrxi it

icci^cn*: ia anul curtai

♦56*62

-53,69

•193

w

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN AN»

PRECEDENT!51 RECUPERATE IN ANUL

-56,62

-53,69

-2.93

*<0t

cfalualc in anu prcccdttusi

recuperate ia inul ciaent

-56,62

-53,69

-2.93

KS010I

Han efccuutc io at»i prctederxi u

recuperate in Moi cercai in xtliuaci

de fundiOTMe • bugeiiiui loeal

-54,15

•5122

-2.91

tscioi

Nai eteeluatt ia anii pmeOcaU ti

recuperate m amri Cifrtni m sccfiunci

de dezvoltare a boitul ui kcal

-2.47

•2.47

700203

Locuințe

2 547.00

986,60

657.50

6*6 00

251.90

3 177.00

1J3S.00

3 5<>2,a»

70M0330

Ahc ehelnricH in domeniul hxutntek*

1S42.W

986.60

«7-50

646.00

251.90

3J77.W

3-335.00

3 5112.1»

700206

(luminai publre » ekcln&cari

5.112.00

7.58 J.W

1.42O.OD

931.00

1*0,00

5.921.00

1218.18»

5.47X.W

700250

Akc XnKti ui țfcxBcnîtlc kxviMclor,

sen iciitort) dez.Ollarn tomnatic

ACCW.SP

2 275.20

2.148.10

•792.50

592.70

5.556410

6.83100

7 177.110

74412

PROTECȚIA MEDiUU»

66 845,70

42452.70

11375.50

5.555,110

2.16240

34a. 149.00

37.957.00

39 «55.1»

VI

CHELTUIELI CURENTE

42 517.34

IC. 116.49

13.386*36

M.W.W

2,162.50

3O.7I3JIU

32.323.W

33 V4II.W

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7 784I.CM»

J.825,00

2-399.1»

2.025,00

IS3I.I»

6.721.1»

7.M7.OU

7.4i i.oe

1001

Chelintdi «alariite in bani

7293.00

l.785.1X1

21142,00

lmo.qo

1.416.00

itoiut

Saianidcbam

«291,01

1.570.00

1 735,09

I.73S.OO

1 253,00

)l»K»

AKesperwi

70.00

34.00

34.01»

12.04»

1001IJ

Dreptun de delegate

1.00

1.00

100117

Indemmzaui de hxam

789,OU

150.00

233.00

203,00

203,00

100150

ABe dreptwr lulriak in ban

140.00

30.1»

50,00

30.00

3V.P0

1002

Ochu*el» talariak in luiora

302.00

302.00

IO62O6

Voocbctcrlcvacau»

302,00

302,00

1003

Contribuții

us.uo

40.00

53*00

45.00

45.00

100307

Conuibuli» asgwaione peruru munca

t«,w

40.00

55.00

45.00

455»

*1

TITLUL» BUNURI SI SERVICII

23 776,*6

9.I57.W

8.362.36

566800

5*9.50

22.M3.W1

25.173.no

200!

Bunuri u ten ici»

21 351.00

BDJ4.50

7336,00

5.87**50

50100

2O»il>!

Furnituri dc btrow

S.OO

5.00

200102

Matetuk pcrrtm cwatcivc

30.00

10.00

lo.oo

5,00

5,00

21*0103

Incalrk. ilumuwl ri forța mouica

860J»

-ws.no

JfO.W

2111.00

25.00

21» KN

Ap*. canal st salubritate

3 661.50

1 550.00

5.03

1.501,50

5.00

2OOIO5

CacburanlLstLuboftanU

1 260.00

3to.M

300.00

300.00

300.00

2<Ml|06

Picat do aebimb

60.00

103»

151»

15,01

20.00

2110 IOt

Porta. telccoaumicauL. radio, iv.

P»t*: 20/09/2019      Tilt        W 20 -mii lei-

Cod

Henomire indicator

Prevederi ontutle buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estiossri 2020

KstiiMri 202)

Estimttri 2022

TOTAL

din care credite bugțrtare destituie stingerii plăților rest»»le

Tricn 1

Trim.lt

Trim.m

Trim.1V

A

B

1->4+5+6

2

3

4

5

<

7

8

9

«temei

1,W

2.00

2,00

2.00-

2.00

2<wm

MxcritSe m prcnsri de xn k a cu

cwKtcr funeuonsl

74M.OO

1+5,00

2+5,00

169.00

1+5.00

201130

AhțtewO ti KiTKu pcnin»

muumcre « fnnetientee

15.762J0

5.512,50

6 574.1»

1676.(10

2002

Reparații cmrc«e

927.00

510,00

$50.00

■208.0)

S.tlO

JOOS

Hton*

2I.W

21.00

200302

Hrun pentru sumele

21.00

21.00

2004

MedktmcMc ti hUtetîâk $Mttc

35.00

15.00

20O4QI

Medic penente

15.00

15,00

2W4O2

Materiale sanitare

20.00

20.00

2l>05

Boturi de oatuts obieetckr dc inventar

370.00

114.00

306,00

-50.00

2O0SJ0

Ahc obteefe de MtCftiM

370.00

114.00

JM.<©

-50.00

2«I5

Ptcjstire jxotenonels

to.no

2.00

IV©

-10.00

W

RcvUdi» imwi'

3o.no

5.00

5.<©

15.00

5.00

2(1J«

Alic ckeluiieli

632.16

365.50

1+7.36

42.50

77.511

20JW3

Pn«c dr rațurtre fwv mU

70.00

25,0»

KM©

25.00

tu.oo

Âhe cheltuieli cm lamuri « ren teii

562.86

3+0.5O

137.34

17.50

67.50

nn.UL IV SUBVENȚII

Ltf39.no

1

I 145.(01

$5

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.792.48

7.0M.41

2.513,00

I.H5.00

55IU

A Trsntfcwi interne

10.792,41

7.094,4»

2.583.00

1.115.00

5VUI2

Iftvcttiti* ale *&e«fitoe ecowmîr» c«

cspusldemt

2.794.4»

2.7W.48

5») 1»

Alte taunfcniri curtine itUcroe

7.998.00

+.300.1X1

1513.00

1.115.00

59

TITLUl. XI ALTE CHELTUIELI

Ifat.OO

42.00

42,00

42.00

+2.00

iw.oo

IJW.W

W4P

Sume «(creme persoanelor cu handicap

•«încadrate

J 61.00

42,00

42.00

42.00

42.1»

70

CHELTUIELI PE CAPITAL

24.MW

24 059.22

5.00

2.077,00

2.110,00

2.289,00

TI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24.OMJ2

24.059.22

5.00

1077,00

2.110.00

2.219,00

7101

AcOve Ove

2+064 22

24.059.22

5.00

?|G|Ot

COMVWlli

1Î9I6JI

22.914.51

710130

Ahc xjnc fnc

t 147.71

1.1*4.71

3.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2»7,$O

28730

3.219J»

3.454.00

3 626.00

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI 06 CREDITE

217.50

287 AO

3.319.1»

3.4 S 4. (Ml

3 626.00

VIOI

Ruubusan de «criile externe

217,50

2S7.5O

MlllîOJ

Rimburean de cred+e aferente datoriei

pobtxxcxtrntc kxîlc

217.50

2X7.50

M

Pir» efteorete t» «nii precedent» B

reei^etatc In «nul eureni

-23.36

-12.50

»$

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

c«t

Denumire mdkator

Prevederi «anale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.UI

Trim.JV

A

B

J«3+4+5+«

1

3

4

5

6

7

8

9

PRfiCSDF.NIT SI RECUPERATE IN ANUL

•23.36

-I2.M

-ttl.Srt

MMI

PHu efectuate m anii precedent!»

iecupetMe a« tMMd cmetU

-23.36

• 12.50

•I0.U

»$0)0l

Plat) efectuate m hui precedent' recupera* in ano! curcai m secțiunea dc fuhcucmare a bugetului tocai

-23.36

-12,5»

-io.tr.

