Hotărârea nr. 333/2019

Hotărârea nr. 333 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Părinților din cadrul Școlii ”Alexandru Ioan Cuza” Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan”, în perioada 12-17 octombrie 2019, la Bacău.

Marna

^zrZ/z// J/ț<« aa

^7 cea


/<//''"' 77aMfcf/tfft/fff cnaeaa

HOTĂRÂREA NR. 333 DIN 30.08.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Părinților din cadrul Școlii "Alexandru Ioan Cuza” Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului "Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan", în perioada 12 - 17 octombrie 2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art.l33(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere :

 • - Adresa înaintată de Asociația Părinților din cadrul Școlii "Alexandru Ioan Cuza” Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32788/ 01.08.2019 prin care solicită sprijinul în vederea organizării evenimentului "Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan”, în perioada 12-17 octombrie 2019 la Bacău;

 • - Referatul nr. 32788' 19.08.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Părinților din cadrul Școlii "Alexandru Ioan Cuza” Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului "Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan”, în perioada 12 - 17 octombrie 2019 la Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 53.220 lei;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8576/ 19.08.2019;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8629/20.08.2019;

 • - Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 8577/22.08.2019;

 • - Raportul Compartimentului învățământ Cultură Sănătate, înregistrat cu nr. 8577/22.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1393/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1394/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1395/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile ari. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.”d” și lit.”e”, alin.(7) lit.”a” și alin. (9) lit.”a” și art. 139 alin. (3) lit. ”a” și alin.(5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Părinților din cadrul Școlii "Alexandru Ioan Cuza” Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului "Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan”, în perioada 12   17 octombrie

2019 la Bacău, conform Contractului de asociere Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 53.220 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, participarea la simpozionul "Inovare și continuitate în plan curricular. Noile educații”, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art. 1.

ART.3. Alocarea celor 53.220 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău evidențiată în bugetul evenimentului anexat adresei nr. 32788/ 01.08.2019, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea șe va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ARTA Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Compartimentului învățământ Cultură Sănătate și Asociației Părinților din cadrul Școlii "Alexandru Ioan Cuza” Bacău.

ART.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTĂ DEȘEDlNTĂ

ROMICĂ Witbi \. CONTRASEMNE

x 'SECRETARUL GEN \           NICOL

A' -^7


Ă PENTRU LEGALITATE AL MUNICIPIULUI BACĂU -OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 333 DIN 30.08.2019

CONTRACT- CADRU DE ASOCIERE Nr.............din....................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr.

R064TR.EZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația Părinților din cadrul Școlii "Alexandru loan Cuza” Bacău, denumit in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul Bacău, str._____________, având contul

nr.

deschis

la

Cod

Fiscal

reprezentată

prin

având

funcția

de

Au convenit in temeiul prevederilor

• Art. 129 alin.(2) lit.”d”

și lit.’-e”.

alin.(7) lit.”a”

și alin.

(9) lit.”a” din

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale ari. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179. 1270 și următoarele Cod Civil

• Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.(1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea organizării evenimentului "Școala Gimnazială Alexandru loan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan”.

(2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 91.417 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 53.220 lei.

IH. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. I (I) suma maxima de 53.220 lei, să mediatizeze evenimentul pe site-ul instituției, să participe la simpozionul "Inovare și continuitate în plan curricular. Noile educații”. Suma va fi virata in contul nr. _____________________________________________, deschis la _____________________________,

intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

Art 4. (1) Asociația Părinților din cadrul Școlii "Alexandru loan Cuza” Bacău se obliga:

 • •  Sa aloce pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului;

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația Părinților din cadrul Școlii ''Alexandru loan Cuza” Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțare prin alte proiecte / finanțări,

Art 5. (1) Asociația Părinților din cadrul Școlii ''Alexandru loan Cuza” Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația Părinților din cadrul Școlii ” Alexandru loan Cuza” Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

ț4) Daca Asociația Părinților din cadrul Școlii ” Alexandru loan Cuza” Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Asociația Părinților din cadrul Școlii ”Alexandru loan Cuza” Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca în neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

® face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund reali tatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația Părinților din cadrul Școlii "Alexandru Ioan Cuza” Bacău, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesului comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentni neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu intarziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Părinților din cadrul Școlii „Alexandru Ioan Caza” Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv penrru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului "Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan" va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei certe parti.

VLFORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora . poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa inlature răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual incetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la Încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iac termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un eveniment! imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Asociația Părinților din cadrul Școlii "Alexandru loan Cuza" Bacău

Direcția Economica

Direcția Juridica


PREȘEDjIÎ

R


SERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL

CONTRASEMNEAZĂ PJENTltU LEGALITATE

I SECRETARUL &ENERAL AL MUN. BACĂU NICOLM - OVIDIU POPOVICIPEȘE !BOTOI<