Hotărârea nr. 33/2019

Hotărârea nr. 33 din 31.01.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Construire gradinita si cresa Scoala “Nicu Enea”, strada Calea Romanului, nr. 144

HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 31.01.2019

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Construire grădiniță si cresa Școala “Nicu Enea”, strada Calea Romanului, nr. 144

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 1011/ 29.01.2019 al Serviciului Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Construire grădiniță si cresa Școala “Nicu Enea”, strada Calea Romanului nr. 144

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1012 din 29.01.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 1013 din 29.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 133/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 134/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 135/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 136/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. “a” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finalitate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Construire grădiniță si cresa Școala “Nicu Enea” strada Calea Romanului, nr. 144, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Implementare Proiecte.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Implementare Proiecte și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal InstituțieiPrefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


UNICIPIULUI BACĂU -OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 31.01.2019

Documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Construire grădiniță si cresa Școala uNicu Enea’\ strada Calea Romanului nr, 144

CONTRASEMNEAZĂ

' SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ADMINISTRATOR PUBLIC

ROMICA CHINDRUS

S.C. ONE DESIGN S.R.L.

GB ONE DESIGN

Proiect nr.

235/18MBC

Faza:

S.F.

Titlul proiectului:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA "NICU

ENEA" Str. Calea Romanului Nr. 144

Amplasament:

Jud. Bacau, Mun. Bacau, Str. Calea Romanului, nr. 144, Nr. Cad 7351

Beneficiar:

Primăria Municipiului Bacau

Proiectant general:

S.C. ONE DESIGN S.R.L.

Sediu social: București, Aleea Valea Viilor nr.2, bl.A53, sc.C, et.3, ap.42, camera 2, Sector 6

Punct de lucru: București, Piața Alba lulia nr.4, bl.i3, sc. A, et.12, ap.60, Sector 3

S.C. ONE DESIGN S.R.L.

ffi ONE DESIGN


BORDEROU

DE PIESE SCRISE SI DESENATE

STUDIU DE FEZAB UITATE

- ARHITECTURA -

 • A. PIESE SCRISE

 • 1.   Foaie de capat

 • 2.   Borderou de piese scrise si desenate

 • 3.   Lista de semnaturi

 • 4.   Studiu de fezabilitate

 • 5.   Deviz general

 • 6.   Devizul obiectivului

 • 7.   Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

 • B. PIESE DESENATE

  1.

  Plan de incadrare in zona

  Sc 1:2000

  2.

  Plan de situație

  Sc 1:500

  3.

  Plan parter

  Sc 1:100

  4.

  Plan etaj

  Sc 1:100

  5.

  Plan invelitoare

  Sc 1:100

  6.

  Secțiune caracteristica AA

  Sc 1:100

  7.

  Secțiune caracteristica BB

  Sc 1:100

  8.

  Fațada sud

  Sc 1:100

  9.

  Fațada nord

  Sc 1:100

  10.

  Fațada est

  Sc 1:100

  11.

  Fațada vest

  Sc 1:100

  12.

  Centrala termica

  Sc 1:100

- REZISTENTA -

 • B. PIESE DESENATE


  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100

  Sc 1:100


 • 1.    Plan poziționare corpuri C1-C4

 • 2.    Plan fundații C1

 • 3.    Plan cofraj peste parter C1 - cota 3.90

 • 4.    Plan cofraj peste parter C1 - cota 7.90

 • 5.    Plan fundații corp C2

 • 6.    Plan cofraj peste parter C2 - cota 3.90

 • 7.    Plan cofraj peste parter C2 - cota 7.90

 • 8.    Plan fundații corp 04

 • 9.    Plan cofraj peste parter C4 - cota 3.90

 • 10.   Plan fundații corp C3

 • 11.   Plan cofraj peste parter corp C3 - cota 3.90

 • 12.   Plan fundație scara secundara

- INSTALATII-

INSTALATII SANITARE

 • C. PIESE DESENATE

 • 1.    Schema funcționala a gospodăriei de apa

 • 2.    Schema coloanelor

 • 3.    Plan instalații sanitare parter

 • 4.     Plan instalații sanitare etja

INSTALAȚII ELECTRICE

 • D. PIESE DESENATE

 • 1.     Plan instalații electrice parter

 • 2.     Plan instalații electrice etaj

 • 3.    Schema monofilara tablouri electrice

INSTALAȚII TERMICE

 • E. PIESE DESENATE

 • 1.     Plan instalații incalzire parter

 • 2.     Plan instalații incalzire etaj

 • 3.    Schema funcționala centrala termica

- INSTALATII-

INSTALATII SANITARE

 • C. PIESE DESENATE

 • 1.    Schema funcționala a gospodăriei de apa

 • 2.   Schema coloanelor

 • 3.    Plan instalații sanitare parter

 • 4.     Plan instalații sanitare etja

INSTALAȚII ELECTRICE

 • D. PIESE DESENATE

  1.

  Plan instalații electrice parter

  2.

  Plan instalații electrice etaj

  3.

  Schema monofilara tablouri electrice

  INSTALAȚII TERMICE

 • E. PIESE DESENATE

 • 1.     Plan instalații încălzire parter

 • 2.     Plan instalații încălzire etaj

 • 3.    Schema funcționala centrala termica

Tel:   +4 021 332 50 56

Fax 021 332 50 56


i Eiw C'ffice@4ces‘gn.re

Web           . 20?..0.2.0. ':■■■


LISTA DE SEMNATURI

STUDIU DE FEZAB UITATE


PROIECTANT GENERAL:

Sef de proiect.

ARHITECTURA

Proiectat'

Proiectat

Desenat

REZISTENTA

Proiectat ‘ Desenat

INSTALAȚII

Proiectat Desenat:

Proiectat / Desenat

Proiectat, Desenat


S.C. ONE DESIGN S.R.L.


arh. Alexandru Cristian BALAN


arh Alexandru Cristian BALAN


arh Patncia Maria SAVU


arh Patncia Maria SAVU


ing. Bogdan ALEXANDRU


ing MariusVATAFU


ing. Nelu Marms ANDREI


ing. Adrian NAOMESCUUoxgitfjru - Cristian

- - -PĂLAN


; A ut \--r Oî


Studiu de fezabilitateSTUDIU DE FEZABILITATE

“CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA NICU ENEA”

Bacau, Str. Calea Romanului, nr. 144, Nr. Cad. 7351

CONȚINUT CADRU

|ÂPIESE SCRISE              ....... ............................................

 • I.    informații generale privind obiectivul de investiții

 • II.   Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

 • III.  Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • IV.  Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

 • V.  Scenariul/opțiunea tehnico-economic(a) optim (a), recomandat(a)

 • VI.  Urbanism/acorduri si avize conforme

 • VII. Implementarea investiției                                                                            :

« VIII. Concluzii si recomandări

B p|ESEDESENAȚE —...........- ..............

 • 1.  Plan de amplasament in zona

 • 2.   Plan de situație

 • 3.   Arhitectura (plan de încadrare, plan de situație, planuri de nivel, secțiuni, fațade)

 • 4.   Rezistenta

 • 5.   Instalații

A. PIESE SCRISE • I.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA NICU ENEA”

 • 1.2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

STRADA CALEA ROMANULUI, NR 144, MUN. BACAU, JUD. BACAU

 • 1.3. Ordonatorul principal de credite

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BACAU

 • 1.5. Elaboratorul studiului

S.C. ONE DESIGN S.R.L.

Sediu social: Aleea Valea Viilor nr.2, bl.A53, sc.C, et.3, ap.42, cam.2, sector 6, București

Punct de lucru: Piața Alba lulia nr.4, bl.I3, sc.A, et.12, ap.60, sector 3, București

Tel/Fax: 021.332.50.56, Tel: 0722.660.806, 0723.425.808, Email: office@1desiQn.ro

R.C.: J40/10827/2003, CUI: RO15655637, IBAN: R006INGB 0000 9999 0285 1730, ING Bank

 • II. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OB1ECTIVULUI/PRO1ECTULUI DE INVESTIT!!

 • 11.1 ■ Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile / opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu s-a elaborat un studiu de prefezabilitate.

 • II.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Context suprateritoriai

Municipiul Bacau este municipiul reședința al județului Bacau, fiind si cel mai mare centru urban din județ (populația municipiului reprezintă 23,4 % din numărul total de locuitori ai judetuluil). In plus, acest municipiu cu o suprafața de peste 41 de km2, ce se afla situat in nord - estul tarii, pe coordonatele de 46° si 35' latitudine nordica si 26° si 55’ longitudine estica, este unul dintre cele mai mari si importante orașe din zona Moldovei.

Zona Metropolitana Bacau

Municipiul Bacau este încadrat conform Legii 351/ 2001 in rândul celor 11 localitati urbane de rangul I din Romania. Având in vedere ca populația sa a scăzut in ultimii ani sub 200,000 de locuitori, acesta se incadreaza in prezent in tipologia orașelor de rang II sau conform noi distribuții propuse in viitoarea Lege privind rețeaua de localitati, in categoria a Iii - a, poli regionali secundari, municipii de importanta regionala, cu o populație de peste 100,000 loc.


Pentru o dezvoltare echilibrata a teritoriului național sî regional, pornind de la nevoia conturării unor teritorii ce polarizează populația si activitatile economice intr - o structura coeziva, a luat naștere Zona Metropolitana Bacau, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara din care fac parte pe langa municipiul Bacau, comunele Beresti-Bistrita, Buhoci, Faraoani, Filipesti, Gioseni, Hemeius, Itesti, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Luizi-Calugara, Măgură, Mărgineni, Garleni, Odobesti, Prăjești, Sarata, Saucesti, Secuieni, Tamasi, Blagesti, Horgesti si Traian, însumând o populație de circa 227,057 locuitori. Ca mărime demografica, aceasta este a doua la nivelul regiunii după Zona Metropolitana lași (peste 450,000 de locuitori), fiind urmata de Zona Metropolitana Suceava (aproximativ 200,000 de locuitori) si Zona Metropolitana Botoșani (aproximativ 150,000 de locuitori).

Municipiul Bacau ~ Pol de dezvoltare

La nivel național, pentru a contribui la dezvoltarea economiei regiunilor, au fost definite mai multe categorii de centre urbane: 7 poli de creștere (cate unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, cu excepția regiunii Bucuresti-llfov) si 13 poli de dezvoltare urbana de importanta regionala.

Polii de dezvoltare au rolul de nivel intermediar, conector intre polii de creștere si celelalte orașe mici si mijlocii ale sistemului urban pentru a atenua si preveni tendințele de dezechilibrare a dezvoltării in cadrul regiunilor din care fac parte. O astfel de dezvoltare policentrica poate conduce la reducerea nivelului de concentrare a populatei si a forței de

munca din marile centre urbane, precum si la crearea unei structuri spațiale care sa impulsioneze dezvoltarea economica echilibrata teritorial.

Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor de creștere si a polilor de dezvoltare urbana în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitara si naționala, municipiul lași a fost desemnat pol de creștere al Regiunii Nord - Est, iar municipiile Bacau si Suceava - poli de dezvoltare. Rolul polului de dezvoltare Bacau in dezvoltarea echilibrata a regiunii este evidențiat si de apartenența sa la sistemul urban regional lași - Bacau - Piatra Neamț - Roman.

Contextul strategic național regional si județean

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabile a Muncipiului Bacau apare ca o necesitate in contextul noului cadru financiar multianual al Uniunii Europene. De altfel, noua perioada de programare a generat actualizarea strategiilor de dezvoltare la nivel european, național, regional si județean.

Ținând cont de faptul ca o abordare integrata a planificării urbane este posibila doar in contextul mai amplu al liniilor directoare trasate la niveluri administrative superioare, au fost luate in calcul următoarele demersuri strategice:

 • •   Cadrul Financiar Multianual 2014 - 2020 al Uniunii Europene, Mecanismele financiare asociate sau partenere Uniunii Europene;

 • •   Politica de coeziune 2014 - 2020 a Uniunii Europene;

 • •   Strategia Europa 2020 adoptata in cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010;

 • •   Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 cu Romania, adoptat de Comisia Europeana;

 • •   Programele de finanțare ale Guvernului României;

 • •   Strategia de Dezvoltare Teritoriala a României, emisa de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice;

 • •   Mașter Planul General de Transport al României, emis de Guvernul României si Ministerul Transporturilor in iulie 2015;

 • •   Planul de Amenajare a Teritoriului National, ale carul secțiuni sunt aprobate prin lege de către Parlamentul României;

 • •   Planul de Dezvoltare Regionala 2014 - 2020 al Regiunii Nord - Est;


 • •  Pianul de Amenajare a Teritoriului Județean Bacau;

 • •  Strategia de Dezvoltare Durabila a Județului Bacau in orizontul de timp 2009 - 2021

 • •  Candidatura municipiului Bacau la titlul de Capitala Tinerilor din Romania.

Principalele orientări strategice naționale, regionale si județene carora li se subordonează procesul de planificare la nivelul municipiului Bacau vor fi prezentate in continuare.

Strategia Europa 2020

Conform Comisiei Europene, Europa 2020 este strategia pentru ocuparea forței de munca si creștere economica elaborata de UE pentru o perioada de zece ani. Lansata in 2010, ea ar urma sa creeze condițiile necesare pentru o creștere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

UE si-a propus ca pana la sfârșitul anului 2020 sa îsi îndeplinească o serie de obiective in cinci domenii esențiale:

 • 1.  Ocuparea forței de munca

O rata de ocupare a forței de munca de 75 % in rândul populației cu vârste cuprinse intre 20 si 64 de ani.

 • 2.   Cercetare si dezvoltare

Alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare.

 • 3.   Schimbările climatice si utilizarea durabila a energiei 24

Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (sau chiar cu 30%, in condiții favorabile) fata de nivelurile înregistrate in 1990.

Creșterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%.

Creșterea cu 20% a eficientei energetice.

 • 4, Educație


Reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a scolii si creșterea la peste 40% a ponderii absolvenților de studii superioare in randui populației in varsta de 30-34 de ani.

 • 5. Lupta împotriva sărăciei si a excluziunii sociale

Reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau risca sa sufere de pe urma sărăciei si a excluziunii sociale.

Invatamantul preuniversitar

Infrastructura de educație preuniversitara din Municipiul Bacau include unitati de invatamant pentru toate nivelurile de educație: preșcolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal, inclusiv invatamant special. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacau, in anul școlar 2015 — 2016 rețeaua unităților de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Bacau cuprindea 75 unitati, respectiv: 37 grădinițe (dintre care numai 1 cu personalitate juridica - Grădiniță cu program saptamanal Agricola), 20 scoli gimnaziale (dintre care 16 cu personalitate juridica), 3 scoli speciale, 15 licee dintre care 7 teoretice si 6 de invatamant tehnic. Printre acestrea, 4 licee oferă posibilitatea specializării in diferite domenii ca: sportiv, pedagogic, arte si catolic.

Analiza deservirii la nivelul teritoriului a instituțiilor de educație preșcolara, primara si gimnaziala din Municipiului Bacau conform razelor de deservire stabilite prin Ghidul de recomandări, rezultate in urma analizării unor bune practici pentru dimensionarea dotărilor necesare in echiparea teritoriului urban realizat de Registrul Urbaniștilor din Rom an ia, arata lipsa unui număr suficient de grădinițe si scoli in cartierele CFR si Serbanesti.

Locația obiectului de investiții al prezentei documentații este in proximitatea cartierului Serbanesti. Conform Figurii atașate imobilul studiat este amplasat in exteriorul zonelor de deservire a grădinițelor. De aici si necesitatea unei astfel de funcțiuni.

 • II.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

Din analiza S.W.O.T din cadrul Strategiei Locale de dezvoltare durabila a Municipiului Bacau pentru perioada 2014-2020, putem extrage:

Puncte tari:

Rezerve de teren consistente care pot fi utilizate pentru dezvoltare si acoperirea nevoilor actuale ale orașului: 220 ha ( terenuri de tip „brownfield", 990 ha de terenuri de tip „greenfield” si peste 50 de spatii publice abandonate care pot fi revitalizate.

Puncte slabe:

Lipsa unui număr suficient de grădinițe si scoli in cartierele CFR si Serbanesti.

Deși numărul profesorilor din cadrul invatamantului postliceal a crescut in ultimii ani, aceștia sunt in continuare supraincarcati.

Oportunități:

Resurse de teren semnificative in zonele industriale care după decontaminare pot găzdui noi dotări necesare pentru zonele rezidențiale

Programele operaționale pentru perioada 2014 - 2020 ce oferă finanțare pentru sprijinirea invatamantului preșcolar, școlar, tehnic si vocational si universitar.

Amenințări:

Blocaje in accesarea fondurilor europene, in cadrul exercițiului financiar 2014 - 2020.

Schimbări politice locale, naționale si europene.

11.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Cea mai mare parte a dotărilor de educație si cultura se concentrează in zona centrala. Totuși, dotările de educație (preșcolara si gimnaziala) sunt bine dispuse spațial, astfel incaî reusesc sa deservească cele mai multe zone de locuire. Excepția o reprezintă segmente din cartierele rezidențiale periferice aflate in curs de dezvoltare (CFR, Serbanesti si Gheraiesti).

Analiza distribuției spațiale a serviciilor publice a reliefat faptul ca aceste cartiere se confrunta cu o problema mai accentuata din punct de vedere al accesului la invatamantul preșcolar, in cea mai mare parte nefiind deloc deservite de dotări de tip grădinițe. Nu in ultimul rând, trebuie menționata o disfunctionalitate ia nivelul întregului teritoriu al municipiului, ce consta in concentrarea întregii infrastructuri culturale in zona centrala si in vecinătatea acesteia. Astfel, mare parte a Bacăului si in special zonele de locuire individuala de la periferia orașului au un acces limitat la dotările si evenimentele culturale.

In ceea ce privește noile dezvoltări de locuințe colective, acestea se regăsesc in partea de sud- vest a orașului in cartierele CFR, unde necesitatea dotărilor de tipul grădiniță si cresa sunt necesare.

Cartierul Serbanesti este unul dintre cele mai dinamice areale, fiind intr- un continuu proces de expansiune si densificare. Cu toate acestea, parcelarul sau este unul dezvoltat spontan, fiind vizibila lipsa unui proces planificat de dezvoltare. întinderea vasta a zonei, împreuna cu densitatea reiativ scăzută populației si legătură slaba cu zona centrala sunt principalele cauze pentru care acest cartier se confrunta cu probleme accentuate de deservire cu dotări publice si transport in comun.

 • II.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Conform Obiectivului 4 (04) MEDIU URBAN ATRACTIV CU O CALITATE CRESCUTĂ A LOCUIRII SI SERVICII PUBLICE PERFORMANTE

- 4.3 Oraș care oferă posibilități de specializare si performanta in toate domeniile si nivelurile educaționale

Obiectivul propune dezvoltarea infrastructurii educaționale astfel incat tot teritoriul urban sa fie deservit de dotări școlare de proximitate si reabilitarea, modernizarea sau dotarea infrastructurii existente pentru ca toti tinerii sa poata invata intr-un ambient plăcut, cu facilitați care sa ii mențină interesați de procesul educațional, sa ii orienteze in cariera si sa le ofere posibilitatea de performanta.

Direcții de acțiune:

D4.3.1 Reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii educaționale

D4.3.2 Crearea de facilitați pentru elevi si studenti

D4.3.3 Creșterea competentelor in cadrul invatamantului profesional si tehnic

D4.3.4 Imbunatatirea accesului la educație

D4.3.5 Dezvoltarea mediului academic

Investiția in dezvoltarea educației a județului Bacau, prin realizarea grădiniței si cresei din Scolii Nicu Enea, un spațiu modern, atractiv si interactiv va duce la numeroase avantaje la nivel local, regional cum ar fi:

 • •   Creșterea eficientei activitatilor de invatamant preșcolar prin crearea de condiții decente, moderne pentru spatiile de invatamant

 • •   Creșterea accesibilității locuitorilor din zona de a beneficia de educație intr-un mediu organizat de persoane competente;

 • •   Creșterea nivelului de dezvoltare cognitiva, de cunoștințe si deprinderi de invatare de la vârste cat mai mici pentru copiii din zona urbana vizata;

 • •   Creșterea gradului de integrare si socializare a copiilor cu efect benefic asupra ratei de abandon școlar;

 • •   Creșterea gradului de ocupare a persoanelor casnice care vor fi degrevate de sarcina de supraveghere a copiilor;

 • •   Reducerea gradului de depopulare a orașului si reducerea exodului tinerilor către alte zone urbane sau alte tari din considerente economico-sociale prin încurajarea investițiilor locale in educație;

 • •   Reducerea costurilor de transport a copiilor către alte grădinițe, crese mai îndepărtate;

 • •   Creșterea gradului de siguranța si a gradului de sanatate individuala pentru copii care frecventează o grădiniță, cresa autorizata sanitar prin acces la condiții bune de igiena, apa potabila, WC, mobilier modern, asistenta si in griji re;

 • •   Scăderea pe termen lung a ratei delicventei juvenile si a ratei criminalității;

 • •   Creșterea nivelului economic prin dezvoltarea serviciilor suport pentru invatamant;

HI. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARIl/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

II 1.1. Particularități ale amplasamentului

Pentru cele doua scenarii se va considera implementarea lui in cadrul terenului pus la dispoziție de Municipiul Bacau, teren apartinand domeniului public, dat in administrare Scoalii Nicu Enea, identificat prin planul topografic luat in evidenta OCPI. in acest sens, informațiile privind particularitățile amplasamentului sunt comune ambelor scenarii propuse.

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in pian, regim juridic -natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul care face obiectul prezentei documentații este situat in intravilanul municipiului Bacau.

Imobilul teren, însumând 15 845 mp, este in proprietatea Municipiul Bacau, domeniu public si dat in administrare Școala Nicu Enea, inscris in Cartea Funciara nr. 3484.

Forma terenului este de poligon neregulat, fiind inscriptibil intr-un dreptunghi cu laturi de aproximativ 135 m, respectiv 158 m (laturi aliniate cu limitele de la est si vest) si aproximativ 88 m, repectiv 155 m (laturi aliniate cu limitele nord si sud).

Nu sunt înscrieri privitoare la sarcini asupra terenului.

Terenul are categoria de de folosința actuala: teren curti-constructii, livada, școala, doua magazii, wc. Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate sunt: instituții publice, servicii. Zona este inclusa in UTR 22.

z' -

Prin reglemantarile extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate, nu este instituit '■ un regim special asupra imobilului- Nu este inclus in zone protejate.

Pe teren exista, in prezent, următoarele construcții:

 • •   C1 avand funcțiunea de construcții administrative si social culturale - școala, ce va fi pastrata si care are o suprafața de 847,93 mp.

 • •   02 avand funcțiunea de construcții anexe - magazie, ce va fi pastrata si care are o suprafața de 212,52 mp.

 • •   C3 avand funcțiunea de construcții anexe - magazie, ce va fi pastrata si care are o suprafața de 26,76 mp.

 • •   04 avand funcțiunea de construcții anexe - wc, ce va fi pastrata si care are o suprafața de 36 mp.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Vecinătățile terenului care face obiectul documentației sunt următoarele:

 • •   la NORD: Str. Șiretului

 • •   la EST: drum acces, imobilul cu nr. Cad. 70522, imobilul cu nr. Cad. 6669, imobilul cu nr. Cad. 4888/1, imobilul cu nr.

Cad. 69456                                                                                                 /

 • •   la SUD: imobilul cu nr. Cad. 9221, imobilul cu nr. Cad. 81633, Str Viitorului, imobilul cu nr. Cad. 3984

 • •   la VEST: Calea Romanului / DN2

Accesul pe teren se face prin 2 accese carosabile,unul din str. Calea Romanului si unul din str. Șiretului.

 • c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

Pentru amplasarea clădirii s-a luat in considerare orientarea optima si anume nord-sud, pentru laturile lungi ale clădirii.

 • d) surse de poluare existente in zona;

Nu este cazul.

 • e) oaie ciimaiice si particuiaritaii de reiief;

Municipiul Bacau se afla pe malul drept al râului Bistrița, pe culoarul Șiretului, ia 9,6 km nord de confluenta celor doua râuri (Dimitriu, 2009). Versantul drept al culoarului Șiretului este caracterizat prin pante mai domoale si o larga desfășurare a teraselor (APM, 2016), fapt ce poate fi observat si in cazul municipiului Bacau.

Din punct de vedere climatic, municipiul Bacau este caracterizat prin ierni reci si veri secetoase si călduroase, fiind localizat intr-un teritoriu cu climat temperat continental accentuat (Gușa, 2009). Conform datelor din Planul Local de Acțiune pentru Mediu județul

Bacau 2013-2017 (APM, 2013), media multianuala a temperaturii medii anuale înregistrate ia statia meteorologica Bacau in perioada 2006-2012 a fost de 10,5°C. In ceea ce privește precipitațiile atmosferice, media multianuala a fost, in aceeași perioada, de 620,3 l/an. Viteza medie a vânturilor nu are valori prea mari, cele mai mari fiind înregistrate in cazul vânturilor dinspre nord-vest si nord (Gușa, 2009). Factorii climatici au înregistrat schimbări importante in ultimii 20 de ani, fapt detaliat in subcapitolul Provocarea schimbărilor climatice.


Legendă

£3 SJmita FUA Bacău Limita județ Bacău

H3 Lacuri

— Râuri

L" Urnita UAT Municipiul Bacău iLJL Unități tfe relief AltitixM (m)

■I 83538300

478.331225

L.L; 873.244150 1258.097075

181 1662.950000

3 O 3 6 9 12 km


■ rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate;

Nu este cazul

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul. Amplasamentul studiat se afla in afara unor zone protejate sau de protecție si nu include monumente istorice.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;

Amplasamentul si vecinătățile sale nu fac parte din zone aferente sistemului de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare:

Sintetizând cercetările efectuate, prin analiza informațiilor obținute din sondajele geotehnice, stratificatia (succesiunea litologica) pusa in evidenta, in amplasament este:

 • - F1 -Extremitatea Vestica:

0,00-0,30 m: sol vegetal;

0,30-2,80 m: argila nisipoasa galben cafenie cu rare elemente de pietriș;

2,80-6,00 m: pietriș mediu cu nisip grosier.

Nivel hidrostatic: interceptat ia adancimea de 3,70 m fata de CTN.

 • - F2 - extremitate estica:

0,00-0,30 m: sol vegetal;

0,30-2,50 m: argila nisipoasa galben cafenie cu rare elemente de pietriș;

2,50-6,00 m: pietriș mediu cu nisip grosier.

Nivel hidrostatic: interceptat la adancimea de 4,10 m fata

 • (i) date privind zonarea seismica;

Zonarea seismica a amplasamentului s-a realizat in conformitate cu „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2003” astfel:

 • •   in conformitate cu Figura 3.1 Romania - Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 de ani, valoarea accelerației terenului pentru proiectare este ag = 0,35 g;

 • •   in conformitate cu Figura 3.2 Zonarea teritoriului României in termini de perioada de control (colt), Tc a spectrului de răspuns, valoarea perioadei de control (colt) este Tc = 0.70s.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice;

Adâncimea de îngheț, conform NP 112-2013, privind proiectarea fundațiilor de suprafața si conform STAS 6054/77- zonarea teritoriului României după adancimea maxima de inghet, in zona analizata acesta se situează la 0,90 m, Pconv= 250 kPa.

Valoarea presiunii convenționale conform STAS 3300/2-85, sunt date pentru o fundație convenționala cu îatimea tălpii B = 1,00 m si adancimea de fundare Df = 2,00 m.

Luând in considerare caracteristicile stratificatei terenului, in ipoteza asigurării unei adâncimi minime de fundare (Df min) de la nivelul actual al terenului, condiționala de satisfacerea respectării adancimea limita de inghet (cf. STAS 6054-76) ținând cont de adancimea apei subterane, pentru componentele principale ale obiectivului studiat se poate funda direct ținând cont de o adâncime minima, Df min = 1,10 m.Stratul de fundare, constituit din argia nisipoasa: pământuri fine cu plasticitate mare (lp>20%): argile nisipoase, argiie prăfoase si argile, avnd e < 1.1 si 0.5 < IC < 0,75 in condițiile unei stratîficatii practice uniforme si orizontale.

 • (iii) date geologice generale;

Prezentarea cadrului geologic si tectonic, utila pentru a înțelege si a încadra, din acest punct de vedere, zona studiata, s-a făcut pe baza lucrării „Harta geografica a României sc. 1:200.000". Astfel, obiectivul, situat in mun. Bacau, județul Bacau este localizata pe foaia 21-Bacau, perimetrul facand parte din unitatea structurala Platforma Scitica.

Datorita poziției sale geografice, amplasamentul este situat in totalitate in unitatea Subcarpatii Moldovei si se suprapune, cu subunitatea acestuia cunoscuta sub denumirea de Culoarul Șiretului.

Interacțiunea dintre particularitățile stratului geologic din Platforma Scitica si procesele de nivelare a scoarței terestre, sub acțiunea agentilor geografici externi, prin dezagregarea, alterarea si erodarea rocilor, îndepărtarea materialelor rezultate si acumularea lor ulterioara in regiuni mai joase, dintre care apa este cel mai important, au favorizat formele sculpturale si structurale ale reliefului. Formele acumulative se rezuma la luncile, sesurile si terasele principalelor cursuri de apa, printre care cel mai important, este cursul de apa Bistrița care drenează toate apele de suprafața.

Pe amplasament nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care sa pericliteze stabilitatea viitoarei construcții. Majoritatea alunecărilor car pot aparea sunt alunecări reactivate.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

Toate informațiile se regăsesc in studiul geotehnic atașat prezentei documentații.

 • (v) încadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare; încadrarea amplasamentului, in zonele de risc: cutremur, alunecări de teren si inundații, s-a făcut in conformitate cu Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național- secțiunea a V-a - zone de risc natural publicata in Monitorul Oficial al României nr. 726 din 14 noiembrie 2001, lege adoptata de Parlamentul României.

In conformitate cu Legea nr. 575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a, zone de risc natural, amplasamentul se incadreaza in următoarele zone de risc:

 • a) Cutremure de pamant:

 • - zona cu intensitate seismica 8 pe scara MSK, cu o perioadade revenire de cca. 50 ani;

 • b) inundații:

 • - zona cu cantitati de precipitații peste 100-150 mm in 24 de ore;

 • - zona cu arii cu risc de inundații ce pot fi produse de revărsarea unui curs de apa;

 • c) Alunecări de teren:

 • - potențial scăzut de producere a alunecărilor de teren si probabilitate de alunecare redusa, majoritatea alunecărilor care pot aparea sunt alunecări reactivate.

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Rețeaua hidrografica dezvoltata in zona studiata, in spațiul mun. Bacau, este reprezentata in primul rând prin cursul de apa Bistrița, afluent al cursului de apa Șiret si apoi de o serie de afluenți cu o importanta mai mare sau mai mica, situati in bazinul hidrografic Șiret, aflat in administrarea Administrației Bazinale de apa Șiret, Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacau.

< Este evident faptul ca absolut toate caracteristicile hidrologice sunt consecința directa a condițiilor naturale din regiune.

