Hotărârea nr. 332/2019

Hotărârea nr. 332 din 30.08.2019 privind intregirea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011, incheiat pentru spatiul in care functioneaza cabinetul medical situat in Bacau, str. Republicii, nr. 64, format din 9 incaperi in suprafata totala de 112,74 m.p. si teren in suprafata totala de 56,45 m.p. pentru d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULAHOTĂRÂREA NR. 332 DIN 30.08.2019 privind întregirea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011, încheiat pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical situat in Bacau, str. Republicii, nr. 64, format din 9 incaperi in suprafața totala de 112,74 m.p. si teren in suprafața totala de 56,45 m.p. pentru d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133( 1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere:

-Cererea d-nei Filimon Camelia, reprezentant legal al C.M.I. DR. FILIMON CAMELIA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 32340/24.07.2019, prin care solicita transferul dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011 către d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA;

-Cererea d-nei Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 33242/24.07.2019, prin care solicita întregirea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011;

-Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Filimon Camelia, reprezentant legal al C.M.I. DR. FILIMON CAMELIA si d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA;

-Referatul nr. 8821/23.08.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 8823/23.08.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8834/23.08.2019;

-Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 8824/23.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1389/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, 1390/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1391/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1392/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 391, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 108, Iit. “b”, art. 129, alin. (2), lit. “c”si alin. (6) lit. “b”, art. 140, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 242, alin. (1) si art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. (3) lit. ”g” și (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 — începând cu data de 01.08.2019 se aproba întregirea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011, incheiat pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical situat in Bacau, str. Republicii, nr. 64, format din 9 incaperi in suprafața totala de 112,74 m.p. si teren in suprafața totala de 56,45 m.p. pentru d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA.

ART. 2 - Durata concesiunii este pana la data de 05.06.2044, celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

ART. 3 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze actul adițional la contractul de concesionare nr. 68642/09.02.2011 cu d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 6 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU nicolae/ovidiu POPOVICI