Hotărârea nr. 322/2019

Hotărârea nr. 322 din 30.08.2019 privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.


7fff/ 77Zc<‘({/ <(/   /if/HOTĂRÂREA NR. 322 DIN 30.08.2019

privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere:

-Procesul Verbal nr. 8250/ 09.08.2019 al comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri, prin care este stabilită lista nominală a persoanelor care vor primi repartiție pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii; -Referatul nr. 79074 din 12.08.2019 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune spre aprobare lista nominală cu persoanele și familiile care vor primi repartiție pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii; -Expunerea de motive nr. 8674/ 21.08.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8675/23.08.2019;’

-Raportul de specialitate al compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 8675/23.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1336/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1337/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1338/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1339/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1340/28.08,2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile H.C.L. nr. 57/ 28.02.2019, prin care s-a aprobat Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii;

-Prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 15 (5) - (9) și ale Anexei nr. 11, lit. A - Criterii de acces la locuință destinată închirierii și lit. B - Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, actualizata;

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” și ale alin. (7) lit. ”q” și art. 139 alin. (3) litera “g“ și alin. (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se modifică HCL nr. 143/ 19.04.2019 și HCL nr. 264/ 17.07.2017 astfel:

  • (1) Se elimină din Anexa la HCL nr. 143/ 2019 d-na Giosanu Cristina, d-na Slabu Roxana, d-na Gureanu Bianca, d-na Năstasă Marlena Andra și d-na Nistor Elena Simona ca urmare a faptului că nu au confirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință.

  • (2) Se elimină din Anexa la HCL nr. 264/ 2017 d-na Filipoaia Petronela ca urmare a faptului că nu au confirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință.

  • (3) Celelalte prevederi ale HCL nr. 143/ 2019 și HCL nr. 264/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

Art. 2. - Se aprobă lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunicării privind aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău a repartiției.

Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PRE;                  'IȚĂ

R(


. CONTRASEMN

1 SECRETARUL GEN NICOL-dj


VZA PENTRU LEGALITATE tAL AL MUNICIPIULUI BACĂU OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 322 DIN 30.08.2019

Lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Nr.Crt.

NUME și PRENUME

Punctaj

Locația stabilită

Tip loc.

1

UNGUREANU MANUELA

61

1 cam

2

RĂSTOACĂ RADU SIM1ON

61

1 cam

3

MARCU AURICA

61

1 cam

4

CEACAN VLÂDUȚ CLAUDfU

60

2 cam

5

OLARU ZAVATE IULIA

60

2 cam

6

BENIUGA ROXANA

60

2 cam

7

MATEI AȘ M OM IC A

60

1 cam

8

SIMIONESCU VASILICA ALINA

59

1 cam

9

PLEȘCA GABR1EL

59

1 cam

10

MORARIJ DUMITRU RĂZVAN

59

1 cam

11

CH1RICHEȘ GABOR SUZANA

58

1 cam

12

MILIA CARMEN GIORGIANA

58

1 cam

13

DELIU ELENA

58

1 cam

14

MUNTEANU ALEXANDRA

57

1 cam

15

PASCU MARILENA

57

1 cam

16

CHETA LOREDANA ELENA

56

2 cam

17

BULIGA ROXANA

56

2 cam

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ

romigLșotoi

< k bHuxCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL GE NICOLAE -RAL AL MUN. BACAU

IDIU POPOVICI


I

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

BUZDUGAN CRISTINA