Hotărârea nr. 319/2019

Hotărârea nr. 319 din 30.08.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

;/> •

<7 l C'/j/ ama

■<lft

Y?^<ca/ce//iff/ti<,f'/iff//f/t x/iacâr/

HOTĂRÂREA NR. 319 DIN 30.08.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019, potrivit art. 133(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere:

-Referatul Direcției Economice și Direcției Tehnice nr. 8695/22.08.2019 de modificare a HCL nr. 158/03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8759 din 22.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 8847/23.08.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 8848 din 23.08.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1324/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1325/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1326/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1327/29.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1328/28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19 (1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019; -Prevederile og nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin.l și alin.3, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit.”a”, art. 197 alin.l, art. 243 alin.l lit. ”a” și lit. ”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

în baza dispozițiilor art. 129 (2) litera “b“, alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. (3) litera “a“ și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr.lA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC, 1D precum și a Programului de investii pe anul 2019 nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21,2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2. Primarul municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată primarului municipiului Bacău, la Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


C.G.F/M.Z JA.T./N.M ,/EX. 1 /DS. 1-A-2

ROMÂNIA                                                     . . ANEXA IA

JUDEȚUL BACĂU                                              ^A HOTARAREA NR. 319 DIN 30.08.2019

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL PE anul 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2C16-2C12

Data : 21/88/2019 Tiu pag:    I -mii tei-

Prevederi anuale buget 1019

Prevederi triemtriale buget 2019

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destina Io ttbtgerH plăților reotanie

Trim I

Trimit

Trim.UI

Triai.IV

Estimări 2020

EitimarilOZl

EMlmari 2022

A

B

2

3

4

5

6

7

»

9

OMltl

TOTAL V|-JWrUR|.BUCUT LOCAL

J32.I44.09

122435.42

45eM:(2O

75.623.75

4?JU4<:

309.150.00

321.5*2,00

JJ73JK.OO

00)202

l VENITURI CURENTE

3U2JS8J0

9&H&76

65 842.20

79.130.82

H.M0J3

3O8.25O.BO

320632.»

J 36.6)8.00

OtrtJOÎ

a. vi-xmmi fiscaijî

236.845.01

74.449,76

50065.00

49 255.52

49.054.73

2S2.M7J»

HO. $50.00

273.S2t.00

(MXMOî

ai. iMKJZfr re venit. profet»

CÂȘTIGURI IMN CAPITAL

130.118.75

32.551.86

3 2.634.00

32.484.1»

32.441.69

I37.VO6J0

142.276,50

1S0.W9.S0

Al .2 Imjxmt pe vțn«. ptnlii m caMufun «jiu vipilii 4c h ptcsoMt Azix

IJO.114.7S

JÎ.53M.S6

} 2.634.00

>24lM,00

J2.44i.bv

IJTWe.SO

W 270.5U

ISOMV.W

<m:

IMPOZIT H:. VENIT

l.2#».7$

ww

4O5.fM

?$,W

213.89

1.2 AM»

1.3*2.00

0)0211

tmporiiul pe veiwvnk din ttaasferoî

propmtidkx wnObilMe du»

pătrund* j«*i pcrwsejl

1.20?.?$

320.86

405,00

255.00

2IJ.89

1,363.00

1.3*2.00

3.648.00

twu:

con- SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

128. VI 5.09

32229.00

J2.22V.OO

,'2 229.00

J222«.<»

IMW#

140.8*4. «r

148.00130

040391

C«c defatact dm wnpcrâid pe

«wm

128-Vli.OU

32.22v,0O

J2.22V.0O

.U23V.I10

52.228.00

t34.W4.5U

139.076.50

I46.IJJ30

(MilhM

Sume Uoew dm cokW dcGlotc din

OTpanml vcnj« pentru echjbbrwvji

buictchr toc*Jc

1.759.00

1.818.00

1.868.00

070082

AJ Impoaic n uxc pe pruprxirt*

SS.949.34

242*0.50

11.548.00

6.937.00

13.103.84

40.401.00

4D.95J.U0

4l.79l.U0

Q7O2

IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE

5S.949.X

24.3W,W

11.548.00

4.W7.W

1XI0M4

4*1401,00

4i.74l.U0

OM»0>

si uu» pe ckdin

41799,M

14 *07.30

7.750.00

i 167.00

11.074.84

3J25L«

138O3.M

34.541,00

070202

knp$7« ji nu pe ten»

