Hotărârea nr. 338/2019

Hotărârea nr. 338 din 30.08.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Q^r/</< (ff/       J

<'&ojt.it7fft/         <7/ @ ////>/<ry

)<r<

:<m/i iu/uf cfâ acar/


iiEMBMaEgw-aaasit-.<ra*'.rwth<-*r -jiitir,,■-■*>'     •                   *■.

HOTĂRÂREA NR. 338 DIN 30.08.2019

privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art.l33(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere :

-Referatul nr. 7329/ 15.07.2019 al Directorului Direcției Salubrizare, Agement, Parcuri prin care propune anumite transformări structurale concretizate astfel:

-Transformarea unui post vacant de inspector IA (studii medii) de la Secția Salubrizare si Igiena Publica in tehnician treapta IA.

-Transformarea unui post vacant de Controlor prestări servicii - treapta IV de la Secția Salubrizare si Igiena Publica in tehnician treapta I.

-Transformarea a doua posturi vacante de muncitor necalificat de la Secția Utilaje si Servicii Tehnice din cadrul Direcției de Salubrizare Agrement Parcuri in Șofer - treapta I.

-Mutarea definitiva a unui post de inspector de specialitate, gradul II de la Biroul Administrativ si Recepție Lucrări la Secția Utilaje si Servicii Tehnice, ambele structuri fiind componete ale Direcției de Salubrizare, Agrement, Parcuri.

-Mutarea definitiva a unui post de magazioner de la Biroul Administrativ si Recepție Lucrări din cadrul Direcției de Salubrizare, Agrement, Parcuri la Direcția de Administrare Baze Sportive - Secția Baze Sportive.

-Mutarea definitiva a unui post de lacatus mecanic treapta IV ( ocupat in prezent de d-1 Jitaru Lucian) de la Secția Utilaje si Servicii Tehnice la Secția Spatii Verzi.

-Mutarea definitiva a unui post de muncitor calificat (mecanic ) treapta III de la Secția Utilaje si Servicii Tehnice la Secția Spatii Verzi, postul este ocupat in prezent de d-1 Cemat Li viu Vasilica.

-Mutarea definitiva a unui post de inspector de specialitate IA (ocupat in prezent de d-1 Iorga Nicolae ) de la Secția Spatii Verzi la Direcția Tehnica,

-Mutarea definitiva a unui post de muncitor calificat floricultor (ocupat de d-na Anasie Viorica) de la Secția Spatii Verzi la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

-Mutarea definitiva a unui post de muncitor necalificat ( ocupat de dl. Antuca Iosif) de la Secția Salubrizare si Igiena Publica la Direcția Administrare Baze Sportive.

-Mutarea definitiva a unui post de muncitor necalificat ( ocupat de dl. Plescan Marian) de la Secția Salubrizare si Igiena Publica la Serviciul Gestionare Câini fara stapan.

-Mutarea unui post de muncitor necalificat de la Secția Salubrizare si Igiena Publica la Secția Utilaje si Servicii Tehnice si transformarea acestuia in muncitor calificat - electromecanic treapta IV -Referatul nr. 6501/ 20.06.2019 al Directorului Direcției de Administrare Baze Sportive privind mutarea unui post vacant de muncitor necalifîcat de la Secția Baze Sportive din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive la Secția Bazin înot din aceiași direcție si transformarea lui in muncitor calificat- sudor, treapta I.

-Referatul nr. 8734/22.08.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ prin care se propune transformarea a trei posturi de inspector din cadrul Direcției de Administrare Baze Sportive in structura administrativa Cabinet Primar si transformarea acestora in posturi de inspector de specialitate.

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8856/ 26.08.2019, prezentată de Primarul Municipiului Bacău, -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8857/26.08.2019;

-Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ înregistrat cu nr. 8857 din 26.08.2019;

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1411/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1412/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1413/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l414/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1415/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Prevederile art. 41 alin(l) din Legea nr. 53 /2003, republicata si completata (Codul Muncii), în baza dispozițiilor art, 140(1) si (3), ale art. 154 (1), art 196 (1) lit.a) art 197 (1) si ale art. 243 (1) lit.a si b, ale art. 546 lit. ”j” din Ordonanța de Urgenta privind Codul Administrativ nr. 57 / 2019;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” și art. 139 alin. (3) lit. „a” și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 29/ 10.02.2014, după cum urmează:

-Se transforma un post vacant de inspector IA (studii medii) de la Secția Salubrizare si Igiena Publica in tehnician treapta IA.

-Se transforma un post vacant de Controlor prestări servicii - treapta IV de la Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției de Salubrizare si Agrement Parcuri in tehnician treapta I.

-Se transforma doua posturi vacante de muncitor necalificat de la Secția Utilaje si Servicii Tehnice din cadrul Direcției de Salubrizare Agrement Parcuri in Șofer - treapta I.

-Se muta definitiv un post de inspector de specialitate, gradul II de la Biroul Administrativ si Recepție Lucrări la Secția Utilaje si Servicii Tehnice,

-Se muta definitiv un post de magazioner de la Biroul Administrativ si Recepție Lucrări din cadrul Direcției Salubrizare si Agrement Parcuri la Direcția Administrare Baze Sportive -Secția Baze Sportive.

-Se muta un post vacant de muncitor necalificat de la Secția Baze Sportive din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive la Secția Bazin înot din aceiași direcție si se transforma in muncitor calificat - sudor, treapta I.

-Se muta definitiv un post de lacatus mecanic treapta IV (ocupat in prezent de dl. Jitaru Lucian

) de la Secția Utilaje si Servicii Tehnice la Secția Spatii Verzi.

-Se mută definitiv un post de Muncitor calificat (mecanic) treapta III de la Secția Utilaje si Servicii Tehnice la Secția Spatii Verzi, postul este ocupat in prezent de dl. Cemat Liviu Vasilica, -Se muta definitiv un post de inspector de specialitate IA (ocupat in prezent de d-1 IorgaNicolae ) de la Secția Spatii Verzi la Direcția Tehnica.

-Se muta definitiv un post de muncitor calificat floricultor (ocupat de d-na Anasie Viorica) de la Secția Spatii Verzi la Serviciul Management Resurse Umane si Administrativ.

-Se muta definitiv un post de muncitor necalificat ( ocupat de dl.Antuca Iosif) de la Secția Salubrizare si Igiena Publica la Direcția Administrare Baze Sportive.

-Se muta definitiv un post de muncitor necalificat (ocupat de dl. Plescan Marian) de la Secția Salubrizare si Igiena Publica la Serviciul Gestionare Câini fara stapan.

-Se muta definitiv un post de muncitor necalifîcat de la Secția Salubruizare si Igiena Publica la Secția Utilaje si Servicii Tehnice si transformarea acestuia in muncitor calificat -electromecanic treapta IV.

-Se muta definitiv trei posturi vacante de inspector din cadrul Direcției de Administrare Baze Sportive- Secția Intervenții si Administrare Cimitire in structura Administrativa Cabinet Primar si se transforma in inspector de specialitate.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările și completările ulterioare, raman in vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art. 4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Direcției Salubrizare, Agrement Parcuri, Direcției Administrare Baze Sportive si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

'secretarul ge

NICOL


RAL AL MUNICIPIULUI BACĂU -OVIDIU POPOVICI