Terasa inferioara a cursului de apa Bistrița, are forme de relief relativ plane si joase comparativ cu versantii sai.

Dimensiunile terasei cursului de apa Bistrița, atat in ceea ce privește iatimea, cat si grosimea depozitelor, are o dezvoltare spațiala neuniforma, semnalandu-se îngustări „si iatiri in zona de confluenta si inter-confluenta cu afluenții sai.

Regimul natural al apelor de suprafața din bazinul hidrografic Bistrița este determinat in cea mai mare parte de condițiile fizica-geografice si geologice ale zonei. Dintre factorii fizico-geografici rolul principal il joaca condițiile climatice al căror efect este apreciat la cca 80 - 90 %. Cel mai important aspect in ceea ce privește cunoașterea regimului hidrologic il constituie analiza scurgerii lichide si repartiția ei teritoriala, scurgerea lichida, privita in ansamblu, pune in evidenta întreaga cantitate de apa transportata pe râuri. Scurgerea lichida in manifestarea ei, in timp si spațiu, este condiționată de o serie de factori fizico-geografici dintre care cei climatici (precipitațiile) sunt cei mai importanți. Alături de aceștia in perioada actuala isi face simtita prezenta si influenta antropica.

II1.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Indicii de utilizare a ÎNTREGII PROPRIETĂȚI din Str. Calea Romanului, nr. 144, jud. Bacau:

BILANȚ EXISTENT

BILANȚ PROPUS

Suprafața teren:

15 845 mp in acte

Suprafața construita (A.C.)

1123 mp

Suprafața construita (A.C.)

1412,43 mp

Suprafața desfasurata (A.D.)

1971 mp

Suprafața desfasurata (A.D.)

2534,38mp

Regim de înălțime

P,P+1

Regim de inaltime

P,P+1

Funcțiune

Scoala+Anexe

Funcțiune

Cresa, Grădiniță,

Școala+anexe

Spatii verzi

13762 (86%)

Spatii verzi propuse

12093 (76%)

Alei pietonale

960

Alei pietonale si carosabile

1030

Număr locuri de parcare

0

Număr locuri de parcare

15

POT

7,08 %

POT

16%

CUT

0,12

CUT

0,28

Terenul si construcția care fac obiectul prezentei documentații aparțin domeniului public si sunt in proprietatea Municipiului Bacau.

Conform PUG aprobat prin HCL nr 84/2012, terenul este inclus ca si zonare funcționala in zona II- zona cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr 118/2003. Funcțiunea dominanta a zonei: instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate in clădiri independente sau cu alte funcțiuni ( ex. ia parterul blocurilor de locuit).

Terenul pe care se dorește amplasarea construcției se afla in proprietatea Primăriei Bac au, in incinta Scolii Nicu Enea, in partea de nord a parcelei, avand latura lunga adiacenta străzii Șiretului, iar cea scurta adiacenta Caii Romanului, conform planului de situație anexat.

Ansamblul propus va contribui pozitiv la creșterea calitativa a aspectului arhitectural urbanistic si va păstră caracterul rezidențial al zonei. Proiectul „Construire grădiniță si cresa Școala Nicu Enea” are ca obiectiv construirea unui ansamblu reprezentativ care sa adapteze spatii dedicate educației preșcolare si anteprescolare.lnvestitia se adreseaza tuturor copiilor, atat la nivel regional cat si local.

Investiția se împarte in următoarele obiecte principale:

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ

OBIECTUL NR. 2: CORP TEHNIC

SCENARIUL 1

ARHITECTURA

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ, este constituit dintr-o clădire cu regim de inaltime P+1E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa, avand următoarele caracteristici:

 • •   Arie construita = 1412.43 mp

 • •   Arie construita etaj = 1121.94mp

 • •   Arie desfasurata = 2534.38 mp

 • •   Arie utila parter—1216.47mp

 • •   Arie utila etaj 1=980.04 mp

 • •   Arie utila totala— 2196.51 mp

Funcțiunile sunt propuse pentru a acomoda 3 grupe pentru grădiniță (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) respectiv 3 grupe pentru cresa (in medie7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa).

Grădiniță are o capacitate de 87 de copii si un număr de 30 de personal necesar.

Conceputa ca un volum unitar, reprezentativ, clădirea are caracteristic doua accese principale (unul pentru cresa si unui pentru grădiniță) si un acces secundar (pentru personal pe latura nordica).

Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din volume jucate. Acoperișul este realizat in terasa necirculabila.

Inaltimea maxima a clădirii este de 9,25 m de la cota terenului amenajat.

Cota de calcare la interior va fi ridicata cu 0,45 m fata de cota terenului amenajat.

Inaltimea libera a nivelelor este:

 • •   Parter= 3,50 m

 • •   Etaj 1 = 3,50 m

Accesul/evacuarea in clădire:

 • •   Pentru public se face la nivelul parterului pe latura de est si vestica, printr-un pache de trepte de 30x15cm (respectând formula: 2h+1=584-60 conform NP 063-02) si o rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati imobilizate in cărucior rulant si pentru însoțitori cu copii in cărucioare, cu panta de maxim 8%;

 • •   Pentru personalul bucătăriei se face pe latura de nordica;

 • •   Aprovizionarea se va realiza pe latura de nordica printr-o rampa de acces cu panta de maxim 8%;

 • •   Pentru cadrul personalului de educație si îngrijire accesul se face pe latura vestica;

 • •   Mașina șalvarii va avea acces pe fațada de noid sau vest;

 • •   Va mai fi o usa de evacuare cu scara de evacuare in caz de incendiu pentru cei de la etaj pe fațada estica, astfel incat sa

fie indeplinite condițiile de evacuare din normativul P118/99, privind siguranța la foc a construcțiilor;

 • •   Mașina pompierilor are asigurat accesul pe trei fațade.

Circulația pe verticala:

Circulația pe verticala in ciadirea grădiniței si cresa pentru copii se face prin doua pachete de scări din beton cu doua rampe drepte, cu trepte joase, avand inaltimea mai mica de 16,5 cm, conform NP 063-02- Normativ privind criteriile de performanta specifice scărilor si rampelor pentru circulația pietonala in construcții. Este vorba despre o scara interioara închisa la nivelul etajului 1 si o scara exterioara, ambele cu rol de evacuare in caz de incendiu.

Scara interioara are o latimea de treapta de 30 de cm, înălțime de la parter la etajul 1-14,8 cm si o latimea a rampei de 1,90 m. Scara exterioara are o latimea de treapta de 30 de cm, o inaltime de 14,8 cm si o lățime a rampei de 1,70 m. Acestea respecta formula: 2h+l= 584-60 (conform NP 063-02).

Se va asigura transportul pe scara pentru persoanele cu dizabilitati (cu handicap locomotor cu sau tara cărucior) prlntr-o platforma. Sunt total independente de restul clădirii iar montajul lor nu necesita condiții speciale, fixarea facandu-se pe trepte sau pe un perete adiacent.

CONDIȚII TEHNICE SI PREALABILE PENTRU PUNEREA IN FUNCȚIUNE

Platforme pentru persoane cu dizabilitati

Normative:

Directiva Mașini 2006/42 CE (HG 1029/2008)

EN 81-40, EN418, EN 6024-1

- înainte de montare este necesara obținerea acceptului de începere a lucrărilor de montaj emisa de ISCIR - IT pe baza documentației tehnice preliminare avizate de RADTP.

 • ■   Pentru utilizarea in condiții legale a platformei instalate este necesara admiterea funcționarii la prima punere in funcțiune obținute in urma verificării tehnice efectuate de operatorul RSVTI conform prescripțiilor tehnice ISCIR in vigoare.

 • ■    înainte de autorizare, la prima punere in funcțiune, deținătorul trebuie sa asigure:

Servicii specifice de operator RSVTI

Contract de întreținere încheiat cu un intretinator autorizat ISCIR

13

DISTRIBUȚIA SPATIILOR INTERIOARE OBIECTUL NR. 1 - SCENARIUL 1

OBIECTUL 1: IMOBILUL GRĂDINIȚĂ SI CRESA

BILANȚ SUPRAFEȚE

DESTINAȚIA SPATIILOR INTERIOARE

Arie construita = 1412,43 mp Arie construita etaj = 1121,94mp Arie desfasurata = 2534.38 mp Arie utila parter= 1205.41 mp Arie utila etaj 1=971.86 mp Arie utila totala= 2196.51 mp Volum nivel parter = 4257.64 mc Volum nivel etaj = 3430.14 mc

PARTER - vezi planșa A.03

Nr. Crt.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

P.01

Windfang

10.53 mp

3,50 ml

P.02

Coridor

172,91 mp

3,50 ml

P.03

Hol

7.42 mp

3,50 ml

P.04

Vestiar+GS personal

11.70 mp

3,50 ml

P.05

Birou administrator

22.04 mp

3,50 ml

P.06

Birou director

25,60 mp

3,50 ml

P.07

Spațiu întâlnire cu părinții

22.09 mp

3,50 ml

P.08

Scara

23.98 mp

variabil

P.09

Camera de joaca grupai

60.72 mp

3,50 ml

P.10

Spațiu dormitor Grupa 1

20.95 mp

3,50 ml

P.11

Sala dormit Grupa 2

20.96 mp

3,50 ml

P.12

Camera de joaca grupa 2

60.72 mp

3,50 ml

P.13

Grupuri sanitare

29.02 mp

3,50 ml

P.14

Spațiu dormit grupa 3

20.95 mp

3,50 ml

P.15

Camera de joaca grupa 3

61.49 mp

3,50 ml

P.16

Windfang

8.37 mp

3,50 ml

P.17

Cabinet educatoare

23.40 mp

3,50 ml

P.18

Schimb scutece

16.48 mp

3,50 ml

P.19

Calcatorie

23.75 mp

3,50 ml

P.20

Oficiu RC

11.00 mp

3,50 ml

P.21

Oficiu RM

11.00 mp

3,50 ml

P.22

Coridor

11.25 mp

3,50 ml

P.23

Oficiu

17.72 mp

3,50 ml

P.24

Biberonerie

18.90 mp

3,50 ml

P.25

Bucătărie

94.63 mp

3,50 ml

P.26

Depozit brânzeturi

4.00 mp

3,70 ml

P.27

Depozit carne

4.00 mp

3,70 ml

P.28

Depozit legume/fructe

4.00 mp

3,70 ml

P.29

Depozit lactate

4.12 mp

3,70 ml

P.30

Depozit coloniale

4.13 mp

3,70 ml

P.31

Recepție marfa dezambalare

10.44 mp

3,70 ml

P.32

Coridor

13.72 mp

3,50 ml

P.33

Sas

3.07 mp

3,50 ml

P.34

Pubele gunoi

3.28 mp

3,50 mi

P.35

Sas

3.20 mp

3,50 ml

P.36

Vestiar haine de strada

15.18 mp

3,50 ml

P.37

Hol de acces

7.42 mp

3,50 ml

P.38

GS si dusuri

11.24 mp

3,50 ml

P.39

Coridor

7.65 mp

3,50 ml

P.40

Vestiar haine de lucru

10.44 mp

3,50 ml

P.41

Spălătorie

16.48 mp

3,50 ml

P.42

Sala multifuncționala

101.52 mp

3,50 ml

P.43

GS vizitatori

2.63 mp

3,50 ml

P.44

Coridor

17.92 mp

3,50 ml

P.45

Depozitare cărucioare

16.39 mp

3,50 ml

P.46

Birou medic

18.63 mp

3,50 mi

P.47

Filtru+vestiar

54.91 mp

3,50 ml

P.48

Izolare+GS

34.56 mp

3,50 ml

P.49

Cabinet medical

28.90 mp

3,50 ml

ETAJ 1-vezi planșa A.04

Nr. Crt.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

E.01

Scara

36.08 mp

3,50 ml

E.02

Coridor

135.21 mp

3,50 ml

E.03

Coridor

17.84 mp

3,50 ml

E.04

Vestiar educatoare

16.39 mp

3,50 ml

E.05

Cabinet educatoare

18.63 mp

3,50 ml

E.06

Filtru+vestiar

54.91 mp

3,50 ml

E.07

Izolare+GS

34.56 mp

3,50 ml

E.08

Spațiu întâlnire cu părinții

28.90 mp

3,50 ml

E.09

GS vizitatori

2.63 mp

3,50 ml

E.10

Sala multifuncționala

101.52 mp

3,50 ml

E.11

Oficiu

18.11 mp

3,50 ml

E.12

Depozitare

2.63 mp

3,50 ml

E.13

Depozitare

2.63 mp

3,50 ml

E.14

Depozitare

2.63 mp

3,50 ml

E.15

Coridor

10.80 mp

3,50 ml

E.16

Oficiu RM

11.00 mp

3,50 ml

E.17

Oficiu RC

11.00 mp

3,50 ml

E.18

Depozit produse curățenie

23.76 mp

3,50 mi

E.19

Windfang

18.37 mp

3,50 ml

E.20

GS grupa 3

17.02 mp

3,50 ml

E.21

Dormitor Grupa 3

62.16 mp

3,50 ml

E.22

Sala Grupa 3

61.50 mp

3,50 ml

E.23

GS grupa 2

19.66 mp

3,50 ml

E.24

Dormitor Grupa 2

61.50 mp

3,50 ml

E.25

Sala Grupa 2

60.72 mp

3,50 ml

E.26

GS grupa 1

19.66 mp

3,50 ml

E.27

Dormitor Grupa 1

60.54 mp

3,50 ml

E.28

Sala Grupa 1

61.50 mp

3,50 ml


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


OBIECTUL NR. 2 : CLĂDIRE TEHNIC este constituit dintr-o clădire cu regim de înălțime P.

 • •   Suprafața construita: 18,49 mp

 • •   Suprafața utila interioara: 12,25 mp

Cota de calcare ia interior va fi ridicata cu 0,45 m fata de cota terenului amenajat.

00 ONE DESIGN


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


înălțimea libera a nivelului este: 3,02 m.

Înălțimea maxima este: 4,25 m fata de cota terenului natural.

DISTRIBUȚIA SPATIILOR INTERIOARE OBIECTUL NR. 2- SCENARIUL 1

OBIECTUL 2: CLĂDIRE TEHNICA

BILANȚ SUPRAFEȚE

DESTINAȚIA SPATIILOR INTERIOARE

Arie construita = 22,50 mp Arie desfasurata = 22,50 mp

Arie utila = 17,01 mp

Volum nivel - 36,99 mp

PARTER - vezi planșa A.09

Nr. Cri.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

S. UTILA

H. LIBER

P.01

C.T.

17,01 mp

3,02 mi

Accesul/evacuarea in clădire:

 • •   se face printr-un pachet de 3 trepte de 30x15 cm (respectând formula: 2h+l=62-h64 (conform NP 063-02)

(

Agentul termic va fi livrat de la o centrala termica nou proiectata, amplasata intr-o clădire noua, distincta, special amenajata in curtea Scolii Nicu Enea. Centrala termica va avea in componenta sa 3 cazane murale pe gaz, in condensatie, a cate 70kW, cu funcționare in cascada. Fiecare cazan are pompa de circulație, vas de expansiune 80 litri, supapa de siguranța, termometre, manometru, aerisitor automat.

Pentru preparare apa calda menajera este prevăzut in centrala termica un boiler termo-electric de 500 litri. Alimentarea cu agent termic a noului obiectiv se va realiza cu țevi de otel izolate, montate in canivou tehnic.

AMENAJARE INCINTA, DRUMURI

Accesul principal in incinta se va realiza din alea carosabila si pietonala CALEA ROMANULUI - latura vestica a amplasamentului, iar accesul secundar se va realiza prin Str. Șiretului.

Carosabilul din cadrul incintei si aleile pietonale amenajate vor fi realizate din beton rutier cu strat de asfalt. Spatile verzi din cadrul incintei vor insuma 12093 mp (76% din suprafața teren). Vor fi prevăzute instalații de iluminat pe traseele de circulație din jurul clădirii in zonele cu potențial de accidentare.

împrejmuirea se va repara, in măsură in care aceasta prezintă probleme la nivel structural sau de întreținere, pentru a asigura ( siguranța utilizatorilor conform NP011-97. Acolo unde lucrările de reparații nu se pot realiza se va construi o noua împrejmuire.

Principalele zone care vor delimita incinta sunt:

 • •   Zona de servicii creata prin gruparea acceselor circulațiilor si platformelor aferente clădirii ce adăpostește serviciile gospodărești si serviciile tehnico-utilitare.

 • •   Zona joaca copii- cuprinde nisip, gazon pentru joaca in aer liber, etc si alei pentru plimbări cu căruciorul a sugarilor.

 • •   Zona de protecție cuprinde spatiile plantate de protecție a microclimatului si alte zone restricționate pentru protecția unor funcțiuni (ghena, încăpere boilere).

Astfel, in cadrul incintei vor exista si:

-'platforma de gunoi, pentru 2 europubele cu o capacitate de 500 de litri fiecare (sau 4 europubele cu o capacitate de 250 de litri fiecare, împrejmuita cu gard de plasa si prevăzută cu capac de plasa, amplasata la o distanta de minm 10 m fata de construcția ce urmeaza afi amplasata pe teren.

- cabina paza

Amenajarea terenului presupune implementarea unei tehnologii riguroase de execuție care sa asigure executarea racordurilor si a legaturilor aferente instalațiilor din clădiri cu rețelele existente in zona.

REȚELE UTILITĂȚI

Alimentarea cu apa se va realiza de la rețeaua de alimentare cu apa din zona, prin intermediul unui ansamblu de ridicare a presiunii, format din rezervoare tampon, grup de pompare si recipient de hidrofor. Acest ansamblu de ridicare a presiunii va fi amplasat intr-o camera tehnica. Racordurile intre echipamentele din stafia de ridicare a presiunii apei se vor face cu țeava din otel zincat.

Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.

Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum pentru distribuția in grupurile sanitare, se va executa din țevi din polietilena, Pn10 bari, iar pentru distribuția de la plafon si pe verticala, se va executa din țevi de otel zincat. Conductele de alimentare cu apa rece vor fi izolate împotriva producerii condensului (izolație de 9 mm).

Pentru rețeaua de distribuție a apei reci de la exterior se vor utiliza conducte din polietilena PEHD.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitațional prin curgere libera la rețeaua publica de canalizare menajera.

Condensul provenit de la aparatele de aer condiționat se va prelua prin conducte din PP-R si se va dirija către sifoanele obiectelor sanitare. Racordarea acestor conducte la sistemul de canalizare se va face obligatoriu prin sifonare.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii, sunt preluate cu ajutorul unei rețele de tip gravitațional si evacuate in rețeaua exterioara de canalizare. Apele sunt directionate către un bazin de retentie, iar de aici apele vor fi evacuate prin pompare (doua pompe active si una de rezerva) direct in rețeaua exterioara de canalizare.

Instalația este compusa din următoarele:

 • - receptorul de ape meteorice, care colectează apa de pe o anumita suprafața;

 • - conducta orizontala de legătură de la receptor la coloana;

 • - coloanele de canalizare pluviala;

 • - conductele orizontale de legătură, de la coloane la căminele exterioare de canalizare.

Rețeaua de canalizare pluviala este separata de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legătură intre aceste conducte si rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele sanitare.

Instalațiile se executa din:

 • - pentru instalațiile interioare subterane de canalizare menajera pompata: tuburi si piese de legătură din polietilena de înalta densitate - PEHD;

 • - pentru instalațiile Interioare îngropate si exterioare de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din PVC-KG;

 • - pentru instalațiile interioare supraterane de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din polipropilena - PP.

Instalația termica si de producere a apei calde menajere

Agentul termic va fi livrat de la o centrala termica nou proiectata, amplasata intr-o clădire noua, distincta, special amenajata in curtea Scolii Nicu Enea. Centrala termica va avea in componeneta sa 3 cazane murale pe gaz, in condensatie, a cate 70kW, cu

funcționare in cascada. Fiecare cazan are pompa de circulație, vas de expansiune 80 litri, supapa de siguranța, termometre, manometru, aerisitor automat.

Pentru preparare apa calda menajera este prevăzut in centrala termica un boiler termo-electric de 500 litri. Alimentarea cu agent termic a noului obiectiv se va realiza cu țevi de otel izolate, montate in canivou tehnic.

Pentru distribuția agentului termic de la centrala la sistemul de încălzire si instalația de preparare apa calda menajera pentru noul obiectiv, in cadrul încăperii centralei nou prevăzute, la nivelul distribuitorului vor fi prevăzute cate o pompa dubla de circulație pentru incalzire, respectiv de circulație agent termic la boiler preparare apa calda.

Circulația agentului termic de la centrala termica la noul obiectiv se va face prin conducte de otel preizolate, montate subteran in canal tehnic.

Alimentarea cu energie electrica si alimentarea cu cu gaz se va realiza prin proiecte distincte.

 • 2. REZISTENTA

  r

  %...


  • 2.1. Conformare generala

• Imobilul a fost impartit in 4 corpuri cu rost seismic de 10cm intre acestea.


 • • Corpul 1 si corpul 2 se dezvolta in Parter si Etaj 1 iar corpul 3 si 4 in Parter.

 • • Construcția proiectata poate fi înscrisa într-un dreptunghi cu laturile de 64 x 35m;

 • • Cotele de nivel sunt:

 • - Placa parter (pardoseala): -0.10;

 • - Placa peste Parter: +3.90 m;

 • - Placa peste Etaj: +7.90 m;

 • 2.1. Infrastructura

PEREȚI BETON ARMAT

Fundațiile sunt alcătuite din grinzi continui de beton armat sub stalpii/peretii de beton armat (zidărie) ai suprastructurii.

Inaltimea grinzilor de fundație este de 1.50.

Inima grinzilor de fundație este de 35cm.

Latimea tălpilor diferă funcție de corp: la corpul C1,C3,C4 este de 70cm iar la corpul C2 este de 90cm.

Inaltimea tălpii este de 50cm.

 • 2.2. Suprastructura

Structura este formata din 4 corpuri independente prevăzute cu rost seismic.

Sistemul structural va fi alcătuit din pereți si grinzi din beton armat monolit dispusi pe cele doua direcții ortogonale. Planseele peste parter si peste etaj sunt din beton armat monolit si vor asigura efectul de “șaiba rigida11 in planul lor. Dimensiunile și modul de realizare și armare a elementelor de rezistenta, au rezultat în urma dimensionării structurii în conformitate cu normele, standardele și normativele în vigoare. Sistemul spatia! a fost calculat, dimensionat și conceput astfel încât sa poata prelua eforturile care apar în structura în timpul exploatării normale sau pe durata acțiunii unor încărcări excepționale (în România cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad de siguranța.

Pereții au majoritatea lungimea de 120cm si grosimea de 30cm.

Grinzile principale sunt de 30x60cm.

Plăcile din suprastructura au grosime de 16/18cm.

(

Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din următoarele acte normative:

-Normativ NP112-2012 pentru calculul si alcătuirea fundațiilor;

-SR EN 1992-1-1 pentru calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton armat;

 • - CR2/2012-normativ proiectare structuri cu pereți de b.a.

-Normativul P100-1-2013 pentru acțiunea seismica.

Materialele prevăzute:

-beton simplu de clasa C8/10 pt. betonul de egalizare,, C16/20 pentru grinzile de fundații si placa de pardoseala

-betonul din suprastructura va fi C25/30;

-armaturi din otel beton BST500C clasa C;

( Acoperișul este de tip terasa cu parapeti perimetrali pe fiecare tronson in parte.

Executarea lucrărilor de beton armat se va face respectând prevederile NE 012-10 Cod de practica privind executarea lucrărilor de beton si beton armat.

Verificarea calitatii lucrărilor se va efectua conform Normativului C56-85 și va avea în vedere toate categoriile de lucrări (de la săpătură până la acoperiș).

Pe toata durata execuției se vor respecta toate normele si regulamentele in vigoare privind igiena si protecția muncii in construcții.

 • 3. INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIEI

  • 3.1.      Instalații electrice

   • 3.1.1.   Alimentarea cu energie electrica

Consumul de energie electrica se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: Iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatura audio-video.

Receptorii electrici din instalația electrica a consumatorului nu produc influente negative perturbatoare asupra instalațiilor furnizorului Datele electroenergetice de consum:

 • - puterea electrica instalata: Pi = 183.3 kW;

 • - putere electrica absorbita Pa: = 110 kW;

 • - tensiunea de utilizare Un: 400/230 V; 50 Hz;

 • - factor de putere mediu natural coscp: 0.92;

Alimentarea cu energie electrica se va face prin intermediul unui nou branșament de ia rețeaua existenta a colegiului.

In interiorul clădirii, la parter, se va amplasa tabloul general de alimentare TGN, tablou ce se va alimenta prin intermediul unui cablu din cupru, armat, tip CYAbY la rețeaua existenta a colegiului.

Din cadrul tabloului general TGN se alimentează următoarele tablouri electrice secundare :

 • - tablou electric parter TP;

-tablou electric etaj 1 TE1;

 • - tablou electric bucătărie TBUC;

Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate in vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie sa fie cel puțin egala cu cea a elementului străbătut.

Toate cablurile folosite la distribuția energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de minim 1kV.

(

 • 3.1.2. Instalațiile electrice de iluminat

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare încăpere este in concordanta cu normele in vigoare impuse in cadrul 300 Ix normativului NP 061-2002 "NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRI” astfel: Săli grupe copii

Grupuri sanitare

200 Ix

500 Ix

200 Ix


Cabinet medical

Vestiare

Instalația de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate in general cu lămpi florescente, compact florescente după mediul ambiant al încăperii in care se instalează si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de către normativele in vigoare, coroborate cu cerințele caietului de sarcini.

Iluminatul este comandat local, la ușile de acces, prin întrerupătoare, comutatoare si alte dispozitive de aprindere amplasate la inaltimea de 0.8 m fata de cota pardoselii finite. întrerupătoarele sunt de tip IP20 cu montaj ingropatfacand excepție cele din zonele tehnice care sunt cu grad de protecție IP44 cu montaj aparent.

Iluminatul de siguranța pentru clădire consta in:

 • a) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de tip luminoblocuri 11W, avand fluxul luminos de minim 220im montate deasupra ușilor de evacuare si pe caile de evacuare din clădire, avand autonomie 2 h, permanente.

 • b) iluminatul de securitate impotriva panicii.

Kitul de emergenta va fi alimentatfarasafie întrerupt, printr-un cablu separat.

Cablurile se montează pe stelaje metalice (pat cabluri) sau in montaj aparent pe structura dar NUMAI IN TUBURI DE PROTECȚIE, conform indicațiilor din părțile desenate. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se încadreze in limitele admise.

 • 3.1.3. Instalațiile electrice de prize

In fiecare încăpere au fost prevăzute spre a fi montate prize duble sau simple, dar toate vor fi de tip cu contact de protecție, executate pentru a suporta tara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intreruptoare automate prevăzute cu protecție automata la curenti de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la un curent de defect de 0,03 A).

Toate circuitele de priza se vor proteja cu întrerupătoare diferențiale 30 mA, realizând o protecție sporita atat la șocuri electrice, cat si la prevenirea incendiilor.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafețe calde (in lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va păstră o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de încălzire.

De asemenea, distanta dintre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minimum 15 cm (daca porțiunea de paralelism nu depășește 30m si nu conține inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

 • 3.1.4.   Instalații electrice de torta si automatizare

Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție, protejate cu disjunctoare diferențiale, astfel incat la orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor.

Toate sistemele de ventilare se vor decupla in cazul unei alarme de incendiu .

Toate echipamentele de climatizare - ventilare sunt achiziționate cu panou propriu de forța si automatizare, responsabilitatea proiectantului de instalații electrice find doar alimentarea pe partea de forța a acestor tablouri electrice.

Circuitele de automatizare sunt realizate cu cabluri de comanda, montate aparent pe elementele de construcție sau pe pod de cabluri, similar celor de forța.

Agregatele de climatizare sunt echipate complet de furnizorul de echipamente, inclusiv toata automatizarea necesara. Pentru sistemele de climatizare ventilare echipamentele de automatizare si realizarea lor sunt sarcina furnizorului de utilaje responsabilitatea proiectantului de instalații electrice fiind doar alimentarea pe partea de forța a echipamentelor. Toate echipamentele de tip pompe aferente acestor sisteme sunt echipate cu convertizoare de frecventa astfel incat sa se realizeaze un consum electric optim. Circuitele sunt realizate din cabluri montate aparent pe elementele de construcție sau fixate cu cleme prinse pe dibluri. In tavanul fals circuitele sunt montate pe paturi de cabluri ancorate pe structura metalica existenta sau cu tiranti de tavan .

Numărul conductoarelor din cupru precum si secțiunea lor este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele (forța, iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare după caz.

Distribuția circuitelor de forța se realizează cu cabluri tip CYYF pozate in paturi de cabluri si/sau in tuburi de protecție. Secțiunea lor este adaptata puterii consumatorului.

Circuitele (forța, iluminat si prize) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare după caz.

In sarcina proiectantului de instalații electrice cade doar alimentarea cu energie electrica a tablourilor electrice proprii fiecărui agregat menționat mai sus.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul artificial.

In zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevăzut prize cu grad de protecție sporit tip IP44 montaj aparent, cu capac de protecție, in restul zonelor fiind de tip IP 20, monataj îngropat.

 • 3.1.5.    Priza de pamant

Priza de pamant este de tip artificial, formata din electrozi de otel zincat cu 0 2V2", l=2m montat! îngropat in pamant la -0.8m cota teren, din 4 in 4 metri.

Rezistenta prizei de pamant pentru instalația de protecție va fi de maxim 1 ohm. Daca ia măsurători se depășește aceasta valoare priza de pamant se va completa cu electrozi pana la valoarea prescrisa.

La priza de pamant se leaga tablourile electrice, BMPT-ul si toate părțile metalice care pot ajunge accidental sub tensiune. Legarea la priza de pamant se face prin intermediul cutiilor cu eclisa de separație care folosește si la efectuarea măsurătorilor rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

După executarea prizei de pamant se va proceda la masurarea ei. Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depășește 1 Ohm se va adauga platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel cu 0 2T4", I=2m, ingropati in pamant pana se va ajunge la 1 Ohm.

In spatiile tehnice (centrala termica, statie hidrofor) se vor realiza centuri interioare cu platbanda OLZn 25x4, dispuse la inaltimea de 0.3 m fata de cota pardoselii finite. La acesta priza de pamant sunt legate toate echipamentele metalice.

 • 3.1.6.     Instalații pentru protecția contra tensiunilor accidentale de atingere

Schema de protecție contra atingerilor indirecte este de tipul TN-S unde conductorul de protecție PE si conductorul de nul de lucru N sunt distincte.

Tablourile electrice se leaga la centura de protecție prin piese de separație.

Toate prizele au fost prevăzute cu contact de protecție. Conductorul de protecție este montat in același tub cu conductorii activi, pana in tabloul electric si este legat la borna de conductor de protecție PE. Bara de conductor de protecție PE din tabloul electric este legata la priza de pamant.