7.529.00

3.327.00

2 251.00

886.00

1.165.00

6.500.00

6300,1»

6.000.00

O7OÎO3

T»S« jiMlkwr <fc lirobni si ahe taxe

de uaknx

2JK.OO

619.0)

4W.00

459.00

444.00

500,00

SOG.UJ

$00.00

070258

Alic HnpoAte b uie pe prtpeicwc

2.225.00

637.00

74J.no

425.1»

420.00

150.00

1SO.CO

150.00

IU0002

A4 impozit $4 Iile pe >uw> &i «cnodi

JV.V2O.V2

20.700,40

5.843,00

♦ 834.52

15C9.0W

71.391.50

744R5O

19 05X50

no:

SI IMF DMAl CA) li DIN TVA

20.4)0*0

14.041.00

1 304.00

4 056.1»

l.<IJ».*O

54 941,50

2640LSO

S? 772.50

110202

Suuk 4cf«k»lc din tu» pe xvkxuca

pentru Rimlwei cbcbnktilor

ikxrcitualuBt: 1» nivelul cvwneKir,

omdor. oamkipiitor »i tccriMtdtw

Municipiului Bucuram

15.721.50

13.606.*»

i-n.oo

W9.co

W9_*fl

4Î 407,50

»2.774.M

43 1)0.50

11020*

Sutnc «kfikjic din Ui» pe valiurcx «dMgau peiura rchUfVrwea bufcich» Jook

2.841.1*0

2.841.1»

10.852.00

2 035.00

12.9*0,00

Sume Oefiteaie din t»u pe vekurc adeuțua pcatra rnwitetva rawtemwiiului perticulM uu tentaioMÎ totdilM

1.808.00

435.00

407.00

606.W

420.00

1682.00

1.6X2.00

1.682.00

1202

ALTE LMFOZTTE SI TAXE GENERALE PE

SIStRVK.11

0.40

¥.40

Cod

Denumire iadicalor

Prevederi anuale buget 201»

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

EHtenari 2021

Estimări 2022

TOTAL

dta car* credite bugetar* destinate stingerii plăților restante

Trim)

Trim.II

Trim.111

Trim. IV

A

R

1-3+4+5+6

2

3

4

$

6

7

8

124)207

T*«M>telicre

9.40

«1.40

1502

TAXE M SERVICII SPECIFICE

7SL00

118.00

524.00

41.00

41.00

1.150.00

,207.90

ua.oo

150201

pesprcucok

m.M

52,»

382.00

30,1»

25.»

159»

2*7.00

36».fr>

1502»

Alic (okc pc $cn»dî Mxoficc

262.1»

44.W

142.00

11.0b

23.»

1.000.00

.000.00

1.9».»

*<02

TAXI: HI UTILIZAREA

(HIUZARII RUND* II.OR SAWFE

DK ACÎlVn AH

i«J)A42

€JH,fr>

«055.00

S.71W7

X43M0

15100.00

|».73fr.0Q

18.012»

IfrttW

lmp<wi pc niijfcMKcW dc rrxfkjpon

» 100.02

4IOO,t»

uw

sîsun

2.215.00

is.moo

U0OO.fr)

16.0000

16020)

Tmc *i tarife pentru cUbctwrcs dk

tietftie st tutonxx?** Jc fimctiofure

16)6.00

432.09

552.00

4M.S0

HV0

736.00

12.00

UQU02

A6ALTF. IMPOZITE S) TAXE FISCALE

ISO,OG

«0.00

2 748.fr)

2 8W.fr)

3 OK.»

1102

ALTE IMPOZITE Si TAXE FtSCAU*

RJfl.00

xw.oo

2.748»

Z.XWsOO

7.030.00

18025*

Alic iinpooic m tue

«50.00

«50.00

2. >48.00

2W6.fr

3W3U.W

2000*2

C Venituri Btfkcite

7S.513.29

20.049.00

15.777,20

2&87S.»

1 «.791.79

SS.frD.OO

6* 012,00

di.H5.no

3frX*2

CI. Vvslwn di* («uprirtuc

12.311.00

3.515,00

J.HW

J.6MW

1.527.00

12.097»

1. W.WJ

1X233.00

3W2

VENITURI DIN PROPRIETATE

12.311.00

3.515.00

3414.00

3ĂW.00

1. S27.fr}

12.007,00

1 652.»

12233»

300201

Vuswiwe din juofxui «n d regiilor

utoMimt

5153»

15.00

204.00

200.00

ICO»

500»

652.»

