Hotărârea nr. 331/2019

Hotărârea nr. 331 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției – concurs internațional de artă plastică contemporană ”Saloanele Moldovei”, etapa a III-a, în perioada 23 septembrie-15 noiembrie 2019.


HOTĂRÂREA NR. 331 DIN 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal ’Tulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției - concurs internațional de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, etapa a IlI-a, în perioada 23 septembrie -15 noiembrie 2019

Consiliu] Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere:

-Adresa înaintată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” nr. 2100/ 26.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 30519/ 27.06.2019 prin care solicită sprijinul în vederea organizării expoziției - concurs internațional de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, etapa a III-a, în perioada 23 septembrie - 15 noiembrie 2019;

-Referatul nr. 30519/ 19.08.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției - concurs internațional de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, etapa a III-a, în perioada 23 septembrie - 15 noiembrie 2019 și alocarea de la bugetul local a sumei de 8.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8569/ 19.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8570/22.08.2019; -Raportul Compartimentului învățământ Cultură Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 8687/21.08.2019;

-Raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 8570/21.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1386/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1387/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1388/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.’’d” și lit.”e”, alin.(7) lit.”d” și alin. (9) lit.’’a” și art. 139 alin. (3) „a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal ’Tulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției - concurs internațional de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei”, etapa a IlI-a, în perioada 23 septembrie -15 noiembrie 2019, conform Contractului de asociere - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 8.000 lei, mediatizarea expoziției pe site-ul instituției, participarea la vernisajele organizate la Bacău și Chișinău și acordarea "Premiului Municipiului Bacău”, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art. 1.

ART. 3. Alocarea celor 8.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ARTA. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Complexului Muzeal "Iulian Antonescu” Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

1 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICQLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 331 DIN 30.08.2019

CONTRACT- CADRU DE ASOCIERE

Nr.............din...................,

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

iMunicipiui Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Complexul Muzeal ’Tulian Antonescu”, denumit in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul Bacău, str. 9 Mai, nr. 7, având contul nr._______________________,

deschis la ________________, Cod Fiscal __________________, reprezentată prin

____________având funcția de____

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •   Arr. 129 alin.(2) lit.”d” și lit.’!e”, alin.(7) lit.”d” și alin. (9) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.(1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea organizării expoziției - concurs internațional de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei”, etapa a IILa, în perioada 23 septembrie - 15 noiembrie 2019.

(2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 34.000 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 8. 000 lei, din care 3000 lei in vederea acordării unui premiu special ‘‘Premiul Municipiului Bacau!‘ către un artist din Republica Moldova, precum si 5000 lei pentru susținerea parțial a costului estimate a! cazării invitaților la vernisajul expoziției din Bacău.

IU- DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) suma maxima de 8000 lei, mediatizarea expoziției pe site-ul instituției, participarea la vernisajele organizate la Bacău și Chișinău și acordarea "Premiului Municipiului Bacău”. Suma va fi virata in contul nr. ______________, deschis la

.........intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.

Art 4. (1) Complexul Muzeal "Iulian Antonescu” se obliga ;

o Sa aloce pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului,

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului ;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiu! Bacău.

(2) Complexul Muzeal "Iulian Antonescu” isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Complexul Muzeal "Iulian Antonescu” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Complexul Muzeal "Iulian Antonescu” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Complexul Muzeal "Iulian Antonescu” nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustifîcate;

(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Complexul Muzeal "Iulian Antonescu”:

® nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale:

Art, 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

 • V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesului comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu intarziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pc perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării expoziției - concurs internațional de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al incalcarii drepturilor unei terte parti .

 • VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti. in caz de forța majora . poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa inlature răspunderea ,partea care o invoca este obligata :

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in teimen de doua zile de la încetare;

djsa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

(2)Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

t3)Daca foita majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si torta majora este exonerator de răspundere.

 • VII. LITIGII

Art.lS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Complexul Muzeal ’Tulian Antonescu”

Direcția Economica

Direcția Juridica

PREȘEDINTE

ROvncĂ^oioi


CONTRASE

(secretarulSERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL


0

MUNICIPIULUI BACÂU' U POPOVICI


<AZÂTEd\ I Rl' LEGALITATE ERĂCj NICOLAE - OVIDenumire indicatori

UM

Valoare / UM (LEI)

Total cost (LEI)

Complexul    Muzeal

„Iulian Antonescu”

Primăria Municipiului Bacau

1

2 '

3

4

1. Costuri amenajari

Subtotal amenajari

2. Echipamente si bunuri cu valoare de inventar

Subtotal costuri echipamente si bunuri

3. Costuri privind închirieri

Mașina iucrări dus-inlors Bacău-București-Bacău

2 drumuri x 600 km

2x1100

2200

2200

Mașina lucrări dus-întors Bacâu-Chîșinau-Bacău

1 drum x 60(1 km

2(XW

2000

2000

Mașina iucrări dus-întors Bacău-îași-Bacău

250 km

500

500

500

Microbus transport vernisaj Chișinău

900 km

2600

2600

2600

Mașina transport i ucrări local

2 drumuri x 250

500

500

500

Subtotal costuri închirieri

7800

5800

2000

5. Costuri consumabile

Hârtie copiator

2 topuri

17/lop

34

34

Schoch - role mari

40 buc.

6/buc

240

240

Sfoară

14 buc.

i ,5/buc

21

21

Folie plastic

50 kg.

8/kg

400

400

Folie protecție sticlă

11 Om

1,5/m

165

165

Plicuri

200 buc

0,1/buc

20

20

Subtotal costuri consumabile

880

880

6. Costuri transport

persoane

Transport membri juriu Bacău-Chișînău-Bacău

3

500

500

500

Decont transport premianți

4

200/pers.

800

800

Subtotal costuri transport (lucrări) si jurizare,

1300

1300


Cazare membri juriu 2 persoane/(2+l) zile

6

300/ zi

1800

1800

Cazare invitați vernisaj 17 persoane/2 zile

15x2

300/ zi

9000

4000

5000

Diurnă extern 2 persoane/4 zile

2x4

145/zi

1160

1160,

Diurnă intern 1 persoană/ 3 zile

1x3

20/ zi

60

60

Sub toi al costuri cazare, masa, diurna

12020

7020

5000

8. Costuri resurse umane (salarii, onorarii, indemnizații

- maxim 20 %) și Food de premiere

Premiul Consiliului Județean Bacău

3000

3000

Premiul Primăriei Municipiului Bacău

3000

3(MX)

Premiul Complexului Muzeal „Iulian Antone.scu"

3500

3500

Subtolal costuri resurse umane

9500

6500

3000

9. Costuri mijloace fixe si echipamente birotica

Subtotal costuri mijloace fixe si birotica

10, Alte costuri

Costuri cofetărie

2500

2500

2500

Subtotal alte costuri (cheltuieli cofetărie)

2500

2500

11. Fond de rezervă (maxim 5 %)

Subtotal fund de rezervă

12. Costuri administrative (maxim 8 %)

Subtotal costuri administrative

TOTAL

34000

26000

8000