740205

Sahihnux si jenwnet tocurilor

S7.3M.5o

I4S6I.00

13.325.50

7.349.50

2.162.50

20,294.00

2I.3OT.OO

22.375.00

T402WOJ

Salubritate

ISAM,90

5.011.50

4.7(7.50

J.521.50

2.16230

13.952,00

M 650.00

15 383.00

74O2fl5A2

Colectarea, ualarea » dtvVujerea

tocurilor

21,9<B30

9.542,50

«S3S.00

6.342,00

6.6$9.Ml

6.992,1»

7402M

Canalizjroa n irsacc apelor «riduslc

29.447.20

27.191,70

50.00

i.sftsjo

1 $.155.09

16.64X.0S

17.4X0.00

ÎIKW2

Panca V-a Amâni economice

-6O.G2K.GU

2R.641i.36

1965.10

l( 213.44

4.7» JO

Jt 572.09

W.$r>].l)0

42.527.00

ÎW2

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

15.664.49

9.3<MU9

LI 70.20

3.096.00

1.000,06

20506.00

21.532.00

22 U09.IKI

01

CHELTUIELI CURENTE

9 249.M

5.973.44

1 17020

2.09*00

2O5O6.U»

2) 532.00

23 61)9.00

£H

TITLUL)) BUNURI 51 SERVICII

1 170.20

1 170.20

2030

Alte cfct ttuieh

1 170.20

1 170.20

2030»

Alic cbcluecl» cu bunuri ii scbkr

1 170.20

) 170.20

40

TITLUL IV SUBVENȚII

2U5O6.1M)

21 532,00

22.tW.00

$5

TITLUL V|) ALTE TRANSFERURI

2 571.59

2.475.50

96.1KI

5501

A.Tranrierias însene

2 571,50

2.475.5 ts

96.00

450112

InveMuis 4c rsjenitlor ecortoosles <u

c^iUtdemi

2 539.00

2.475.50

62^0

5501)»

Alte (xmfcrvri airoKt ««cente

33,50

33.50

M

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE RIN

FONDURI EXTERNE NCRAMBURS ABILE

POSTADERARE

$ $07.94

3.507.94

2 «»,w

540)

Frvf nune dtn Fondul 4c Caczmnc (FC>

5507,94

3.SO7.ÎM

7 000.00

560303

Chefwieii «eligibile

5.507.94

3 507.94

2.000.00

70

CHELTUIELI UE CAPITAL

2414,15

2.414.85

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFtNANCIARE

24I4.X5

2.414,115

7101

Activa fixe

24M.U

2 414.»$

7)0)01

CoiMUWlii

2 400.00

2.400.00

7IOI3O

Ata active f«e

14.(5

14.(5

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4 000,00

1 OOO.M

i ow.no

inoo.w

1 COO.OQ

Kt

TITLUL XVII RAMBURSĂRI de credite

4 Wd.00

1 OOU.O0

i ow.w

1 000.00

1 000,00

<102

Rmsibwsrri de credite snrcrrse

4 000.00

15100.00

l 004 MX)

1000.00

î 000.00

MW2U5

R*mNu«ii <k ereU.it ■tcnnlc <Worid

publice rnierrtc locale

4 000.00

i.txw.oo

1WHJ.Ort

1.000,00

1000.00

«HBOG

Energic termica

4 000,00

l.000.00

1.000.00

LOXJ.DO

Lows.no

3O.5O6.ilO

21512.00

22609.00

2)0250

Alte cheltuieli privind combashbrli n

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2619

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destioale stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.111

Trim. IV

A

B

l-3t4t5»4

2

2

4

5

*

7

8

9

cncîgu

II 664,49

1 I7t».2li

2096,00

W02

TRANSPORTURI

44 964,11

19.35047

6 7"7.9t)

15.117,44

3.72M0

jy.vitoo

01

CHELTUIELI CURENTE

23119.90

S 122.33

61IW.O7

M69.IX*

3 728JV

19VI8JN)

Î0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684.00

3<».00

177.5(1

162,00

44 JU

1.342.06

1.4073»

1 4?8.oo

IOVI

CMiukIi lalariak t» bem

65240

295.00

159.00

158,00

40,50

IMIDl

Satirii de baza

572.50

272.00

131.00

138.00

24.50

100106

Alic spoturi

II.00

4.00

3,00

3,00

1,00

w»tu

Drepturi <fc delegare

13.00

5.00

4.00

3.00

1.00

HBI17

IndetMhLUlji de hrana

39.00

10,00

9.00

10.00

lo.oo

100130

Alte dtqxari rutinate in bani

17.00

4.00

5.00

4.00

4.00

1002

Chciiwcli talriak in mito

14.50

>4.50

IOO2O6

Voucbcrc de»acarun

H.SO

14.5»

una

Contnbmti

17.90

5.00

4.00

4.00

4.00

l0Ujf>7

l’oiwitosii» «ifwaiorw pcniru numea

17.01»

5.00

4.00

4.00

4.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23110.90

7» 15.33

6615.5?

3 006.00

56X0.00

16.311.W

17 135 un

17 992.00

M»l

Bînrati D lervicn

1 132.40

192.40

-1.00

îootoi

Funttlitf i de biro*

W

i.on

l.on

Materiale poare «taleri ie

O,5V

20010 J

Inului.           IbflJ 0*0*140*

10.00

40.00

4(J.OO

21X1104

Apa, «anal w salubrilue

Mir

5.00

1.40

2WÎ05

Cartwcanci si lubnlurtr

357,511

357, MJ

200106

Piese «Ic xlwnb

6,l>0

6.00

200|0|

Poil a tckcomwiic tui. rtdic, U,

«ternei

1,00

l,ou

21» 1(19

Mattoafc ti picdan <tc senteu <u

CMJtttZT factîoftll

249.00

200.00

50.00

-LW

llKlIJO

Alic tomuri li senieri pentru

învclinere n futttltdnire

430.00

330.00

loo.oo

2002

Reparați cwraxc

21.850.00

6.750,00

6.420.00

SOOO.OO

7 610,00

2W

McriitMKntc n materiale uailaac

o.w

0J0

200401

McriitamcMc

0.10

0.10

2006

DcpUsm. detașai, crtusferari

2.00

1.00

1.00

10060!

Deplasan iqlenic, drtasari, vawfctan

1.00

i.w

200602

Deplasări m avamauu

1.00

tM)

2013

tic pure profcwonds

1,00

2QH

Proiecția munci j

11.00

10.00

1.00

2030

Akc chciluich

114.40

112.23

2.17

20300)

Pr wuc de auguraro nooviau

21.00

28,00

203030

Alte rbclwiclr cu bunuri ti acri ieri

W»,4O

14,23

2.17

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Om» : 2M»aol9 Til:W B - mii OL


CONSILIERI DUMITRU 1L1E BÎRZU GHIORGHECONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE - OVIDIU POPOVICI


ÎNTOCMIT

A.TURCUCod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget ZOI9

Prevederi trimestriale buget 1019

Efiimari 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Ttiml

Trtm.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=1+4+5+*

1

3

4

5

6

7

S

9

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

»3.tu

4O2JMJ

4J2.UU

TITLUL Xt ALTE CIHELTUtEU

25.W

7.00

7.01»

7,00

4,00

23,00

25,00

26.00

Sttmc iTem « pmaanekr < u hamfic ap

IKMKMfalR*

25,«»

7.00

7.00

7.00

4,00

7o

CHELTUIELI DECAPITAI.

31147,61

li 119.17

10.011.44

7i

TITLUL NliJ ACTIVENeFlNANCIAW

21 147,61

H 129.17

10,0 11,44

TWI

AMivc fiw

21 147.61

It 129,17

10 Olt. 44

7(0101

CmnKiît

11.656,77

1.717.93

9.MI.M

?|C|30

Atie ocint fi.w

2.4VO.14

2 341,24

149.60

14

Pkw cfoauate *> ann prwxkntt p

rectpCMic in jwjI curtat

-3.40

-IJ3

-1.17

«

TITU L XIX PLATt EFECTUATE IN ANII

PJtECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-3.40

■1.23

0.17

rMji

PI» cftttDue In mit pre «denii si

lecuixrtK m anul

'3.40

-1.23

-2.17

PUti cf«!o*lc 1* MU fMCCtufcnij 11 rccwpcriic ut anul tWCTii in KcUUrtCt rfc fuKlWhulc 1 UjJ£1*IuL

-3.40

-UJ

•2.17

UQ2O3

Transport ralia

4J HUI

11029.17

6 420.1W

IJ.011.44

3.610.00

15 130.00

I5.J16.IIO

I+.611.OJ

MV2O3V3

Slnzi

<1 147,*»

11029.17

6.420.00

15.011.44

l.MO.OO

15130.00

I5.M6.UO

16 411.00

«■MCM»