500»

3U020S

Voaluri din c«weMQ<ii si mcUihen

9514.00

3250»

2.9X9.00

JJfrl.fr)

1.177.»

li.SfrkW

iowo.fr

11360»

30020530

A»< veahuti Ch» woccwoi i> >Khi-

ticn de ewt iaswutvlc poWkc

9 916.00

1250.00

2.W.00

î.soo.no

1.17X00

I1JOOJ»

14 000.00

HJOO.QO

3UU25O

Afc vcmtun dh ptvpncutc

1.«80.00

2W.OO

4X00

950.»

250,00

«.»

IM»

223.»

33OK2

C2. Viuui <fc boauci» Krvkii

63.202.29

36.5 54»

12.151+R

17225»

17.264,79

4 3. «06.09

44430.»

51.11X0*

3302

VENITURI WN PRISTARI DE SCRVICIl SI

AcnviTAn

9.216.00

3 119.00

2.669,1»

2 19),»

2 165.00

10.414.»

1*9)5»

H.dl 1.00

nQ2QM

Vcnihxi din juwuri 4c vtvieM

6.315.00

i, wow

2.364.00

2 Ol 7,00

Z93S.OO

IC.0WM»

1» 000,00

11 MC.»

330210

Conirihw» juiintttarM» auiduMTilvf

kgal: pcMn iaUaiuerea cvpiiku ut

crw

*40,00

in»

IM,»

«A»

66.fr)

KOJ»

S3S.OO

406.00

33M28

V<miuri din rw»’UpctH«* cltdtvidiJut

<k judreel». impUilii u d«p»X(ibiri

70.»

40,00

l«»

10.»

10.OU

33KJO

Al* wnituii dat jmwmî dr kcnrttii

4Î ili< arhttiati

391,00

117.00

157.»

71.00

59X»

2l4jfr)

400.»

11.00

340:

VEMmjRI DIN TAXI: ADMINISTRATIVII,

ELIBERĂRI PERMISE

219.00

45.00

76.00

43.00

35.»

340292

l«c ; ilr^j'ndk itre 4c timbra

2194»

65,00

74.00

45»

35.»

3503

AMENZI PENAUTATI SI CONFISCĂRI

7.6323»

2.255,00

2.563.»

1464.00

IJ50.0U

i oon.00

1 ..M4U.fr

n.«140.00

J3020I

Venituri dm wnaui m tftc «ntiium

•ploiU potrivii diqwaiiik» k>dr

2.289.0C

705,00

moo

K4.fr)

500»

350250

Al* unwu, pcmUuti «< coaftrcari

3J43.O0

1550.00

1 «73.09

LOTO»

850.00

8.0W»

l.4H9,t)0

12,440.00

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi iriracslriate buget 2019

Enimiri 2020

Etlimari 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plătitor restante

TrimJ

Trim.it

Trim.UI

Trim.IV

A

B

I-J44+5H

1

3

4

5

6

7

8

9

3602

UtViiKSL* VENITURI

35.MRW

Î10C.O0

s.ssojo

3.2SO.OO

i3.7H.79

25.392.00

2S.646.00

27.WI.OO

«0206

T«m! ipcvi»Le

22.232.20

11.500.00

6209.20

2.500.00

3.122.00

M.333J»

24J33.0O

25333.00

3M25O

Alte vrnkun

13.637.79

545,00

750.00

ÎSdOC

11292,79

5 050,00

1.313,00

2 611.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

IO.27S.3O

I0Î7SJO

WWH

difi necTiiMMH dc Amccirtntfc

penuu fîn«mjttx.^ «fttwnîi de <S.v*a»>mc

* butriuUi tocul

•29.772.04

• )9.49ck79

e 10.275.29

3702W

Vtfumiisce dw xaiun» <k Ahkiwm«

19.772,0*

19.496,79

10 27S.29

370250

AMc ffwwfftw rduiiure

10.27520

10 275.30

3W00Z

II. Ve»u»ri ihn e«jhuI

900.00

950,00

W.ud

3901

VliNOURI WN VALORU-ICAREA UNOR

90flJX>

9S0.I»

ojox»

300210

Depwflc ipcuuk penuu «Kuinviti

dc locuințe

900.00

950,00

9$0J»

4KXW2

IV. SoOwuu

21.7I3.9J

214HJ2

«2.71

420002

$v^et4ti de b *4u nivele <k

mnuatuniei publice

21.313.»

