Hotărârea nr. 328/2019

Hotărârea nr. 328 din 30.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. teren din Strada Plopilor, nr.13A și realizarea lucrărilor de Construire Locuință Individuală, Anexă Gospodărească, Strada Plopilor, nr.13A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIARI: TĂTARU CONSTANTIN ȘI TĂTARU LILIA


HOTĂRÂREA NR. 328 DIN 30.08.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. teren din Str. Plopilor, nr. 13 A si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODĂREASCA, STR. PLOPILOR, NR. 13 A din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: TATARU CONSTANTIN SI TATARU LILIA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere :

-Cererea nr. 33321.09.08.2019 a D-LOR TATARU CONSTANTIN SI TATARU LILIA prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 219/09.04.2019 eliberat de Primăria Municipiului Bacau; -Avizul de Oportunitate nr. 6209/12.06.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului inregistrat sub nr. 3220/22.03.2019 ;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 8357 din 12.08.2019;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 8358 din 12.08.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8359 din 12.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8842/23.08.2019;

-Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 8360/12.08.2019 ;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice, înregistrată cu nr. 8734/22.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1369'29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1370/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 1883/17.05.2019; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002178221/14.05.2019 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. -Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil pentru acces la rețea gaz Bacau al SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211642888/16.05.2019;

-Adresa nr. 7997/22.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 1610/30.01.2019;

-Adresa cu nr. 334/08.02.2019 emisa de Direcția Județeană pentru Cultura, Bacau ;

-Acordul A.N.I. cu nr. 29/08.02.2019 ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. cu nr. 17/02.08.2019;

-Declarația autentificata sub nr. 571/22.02.2018 la Biroul Individual Notarial Zaharia - Ciorcila Carmen;

-Studiul geotehnic intocmit de S.C. VLAD STUDIO DESIGN S.R.L. ;

-Procesul-Verbal de Recepție 203/2019 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 12.03.2019;

-Procesul-Verbal de Recepție 3992/2018 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 18.0.7.2019 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25 alin. (1), art. 31A3, art. 32 alin. (1) lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. “h” si alin. (5), art. 56 alin. (4), alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 124, alin. (1) si alin. (3), ale art. 125, ale art. 139, alin. (3), lit. « e » si alin. (6), ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. « a », ale art. 197, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. « a » si lit. « b » din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

In baza prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (3) lit. ”e” și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. teren din Str. Plopilor, nr. 13 A, nr. cadastral 69460 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODĂREASCA, STR. PLOPILOR, NR. 13 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr. 1 - Planșa U2 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: TATARU CONSTANTIN SI TATARU LILIA, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. R.L.U.:

 • - ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. din str. Plopilor, nr. 13 A; funcțiuni predominante: zona locuințe individuale;

 • - regim de construire: LOCUINȚA:

 • - regim de inaltime: P + M; Sc - 100,00 m.p.; Scd = 200,00 m.p.

 • - H max. = 7,00 m;

 • - regim de construire: ANEXA GOSPODĂREASCA:

 • - regim de inaltime: P; Sc = Scd “ 150,00 m.p.

 • - POT max. = 38%;

 • - CUT max. =0,53;

 • - retragerea minima de la aliniament = 14,00 m.l.;

 • - retrageri minime față de limitele laterale =se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale ale parcelei conf. Codului Civil, distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevăzute in normele sanitare;

 • - retrageri minime fata de limitele posterioare = se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale ale parcelei conf. Codului Civil, distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevăzute in normele sanitare;

 • - circulații și accese: accesul carosabil si pietonal se va realiza din str. Plopilor, fara a afecta traficul auto si pietonal al principalei artere de circulație; Locul de parcare se va amenaja in incinta amplasamentului;

 • - echipare tehnico-edilitară: racordarea la rețelele edilitare existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de deținătorii de rețele.

ART. 2 Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE/pVIDIU POPOVICI

ROMANI A

JUDEȚUL BACĂU______ ._

CONSILIUL LOCAL BACĂU
INDICATORI URBANISTICI

P.O.T. max. admis

C.U.T. max. admis

Regim de înălțime max. admis P+2

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

LOCUINȚA P+M :

Sc           = 100 mp

Sdc         - 200 mp

Hmax = 7,00

ANEXA P:

Sc = Sdc = 150 mp

POT = 38 %

CUT = 0,53

CONTRASE MNEAZA PENTRU LEGALITATE  i SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  NICDLAE - DVIDIU POPOVICI


ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 328 DIN 30.08.201Î

V \ / • i

N.C.P,

Ă<tn<ur


LOCUINȚA


tnștructil


str. Izvoare


Trotuar


Parcel{2)

No. Pnt.

Outline pointscoord.

Lengths ««fes Ui.i+1)

X[m)

Y(ml

1

581173.880

647986.930

15.333

2

561181.770

647999.943

34.258

3

561148.950

640008.795

2.881

4

561148.831

648006.917

6.124

5

561142.707

648006.869

6.676

6

561136.048

648007.339

7.330

7

561128.732

648007.796

8.160

8

561129 670

647989.690

45.803

A(2)=649.72mp P=126.566m

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

SISTEM DE REFERINȚA MAREA NEAGRA PP7J


PREȘEDINȚIPROIECTANT

BIROU INDIV.DE ARH.BOGD

C.I.F. 19431276 lnreg.O.A.R Bc.-Nt. nr

Numele

COORDONATOR

carh.EUGENIA BEURAN

proiectat

arh. BOGDAN TIMIUE

I

desenat

arh. BOGDAN TIMILIE□ I T-7 PLAN URBANISTIC r U A.    ZONAL w

JUDEȚUL BACAU MUNICIPIUL BACĂU

CONSTRUIRE LOCUINȚA , ANEXA GOSPODĂREASCA si ÎMPREJMUIRE

U 2. REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE


LEGENDA


o O O ©LIMITA ZONEI STUDIATE —LIMITA TERENULUI l^t|WK?P.U-Z.

I ÎZONA LOCUINȚE SI WNgJlU^COMPLEMENTARE

I ~~~1ZONA INSTITUT!! PUBLICE, SERVICII

[

[

[


JZONA GOSPODĂRIE COMUNALA ]ZONA CIRCULAȚII CAROSABILE ]ZONA CIRCULAȚII PIETONALE g~>^ZONA CU INTERDICȚIE DE-€0NSTRtttR1

P.U.G. APROBAT PRIN H(țl BACf SrXlZONA EDIFICABILA □ “ fCLADIRI PROPUSE -----REGIM DE ALINIERE

COMISIA TPHWC4           £A

TEftlTORlUtUI 9< ORSAWSM

VIZAT SPRE NESCHIM8ARE


Nf.


-A. ACCES PIETONALSI CAROSABIL


Semnătura

BILANȚ TERITORIAL - LOT REGLEMENTAT

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

Zonă locuințe și f. complementare cu interdicție^ construire

649,72

100

0,00

0

Zonă^ctiuM^ ^complementare^.;

0

649,72

100

>9,7$

100

649,72

100