Hotărârea nr. 329/2019

Hotărârea nr. 329 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Armenilor din România Sucursala Bacău, în vederea realizării în comun a spectacolului stradal ”Festivalul armenesc – Hayastan, ediția a VI-a ”, în perioada 13-15 septembrie 2019.

)/*>

,y>HOTĂRÂREA NR. 329 DIN 30.08.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Armenilor din România sucursala Bacău în vederea realizării în comun a spectacolului stradal „Festivalul armenesc - Hayastan - ediția a Vl-a”, în perioada 13 -15 septembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere:

-Adresa înaintată de Uniunea Armenilor din România sucursala Bacău nr. 27/ 22.08.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 33937/ 22.08.2019 prin care solicită sprijinul în vederea organizării spectacolului stradal „Festivalul armenesc Hayastan - ediția a VI-a„, în perioada 13  15 septembrie 2019;

-Referatul nr. 33937/ 22.08.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Armenilor din România sucursala Bacău în vederea realizării în comun a spectacolului stradal „Festivalul armenesc Hayastan ediția a Vl-a”, în perioada 13-15 septembrie 2019 și alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8763/ 22.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8764/23.08.2019; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 8764/23.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1373/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1374/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1375/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

 • - Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.„a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și lit.”e”, alin.(7) lit.”d” și alin. (9) lit.”a” și art. 139 alin. (3) lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Armenilor din România sucursala Bacău în vederea realizării în comun a spectacolului stradal „Festivalul armenesc Hayastan - ediția a VI-a„, în perioada 13-15 septembrie 2019, conform Contractului de asociere - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, participarea la workshop-urile destinate tinerilor, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art. 1.

ART. 3. Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău evidențiată în bugetul evenimentului anexat adresei nr. 33937/ 22.08.2019, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Uniunii Armenilor din România, Sucursala Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘ             ȚĂ

RO


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ■SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU nicolafZovidiu POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 329 DIN 30.08.2019

CONTRACT- CADRU DE ASOCIERE

Nr.


«ofr««


L PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiu! Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Uniunea Armenilor din România - sucursala Bacău, denumit in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul Bacău, str. Oituz, nr. 52 - 54, având contul nr. _________________________________ deschis la ________________, Cod Fiscal _____________________, reprezentată prin ._____________, având funcția de

Au convenit in temeiul prevederilor

• Art. 129 alin.(2) lit.”d” și iit.”e”, alin.(7) lit.”d” și alin. (9) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codui administrativ, ale art. 1180, 1182,1166, 1171,1176,1179, 1270 și următoarele Cod Civil

• Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

IL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea organizării spectacolului stradal "Festivalul armenesc - Hayastan - ediția a VI-a”, în perioada 13 - 15 septembrie 2019.

 • (2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 110,164 lei, din care Municipiul Bacau aiocă suma de 10.000 lei pentru închiriere scenă, lumini și sonorizare.

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa a oce evenimentului prevăzut la Art 1 (1) suma maxima de 10.000 iei, mediatizarea expoziției pe site-ul instituției, participarea la workshop-uriie destinare tinerilor. Suma va fi virata in contul nr. _____________________________________.         deschis Ia _____________________________, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr. .................

Art 4. (!) Uniunea Armenilor din România - sucursala Bacău se obliga:

 • •  Sa aloce pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municiDiulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Uniunea Armenilor din România - sucursala Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Uniunea Armenilor din România - sucursala Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de ia data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul"

 • (3) Uniunea Armenilor din România - sucursala Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Uniunea Armenilor din România - sucursala Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Uniunea Armenilor din România - sucursala Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instlintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea ior sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferii condamnări definitive da’orate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careta nici un apei nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Uniunii Armenilor din România - sucursala Bacău, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesului comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art. 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Uniunea Armenilor din România - sucursala Bacău isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării spectacolului stradal „Festivalul armenesc - Hayastan - ediția a Vl-a” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI. FORTA MAJORA

Art 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumare de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa f e lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora arc caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea .partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de ia apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe Ia executarea contractului în continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Artl4 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucru] si care exclude culpa pârtii care îl invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau PRIMAR COSMIN NECULA

Uniunea Armenilor din România -sucursala Bacău

Direcția Economica

Direcția Juridica

SERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDÂNEL
CONTRASEMNEAZAVPE

ț SECRETARUL G1

NICOLAE //OVIDIU POPOVICI


EGALITATE UN. BACĂU