Hotărârea nr. 321/2019

Hotărârea nr. 321 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, în perioada 13-16 noiembrie 2019.

« Z ( 6Z7/<t

/(</ ^v)a< '<if/

< /K>(ZfftZ"ZZ’caZ<<Z /Zfutrrf/ifftZftt ^Z^acar/

HOTĂRÂREA NR. 321 DIN 30.08.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, în perioada 13-16 noiembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere :

-Adresa Președintelui Comitetului Organizatoric nr. 31881/ 16.07.2019 prin care solicită sprijin în vederea organizării Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, în perioada 13-16 noiembrie 2019;

-Referatul nr. 31881/ 20.08.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, în perioada 13-16 noiembrie 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8637 20.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8638/23.08.2019;’

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului, înregistrat cu 8638/23.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1332/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1333/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1334/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1335/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

  • - Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit/’a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”c” și alin. (9) lit. ”a” și art. 139 alin. (3) litera “a“ și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, în perioada 13-16 noiembrie 2019.

ART. 2. Evenimentul va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău și vor fi utilizate următoarele săli:

14-16 noiembrie 2019 Sala Mare de Conferințe (360 locuri) în intervalul orar 09.00 -20.00;

13-16 noiembrie 2019 - Sălile workshop 1, 2 și 3, hol parter (stânga și dreapta) și holul de la etaj (stânga și dreapta).

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Biroului Aprovizionare și IT, Serviciului Cabinet Primar, Societății Române de Chirurgie Pediatrică, Spitalului Județean de Urgență Bacău și Fundației Comunitare Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalității.


F                DINȚĂ


SECRETARUL GE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE RETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOI JtE-OVIDIU POPOVICI