Hotărârea nr. 323/2019

Hotărârea nr. 323 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului Semimarathon, ediția 2019, ce se va desfășura la Bacău în perioada 21-22 septembrie.

< zi

ăft

7ff// ^7fc<// (f /   7lft Jt(,Cf'/tff(/ftf C^iC/CC/f/

t KBva^ss^^msnMnvaaBwaMo


HOTĂRÂREA NR. 323 DIN 30.08.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului Semimarathon, ediția 2019, ce se va desfășura la Bacău în perioada 21-22 septembrie

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere :

 • - Adresa nr. 33172/ 07.08.2019 înaintată de Fundația Comunitară Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea evenimentului Semimarathon, ediția 2019, ce se va desfășura la Bacău în perioada 21-22 septembrie;

 • - Referatul nr. 33172/ 20.08.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Semimarathon, ediția 2019, ce se va desfășura la Bacău în perioada 21-22 septembrie;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8623/ 20.08.2019;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8624/23.08.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 8624/23.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1341/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1342/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1343/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1344/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.”d” și lit.”e”, alin.(7) lit.”f ’ și alin. (9) lit.”a” și art. 139 alin. (3) lit.”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Semimarathon, ediția 2019, ce se va desfășura la Bacău în perioada 21  22 septembrie, conform Contractului de asociere -

Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la art.l constă în mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției, punerea la dispoziție a scenei proprii și alocarea sumei de 10.000 lei.

ART. 3. Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău evidențiată în bugetul evenimentului anexat adresei nr. 33172/ 07.08.2019, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fî comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Administrare Baze Sportive și Fundației Comunitare Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-«\1DIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 323 DIN 30.08.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT- CADRU DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Fundația Comunitară Bacău, denumit in continuare organizator, cu sediul în Bacău, Județul Bacău. str. George Bacovia, nr. 5, având contul nr. R015RNCB0279134614640001, deschis la BCR Bacău, Cod Fiscal 314230189, reprezentată prin Mihai Căprioară, având funcția de Director Executiv

Au convenit in temeiul prevederilor

 • *   Art. 129 alin.(2) lit.”d” și lit/'e”, alin.(7) lit.’T’ și alin. (9) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • *  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • *  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.(1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea organizării evenimentului Semimarathon. ediția 2019.

(2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 28,600 iei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 10.000 lei.

1IL DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1(1) suma maxima de 10.000 lei, să medtatizeze evenimentul pe site-ul instituției, să pună la dispoziție scena proprie. Suma va fi virata in contul nr. ROI 5RNCB0279134614640001, deschis la BCR Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

Art 4. (1) Fundația Comunitară Bacău se obliga :

Sa aloce pentru realizarea evenimentului prevăzut la Ari. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana Ia acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);


 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Fundația Comunitară Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte Z finanțări.

Art 5. (1) Fundația Comunitară Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insolit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul’"

 • (3) Fundația Comunitară Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Fundația Comunitară Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care bau împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Fundația Comunitară Bacău:

o nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dîntr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

® a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund reali tatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Fundației Comunitare Bacău, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract. Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru intreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesului comun al panilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art. 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Fundația Comunitară Bacău isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu ierte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului Semimarathon, ediția 2019 va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de cane noi sau ca rezultat al incalcarii drepturilor unei terte parti.

VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Foita majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea .partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau

PRIMAR

C0SM1N NECULA

Fundația Comunitară Bacău

Direcția Economica

Direcția Juridica

SERVICIUL CABINET PRIMAR


LUCIAN BOGDĂNEL
, CONTRASEMN SECRETARUL GE

NICO