Aflj chcllu-idi ui tkuffiiMul t£nu|x>rwdt>r

1116,50

1221,16

377.90

ta».w

4130

2936.00

3 Irt J.w

>.337,00

9902

EXCEDENT/DEFIOT

EXCEDEHT/DEF1CIT

-33 192,21

■47MZ.46

-24.4JJjUț

*4^17 70

3t2J7,.W

ROMANIA                                                              ANEXA 1A1

JUDEȚUL BACĂU                                                    LA HOTĂRÂREA NR. 342 DIN 26.09.2019

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 20/09/2019 Tit:pag:    1   - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

d

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

278.208.98

79.045.97

65.842,20

64.05733

69.263.28

000202

1 VENITURI CURENTE

278.204,98

79 041,97

65 842,20

64.057.53

69.263,28

000302

A VENITURI FISCALE

229.845.01

78.469.76

50.065,00

52.25532

49.054.73

000402

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.118,75

32.558,86

32.634,00

32.484,00

32.441.89

030002

A1 2 Impozit pe venit, profil st câștiguri

din capital de la persoane fizice

130.118,75

32 558.86

32.634,00

32.484.00

32 441.89

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203,75

329.86

405,00

255,00

213,89

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

1.203,75

329.86

405,00

255.00

213.89

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

128 915.00

32.229.00

32 229,00

32.229.00

32.228,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

128 915,00

32.229,00

32 229,00

32.229.00

32.228,00

070002

A3 Impozite si laxe pe proprietate

55 949,34

24.360,50

11 548,00

6.937,00

13.103,84

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

55 949,34

24.360,50

11 548,00

6.937,00

13.103,84

070201

Impozit si taxa pe clădiri

43 799.34

19,807,50

7 750.00

5.167.00

11.074.84

070202

Impozit si laxa pe teren

7.529,00

3.227,00

2.251,00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru st alte taxe

de timbru

2.396,00

689,00

804,00

459,00

444,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

2.225,00

637.00

743,00

425,00

420,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

40.926,92

20.700,40

5.883,00

10,834,52

3.509,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

20.430.50

14.041,00

1.304,00

4.056.00

1.029,50

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

adaugala pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate ia nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

15.721,50

13.606,00

897.00

609.00

609.50

110206

Sume defalcate din laxa pe valoarea

adaugala pentru echilibrarea bugetelor

locale

2.841,00

2.841.00

î10209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugala

pentru finanțarea invatamanlulut particular

sau confesional acreditat

1.868,00

435,00

407,00

606,00

420.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9,40

9,40

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1 751.00

118.00

524.00

1.061,00

48.00

150201

Impozit pe spectacole

989,00

52,00

382.00

530.00

25,00

J5O25O

Alte taxe pe servicii specifice

762.00

66.00

142.00

531,00

23.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

18.736,02

6 532,00

4.055,00

5.717,52

2.431,50

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100,02

6 100,00

3.502.00

5.263,02

2.235.00

160203

Taxe st tanfe pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

454.50

196,50

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850,00

2.000.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850,00

2.000.00

180250

Alte impozite si taxe

2.850,00

850.00

2.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

290002

C Venituri nefiscale

48 359,97

572.21

15.777,20

11.802,01

20.208,55

300002

CI Venituri din proprietate

13 311,00

3 515,00

3.619.00

4.650.00

1.527,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

13 311,00

3 515,00

3.619.00

4.650.00

1.527.00

300201

Varsammte din profitul net al regiilor

autonome

515,00

15,00

200.00

200,00

100,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9916,00

3250,00

2.989,00

2.500,00

1.177,00

300250

Alte venituri din proprietate

2.880,00

250.00

430.00

1.950.00

250.00

330002

C2 Vanzari de bunuri st servicii

35.048,97

-2.942,79

12.158,20

7.152.01

18.681,55

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITAT1

10.834,76

2,189,00

2.669,00

2.395.00

3.581.76

330208

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

1.900.00

2.368.00

2.017.00

2 030,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

440.00

132.00

154,00

88,00

66.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

70,00

40.00

10,00

10,00

10.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

2.009.76

117.00

137.00

280.00

1.475.76

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219,00

65.00

76,00

43,00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219,00

65,00

76,00

43,00

35.00

3502

AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

7,632.00

2 255.00

2 563.00

1.464,00

1.350,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.289,00

705.00

690.00

394,00

500.00

350250

Alte amenzi, pcnalitaîi si confiscări

5.343,00

1.550,00

1 873,00

1.070,00

850.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12,045.00

6850.20

3.250.00

13.714.79

360206

Taxe speciale

22.222,20

11.500,00

6.100,20

2,500,00

2.122,00

360250

Alte venituri

13.637,79

545,00

750,00

750,00

11.592.79

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-19.496,78

-19.496,79

0.01

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-29.772,08

-19.496,79

-10,275,29

370250

Alte transferuri voluntare

10275,30

10.275,30

410002

IV Subvenții

4,00

4.00

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

4,00

4,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4,00

4.00

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

4,00

4,00

5002

TOTAL CHELTUI EU

279 528,98

94 686,15

90.277,29

62.539,83

32.025,71

01

CHELTUIELI CURENTE

255 758.91

87 581,82

84.420,44

56.631,74

27 124,91

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

65.421,95

16.278,55

21,214,15

17.121,60

10.807,65

1001

Cheltuieli salariate in bani

61.949,30

15.909,05

18.836,00

16.722.40

10.481,85

100101

Salarii de baza

54.744,15

14.307,95

16.727,40

14.706,20

9.002,60

100105

Sporuri pentru condiții de munca

450,00

118,00

120.00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

167.00

58.00

51,00

39,00

19.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni valii

414,00

97.00

115,00

115,00

87.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

100113

Drepturi de delegare

59.70

29,10

16.00

12,60

2,00

100117

Indemnizații de hrana

5.049,45

955,00

1.494,60

1.463.60

1 136,25

100130

Alte drepturi salariale tn bani

1.065,00

344,00

312.00

274.00

135.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.976,85

1.951,45

25,40

100206

Vouchere de vacanta

1.976.85

1.951.45

25.40

1003

Contribuții

1.495,80

369,50

426,70

373,80

325,80

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1.495.80

369.50

426.70

373.80

325.80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

108.255,02

42 533,45

37.984,40

18.501,91

9.235,26

2001

Bunuri si servicii

56.655,86

26 776.32

16.786,82

9.718.0S

3.374,67

200101

furnituri de birou

684,31

201,35

343,54

116,82

22,60

200102

Materiale pentru curățenie

532,80

84,00

221.10

146.30

81.40

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

19.707.44

9 986.94

5.526,10

2.435,85

1.758,55

200104

Apa, canal si salubritate

5 866.32

2 280.71

794,84

2 375,87

414.90

200105

Carburanți si lubrifiant!

1 710,50

816.50

329.00

256.00

309.00

200106

Piese de schimb

424,05

178,70

131,30

94.05

20,00

200107

Transport

163.89

48,20

62,00

29,85

23.84

200108

Posta, telecomunicații, radio, lv.

internei

1 528.65

569.50

637,55

233.25

88.35

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.219,31

427.89

387,31

216.11

188.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

24.818,59

12 182,53

8 354,08

3.813,95

468.03

2002

Reparații curente

29.351,94

8 231,46

11 390,57

5.745,98

3.983,93

2003

Hrana

548,56

130.00

157,56

121,00

140.00

200301

Hrana pentru oameni

527,56

109.00

157,56

121.00

140.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lH

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200302

Hrana pentru animale

21.00

21,00

2004

Medicamente s» mute na le sanitare

160,60

144,80

7,60

4,10

4.10

200401

Medicamente

23.00

38,70

2.10

1.10

1,10

200402

Materiale sanitare

24,60

26,10

-1.50

200403

Reactivi

5.00

5.00

200404

Dezi afectam i

108,00

95,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventat

3 269,05

653.80

2 922.10

-387.20

80.35

200501

Uniforme si echipament

11,00

7,50

2,50

1,00

200530

Alle obiecte de inventar

3258,05

653.80

2 914.60

-389.70

79.35

2006

Deplasări, detasari, transferuri

132,00

44,60

29,00

54,30

4,10

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

122,40

36,60

28.40

53,30

4,10

200602

Deplasări in străinătate

9,60

8.00

0.60

1,00

2009

Materiale de laborator

3,40

2.00

1.00

0,40

20U

Carii, publicaiii si materiale

documentare

44,50

19,50

13,50

10,00

1.50

2012

Consultanta si expertiza

654.00

282,00

232.50

139.50

2013

Pregătire profesionala

187,63

32,70

155,50

-6,67

6,10

2014

Protecția muncii

133,10

53.90

34.70

34.50

10.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8 201,25

2 469.04

2.606,60

1 827,90

1.297,71

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125.00

5.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim. 111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor externe

60.00

60.00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

70.00

65.00

5.09

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezeniarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.00

