Hotărârea nr. 327/2019

Hotărârea nr. 327 din 30.08.2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău.

(f//

Y//Z


o ea/a/''//■ '//a'afct/aa/a ^T^aeaa

HOTĂRÂREA NR. 327 DIN 30.08.2019

privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante Ia 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art.l33(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere :

-Referatul nr. 8773/ 22.08.2019 al Direcției Economice Taxe și Impozite, cu propunerea de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive nr. 8775/ 22.08.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8776/23.08.2019;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 8776/22.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1360/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.l 361/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1362/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l363/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1364/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;

 • - Prevederile art. 32 din OG nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilitați fiscale;

 • - Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin.(3) lit. ”a” și ”c” și alin. (5)

din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău.

Art.2. - Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.~ Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice - Impozite și Taxe Locale.

Art.5.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se va comunica in

termenul legal 1

Listitutiei Prefectului - Județul Bacau.

PREȘEDINTE q ROMICĂ BO

ȘEDINȚĂ           i' CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

COI                 SECRETARUL GENERĂL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OY4DIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 327 DIN 30.08.2019


Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău

1. Dispoziții generale

 • (1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau entități fără persoanlitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principalerestante administrate de organul fiscal local al municipiului Bacău.

 • (2) Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege:

 • a) obligații bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată

până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

 • c) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale finalizata până la data depunerii cererii și care privesc creanțe bugetare stabilite până la data de 31 decembrie 2018 ;

 • d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

 • a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • (5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

2. Obiectivul și scopul procedurii

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și de respectare a egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale.

3. Durata aplicării procedurii

Prezenta procedură se aplică de la data aprobării hotărârii până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

4. Condițiile de anulare a accesoriilor

Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie

2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

S. Modalitatea de implementare a procedurii

Contribuabilii interesați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, până cel târziu la data de 15 decembrie 2019. Cererea se depune la registratura deschisă la sediul organului fiscal local respectiv Direcția Economică - impozite și taxe locale. In prealabil cererea este vizată de salariații din cadrul Biroului unic de relații cu publicul, moment în care aceștia eliberează din oficiu un certificat fiscal informativ, ce se înmânează contribuabilului, din care vor rezulta atât creanțele principale restante și curente scadente ce trebuie achitate cât și suma ce urmează a fi anulată.

în termen de maxim 10 zile lucrătoare salariații cu atribuții atât în stabilirea cât și executarea silită vor analiza dacă impozitele și taxele locale înscrise în certificatul de atestare sunt stabilite în mod corect, dacă contribuabilul are depuse toate declarațiile fiscale, dacă nu există litigii sau sume pentru care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a executării silite.

în cazul în care se constată neconcordanțe în evidențele fiscale contribuabilul este înștiințat de îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea clarificăriilor necesare. în acest caz soluționarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 de zile.

In urma analizei efectuate, se va întocmi in comun de către salariații cu atribuții de stabilire cât și de executare silită persoane fizice sau juridice o decizie de acordare/neacordare a anulării accesoriilor. Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliu Local.

Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 207/2015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale.

Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local în baza art.270 din Legea 207/2015. Soluționarea contestației se face cu respectarea Titlului VIII “Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale” din Legea 207/2015.

Din momentul comunicării deciziei de aprobare a anulării accesoriilor, contribuabilii au obligația ca până cel târziu la data de 15 decembrie 2019 să achite:

 • a) toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local;

 • b) obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată scadente cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și data plății efective.

Scăderea efectivă din evidențele fiscale a accesoriilor operează după aprobarea cererii de anulare în momentul achitării creanțelor bugetare sus menționate.

Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MUNICIPIUL BACĂU

Direcția economică - impozite și taxe locale

Str, Vasile Alecsandri nr.63

Codul de identificare fiscală: 4278337 Nr.

DECIZIE privind aprobarea/respingeiea cererii de anulare a accesoriilor

Având în vedere :

- Cererea nr.......din data........privind contribuabilul

persoană fizică : Nume prenume............... domiciliul..................,

CNP...................

persoana juridică : Denumirea societății..................sediul..................

C1F.................

Prevederile OG nr.6 din 31.07.2019 privind instituirea unor facilități fiscale Prevederile HCL nr.....data.....

Se aproba/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentând ;

Tip impozit/taxă

Accesorii (lei)

Total

Anularea accesoriilor operează la data îndeplinirii de către contribuabil a obligațiilor de plată prevăzute la pct.4. lit a.b din HCL nr.....I......

Respingerea cererii este motivată de

Prezenta decizie este valabilă până la data de 15 decembrie 2019. împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație conf. Art.270 din

Legea 207/20105, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.

Director executi v adjunct, (nume, prenume, semnătura)


Compartiment stabilire, impunere PF/PJ, Compartiment Executare silită PF.'PJ (nume, prenume, semnătura)              (nume, prenume, semnătura)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

Contribuabil/Reprezentiint/Imputernicit/. .......................................

CNP/CIF.............................B.I./C.P.T./C.l. seria ... nr............

Semnătură contribuabil.......................

Data. /.......sau

Nr. și data confirmării de primire:

♦Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE) 2016,679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezej3iw4ir“Ws4is. precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja conserva și/olosi datele cCjiWkiiat(#Vf)cXonal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE) 2016.679.


PREȘEDENȚE QEȘElHNțĂ   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ROMIțpĂjBQTOl* \    ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU



întocmit,

Diredtor executiv adjunct Tiberiu Cfobanu