Hotărârea nr. 340/2019

Hotărârea nr. 340 din 12.09.2019 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău.


si f a


Q(f//    <(c<M

<a/<f/  /7f</tfcf/tfu/ftt $</<•«//

ta


HOTĂRÂREA NR. 340 DIN 12.09.2019

privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 12.09.2019, potrivit art.l33(2) și 134(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere:

-Adresa nr. 35319/ 12.09.2019 a S.C. Compania Regională de Apă Bacău prin care se comunică faptul că s-a sistat furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău;

-Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 13715/4 din 12.09.2019; -Referatul nr. 17108 din 12.09.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău;

-Expunerea de motive nr. 9477 din 12.09.2019 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 9478/12.09.2019;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 9478/12.09.2019;

-Avizul nr.1420 din 12.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.l din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre;

-Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/ 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”b” și art. 139 alin. (3) lit.”a” și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se costată existența situației deosebite constând în sistarea serviciului de furnizare a apei potabile în Municipiul Bacău.

 • (2) Se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru populația Municipiului Bacău reprezentând în achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în vederea prevenirii efectelor negative datorate acestei situații deosebite în zilele în care este sistată furnizarea cu apă potabilă în Municipiului Bacău, prin rectificarea cu suma de 300.000 lei a bugetului Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Bacău (Titlul IX - Asistență socială, Cap. 68.02.15.01).

 • (3) Distribuirea apei potabile se realizează pe perioada sistării furnizării de apă potabilă în Municipiului Bacău prin intermediul punctelor stabilite, după cum urmează:

 • 1. Biserica „Fericitul Ieremia - str. Digul Bâmat nr. 4;

 • 2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău - str. Ștefan cel Mare nr. 17A;

 • 3. Poliția Locală a Municipiului Bacău - str. I. L. Caragiale, nr. 2;

 • 4. Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai” - str. B-dul Unirii, nr. 4;

 • 5. Teatrul Municipal Baco via - str. Iernii, nr. 7;

 • 6. Primăria Municipiului Bacău - str. Mărășești nr. 6;

 • 7. Biserica Ortodoxă “Sf. Dumitru” - str. Narciselor nr. 2;

 • 8. Primăria Municipiului Bacău sediul Serviciului Public de Evidentă a Persoanelor - str. Henri Coandă nr. 2;

 • 9. Școala Gimnazială „Octavian Voicu” - str. Bicaz, nr. 17;

 • 10. Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen - str. Mioriței, nr. 76 bis;

 • 11. Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor” - str. Aleea Ghioceilor, nr. 2 A.

 • (4) Distribuirea apei potabile se va realiza în sticle cu apă imbuteliată din polietilenă tereflalat (PET).

 • (5) Organizarea acestei activități revine în sarcina Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentul de Protecție Civilă al Primarului Municipiului Bacău, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

.ȘED&frE D.E^EDINTĂ bMoî

-7          *


PRE!,

ROMltĂ Bl


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI