Hotărârea nr. 337/2019

Hotărârea nr. 337 din 30.08.2019 privind completarea H.C.L. nr.147/2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultate deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată, precum și aprobarea premierii unor sportivi

)/) < •

cJf «/<("/ .J/3.


ca/a/   //ftjifrt,

HOTĂRÂREA NR. 337 DIN 30.08.2019 pentru modificarea H.CL. nr. 147/2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată, precum și aprobarea premierii unor sportivi

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 30279/ 25.06.2019 înaintată de Sport Club Municipal Bacău prin care solicită premierea unui sportiv și antrenorilor acestuia pentru rezultatele deosebite obținute la Campionatul European de box - juniori ce a avut loc la Galați în perioada 23 mai

  • - 01 iunie 2019;

-Adresele nr. 33067/ 06.08.2019 și nr. 65339/19.08.2019 a d-nei Mazilu Adriana și a Clubului Sportiv Regional de Șah "Nord - Est” prin care propun premierea echipei care a obținut Locul II la Campionatul Național de Șah rapid pe echipe de juriori Bl4;

-Referatul nr. 30279/ 33067/ 65339/ 26.08.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune premierea unor sportivi din cadrul Sport Club Municipal Bacău și a Clubului Sportiv Regional de Șah "Nord - Est”, pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute, modificarea sistemului de premiere și alocarea de la bugetul local a sumei de 7.755 lei;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8938/ 26.08.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8938/26.08.2019;

-Raportul Direcției Economice, înregistrat cu nr. 8938/26.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1408/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1409/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1410/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011, HCL nr. 231/ 2016 și HCL nr. 67/ 2019;

-Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18 1 alin. (2) lit. « f » din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 158/2019, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (7) lit. “f” și art. 139 alin. (3) lit „a” și alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART . 1. Se modifică punctul nr. 13 al art. 1 din HCL nr. 147/ 2008 și după modificare va avea următorul conținut:

”13. Campionatele Naționale Juniori (sporturi neolimpice)

Performanța obținută

Premiul propus

Locul I, Locul II sau Locul III

Până la 150 euro

ART. 2. Se aprobă premierea sportivului Hermeziu Daniel cu suma de 2.820 lei (echivalentul a 600 E) și a antrenorului acestuia, dl. Relu Auraș, cu suma de 2.820 lei (echivalentul a 600 E), pentru obținerea Locului III la categoria 70 kg din cadrul Campionatului European de box - juniori, potrivit sistemului de premiere.

ART. 3. Se aprobă premierea sportivilor Ienășoaie Rafael, Ienășoaie Gabriel și Mazilu Ștefan Fabian fiecare cu suma de 705 lei (echivalentul a 150 E), pentru obținerea Locului II la Campionatul Național de Șah rapid pe echipe de juniori B14, potrivit sistemului de premiere.

ART. 4. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 7.755 lei, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 2 și la art. 3.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Bacău” și Clubului Sportiv Regional de Șah ”Nord - Est”.

ART. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDI RO


gșjjgȘEpiNȚĂ W BOÎOI '


I CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAEsOVIDIU POPOVICI