Hotărârea nr. 330/2019

Hotărârea nr. 330 din 30.08.2019 privind trecerea imobilului, teren în suprafață de 237 m.p., str. Cuza Vodă nr.6, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului, la cererea Guvernului României, în vederea dării în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 330 DIN 30.08.2019 privind trecerea imobilului, teren în suprafață de 237 mp, str. Cuza Vodă nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului, la cererea Guvernului României, în vederea dării în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere :

-Cererea de trecere a imobilului, teren în suprafață de 237 mp, str. Cuza Vodă nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului nr. 65197/ 25.04.2019;

-Memorandumul nr. 20/ 4330/ TG din 11.03.2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale;

-Referatul nr. 78304/ 08.08.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care propune trecerea imobilului, teren în suprafață de 237 mp, str. Cuza Vodă nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului, la cererea Guvernului României, în vederea dării în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8716 din 22.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8717/23.08.2019;’

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 8717/23.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1376/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1377/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1378/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1379/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1380/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 864 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aprobă trecerea imobilului, teren în suprafață de 237 mp, str. Cuza Vodă nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului, la cererea Guvernului României, în vederea dării în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bacău.

ART. 2 - Terenul prezentat la art. 1 este prezentat în planul de amplasament și delimitare al imobilului - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Guvernului României.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


Ă PENTRU LEGALITATE AL MUNICIPIULUI BACĂU VIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 330 DIN 30.08.2019

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI DIN , STR. CUZA VODĂ NR. 6, MUNICIPIUL BACĂU, JUD. BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOVICI

4

DIRECTOR ADJUNCT BUZDUGAN CRISTINA


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1 / 500


j Carte Funciara nr.


Supiafeta mașinala

|237~    -J. parcela j

1 I

___ a           3WCX


A. Date referitoare la teren Suprafața

(mp)

237

1 sr.........


Valoarea de impozitare (lei)


B. Date referitoare la construcții


.Cod

COnstT. |

[ Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare

(iei)

j                            Mențiuni

- CI 1

46                      1

i

i SALA ACCCS

; C2 |

T?î

i ..

1 SALA DC REPI rilil SI FESTIVI? Aii

t Total ]

237                  !

L_

1


INVENTAR DE COORDONATE

1 Sistem de proiecție:

bJr. pot.

X (ni)


Y(m)


6

7

1

2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6


565007.<86

565010.723

565017.917

565023.182

555011.431

565006.165

565002.900

565007.486

646227.325

64 6236.111

646233.460

646247.753

£46252.633

646237.791

646228.930

646227.325


Suprafața totala inasurata =;‘.237mp

Suprafața din act =237mp

*i


......fao&âOQ

.imobilului ____ >

. CUZĂVODA NR/6 BACĂU

1 UAT 20304 BACAU


EXECUTANT


Oficiul de Cadastru                   BACAU

Nume și preoțime ^tW)8>a0PC^|COL.E7 Ă | Funcția CONSUJER GR.IA ‘ ’ /