1,00

2030

Alte cheltuieli

8.782,13

3.569,33

3.640,95

1.239,45

332.40

203001

Reclama si publicitate

1.055,50

203,50

322,50

529.S0

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

203003

Pnme de asigurare non-viata

277,50

175.50

J 3,0-0

79.00

10,00

203004

Chirii

432,50

152,50

1)1,00

106,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

7.015,13

3.036.33

3 194,45

524.45

259,90

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.437.60

2.604,10

2 324.50

2.270.40

2.238.60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2 304.53

2.270.40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2.504,10

2 304,53

2.270.40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente dalonci publice

externe

358,60

100.00

20,00

238,60

30020î

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238,60

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

33 972,50

9 482,40

9.586,43

11.073,80

3.829,90

5101

Transferuri curente

33 972,50

9482,40

9 586,43

11.073,80

3.829.90

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.743.00

7015,30

7 327,93

8.569,90

3.829.90


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

510103

Aci > unt de sanaiate

7229,50

2 467.10

2.258,50

2.503.90

55

TITLUL VIJ ALTE TRANSFERURI

II 528,10

5 371,30

3.524,17

2.212,63

420,00

5501

A Transferuri interne

II 478,10

5 371,30

3.524,17

2.162.63

420.00

550118

Alic transferuri curente interne

9610,10

4 936,30

3.117.17

1.556,63

550163

Finanțarea invalamantului particular sau

confesional acreditai

I 868,00

435.00

407,00

606.00

420,00

5502

B Transferuri curente in străinătate

(către organizam internaționale)

50,00

50,00

550204

Alte transferuri curente in stramatate

50,00

50,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20,053,14

8.240,52

6.122.62

5.302,00

388.00

5702

Ajutoare sociale

20.053,14

8.240,52

6.122.62

5.302.00

388.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.539,40

5.740,40

6 109.00

5.302,00

388.00

570203

'l ichele de cresa si lichele sociale

pentru gradmiia

13.50

13.50

570204

Tichcie cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.500,24

2 500.12

0.12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.090,60

3 071,50

3 664,20

149,40

205,50

5901

Burse

3.009.42

66.90

2 912,09

6,43

24.00

5911

Asociații Si fundam

2.290,00

2.180,00

370,00

-260,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

121,88

13.20

75.61

33,07

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.169.30

311,40

306.50

369.90

181.50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.089,10

7.287,50

5 950.40

5.950,40

4.900,80


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.!Ii

Trim.1V

A

B

1=1+4+5+6

2

3

4

5

6

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.089.10

7.287,50

5.950.40

5.950,40

4.900.80

8101

Rambursări de credite externe

287.50

287,S0

810105

Rambursări de credite aferente datonei

publice externe locale

287,50

287.50

8102

Rambursări de credite interne

23.801.60

7,000,00

5.950,40

S.950,40

4.900.80

810205

Rambursare de credite aferente datoriei

publice interne locale

23 801.60

7.000.00

5 950.40

5.950.40

4 900.80

84

Riali efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-319.03

-183,17

-93.55

-42.31

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-319,03

-183,17

-93,55

-42.31

8501

Plăti efectuate in anii prcccdenli si

recuperate in anul curent

-319,03

-183,17

-93.55

-42.31

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-319.03

-183.17

-93.55

-42.31

510002

Partea l-a Servicii publice generale

57.468,40

17 700,90

15.285,65

13.901,90

10.579,95

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

41.955.40

12.674,90

11.339,90

10.395.80

7.544.80

01

CHELTUIELI CURENTE

22.187,26

6.687,47

6.410,39

5.445.40

3.644,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16,000,00

4.009,00

4.366.00

4.093,00

3.532,00

1001

Clieltuieli salariate in bani

15.370,00

3.921,00

4.004,00

4.003,00

3.442,00

100101

Salar» de baza

13.910,00

3.590,00

3.600,00

3 600.00

3.120,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

97.00

115,00

115.00

87.00

100113

Drepturi de delegare

36.00

14.00

11,00

10,00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.IIJ

Trini.IV

A

B

J=3+4+5+6

2

3

4

5

6

Î<X>117

Indemnizații de hrana

674,00

120,00

188,00

188,00

178,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

336,1)0

100.00

90,00

90,00

56.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

272.00

272,00

100206

Vouchere de vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

358,00

88.00

90,00

90.00

90.00

100307

Contribuția asigurawrie pentru munca

358,00

88,00

90,00

90.00

90,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6021.26

2.636,47

2 002,39

l 310.40

72,00

2001

Bunuri si servicii

3.159,27

1.572.87

1 066,50

514,90

5.00

200)01

Furnituri de birou

386,00

150,00

186,00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

9,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

246,00

200,00

37,00

9,00

200I04

Apa, canal Si salubritate

47,00

15.00

9,00

23,00

200106

Piese de schimb

175,00

100,00

55.00

20.00

200107

Transport

30.40

21.00

6,50

2,90

200)08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

680.00

310.00

310,00

60.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

4.00

-9.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.562.87

762,87

450,00

350.00

2002

Reparații curente

50,00

30.00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

50.00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

60.00

50,00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

45,00

25,00

15.00

5,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

40,00

20.00

15,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasări in străinătate

5.00

5.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35.00

15.00

10.00

10.00

2012

Consultanta si expertiza

595,00

230.00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

25.00

15.00

10.00

2014

Protecția muncii

20.00

5.00

5,00

5.00

5.00

2030

Alte cheltuieli

2.031.99

693,60

636,89

639,50

62,00

203001

Reclama st publicitate

1.050,50

200,00

321,00

529,50

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110.00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

549,49

343,60

205,89

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166,00

42,00

42,00

42,00

40.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

166.00

42,00

42,00

42.00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.801,60

6.000.00

4 950.40

4.950,40

3.900,80

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.801,60

6.000,00

4 950,40

4.950.40

3.900,80

8102

Rambursări de credite interne

19.801.60

6.000.00

4 950.40

4.950.40

3.900.80

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19 801.60

6.000,00

4 950.40

4.950.40

3.900.80

84

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-33.46

-12.57

-20,89

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTi SI RECUPERATE IN ANUL

-33,46

-12,57

-20.89

8501

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-33,46

-12,57

-20,89

850101

Plăti efectuate in ann precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim. HI

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-33.46

-12,57

-20.89

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.945,40

2.296.90

1.616.25

1.235.70

796.55

01

CHELTUIELI CURENTE

5.957.5S

2.307,57

1.617.73

1.235,70

796,55

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.058.00

736.50

845,85

757,60

718.05

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.926,65

720,00

761.00

742,40

703.25

100101

Salarii de baza

2.727,25

684,00

706,40

676,20

660.65

100113

Drepturi de delegare

3.60

4,00

-0,40

100117

Indemnizații de hrana

157,80

22,00

46,60

46,60

42,60

100130

Alte drepturi salariate tn bani

38,00

10,00

8,00

20,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

68,55

68,15

0.40

100206

Vouchere de vacanta

68,55

68,15

0,40

1003

Contribuții

62.80

16,50

16.70

14.80

14,80

100307

Contribuita asiguraiorie pentru munca

62,80

16,50

16.70

14,80

14.80

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

1 313,55

982,07

242,88

19.10

69,50

2001

Bunuri si servicii

440,97

222,27

124.80

52.40

41.50

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6.00

6.00

200102

Materiale pentni curățenie

8.00

4,00

4.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

123,17

80,97

20,30

11.60

10,30

200104

Apa, canal si salubritate

41.20

20,30

10,30

5.30

5,30

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

13.00

2,00

3,00

2.00

200106

Piese de schimb

10,50

5,50

3.00

2.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

50,00

19,00

14.00

12,00

5.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.IlI

Trim,IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

caracter funcțional

28.50

15.00

9,03

-3.00

7.50

200130

Alic bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

110.10

43.00

46.23

15.50

5.40

2002

Reparații curente

35,00

35,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1.00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

199,50

187.50

11.53

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

199,50

187,50

1143

0,50

2006

Deplasări, detasari. transferări

17,30

9,00

1.63

6.20

0,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

13.70

6,00

1,09

6,20

0,50

200602

Deplasări in străinătate

3,60

3,00

0.63

2011

Cârti, publicații sî materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2.00

1.00

0,53

0,50

2013

Pregătire profesionala

6,00

3,00

2,0-3

1,00

2014

Proiecția muncii

2,80

2.80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acliuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

605,98

51740

102,48

-4140

2740

203001

Reclama si publicitate

2,50

2.50

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1.50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1.00