 • 3.1.7.     Instalații de protecție contra tensiunilor atmosferice

instalația de paratrăsnet se compune dintr-un dispozitiv electronic care realizează o raza de protecție, amplasarea lui se realizează pe invelitoarea clădirii, pe o tija de susținere de 3 m înălțime. Pentru dispozitivul de captare se realizează 2 coborâri din platbanda OL Zn 25x4 mm, conform planurilor. Acestea se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separație PS care se montateaza la cota +2.0 m fata de cota pardoselii conform detaliului de montaj.

Priza de pamant pentru instalația de paratrăsnet este comuna cu priza de pamant pentru tensiuni accidentale de atingere si are o rezistenta a prizei de pamant pentru paratrăsnet mai mica de 1 Ohm.

Conductoarele de coborâre se vor executa de preferința dintr-o bucata fara îmbinări . In cazul in care nu se poate , numărul f îmbinărilor trebuie redus la minimum , iar îmbinările se realizează prin sudare, lipire, șuruburi sau buloane.

 • 3.1.8.     Masuri de securitate a muncii si de aparare împotriva incendiilor

 • •  Masuri împotriva atingerii directe.

Protecția se asigura prin izolări, carcasari, separări, protecție diferențiala, conform prevederilor normativului 17-2011 .

 • •  Masuri împotriva atingerilor indirecte. Protecția de baza se asigura prin legarea la conductorul de protecție PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca măsură suplimentara, se prevede protecția diferențiala 30 mA pe circuitele de prize.

S-a realizat, de asemenea, o rețea de echipotentializare formata din bare de echipotentiaiizare montate langa tabloul electric, barele fiind legate la bara principala prin conductoare flexibile din Cu cu izolație galben-verde.

Bara principala de egalizare de potențial se leaga de priza de pamant (de centura inelara) prin intermediul unei platbande OLZn 25x4,

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protecție intr-un circuit de protecție.

 • 3.2.          Instalații sanitare

  • 3.2.1.    Sursa de apa

Alimentarea cu apa rece a obiectivului Ea parametrii de debit si presiune se vor asigura de la rețeaua publica a orașului, prin intermediul unui ansamblu de ridicare a presiunii, format din rezervoare tampon, grup de pompare si recipient de hidrofor. Acest ansamblu de ridicare a presiunii va fi amplasat intr-o camera special amenajata in exteriorul clădirii. Racordurile intre echipamentele din statia de ridicare a presiunii apei se vor face cu țeava din otel zincat.

 • 3.2.2.    Instalații de alimentare cu apa menajera rece si calda

Aceste instalații asigura alimentarea armaturilor obiectelor sanitare din imobilul care face obiect al acestui proiect.

Prepararea apei calde menajere a grădiniței se va face in doua variante:

Varianta 1: Se va analiza cazul in care necesarul de apa calda menajera furnizat de centrala termica a colegiului, nu acopera consumul de apa calda necesar grădiniței si astfel se va prevedea o încăpere anexa pentru o noua centrale termica si un boiler termo electric cu o capacitate de 5001.

Varianta 2: Consumul de apa calda menajera a colegiului poate acopera consumul de apa calda al grădiniței, in acest caz grădiniță se va racorda direct la centrale termica a colegiului.

In urma unei analizei a datelor din teren la următoarea faza de proiectare se va sti exact varianta aleasa. In urma calculului este necesar un debit de apa calda pentru grădiniță de 1.10 l/s.


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.

Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum pentru distribuția in grupurile sanitare, se va executa din țevi din polietilena , Pn10 bari, iar pentru distribuția de la plafon si pe verticala, se va executa din țevi de otel zincat. Conductele de alimentare cu apa rece vor fi izolate împotriva producerii condensului (izolație de 9 mm).

Pentru rețeaua de distribuție a apei reci de la exterior se vor utiliza conducte din polietilena PEHD.

Conductele se vor susține de elementele de rezistenta cu suporți si bride.

Conductele de alimentare cu apa calda vor fi izolate împotriva pierderii de căldură cu armaflex avand grosimea de 9 mm.

Contorizarea apei reci se va face in căminul de branșament aflat la limita proprietății.

 • 3.2.3.    Instalații de canalizare menajera si pluviala

Din cadrul obiectivului se vor evacua, următoarele categorii de ape uzate:

-Ape uzate menajere provenite din funcționarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

-Ape pluviale de pe acoperișul si terasele clădirii;

z -Ape pluviale de pe spatiile betonate din jurul clădirii;

v -Ape de condens provenite din funcționarea aparatelor de condiționare.

Condensul provenit de la aparatele de aer condiționat se va prelua prin conducte din PP-R si se va dirija către sifoanele obiectelor sanitare. Racordarea acestor conducte la sistemul de canalizare se va face obligatoriu prin sifonare.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitațional prin curgere libera la rețeaua publica de canalizare menajera.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii, sunt preluate cu ajutorul unei rețele de tip gravitațional si evacuate in rețeaua exterioara de canalizare. Apele sunt directionata către un bazin de retentie, iar de aici apele vor fi evacuate prin pompare (doua pompe active si una de rezerva) direct in rețeaua exterioara de canalizare.

Instalația este compusa din următoarele:

 • - receptorul de ape meteorice, care colectează apa de pe o anumita suprafața;

 • - conducta orizontala de legătură de la receptor la coloana;

 • - coloanele de canalizare pluviala;

 • - conductele orizontale de legătură, de la coloane la căminele exterioare de canalizare.

Rețeaua de canalizare pluviala este separata de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legătură intre aceste conducte si rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin L _ obiectele sanitare.

Instalațiile se executa din:

 • - pentru instalațiile interioare subterane de canalizare menajera pompata: tuburi si piese de legătură din polietilena de inalta densitate

 • - PEHD;

 • - pentru instalațiile interioare îngropate si exterioare de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din PVC-KG;

 • - pentru instalațiile interioare supraterane de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din polipropilena - PP.

 • 3.3.      Instalații termice

  • 3.3.1.   Descrierea instalațiilor de încălzire

Pentru obținerea condițiilor termice de confort in interiorul imobilului, s-a proiectat o instalație de încălzire cu radiatoare pe apa calda 80/60°C. Necesarul termic pentru încălzirea noul imobil este de aproximativ 210kW. Necesarul termic pentru preparare apa calda menajera este de 40kW.

 • 3.3.2.   Sursa de căldură

Agentul termic va fi livrat de la o centrala termica nou proiectata, amplasata intr-o clădire noua, distincta, special amenajata in curtea scolii "Nicu Enea”. Centrala termica va avea in componeneta sa 3 cazane murale pe gaz, in condensatie, a cate 70kW, cu funcționare in cascada. Fiecare cazan are pompa de circulație, vas de expansiune 80 litri, supapa de siguranța, termometre, manometru, aerisitor automat.

Pentru preparare apa calda menajera este prevăzut in centrala termica un boiler termo-electric de 500 litri. Alimentarea cu agent termic a noului obiectiv se va realiza cu țevi de otel izolate, montate in canivou tehnic.

 • 3.3.3.   Circulația agentului termic

Pentru distribuția agentului termic de la centrala la sistemul de încălzire si instalația de preparare apa calda menajera pentru noul obiectiv, in cadrul încăperii centralei nou prevăzute, la nivelul distribuitorului vor fi prevăzute cate o pompa dubla de circulație pentru încălzire, respectiv de circulație agent termic la boiler preparare apa calda.

Circulația agentului termic de la centrala termica la noul obiectiv se va face prin conducte de otel preizolate, montate subteran in canal tehnic.

Conductele din centrala termica se vor izola cu cochilii de vata minerala 30mm caserate cu folie de aluminiu, respectiv saltele de vata minerala 30mm cu protecție mecanica din tabla zincata 0.5mm, pentru conductele amplasate in canivoul tehnic intre centrala termica si noul obiectiv. Canivoul tehnic va fi prevăzut cu dale de beton pentru acoperire si etansare cu bitum.

Distribuția agentului termic la interiorul obiectivului către corpurile de incalzire(radiatoare) se va realiza prin conducte de polipropilena random cu inserție de aluminiu, preizolate.

Sistemul de distribuție adoptat este bitubular cu distribuție superioara iar conductele sunt montate la nivelul tavanului de la parter. Coloanele si legaturile se vor monta aparent.

Conductele de încălzire se montează cu panta de 0.2% către punctele de golire.

Aerisirea sistemului se realizează cu ajutorul ventilelor de aerisire integrate in punctele înalte respectiv prin dispozitivele de aerisire manuale montate pe radiatoare.

La trecerea conductei de distribuție prin ziduri se vor monta țevi de protecție, cu doua diametre mai mari decât conducta ce tranzitează peretele, golurile dintre țevi umplandu-se cu vata minerala.

Sistemul va fi echilibrat din dimensionare, reglajul ulterior facandu-se prin robinetii montati pe returul radiatoarelor. După executarea instalației interioare de încălzire, toata instalația se va supune la probe, proba la rece si proba la cald La execuție si in exploatare se vor respecta toate normele NTS si NPSI in vigoare precum si normativul 113-2015.

 • 3.3.4.   Preparare apa calda menajera

Pentru prepararea apei calde menajere la nivelul noului obiectiv, in proiectul de instalații sanitare s-a prevăzut un boiler mixt, termoelectric, cu o capacitate de 500 litri, cu serpentina alimentata cu agent termic de la centrala termica. Boilerul are prevăzută suplimentar o rezistenta electrica de 9kW pentru prepararea apei calde menajere pe timpul sezonului cald, atunci când nu sunt puse in funcțiune cazanele pe gaz.

SCENARIUL 2

 • 1. ARHITECTURA

Pentru scenariul 2 soluția de arhitectura este aceeași cu cea prezentata in cadrul scenariului 1.

 • 2. REZISTENTA

  • 2.1. Conformare generala

• Imobilul a fost impartit in 4 corpuri cu rost seismic de 10cm intre acestea.

 • 2.2. Infrastructura

ZC + AR - zidărie confinata cu armatura orizontala rost (ZC+AR)

Fundațiile sunt alcătuite din grinzi continui de beton armat sub staîpii/peretii de beton armat (zidărie) ai suprastructurii.

înălțimea grinzilor de fundație este de 1.50.

Inima grinzilor de fundație este de 35cm.

Latimea tălpilor diferă funcție de corp: la corpul C1,C3,C4 este de 70cm iar la corpul C2 este de 90cm.

Inaltimea tălpii este de 50cm.

 • 2.2. Suprastructura

Structura este formata din 4 corpuri independente prevăzute cu rost seismic.

Sistemul structural este alcătuit din pereți de zidărie confinati cu stalpisori de 30x30cm la capete (dispusi conform normativului CR6/2013) si centuri de 30x30 continui deasupra pereților de zidărie.Unde a fost necesar s-au dipus grinzi de planseu de 30x60cm.


Studiu de fezabilitate


www.1destgn.ro


Armarea stalpisorilor si a centurilor s-a realizat conforma normativului -1 % procent minim de armare.

Armatura orizontala a rezultat din calcul pereților la forța tăietoare.

Plăcile din suprastructura au grosime de 16/18cm.

Pentru calcului de rezistenta, s-au respectat prevederile din următoarele acte normative:

-Normativ NP 112-2012 pentru calculul si alcătuirea fundațiilor;

-SR EN 1992-1-1 pentru caicului si alcătuirea elementelor structurale din beton armat;

-CR6/2013 - Cod de proiectare pentru structuri cu zidărie

-Normativul P100-1 -2013 pentru acțiunea seismica.

r

Materialele prevăzute:

-beton simplu de clasa C8/10 pt. betonul de egalizare,, C16/20 pentru grinzile de fundații si placa de pardoseala

-betonul din suprastructura va fi C20/25;

-armaturi din otel beton BST500C clasa C / PC52

 • - zidărie cu rezistenta minima fk-3.5Mpa

 • - mortar M100T

Acoperișul este de tip terasa cu parapeti perimetrali pe fiecare tronson in parte.

Executarea lucrărilor de beton armat se va face respectând prevederile NE 012-10 Cod de practica privind executarea lucrărilor de beton si beton armat.

Verificarea calitatii lucrărilor se va efectua conform Normativului C56-85 și va avea în vedere toate categoriile de lucrări (de ia r săpătură până ia acoperiș).                                                                                                    V

Pe toata durata execuției se vor respecta toate normele si regulamentele in vigoare privind igiena si protecția muncii in construcții.

 • 3. INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIEI

Pentru scenariul 2 soluția privind instalațiile este aceeași cu cea prezentata in cadrul scenariului 1.

VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA;

In urma predimensionarii elementelor structurale in cele 2 variante cantitatile necesare sunt următoarele:

Varianta 1 - pereți beton armat


Total consum de beton

1895

[mc]

Total consum de armatura

242382

[kg]

Total consum cofraj

10479

[mp]

Varianta 2- zidărie confinata cu armatura orizontala rost (ZC+AR)

Total consum de beton

1834

[mc]

Total consum de armatura

260174

[kg]

Total consum cofraj

8363

[mp]

Se poate observa ca din punct de vedere al sistemului constructiv si consumului de armature, implicit din punct de vedere economic, varianta 1 este mai redusa ca si consum, respective cost si se recomanda implementarea scenariului 1 ca fiind scenariul favorabil din punct de vedere tehnico-economic.

De asemenea nivelul de asigurare la acțiunea seismica este unul superior structurii din prima varianta (pereți de beton armat):

- eliminarea incertitudinilor privind calilalalea maleiialelui si modul de execuție al acestora (verificarea armaturilor pereților de b.a. la fazele determinante in comparație cu verificarea țeserii zidăriei si montajul armaturilor orizontale), - capacitate superioara de ductilitate (disipare de energie seismica)

In concluzie alegem varianta de pereți de beton armat (varianta 1) ca varianta finala pentru ca este varianta eficienta din punct de vedere economic si este varianta cu un nivel de asigurare seismic mărit.

ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCȚIUNII PROPUSE VALABILE PENTRU SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2:

ECHIPAMENTE

1.1

Pompa de circulație, dubla

-caracteristici tehnice:

-pompa dubla montata pe țeava;

-debit 1,0 m3/h;

-presiune 6,0 mH20;

-temperatura apa 80°C;

-PnlObar;

-domeniu de temperatura fluid : -20°C to +120 °C

-alimentare electrica 230V, 50Hz;

-grad de protecție: IP X4D

-contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, racorduri flexibile suporți de susținere,cabluri de legatura,cablu de alimentare

Circuit deservit: D/C - serpentina boiler preparare apa calda menajera Model de referința Wîlo Stratos D25/1

buc

1

2,120

2,120

1.2

Pompa de circulație, dubla

-caracteristici tehnice:

-pompa dubla montata pe țeava;

-debit 9,0 m3/h;

-presiune 8,5 mH20;

-temperatura apa 80°C;

-Pn 10bar;

-domeniu de temperatura fluid : -20°C to + 130 °C

-alimentare electrica 400V, 50Hz;

-grad de protecție: IP X4D

-contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, racorduri flexibile suporți de susținere,cabluri de legătură,cablu de alimentare

buc

1

1,800

1,800

Circuit deservit: D/C-înstalatie încălzire grădiniță Model de referința Wilo Crono Twin-DL 65/160-1.1/4

1.3

Contor de energie temic de tip combinat, cu subansamble independente funcțional si metrologic pentru masurarea agentilor termici de incalzire/cîimatizare (apa calda 80/60) cu display cu afișare la distanta, compus din Calculator de energie termic, Termorezistente, Debitmetru cu turbina, Pereche de sonde, complet cu accesorii de funcționare si montaj debit nominal 1,0 mc/h (Dn25) dPmax<2mCa

- Contorul va fi complet echipat pentru timiterea datelor la un calculator care va realiza centralizarea consumurilor. (Opțional)

buc

1

800

800

1.4

Contor de energie temic de tip combinat, cu subansamble independente funcțional si metrologic pentru masurarea agentilor termici de incalzire/cîimatizare (apa calda 80/60) cu display cu afișare la distanta, compus din Calculator de energie termic, Termorezistente, Debitmetru cu turbina, Pereche de sonde, complet cu accesorii de funcționare si montaj debit nominal 9,0 mc/h (Dn65) dPmax<2mCa

- Contorul va fi complet echipat pentru timiterea datelor la un calculator care va realiza centralizarea consumurilor. (Opțional)

buc

1

2,100

2,100

1.5

Cazan pe gaz in condensatie, putere instalata 70kW, complet echipat cu supape de siguranța, manometre, termometre

buc

3

10,100

30,300

1.6

Pompa simpla de circulație cazan, Q=3.15m3/h: H=4mCA

buc

3

2,120

6,360

1.7

Vas de expansiune pentru instalații de încălzire, 80 litri

buc

3

313

939

1.8

Statie dedurizare apa, Q=0.6m3/h

buc

1

1,380

1,380

1.9

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare raza minim 79m si catarg de 5,5m

buc

1

3,400

3,400

1.10

Statie pompare Apa potabila 1F+1R: -Debit: 8.60 m3/h pe pompa;

-înălțime de pompare : 30.00 m;

-Putere electrica motor (P2): 4,0 kW pe pompa;

-Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat;

-Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel; - material mărunt, de etan sare, de fixare;

buc

1

1,500

1,500

1.11

Recipient de hidrofor sub presiune V=750L Pn10 Bar;

 • - racord apa 1 1/4";

-supapa de siguranța 11/4";

-dimensiuni (0xh): 0xH: 800x191 Omm

-membrana din cauciuc butii, lipsit de nocivitate in sensul legislației alimentare.

 • - material mărunt, de etansare, de fixare;

buc

1

5,700

5,700

1.12

Rezervor tampon cu capacitatea de 2000 litri din polietilena, vertical, lipsit de nocivitate in sensul legislației alimentare, cu toate racordurile necesare, inclusiv armatura completa de nivel (senzori de nivel), 2 plutitori 11/4" cu contacte electrice ca traductor de semnal lipsa apa, sorb 11/4" si robinet de golire 1";

- material mărunt, de etansare, de fixare;

buc

2

1,400

2,800

1.13

Boiler termoelectric pentru preparare apa calda menajera, complet echipat:

 • - capacitate 5001;

 • - dimensiuni (0xlxH): 923x974x1740mm;

 • - racord apa rece/calda 11/4";

-racord apa recirculata 11/4";

buc

1

2,600

2,600

 • - material mărunt, de etansare, de fixare;

 • - inclusiv montaj;

 • - rezervorul din otel al boilerului este protejat împotriva coroziunii, prin emailul Ceraprotect. Protecția catodica suplimentara este asigurata de anodul de magneziu, anod pe curent furnizat de o sursa independenta;

-otel de înalta calitate anod cu concentrație mare de magneziu.

1.14

Vas de expansiune pentru boiler, Pn 6 bar:

-capacitate 501;

- diametru racord 3/4”;

-dimensiuni (0xh): 409x493mm

buc

1

295

295

1.15

Ministatie de pompare cu tocător:

 • - Debit: 2.00 m3/h pe pompa;

-înălțime de pompare : 5.00 m;

-Putere electrica motor (P2): 1,2 kW pe pompa;

-Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat;

-Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel;

 • - material mărunt, de etansare, de fixare;

buc

1

2,400

2,400

1.16

Platforma deschisa pentru persoane cu deficiente locomotorii, traseu drept, Sarcina 225 kg (opțional 300 kg), se piiaza când nu se folosește

buc

1

7591

7,591

1.17

Lift montcharge cu sarcina de 100 kg cu 3 statii

buc

3

15,640

46,920

TOTAL ECHIPAMENTE

119,005

DOTĂRI

CLASE grădiniță si cresa - Dotări - parter si etaj

Denumire

Descriere

Bucăți

Pret/buc (RON)

Total

Suport cârti dulap grădiniță

 • - grad înalt de modularitate ce permite, pe baza acelorași corpuri de mobilier, crearea unor configurații diverse in funcție de specificul activitatii.

 • - cuplarea intre elementele de mobilier grădiniță se face extrem de simplu si rapid.

763x446x200 cm

6

151

906

Dulap

Dulap grădiniță

 • - grad inalt de modularitate ce permite, pe baza acelorași corpuri de mobilier, crearea unor configurații diverse in funcție de specificul activitatii.

 • - cuplarea intre elementele de mobilier grădiniță se face extrem de simplu si rapid.

-material pal melaminatde 18 mm.

 • - colturi rotunjite pentru evitarea accidentelor.

 • - canturi protejate cu ABS.

 • - rotile rezistente din cauciuc (cu frana), pentru protejarea parchetului, ce permit blocarea in poziția dorita.

800 x 450 x 630 cm

6

353

2,118'

Dulap coloana sertare si 2 coloane polițe

 • - Include 4 sertare detașabile, interschimbabile, împreuna cu sistemul aferent de glisare.

 • - Culori corp: Fag natur, Cireș, Mesteacăn, alte culori la comanda.

 • - Material pal melaminat 18mm

 • - Finisaj cant ABS 2mm integral

 • - Se livrează montat

Dimensiuni (Lxlxh) mm: 1044 x 450 x 725

6

556

3,336

Corp inalt etajera

Dimensiuni (Lxlxh) mm: 702x450x1360

6

424

2,544

Corp inalt usi

Dimensiuni (Lxlxh) mm: 702x450x1360

6

605

3,630

Masa sala clasa

Masa cu picioare metalice patrata- cresa

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Biatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.lnaltime 40 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm.

9

225

2,025

Masa cu picioare metalice patrata- grădiniță, grupa mica

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Biatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.lnaltime 46 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm.

6

229

1,374

Masa cu picioare metalice patrata- grădiniță, grupa mijlocie si mare Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Biatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.lnaltime 53 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm

12

229

2,748

Masa rotunda- gradinita-6 si cresa-3

Masa moderna, estetica si foarte practica care "creste" odata cu copiii. Diametru blat 90 cm; 2 cm grosime, 4 inaltimi: 40, 46, 52, 58 cm

9

395

3,555

Masa hexagonala- grădiniță

Masa moderna, estetica si foarte practica care "creste" odata cu copiii. Lungime laturi: 75 cm si 70 cm, 2 inaltimi:46, 52 cm

3

649

1,947

Catedra profesor

Echipat cu polița pentru tastatura, dulap cu încuietoare si orificiu pentru cabluri. Dim. 120x55x76 cm.

6

369

2,214

Scaun copil

Scaun cresa 18 cm, in lemn masiv, lăcuit, înălțime șezut 18 cm, cu cotiere ce conferă spriin sporit copiilor mici

27

123

3,321

Scaun plastic grădiniță pentru copii grupa mica, stivuibil 32x25.5x55 cm, inaltime șezut 30 cm.

20

50

1,000

Scaun din plastic pentru copii grupa mijlocie/mare de grădiniță.

Scaunul este stivuibil.

Dimensiuni: 35x28x59 cm. Inaltime șezut 34 cm.

40

57

2,280

Zona relaxare

Cilindru albastru-galben- grădiniță si cresa

Din spuma poliuretanica cu husa din poliester colorat. înălțime 25 cm, diametru 30 cm

54

101

5,454

Saltele cresa

Saltea pisica

Umpluta cu burete, husa din bumbac. Diametru 120 cm; grosime 2 cm; inaltime rulou 15 cm.

2

389

778

Scaun educatoare

Scaun ergonomie cu brațe, cu reglaj pe inaltime si contact permanent. Șezutul se poate ridica pana la 50 cm. Inaltime totala 98 cm, lățime 63 cm, adâncime / lungime 52 cm, inaltime șezut 44 cm, material textil

6

289

1,734

Tabla alba mobila

Tabla magnetica cu doua fete, pentru marker, de dim. 180x100 cm. Dim. totale cu suport: 180x58x175 cm.

6

949

5,694

Videoproiector

Videoproiector Benq MS506

6

1,662

9,972

Suport proiector, de tavan (80-170mm)

6

150

900

Ecran proiecție perete

Ecran de proiecție (manual,165x122 cm) Prinderea se face de perete sau de tavan. Carcasa metalica.

Suprafața alba mata antireflex

6

292

1,752

Laptop

Intel Core i3 din generația a 6-a, memorie RAM DDR4 cu frecventa de 2400MHz si 1TB spațiu de stocare ce va oferă posibilitatea sa pastrati in același loc un volum mare de date.- cu licențele corespunzătoare

6

1,959

11,754

Licența Windows

10

Windows 10

6

500

3,000

Licența Microsoft

Office

Microsoft Office

2

990

1,980

Imprimanta

Multifuncțional inkjet color

- format hârtie: A4

6

576

3,456

Jocuri

Complex manipulare Casa

Set de manipulare format din panouri din MDF, fiecare panou avand o activitate diferita. Pot fi folosite individual sau fixate impreuna. Odata panourile conectate intre ele, complexul capata stabilitate. Dim. 2mx90 cm.

2

559

1,118

Joc aseaza discurile- varsta 3, 4, 5 ani

Joc de gândire, atentie, precizie si concentrare in care se potrivesc discuri de 1 cm. grosime pe barele colorate de lemn. Datorita mărimilor diferite exista doar o singura posibilitate de a rezolva acest joc. inaltime aprox. 9,5 cm, diam. aprox. 13 cm.

3

119

357

Forme pe suport- Copilul pune piesele pe suport in funcție de forma, culoare si numărul de găuri ale formei; 16 piese. Dim. 15 x 15 cm-varsta 2, 3, 4 ani

3

49

147

Piramida crescătoare

Dimensiuni: 13x17 cm. Dezvolta imaginația, gândirea logica si abilitățile motorii ale copilului. Inelele din lemn multicolore se potrivesc peste tija- varsta 2, 3, 4 ani

3

48

144

Masuta cu activitati

Activitati diferite ce dezvolta motricitatea fina. Dim. 36 x 24 x 24 cm-varsta 1, 2, 3 ani

3

145

435

Labirint cu forme- varsta 2, 3, 4 ani

3

45

135

Subtotal

81,808

SPAȚIU ODIHNA grădiniță si cresa- Dotări- parter si etaj: ;                                ? -

Pat rabatabil

+Saltea

Culoare de baza Fag, Cireș, Crem, Alb

Suport pijamale

Cadru pentru inserarea saltelei

Sistem de siguranța împotriva rabatarii accicdentale Necesita fixarea obligatorie pe perete

Material pal melaminat 18mm

Finisaj cant ABS 2mm integral

590x280x1600

87

723

62,901

Cearșaf pat

Cearșaf Cu Elastic Pentru Saltea 120 X 60 Cm

87

29

2,523

Set lenjerie pat

Set de pat din bumbac soft 100%, textura rezistenta pentru utilizare intensiva, coloranti speciali pentru contactul îndelungat cu pielea copiilor, culori rezistente chiar si după numeroase spălări, nu intra la apa. Conține pilota, cearceaf plic pentru pilota, perna, fata de perna.

87

75

6,525

Corp mobil 3 coloane cu sertare lenjerie

include 12 sertare detașabile, interschimbabile, împreuna cu sistemul aferent de glisare

6

1,000

6,000

Masa de schimbat

Stabila, cu doua poziții de schimbat, asigura poziție buna pentru schimbat. In spațiul din mijloc pot fi păstrate șervetele umede, scutece si alte produse de îngrijire. Spațiul de sub masa permite plasarea coșurilor de gunoi, de rufe. Saltele de schimbat vândute separat. Culoare mesteacăn. Dim. 138,5 x 70 x 110. înălțime blat 87 cm.

3

525

1,575

Subtotal

79,524

FILTRU-VESTIARE grădiniță si cresa- Dotări- parter si etaj                                  <          r

Vestiar

Cuier 5 compartimente

Cuier cu 5 compartimente din pal nuanța arțar, cu raft, compartiment cu cuier pentru haine si spațiu pentru încălțăminte cu

17

499

8,483

bare, pentru a păstră spațiul curat cu ușurința. Pot fi adaugate ușile colorate din MDF. Dim. 108 x 50 x 130 cm.

SALA MULTIFUNCȚIONALA grădiniță și cresa- Dotări- parter si etaj

Scaun

Scaun stivuibil metalic 22/25 galben- varsta 1, 2 ani

16

69

1,104

Scaun stivuibil metalic 31/29 galben- varsta 3, 4 ani

Scaun cu placaj din lemn de fag (6 mm) si țeava rotunda (diam. 18 mm). Cu forma ergonomica, elimina persiunea de sub genunchi si asigura poziția corecta a corpului. Picioarele sunt protejate de deteriorare mecanica prin elemente moi de plastic care împiedica si zgarierea podelei. Sunt ușor incliante pentru o mai mare stabilitate, înălțime 31 x lățime 29 cm.

29

75

2,175

Scaun stivuibil metalic patrat 38 cm- varsta 5-6 ani

Scaun cu placaj din lemn de fag (6 mm) si rama realizata dintr-un profil metalic patrat de 20 x 20 mm. Spătarul lat si curbat Sporește confortul. Conectorii din plastic protejează podeaua de zgârieturi. Aceste scaune sunt stivuibile. inaltime: 38 cm, Dim. Șezut: 34.2 x 31.5 cm

40

105

4,200

Banca vaca

Banei cu animale. Material - fag masiv. Finisare - Lacuri si vopsele pe baza de apa si serigrafie. Se livrează nemontata. Dim.: 35x90x55 cm, inaltime șezut 30 cm

4

165

660

Masa

Masa cu picioare metalice dreptunghiulara - Galben- varsta 1, 2 ani-cresa, parter

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Blatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.Inaltime 40 cm. Dim. blat: 115x65 cm.

3

255

765

Masa cu picioare metalice patrata- grădiniță, grupa mica

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Blatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm.Inaltime 46 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm.

5

229

1,145

Masa cu picioare metalice patrata- grădiniță, grupa mijlocie si mare

10

229

2,290

Mese cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. Blatul este rotunjit la colturi si finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm. Inaltime 53 cm. Dim. blat: 65 x 65 cm

Spațiu joaca

Zid de manipulare - Orașul

2

1,429

2,858

Set cu doua ziduri manipulative fabricate din lemn stratificat cu aplicații de bumbac atașate. Ideal pentru dezvoltarea dexterității manuale a copiilor cat si pentru coordonarea motorie si vizuala. Copilul invata formele si culorile. Copii se joaca mutând formele de-a lungul peretului, recunosc prin atingerea texturilor colorate (fin/abraziv). Peretele include: acoperiș din burete cu fereastra detașabila, draperii cu fermoar, bete muzicale, etc. Dimensiunile primei parti: 135x119 cm, dimensiunile pârtii secundare: 102x154 cm. Saltelutele pentru zid portocalii sau verzi se achiziționează separat.

Panou teatru- grădiniță, etaj

1

399

399

Teatrul multifuncțional oferă posibilitatea de a stimula abilitățile de actorie ale copiilor, este prevăzut cu chenar pentru prezentarea titlului, buzunare incapatoare pentru depozitarea marionetelor. Dimensiuni: 87x168,5 cm

Zona      activitati

comune

Set pufi din burete - numere

4

415

1,660

Set de noua fotolii cilindrice in trei culori, numerotate de la unu la noua, din spuma de densitate mare acoperite cu vinilin. Diam.: 30 cm, inaltime 8 cm

Videoproiector

Videoproiector Benq MS506

2

1,662

3,324

Ecran proiecție perete

Suport proiector, de tavan (80-170mm)

2

150

300

Ecran de proiecție (manual,165x122 cm)

2

292

584

Prinderea se face de perete sau de tavan.

