Hotărârea nr. 326/2019

Hotărârea nr. 326 din 30.08.2019 privind modificarea HCL nr.255/2019 prin care s-a aprobat dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

)/">

< /iConsiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere :

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 33305/ 08.08.2019 prin care solicită modificarea HCL nr. 255/ 2019;

-Referatul nr.78311/ 09.08.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 255/ 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8668/ 21.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8683/21.08.2019;’

-Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 78321/21.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1357/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1358/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1359/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 255/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău; -Prevederile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; -Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139 alin. (3) lit.”g” și alin. (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - (1) Se modifică art. 2 alin. (2) lit. ”b” din HCL nr. 255/ 2019 acesta urmând să aibă acest conținut:

”Art. 2 (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

b) suprafeței totale de 2,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică locuință

aparținând S.C. VASITOP CONSTRUCT S.R.L. amplasat pe str. Gen. Dr. Dragomir Badiu, localitatea Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării fundației unui număr de 3 stâlpi beton joasă tensiune pe strada Gen. Dr. Dragomir Badiu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

(2) Se înlocuiește Anexă nr. 6 la HCL nr. 255/ 2019 cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 255/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE RETARUL GENERA#. AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-QVIDIU POPOVICI


INVENTAR DE COORDONATE

STAPI EXtSTENTI t PROIECTAT! DE JOASA TENSIUNE

Nr. stâlp

Nord(X)

Est(Y)

4/4 EX

648866.825

565833.659

4 5PR

648882 878

565799 659

4.6 PR

648848 755

565777 536

4 7 PR

648813 564

565756 959


Nr. Pct.

X [ml

Y rmi

1

565755.040

648822.105

2

565736.556

648833.691

3

565730.024

648822.811

4

565726.150

648815.945

5

565721.368

648807.026

6

565712.272

648791.611

7

565706.694

648782.880

&

565723.749

648772.188

Suprafața studiata 1225 mp


\

\*tf>

\ c \

\ c \

V zifcr x /

..

\ ¥158.763