2.00

203004

Chirii

0,50

2,50

1,00

-3,50

0.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1®»34’4+5'HJ

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

598,48

510,00

101,48

-40,00

27.00

55

TITLUL Vlt ALTE TRANSFERURI

1,550,00

580,00

520,00

450,00

5501

A Transferuri interne

1.500,00

580.00

520,00

400.00

550118

Alte transferuri curente interne

1.500,00

580,00

520,00

400,00

5502

B Transferuri curente m strainatale

(către organizații internaționale)

50,00

50,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

50,00

50,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plan efectuate in ann precedent! si

recuperate in anul curent

-12,15

-10,67

-1,48

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-12,15

-10,67

-1.48

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-12,15

-10.67

-1.48

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea dc funcționare a bugetului local

-12,15

-10,67

-1.48

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SJ

ÎMPRUMUTURI

9.567,60

2 729,10

2.329,50

2.270,40

2.238,60

01

CHELTUIELI CURENTE

9567,60

2 729.10

2 329.50

2.270,40

2.238,60

20

TITLUL Jl BUNURI SI SERVICII

130,00

125,00

5,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

60,00

60,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

70,00

65,00

5,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.437,60

2.604.10

2.324,50

2.270.40

2.238.60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice mlenie

9 079,00

2.504.10

2.304,50

2.270,40

2.000.00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.000.00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238,60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20.00

238.60

600002

Partea U-a Aparare, ordine publica st

siguranța naționala

13.521.60

3 548,20

3 788,00

3.378.00

2.807.40

6102

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NATIONAL/

13.521.60

3 548,20

3 788,00

3.378.00

2.807,40

01

CHELTUIELI CURENTE

13.521,60

3 548,20

3 788.00

3.378.00

2.807,40

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

261,00

67,00

72,00

66.00

56,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

249,00

65,00

64,(X)

64,00

56.00

100101

Salarii de baza

225,00

59,00

59,00

58,00

49,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

4,00

4.00

4.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

1,00

2,00

3,00

1002

Cheltuieli salariate m natura

6,00

6,00

100206

Voucliere de vacanta

6,00

6,00

1003

Contribuții

6,00

2,00

2,00

2.00

100307

Contribuția asigurător ie pentru munca

6,00

2.00

2.00

2.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL (1 BUNURI SI SERVICII

257.00

118,30

70.10

53.10

15.50

2001

Bunuri si servicii

82,00

51,00

18.00

7.00

6.00

200101

Furnituri de birou

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

1.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

40.00

30,00

10.00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1.00

1,00

1.00

200105

Carburanți si lubrifiant»

5.00

2.00

1.00

1.00

1.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

25.00

10.00

5.00

5.00

5.00

2002

Reparații curente

5,00

5,00

5.00

-5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.90

0.60

0,10

0.10

0,10

200401

Medicamente

0.40

0.10

0,1 li

0,10

0.10

200402

Materiale sanitare

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.20

8.20

1.00

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

10,20

8,20

1,00

1,00

2006

Deplasați, delăsări, transferări

1.00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1.00

1,00

2014

Proiecția muncii

2,00

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

154.40

50.00

45.00

50.00

9.40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154,40

50,00

45,00

50,00

9.40


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.Iil

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNfTATl ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13 000,00

3.362,00

3 645,00

3.258,00

2.735,00

5)01

Transferuri curente

13.000,00

3.362.00

3.645,00

3.258,00

2.735.00

510101

Transferuri către instituțiile publice

13 000,00

3.362,00

3 645,00

3.258,00

2.735,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.60

0.90

0.90

0.90

0.90

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

netncadrate

3,60

0.90

0.90

0.90

0.90

650002

Partea 11I-a Cheltuieli sociol-culturaie

127.277,28

44.149,15

44.634,44

27.770,93

10,722,76

6502

INVATAMANT

31.818,48

8.458,65

15.456.44

4.037,88

3.865,51

01

CHELTUIELI CURENTE

31,834,70

8474,87

15.456,44

4.037,88

3.865,51

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

25.733.68

7.913,55

11.408,24

3.090.38

3.321,51

2001

Bunuri si servicii

16.221,47

6.958,86

4.533,67

2.221,77

2.507,17

200101

Furnituri de birou

84,95

5,85

47.30

21,20

10.60

200102

Materiale pentru curățenie

304.80

10,00

138,10

102.30

54.40

200103

Încălzit, iluminat si forța motrtca

11 808,40

6 124,10

3.045.50

982.55

1.656,25

200104

Apa, canal si salubritate

1 548.12

349.31

461.14

433.07

304.60

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

98.99

16,20

43.00

18.95

20.84

2001OR

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

396,85

98,20

125,05

115,25

5835

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

187,89

45.89

65.90

50,60

25,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1,790,67

309,31

606.88

497.85

376,63

2002

Reparații curente

4.127,83

98,85

3 499.57

428.48

100,93


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.111

TrîmJV

A

B

l»3+4+5+6

2

3

4

5

6

2004

Mcdtcamcntc si materiale sanitare

1.00

1.00

200401

Medicamente

1,00

1,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

2.253,40

78.60

2 459,10

-343.40

59.10

200501

Uniforme si echipament

9,50

6.00

2,50

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

2.243.90

78.60

2 4S3.I0

-345.90

58.10

2006

Deplasări detasari. transferări

55,80

4,70

7.40

40,10

3,60

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

55,80

4.70

7,40

40.10

3,60

2009

Materiale de laborator

3,40

2,00

1.00

0,40

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

5,00

1,00

2,50

L50

2013

Pregătire profesionala

90,43

75.00

10.33

5.10

2014

J’rotectia muncii

10,70

9,70

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale ia realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracle de asociere

2 944,25

769.04

806.60

727.90

640.71

2030

Alte cheltuieli

20,40

1,50

12,70

3,20

3.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,40

l.SO

12.70

3.20

3.00

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

1 884,22

451,22

407,00

606,00

420,00

5501

A. Transferuri interne

1 884,22

451,22

407,00

606,00

420.00

550118

Alte transferuri curente interne

16,22

16,22

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1 868,00

435,00

407.00

606,00

420.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1 085,50

30.00

653,50

302,00

100,00

5702

Ajutoare sociale

1.085,50

30.00

653,50

302,00

100.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.072,00

30.00

640,00

302,00

100.00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13.50

13.50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.131,30

80.10

2.987,70

39.50

24,00

5901

Burse

3.009.42

66.90

2.912.09

6.43

24.00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

121.88

13.20

75,61

33.07

84

Plăti efectuate in anii preccdcnti st

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

85

TITLUL XIX PLA'fl EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-16,22

-16,22

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate m anul curent

-16,22

-16,22

850101

Plăti efectuate in anii precedent! st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-16,22

-16.22

6602

SANATATE

7 229,50

2 467,10

2.258,50

2.503,90

01

CHELTUIELI CURENTE

7 229.S0

2 467.10

2 258.50

2.503,90

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7229,50

2 467,10

2.258.50

2.503,90

510)

Transferuri curente

7229,50

2 467,10

2.258,50

2.503,90

510103

Acțiuni de sanatate

7 229,50

2 467,10

2.258.50

2.503,90

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

30 306,80

14 888.00

6.891.90

6.500,15

2 026,75

01

CHELTUIELI CURENTE

30326,93

14 896,61

6.903,42

6.500,15

2.026,75

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

3 930,00

I 000.00

1 156,00

1.016.00

758,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.712,00

980,00

991,00

991,00

750.00

IOOIOI

Salarii de baza

3.225,00

852,00

845.00

839.00

689,00

100106

Alte sporuri

14.00

5.00

1.00

7.00

1.00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

330.00

90,00

95.00

95.00

50.00

100130

Alte drepturi salariale tn bani

142,00

32,00

50.00

50,00

10,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

140,00

140.00

100206

Vowhcrc de vacanta

140,00

140,00

1003

Contribuții

78.00

20,00

25.00

25.00

8,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

78,00

20.00

25,00

25.00

8.00

20

TITLUL Ii BUNURI Si SERVICII

10.258.33

7.666,31

2.037,52

405.25

149,25

2001

Bunuri si servicii

6.580.10

5.760,10

847,00

-170,00

143.00

200101.

