Hotărârea nr. 336/2019

Hotărârea nr. 336 din 30.08.2019 privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001

HOTĂRÂREA NR. 336 DIN 30.08.2019

privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 8882/ 26.08.2019 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care se propune aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8884/ 26.08.2019;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8885/26.08.2019;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1405/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1406/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1407/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 4 alin. (2) din Anexa la HG nr. 1470/ 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată;

 • - Procesul Verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată nr. 8840/ 23.08.2019;

 • - Prevederile Dispoziției nr. 2040/ 05.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 140 alîn.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.”d” și alin. (8) lit. ”a” și art. 139 alin. (3) lit. „a” și alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă proiectele care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001, astfel:

 • - Parohia Ortodoxa Sf. Voievozi Serbanesti -74.572 lei;

 • - Parohia Ortodoxa Lazaret Bacau - 75.000 lei;

 • - Parohia Romano-Catolica Sf Nicolae Bacau - 125.000 lei;

 • - Parohia Ortodoxa Intrarea Domnului in Ierusalim Bacau - 75.000 lei;

 • - Parohia Ortodoxa Precista Bacau - 50.000 lei.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU nicolae/ovidiu popovici