Carcasa metalica.

Suprafața alba mata antireflex

Dulap

Dulap coloana sertare si 2 coloane polițe

 • - include 4 sertare detașabile, interschimbabile, impreuna cu sistemul aferent de glisare.

 • - Culori corp: Fag natur, Cireș, Mesteacăn, alte culori la comanda.

 • - Material pal melaminat 18mm

 • - Finisaj cant ABS 2mm integral

 • - Se livrează montat

Dimensiuni (Lxlxh) mm: 1044 x 450 x 725

4

556

2,224

Vase+vesela

Farfurie Din Melamină

87

19

1,653

Lingura Din Melamină Ferma Vesela

87

7

609

Cana din melamină

87

18

1,566

Set Lingurița Si Furculița Ergonomica (pentru copiii mai mari de 1 an)

87

30

2,610

Subtotal

30,126

BIROURI ADMINISTRATOR, BIROU DIRECTOR, CABINET EDUCATOARE grădiniță si cresa- Dotări- parter si etaj

Scaun

înălțime reglabila pentru o poziție confortabila.

5

200

1,000

Scaun conferința

10

140

1,400

Scaunele se pot stivui pentru a economisi spațiu

Birou

Polița pentru cabluri sub blat; ascunde cablurile si pastreaza suprafața de lucru libera.

Finisat si pe partea din spate; se poate așeza in mijlocul camerei. Unitatea de depozitare se poate monta pe stanga sau pe dreapta, după preferința.

5

470

2,350

Laptop

Intel Core i3 din generația a 6-a, memorie RAM DDR4 cu frecventa de 2400MHz si 1TB spațiu de stocare ce va oferă posibilitatea sa pastrati in același loc un volum mare de date

3

1,960

5,880

Licența Windows

PRO

Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Romana, Retail, USB

3

1,150

3,450

Licența Microsoft

Office

Microsoft Office Home and Business 2013, 32-bif/x64, Romanian, Licența electronica

3

849

2,547

Dulap

Dulap metalic, de uz general, pe soclu, cu structura de rezistenta realizata din tabla de otel, profilata, de 0,6 mm grosime.Usa dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire în partea superioara si inferioara, balamale interne antiefractie, perimetru frontal rotunjit cu raza de 6 mm, nervuri longitudinale pe laterale si pe usa pentru o rezistenta sporita Dotat cu 4 rafturi reglabile pe inaltime, dimensiuni (cm): 60x40x180 H

5

502

2,510

Cos gunoi

Cos de gunoi din INOX cu pedala si capac, folosit pentru colectarea deșeurilor. Mecanism SOFT CLOSE cu amortizor simplu. Conține o galeata interioara din plastic de 12 litri cu mâner pentru aruncarea gunoiului. Capacitate: 12 litri. Inaltime:35,5 cm, diametru: 24,5 cm

5

39

195

Subtotal

19,332

SPAȚIU ÎNTÂLNIRE CU PĂRINȚII-Dotări-parter si etaj

Scaun

Scaun conferința

Scaunele se pot stivui pentru a economisi spațiu

29

140

4,060

CABINET MEDICAL- Dotări- parter si etaj

Birou

Birou

Polița pentru cabluri sub blat; ascunde cablurile si pastreaza suprafața de lucru libera.

Finisat si pe partea din spate; se poate așeza in mijlocul camerei. Unitatea de depozitare se poate monta pe stanga sau pe dreapta, după preferința.

1

470

470

Scaun

Scaun birou

Inaltime reglabila pentru o poziție confortabila.

1

200

200

Scaun conferința

Scaunele se pot stivui pentru a economisi spațiu

2

140

280

Dulap

Dulap metalic, de uz general, pe soclu, cu structura de rezistenta realizata din tabla de otel, profilata, de 0,6 mm grosime.Usa dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire in partea superioara si inferioara, balamale interne antiefractie, perimetru frontal rotunjit cu raza de 6 mm, nervuri longitudinale pe laterale si pe usa pentru o rezistenta sporita Dotat cu 4 rafturi reglabile pe inaltime, dimensiuni (cm): 60x40x180 H

1

502

502

Cos gunoi

Cos de gunoi din IN0X cu pedala si capac, folosit pentru colectarea deșeurilor. Mecanism SOFT CLOSE cu amortizor simplu. Conține o galeata interioara din plastic de 12 litri cu mâner pentru aruncarea gunoiului. Capacitate: 12 litri. Inaltime:35,5 cm, diametru: 24,5 cm

1

39

39

Subtotal

1491

IZOLARE- Dotări- parter si etaj

Pat

Canapea de consultație pediatrica TM2216 Inaltimea spătarului este ajustabila manual Platforma este făcută din spuma acoperita cu vinlex Toate părțile sunt vopsite electrostatic Dimensiuni: 60x140x80cm

3

750

2,250

Cos gunoi

Cos de gunoi din INOX cu pedala si capac, folosit pentru colectarea deșeurilor. Mecanism SOFT CLOSE cu amortizor simplu. Conține o galeata interioara din plastic de 12 litri cu mâner pentru aruncarea gunoiului. Capacitate: 12 litri. Inaltime:35,5 cm, diametru: 24,5 cm

2

39

78

Subtotal

2328

Depozitari- Dotări- etaj             ;

Dulap

Dulap metalic, de uz general, pe soclu, cu structura de rezistenta realizata din tabla de otel, profilata, de 0,6 mm grosime.Usa dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire in partea superioara si inferioara, balamale interne antiefractie, perimetru frontal rotunjit cu raza de 6 mm, nervuri longitudinale pe laterale si pe usa pentru o rezistenta sporita Dotat cu 4 rafturi reglabile pe inaltime, dimensiuni (cm): 60x40x180 H

1

502

502

VESTIARE PERSOHAL- Dotări-parter st etaj

Dulap

Vestiar metalic cu picioare si 2 usi, 800x500x1800 mm. Structura de rezistenta realizata din tabla de otel, profilata, de 0,6 mm grosime; usi dublu ramforsate dotate cu găuri de ventilație in partea superioara si inferioara; balamale interne antiefractie, perimetru frontal rotunjit cu raza de 6 mm; nervuri longitudinale pe lateralele dulapului si pe usi pentru o rigidizare sporita; fante de aerisire in acoperiș pentru o mai buna circulație a aerului.

4

780

3,120

Banca

Banca demontabila pentru vestiar cu cadru realizat din otel, vopsita in câmp electrostatic culoare gri RAL 7035, banca pentru vestiar confecționată din scândura de brad lăcuită.

4

500

2,000

Cos gunoi

Cos de gunoi din INOX cu pedala si capac, folosit pentru colectarea deșeurilor. Mecanism SOFT CLOSE cu amortizor simplu. Conține o galeata interioara din plastic de 12 litri cu mâner pentru aruncarea gunoiului. Capacitate: 12 litri. Inaltime:35,5 cm, diametru: 24,5 cm

2

39

78

Subtotai

5198

DEPOZITARE PARTER, SPATII DFPOZITARF SPAl AT0R1F- Dotări

Rafturi

Raft cu 4 polițe, inox, dimensiuni: 2000x600x2000h mm, greutate 53kg

2

1350

2700

Raft cu 4 polițe, inox, dimensiuni: 2000x500x2000h mm, greutate 47kg

2

1350

2700

Raft cromat cu 4 polițe, dimensiuni: 900x450x1800h mm, înălțime ajustabila, greutate 16kg

2

1350

2700

Subtotai

8100

BUCĂTĂRIE SUBSOL - Dotări

Cuptor electric

Cuptor electric cu convective 6 tăvi

1

9,200

9,200

Masa de gătit

Masa calda tip dulap cu usi glisante 1000x600 mm

1

2,760

2,760

Masa frigorifica

Masa frigorifica 2 usi 900x700

1

2,760

2,760

Mașina de spalat vase,tăvi, oale

Mașina de spalat vase, tăvi, oale 605x700x895

1

9,200

9,200

Friteuza electrica

Friteuza electrica 10+1 OL cu supapa pentru scurgerea uleiului

1

1,380

1,380

Dulap frigorific

Dulap frigorific 350 litri

2

2,530

5,060

Hota

Hota de perete 1000 x 700 mm cu motor extracție

1

3,200

3,200

Mașina de gătit cu

4 ochiuri

Mașina de gătit, alimentare gaz, cu 4 ochiuri si cuptor GN2/1, termocupla s i aprindere piezoelectrica, dimensiuni 800x700x850mm, putere 4x5.5kW, putere cuptor 8kW.

1

5,600

5,600

Subtotai

39,160

TOTAL DOTĂRI*

: . . - . *totalul final se va stabili in urma proiectului tehnic

280,112


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • 1II.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare: - Construire Creșă, Faza de Proiectare: Studiu De Fezabilitate, Beneficiar: COMUNA Sân petru, Județul Brașov, Elaborator: S.C. N ac rob Concept S.R.L., Suprafață desfășurată totală = 1051,75 mp, Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017,1 euro

 • - 4,5468 lei), - 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA, din care: - construcții - montaj țC+M); 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, respectiv 3 480 745,38 tara TVA echivalentul a 910 990 euro inclusiv TVA, respectiv 765 537,87 fara TVA

 • - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investiției publice.

Pentru determinarea valorilor de investiție s-au avut in vedere si modificările taxelor si impozitelor prin diverse acte normative precum si valorile medii de investiții ale sectorului public de investiții de la momentul întocmirii prezentei documentații.

SCENARIUL 1

DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 1

OBIECT 1: CORP CONSTRUCȚIE CRESA SI GRĂDINIȚĂ

al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Școala Nicu Enea”

amplasat in: Bacau, Calea Romanului nr.144

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

417,007.50

79,231.43

496,238.93

4.1.2

Rezistenta

2,752,249.50

522,927.41

3,275,176.91

4.1.3

Arhitectura

3,753,067.50

713,082.83

4,466,150.33

4.1.4

Instalații

1,417,825.50

269,386.85

1,687,212.35

Total 1 Subapitol 4.1

8,340,150.00

1,584,628.50

9,924,778.50

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

14,756.00

2,803.64

17,559.64

Total II Subapitol 4.2

14,756.00

2,803,64

17,559.64

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

50,320.00

9,560.80

59,880.80

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0,00

4.5

Dotări

280,112.00

53,221.28

333,333.28

4.6

Active necorporale

10,977.00

2,085.63

13,062.63

Total HI Subapitol 4.3+4.4+4.S+4.6

341,409.00

64,867.71

406,276.71

Total l+ll+lll Deviz pe obiect

8,696,315.00

1,652,299.85

10,348,614.85


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 1 OBIECT 2: CLĂDIRE TEHNICA ai obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Școala Nicu Enea” amplasat in: Bacau, Calea Romanului nr.144

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:       4.6397 lei/euro

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

2,773.50

526.97

3,300.47

4.1.2

Rezistenta

27,735.00

5,269.65

33,004.65

4.1.3

Arhitectura

27,735.00

5,269.65

33,004.65

4.1.4

Instalații

17,565.50

3,337.45

20,902.95

Total I Subapitol 4.1

75,809.00

14,403.71

90,212.71

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

22,134.00

4,205.46

26,339.46

Total II Subapitol 4.2

22,134.00

4,205.46

26,339.46

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

68,685.00

13,050.15

81,735.15

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total III Subapitol 4.3+4.4+4.S+4.6

68,685.00

13,050.15

81,735.15

Total l+ll+lll Deviz pe obiect

166,628.00

31,659.32

198,287.32


Studiu de fezabilitate


www.1design.roStudiu de fezabilitate


www.1design.ro


DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 al obiectului de investiții “Construire grădiniță si cresa Școala Nicu Enea” amplasat in: Bacau, Calea Romanului nr.144

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul

- Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenu

ui

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajare terenului

220,000 00

41,800.00

261,800.00

1.2.1. Amenajare incinta, drumuri

220,000.00

41,800.00

261,800.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

48,000.00

9,120.00

57,120.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

Total Capitol 1

268,000.00

50,920.00

318,920.00

Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de invest

itil

2.1

Asigurarea utilizatilor necesare

360,000.00

68,400.00

428,400.00

2.2

Cheltuieli pentru execuție si montaj in vederea re locarii/p rotectiei uti litati lor

800,000.00

152,000.00

952,000.00

2.3

Cheltuitei pentru execuție si montaj in vederea bransarii la utilitati

300,000.00

57,000.00

357,000.00

Total Capitol 2

1,460,000.00

277,400.00

1,737,400.00

Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.1.1. Studii de teren

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice (studiu deviere rețele si bransare EON)

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,500.00

285.00

1,785.00

3.3

Expertiza tehnica pentru demolarea construcțiilor existente

0,00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

295,888.29

56,218.78

352,107.07

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitatea/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

41,480.00

7,881.20

49,361.20

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorîzatiilor

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3,5,6. Proiect tehnic si detalii de

execuție,documentație pentru obținerea autorizație de construire si a autorizație de demolare

216,408.29

41,117.58

257,525.87

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

88,629.43

16,839.59

105,469.02

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

53,177.66

10,103.76

63,281.41

3.7.2. Auditul financiar

35,451.77

6,735.84

42,187.61

3.8

Asistenta tehnica

132,944.15

25,259.39

158,203.53

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

53,177.66

10,103.76

63,281.41

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

37,224.36

7,072.63

44,296.99

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

15,953.30

3,031.13

18,984.42

3.8.2. Dirigentie de șantier

79,766.49

15,155.63

94,922.12

Total Capitol 3

527,961.87

100,312.75

628,274.62

Capitolul2

- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

8,415,959.00

1,599,032.21

10,014,991.21

4.1. C1 - clădire grădiniță si cresa

8,340,150.00

1,584,628.50

9,924,778.50

4.1. C2-clădire tehnica

75,809.00

14,403.71

90,212.71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

36,890.00

7,009.10

43,899.10

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

119,005.00

22,610.95

141,615.95

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamentele de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

280,112.00

53,221.28

333,333.28

4.6

Active necorporale

10,977.00

2,085.63

13,062.63

Total Capitol 4

8,862,943.00

1,683,959.17

10,546,902.17

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

221,573.58

42,098.98

263,672.55

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

132,944.15

25,259.39

158,203.53

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

88,629.43

16,839.59

105,469.02

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

259,448.93

49,295.30

308,744.22

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

51,568.97

0.00

51,568.97

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcție

10,313.79

0.00

10,313.79

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

42,859.27

0.00

42,859.27

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

154,706.90

0.00

154,706.90

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,101,977.54

209,375.73

1,311,353.28

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

28,500.00

5,415.00

33,915.00

Total Capitol 5

1,611,500.04

306,185.01

1,917,685.05

Capitolul

i - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

12,730,404.91

2,418,776.93

15,149,181.84

din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

10,313,793.15

1,959,620.70

12,273,413.84

SCENARIUL 2

DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 2 OBIECT 1: CORP CONSTRUCȚIE CRESA SI GRĂDINIȚĂ al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Școala Nicu Enea”

amplasat in: Bacau, Calea Romanului nr.144

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si Instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

476,580.00

90,550.20

567,130.20

4.1.2

Rezistenta

3,145,428.00

597,631.32

3,743,059.32

4.1.3

Arhitectura

4,289,220.00

814,951.80

5,104,171.80

4.1.4

Instalații

1,620,372.00

307,870.68

1,928,242.68

Total 1 Subapitol 4.1

9,531,600.00

1,811,004.00

11,342,604.00

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

14,756.00

2,803.64

17,559.64

Totalii Subapitol 4.2

14,756.00

2,803.64

17,559.64

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

50,320.00

9,560.80

59,880.80

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

280,112.00

53,221,28

333,333.28

4.6

Active necorporale

10,977.00

2,085.63

13,062.63

Total III Subapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

341,409.00

64,867.71

406,276.71

Total I+II4-III Deviz pe obiect

9,887,765.00

1,878,675.35

11,766,440.35


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


DEVIZ PE OBIECT SCENARIUL 2 OBIECT 2: CLĂDIRE TEHNICA al obiectului de investiții “Construire grădiniță si cresa Școala Nicu Enea” amplasat in: Bacau, Calea Romanului nr.144

Curs Leu/Euro in data de 10.05.2018:            4.6397 lei/euro

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (tara TVA)

■JUI

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala

2,773.50

526.97

3,300.47

4.1.2

Rezistenta

27,735.00

5,269.65

33,004.65

4.1.3

Arhitectura

27,735.00

5,269.65

33,004.65

4.1.4

Instalații

17,565.50

3,337.45

20,902.95

Total I Subapitol 4.1

75,809.00

14,403.71

90,212.71

4.2

Montaje utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

22,134.00

4,205.46

26,339.46

Total II Subapitol 4,2

22,134.00

4,205.46

26,339.46

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

68,685.00

13,050.15

81,735.15

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total III Subapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

68,685.00

13,050.15

81,735.15

Total l+II+111 Deviz pe obiect

166,628.00

31,659.32

198,287.32

DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2

al obiectului de investiții

“Construire grădiniță si cresa Școala Nicu Enea” amplasat in: Bacau, Calea Romanului nr.144

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajare terenului

220,000.00

41,800.00

261,800.00

1,2.1. Amenajare incinta, drumuri

220,000.00

41,800.00

261,800.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

48,000.00

9,120.00

57,120.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

Total Capitol 1

268,000.00

50,920.00

318,920.00

Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul^

ei de investiții

2.1

Asigurarea utilizărilor necesare

360,000.00

68,400.00

428,400.00

2.2

Cheltuieli pentru execuție si montaj in vederea relocarii/protectiei utilităților

800,000.00

152,000.00

952,000.00

2.3

Cheltuilei pentru execuție si montaj in vederea bransarii la utilitati

300,000.00

57,000.00

357,000.00

Total Capitol 2

1,460,000.00

277,400.00

1,737,400.00

Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.1.1. Studii de teren

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice (studiu deviere rețele si bransare EON)

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,500.00

285.00

1,785.00

3.3

Expertiza tehnica pentru demolarea construcțiilor existente

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic ai clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

331,631.79

63,010.04

394,641.83

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabîlitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabiîitatea/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

41,480.00

7,881.20

49,361.20

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție,documentație pentru obținerea autorizație de construire si a autorizație de demolare

252,151,79

47,908.84

300,060.63

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

100,543.93

19,103.35

119,647.28

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

60,326.36

11,462.01

71,788.37

3.7.2. Auditul financiar

40,217.57

7,641.34

47,858.91

3.8

Asistenta tehnica

150,815.90

28,655.02

179,470.92

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

60,326.36

11,462.01

71,788.37

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

42,228.45

8,023.41

50,251.86

3.8,1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

18,097.91

3,438.60

21,536.51

3 8.2. Dirigentie de șantier

90,489.54

17,193.01

107,682.55

Total Capitol 3

593,491.62

112,763.41

706,255.02

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9,607,409.00

1,825,407.71

11,432,816.71

4.1. C1 - clădire grădiniță si cresa

9,531,600.00

1,811,004.00

11,342,604.00

4.1. C2 - clădire tehnica

75,809.00

14,403.71

90,212.71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

36,890.00

7,009.10

43,899.10

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

119,005.00

0.00

22,610.95

0.00

141,615.95

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamentele de transport

4.5

Dotări

280,112.00

53,221.28

333,333.28

4.6

Active necorporale

10,977.00

2,085.63

13,062.63

Total Capitol 4

10,054,393.00

1,910,334.67

11,964,727.67

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

251,359.83

47,758.37

299,118.19

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de

:^aritiellBlfllf^^

150,815.90

28,655.02

179,470.92

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

100,543.93

19,103.35

119,647.28

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

290,801.93

55,252.37

346,054.30

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

57,615.57

0.00

57,615.57

5.2.3. Cote aferente ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcție

11,523.11

0.00

11,523.11

5.2.4. Cote aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

48,816.52

0.00

48,816.52

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

172,846.72

0.00

172,846.72

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,226,484.07

233,031.97

1,459,516.04

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

28,500.00

5,415.00

33,915.00

Total Capitol 5

1,797,145.83

341,457.71

2,138,603.53

Capitolu

IS - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

14,173,030.44

2,692,875.78

16,865,906.23

din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

11,523,114.90

2,189,391.83

13,712,506.73

 • III.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic - realizat si anexat prezentei documentații;

-studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului - realizat si anexat prezentei documentații;;

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic- nu este cazul;

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei

Energetice - nu este cazul;

 • - studiu de trafic si studiu de circulație - nu este cazul;

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica - nu este cazul;

 • - studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajați spatii verzi si peisajere - nu este cazul;

 • - studiu privind valoarea resursei culturale - nu este cazul;

 • - studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției - nu este cazul.

 • III.5. Grafice orientative de realizare a investiției

  Nr. Ort

  Grafic de realizare

  ANUL1

  ANUL 2

  ANUL 3

  Nr. LUNI

  Nr. LUNI

  Nr. LUNI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1

  2

  1

  Organizare proceduri de achiziție publica pentru atribuirea contractului de proiectare fazele P.T.- D.E., D.T.A.C. si de execuție a lucrărilor de construcție

  2

  Organizare proceduri de achiziție publica pentru atribuirea contractului pentru servicii de consultanta

  3

  Consultanta

  4

  Obținere avize, acorduri si autorizații conform fazelor de proiectare

  5

  Organizare de șantier

  6

  Asistenta tehnica

  7

  Proiectare fazele P.T.- D.E., D.T.A.C.

  8

  Execuție lucrări de construcție

  9

  Organizare proceduri de achiziție publica pentru atribuirea contractului de servicii de dirigentie de șantier

  10

  Dirigentie de șantier

  ■ ■ ■

  11

  Racordare la utilitati

  12

  Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

  13

  Achiziție dotări

  14

  Dotarea imobilului

  iilii

  15

  Recepția la terminarea lucrărilor de construcție

Lucrările de organizare a șantierului, execuția construcțiilor si montajul echipamentelor, pentru obiectivul propus, se vor desfasura pe parcursul a 26 luni.

 • 4. ANALIZA FIECARUl/FIECAREl SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E) PROPUS(E)

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor H.G. 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fonduri publice.

în plus față de prevederile acestor acte normative, având in vedere faptul ca in cazul de fata este vorba despre o investiție publica eligibila, se aplica si prevederile din Ghidul solicitantului pentru finanțarea investițiilor in domeniul educațional.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene "OiientUii plivind metodologia de lealizaie a analizei cost-beneficiu".

Chiar daca proiectul de fata nu este unul "major41 in accepțiunea acestuia, totuși investiția se dorește a fi finanțată din fonduri publice astfel consideram ca fiind oportuna realizarea analizei cost-beneficiu după metodologia propusa de acest document pentru orice proiect de investiție publică, deoarece scopul analizei este de a:


 • •    determină dacă investiția necesită finanțare (VANF/C < 0) adica daca din punct de vedere Financiar este nevoie de fonduri publice pentru realizarea acesteia;

 • •    determina daca investiția merita realizata / finanțata (VANE/C >0) adica daca din punct de vedere Economic investiția aduce beneficii comunității.

 • IV.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Educația preșcolara este parte a sistemului de educație si formare inițiala si urmărește socializarea si dezvoltarea emoționala, cognitiva si mentala a copiilor, prin metode si activitati specifice. Diverse studii efectuate de Institutul de Stiinte ale Educației releva faptul ca abordarea problemelor copilului de la o varsta frageda prin intervenții la nivelul educației preșcolare duce la obținerea de beneficii pe termen lung in ceea ce privește performanta acestuia in școala si ulterior in cariera, acest tip de educație fiind esențial pentru dezvoltarea individului din punct de vedere al abilităților de Invatare, contribuind la prevenirea părăsirii timpurii a scolii, la creșterea nivelului educațional si facilitind invatarea continua de mai târziu.

Estimările Unicef prezentate in Raportul "Costul investiției insuficiente în educație” - Noiembrie 2014 cu privire la beneficiile unui an în plus de școală sunt în concordanță atât cu rezultatele diferitelor anchete avute în vedere, cât și cu concluziile mai multor lucrări V care au la bază date naționale. Potrivit Anchetei asupra Veniturilor și Condițiilor de Trai 2012 (SILC - Statistics on income and Living Conditions), un an în plus de școală crește veniturile cu 8,05%, și cu 9,07% în cazul Anchetei Bugetelor de Familie 2012 (ABF). Analiza Unicef arată că fiecare an în plus de școală reduce cu 8% riscul de a deveni șomer și cu 8,2% riscul de apariție a unor probleme grave sau foarte grave de sănătate sau de a suferi de o boală cronică. La nivel individual, beneficiile educației sunt si mai mari pentru romi decât pentru non-romi. De exemplu, terminarea unui nivel în plus de studii crește cu 5,6% șansele non-romilor de a-și găsi un loc de muncă comparativ cu 16% în cazul romilor.

Pentru a calcula costul investiției insuficiente în educație (sau altfel spus, pierderile înregistrate ca urmare a insuficientei alocări de resurse în sectorul educației), Unicef a utilizat modelele macroeconomice Barro-Lee și Psacharopoulos, corelând media perioadei de școlarizare a populației cu PlB-ul prognozat, pornind de ia ipoteza că alți factori (precum capitalul fix) rămân constanți în timp. Pentru a determina care va fi situația României la acest capitol în 2025, s-au analizat două scenarii: Scenariul 1 (nu se realizează investiții suplimentare în educație): cheltuielile cu educația ca procent din PIB rămân la același nivel până în 2025 și nu se înregistrează nicio creștere semnificativă a mediei anilor de școală în rândul populației adulte; Scenariul 2 (se realizează investiții suplimentare în educație): cheltuielile cu educația cresc treptat până la 6% din PIB în 2025, iar media anilor de școală crește cu un an. Costul investiției insuficiente în educație este calculat ca fiind diferența dintre PIB-ul anului 2025 prevăzut în scenariul 2 și PIB-ul anului 2025 prevăzut în scenariul 1.

Conform estimărilor Unicef, până în 2025, pierderile înregistrate în urma investiției insuficiente în educație s-ar ridica la 12 până la 17 miliarde de euro, echivalentul a 7- 9% din PIB-ul anului 2015. Aceste estimări corespund ratei beneficiilor individuale ale educației rezultate prin prelucrarea microdatelor (8%), precum și estimărilor macro calculate de Barro-Lee (2010) pentru țările est-europene. Analizele efectuate atât la nivel micro, cât și macro, pe baza datelor naționale estimează că beneficiul economic al unui an de școală în plus s-ar ridica la aproape 8%, ceea ce reprezintă cu 2 procente mai mult decât nivelul prognozat al investiției în educație (6% din PIB).

învățământul preșcolar și primar reprezintă fundamentul nivelurilor superioare de educație, reducerea sustenabilă a ratei mari de părăsire timpurie a școlii nu este fezabilă fără o investiție constantă în primii ani de școală și în perioada care pregătește copilul pentru înscrierea la școală. Așa cum reiese din literatura de specialitate, programul de extindere a rețelei de învățământ preșcolar V          reprezintă una dintre intervențiile cu cel mai mare impact în ce privește reducerea disparităților, a fenomenului de părăsire timpurie

a școlii, precum și creșterea calității educației.

Din păcate, nu există suficiente date în România care să susțină aceste constatări. Programele de educație și îngrijire preșcolară nu beneficiază de fonduri dedicate cărora să li se acorde prioritate maximă la alocarea bugetului național.

Din diverse motive, situația reala este cu totul alta după cum se observă în tabelul de mai jos care arata alocările ca procent fin PIB ale țării noastre în comparație cu alte țări din Europa de Est

ca

0

O

Q

O

z

H °

>

c

tu

a .

C5 £

g

ț? o te

*2 x

O

% F j   55

& O S CU

o

-o z p — “ pc

*2 ,5

****

*3  £

g

Media UE (2010)

5,34

0,52

1,17

1,99

0,13

0,86

0,67

Letonia

(2010)

5,73

0,84

1,1

1,76

...

0,94

1,1

Ungaria (2010)

5,18

0,7

0.8

1,69

0.04

1

0,96

România (2010)

4,13

0,35

0,96

1,58

0,02

0,87

0,35

România

(2025)

6

0,7

1,31

1,99

0,13

1,2

0,67

Surse: Eurostat pentru valorile reale și Comisia Europeană (2014) pentru cheltuielile cu învățământul preșcolar. Fiecărui nivel de învățământ i-ar reveni o cotă parte suplimentară din bugetul educației cuprinsă între 0,32% și 0,41% din PIB în următorii zece ani.

Infrastructura de educație si calitatea procesului educațional

Infrastructura de educație preuniversitara din Municipiul Bacau include unitati de invatamant pentru toate nivelurile de educație: preșcolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal, inclusiv invatamant special. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacau, in anul școlar 2015-2016 rețeaua unităților de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Bacau cuprindea 75 unitati, respectiv: 37 grădinițe (dintre care numai 1 cu personalitate juridica - Grădiniță cu program saptamanal Agricola), 20 scoli gimnaziale (dintre care 16 cu personalitate juridica), 3 scoli speciale, 15 licee dintre care 7 teoretice si 6 de invatamant tehnic. Printre acestrea, 4 licee oferă posibilitatea specializării in diferite domenii ca: sportiv, pedagogic, arte si catolic.

Unitățile de invatamant sunt completate de o serie de dotări conexe ce oferă oportunități pentru activitati predominant extrascolare: Palatul Copiilor, Clubul Sportiv Școlar sau Centrul Județean de Excelenta Bacau. Analiza deservirii la nivelul teritoriului a instituțiilor de educație preșcolara, primara si gimnaziala din Municipiului Bacau conform razelor de deservire stabilite prin Ghidul de recomandați, rezultate in urma analizării unor bune practici pentru dimensionarea dotărilor necesare in echiparea teritoriului urban realizat de Registrul Urbaniștilor din Romania, arata lipsa unui număr suficient de grădinițe si scoli in cartierele CFR si Serbanesti. (7

Locația obiectului de investiții al prezentei documentații este in proximitatea cartierului Serbanesti. Conform Figurii atașate imobilul studiat este amplasat in exteriorul zonelor de deservire a grădinițelor. De aici si necesitatea unei astfel de funcțiuni.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Bacău se ridică la 144.307 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 175.500 de locuitori.

Denumirea investiției „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA N1CU ENEA”.

Aceasta investiție e impartita, din punct de vedere investitional in cinci componente principale, astfel:

Denumire componenta

Construire grădiniță si cresa, instalații Amenajări pentru protecția mediului Dotări

Proiectare, studii de teren, asistenta tehnica Consultanta

Taxe

Valoare investiție

Denumirea obiectivului

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA NICU

ENEA

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

SCENARIUL 1

12.730.404.91

2.418.776,93

15.149.181,84

SCENARIUL 2

14.173.030,44

2.692.875,78

16.865.906,23

Obiectivul general al proiectului:

Imbunatatirea si asigurarea unor servicii educaționale pentru toti utilizatorii cresei si grădiniței, asigurarea unor spatii adecvate.

