Hotărârea nr. 334/2019

Hotărârea nr. 334 din 30.08.2019 privind odificarea HCL nr.8/2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019-2020.

privind modificarea HCL nr. 8/ 2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere :

  • - Referatul nr. 8765/ 22.08.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 8/2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019- 2020;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8767/ 22.08.2019;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8768/23.08.2019;

  • - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 8768/23.08.2019;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr, 1396/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1397/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1398/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1399/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1400/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile art. 9 alin. (2A2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;

  • - Prevederile alin. (1) al art. II din OUG nr. 23/ 2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări si prorogarea unor termene;

  • - Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

  • - Prevederile HCL nr. 8/2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 2020, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și alin.(7) lit.”a” și art. 139 alin. (3) lit.”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. - Se modifică Anexa la HCL nr. 8/ 2019 în sensul excluderii nivelului antepreșcolar din rețeaua școlară ce se regăsește la numerele curente 14,15, 31, 37,41 și 58.

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 8/2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

ART. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului ■*- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE JJ]E ȘEDINȚĂ


f CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

1 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAEsOVIDIU POPOVICI