Hotărârea nr. 320/2019

Hotărârea nr. 320 din 30.08.2019 privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Scripcaru Maria- persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

HOTĂRÂREA NR. 320 DIN 30.08.2019

privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Scripcaru Maria - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art,133(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere:

-Adresa Spitalului Județean de Urgență Bacău nr. 14137/19.07.2019 înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 13703.19.07.2019;

- Ancheta socială nr. 13703/24.07.2019 efectuată de Biroul Persoane Vârstnice și cu Handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 14660 din 05.08.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-nei Scripcaru Maria - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 14662 din 05.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8685/21.08.2019; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 15626 din 21.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1329/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1330/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1331/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 35 alin.(l), art.36, alin.(l), art. 39 lit.(c), art. 52 alin. (5), art. 56 alin.(l), art.57, art. 58 alin.(l) și art. 60 alin.(l) din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenței sociale;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. "d” și alin. (7) lit. “b” și art. 139 alin. (3) litera “a“ și alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1, Se aprobă asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată până la ameliorarea stării de sănătate d-nei Scripcaru Maria - persoană marginalizată social aflată în situație de risc, cu vârstă sub 65 de ani care necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Art. 2. Internarea persoanei nominalizate la art. 1 se va face după întocmirea dosarului de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bacău.

Art. 3. Finanțarea serviciilor acordate acestor categorii de persoane vor fl suportate din bugetul local al Municipiului Bacău.

Art. 4 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5 Hotărârea va fî comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 6 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


(SECRETARUL GENE I AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI