Hotărârea nr. 32/2019

Hotărârea nr. 32 din 31.01.2019 privind modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2018 – 2019


HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 31.01.2019

privind modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 16391/ 09.01.2019 înaintată de Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” prin care ni se aduce la cunoștință faptul că dl. consilier local Cristian Ghingheș a absentat la cinci ședințe ale consiliului de administrație;

-Referatul nr. 954/ 28.01.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 955/ 28.01.2019; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 956/ 28.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 128/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 129/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 130/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 nr. 131/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 132/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art.45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. - Se modifică numerele curente 9, 15, 17, 26, 30 și 32 din Anexa la HCL nr. 320/ 2018, acestea urmând să aibă acest conținut:

9.

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga”,

Dănilă Gheorghe

str. Bicaz, nr. 3 CA = 13 membri

Botoi Romică

Crețu Cătălin Bogdan

15.

Școala Gimnazială ”Domnița Maria”, str. Bicaz, nr. 126

CA = 9 membri

Huluță Ghiorghe Șova Gâțu Laur

17.

Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan”, str. Logofăt Tăutu, nr. 7

CA =13 membri

Luca Vasile Botoi Romică

Șova Gâțu Laur

26.

Liceul Tehnologic ”Henri Coandă”, str. Henri Coandă, nr. 8

CA = 13 membri

Botoi Romică Șova Gâțu Laur

Crețu Cătălin Bogdan

30.

Colegiul Tehnic de Comunicații

”Nicolae Vasilescu- Karpen”, str. Mioriței, nr. 76

CA =13 membri

Enula Pricopoaea Huluță Ghiorghe

32.

Colegiul ”Mihai Emincscu”, str. M. Eminescu, nr. 35

CA = 13 membri

Enula Pricopoaea Huluță Ghiorghe

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 320/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

f       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


/ HULUȚĂ GHIO HE


i 91

li

\o /