Hotărârea nr. 325/2019

Hotărârea nr. 325 din 30.08.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.


HOTĂRÂREA NR. 325 DIN 30.08.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133( 1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 32405/ 25.07.2019, nr. 32743/ 31.07.2019 și nr. 65323/ 01.08.2019 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78271/08.07.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8747/ 22.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8848/23.08.2019; -Rapoartele Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 78324 din 22.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1354/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1355/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1356/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139 alin. (3) lit.”g” și alin. (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra suprafeței de 8 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferent lucrării "Deviere rețea gaze naturale aeriană în montaj îngropat și reîntregire branșamente gaze naturale presiune redusă, str. Bogdan Voievod nr. 1 și 1 A, Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune medie și amplasării unor branșamente gaze naturale presiune medie, pe strada Bogdan Voievod din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 97 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică cort evenimente, str. Alexandru Safran nr. 67 și sală festivități str. Alexandru Șafran nr.65 din municipiul Bacău, județul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Alexandru Șafran din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică stație de telefonie mobilă GSM, amplasată în municipiul Bacău, str. Calea Bârladului nr. 220, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Calea Bârladului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică cort evenimente, str. Alexandru Safran nr. 67 și sală festivități str. Alexandru Șafran nr. 65 din municipiul Bacău, județul Bacău”, în vederea amplasării a două blocuri de măsură și protecție trifazat pe str. Alexandru Șafran din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 2 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică stație de telefonie mobilă GSM, amplasată în municipiul Bacău, str. Calea Bârladului nr. 220, jud. Bacău’’, în vederea amplasării unei firide de branșament tip E2 și a unui bloc de măsură și protecție trifazat BMPT pe strada Calea Bârladului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARI . 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului ~ Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTEjDE ședință ROMICĂ *"


OTOI


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

i SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


Funcția


Numele


Semnătură


Proiectat Desenat Verificat DIRECTOR


sing.Ctîn COTOFANAl/n sing'Ctin COTOFÂn/ J..


Scara:


1:500


201B


Titlu planșa


PLAN DE SITUAȚIE DEVIRE REȚEA

DIN TRASEU AERIAN IN TRASEU SUBTERAN


FornatiA4


FAZA:ROMÂNIA


JUDEȚUL BACĂU

ANEXA NR. 2

CONSILIUL LOCAL BACĂU

LA HOTARAREA NR. 325 DIN 30.08.2019

8 r* m

§

O

Q Q>

’t

’fr

CD

CDPREȘEDINTELE < COMICĂ


17587


■ 174.89


jf7- 17341


173XJ7

17144


NR. CAD. 66894 174


17469


0^8^73»


17127


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL G ERAL AL MUN. BACĂU NICOLE VIDIU POPOVICI


NR. CAD. 69716

172.94


17103


PT 438


p rXfâ/77
172.79


8 O) tn


Acest document poate fi folosit doar In scopul pentru care a fost elaborat

Electro /prest

Proiectare si execuție / instalații electrice

Loc. Bacau. 0 9 Mii. tu 1SW2; CW: RO 8997912; KWI3W0 W

*Hwrit                       tțf.r 0234110643, fta: 02X544761           (

Alimentare cu energie electrica cort evenimente str. Alexandru Safran, nr. 67, si sala festivități str. Alexandru Safran, nr. 65, din mun. Bacau, jud. Bacau

PI. 02/58/2019

Faza PT+CS

Scara

1:1000

Plan de situație proiectata

Funcția

flwFw

Realizat

Proiectant

ing.Gm3tan^^rÂN

DELGAZGRIDSA

Verificat

Sef proiect

irig. Mihaela      ARD

SC DELGAZ GRID SA

Aprobai

Sef proiect

ing. MihaelaROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.4

LA HOTĂRÂREA NR. 325 DIN 30.08.2019

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE ȘI

SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BAC AU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod 1BAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl___-

Director General și dna___- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea ~ primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea.................................................

III. DURATA CONTRACTULUI

Art 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de

  mp necesară


  , executată pe


 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     sa exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie Ia rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea.....................

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.


VI. FORȚA MAJORĂ

Ari. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil ai unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la. război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră detennină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. In acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea sc face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea sc trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necuia

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Director General Adjunct

împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

1 CRISTINA BUZDUGAN


%

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU nicolae/ OVIDIU POPOVICI

7? 12.