Kurmiuri de birou

10.00

5,00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

88.00

40.00

25,00

13.00

10.00

200103

Încălzii, iluminat si forța molrrca

1 535,00

753,00

398.30

368.70

15,00

200104

Apa. canal si salubritate

725,10

140.10

152.00

342.00

91.00

200105

Carburanți st lubrifiant)

54,00

84,00

15,00

-50.00

5,00

200106

Piese de schimb

88.00

23,00

45.00

20.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

16,00

10,00

2.00

2,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4 064,00

4 705,00

204.70

-865.70

20.00

2002

Reparații curente

1018.11

300.61

$50.00

167,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

101.60

101.60

200401

Medicamente

1,00

1.00

Data : 20/09/201?Tit:pag: 21   - mi» Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trim.IH

Trim.1V

A

B

la3+4+5+6

2

3

4

5

6

200402

Materiale sanitare

0,60

0.60

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfec tanti

95,00

95,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

224,25

191,00

56,00

-29.00

6,25

200530

Alic obiecte de inventar

224,25

191,00

56.00

-29.00

6,25

2006

Deplasări, detasan, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

1.00

1.00

2013

Preșul irc profesionala

40,00

10,00

40,00

-10.00

2014

Protecția muncii

34.00

21,00

3,00

10,00

2030

Alte cheltuieli

2.259,27

1.281,00

541,52

436,75

203003

Prime de asigurare non-vtata

1,00

1.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.258,27

1.280,00

541,52

436,75

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.743.00

3.653,30

3.682.90

5.311,90

1,094,90

5101

Transferuri curente

13.743,00

3.653,30

3.682.90

5.311,90

1.094,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.743,00

3.653,30

3.682,90

5.311,90

1.094,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2,395,60

2.577,00

27,00

-233,00

24,60

59)1

Asociam st tundalii

1.790,00

2.050,00

-260.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-20.13

-8,61

-11,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECHJATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-20,13

-8.61

-11,52

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

KJ+4+5+6

2

3

4

5

6

8501

Plăti efectuate in tutu precedent» st

recuperate in anul curent

-20,13

-8.61

-11,52

850101

Plăti efectuate in anii precedenli st recuperate in anul curent tn secțiunea de funcționare a bugetului local

-20.13

-8.61

-11.52

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

57.922,50

18 335.40

20.027.60

14.729,00

4.830,50

01

CHELTUIELI CURENTE

58 078.66

18 405,55

20.071 J0

14.771,31

4.830.50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

30 066,95

7 415,95

11.101,50

8.026.00

3.523,50

1001

Cheltuieli salariate in bani

28 287,45

7 237,95

9.847,00

7.833.00

3.369,50

100101

Salarii de baza

24 688,80

6 460.95

8.773,00

6.805,00

2.649,85

100105

Sporuri penlru condiții de munca

450,00

118,00

120.00

112,00

100,00

100106

Alte sporuri

72,00

15.00

23,00

17,00

17,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

indemnizații de hrana

2 791,65

509.00

851,00

849,00

582,65

100130

Alte drepturi salariate in bani

284,00

134,00

80.00

50,00

20,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1 070.50

1 045.50

25,00

100206

Vouchere de vacanta

1 070,50

1 04530

25,00

1003

Contribuții

709,00

178.00

209.00

168,00

154.00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

20

TITLUL 11 BUNURI SJ SERVICII

7.878,59

2 442,50

2 953.91

I.SI0.18

972,00

2001

Bunuri si servicii

1.832.13

614,80

844,65

235,68

137,00

200101

Furnituri de birou

109,86

5,00

59,24

39,62

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

46,50

24.50

15,00

7,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

769,50

333,50

335.00

49,00

52,00

200104

Apa, canal si salubritate

226,00

105.00

115,00

6.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si Jubrifianli

14.00

11.00

2.00

1.00

200106

Piese de schimb

15,05

630

835

200107

Transport

25,00

7,00

8.00

7.00

3.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

358,30

115,80

181.00

40.50

21.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

49,92

10.50

17.41

12.01

10.00

200130

A le bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

218,00

38,00

87.00

62,00

31,00

2002

Reparații curente

70,00

31.00

21,00

18.00

2003

Hrana

527,56

109,00

157.56

121.00

140.00

200301

Hrana pentru oameni

527,56

109,00

15736

121,00

140,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

18,00

10,00

4.00

4,00

200401

Medicamente

4,00

2,00

1.00

1.00

200402

Malerialc sanitare

1,00

1,00

200404

Dezinfectant!

13.00

7.00

3.00

3.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

77,50

44,50

18.00

15,00

200501

Uniforme si echipament

1,50

1.50

200530

Alte obiecte de inventar

76,00

43,00

18,00

15,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

7,70

1,70

4.00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

7,70

1,70

4,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

1,00

1,00

2012

Consultanta si expertiza

6,00

3,00

3.00

2013

Pregătire profesionala

14.00

11.00

2,00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

TrimJEl

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Protecția muncii

14,50

1.00

10,00

3.50

2019

Contribuții ate administrației publice

locale Iu realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.257,00

1.700.00

1 800.00

1.100,00

657.00

2030

Alte cheltuieli

52,20

15,00

37,20

203003

Prime de asigurare non-viata

2.00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

50,20

15,00

35.20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

62,38

40,08

14.17

8.13

5501

A. Transferuri interne

62,38

40,08

14,17

8.13

5501)8

Alte transferuri curente interne

62,38

40,08

14.17

8.13

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18 967,64

8.210,52

5.469,12

5.000,00

288,00

5702

Ajuloare sociale

18 967,64

8.210.52

5.469.12

5.000.00

288,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.467,40

5.710,40

5.469.00

5.000.00

288,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2 500.24

2.500,12

0.12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I 103,10

296,50

532.60

227,00

47,00

5911

Asociații si fundam

500.00

130.00

370.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

603,10

166.50

162,60

227,00

47,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate ut anul curent

-156,16

-70,15

-43.70

-42,31

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE JN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-156,16

-70,15

-43.70

-42.31

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Tritn.il

Trim. III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-156.16

-70. IS

-43.70

-42,31

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate m anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-156,16

-70.15

-43.70

-42,31

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

52.241,50

20.166,80

17.601.10

11 286,50

3.187,10

7002

LOCUINȚE, SERVICII Si DEZVOLTARE

12.254.50

4.567.80

4.225.60

2.436.50

1.024.60

01

CHELTUIELI CURENTE

12.308,65

4.619.02

4.228,53

2.436.50

1.024,60

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642,00

925.10

1 096,30

976,00

644,60

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.458,70

905,10

968,00

951,00

634,60

100101

Salarii de baza

3.102,60

820,00

871.00

855.00

556,60

100113

Drepturi de delegare

4,10

3.10

1.00

100117

Indemnizații de hrana

252,00

50.00

68.00

68.00

66.00

100130

Alte drepturi salariate in hani

100.00

32.00

28.00

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,30

103,30

100206

Vouchere de vacanta

103.30

103.30

1003

Contribuții

80,00

20,00

25,00

25,00

10,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

80.00

20.00

25.00

25.00

10.00

20

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

8.604,65

3.676,92

3 116,23

1.445,50

366.00

2001

Bunuri si servicii

5.456,52

2.620,92

1 823.80

978.80

33,00

200101

Furnituri de birou

36,00

12,00

24.00

200102

Materiale pentru curățenie

21,00

9.50

9,50

2.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4.245.37

1.980.37

1.460.00

805,00

200104

Apa. canal st salubritate

208,01)

95,00

40.00

70,00

3,00

200106

Piese de schimb

68,70

34,20

6,00

28,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ill

Trim.IV

A

B

1 «34-4+5+6

2

3

4

5

6

200107

Transport

9,50

4.00

4,50

1.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

12.50

7,50

3.50

1,50

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.50

-4,00

-2.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

855.45

471.85

280,30

73.30

30.00

2002

Reparat ii curente

1 269,00

432,00

315,00

342,00

180,00

2004

Medicamente st materiale sanitare

3,00

5,50

-2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1.50

4,00

-2,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

74,20

24.50

34,00

15,70

200530

Alte obiecte de inventar

74,20

24,50

34,00

15,70

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2,20

1.20

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

2,20

1,20

1,00

2012

Consultanta si expertiza

51.00

51.00

2013

Pregătire profesionala

0,20

0,70

-0,50

2014

Proiecția muncii

8.10

8,10

2030

Alte chelluicli

1 740,43

533,00

945,43

109,00

153,00

203001

Reclama si publicitate

2,50

1.00

1,50

203003

Pnme de asigurare non-viata

173,50

120,50

1,00

52,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 564.43

411,50

942,93

57,00

153.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62.00

17.00

16.00

15,00

14,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

62.00

17.00

16,00

15,00

14.00

Data: 20/0972019 Tit:         pag: 27 -mii lei»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.IH

Trim.iV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

«54,15

-51,22

-2,93

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUA TE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-54,15

