Hotărârea nr. 339/2019

Hotărârea nr. 339 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului ”Salonul de toamnă al muzicii folk și blues-ediția a IV-a” în perioada 06 – 08 septembrie 2019


privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues-ediția a IV-a” în perioada 06 - 08 septembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art.l33(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere :

-Adresa înaintată la Primăria Municipiului Bacău, înregistrată cu nr.34290/34291/34292 din 28.08.2019 înaintată de Asociația CENASPER Bacău, prin care solicită sprijinul pentru realizarea festivalului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues- ediția a IV-a” în perioada 06 - 08 septembrie 2019;

-Referatul nr. 9034/ 29.08.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues- ediția a IV-a’’ în perioada 06 - 08 septembrie 2019” și alocarea sumei de 30.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.9030 / 29.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 9032/29.08.2019;’

-Raportul comun al Direcției Economice și al Biroului Aprovizionare și IT, înregistrat cu nr. 9031 din 29.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1416/30.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1417/30.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1418/30.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1419/30.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și lit.„e”, alin.(7) lit.„d„ și alin. (9) lit.„a” și art. 139 alin.(3) lit. ”a„ și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues- ediția a IV-a” în perioada 06 - 08 septembrie 2019, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. (1) Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 30.00 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, participarea la spectacolul caritabil, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art.l.

(2) Locația unde se va desfășura evenimentul este Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și Teatrul Municipal Bacovia.

ART, 3. Alocarea celor 30.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Biroului Aprovizionare și IT, Asociației CENASPER Bacău, Teatrului de Vară ”Radu Beligan” și Teatrului Municipal Bacovia.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


EDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE RET ARUL GENERĂL AL MUNICIPIULUI BACĂU

SECRETARUL GENE NICOLAE


NICOLAE4OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 339 DIN 30.08.2019

CONTRACT- CADRU DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

Asociația CENASPER Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în Crihan, Măgura, jud. Bacau, având contul nr. RO72INGB0000999906116047, deschis la ING Bacău, Cod Fiscal 26342589, reprezentată prin Hamad Al-Essa Talal, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor:

 • • Art. 129 alin.(2) lit.”d” și lit.”e”, alin.(7) lit.”d” și alin. (9) lit.”a” din Ordonanța de Urgență

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • • Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (I) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea organizării

în comun: "Salonul de toamnă al muzicii folk și blues-ediția a -IV-a ” (06 -08 septembrie 2019) (2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 51.000 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 30.000 lei, precum și punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară “Radu Beligan” și a sălii Teatrului Municipal Bacovia

IU.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de Ia data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV.  OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 cu suma maxima de 30.000 lei Suma va fi virata in contul nr . R072INGB0000999906116047, deschis la ING Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

Art 4. (1) Asociația CENASPER Bacău se obliga :

 • •  Sa finanțeze evenimentul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea intregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare Ia eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea -Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația CENASPER Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația CENASPER Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația CENASPER Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația CENASPER Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația CENASPER Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se incheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația CENASPER Bacău, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru intreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul inscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute intocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art. 8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art.9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art. 10. Pentru neindepfinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art.ll. Asociația CENASPER Bacău isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parii pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului "Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a incalcarii reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al incalcarii drepturilor unei terte parti.

VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Porta majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa inlature răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d)sa îa toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente. Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau PRIMAR COSMIN NECULA

Asociația CENASPER Bacău

Direcția Economica

Președinte

Hamad Al-Essa Talal

Direcția Juridica

SERVICIUL CABINET PRIMARCONTRASEMNE /SECRETARUL NICOL


PENTRU LEGALITATE NERAL AL MUN. BACĂU OVIDIU POPOVICI


Anexa la Contractul nr_______ /

BUGETUL

Evenimentului SALONUL DE MUZICĂ FOLK&BLUES / BACĂU 2019

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/ UM (RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare CENASPER

Total

1

2

3

4

5

6

1. Cheltuieli

1.1. Cheltuieli cazare

2000

0

2000

2000

1.2.Cheltuieli onorarii soiisti, scenariu și regia spectacolelor

36000

30000

6000

36000

1.3 Tipărire invitații, programe, imprimare tricouri bannere ,rolî-up, grafica, alte materiale publicitare si publicitate radio, tv, ziare

4000

0

4000

4000

1.5 Sonorizare spectacole, înregistrări audio

0

0

0

0

1.6 Concepție, design grafic pentru materialele publicitare, identitate grafica Salonul de Folk si Blues

3000

0

3000

3000

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/ UM (RON)

Finanțare Primăria Municipiuiui Bacau

Finanțare CENASPER

Total

1

2

3

4

5

6

1.7 Filmare manifestări spectacole, montaj, tipărire DVD - uri

0

0

0

0

1.8 Cheltuieli Protocol, mese interpreti

6000

0

6000

600

TOTAL GENERAL

51000

30000

21000

51000