Obiective specifice: Construire grădiniță si cresa pentru 87 de copii (60 de copii ia grădiniță- 3 grupe pentru grădiniță, în medie 15 copii /grupă, maxim 20 copii/grupa si 27 de copii la cresa- 3 grupe pentru creșă, în medie 7 copii/grupă, maxim 7 copii la grupa mica, maxim 9 copii la grupa mijlocie, maxim 9 copii la grupa mare, conform anexei 1a, HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara).

Modernizarea, reabilitarea si construirea grădiniței cu program prelungit si cresa la Scoaia Gimnaziala Nicu Enea este cuprins in portofoliul de proiecte si este estimat a se realiza in perioada 2017-2023 si finanțat prin Programul Operațional Regional, Prioritatea de Investiții 4.4 sau Prioritatea de Investiții 3.1 sau Prioritatea de Investiții 10.1, Bugetul local, Alte surse.

Durata de realizare a lucrărilor si activitatilor prevăzute în proiect: 26 luni

Perioada de referința aleasa pentru analiza cost-beneficiu este de 15 ani. Se are in vedere o valoare reziduală la sfârșitul acestei perioade calculata prin metoda perpetuității.

 • IV.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Cea mai mare parte a dotărilor de educație si cultura se concentrează in zona centrala. Totuși, dotările de educație (preșcolara si gimnaziala) sunt bine dispuse spațial, astfel incat reusesc sa deservească cele mai multe zone de locuire. Excepția o reprezintă segmente din cartierele rezidențiale periferice aflate in curs de dezvoltare (CER, Serbanesti si Gheraiesti).

Analiza distribuției spațiale a serviciilor publice a reliefat faptul ca aceste cartiere se confrunta cu o problema mai accentuata din punct de vedere al accesului la invatamantul preșcolar, in cea mai mare parte nefiind deloc deservite de dotări de tip grădinițe. Nu in ultimul rând, trebuie menționata o disfunctionalitate la nivelul întregului teritoriu al municipiului, ce consta in concentrarea întregii infrastructuri culturale in zona centrala si in vecinătatea acesteia. Astfel, mare parte a Bacăului si in special zonele de locuire individuala de la periferia orașului au un acces limitat la dotările si evenimentele culturale.

Cartierul Serbanesti este unul dintre cele mai dinamice areale, fiind intr- un continuu proces de expansiune si densificare. Cu toate acestea, parcelarul sau este unul dezvoltat spontan, fiind vizibila lipsa unui proces planificat de dezvoltare. întinderea vasta a zonei, împreuna cu densitatea relativ scăzută populației si legătură slaba cu zona centrala sunt principalele cauze pentru care acest cartier se confrunta cu probleme accentuate de deservire cu dotări publice si transport in comun.

 • IV.3. Situația utilităților si analiza de consum:

Prognoza veniturilor si cheltuielilor (ipoteze):

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe directe pentru serviciile de invatamant. Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de proiect, veniturile vor fi reprezentate de alocari bugetare din partea Consiliului Local in vederea acoperirii cheltuielilor de întreținere a obiectivului vizat. Astfel, veniturile previzionale ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de intretinere, a cheltuielilor de funcționare si a cheltuielilor salariate.

In vederea includerii unei practici comune de management al riscului financiar, in cadrul prezentei analize cost-beneficiu veniturile previzionate (alocările bugetare) au fost stabilite in fiecare an al orizontului de analiza la un nivel egal cu total cheltuieli + 5%.

Cheltuielile de intretinere ale investiției au fost defalcate pe categoriile prezentate mai jos. Valoarea acestora a fost estimata la nivel anual, exprimata in iei cu TVA, avand la baza preturile medii la energie si utilitati practicate pe piața de profil:

Cheltuielile de intretinere sunt formate in general din: cheltuieli cu energia electrica, gaz, curățenie care au fost estimate conform normativelor in vigoare pentru clădiri de utilitate publica - invatamant.


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


Consum total de energie pentru iluminat, logistica si incalzire conform normativului pentru clădire din zona climatica 4-195 zile de încălzire si care corespunde protecției C107/2010-C107-2:

 • - Coeficient de izolație acoperiș: 0,228 W/m2K;

 • - Coeficient de izolație la pereți: 0,456 W/m2K;

 • - Ferestre PVC cu geam termoizolant (supraf vitrata 15-20%).

Total consum = 105,47 kwh/mp/an.

Cheltuielile pentru asigurarea apei in clădire: se estimează un consum mediu de circa 20 litri /copil/zi si 30litri/adult/zi si o medie de 169 zile lucratoare (2015). Rezulta un consum de apa de 446,16 mc realizat de cei 87 de copii si 30 adulti.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele: cuprind materiale didactice, consumabile, rechizite, materiale de curățenie au fost estimate la circa 700 lei / luna.

Cheltuieli de telecomunicații si internet: se estimează la 100 lei/luna linie telefonica si internet.

Cheltuieli cu reparații si igienizări anuale: se estimează o medie de 6000 lei anual pentru reparații de întreținere la instalații, mobilier etc.

Tabel cu rezultatele calculării cererii de energie - clădire publică destinată învățământului

Măsură / pachet / variantă (astfel cum este descrisă în tabelul 4)

Necesar energetic

Consum energetic [kWhWa]

Energia livrată specificată per sursa

W

u fS

E

.2 «

<u E o §

-2 ?

rs

g>

o O

Reducerea necesarului de energie în energie primară în comparație cu clădirea de referință %

Pentru încălzire

Pentru răcire

încălzire

Răcire

Ventilare

Apă caldă menajeră

Iluminat

8 logistica

Protecție termică conform C107/2010-C107-2

20,10

7,00

23,02

2,78

7,79

20,87

14.11

Exfistr. = 43,89

105,47

61,99

E.efectric=24.68

Clădirea va respecta standardul de izolare termica C107/2010-C107-2, avand ziduri de 25 cm + 10 cm izolație vata minerala, tamplarie PVC cu geam termoizolant ceea ce corespunde protecției C107/2010-C107

Rezulta deci pentru funcționare un consum de 105,47 kwh/mp/an.

Date inițiale analiza financiara

Număr de copii preșcolari in grădiniță

87

Număr de lucratori adulti

30

Suprafața utila a construcției (mp)

2196.51

Consum de apa zilnic copil

20

Consum de apa zilnic adult

30

Zile lucratoare

169

Cheltuieli de întreținere

Cheltuiala

UM

Consum kW/mp

Cantit mp

Consum anual (kW)

PU (lei)

Total lei

Energia electrica si termica întreținere

kw

105.47

2196.51

231665.91

0.4

92666.36

Cheltuiala

UM

| Consum I anual

PU (lei)

Total (lei)

Cheltuieli pt. asigurarea apei in clădire

mc

446,16

5.5

2453.88

Cheltuiala

Cost lunar

Luni

Total

1

Cheltuielile cu materiile prime si

700,00

12,00

8.400

materialele

Cheltuiala

Cost lunar

Luni

Total

Cheltuieli cu telecomunicații si internet

100

12

1.200

Cheltuiala (lei)

Cost anual

Cheltuieli cu reparații si igienizări anuale

6.000

Cheltuiala (lei)

Cost anual

Cheltuieli de personal salarii, indemnizații, asigurări si protecție sociala

846.630

TOTAL cheltuieli anuale (lei)

957.350

Alocări buget local - acoperire suplimentara cheltuieli (%) j 5%

TOTAL cheltuieli anuale (lei)                 I 957.350

 • IV.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a)  impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Se pot enumera beneficii cu caracter social greu de cuantificat monetar:

 • - se va realiza implicarea mai activa a comunității, ONG-urilor, autoritatilor locale in procesul de invatamant preșcolar putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizări, premii) si publice prin inițierea de programe si proiecte in domeniul educației.

 • - prin aspectul modern si plăcut al clădirii va creste stima de sine si increderea cetățenilor in autoritatile locale;

 • - cu timpul se vor putea dezvolta mici afaceri conexe procesului de invatamant: vanzarea de produse de papetarie, librărie, carii, cursuri opționale de limbi străine, sah, dansuri etc;

 • - se vor putea dezvolta servicii comerciale suport de tip catering in sprijinul asigurării hranei copiilor.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

- Creearea de noi locuri de munca si implicit scăderea ratei șomajului in zona;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Amplasamentul studiat se afla in afara unor zone protejate sau de protecție si nu include monumente istorice.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Din punct de vedere al incadrarii in contextul natural, obiectivul de investiție este foarte bine integrat avand o forma plăcută si un aspect corespunzător.

Investiția in dezvoltarea educației a județului Bacau, prin realizarea grădiniței si cresei din cadrul Scolii Nicu Enea, un spațiu modern, atractiv si interactiv va duce la numeroase avantaje la nivel local, regional cum ar fi:

 • • Creșterea eficientei activitatilor de invatamant preșcolar prin crearea de condiții decente, moderne pentru spatiile de

invatamant

 • • Creșterea accesibilității locuitorilor din zona de a beneficia de educație intr-un mediu organizat de persoane competente;

 • • Creșterea nivelului de dezvoltare cognitiva, de cunoștințe si deprinderi de invatare de la vârste cat mai mici pentru copiii (

din zona urbana vizata;

 • • Creșterea gradului de integrare si socializare a copiilor cu efect benefic asupra ratei de abandon școlar;

 • • Creșterea gradului de ocupare a persoanelor casnice care vor fi degrevate de sarcina de supraveghere a copiilor;

 • • Reducerea gradului de depopulare a orașului si reducerea exodului tinerilor către alte zone urbane sau alte tari din

considerente economico-sociale prin încurajarea investițiilor locale in educație;

 • • Reducerea costurilor de transport a copiilor către alte grădinițe, crese mai îndepărtate;

 • • Creșterea gradului de siguranța si a gradului de sanatate individuala pentru copii care frecventează o grădiniță, cresa

autorizata sanitar prin acces la condiții bune de igiena, apa potabila, WC, mobilier modern, asistenta si îngrijire;

 • • Scăderea pe termen lung a ratei delicventei juvenile si a ratei criminalității;

 • • Creșterea nivelului economic prin dezvoltarea serviciilor suport pentru invatamant;

 • IV.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Desfasurarea activitatii

Instituția urmărește acordarea de servicii de educație pentru 87 de copii.

54

Se propune construirea unei grădinițe si crese la școala „Nicu Enea” cu regim de inaltime P+1E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa.

GRĂDINIȚĂ- Programul de funcționare va fi de 10 luni pe an (septembrie-iunie) pentru grădiniță, 35 de saptamani, respectiv un tota! de 169 de zile lucratoare. Ministerul educației Naționale si Cercetării Științifice este cea care stabilește anuai structura anului școlar; 10 ore pe zi, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00-18,00. Un total de funcționare de 1690 ore pe an. Copii vor fi primiți primiți la grădiniță de la ora 8:00 si isi petrec timpul cat mai plăcut alaturi de colegi si de educatoare pana la ora 13:00 in regim de program scurt si respectiv pana la 18:00 in regim de program prelungit daca vor exista cereri in acest sens.

Prima parte a programului zilnic al unui preșcolar va fi structurata astfel:

 • - 8:00 - 8:30 - se desfasoara diverse jocuri si activitati alese, jocuri de rol, jocuri de creație propuse de copii;

 • - 8:30 - 9:00 - este ora micului dejun. Copii servesc masa intr-o sala special amenajata, diferita de cea in care se desfasoara cursurile si jocurile;

 • - după ora 9:00 - in funcție de varsta copiilor se desfasoara activitati instructiv-educative al căror număr si durata variaza de la o grupa la alta, respectând particularitățile de varsta. Educatoarea fiecărei grupe si coordonatorul stabilesc obiectivele generale si planifica activitatile didactice si strategiile care sa permită realizarea obiectivelor urmărite. Planificarea activitatilor educative se realizează pe baza rezultatelor consemnate in urma aplicării unor teste inițiale la care sunt supusi copii.

 • - in fiecare zi frumoasa copii vor sta in aer liber in spațiul amenajat in curtea imobilului. Se va face un program astfel incat fiecare grupa sa-si petreacă o ora pe zi împreuna cu educatoarea si, eventual, ingrijitoarea/supraveghetoarea grupei. Astfel ei pot profita de influenta pozitiva a factorilor de mediu asupra sanatatii organismului lor.

 • - intre orele 10:00 -10:30 copiii servesc gustarea denumita generic cornul si laptele iar la ora 13 prânzul (daca este cazul). Aceștia participa activ la aranjarea veselei si a tacâmurilor. Educatoarele formează copiilor deprinderi igienico-sanitare si de comportare civilizata pe parcursul intregii prezente in grădiniță.

 • - după servirea mesei de prânz, in funcție de opțiunea părinților, copii pot parași grădiniță la ora 13:00 fiind preluati de părinți sau

(''          alte persoane special desemnate de aceștia, sau urmeaza programul de somn, care poate dura intre o ora si ora si jumătate in funcție

de copii. Urmeaza un program de activitati complementare, prin care educatoarele aprofundează anumite teme sau recuperează anumite teme cu cei care au absentat. In general, grupele mici vor petrece acest timp jucandu-se cu jucării sau jocuri distractive.

Schematic, programul zilnic pentru grădiniță se desfasoara urmărind următoarea structura:

Nr.crt.

Interval orar

Activitati desfășurate

1.

8:00-8:30

Jocuri si activitati alese, jocuri de rol, jocuri de creație

2.

8:30-9:00

Mic dejun

3.

9:00-12:00

Desfasurarea activitatilor educative propuse (10-10.30 gustare)

4.

12:00-13:00

Activitati opționale

CRESA- Programul de funcționare va fi de si 11 luni pe an pentru cresa, in intervalul orar: 6,00-18,00.

Schematic, programul zilnic pentru cresa se desfasoara urmărind următoarea structura:

(fi

Nr.crt.

Interval orar

Activitali desfășurate

1.

06:00-09.00

Primirea copiilor și verificarea stării lor de sănătate + Jocuri și activități liber alese.

2.

09:00-09:30

Mic dejun + Igienă personală

3.

09.30-09.40

Program de oliță

4.

09:40-10:30

întâlnirea de dimineață (Galendarul naturii - când se apropie de vârsta de 2 ani + înviorarea de dimineață) + Activități în diferitele centre din sala de grupă.

5.

10:30-10:45

Gustarea de fructe proaspete

10.45-12.00

Activități specifice nivelului lor de vârstă

6.

12.00-12:30

Servirea mesei de prânz

7.

12.30-13.00

Program de oliță + igiena individuală și pregătirea pentru programul de somn

8.

13:00-15:00

Program de somn

9.

15:00-16:00

Program de oliță + Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale

10.

16:00-16:15

Servirea gustării

11.

15:00-17:00

Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale

12.

17:00-18:00

Jocuri liber alese +Plecarea copiilor acasă - în curtea interioară sau într-o sală de grupă, în funcție de vreme.


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


Atingerea parametrilor propuși se realizează prin respectarea planului de invatamant stabilit de MECT conform particularităților de varsta si selectarea judicioasa a tematicii.

Nr. cri

Domeniu de cunoaștere Categoria de activitate

Nivel 1

3-5 ani (ore/saptamana)

Nivel II

5-7 ani (ore/saptamana)

1

EDUCAREA LIMBAJULUI

1-2

1-2

A

Activitate de educare a limbajului

1-2

1-2

B

Activitati opționale

0-1

0-1

11

EDUCAȚIE PENTRU STIINTA

2-3

3-4

A

Matematica distractiva

1-2

2-3

B

Cunoașterea mediului

1-2

1-2

C

Activitati opționale

0-1

0-1

III

EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE

1-2

2-3

A

Educație despre societate

1

1

B

Activitate practica

1

2

C

Activitati opționale

0-1

0-1

IV

EDUCAȚIE ESTETICA

2-3

1-3

A

Educație muzicala

2

2

B

Educație plastica

2

1

C

Activitati opționale

0-1

0-2

V

EDUCAȚIE PSIHOMOTRICA

1-2

1-3

A

Educație fizica

1-2

1-2

B

Activitati opționale

0-1

0-2

ACTIVITATI ALESE

12-18

16-22

Nr. minim de activitati (ore)

12

16

Nr. maxim de activitati

18

22

Pe măsură ce copilul inainteaza in varsta numărul activitatilor scade in timp ce activitatile comune cresc ca număr. Astfel, copilul are posibiiitatea sa se adapteze treptat la regimul lecțiilor din clasa I.

Scopul proiectului este de a realiza:

 • •  Creșterea eficienței activităților de invatamant preșcolar prin crearea de condiții decente, modeme pentru spatiile de invatamant

 • •  Creșterea accesibilității locuitorilor din zona de a beneficia de educație intr-un mediu organizat de persoane competente;

 • •  Creșterea nivelului de dezvoltare cognitiva, de cunoștințe si deprinderi de invatare de la vârste cat mai mici pentru copiii din zona urbana vizata;

 • •  Creșterea gradului de integrare si socializare a copiilor cu efect benefic asupra ratei de abandon școlar;

 • •  Creșterea gradului de ocupare a persoanelor casnice care vor fi degrevate de sarcina de supraveghere a copiilor;

 • •  Reducerea gradului de depopulare a orașului si reducerea exodului tinerilor către alte zone urbane sau alte tari din considerente economico-sociale prin încurajarea investițiilor locale în educație;

 • •  Reducerea costurilor de transport a copiilor către alte grădinițe, crese mai îndepărtate;

 • •  Creșterea gradului de siguranța si a gradului de sanatate individuala pentru copii care frecventează o grădiniță, cresa autorizata sanitar prin acces la condiții bune de igiena, apa potabila, WC, mobilier modern, asistenta si ingrijire;

 • •   Scăderea pe termen lung a ratei delicventei juvenile si a ratei criminalității;

 • •  Creșterea nivelului economic prin dezvoltarea serviciilor suport pentru invatamant;

Proiectul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA NICU ENEA” se încadrează în categoria de proiecte ce pot fi finanțate prin fonduri de la Uniunea Europeană și/sau Guvernul României.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt in concordantă cu obiectivele specifice ale programelor naționale si europene privind încurajarea dezvoltării locale în zonele urbane prin extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de invatamant locale din zona urbana reprezentată de municipiul Bacau.

în analiza nevoilor asa cum apare si în "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Bacau” au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea spațiului local:

 • - dezvoltarea infrastructurii de bază și a serviciilor în zonele urbane;

 • - crearea de locuri de muncă în mediul urban prin dezvoltare economica durabila;

 • - reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.

Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului urban este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii existente și a serviciilor de bază. Infrastructura și serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menține decalajul accentuat dintre zonele rurale și zonele urbane din România.

Investiția in dezvoltarea educației a județului Bacau, prin realizarea grădiniței si cresei din cadrul Scolii Nicu Enea, un spațiu modern, atractiv sl interactiv va duce la numeroase avantaje la nivel local, regional cum ar fi:

 • • Creșterea eficientei activitatilor de invatamant preșcolar prin crearea de condiții decente, moderne pentru spatiile de

invatamant

 • • Creșterea accesibilității locuitorilor din zona de a beneficia de educație intr-un mediu organizat de persoane competente;

 • • Creșterea nivelului de dezvoltare cognitiva, de cunoștințe si deprinderi de invatare de la vârste cat mai mici pentru copiii

din zona urbana vizata;

 • • Creșterea gradului de integrare si socializare a copiilor cu efect benefic asupra ratei de abandon școlar;

 • • Creșterea gradului de ocupare a persoanelor casnice care vor fi degrevate de sarcina de supraveghere a copiilor;

  fflONEDESIGN


  Studiu de fezabilitate


  www.1design.ro


 • • Reducerea gradului de depopulare a orașului si reducerea exodului tinerilor către alte zone urbane sau alte tari din

considerente economico-sociaie prin încurajarea investițiilor locale in educație;

 • • Reducerea costurilor de transport a copiilor către alte grădinițe, crese mai îndepărtate;

 • • Creșterea gradului de siguranța si a gradului de sanatate individuala pentru copii care frecventează o grădiniță, cresa

autorizata sanitar prin acces la condiții bune de igiena, apa potabila, WC, mobilier modern, asistenta si îngrijire;

 • • Scăderea pe termen lung a ratei delicventei juvenile si a ratei criminalității;

 • • Creșterea nivelului economic prin dezvoltarea serviciilor suport pentru invatamant;

IV.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

La analiza opțiunilor se vor lua in calcul 2 alternative:

Varianta 1 (recomandată) - Investiție cu Impact Major - maxima corespunzătoare scenariului "Do something (a face ceva)", care ar consta in construirea unui centru de invatamant anteprescolar si preșcolar - grădiniță si cresa cu o capacitate de 87 de copii in municipiul Bacau, județul Bacau. Imobilul este constituit dintr-o clădire cu regim de inaltime P+1 E avand la parter cresa, iar Ia etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa.

Grădiniță are o capacitate de 87 de copii si un număr de 30 de personal necesar.

Clădirea are in pian o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din volume jucate. Acoperișul este realizat in terasa necirculabila.

Aria utilă totală este de 2.196,51 mp.

Varianta 1 (recomandata) -Aceasta reprezintă varianta de proiect considerata a fi optima atat pe termen scurt cat si mediu si lung.

Varianta 2 - Aceasta reprezintă varianta de proiect in care se propune construirea grădiniței si cresei, avand capacitate tot de 87 de copii, in municipiul Bacau, judetui Bacau.

Imobilul este constituit dintr-o clădire cu regim de inaltime P+1E avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 ( copii/grupa) pentru cresa.

Varianta 2 este asemanatoare cu Varianta 1, diferența intre variante este data strict de structura de rezistenta.

Varianta 1 (recomandată)- Investiție cu Impact Major - maxima corespunzătoare scenariului "Do something"

Investiția se împarte in următoarele obiecte principale:

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ

OBIECTUL NR. 2: CORP TEHNIC

OBIECTUL NR. 1: IMOBIL CRESA SI GRĂDINIȚĂ, este constituit dintr-o clădire cu regim de inaltime P+1 E, avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa;maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa, avand următoarele caracteristici:

 • •   Arie construita = 1412.43 mp

 • •   Arie construita etaj = 1121.94mp

 • •   Arie desfasurata = 2534.38 mp

 • •   Arie utila parter=1216.47mp

 • •   Arie utila etaj 1 =980.04 mp

 • •   Arie utila totala= 2196.51 mp

Funcțiunile sunt propuse pentru a acomoda 3 grupe pentru grădiniță (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) respectiv 3 grupe pentru cresa (in medie7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa).

Grădiniță are o capacitate de 87 de copil sl un număr de 30 de personal necesar.

Conceputa ca un volum unitar, reprezentativ, clădirea are caracteristic doua accese principale (unul pentru cresa si unul pentru grădiniță) si un acces secundar (pentru personal pe latura nordica).


Clădirea are in plan o forma aproximativ dreptunghilara pentru a se integra in terenul pus la dispoziție, fiind compus din volume jucate. Acoperișul este realizat in terasa necirculabila.

Scenariul 1 este detaliat in cadrul prezentei documentației tehnice.

Varianta 2 - Aceasta reprezintă varianta de proiect in care se propune construirea grădiniței si cresei, avand capacitate tot de 87 de copii, in municipiul Bacau, județul Bacau.

Imobilul este constituit dintr-o clădire cu regim de înălțime P+1E avand la parter cresa, iar la etaj grădiniță. Clădirea va acomoda 3 grupe grupe (in medie 15 copii/grupa; maxim 20 de copii/grupa) pentru grădiniță si 3 grupe (in medie 7 copii/grupa; maxim 9 copii/grupa) pentru cresa.

Varianta 2 este asemanatoare cu Varianta 1, diferența intre variante este data strict de structura de rezistenta.

Scenariul 2 este detaliat in cadrul prezentei documentației tehnice.

Dintre cele doua scenarii prezentate se opteaza pentru scenariul 1 (Varianta 1) avand in vedere ca acesta este mult mai avantajos din punct de vedere tehnico-economic.

Varianta propusa este Varianta 1 (recomandată) - “Investiție cu impact major” deoarece avantajele implementării acestei variante pe termen lung consta in accesul la instrumente de finanțare moderne, recuperarea costurilor cu investiția, un grad de satisfacție ridicat iar impactul economic, social si asupra mediului inconjurator este pozitiv. Investiția este caracterizata de durabilitate si sustenabilitate beneficind de finanțare de la Guvernul României.

Analiza incremenatala va urmări numai modificările datorate implementării proiectului fata de Varianta 2. Analiza financiara si analiza cost-eficacitate utilizează principiul incrementai, pentru evaluarea investiției. Principiul incremental presupune utilizarea a doua scenarii. In vederea determinării indicatorilor financiari se vor evalua incremental doua scenarii, Varianta 1 si Varianta 2. Analiza incrementala va urmări numai modificările survenite ca urmare a implementării proiectului.

iV.7. Analiza economica, inclusiv caicuiarea indicatoriior de performanta economica: vaioarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Principalul obiectiv al analizei de sustenabilitate este de a calcula indicatorii de performanta financiara ai proiectului, in vederea demonstrării necesității finanțării nerambursabile.

La baza realizării atat a analizei financiare, cat si a anaiizei cost-eficacitate se regăsesc o serie de ipoteze generale si specifice.

Ipotezele generale sunt următoarele:

 • • perioada de implementare: 26 luni

 • • perioada de referința: 15 ani (după finalizarea investiției) corespunzătoare sectorului alte servicii.

 • • cota TVA folosita: 19%

Bugetul proiectului

Denumirea obiectivului

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA NICU

ENEA

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA) z

(

lei

lei

lei

SCENARIUL 1

12.730.404.91

2.418.776,93

15.149.181,84

SCENARIUL 2

14.173.030,44

2.692.875,78

16.865.906,23

Prognoza veniturilor si cheltuielilor (ipoteze):

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe directe pentru serviciile de invatamant. Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de proiect, veniturile vor fi reprezentate de alocari bugetare din partea Consiliului Local in vederea acoperirii cheltuielilor de întreținere a obiectivului vizat. Astfel, veniturile previzionate ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de întreținere, a cheltuielilor de funcționare si a cheltuielilor salariale.

In vederea includerii unei practici comune de management al riscului financiar, in cadrul prezentei analize cost-beneficiu veniturile previzionate (alocările bugetare) au fost stabilite in fiecare an al orizontului de analiza la un nivel egal cu total cheltuieli + 5%.

Cheltuielile de întreținere ale investiției au fost defalcate pe categoriile prezentate mai jos. Valoarea acestora a fost estimata la nivel anual, exprimata in lei cu TVA, avand la baza preturile medii la energie si utilitati practicate pe piața de profil:

Cheltuielile de întreținere sunt formate in general din: cheltuieli cu energia electrica, gaz, curățenie care au fost estimate conform normativelor in vigoare pentru clădiri de utilitate publica - invatamant.

Consum total de energie pentru iluminat, logistica si încălzire conform normativului pentru clădire din zona climatica 4-195 zile de încălzire si care corespunde protecției C107/2010-C107-2:

 • - Coeficient de izolație acoperiș: 0,228 W/m2K;

 • - Coeficient de izolație la pereți: 0,456 W/m2K;

 • - Ferestre PVC cu geam termoizolant (supraf vitrata 15-20%).

Total consum = 105,47 kwh/mp/an.

Cheltuielile pentru asigurarea apei in clădire: se estimează un consum mediu de circa 20 litri /copil/zi si 30litri/adult/zi si o medie de 169 zile lucratoare (2015). Rezulta un consum de apa de 446,16 mc realizat de cei 87 de copii si 30 adulti.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele: cuprind materiale didactice, consumabile, rechizite, materiale de curățenie au fost estimate la circa 700 lei / luna.

Cheltuieli de telecomunicații si internet: se estimează la 100 lei/luna linie telefonica si internet.

Cheltuieli cu reparații si igienizări anuale: se estimează o medie de 6000 iei anual pentru reparații de întreținere ia instalații, mobilier etc.

Tabel cu rezultatele calculării cererii de energie - clădire publică destinată învățământului

Măsură / pachet/ variantă (astfel cum este descrisă în tabelul 4}

Necesar energetic

Consum energetic [kWh/m2a]

Energia livrată specificată per sursă

krt-rs E

Ih».

% s f O § a> ș ■Q

g £

o O

Reducerea necesarului de energie în energie primară în comparație cu clădirea de referință %

Pentru încălzire

Pentru răcire

încălzire

Răcire

Ventilație

Apă caldă menajeră

Iluminat logistica

Protecție termica conform C107/2010-

C107-2

20,10

. : 700 :

23.02

2.78

: 7,79

20,87

.14,11.

Edîstr, = 43,69::

105,47

61,99

E.etectnc = 24.68

Clădirea va respecta standardul de izolare termica C107/2010-C107-2, avand ziduri de 25 cm + 10 cm izolație vata minerala, tamplarie PVC cu geam termoizolant ceea ce corespunde protecției C107/2010-C107

Rezulta deci pentru funcționare un consum de 105,47 kwh/mp/an.

Date inițiale analiza financiara

Număr de copii preșcolari in gradîr-ita

87

i                        Număr de lucratori adulti

30

I                    Suprafața utila a construcției (mp)

2196.51

Consum de apa zilnic copil

20

Consum de apa zilnic adult

30

Zile lucratoare

169

Cheltuieli de întreținere

Cheltuiala

UM

Consum kW/mp

Cantit

Consum anual (kW)

PU (lei)

Total lei

Energia electrica si termica întreținere

kw

105.47

2196.51

231665.91

0.4

92666.36

Cheltuiala

UM

Consum anual

PU (lei)

Total (iei)

Cheltuieli pt. asigurarea apei in clădire


mc


446,162453.88


Cheltuiala

Cost lunar

Luni

Total

Cheltuielile cu materiile prime si materialele

700,00

12,00

8.400

Cheltuiala

Cost liinor

Luni

Total

Cheltuieli cu telecomunicații si internet

100

12

1.200

............

Cheltuiala (lei)

Cost

atrttoi

Cheltuieli cu reparații si igienizări anuale

6.000

Cheltuiala (lei)

Cost

Cheltuieli de personal salarii, indemnizații, asigurări si protecție sociala

846.630

TOTAL cheltuieli anuale (lei)

957.350

Alocări buget local - acoperire suplimentara cheltuieli (%)

5%

Cheltuieli cu personalul generate de proiect

- denumire posturi -

Număr posturi

Salariu brut lunar

Educator

18

2500

Pers. aux.

12

2000

TOTAL nr. posturi / salarii brute anuale

30

828.000

Salarii nete

713793

Cheituieii cu personalul generate de proiect

1 *

Lei

Salarii și indemnizații

828.000

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

18630

Total cheltuieli anuale cu personalul

846.630


Contribuții asigurări sociale angajator:

i__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.25%

2.25%


‘ Contribuție Asiguratorie pentru Munca (CAM)

TOTAL

TOTAL cheltuieli anuale (lei)

957.350Se poate construi astfel fluxul de numerar previzional al proiectului, prezentat mai jos:

FLUX DE NUMERAR - FUNCȚIONARE (RQN)

Anul 1

Anul 2

Anul3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

1

Activitatea de investiții si finanțare

.......................

