Hotărârea nr. 34/2019

Hotărârea nr. 34 din 31.01.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente


HOTĂRÂREA NR. 34 DIN 31,01.2019

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 47441/ 20.12.2018 înaintată de Spitalul Județean de Urgență Bacău prin care solicită anumite dotări și echipamente medicale;

-Referatul nr.1079/ 30.01.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1098/ 30.01.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 1099/ 30.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 137/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 138/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 139/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 140/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2.146 - 2.157 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 3 și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă încheierea unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a următoarelor dotări și echipamente medicale:

Osteodensitometru coloană vertebrală, femur, șold, antebraț software de achiziție și post procesare, DEXA, câmp de radiații max. 1 m, model MEDIX 90 - 1 buc.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

MUNICIPIULUI BACĂU

:-OVIDIU POPOVICI


ISECRETARUI

nicola


■HITET”


'       \ L&Z'

\

N.O.P./kl