-51,22

-2,93

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-54,15

-51,22

-2,93

850101

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-54,15

-51,22

-2.93

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

39987,00

15.599,00

13 375,50

8.850.00

2.162,50

01

CHELTUIELI CURENTE

39 722,86

15 324,00

13 386.36

8.850.00

2.162.50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7 780,00

1.825,00

2 399,00

2.025,00

1.531.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

7 293.00

1.785,00

2.042.00

1.980.00

1.486,00

100101

Salarii dc baza

6.293.00

1.570,00

1.735.00

1.735.00

1 253.00

100106

Alte sporuri

70,00

34,00

24,00

12,00

100HJ

Drepturi de delegare

1,00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

789,00

150,00

233,00

203.00

203,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

140.00

30.00

50.00

30.00

30.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

302,00

302,00

100206

Vouchere dc vacanta

302,00

302,00

1003

Contribuții

185,00

40.00

55,00

45,00

45,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

185,00

40,00

55.00

45.00

45,00

20

TITLUL |{ BUNURI SI SERVICII

23 776,86

9157,00

8.362J6

5.668,00

589,50

2001

Bunuri si servicii

21 751,00

8034.S0

7 336.00

5.878.50

502,00

200101

Furnituri de birou

5.00

5.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

200102

Materiale pentru curățenie

30,00

10,00

10,00

5,00

5.00

200103

Încălzit, iluminat si torta metrica

860,00

445,00

180,00

210,00

25,00

200104

Apa, canal si salubritate

3 061.50

1,550,00

5,00

1.501.50

5.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

l 260,00

360,00

300,00

300.00

300,00

200106

Pica; de schimb

60,00

10,00

15,00

15.00

20.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, w,

internet

8,00

2.00

2.00

2.00

2.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

704,00

145,00

245,00

169,00

145,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

15 762,50

5 512,50

6 574.00

3.676,00

2002

Reparații curente

927,00

580,00

550,00

-208,00

5,00

2003

Hrana

21,00

21,00

200302

Hrana pentru animale

21.00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

200401

Medicamente

15,00

15.00

200402

Maleriale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

370.00

114,00

306,00

-50.00

200530

Alte obiecte de inventar

370,00

114,00

306,00

-50,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2,00

18,00

-10.00

2014

Proiecția muncit

30,00

5,00

5,00

15,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

632,86

365,50

147,36

42.50

77,50

203003

Prime de asigurare non-vmta

70,00

25,00

10,00

25,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

562,86

340,50

137.36

17,50

67,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.998.00

4 300,00

2 583,00

1 115,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A Transferuri interne

7 998.00

4 300.00

2.583,00

1.115,00

550118

Alte Irartsfcruri curente interne

7 998.00

4 300,00

2.583,00

LI 15.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42.00

42.00

42.00

42,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

168.00

42.00

42.00

42,00

42.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

287.50

287,50

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

287.50

287.50

8101

Rambursări de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

287.50

287,50

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate >n anul curent

-23,36

-12,50

-10,86

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-23.36

-12.50

-10.86

8501

Plăti efectuate in anii preeedcnti si

recuperate in anul curent

-23.36

-12.50

-10.86

850101

Plan efectuate in anii preeedcnti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-23,36

-12,50

-10,86

800002

Partea V-a Acțiuni economice

29.020,20

9.121.10

8.968.10

6.202.50

4.728,50

8102

COMBUSTIBILI Si ENERGIE

5.203,70

1.000,00

2.170,20

1.033,50

1.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1 203,70

1.170,20

33,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.170,20

1.170,20

2030

Alte cheltuieli

1.170,20

1.170,20

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

1.170,20

1.170,20

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.UI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

33.50

33,50

5501

A Transferuri interne

33,50

33.50

550118

Alic transferuri curente interne

33,50

33.50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4 000,00

1000,00

1,000,00

1.000,00

1.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4000,00

1 000.00

1.000.00

1.000,00

1.000.00

8102

Rambursări de credite interne

4 000,00

1 000,00

l.000.00

1.000,00

1.000,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4 000,00

1 000.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8402

TRANSPORTURI

23 816,50

8 121,10

6.797,90

S. 169.00

3.728,50

Oi

CHELTUIELI CURENTE

23 819,90

8 122,33

6.800,07

5.169,00

3.728,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

300.00

177,50

162,00

44.50

1001

Cheltuieli salarialc in bani

652,50

295,00

159,00

158,00

40.50

100101

Salam de baza

572,50

272,00

138,00

138,00

24.50

100106

Alte sporuri

11,00

4.00

3.00

3,00

1.00

100113

Drepturi dc delegare

13.00

5,00

4,00

3.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

39,00

10.00

9,00

10,00

10.00

100130

Alte drepturi salariate tn bani

17,00

4.00

5,00

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

14,50

14,50

100206

Voucherc de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5.00

4.00

4,00

4,00

100307

Contribuția astguratorie pentru munca

17.00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23,110,90

7.815.33

6 615,57

5.000,00

3.680,00

2001

Bunuri st servicii

1.132,40

941.00

192,40

-1,00

200101

Furnituri de birou

2,00

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

0,50

0.50


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.IIl

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzii, iluminat si forța molrtca

80,00

40,00

40,00

200104

Apa, canal si salubritate

6,40

5,00

1,40

200105

Carburanți si lubrifianlt

357,50

357,50

200106

Piese de schimb

6,00

6,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

249,00

200,00

50.00

-1,00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

430,00

330,00

100,00

2002

Reparații curente

21 850.00

6 750.00

6 420,00

5.000.00

3.680,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0.10

200401

Medicamente

0,10

0.10

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2,00

1.00

1.00

200601

Depiasart interne, detasari, transferări

1,00

1,00

200602

Deplasări in strainalatc

(.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

11.00

10.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

114,40

112,23

2.17

203003

Prime de asigurare non-vmta

28,00

28.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

86,40

84,23

2,17

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7.00

7.00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

25,00

7.00

7.00

7,00

4,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-5.40

-1.23

-2,17

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-3,40

-1.23

-2.17

850!

PIMi efectuate «n anti precedent! si

recuperate in anul curent

-3,40

-1.23

-2.17

85OIOI

Plali efectuate manii precedent! si

recuperate mânut curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-3.40

-1 23

-2.17

9902

EXCEDENT/DEF1CIT

EXCEDENTOEFICIT

-1.320.00

MO 18

-24 435,09

1.517,70

37 237,57


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT

ROMANIA                                                             ANEXA 1A2

JUDEȚUL BACĂU                                                    LA HOTĂRÂREA NR. 342 DIN 26.09.2019

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

SECȚIUNEA PE DEZVOLTARE

Data ; 20/0972019 Tit:pag:    1  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l°3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

59.557,87

43.789.65

15.768,22

000202

1 VENITURI CURENTE

29.772,08

19 496,79

10.275.29

290002

C Venituri nefiscale

29.772,08

19.496.79

10.275,29

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

29.772,08

19.496,79

10.275,29

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

29.772,08

19.496,79

10.275,29

370204

Varsammte din secțiunea de funcționare

29.772.08

19.496.79

10 275.29

410002

IV Subvenții

21.709,93

21.287,22

422,71

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

21.709,93

21.287,22

422,71

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

21.709,93

21.287,22

422.71

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

multianualc prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

20 777.64

-20.777.64

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

20,777.64

20.777.64

420269

Subvenții de la bugetul de stal către bugetele locale necesare susținem derulam proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postadcrarc, aferente perioadei de programare 2014-2020

932,29

509,58

422.71

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 20)4-2020

8075,86

3.005,64

5 070,22

480201

Fondul European de Dezvoltare RegwnalafFEDR)

5.188.22

118,00

5 070,22

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.lII

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

4802010!