Total intrări de lichidități din: (A1+A2-EA3)

0

0

A1

Finanțare de la bugetul local

A2

împrumut - cofinantare la proiect

A3

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans}

Total ieșiri de lichidități prin investiții, inclusiv TVA:

0

0

0

0

0

■Jeg

Total ieșiri do lichidități prin finanțare: (C1+C2)

0

0

0

0

0

C1

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C2

Plăti dobânzi - cofinantare la proiect

D

Ftux de lichidități din activitatea de investiții si finanțare (A-B-C|

___________

0

II

Activitatea de exploatare

E

Total intrări de numerar (E1+E2):

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1,005,218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1,005.218

1.005.218

1.005.218

E1

Alocări de la bugetul local

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1.005.218

1,005.218

1.005.218

1.005.218

E2

Venituri din taxe

F

Plăti pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz):

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

957.350

F1

Cheltuieli de funcționare (întreținere, masa, materiale, consumabile)

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

110.720

F2

Cheltuieli cu salariile

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

846.630

G

Plali/incasari pentru impozite si taxe (G1-G2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G1

Plăti TVA

G2

Rambursări TVA

H

Flux de numerar din activitatea de exploatare (E-F-G)

47.660

47.860

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

III

FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)

1

Flux de lichidități net al perioadei

47.866

47.868

47.868

47.86B

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47.868

47,868

J

Disponibil de numerar a) perioadei precedente

47.868

95.735

143.603

191.470

239.338

287.205

335.073

382.940

430.808

478.875

526.543

574.410

622.278

670.145

K

Disponibil de numerar la slarsftul perioadei (l+J)

47.868

.........

S5-735

143.603

191.470

239.338

287.205

335.073

382.940

43D.80B

478.675

526.543

574.410

622.278

670.145

718.013

Se observa sustenabilitatea proiectului prin prisma soldului final pozitiv in fiecare an al perioadei de referința.

Următorul pas din cadrul analizei financiare il reprezintă calculul indicatorilor de performanta financiara:

 • •   Valoarea Actualizată Netă;

 • •   Rata Internă de Rentabilitate;

 • •   Raportul Eficacitate/Cost.

Valoarea actualizata neta (VAN) si rata interna de rentabilitate (RIR) se determina cu ajutorul formulei:

Znv£ , vr r n


(i + rir? * (i +        0" '

unde:

 • •   -10 - valoarea totala a investiției

 • •   VAN - valoarea actualizata neta;

 • •   n - numărul de ani ai perioadei de referința

 • •   t = anul curent

 • •   FNt - fluxul net de numerar in anul t

 • •   RIR - rata interna de rentabilitate (rata de actualizare, in cazul calculului VAN)

 • •   VR = valoarea reziduala

 • •   k = rata de actualizare

 • •   g = rata de crestere/descrestere in perpetuitate

Având in vedere ca indicatorii respectivi sunt calculați in cadrul analizei financiare, iar termenul -10 este considerat valoarea totala a investiției, indicatorii VAN si RIR sunt echivalenți (ca denumire / prescurtare) cu VANF/C si respectiv RIRF/C.


Prezentam mai jos calculul detaliat al VAN (VANF/C), pentru o rata de actualizare de 5%:

Indicator

implementare (10)

An 2

An 4

An 5

Aa 7

An 8

An 10

Flux net de numerar

-9.975,626,69

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

Rata de actualizare

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Termenul de actualizare (rata de scont)

1,0000000000

0,9523809524

0,9070294785

0,8638375985

0,8227024748

0,7835261665

0,7462153966

0,7106813301

0,6768393620

0,6446089162

0,6139132535

Flux net de numerar actualizat

-9.975.626,69

45.583,11

43.417,24

41.349,76

39,380,72

37.505,45

35.719,47

34.018,55

32.398,62

30.855,83

29.386,50

Flux de numerar cumulai actualizai

-9.975.626.69

-9.930.036,58

-9.886.621.34

-9.845.271,58

-9,805.890,86

-9.768.385,41

-9.732.655,94

-9.698.647,39

-9.666.248,77

-9.635.392,95

-9.608.006,45

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

VR actualizat la N

Flux net de numerar

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

957.350,24

Rata de actualizare

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Termenul de actualizare (rata de scont)

0,5846792891

0,5568374182

0,5303213506

0,5050679530

0,4810170981

0,4810170981

Flux net de numerar actualizat

27.987,14

26.654,42

25.385,16

24.176,35

23.025,09

460.501,84

Flux de numerar cumulat actualizat

-9.578.019,31

-9.551.364,88

-9.525.979,72

-9.501.803,37

-9.478.778,28

-9.018.276,45

A'i ■"         I J.h .■.iHif'iA .'.'v ,V,:>')

S-a obtinut VAN = -9.018.276,45 RON, demonstrandu-se astfel necesitatea finanțării nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate a fost calculata in mod similar, aceasta fiind valoarea ratei de actualizare pentru care VAN devine 0. Prezentam mai jos calculul detaliat al acesteia.

Indicator

Implementare (IO)

An1

An 2

An 5

An 6

An 8

An 9

An 10

Flux net de numerar

•9.975.626,69

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

^7.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

Rata de actualizare

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

Termenul de actualizare (rata de scont)

1.0000000000

1,1464700182

1,3143935027

1,5069127429

1,7276302798

1,9806763183

2,2707860148

2,6033880837

2,9847063837

3,4218763821

3,9230786781

Flux net de numerar actualizat

-9.975.626,69

54.878,67

62.916,75

72.132,16

82.697,36

94.810,05

108.696,88

124.617,71

142.870,47

163.796,71

187.788,02

Flux de numerar cumulat actualizat

-9.975.626,69

-9.920.748,02

-9.857.631,28

•9.785.699,11

-9.703.001,75

-9.608.191,70

•9.499.494,82

-9.374.877,11

-9.232.008.64

-9.068.209.93

-8.880.421,92

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

VR actualizat la N

Flux net de numerar

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

47.867,51

957.350,24

Rata de actualizare

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

-12,78%

Termenul de actualizare (rata de scont)

4,4976920835

5,1564691248

5,9117372514

6,7776295143

7,7703490327

7,7703490327

Flux net de numerar actualizat

215.293,33

246.827,35

282.980,15

324.428,26

371.947,28

7.438.945,54

Flux de numerar cumulat actualizat

-8.665.128.59

-8.418.301,24

•8.135.321,08

-7.810.892.82

-7.438.945,54

0,00

S-a obtinut astfel RIR (RIRF/C) = -12,7757390844813%- -12,78%. Valoarea este mai mica decât rata de actualizare (întrucât VAN <0), rezultând astfel necesitatea finanțării.

Perioada de funcționare (ani)

15

-12,78%

Valoarea investiției

9.975.626,69

k (rata de actualizare)

5,00%

g (rata de creștere anuala in perpetuitate)

0,00%

k-g

5,00%

Fn+1 (fluxul de numerar net din anul următor perioadei de analiza)

47.867,51

VR (Fn+1 / (k-g)) ■ conform metodei perpetuității

957.350,24

Raportul Eficacitate / Cost este dat de raportul dintre suma veniturilor (intrărilor de numerar) actualizate si suma cheltuielilor (ieșirilor de numerar) actualizate ale proiectului de pe întreaga perioada de referința. Prezentam mai jos calculul detaliat al accestui indicator:

Indicator

An1

An 2

An 3

An 4

Ar 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Intrări actualizate

957.350,2

4

911.762,1

4

868.344,8

9

826.995,1

4

787.614,4

1

750.108,9

7

714.389,4

9

680.370,9

4

647.972,3

3

617.116,5

0

Ieșiri actualizate

911.762,1

4

868.344,8

9

826.995,1

4

787.614,4

1

750.108,9

7

714.389,4

9

680.370,9

4

647.972,3

3

617.116,5

0

587.730,0

0

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Intrări actualizate

587.730,00

559.742,86

533.088,44

507.703,27

483.526,93

Ieșiri actualizate

559.742,86

533.088,44

507.703,27

483.526,93

460,501,84

Intrări actualizate - total

10.433.816,55

Ieșiri actualizate - total

9,936.968,15

EFICACITATE/COST

1,05

Valoarea supraunitara a raportului beneficiu/cost demonstrează viabilitatea financiara a proiectului.Analiza cost-

eficacitate

Analiza cost-eficacitate

In cazul proiectelor de investiții publice, cum este cel de fata, analiza cost-eficacitate este cea mai relevanta pentru decizia de a realiza sau nu investiția in cauza, deoarece, prin indicatorii de performana economica, se Stabilește daca proiectul aduce beneficii societății/comunitatii careia i se adreseaza. Cu alte cuvinte se stabilieste daca proiectul in cauza este sau nu de utilitate publica.

Indicatorii de performanta economica (VAN, RIR, raportul Eficacitate/Cost) se calculează in mod similar celor de performanta financiara, singura diferența fiind fluxul de numerar asupra caruia se aplica formulele respective de calcul. Astfel, se pornește de la fluxul de numerar determinat in cadrul analizei financiare, caruia i se aduc doua modificari/ajustari principale: corecțiile fiscale si monetizarea externalitatilor.                                                                                                <

Corecții fiscale

Obiectivul corecțiilor fiscale ii reprezintă eliminarea acelor tranzacții (fluxuri de numerar) care la nivelul comunității / societății (statului in ultima instanța, deoarece este vorba despre o investiție publica) reprezintă doar o mutare de bani dintr-un cont in altul Astfel, se elimina din fluxul de numerar veniturile sub forma de alocare bugetara, valoarea TVA a veniturilor si cheltuielilor, taxele, contribuțiile la asigurările sociale aferente angajatorului, impozitele si regularizările de TVA.

In cazul de fata, au fost eliminate din fluxul de numerar alocările de la bugetul local ce reprezintă veniturile proiectului, valoarea TVA aferenta cheltuielilor de întreținere.

Monetizarea externalitatilor / efectelor indirecte

în cazul majorității investițiilor publice, cele mai puternice beneficii sunt cele de natura nemonetara, sau de natura monetara, resimțite indirect de societate. In cazul cazul investițiilor in infrastructura educaționala, enumerăm:

 • • reducerea timpului si a costurilor cu transportul copiilor la alte grădinițe;

 • • creșterea nivelului de sanatate sau scăderea costului cu asistenta medicala si medicamentele;                     <

V

 • • creșterea gradului de ocupare a părinților care vor fi degrevați de sarcina ingrijirii si supravegherii copiilor;

 • • crearea a 30 locuri de munca in mediul urban;

 • • tichete sociale conform programului „Fiecare copil in grădiniță”.

Monetizarea externalitatilor presupune tocmai masurarea / cuantificarea acestor efecte:

- se reduce distanta de transport a copiilor către instituția de invatamant preșcolar cu circa 14 km, părinții economisind circa 2 ore zilnic si 3,51 de combustibil (cca. 64 de familii isi transporta copii la alte grădinițe.

Beneficiu cuantificabil

Nr. de parinti/fam

Cantit combustibil (litri)

Preț unitar

Zile

Total anual

(lei)

Reducere costuri cu combustibliîul pentru transportul copiilor la alte grădinițe

64

3.5

6

169

227136

- se mărește timpui disponibil pentru părinți de a realiza o activitate remunerata sau activitati productive. Timpul economisit calculat este de circa doua ore iar tariful orar luat in considerare este cel aferent salariului minim pe economie de 6,22 lei/ora. Numărul de zile lucratoare 250 (an 2014).       .

Beneficiu cuantificabil

Nr. de părinți

Timp economisit

(ore)

Preț unitar

Zile

Total anual

(lei)

Reducere costuri cu timpul consumat pentru transportul copiilor la alte grădinițe

64

2

11

169

237952

- creșterea nivelului de sanatate la cei 87 de copii integrați in sistemul de invatamant preșcolar ceea ce se traduce prin scăderea numărului de intervenții medicale, zile de internare si cheltuieli cu medicamente - se prevede creșterea nivelului de sanatate cu circa 25% prin supraveghere specializata, acces la apa potabila si WC, spatii curate si dezinfectate, educație sanitara etc. Nu au fost cuantificate si cheltuielile familiilor cu sanatatea copiilor fiind dificil de estimat.

Beneficiu cuantificabil

Nr. de copii

Cost chelt. Medicale/copil lunar (lei)

Suma economisită -cost chelt x 25%

Luni

Total anual (lei)

Creșterea nivelului de sanatate sau Scăderea costurilor cu sanatatea si medicamentele cu 25%

87

450

135

12

140940

- creșterea gradului de ocupare a părinților degrevați de educația si supravegherea copiilor cu cel puțin 30% - beneficii salariale suplimentare sunt estimate a se realiza pentru circa 39 de părinți si sunt considerate egale cu cel puțin salariul mediu pe economie/luna aferent județului;

Beneficiu cuantificabil

Nr. de părinți care isi vor găsi un loc de muca sau vor presta munca in gospodăria proprie

Beneficii salariale/ patrimoniale

Total anual (lei)

Creștere grad de ocupare cu 30% pentru părinții care sunt eliberați de povara supravegherii si îngrijirii copilului

39

1450

12

56550

- se creaza in mediul urban cel puțin 30 locuri de munca calificate (18 educatori, 12 personal aux.). Beneficiile resimțite in comunitate se considera a fi salariile nete incasate de angajați.

Beneficiu cuantificabil

Nr. angajați

Beneficii

salariale/patrimoniale

Toiai anuai (lei)

Crearea a 30 locuri de munca in mediul urban

30

Salarii nete

713.793

- prin decretul 782 / 28 octombrie 2015, copiii din familii defavorizare vor putea beneficia de tichete sociale condiționate de prezența la grădiniță. Prin intermediul acestei legi, familiile defavorizate primesc tichete sociale (în valoare de 50 de lei pe lună pentru fiecare copil de vârstă preșcolară), condiționate de prezența zilnică la grădiniță a celor mici. Stimulentul educațional încurajează comportamentele pro-educație și motivează familiile defavorizate să își înscrie și să își aducă zilnic copiii la grădiniță. Se estimează ca 75% din cei 60 de copii = 45 de copii care vor frecventa grădiniță vor putea beneficia de tichete sociale.

Beneficiu cuantificabil

Total Nr. de copii

Nr. de copii care vor beneficia (75% din total)

Cost tichet

Totai

Tichete de grădiniță conform programului național fiecare copii in grădiniță

60

45

50

12

27000

TOTAL EXTERNALITATI (LEI / AN)

1.403.371

Astfel, ultimul pas al analizei cost-eficacitate ii reprezintă includerea in fluxul de numerar si a acestui flux, sub forma de intrare de numerar (linia EXTERNAITTATI), după care se calculează indicatorii de performanta economica, ia fel ca in cazul analizei financiare.

Trebuie retinut faptul ca in acest caz, spre deosebire de analiza financiara, fluxul de numerar nu reflecta sume de bani intr-un cont, ci o valoare economica resimita de comunitatea impactata de proiect.

Pe langa aceste beneficii cuantificabile monetar exista si alte beneficii economice si sociale si care rezulta din studii sociologice realizate in cadrul activitatilor de dezvoltare a resurselor umane:

Dezvoltarea unor afaceri locale - crearea de locuri de munca prin inițiative antreprenori ale pe care le pot dezvolta părinții degrevați de sarcina educației si supravegheriii preșcolarilor, creare de servicii de tip catering, patiserie etc. pt. copii, vanzarea de produse de papetarie, librărie, carii;

 • -    Marirea mobilității forței de munca care se traduce prin posibilitatea mai facila a forței de munca locala calificata de a fi integrata in piața forței de munca a județului si posibilități sporite de naveta pentru locuitori;

Dezvoltarea de proiecte educaționale, sociale dezvoltate de ONG-uri locale, naționale sau internaționale in parteneriat cu noua grădiniță;

 • -   Dezvoltarea unor servicii suport contra cost pentru invatamant - cursuri de limbi străine, de muzica, de dans, de pictura, de sah etc. cee ace se traduce prin crearea de locuri de munca;

 • -   Dezvoltarea resurselor umane - părinții avand timp sa acceseze cursuri si programe de calificare;

 • -    Implicarea mai activa a comunității, ONG-urilor, autoritatilor locale in procesul de invatamant preșcolar putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizări, premii) si publice prin inițierea de programe si proiecte in domeniul educației si infrastructurii specifice;

Studiu de fezabilitate

- Va creste stima de sine si increderea cetățenilor in autoritatile locale prin aspectul curat, modern si plăcut al clădirii;

Deși nu pot fi cuantificate monetar, toate aceste beneficii ce vor fi resimțite de comunitatea beneficiara a investiției vin sa intareasca valoarea economica a investiției.

Prezentam astfel mai jos fluxul de numerar al proiectului, aferent analizei cost-eficacitate:

FLUX DE NUMERAR ’ FUNCȚIONARE

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

1

Activitatea de investlh) si finanțare

A

Total Wsri de lichidități din: (A1+A2+A3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A1

Finanțare de la bugetul local

A2

împrumut - cofinantare la proiect

A3

Ajutor nerambursabil (Inclusiv avans)

Total Ieșiri do lichidități prin investiții, inclusiv

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

Total Ieșiri de lichidități prin finanțare:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CI

Rate ia împrumut - cofinantare la proiect

02

Plăti dobânzi - cofinantare ia proiect

D

Fiui de lichidități din activitatea de investiții si finanțare (A-0-C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Activitatea de exploatare

E

Total intrări de numerar (E1+E2):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E1

Alocări de la bugetul local

E2

Venituri din taxe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00FLUX DE NUMERAR - FUNCȚIONARE

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

1

Activitatea de investiții si finanțare

A

Total intrări de lichidități din: (A1+A2+A3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

A1

Finanțare de la bugetul local

A2

împrumut - cofinantare la proiect

A3

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

■O

Total ieșiri de lichidități prin investiții, inclusiv TVA:

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Total ieșiri de lichidități prin finanțare: (01+C2)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

C1

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C2

Plăti dobânzi - cofinantare la proiect

Flux de lichidități din activitatea de investiții st finanțare (A-B-C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Activitatea de exploatare

..................... .

E

Total intrări de numerar (E1+E2):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E1

Alocări de la bugetul local

E2

Venituri din taxe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F

Plăti pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz):

806.059,97

806,059,97

806.059,97

806.059,97

806.059,97

F1

Cheltuieli de funcționare (întreținere, masa, materiale, consumabile)

92.206,87

92.266,87

92.266,87

92.266,87

92.266,87


Studiu de fezabilitate

F2

Cheltuieli cu salariile

G

Piali/incasari pentru impozite si taxe (G1-G2)

61

Plăti TVA

G2

Rambursați TVA

H

Flux de numerar din activitatea de exploatare țE-F-G)

EXTERN ALITATI

Iii

FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)

J

Flux du lichidități nel al perioadei {D+H-bl}

K

Disponibil de numerar ai perioadei precedente

L

Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (J+K)

713.793,10

713.793,10

713.793,10

713.793,10

713.793,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-806.059,97

-806.059,97

-806.059,97

-806X759,97

-806.059,97

1.403.371,10

1.403.371,10

1.403.371,10

1.403.371,10

1.403.371,10

597.311,13

597,311.13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

5.973.111,30

6.570.422,43

7,167,733,56

7.765.044.69

0.382.355,82

6.570.422,43

7.167.733,56

7.765.044,69

8.362.355,82

8.959.866,95


Etapa finala din cadrul analizei cost-eficacitate ii reprezintă calculul indicatorilor de performanta economica:

 • •   Valoarea Actualizată Netă;

 • •   Rata Internă de Rentabilitate;

 • •   Raportul Eficacitate/Cost.

Valoarea actualizata neta (VAN) si rata interna de rentabilitate (BIR) se determina cu ajutorul formulei: unde:


VR


-4 = 0


 • •   -10 = valoarea totala a investiției, tara TVA (corecție fiscala)

 • •   VAN = valoarea actualizata neta;

 • •   n = numărul de ani ai perioadei de referința

 • •   t = anul curent

 • •   FNt = fluxul net de numerar in anul f

 • •   RIR - rata interna de rentabilitate (rata de actualizare, in cazul calculului VAN)

 • •   VR = valoarea reziduala

 • •   k = rata de actualizare

 • •   g = rata de crestere/descrestere in perpetuitate

Având in vedere ca indicatorii respectivi sunt calculați In cadrul analizei cost-eficacitate, iar termenul -10 este considerat valoarea totala a investiției (fara TVA), indicatorii VAN si RIR sunt echivalenți (ca denumire / prescurtare) cu VANE/C si respectiv RIRE/C.


1™...........


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


Prezentam mai jos calculul detaliat al VAN (VANE/C), pentru o rata de actualizare de 5,5% rata recomandata de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene "Orientăriprivind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu".

Indicator

Implementare (10)

An 2

An 3

An 4

An 5

AnB

An 9

An 10

Flux net de numerar

-8.382.879,57

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597,311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

Rata de actualizare

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

Termenul de actualizare (rata de scont)

1,0000000000

0,9478672986

0,8984524157

0,8516136642

0,8072167433

0,7651343538

0,7252458330

0,687068086

0,6515988707

0,6176292613

0,5854305794

Flux net de numerar actualizat

-8.382.879,57

566.171,69

536.655,63

508.678,32

482.159,55

457.023,27

433.197,41

410.613,66

389.207,26

368.916,83

349.684,20

Flux de numerar cumulat actualizat

-8,382.879,57

-7.816.707,88

-7.280.052,25

-6.771.373,93

-6.288.214,39

-5.832.191,12

-5.398.993,72

-4.988.380,06

-4.599.172,80

-4.230.255,97

-3.880.571,77

indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

VR actualizat la K

Flux net de numerar

597.311,13

597.311,13

597,311,13

597.311,13

597.311,13

10.860.202,37

Rata de actualizare

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

Termenul de actualizare (rata de scont)

0,5549105018

0,5259815183

0,4985606809

0,4725693658

0,4479330481

0,4479330481

Flux net de numerar actualizat

331.454,22

314.174,62

297.795,84

282.270,94

267.555,40

4.864.643,55

Flux de numerar cumulat actualizat

-3.549.117,55

-3534.942,93

-2.937.147,09

-2.654.876,15

-2,387.320,75

2.477.322, BO

S-a obtinut VAN = 2.477.322,80 RON, însemnând ca beneficiile economice viitoare actualizate generate de investiție depasesc costul acesteia, demonstrandu-se astfel oportunitatea realizării si finanțării investiției.

Rata interna de rentabilitate a fost calculata in mod similar, aceasta fiind valoarea ratei de actualizare pentru care VAN devine 0. Prezentam mai jos calculul detaliat al acesteia.

Indicator

Implementare

An 3

An 6

An 7

An6

An 9

An 10

Flux net de numerar

-8.382.879,57

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

Rata de actualizare

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

Termenul de actualizare (rata de scont)

1,0000000000

0,9242385784

0,8542169498

0,7895002593

0,7296865973

0,6744045034

0,6233106595

0,5760877578

0,5324425303

0,4921039273

0,4548214342

Flux net de numerar actualizat

-8.382.879,57

552.057,99

510.233,29

471.577,29

435.849,93

402.829,32

372.310,39

344.103,63

318.033,85

293.939,15

271.669,90

Flux de numerar cumulat actualizat

-8.382.879,57

-7.839.821,58

-7.320.588,29

-8.849.011,00

-6.413.181,07

-6.010.331,75

-5.638.021,38

-5.293.917,73

-4.975.883,88

-4.681.944,73

-4.410.274,82

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

Flux net de numerar

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

597.311,13

10,860.202,37

Rata de actualizare

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

Termenul de actualizare {rata de scont)

0,4203635158

0,3885161782

0,3590816402

0,3318771047

0,3067336234

0,3067336234

Flux net de numerar actualizat

251.087,81

232.065,04

214.483,46

198.233,89

183.215,41

3.331.189,22

Flux de numerar cumulat actualizat

-4,159.187,02

-3.927.121,98

-3.712.638,52

-3.514.404,63

-3.331.189,22

0.06

S-a obtinut astfel BIR (RIRE/C) = 8,19717152850215% « 8,20%. Valoarea este mai mare decât rata de actualizare (întrucât VAN >0), rezultând astfel performanta economica a investiției.

Perioada de funcționare (ani)

15

RIRE/C

8,20%

Valoarea investiției

8.382.879,57

k (rata de actualizare)

5,50%

g (rata de creștere anuala in perpetuitate)

0,00%

k-g

5,50%

Fn+1 (fluxul de numerar net din anul următor perioadei de analiza)

597.311,13

VR (Fn+1 / (k-g)) - conform metodei perpetuității

10.860.202,37

Raportul Eficacitate / Cost este dat de raportul dintre suma veniturilor (intrărilor de numerar) actualizate si suma cheltuielilor (ieșirilor de numerar) actualizate ale proiectului de pe intreaga perioada de referința. Prezentam mai jos calculul detaliat al accestui indicator:

Indicator

An1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 3

An 10

Intrări actualizate

1.330.209,58

1.260.862,16

1.195.130,01

1.132.824,65

1.073.767,44

1.017.789,04

964.728,95

914.435,03

866.763,06

821.576,36

Ieșiri actualizate

764.037,89

724.206,53

686.451,69

650.665,11

616,744,18

584.591,64

554.115,30

525.227,77

497.846,23

471.892,16

Indicator

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Intrări actualizate

778.745,36

738.147,26

699.665,65

663.190,19

628.616,30

Ieșiri actualizate

447.291,14

423.972,65

401.869,81

380.919,25

361.060,90

Intrări actualizate - total

14.086.451,04

Ieșiri actualizate - total

8.090.892,23

EFICACITATE/COST

1.74

Valoarea supraunitara a raportului eficacitate/cost demonstrează viabilitatea economica a proiectului si utilitatea publica a acestuia.

IV.8. Analiza de senzitivitate

Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totala estimata nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

Analiza de senzitivitate are ca scop masurarea impactului pe care o anumita modificare a unei variabile il are asupra indicatorilor de performanta financiara/ economica, sau asupra altor indicatori vizați. Variabilele studiate sunt reprezentate in general de venituri si cheltuieli, dar acestea pot fi reprezentate si de un anumit parametru (ipoteza) ce a stat la baza determinării veniturilor si cheltuielilor previzionate.

Modificarea variabilelor in cauza se studiază in sensul negativ (nefavorabil). Este lesne de înțeles ca creșterea veniturilor sau scăderea cheltuielilor va conduce la un set de indicatori mai favorabili. Analiza de senzitivitate se efectuează in sensul modificării nefavorabile a datelor de intrare (variabilelor), in vederea:

• determinării variabilelor critice;

• determinării pragurilor de comutare (sau pragurilor critice).

O variabila critica este acea variabila a cărei modificări conduce la o modificare mai mare a indicatorului vizat In anumite lucrări, cum este si cazul Documentului de lucru nr. 4 al Comisiei Europene "Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu", o variabila critica este considerata avea variabila a cărei modificări aduce o modificare de 5 ori mai mare asupra indicatorului analizat (ex: variația cu 1% a variabilei generează o modificare cu 5% a indicatorului studiat), insa, in cazul prezentei analize cost-beneficiu vom lua in considerare condiția generala a variabilei critice, si anume, modificarea acesteia conduce la o modificare superioara a indicatorului vizat (elasticitate supraunitara).

Trebuie retinut insa faptul ca o variabila nu este / nu poate fi critica in sine, ci numai in raport cu un anumit indicator (care bineînțeles depinde de respectiva variabila).

In cazul de fata, proiectul propus este unul negenerator de venit. După cum s-a prezentat in cadrul analizei financiare, veniturile proiectului sunt sub forma de alocare bugetara, destinate acoperirii cheltuielilor de întreținere. Acestea fluctuează in stransa legătură cu cheltuielile. Mai mult, avand in vedere ca veniturile proiectului sunt sub forma de alocare bugetara, acestea nu se regăsesc in cadrul analizei cost-eficacitate, datorita corecțiilor fiscale. Din aceste motive, efectuarea analizei de senzitivitate avand alocările bugetare ca variabila analizata este lipsita de relevanta.

Astfel, s-au analizat următoarele seturi de variabile / indicatori:

• impactul scăderii externalitatilor cu 1%, 5% si respectiv 10% asupra indicatorilor de performanta economica VANE/C si RIRE/C.

Toate calculele s-au realizat identic cu modul prezentat in cadrul analizei financiare si cost-eficacitate. Analiza de senzitivitate s-a realizat cu respectarea principiului caeteris paribus care, in esența, stipulează ca pentru a analiza impactul unei anumite variabile, toate celelalte variabile trebuie sa ramana neschimbate. Acest principiu s-a aplicat in special in cazul cheltuielilor: creșterea cheltuielilor nu a determinat o creștere a alocărilor bugetare fata de situația inițiala.

Asa cum analiza cost-eficacitate si implicit indicatorii de performanta economica sunt considerați cei mai relevanți pentru o astfel de investiție publica, aceeași importanta ridicata o are si analiza de senzitivitate a indicatorilor de performanta economica VAN si RIR. De data aceasta variabila ce va suferi modificările in cauza va fi externalitatile generate de proiect (determinate in cadrul analizei cost-eficacitate). Astfel, prezentam sintetic in tabelul de mai jos valorile obținute pentru VANE/C si RIRE/C pentru o scădere cu 1%, 5% si respectiv 10% a valorii externalitatilor:

83

Scădere externalitati

VANE/C

Variație

-----------------------------------------------------------------■-----------------------

RIRE/C

Variație

0%

2.477.322,80

0,00%

8,20%

0,00%

1%

2.222.164,41

-10,30%

7,94%

-3,15%

5%

1.201.530,88

-51,50%

6,86%

-16,26%

10%

-74.261,03

-103,00%

5,41%

-33,98%

Externalitatile reprezintă o variabila critica in raport cu indicatorii respectivi, deoarece variația acestora depășește modificarea externaiitatiior.

Pragul de comutare (sau pragul critic) pentru scăderea externaiitatiior ii reprezintă valoarea de 8,98%. Acesta determina o valoare de O pentru VANE/C.

Se observa ca o scădere destul de mica a externaiitatiior duce la scăderea VANE/C. Acest lucru se datoreaza mai multor factori:                                                                                                                                                                     -

 • -    calculul beneficiilor a fost făcut intr-un mod realist, bazat pe preturi actuale si pe un optimism moderat;

ca orice proiect din domeniul educației si invatamantului unul din beneficiile majore care este reprezentat de creșterea veniturilor la maturitate ca rezultat al educației superioare apare intr-un orizont de timp care depășește perioada de referința (de 15 ani) si este foarte dificil de cuantificat:

"Potrivit Anchetei asupra Veniturilor și Condițiilor de Trai 2012 (SILC - Statistics on Income andLiving Conditions), un an în plus de școală crește veniturile cu 8,05%, și cu 9,07% în cazul Anchetei Bugetelor de Familie 2012 (ABF)" -Raport Unicef - Noiembrie 2014

 • - ca orice proiect cu caracter educați o nal-soci al si acest proiect prezintă o serie de beneficii care au fost evidențiate dar sunt foarte dificil de cuantificat monetar in lipsa unor anchete si studii de specialitate.

