Hotărârea nr. 324/2019

Hotărârea nr. 324 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie – ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”.

privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere:

  • - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32888/ 02.08.2019 înaintată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău prin care ne solicită asocierea în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”;

  • - Referatul nr. 32888/ 19.08.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie

  • - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8588/ 19.08.2019;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8684/21.08.2019;

  • - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cunr. 15642 din 21.08.2019;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1350/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1351/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1352/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1353/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”b” și alin. (9) lit. ”a” și art. 139 alin. (3) lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie ”Ziua Internațională a Persoanelor cu

Dizabilităti”.

>

ART. 2. Contribuția Municipiului Bacău constă în acordarea accesului gratuit la 4 spectacole organizate in sala Teatrului Municipal Bacovia în datele de 08.12.2019 și 15.12.2019, după cum urmeaza :

un număr de 70 de copii cu dizabilitati, pe fiecare reprezentație, la spectacolele Teatrului de Animație;

un număr de 100 de persoane cu dizabilitati, pe fiecare reprezentație, la spectacolele Teatrului Municipal Bacovia.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Teatrul Municipal Bacovia și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Teatrului Municipal. Bacovia, Serviciului Cabinet Primar și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


?DINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAWÂL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OyiDIU POPOVICI