Sume primite m contul plăților efectuate

in anul curent

5.188.22

118,00

5 070,22

480202

Fondul Social European! FSE)

2.887,64

2 887,64

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.787,64

2 787.64

48020202

Sume primite in contul plăților efectuate

m anii anteriori

100,00

100,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

91.430,15

75.661,93

15.768,22

Ol

CHELTUIELI CURENTE

21.39328

13.787.85

7.605.43

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1 509,70

1.459.70

50,00

5102

Transferuri de capital

1.509,70

1.459,70

50,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.509.70

1.459,70

50.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

5.332.48

5 269,98

62.50

5501

A Transferuri interne

5.332.48

5.269.98

62.50

550112

Investiții ale agcnlilor economici cu

capital de stat

5.332,48

5.269.98

6250

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

5.597,94

3.597,94

2.000.00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

90,00

90,00

560*03

Cheltuieli nceligibilc

90,00

90.00

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

5.507.94

3.507.94

2,000.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+f»

2

3

4

5

6

560303

Cheltuieli neehgtbilc

5.507.94

3.507.94

2.000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

8.953,16

3.460,23

5 492,93

5801

Programe dm Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.610,93

118,00

5 492,93

580101

Finanțarea naționala

3.096,57

17.70

3 078,87

580102

Finanțarea externa nerambursabila

2.496,93

100.30

2 396,63

580103

Cheltuieli neeligibile

17,43

17,43

5X02

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.342,23

3.342,23

580201

Finanțarea naționala

612,47

612.47

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

2.648,84

2.648,84

580203

Cheltuieli neeligibilc

80.92

80.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.045.58

61.882.79

8.162.79

71

TITLUL X1U ACTIVE NEFINANCIARE

70.045,58

61.882,79

8.162.79

7)01

Active Fixe

70.045,58

61.882.79

8,162.79

710101

Construcții

60.771,52

50.613,68

10.157,84

710102

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

85,00

85,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

442,00

426,00

16,00

710130

Alte active fixe

8.747.06

10.843.11

-2 096.05

84

Platt efectuate in anii preccdcnli si

recuperate in anul curent

-8.71

-8.71

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

SECȚIUNEA DE DEZVOL TARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.II!

TrimJV

A

B

1=3+47-5+6

2

3

4

5

6

PRECF.DENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-8.71

-8.71

8501

Plăti efectuate in anu precedcnli si

recuperale tn anul curent

-8.71

-8.71

850102

Plăti efectuate tn anii precedent) st

recuperate tn anul curent m secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-8,71

-8.71

510002

Partea i-a Servicii publice generale

5.542,14

7 013,64

-1.471,50

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5.311,14

6 878,64

-1 567,50

01

CHELTUIELI CURENTE

3.028,14

3 028,14

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.028,14

3 028.14

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.028,14

3 028.14

580201

Finanțarea naționala

442.06

442.06

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.505.16

2 505,16

580203

Cheltuieli neeligibile

80.92

80.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.283,00

3 850,50

-1,567.50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.283,00

3 850.50

-1 567,50

7101

Active fixe

2.283.00

3 850,50

-1,567,50

710101

Construcții

632,00

705,00

-73,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

68.00

52,00

16.00

710130

Alte active fixe

1.583,00

3 093.50

-1,510,50

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

231,00

135,00

96.00

01

CHELTUIELI CURENTE

118.00

118,00

SECI IUN EA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii piatilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim-111

Trim.IV

A

B

1“3+4+5+6

2

3

4

5

6

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

1)8,00

118,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118.00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100.30

100.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

119,24

23,24

96.00

71

TITLUL XIII ACTIVE N£F1NANCIAR£

119,24

23.24

96,00

7101

Active fixe

119.24

23,24

96,00

710101

Construcții

50.00

50.00

710103

Mobilier, aparaiura birotica si alle

active corporale

12,00

12.00

710130

Alte acltve fixe

57,24

11,24

46,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-6.24

■6,24

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-6J4

-6.24

8501

Plăti efectuate in unii precedent! si

recuperate in anul curent

-6,24

-6,24

850102

Plan efectuate in anu precedenli si recuperate m anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-6,24

-6,24

600002

Partea ll-a Aparare, ordine publica si siguranța naționala

7.00

7.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

7.00

7.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.00

7,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.00

7.00

7101

Active fixe

7.00

7,00

710101

Construcții

6.00

6.00

710130

Alte active Fixe

1.00

1.00

650002

Partea III-a Cheltuieli social-culturale

26.005.91

20 985.13

5.020.78

6502

1NVATAMANT

5.423,22

4 951.66

471.56

Oi

CHELTUIELI CURENTE

314,09

314,09

58

TITLUL X PROIECT E CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

314,09

314,09

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

314,09

314,09

580201

Finanțarea naționala

170.41

170.41

580202

Finanțarea externa nerambursabila

J 43,68

143,68

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.109,13

4.637,57

471.56

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.109,13

4.637.57

471.56

7101

Active fixe

5.109,13

4.637,57

471.56

710101

Constniclti

3.652,00

3.342.00

310,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

85.00

85,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

350.00

350.00

710130

Alte active fixe

1.022,13

945,57

76.56

6602

SANATATE

9413.13

9 363.13

50,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trin».H

Trim.III

Trim.1V

A

B

l—3+4+S+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIRI .1 CURENTE

1.509.70

1.459.70

S0.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATI ALi

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.509.70

1.459,70

50,00

5102

Transferuri de capital

1.509,70

1.459,70

50.00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.509,70

I.4S9.70

50.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.903.43

7.903.43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.903.43

7.903,43

7101

Active fixe

7.903.43

7.903,43

710101

Construcții

7.902,43

7.902,43

710130

Alte active fixe

1,00

1.00

6702

CULTURA, RECREERESJ RELIGIE

10.627,56

6.128,34

4.499,22

01

CHELTUIELI CURENTE

5.582,93

90,00

5.492.93

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

90,00

90.00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

90,00

90.00

560103

Cheltuieli neeltgibile

90,00

90,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.492,93

S.492.93

5801

Programe dtn Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.492,93

5.492.93

580101

Finanțarea naționala

3078.87

3078,87

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


cso


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

580102

Finanțarea externa ne rambursabila

2.396.63

2.396,63

580103

Cheltuieli nceligibile

17,43

17.43

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.044,63

6.038,34

-993,71

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

5.044,63

6.038,34

-993,71

7101

Aclive fixe

5.044,63

6.038.34

-993.71

710101

Construcții

3.793.34

3 793,34

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6.00

6.00

710130

Alic active fixe

1 245,29

2.239,00

-993.71

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

542,00

542,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

542.00

542,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

542,00

542,00

7101

Active fixe

542,00

542,00

710101

Construcții

310.00

310.00

710103

Mobilier, aparatura birotica st alte

active corporale

6,00

6.00

710130

Alte active fixe

226,00

226,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

28.266,70

28.128,70

138,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

1.408,00

1.275,00

133.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.410,47

1.277,47

133,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.410,47

1.277,47

133.00

7101

Aclive fixe

1.410,47

1.277,47

133,00

71010!

Construcții

452.47

452,47

710130

Alte aclive fixe

958,00

825,00

133.00


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


<T"'

O


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

TrimJll

TrimJV

A

B

1“3+4+5+0

2

3

4

5

6

84

Plăti efectuate in anii precedenlt si

recuperate in anul curent

-2,47

-2,47

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-2,47

-2.47

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-2,47

-2,47

850102

Plăti efectuate in anii prccedenti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-2.47

-2,47

7402

PROTEC11A MEDIULUI

26.858,70

26.853,70

5,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.794,48

2 794,48

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.794,48

2 794.48

55OI

A Transferuri interne

2.794.48

2 794,48

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

2.794.48

2.794,48

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.064,22

24.059.22

5.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

24.064,22

24.059,22

5,00

7101

Active fixe

24.064,22

24.059,22

5,00

710101

Construcții

22.916,51

22.914,51

2,00

710130

Alte active fixe

IJ47.7I

1.144.71

3.00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

31.608,40

19.527,46

12.080,94

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

10.460,79

8.398,29

2 062,50

Ol

CHELTUIELI CURENTE

8.045,94

5.983,44

2 062,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.538.00

2.475,50

62.50

5501

A Transferuri interne

2.538,00

2,475.50

62,50


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 20/09/2019Program 2019


I=3+4+5+6din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


5 507,94


5 507,94


5 507,94


3 507,94


3 507,94


3 507,94


70


CHELTUIELI DE CAPITAL


2 414,85


2 414,85


71


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


2 414,85


2 414,85


7101


710101


7IOI3O


8402


70


71


7101


710101


710130


9902


2 000.00


2 000,00


2.000.00


Active fixe


Construcții


Alte active fixe


TRANSPORTURI


CHELTUIELI DECAPITAU


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții


Alte active Fixe


EXCEDENI7DEFICIT


EXCEDENT7DEFIC1T


CONSILIERI LOCALI DUMITRU IROFTEj» ILIE BÎRZGHIORGHE HULUȚA


2 414,85


2 400,00


14,85


21,147,61


21,147,61


21.147.612 414,85


2 400,00


14,85


11


11


II


11


129,17


129.17


129,17


129.17


8 787.93


2 3412410.018,44


10018.44


10018.44


10.018,44


9 868,84


149,60


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVJCI         ÎNTOCMIT

ICU[>»(»: 19/09001»

Tif:          paj:     | - mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi Anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 20(9

Estimări 2020

Estimări 2»21

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetar» destinai» stingerii plăților restanle

Triști