Proiectul a dovedit, din punct de vedere cost-eficacitate ca este viabil si in plus prezintă o suma importanta de beneficii socioculturale si care vor duce la creșterea nivelului de trai al locuitorilor.

IV.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor


Pentru prezentul proiect de investiții s-a efectuat o analiza calitativa (descriptiva) a riscurilor. Aceasta cuprinde următoarele etape:

 • •    Identificarea riscurilor;

 • •   Elaborarea matricei riscurilor (probabilitate-impact);

 • •    Stabilirea unui plan de răspuns la riscuri.

Principalele riscuri identificate sunt următoarele:

 • •   Neimplicarea sau influente negative din partea comunității privind punerea in practica a proiectului. Anumite proiecte de investiții publice pot fi privite cu indiferenta sau chiar cu ostilitate de către comunitatea locala, daca acestea sunt percepute ca fiind inutile sau contrar intereselor comunității.

 • •   întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări. Sistemul birocratic prezent și caracterul schimbător al legislației privind achizițiile publice au determinat, în practică, intarzieri semnificative in atribuirea contractelor pentru servicii, bunuri sau lucrări. Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achiziții poate aparea si ca urmare a influenței unor factori externi care să producă decalaje față de termenele stabilite inițial. Aceste condiții externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate,


  Studiu de fezabilitate


  www.1design.ro


de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializați pentru tipul de acțiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitații și depășirea perioadei de contractare estimate.

 • •   Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții. Riscul de întârziere a lucrărilor de construcții ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiții. Schimbările climatice din ultimii ani a condus la o dificultate a constructorilor în aprecierea unui grafic de lucru realist

 • •   Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări. Practica implementării proiectelor de investiții în infrastructura cu finanțare europeană a demonstrat că motivul principal al întârzierii recepției lucrărilor de investiție se datorează unei proaste corelații între condițiile financiare și de timp stipulate în documentele de licitație și posibilitățile reale ale antreprenorilor.

 • •   Nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si constructive prevăzute in proiect. Abaterile de la caracteristicile tehnice prevăzute in proiect sau de la normele in vigoare reprezintă un risc important pentru

(.                        implementarea unui proiect de investiții publice, in special in contextul finanțării europene. Obiectivul este ca lucrarea

finala sa respecte întocmai proiectul tehnic, iar daca pe parcursul derulării proiectului se impun, din motive externe solicitantului sau constructorului eventuale modificări ale soluției tehnice, acestea trebuie temeinic fundamentate si justificate.

Matricea riscurilor

Această etapă este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru managementul riscurilor. Riscurile identificate anterior se plaseaza in cadrul acestei matrici, in funcție de probabilitatea estimata si impactul preconizat al respectivelor evenimente nefavorabile (riscuri).
Studiu de fezabilitate


www.1deslgn.ro


Legendă:

 • >   Ignoră riscul

 • >   Precauție la astfel de riscuri


 • >   Se impune un plan de acțiune

Stabilirea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnicile de control al riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

 • •   Evitarea riscului - implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • •   Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de asigurare, garanții);

 • •   Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului;

 • •   Planuri de contingență - planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul apariției riscului.

Planul de răspuns la riscuri se face atat pentru riscurile ce necesita un masuri de corecție cat si pentru cele care necesita masuri de prevenire.

Nr. crt.

Risc

Tehnici de control

Masuri de management ai riscurilor

1

Neimplicarea sau influente negative din partea comunității privind punerea in practica a proiectului

Evitarea riscului

Informarea prealabila corespunzătoare a tuturor persoanelor si entităților interesate in legătură realizarea proiectului.

2

întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări

Evitarea riscului

Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziții, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, iar caietele de sarcini vor conține cerințe detaliate, clare si coerente.

3

Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții

Reducerea riscului

In vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiției, se recomandă o planificare riguroasă a activităților proiectului și luarea în calcul a unor marje (rezerve) de timp.

Nr. crt.

Tehnici de control

Masuri de management al riscurilor

4

Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentației proiectului graficul Gantt și bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist și pe baza unor input-uri certe. în acest sens, introducerea rezervelor financiare și de timp este o măsură preventivă.

în condițiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună și realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate și denunțare unilaterală.

5

Nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si constructive prevăzute in proiect

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană și legislația națională. Stabilirea soluțiilor tehnice și a valorii investiției a fost realizata de către specialiști cu experiență,pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, în conformitate cu legislația în vigoare;

Din punct de vedere al realizării a lucrărilor, reprezentantul proiectantului va avea o stransa colaborare atat cu beneficiarul investiției, cat si cu constructorul, in vederea asigurării respectării întocmai a proiectului tehnic. Acesta fi prezent pe șantier in cazul in care se va propune modificarea soluției prevăzute inițial în documentația tehnică, pentru a se verifica necesitatea acesteia, cat și in vederea adaptarii la condițiile de amplasament a noilor lucrări.

I50ONEDESIGN


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • 5. SCENARIUL/OPTIUNEATEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

 • V.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere financiar: calculele arata un VANF <0 deci este demonstrata necesitatea finanțării din fonduri publice, fluxurile de numerar pe întreaga perioada sunt pozitive pe baza intrărilor de numerar de la bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, ajutor bugetul României pentru cheltuieli eligibile si alocațiile de la bugetul local care asigura costurile de funcționare;

Din punct de vedere cost-eficacitate exista cuantificate monetar beneficii (externalitati) care asigura investiției un VANE>0;

- Analiza de senzitivitate arata ca scăderea valorii externalitatilor este o variabila critica pentru VANE, nu si pentru RIRE, insa acest lucru este compensat pe deplin de faptul ca proiectul prezintă și o suma importantă de beneficii care se generează într-un interval de timp care depășește perioada de referința de 15 ani precum si importante beneficii sociale care sunt dificil de cuantificat în lipsa unor studii aprofundate;

Din punct de vedere al riscurilor se poate concluziona ca proiectul prezintă riscuri normale specifice acestor tipuri de investiții.

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poate desfasura in condiții optime activitatile educaționale.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


S1 - Durata de funcționare a grădiniței si a cresei este de 10 luni pe an (sepiembrie-iunie) si a cresei de 11 luni

S2- Durata de funcționare a grădiniței si a cresei este de 10 luni pe an (septembrie-iunie) si a cresei de 11 luni

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura dezvoltarea educatinala in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

 • 51- Grădiniță- are o capacitate de 60 de copii.

Cresa- are o capacitate de 27 de copii.

 • 52- Grădiniță- are o capacitate de 60 de copii.

Cresa- are o capacitate de 27 de copii.                                                                                       < .

Scenariul 1 si 2 sunt cele favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

S1- Clădirea are in componenta spatii pentru: acces, activitatile zilnice ale copiilor, activitatile temporare ale copiilor, educatoare si conducere, medic, activitatile gospodărești si tehnice, jocurile in aer liber.

Tipul de organizare funcționala al cresei si grădiniței depinde de următoarele date tematice de baza:

 • •   capacitatea cresei (numărul de grupe): 3 grupe, iar capacitatea grădiniței: 3 grupe

 • •   capacitatea grupelor (numărul de paturi) la cresa: 27 de paturi, iar la grădiniță: 60 de paturi

 • •    categorii de utilizatori: 87 de copii in total

 • •    structura medicala (in funcție de starea fizica si psihica a utilizatorului): 1 medic si 1 asistent medical.

 • •    structura funcțiunilor asociate: 1 director, 1 administrator, 18 personal didactic (12 la cresa si 6 la grădiniță), 6 puericultori, 2 îngrijitori.

 • •    condiții de amplasare (caracteristici ale terenului, reglementările urbanistice, modul de asigurare al utilităților)

Criteriu: tehnico-economic

 • 51- Grădiniță - Sistem structural va fi alcătuit din pereți si grinzi din beton armat monolit dispusi pe cele doua direcții               f"'

ortogonale.

 • 52- Grădiniță - zidărie confinata cu armatura orizontala rost

Din prezentarea consumului de materiale prezentate la punctele anterioare si avand in vedere soluțiile tehnice propuse,

Scenariul 1 este mult mai bun din punct de vedere tehnico-economic.

 • V.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Dintre cele doua scenarii prezentate se opteaza pentru scenariul 1 avand in vedere ca acesta este mult mai avantajos din punct de vedere tehnico-economic conform consumului de materiale prezentate anterior.

 • V.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

Terenul este pus la dispoziție de către Primăria Municipiului Bacau.

88Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

In zona sunt disponibile următoarele utilitati:

Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate si pluviale se vor realiza prin branșament la rețelele publice existente in cadrul colegiului.

Alimentarea cu energie electrica si gaz va fi asigurata din rețeaua de distribuție existenta.

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, lunctional-arhitecturai si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

Soluția tehnica propusa se regăsește in Scenariul 1 la Capitolul III.2 fiind prezentate arhitectura, rezistenta, instalații si sistematizarea verticala.

 • a) probe tehnologice si teste.

Pe parcursul derulării investiției se vor preleva probe de materiale si se vor realiza incercari de laborator in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

 • V.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

SCENARIUL 1

 • •   Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA- 15.149.181,84 lei

 • •   Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA= 12.730.404,91 lei

Din care constructii-montaj (C+M) fara TVA - 10.313.793,15 lei

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările

(             tehnice in vigoare;

 • •    elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții:

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • -   Clădirea grădiniței si cresei

 • -   Amenajarea terenului

 • -   Instalații electrice, sanitare, termice aferente


  Indicatori

  Indicatori proiect SCENARIUL 1

  Indicatori proiect SCENARIUL 2

  Indicatori minimali conform standarde

  Suprafața construita

  1412,43 mp

  1412,43 mp

  615 mp

  Suprafața desfasurata

  2534,38 mp

  2534,38 mp

  615 mp

  Valoarea lucrărilor de baza- C+M (fara TVA)

  10.313.793,15 lei

  11.523.114,90 lei

  1.531.965 lei

  Valoarea investiției (fara TVA)

  12.730.404,91 lei

  14.173.030,44 lei

  1.838.358

  Numărul de beneficiari directi

  117

  117

  80

  Cost investiție / mp

  5.023,80 lei/mp

  5.592,30 lei/mp

  2.491 lei/mp


  Studiu de fezabilitate


  www.1design.ro


 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Conform analizei financiare prezentate anterior.

 • d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Conform graficului de eșalonare prezentat se estimează o durata efectiva de execuție a obiectivului de investiții de 17 luni, si o durata totala de derulare a tuturor etapelor premergătoare si post edificare de 26 luni.

 • V.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

In toate fazele proiectării, precum si in execuție, vor fi respectate prevederile legale in vigoare, cu precădere cele referitoare la respectarea cerințelor esențiale de calitate asa cum sunt prevăzute in Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, modificata si completata.

Alt 5

(1) Pentru obținerea unor construcții de calitate, sunt obligatorii realizarea si menținerea, pe intreaga durata de existenta a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate

 • b) securitate la incendiu

 • c) igiena, sanatate si mediu înconjurător

 • d) siguranța si accesibilitate in exploatare

 • e) protecție impotriva zgomotului

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

Proiectarea a avut la baza cerințele fundamentale prevăzute pentru asigurarea calitatii si s-a realizat in conformitate cu normativele in vigoare:

 • - Legea 50/1991 - Lege privind autorizarea execuției construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, republicata, cu modificările si completările ulterioare

 • - Legea 10/1995 - Legea calitatii in construcții cu modificările si completările ulterioare

 • - Hotararea Guvernului 766/1997 - Regulament privind calitatea in construcții

 • - Hotararea Guvernului 925/1996 - Regulament de verificare si expertixare tehnica a proiectelor, a execuției lucrărilor si construcțiilor

 • - Ordinul MLPTL 77/1996 - îndrumător privind aplicarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a execuției lucrărilor si construcțiilor

 • - GT059-2003 „Ghid privind criteriile de performanta ale cerințelor de calitate conform Legii 10/1995

 • - HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

In procesul de autorizare, documentația va fi supusa verificării de specialitate, conform reglementarilor in vigoare.

 • A.   Rezistenta si stabilitate

La solicitări statice, inclusiv la cele seismice - se vor respecta reglementările specifice, conform proiectului de structura.

 • B.  Securitate la incendiu

Date generale - încadrare in normative

Proiectul va urmări respectarea normativelor in vigoare („Normativ de siguranța la foc a constructructiilor - P118-99, „Normativ privind protecția clădirilor de locuințe” NP057-2002) si reglementările tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

 • •   Gradul de rezistenta la foc - II (conf. Normativ P118-99)

 • •   Categoria de importanta - C (normala)

 • •   Clasa de importanta - II (conf. Normativ P100/2013)

In proiect s-a urmărit prevederea de soluții tehnice care sa nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiului, precum si:

 • -   materiale de prima intervenție necesare localizării si stingerii eventualelor incendii declanșate din alte motive;

Pentru perioada de execuție a lucrărilor, masurile PSI vor fi stabilite de către executantul lucrării conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora C 300-94.

 • -  Distanta fata de Blocul de pe Str. Mioriței, nr 78, conform Normativ P118-99, este mai mare de 8 m, iar fata de C15 mai mare de 6 m

 • -  Latimea libera necesara pentru trecera fluxurilor de evacuare, in raport cu numărul acestora este de 1,65 m (conform Normativ P118-99)

 • -  Lungimea maxima de evacuare in doua direcții este de maxim 20 de m

 • -  Casa scării este închisa si va avea prevăzute usi cu autoinchidere (conform MP 008-2000)

 • -  Accesul autospecialelor este asigurat pe trei fațade

 • -  Caile de evacuare sunt corespunzător dimensionate: ușile de evacuare au latimea de 1,10 m in doua canate

 • C.  Igiena, sanatate si mediu înconjurător

Asigurarea igienei finisajelor interioare

 • •   Au fost prevăzute finisaje ce nu conțin substanțe toxice sau care sa emită gaze nocive;


  Studiu de fezabilitate


  www.1design.ro


 • •   Printr-o ventilare corespunzătoare se elimina formarea condensului si a mucegaiului;

 • •    Finisajele vorfi de tip lavabil, rezistente ia dezinfectii, fara asperitati, bactericide, negeneratoare de fibre sau particule

care raman in suspensie in aer (module covoare, draperii plusate, tavane false fibroase);

 • •    Elementele de instalații vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substanțe dezinfectante lichide sau

vaporii acestora

 • •   nu se admit materiale de finisaj care prin alcătuirea lor, sau modul de punere in opera, pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (gandaci, acarieni, mucegaiuri) sau substanțe nocive ce pot periclita sanatatea oamenilor.

Igiena ambientala vizuala

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare încăpere este in concordanta cu normele in vigoare impuse in cadrul normativului NP 061-2002 "NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRI” astfel:

Săli grupe copii

300 Ix

Grupuri sanitare

200 Ix

Cabinet medical

500 Ix

Vestiare

200 ÎX

Instalația de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate in general cu lămpi florescente, compact florescente după mediul ambiant al încăperii in care se instalează si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de către normativele in vigoare, coroborate cu cerințele caietului de sarcini.

Iluminatul este comandat local, la ușile de acces, prin întrerupătoare, comutatoare si alte dispozitive de aprindere amplasate la inaltimea de 0.8 m fata de cota pardoselii finite. întrerupătoarele sunt de tip IP20 cu montaj ingropat facand excepție cele din zonele tehnice care sunt cu grad de protecție IP44 cu montaj aparent.

Este asigurata protecția prin izolări, carcasari, separări, protecție diferențiala, conform prevederilor normativului 17-2011 .

iluminatul de siguranța pentru clădire consta in:

 • a) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de tip luminoblocuri 11W, avand fluxul luminos de minim 220lm montate deasupra ușilor de evacuare si pe caile de evacuare din clădire, avand autonomie 2 h, permanente.

 • b) iluminatul de securitate Împotriva panicii

Igiena auditiva

Protecția împotriva zgomotului se realizează prin limitarea nivelului de zgomot (cu respectarea reglementarilor in vigoare) al echipamentelor, utilajelor etc, prevăzute in prezentul proiect, asigurând totodată confortul acustic al utilizatorilor clădirii.

Igiena apei

La stabilirea soluțiilor de proiectare, in conformitate cu:

-NGPM/96

- Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții MLPAT-1993;

 • - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații sanitare si de incalzire-1996,

s-au avut in vedere:

 • - asigurarea condițiilor de igiena prin instalațiile sanitare;

 • - asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

 • - stabilirea nivelului maxim admisibil al conținutului de substanțe nocive in apa potabila, provenite prin contactul cu pereții conductelor si echipamentelor instalațiilor de distribuție a apei reci si calde;

 • - evitarea stagnării apei in rețeaua de distribuție pentru apa potabila;

 • - separarea completa intre rețeaua de distribuție a apei potabile si-a altor rețele de apa;

 • - stabilirea condițiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biologica (canalizare);

 • - stabilirea condițiilor pe care trebuie sa le îndeplinească apele uzate pentru a putea fi deversate in rețelele de canalizare;

Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua masurilor de protecție a muncii specificate in “Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții - MLPAT 1993” si a “Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații tehnico-sanitare si de incalzire-1996”.

Refacerea si protecția mediului

Protecția mediului se realizează prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre de către instalațiile electrice;

In cadrul construcțiilor pentru grădinițe de copii se vor asigura următoarele cubaje de aer minime: 8 m 3/pers, in camerele de grupa; 5 m 3 /pers in sălile polivalente.

Toate încăperile destinate copiilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilare trebuie sa asigure o primenire a aerului de cel puțin 13 schimburi pe ora in încăperi de grupa. Viteza curentilor de aer din incaperile destinate copiilor nu va depăși 03 m/s. Aerisirea sălilor (prin deschiderea ferestrelor) cel puțin 10 minute la fiecare ora se va realiza prin transferarea copiilor in sala polivalenta.

Ventilarea mecanica se va asigura la bucătărie cu anexele de preparare si la saplatoria de rufe, la uscatorie si la calcatorie.

In cadrul grădinițelor se va prevedea îndepărtarea manuala, zilnica, sau pe măsură producerii lor, a tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in cutii de gunoi (pubele cu capacitatea de 110 I conform STAS 8127)

Se vor prevedea 5 pubele, iar gunoiul se va evacua la fiecare 2-3 zile. Depozitarea pubelelor se face pe platforme protejate contra precipitațiilor atmosferice, a soarelui si vântului.

Distanta minima dintre platforma si clădiri este de 10 m, iar amplasarea acesteia este la limita incintei.

 • D. Siguranța si accesibilitate in exploatare

Condițiile tehnice prevăzute pentru execuție sunt in conformitate cu

 • ❖  „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare” - indicativ NP068-02 si prescripțiile in vigoare, asigurandu-se astfel garanția unei calitati corespunzătoare in exploatare

 • ❖  „Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții” indicativ NP 063-02

 • ❖  „Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii” indicativ NP011 -97

 • ❖  Normativ privind proiectarea creselor si creselor speciale pe baza exigentelor de performanta” indicativ NP022-97

a) Siguranța cu privire la circulația pe cai pietonale de acces la imobil

Locurile periculoase din punct de vedere al circulației vor fi semnalizate corespunzător.

Vor fi prevăzute instalații de iluminat pe traseele de circulație in jurul clădirii in zonele cu potențial de accidentare.

Se va asigura protecția impotriva riscului de accidentare prin:

 • ❖   Alunecare

o Stratul de uzura se va rezolva din materiale antiderapante (nu trebuie safie alunecos nici pe timp de ploaie) o Coeficientul de frecare COF - min. 0,4

o Panta caii pietonale:

in profil longitudinal - max. 5% in profil transversal - max. 2%

 • •   împiedicare

o Denivelări admise: max. 2,5cm

o Rosturi intre dale pavaj sau orificii la gratare ape pluviale: max. 1,5cm

 • •   Coliziune cu obstacole laterale sau frontale

o   Latimea libera a caii pietonale va fi: l= 1,50 (in cazul in care nu este posibil, se admite o lățime de min.

1,00 m, asigurandu-se, la intersecții si la schimbări de direcție, un spațiu de min 1,50x1,50 m pentru manevra scaun cu rotile)

o   Inaltimea libera de trecere pe sub obstacole izolate amplasate pe caile pietonale va fi: min 2,10 m

o   Ușile si ferestrele clădirilor adiacente cailor pietonale, vor fi astfel poziționate si rezolvate, incat sa nu

constituie un obstacol in calea pietonilor

b) Siguranța cu privire la rampe si trepte exterioare

Se va asigura protecția impotriva riscului de accidentare prin:

 • •   Oboseala excesiva

o Lungime rampa pana la zona de odihna

94

■ Max 6,00 m (rampa fara trepte, avand panta 5-5-8%)

" Max 10 trepte (scara)

o Zona de odihna (podestul) va avea latimea (in sensul deplasării) de min 1,20 m (recomandat 1,50 m)

o Dimensiuni trepte exterioare - 3h + I = 804-85cm cu condiția h = <15cm

o Panta rampa fara trepte - max. 8% - pentru denivelări >20cm

 • •   Cădere

o Schimbările de nivel trebuie atenționate prin marcaje vizibile

o Rezolvările trebuie sa fie cat mai ciare si vizibile

o Pentru diferente de nivel mai mari de 0,20 m se vor prevedea parapet si balustrade

o Când nu au decât mana curenta de protecție, rampele vor avea o bordura laterala h=5cm (pentru oprire baston si roata cărucior)

o Treptele vor fi astfel conformate incat sa se evite împiedicarea prin agatarea cu vârful piciorului

 • •   Coliziune

o Latimea rampei va fi min. 1,20 m (recomandat 1,50 m)

 • •   Alunecare

o Finisajul se va realiza din materiale antiderapante.

o Treptele vor fi astfel alcătuite (perforate sau bine drenate) incat sa nu se formeze strat de gheata.

 • c) Siguranța cu privire la impreimuiri, presupune asigurarea protecției copiilor (locuințe, scoli, grădinițe), impotriva riscului de accidentare, in caz de:

 • •   Escaladare

o Inaltimea curenta a împrejmuirilor va fi min 1,20 m

o Gaedurile cu h<1,80 nu se vor rezolva cu elemente ascuțite la partea superioara

o La gardurile in trepte, partea inalta trebuie sa depaseasca partea joasa imediat alaturata cu min. 0,25 m

 • •   Catarare

o Gardurile trebuie astfel rezolvat pe inaltimea de h= 0,304-1,00 , incat sa evite posibilitatea catararii

 • •   Penetrare

o Distanta intre montantii gardului, sau diametrul eventualeor orificii, va fi: max 10 cm

 • •   Gardurile perimetrale incintei vor fi dublate de garduri vii (conform NP 011 -97)

 • •   Gardul si porțile vor fi opace pana la h=70 cm (conform NP 011-97)


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • d)   Siguranța cu privire la accesul in clădire

Se va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin:

 • •   Oboseala excesiva

o 2h+l-58-s-60 cm- in clădiri cu copii de varsta preșcolara

o Pentru accesul persoanelor blocate in scaun rulant, se va prevedea o rampa, avand panta max 8%

 • •   Coliziune

o Accesul in clădire este retras din circulația exterioara.(cazul clădirilor la strada). Aici accesul se face din incinta;

o Accesul in clădire se face prin 3 accese detaliate ia subpunctul IX. Numărul de accese in clădire este determinat de marimea cresei

o accesele in clădire a copiilor cu însoțitori se vor rezolva cu usi in doua canaturi, fara praguri cu l.min. 1,10 m (in cazul când depozitul pentru cărucioare se afla in clădire langa spațiu filtru-vestiar) (Conform NP 022-97)

o Lățime libera rampa si scara min. 1,20m.

o accesele in holuri si săli de așteptare vor fi prevăzute cu Windfanguri (Conform NP 022-97)

 • •   Cădere in gol

o Rampele, scările si platforma de acces vor avea balustrada de protecție h = min. 0,90m

 • •   Alunecare

o Finisajul va fi realizat din materiale antiderapante

 • •   împiedicare

o Treptele vor fi realizate fara nas;

o Grătarul pentru curatat încălțăminte va avea orificii de max. 1,5cm

 • e)   Siguranța cu privire la circulația interioara

Se va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin:

 • •   Alunecare

o Statul de uzura al pardoselilor va fi realizat din materiale antiderapante (in special in încăperi cu umiditate si murdărie ridicata)

o sa aiba continuitate pe tot nivelul, eventualele denivelări se vor prelua prin pante de max. 8% racordate lin la suprafețele orizontale;

o sa aiba rezistenta la uzura, sa nu producă praf sau scame prin erodare; îmbinările sau rosturile de montaj sa nu duca laagatare sau impiedicare ;

 • •   împiedicare

o Denivelare admis: max. 0,025m

o Pe traseele cailor de evacuare nu vor fi denivelări sau praguri

o Nu exista trepte izolate

 • •   Contactul cu proeminent joase

o înălțime libera de trecere h = min. 2,1 Om

 • •   Coliziune

o Latimea libera a coridorului va fi de 1, 65 m (minim fiind de 1,40- pentru mai mult de 50 persoane si pentru copii cu insotitor) (conform NP 011 -97 si conform NP118-99- care cere majorarea cu 50% a lățimii libere necesare- in cazul de fata; pentru 2 fluxuri)

o   Inaltimea libera a usillor nu va fi mai mica de 2,04 m (ianltime gol 2,10)

o   ușile ce despart spatiile in care se găsesc copii de spatiile tehnicogospodaresti, vor avea prevăzute

sisteme de etanșate si vor purta marcaje de interzicere a accesului;

 • •   Producere de panica

o    traseul fluxurilor de circulație va fi clar, liber si comod;

o   circulația va fi           subliniata si           dirijata prin           dispunerea mobilierului           specific

destinației; fluxul de circulație, in clădiri publice, va fi fluent, lesnicios si cat mai scurt, fara ocolișuri sau întoarceri nejustificate;

o in clădiri publice se va asigura un sistem informațional si de alarma, corespunzător necesităților specifice destinației (inclusiv pentru persoane cu handicap), pe tot traseul fluxurilor de circulație;

o traseul de circulație, al fluxurilor de tipuri si destinații diferite, din clădiri publice, vor fi astfel concepute, incat sa nu se intersecteze;

o caile de evacuare se vor atenționa prin marcaje corespunzătoare, (inclusiv pentru persoane cu handicap);

o toate ușile cailor de evacuare se vor deschide in sensul evacuării.

 • f)   Siguranța cu privire la schimbările de nivei (galerii, balcoane, ferestre)

Se va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin:

o la ferestre cu parapet sub 0,90 m, se prevăd balustrade de protecție h = 0,90 m (STAS 6131).

o suprafețele vitrate (usi, ferestre, pereți) vor fi rezolvate plin pana la inaltimea de 1,00 m (din materiale rezistente la lovire).

 • g)   Siguranța cu privire la deplasarea pe scări si rampe

Se va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin:


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • •   Oboseala excesiva

o Relația intre trepte si contratrepte: 2h +1 = 58-r60 (h= max 15 cm)- conform NP 063-02

 • •   Cădere

o Se va prevedea balustrada de protecție (h = 0,90 m) pe lateralul podestului din fata intrărilor, tara elemente orizontale sau elemente decorative proeminente cu potențial de catarare, cu distanta intre montanti - max. 10 cm- cu mana curenta la 0,90 m si o a doua mana curenta la 0,60 m (conform NP 022-97)

o Mana curenta va fi astfel conformată incat sa fie ușor cuprinsa cu mana, 0 - max 4-5cm (conform NP 022-97)

 • •   Alunecare

o Finisajul rampelor va fi realizat din materiale antiderapante

Dimensionări

 • •   Latimea libera a ușilor va fi de:

 • •   0,90 m la ușile de evacuare (conform NP118-99);

 • •   min. 0,80 m la grupurile sanitare (conform NP 022-97)

 • •   min. 1,00 m la dormitor, sălile de joc, izolare copil medical, tratament, administrație, etc (conform NP 022-97)

Modul de soluționare a elementelor de construcție si dotare fixe, situate pe caile de cirulatie: prin modul de amplasare nu vor limita sau împiedica circulația, nu se vor ciocni intre ele la deschideri consecutive.

Condiții de rezolvare a pardoselilor. Pardoselile trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

 • •   Sa fie plane, netede, antiderapante, cu continuitate.

 • •   Rezistente la uzura, sa nu producă praf sau scame prin erodare;

 • •   îmbinările sau rosturile de montaj sa nu duca la agatare sau împiedicare;

 • •    Sa fie aseptice, cu plinte perimetrale rotunjite, din același materiale, etase;

 • •   Sa aibe coeficient de conductibilitate termica si electrica redusa

 • h)   Siguranța cu privire la întreținerea vitraielor, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la inaltime in timpul lucrărilor de curățire, vopsire, reparații a ferestrelor (ochiuri mobile si fixe) a fațadelor vitrate si a luminatoarelor.

 • i)    Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

Nu este cazul

 • j)    Securitatea la intruziuni si efracții

 • •   Se vor prevedea elemente de închidere a clădirii: usi, ferestre;

 • •   Se vor utiliza materiale de construcție si finisaj care sa nu permită incuibarea insectelor;

 • •    Ghenele de instalații vor fi marcate etanș, dar cu soluții (usite) de acces pentru lucrări de salubritate, intretinere.

 • •   închiderea parimetrala va avea prevăzută la partea inferioara, pe o înălțime de 70 de cm, material opac

 • E.  Protecție împotriva zgomotului

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performanta stabilit conform reglementarilor tehnice in vigoare) va fi realiza printr-o serie de masuri constructive, cum sunt:

 • •   Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri, prin masa planseelor;

 • •   Izolarea la zgomotul de impact, prin pardoseli care amortizează zgomotul (se poate prevede fonoizolatie cu polistiren extrudat 5cm grosime sub pardoselile de la parter)

f

 • •   Izolarea acustica la zgomotul provenit din spatii adiacente, prin elemente de construcție care asigura un nivel de zgomot sub 38dB in spatiile comune.

 • F.  Economie de energie si izolare termica

Clădirea va respecta standardul de izolare termica C107/2010-C107-2, avand ziduri de 30 cm + 10 cm izolație vata minerala, tamplarie PVC cu geam termoizolant ceea ce corespunde protecției C107/2010-C107.

Utilizare sustenabila a resurselor naturale

La realizarea obiectivului se vor folosi doar materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum redus de energie.

Organizarea de șantier

Lucrările de organizare de șantier trebuie sa se desfasoara in conformitate cu toate masurile de siguranța. Caile de circulație adiacente trebuie sa ramana libere pentru a exista o fluenta in circulația perimetrala atat a persoanelor, cat si a autovehiculelor. Șantierul trebuie împrejmuit cu panouri provizorii care sa preîntâmpine pătrunderea altor persoane pe șantier. Accesul in șantier va fi controlat. Se vor lua toate masurile de preîntâmpinare a poluării aerului, apei, solului in timpul lucrărilor de (            execuție. La ieșirea din șantier se va prevedea un punct de spalare a utilajelor care părăsesc perimetrul șantierului.

Instrucțiuni pentru urmărirea curenta a comportării in timp a construcției

Conform Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor - P130-1999. Urmărirea in timp este una de tip curenta, nu necesita proiect de urmărire speciala.

Aceste obligații revin proiectantilor, verificatorilor de proiecte, executantilor, responsabililor cu execuția si cu exploatarea, beneficiarilor, producătorilor de echipamente. Soluțiile tehnice prevăzute prin prezentul proiect cauta sa satisfaca aceste cerințe de calitate.

PREVEDERI FINALE

Lucrările vor fi încredințate spre executare unor firme specializate si atestate pentru categoriile respective de lucrări si vor fi supravegheate de un diriginte de șantier atestat.

Eventualele modificări necesare a fi aduse proiectului pe parcursul execuției lucrărilor datorita unor situații neprevăzute, vor fi aduse la cunostiinta proiectantului din timp, pentru stabilirea solutiiloe in conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor modificări fara avizul proiectantului il poate absolvi pe acesta de răspundere fata de eventualele consecințe.

V.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Bugetul local.

8. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

 • VI.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

Pentru realizarea studiului de fezabilitate Primăria Municipiului Bacau a emis Certificatul de Urbanism nr. 118 data de 21.02.2018 in scopul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA „Nicu Enea””.

 • VI.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

A fost obținute extrasul de carte funciara nr. 3484 din data de 17.01.2018 pentru terenul cu nr. cad. 7351 in suprafața de 15845mp, teren intravilan parțial împrejmuit aflat in proprietatea Municipiului Bacau.

 • VI.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

A fost emis de către Agenția pentru Proiecția Mediului Bacau si se regăsește anexat prezentei documentații.

 • VI.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Conform Certificatului de Urbanism nr. 118 data de 21.02.2018 in scopul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA „Nicu Enea” au fost solicitate următoarele avize: alimentare cu energie electrica, securitatea la incendiu, sanatatea populației, protecție civila, avize ce au fost obținute si se regăsesc atașate prezentei documentații.

 • VI.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

A fost realizat in sistem de proiecție STEREO 1970, depus spre avizare si avizat favorabil de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau si se regăsește atașat prezentei documentații.

VI-6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

Conform Certificatului de Urbanism nr. 118 data de 21.02.2018 In scopul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA „Nicu Enea” au fost solicitate următoarele avize:

Alimentare cu energie electrica - nr. 1001801149/24.04.2018; securitatea la incendiu - nr. 706098/24.04.2018;

protecție civila - nr. 706097/24.04.2018;

100


Studiu de fezabilitate


www.1design.ro


 • -   sanatatea populației - nu s-a putut obtinut la faza SF;

 • -   mediu - nr. 4608/NA 814/16.04.2018

7 IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

VI1.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Investiția de baza (imobilul) va fi derulata de către Primăria Municipiului Bacau din fondurile alocate in conformitate cu bugetul aprobat. Costurile privind utilitățile, extinderea rețelelor sau bransarea la rețele existente in zona sunt in sarcina Unitatii Teritorial Administrative (UAT) Bacau.

f....."

 • VII.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

  Nr. Crt.

  Grafic de realizare

  ANUL1

  ANUL 2

  ANUL 3

  Nr. LUNI

  Nr. LUNI

  Nr. LUNI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1 2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1

  2

  1

  Organizare proceduri de achiziție publica pentru atribuirea contractului de proiectare fazele P.T.- O.E., D.T.A.C. si de execuție a lucrărilor de construcție

  2

  Organizare proceduri de achiziție publica pentru atribuirea contractului pentru servicii de consultanta

  3

  Consultanta

  4

  Obținere avize, acorduri si autorizații conform fazelor de proiectare

  5

  Organizare de șantier

  6

  Asistenta tehnica

  7

  Proiectare fazele P.T.- D.E., D.T.A.C.

  8

  Execuție lucrări de construcție

  9

  Organizare proceduri de achiziție publica pentru atribuirea contractului de servicii de dirigentie de șantier

  10

  Dirigentie de șantier

  11

  Racordare la utilitati

  12

  Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

  13

  Achiziție dotări

  14

  Dotarea imobilului

  15

  Recepția la terminarea lucrărilor de construcție

AcAACJCHÎ         ?C'U- A •njMLPKA^jA

3. CONCLUZH Sî RECOMANDĂRI

AT Aa^A? C-■>■   BAL AA

CV&2&".               .;


K^fA^AnjA......J

___—^ j

AteMîu - CnsHsM 8ÂLAH |


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/142 din 2 l ‘ U18

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. //<f Din: 2 1. FEB. ZGld

în scopul:

1.1. LA) CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA "NICU ENEA"

Ca urmare cererii adresate de__MUNICIPIUL BACAU__

cu domiciliul\sediul în județul____________BACaU____________, localitatea_____________BACAU

satul___________________________:___________________________, sectorul____-_________, cod poștal ______________z______________

strada              CALEA MARASESÎI             .nr 6      bl __________=

.........*-----------------------—’                            î sn,                et.             ap. -      , tel./fax_________________=________________, e-mail

înregistrată la nr. ___________1/142__________ din        09-02-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________-___________________________, sectorul - cod poștal: _______________7

strada__________CALEA ROMANULUI_________s nr. 144 bl                -

sc, ~     et-.... ~..........■. au-          sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral ;

735IȚE 76347)

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ___________250___________/_______2008

faza PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04,2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform in scrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciară pentru informare nr. 3484 din 17.01.2018 imobilul aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții, livada, școala, 2 magazii, WC.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă pentru instituții publice, servicii, inclusă în UTR 22. Terenul se află în zona "B” de impozitare.

1/4

Hh

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE - GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA ’NICU ENEA"

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAUjud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului ia elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

întocmit; NADA VIOLETA - CONSILIER

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

S D.T.A.C.                □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  • □ alimentare cu apă

  • □ canalizare

  — 0 alimentare cu energie electrică

  • □ alimentare cu energie termică


  • □ gaze naturale

  • □ telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban


  Alte avize/acorduri


  d.2) avize și acorduri privind:

  0 securitatea la incendiu              gg protecție civilă


  (2 sănătatea populației


  d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):


  d.4) Studii de specialitate

  e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);


  f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): taxa timbru arhitect

  scutit


  Prezentul certificat de urbanism are valabilitate. de !2 luni de’la data emiterii. v-J' \ 'M

  ,z


  PRIMAR,

  COSMINNECULA '

  L.S.                               i


  ARHITECT ȘEF,

  DIANA MIHAELA
  Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

  SCUTIT

  Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de 2 t fEB ZlHC


3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA "NICU ENEA"

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului,

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice,

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

întocmit: NADA VIOLETA - CONSILIER

2/4


Anexă la Certificat de urbanism nr.   //<F

din 2 1. FEB ZOIcL REGIM TEHNIC


Imobilul se afla in zona III - zona cu regim de înălțime pentru construcții impus. Funcțiunea dominanta a zonei:

 • - instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate în clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit).

 • - zona cu instituții de interes public si/sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban

Funcțiunile complementare admise:

 • - locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor propuse)

 • - circulație pietonala si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de învatamant, funcțiuni de sanatate, funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Utilizări interzise

Este interzisa realizarea de:

 • - construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează traffic intens sau pot genera riscuri tehnologice - unitati / servicii de mica industrie sau cu profil agricol;

 • - construcții ne reprezentative pentru oraș care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii;

 • - construcții care nu sunt legate direct de activitati permise în zona;

 • - construcții cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioșcuri) pe domeniul public, fara obținerea avizelor legale;

 • - plantații înalte si de amenajari ambientale ale spatiilor publice care pot afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea către monumentele de arhitectura sau desfasurarea în bune condiții a circulației auto. Pentru UTR 22 - zona de instituții publice si servicii se admite:

 • - regim de înălțime admis: P+1-2

 • - POT max = 75%

 • - CUT = 2,0

SE SOLICITA CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA ”NICU ENEA”

Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevăzute de normele sanitare.

Construcțiile existente in incinta Scolii "Nicu Enea" au regim de înălțime P - P+1.

Pentru grădiniță si cresa vor fi prevăzute:

 • - rampa acces pentru persoane cu handicap locomotor

 • - organizarea amplasamentului in patru zone:

o zona ocupata de construcție

o zona curții de recreație, de regula asfaltata

o zona terenurilor si instalațiilor sportive

o zona verde, inclusiv gradina de flori

 • - 2 accese carosabile separate pentru evacuări in caz de urgenta (cutremure, inundații, incendii) Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica. Aspectul exterior al grădiniței si cresei nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.

  PRIMAR

  COSMIN NECULĂ

/

/ /

întocmit: NADA        - CONSILIER

1/

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLANAN ZBOR 2010 SCARA 1:1000


IZ
Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 4608/NA 814/16.04.2018

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Construire grădiniță și creșă Școala Nicu Enea” propus a fi amplasat în Bacău, strada Calea Romanului, nr. 144, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 4608/13.04.2018;

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina webi http://apmbc.anpm.ro/


DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr. 42 nr., cod 5 40554, Târgu Mureș MUNICIPIUL BACAU -

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 234547427 Fax 0

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Târgu Mureș delgaz-grid.ro

Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul; Bacău

T 0234205474

F 0234205089

Bacau, 24.04.2018

LIVIU ALINEI

T 0728882229 c

Stimate client,

r

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr, 1001801149 emis în data de 24.04.2018

Cu respect, ing. Liviu ALINEI Emitent

Aviz de amplasament favorabil

.1001801149__________________ ,24.042018_________

Număr aviz                                 Eliberat la data

 • 1) Persoană juridică

  .MUNICIPIUL BACAU-

  Denumirea consumatorului

  Nr. Înregistrare la Reg. Comerțului

  .4278337

  cuî

  Atribut fiscal

  Reprezentat^) prin

  In calitate de


 • 2) Obioctivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. ,1001785947_______Z 11.04.2018__________________

pentru obiectivul: .Construire grădiniță si cresa școala "Nicu Enea"________________________________________________

de la adresa str. .CALEA ROMANULUI___________________________________________________________________

nr.^4____________bl./sc.,_________________ap.,_______cod postai .600377   localitate .BACAU______________________

comuna,_________________sector, județ,Bacău_______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

32 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Construire grădiniță si cresa școala "Nicu Enea” în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

-rețele electrice de joasă tensiune 20 m;

-rețele electrice de medie tensiune 550 m;

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

Sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

Sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro în centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr.

A.02 și a certificatului de urbanism nr. 118/21.02.2018

DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Târgu Mureș delgaz-grid.ro


Consiliul director

Perene Csulak

(Director General)

Carmen Teona Oltean

(Director General Adj.) Petre Radu

(Director General Adj.)

0

Sediul Central: lârgu Mureș CUI: 10976587

Atribut fiscal: RO

J26/326/2000

Capital social subscris ți vărsat:

773.257.777,50 RON

R011RNCB002600635I770003 BCR Bacău


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T 0234205474

F 0234205089


LIVIU ALINEI

T 0728882229

F


,1001801149 Nr.

,24.04.2018

Data


 • 3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de ,_____________________113,05 lei, s-a achitat cu

chitanța nr. .500002364460      /. 13.04.2018__________

 • - Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.

 • - în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului,

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

 • - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Se vor respecta prevederile normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat In Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE. In zona caii de acces LES trebuie protejat in tub PVC D150 mm, taiat pe generatoare si încastrat in beton. Lucrările de protejare LES 1 kV se vor executa de către o unitate specializata, atestata de ANRE, pe baza unui proiect tehnic Întocmit de un furnizor de servicii atestat de ANRE, avizat in CTE - SC Delgaz Grid SA. Executarea lucrărilor se va face in regim de tarif de racordare la solicitarea si pe cheltuiala beneficiarului. Construirea si depozitarea pe traseul LES 1 kV este strict interzisa. Se va asigura accesul personalului SC Delgaz Grid SA.inq. Liviu ALINEI_______

Reprezentat prin (Nume, Prenume).7122.00 Parcare.'1 l&j


BACĂU


5

1“

5


vl!TR2

104.58■ '«sili£î'i ■. ■ .■.hîii&x’ț

Contur parter

Construcție existenta funcțiune; școala regim de înălțime P+1

Construcție existenta ; t funcțiune: magazie regim de înălțime: P


Teren de sport


—Construcție existenta funcțiune: Wc regim de înălțime: P


Ofj rr,GR12.___

648000                                                                      648100

r........I AMPLASAMENT : nr. cadastral = 7351 (IE = 76347), UAT BACĂU

Limită intravilan                   OELGAZ GR 19-ANEXĂ

DelimitareUAT              l» ĂVIZ DE AMPLASAMENT

*                      «1:10011011 W/2W2018

ÎNTOCMIT INC.L.ALINEI i.

„MK./iua...........'91 ...2018 J

CuLie confirmă cu exemplarul c>n jrmvi 'UCH :u idiwrata ia daUt ce.........................22.0.1.2018..............

Irr-r/ji...............$0.cu chitanța nr 110.109*07-2048

i fieVcnt..................-■■•PoredanaGHINEA..........<■■■/ >■■

-------s c ONE DESIGN s.r.l.

BIROU DE PROIECTARE

Sucureeti, Pta Albâ lulia nr.4 bl.»3. sc.A. et.12. ap.60, Sector 3 | www.1deslgn.ro | officetgl dGsjm.rc


MUNICIPIUL BACAU


235/18MBC


NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI


SEF PROIECT


arh. Alexandru Cristian Balan


PROIECTAT


arh. Alexandru Cristian Balan


DESENAT


arh. Patricia Maria Savu


1/5000


Denumire prctecl


DATA'


MAR

2018


CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA "NICU ENEA" Str. Calea Romanului Nr, 144 Jud. Bacau. Mun. Bacau. Str. Calea Romanului, nr. 144. Nr. Cad 7351


tenumire planșa


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


S.F.


PLANȘA NR


A.01
SEF PROIECT

arh. Alexandru Cristian Balan

PROIECTAT

arh. Alexandru Cristian Balan

DESENAT

arh. Patricia Maria Savu


Clasa de importanta a construcției II - "Construcții de importanta deosebita" Categoria "C" de importanta - "Importanta normala" conform HG 766/97 Zona de seismica de calcul cu: ag= 0.35 g si Tc=0,7 s, Pconv= 250 kPaStrat hidroizolatie membrana ardezie

Hidroizolatie strat 1

Difuzie

Amorsa

Sapa armata

Termoizolatie polistiren extrudat 5 cm

Bariera contra vaporilor

Strat de difuzie

Sapa beton de panta 2%

Placa (18 cm) 3lab armata

Tavan fals gips-carton

Finisaj vopsea lavabila


+7.90


+7.72


±0.00


__~ pTacaB.7V


NOTA:

 • 1. Planurile de arhitectura se vor citi in mod obligatoriu impreuna cu planurile de rezistenta si instalații

 • 2. Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe șantier. înainte de procurarea materialelor si inceperea execuției, pentru toate categoriile de lucrări.


 • 5. Nu se va multiplica documentația in vederea folosirii pentru alta lucrare.

 • 6. Toate dimensiunile vor fi verificate pe șantier inainte de inceperea oricărei lucrări sau desene. Orice discrepanta aparuta in aceste desene trebuie raportata acestui birou inainte de inceperea oricărei lucrări, in caz contrar, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.

7 Cotele indicate in desen vor fi preferate cotelor măsurate pe desen.

8. Beneficiarul nu va incepe lucrările decât după obținerea tuturor acordurilor si avizelor necesare prevăzute de leqislatia in vigoare.


Covor PVC___________

Strat de poza

Sapa beton

Placa beton armat Tavan fals gips-carton pe structura metalica Finisaj vopsea lavabila


~pkca~BA ___


CWfNUi.ARHfTECTL

OtN ROMÂNIA


Alexandru


> Arnrtect cu

"One Design" este marca înregistrata la OSIM sub nr. 130701. Toate drepturile sunt rozervate S.C. ONE


s c ONE DESIGN «4.

BIROU DE PROIECTARE

București. Pta. Alba lulia nr.4. bl.i3, sc.A, et12, ap.60, Sector 3 | www.1design.ro | office@1desi

J40/ 10827/2


NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


arh Alexandru Cristian Balan


arh. Patricia Maria Savu


arh. Patricia Maria Savu1/100


DATA:


01 /

2018


MUNICIPIUL BACAU


F|N|Ț


NR. PROIECT


235/18MBC


Denumire proiect

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA "NICU ENEA"

Str. Calea Romanului, nr. 144, Nr. Cad 7351.Mun. Bacau, Jud. Bacau


Denumire planșa:SECȚIUNE BBClasa de importanta a construcției II - "Construcții de importanta deosebita' Categoria "C" de importanta - "Importanta normala" conform HG 766/97 Zona de seismica de calcul cu: ag= 0.35 g si Tc=0,7 s, Pconv= 250 kPa


Profil tabla

Ral 7015


Tencuiala decorativa culoare RAL1018


Tencuiala decorativa culoare RAL 7015


Tâmplari» PVC_______

cu geam termoizolant culoare gri antracit RAL


Tencuiala decorativa

culoare RAL9016placa g.Ă.


Sipci lemn 2x5 vopsite RAL 6017


Sipci lemn 2x5 vopsite RAL 5017


Sipci lemn 2x5 vopsite RAL 3031


Sipci lemn 2x5 vopsite RAL 1018


placa BA


+4.00


placa BA


in ±0.00

^FINJTv---

___jpfacăT}.7C


Soclu tencuiala mozaicata culoare: RAL 7011


±0.00 ---▼fJNIT


NOTA:

 • 1. Planurile de arhitectura se vor citi in mod obligatoriu impreuna cu planurile de rezistenta si instalații

 • 2. Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe șantier, inainte de procurarea materialelor si inceperea execuției, pentru toate categoriile de lucrări.

 • 3. Constructorul se obliga sa anunțe arhitectul daca apar necaritati pe șantier sau daca dimensiunile si/sau detaliile specifice lipsesc din desene inainte de inceperea lucrărilor pe șantier.

 • 4. Toate desenele in original, specificațiile si drepturile de autor sunt proprietatea One Design srl.

 • 5. Nu se va multiplica documentația in vederea folosirii pentru alta lucrare.

 • 6. Toate dimensiunile vor fi verificate pe șantier inainte de inceperea oricărei lucrări sau desene. Orice discrepanta aparuta in aceste desene trebuie raportata acestui birou inainte de inceperea oricărei lucrări, in caz contrar, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.

 • 7. Cotele indicate in desen vor fi preferate cotelor măsurate pe desen.

 • 8. Beneficiarul nu va incepe lucrările decât după obținerea tuturor acordurilor si avizelor necesare prevăzute de legislația in vigoare.


-------A


<   <.    Z'X ' A 4 Z A / Z/Z Z / -X 'Z-Z Z / X Z V' -V / <

z^zWM^TECTILQR ew^omAnia

/

/6576

Ale/

andru - Cristian

cu drept de samnaturâ


“One Design" este marca înregistrata la OSIM sub nr. 130701. Toate dreptunle sunt rezervate S.C. ONE DESIGN S.R.L. | Standard de calitate implefnentat ISO 9001.2008
VERIFICATOR / EXPERT


NUMELE


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA


s.c. ONE DESIGN

BIROU DE PROIECTARE

București, Pta. Alba lulia nr.4. WJ3. scA, et.12. ap.60, Sector 31 www.1design.ro | office(§1

J40/ 10827


NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


S.R.L.


SCARA:


Beneficiar


MUNICIPIUL BACAU


NR. PROIECT:


235/18MBC


arh. Alexandru Cristian Balan


arh. Patricia Maria Savu


arh. Patricia Maria Savu1/100


DATA"


Denumire proiect

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA "NICU ENEA"

Str. Calea Romanului, nr. 144, Nr. Cad 7351,Mun. Bacau, Jud. Bacau


FAZA


S.F.FAȚADA ESTClasa de importanta a construcției II - "Construcții de importanta deosebita" Categoria "C" de importanta - "Importanta normala" conform HG 766/97 Zona de seismica de calcul cu: ag= 0.35 g si Tc=0,7 s, Pconv= 250 kPa

+-0.42

▼--


±0.00

+-0.42 FINIT
O
NOTA:

 • 1. Planurile de arhitectura se vor citi in mod obligatoriu impreuna cu planurile de rezistenta si instalații

 • 2. Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor si inceperea execuției, pentru toate categoriile de lucrări.


 • 4. Toate desenele in original, specificațiile si drepturile de autor sunt proprietatea One Design srl.

 • 5. Nu se va multiplica documentația in vederea folosirii pentru alta lucrare.

 • 6. Toate dimensiunile vor fi verificate pe șantier inainte de inceperea oricărei lucrări sau desene. Orice discrepanta aparuta in aceste desene trebuie raportata acestui birou inainte de inceperea oricărei lucrări, in caz contrar, contractorul se va face responsabil pentru aceasta.

 • 7. Cotele indicate in desen vor fi preferate cotelor măsurate pe desen.

 • 8. Beneficiarul nu va incepe lucrările decât după obținerea tuturor acordurilor si avizelor necesare prevăzute de legislația in vigoare.


s.c. ONE DESIGN «u

BIROU DE PROIECTARE

București. Pta. Alba lulia nr.4. bl.i3, scA, et12, ap.60. Sector 31 www.1design.ro | office@1des»gTT.                                J40 / 10827/2


NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NR. PROIECT:


arh. Alexandru Cristian Balan


arh. Patricia Maria Savu


aih. Patricia Maria SavuMUNICIPIUL BACAU


235/18MBC


CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA "NICU ENEA"

Str. Calea Romanului, nr. 144, Nr. Cad 7351,Mun. Bacau, dud. BacauObiect 2: Centrala Termica
DETALIU COFRAJ SI ARMARE

GRINDA


PLACA B.A. 15CM POLISTIRFN 5CM PIETRIȘ 10CM UMPLUTURA


săpătură-EXECUȚIE:

- In etapele de trasare, montare cofraje, montare susțineri cofraje, fasonare armaturi, montare armaturi si punere in opera a betonului se vor respecta condițiile impuse de normativul NE 012/2 -"Normativ pentru producerea betonului si execuția lucrărilor din beton armat”;

- Se vor respecta normele de protecție a muncii;


NOTE TEREN FUNDAȚIE:

- stratificatie teren de fundare :


0.00......0.30 - sol vegetal

0.30......2.50 - argila nisipoasa cu elemente de pietriș

2.50......6.00 - pietriș mediu cu nisip grosier


VERIFICATOR / EXPERT


NUMELE


SEMNĂTURĂ


CERINȚA- presiuneo convenționala de calcul este de 250 kPa in gruparea fundamentala;


s c ONE DESIGN

BIROU DE PROIECTARE

București, Pta. Alba lulia nr.4, bl.i3, sc.A, et.12, ap.60, Sector 3 | www.1design.ro | office@1design.ro


NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


S.R.L.


SCARA:


Beneficiar:


NR. PROIECT:


J40 / 10827/20


arh. Alexandru Cristian Balan


ing. Bogdan Alexandru


ing. Bogdan Alexandru1:50

1:20


DATA:


06/2018


MUNICIPIUL BACAU


235/18MBC


Denumire proiect:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA "N1CU ENEA"

Str. Calea Romanului, nr. 144, Nr. Cad 7351,Mun. Bacau, Jud. Bacau


Denumire planșa:


PLAN GENERAL DE FUNDAȚII - CORP 3


FAZA:


S.F.
0.00......0.30 - sol vegetal

0.30......2.50 - argila nisipoasa cu elemente de pietriș

2.50......6.00 - pietriș mediu cu nisip grosier


NOTE:

-AMPLASAMENT:

-MINICIPIU BACAU, JUD. BACAU

-CLASA II DE IMPORTANTA, ag=0.35g, Tc=0.7s

-MATERIALE INFRASTRUCTURA:

 • - BETON ARMAT CLASA C16/20

 • - BETON SIMPLU CLASA C8/10

 • - OTEL Bst500C


-EXECUȚIE:

- In etapele de trasare, montare cofraje, montare susțineri cofraje, fasonare armaturi, montare armaturi si punere in opera a betonului se vor respecta condițiile impuse de normativul NE 012/2 -"Normativ pentru producerea betonului si execuția lucrărilor din beton armat”;

- Se vor respecta normele de protecție a muncii;
GOSPODĂRIA DE APA PENTRU CONSUM MENAJER2xRT 1 X4

□normal i’nchis


consumatori


OL-Dn32


OL-Dn50


Control nivel


Dn40


LEGENDA


RT1 y4 □normal închisa


ALIMENTARE APA RECE DE

CONSUM


2xRezervor apa din polietilena:

 • - capacitate 2000LZ

 • - preaplinZ canalizare - robinet golire Dn 25Z

-dimensiuni IxlxhZ 1955x690x1730mm.


RT CR

FI

M

EV


Rețea alimentare apa potabila

Circuit transmitere informații

Robinet de trecere cu etansare sfera si filet tipZ Clapeta retinereZ

Filtru "Z* reținere impurități□ Manometru verificare presiuneZ Electro-vana cu arc ZEJ1, 230V caz care inchide alimentarea cu apa potabila de la rețeaua publica atunci când rezervoarele sunt plineZ


SN

SB SPM

RH RA SS RP RG


Senzor nivel apa din rezervorZ

Sorb pentru aspirație pompez

Statie pompare apa rece pentru uz menajera Recipient de hidrofor cu membrana sub presiune Z Rezervor tampon pentru stocare apa receZ Supapa de sigurantaZ

Robinet cu plutitorZ Robinet golireaVERIFICATOR/ EXPERT

NUMELE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

ONE DESIGN

BIROU DE PROIECTARE

București. Pta. Alba luiia nr.4. bl.!3, scA at.12. ap.60. Sector 31      ldeslgn.ro | officeg1design.ro

SCARA:

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

NR. PROIECT:

220/17MBC

%

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SI CRESA ȘCOALA “NICU ENEA"

Str. Calea Romanului nr. 144, Nr. Cad 7351,Mun. Bacau. Jud. Bacau

FAZA:

NUMĂR REGISTRUL COMERȚULUI                           340/ lO^/^OjJ3

S.F.

SEF PROIECT

arh. Alexandru-Cristian Balan

DATA:

PROIECTAT

ing. Adrian Naomescu

07/2018

Demimife planșa:

PLANȘA NR:

SCHEMA FUNCȚIONALA A GOSPODĂRIEI DE APA

IS.01

DESENAT

ing. Adrian Naomescui 5 H

isEsa


I

Oaso de importanta a constrvcboi II ‘Canstructu de snportanta deosebi*.3* Cfllegona “C* do importanta ■Inxxxta.-Tta normala' conform HG 7G&97 Zona da sarsnwce do calcul cu ag= 0.35 g si Tc=0,7 s Pconv= 250 kPn


022-500x1 OOP

y M4W


1022^500x1000

y 994W


_ £53-500x1200

)$  1646W


fc


C33-5OOx12OO 033-500x1200 y 1646W)$ 1648W


500x12( 1646W


022-500x1000

994W


£22=5QaiSS!L i 7S5W


C22-500x1000 >5 99«W


v-


■r

; ?22-5QQx ?.Q9Q

L y 994W


1153W


■£1 -2 —

-

—hz'

r v: :

ij , ,

1


i        i :

r—

f

AJ

---«

£

£22-500; 700 y 807*

1———1


033-500x1200 033-500x1200

V 1646W y 1846W


033-500x1200 y 1646W


Circuit acces copii


Circuit spălătorie (curat-murdar)


Circuit personaj


Circuit mancare


i :

w


033-500x1200

y 1646W


53,-50013200 C33-5Q0xi2QQ yi64€W y 1646W


£33^500x1200 y 1646W

r

.....»■»'!

033^500x1200

% 1646W


C22-WQ.xiQQQ y M53W


022/500x1000 »* 994W


C22/600*600 y 692W


Radiator din otel, tip ponou cu o serpentina si doua panouri radiante, lungime lOOOmm, înălțime 500mm, putere termica 994W (80/60/20*0). echipot cu robinet tur. robinet retur, aerisitor. dop. avand y. sistem complet de prindere

Rodiotor din otel, tip panou cu doua serpentine si doua panouri radiante, lungime 600mm. inoltime 600mm. putere termica 692W (80/60/20*0), echipat cu robinet tur. robinet retur, aerisitor. dop. ovand y. sistem complet de prindere


033/500x1200

y 1646W


Red io tor din otel tip panou cu trei serpentine si trei pcnouri rediente. lungime 1200mm. înălțime 500mm, putere termica I646W (80/60/20^0). echipot cu robinet tur. robinet retur, aerisitor. dop. ovand y. sistem complet de prindere


ONE DESIGN,»

BIROU DE RROiECT.RECazan mural 72.6 kW


Cazan mural 72.6 kW


Cazan mural 72.6 kW


Radiatoare 210,0 kW


80/60 C


<j----

ACM la consumatori


NOTA:

 • 1. Centrala termica este prevăzută cu detector pentru gaze naturale cu prag de sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al cazanului (vezi proiectul de special,tale de alimentare cu gaze naturale).

 • 2. Centrala termica are un volum de 37mc

->are nevoie de o suprafața vitrata de minimum 1.85 mp

 • 3. Centrala termica are o putere termica totala instalata 217.8kW


LEGENDA:


1.T    Tablou electric de forța si de automatizare

 • 2     Aerisitor automat

 • 3     Cazan mural in condensatie

cu puterea nominala de 72.6 kW. pentru producere apa calda 80/60’C

 • 5     Pompa circulație

 • 6     Vana de izolare

 • 7      Manșon antivibratie

 • 8      Clapeta antiretur

 • 9      Filtru de impurități

 • 10    Supapa de siguranța

 • 11    Manometru

 • 12    Termometru

 • 13    Senzor de temperatura exterioara

 • 14     Vas de expansiune inchis

 • 15    Sonda de temperatura

17     Robinet de golire

 • 19    Senzor presiune minima

 • 20    Anticalcar magnetic

 • 21    Colector Dn80

 • 22     Distribuitor DnSO

 • 23     Vana de echilibrare hidraulica

 • 24    Vana cu 3 cai cu servomotor

 • 30    Statie de dedurizare - Rezervor de saramura

 • 31     Statie de dedurizare - Rezervor de rășini

 • 32     Butelie de egalizare a presiunii Dn150de la rețea apa rece (vezi proiect sanitare)


Pompe primar (producere) apa calda

P1.2.3        Pompe de circulație cazan-BEP

Pompe secundar (distribuție) apa calda

P4            Pompa de circulație simpla in linie (D/C - radiatoare)

L«9 merii, Hp=8.5 mCA; 1~ 0.19 kW

P5           Pompa de circulație simpla in linie (0/C - boiler ACM)

L»1 merii, Hp«6.0 mCA; 1~ 0.13 kW

-......- Circuit automatizare

------------ Țeava tur incalzire ------------ Țeava retur incalzirei

/

/

DP5T |

U££

car*

MM

M.WCP1XKAJ

ll»0U CE MOlECIAtE

1/100

SE

«F’KX?

tf///

OG*

*• BMVMk

C7/2D8

SCHEMA FUNCȚIONALA CENTRALA TERMICA

rr-03

r •