2)29122

«2.71

4202

SUBVENȚII Wi IA BUGETUL DE S2AT

21.713.»

21J91.22

422.71

420213

SsbxcfdH pernei taura       Ice

muhiwuoic pnonU « dc mediu U

țoipodirue »tpckv

20.777,64

4202)4

SvVx colii pcMm «cerdac» «j'HC'vXii pcont incatorca locuitrici eu lemne, urbm coftWi ibd pctroluri

4.00

4.00

«02»$

1-wiMcrd protnontKii Naooml 4c

DcnvOjtce Loc*b

JO.T77.M

20 727.0»

420269

SulncMH de b huidui de m*1 citit buftick kM^CMCtXMtic Mtkmctii ikivlwii pratcelck* fmiatu din farduri CxKfne (FCbO pMiufaui*, sfcrvMU perioade* de prcurm^rc 20)44020

93229

S09.S*

422.71

4*02

SUME HttMHl’ DE IA IMVALTI DONATORI IX

CONTUL PLĂTII OR EFECTUATE SI

AFRliNTE CADRULUI FINANCIAR 2014.3020

W3Ao

3.005.64

5.07022

410201

Ferului Euccpwndc Dcxvolisre RcționaUlFEDR)

J.IMJ2

MLOO

3.070.22

4*026101

Sume prime in contul pbulw tfcctuxe

in imuleupmt

5 J «8,22

111.00

5.07022

4)0202

Fundat Socul 8umpcan(F$H)

2.«U7kM

2.W7.64

48020201

$ww priftittc »tt <o*tol phiihcefccnmtr

in tnul cutetv

2.m.M

X7*7,M

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bujtet 201»

Prevederi (ruueslri«le buget 201»

Eatimari 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din ore Credit» bugetare deMto*»» stingerii plai ilar reuaate

Triml

Trim.1!

TrinHJI

TrimJV

A

8

I-3+4+5+4

1

3

4

5

6

7

8

»

$o«ic poinute w cmml ptaitar cfcctu«c

41 «nit tftiowri

100,06

100.00

4990

VFNmJM PROTOW

271 652,<4>

M.497,76

64.531.20

SS 799.52

66*17.02

„4.30M0

3»5.090.50

279 glS.JO

5002

TOTAL CHELTUIELI

3M.3ia.3T

I70.WW

90.377.39

74.106.0S

1060*95

309.1 SOjOO

321-512.00

3)7J**.O0

Ol

CHELTUIELI (WCMTf

271.526.42

I0I369.6?

*4.420.44

WO2M6

25 7WJ5

239.479,00

2S9.435.00

2K.I33.00

in

Ttn.lM.lCHPt.'n.WU OF. PF.RSftNAI

46.521. OS

t6.2n.SS

2HI4.IS

IR221.6H

iom?.6$

3S.95O.40

4(1 6JJU0

42507.40

20

1TILULR UUNURI SI SERVICII

INM.»

42.SU.45

J7.9H4.40

155*7.90

7.S124O

O1.196.0O

95.726,1»

fOO.4M.VO

tO

Tnua.MIDDHANZl

9.417.W)

2 604.10

2 324,50

3 27O.41V

3.21160

A.Ui.f»

6^S.M

7.144,00

40

Tmn IV SUBVENȚII

22.916,00

24.002 J»

U 205,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRU UNITATl AU

ADMINISTRA HEI PUBLICE

34.«17.TO

10.942,10

o.sxmo

10451.10

J.629,90

HMÎJ»

34.319.00

.300X00

ii

TOIUL VU ALTE TRANSFERURI

16 2XL5S

10641,3*

3.534.17

I945JÎ

420.00

WW»

2.177.00

2.W6.00

J<1

TOIUL VW PROIECTE CU FINANȚARE NN

FONDURI EXTERNI: NE RAMBURSABILI;

POST ADERARE

5.W7.W

3.597.94

4.000.00

3*3,00

402.00

4’2.00

.«?

TITLUL IX XStSTIWA SOCIAlA

19.053.14

«J4O32

6.122.6?

4J03.00

JMUK

S4J52.6D

M.SS3.W

57.423.60

TITLUL X PROIECTE CU HN ANTA RE DIN

EXTERNE NERAMBU RS ABILE AFERENTE

FINANCIAR 2UI4-2<J2t)

«. 953.16

3.460^3

5 492.93

1.2)3.00

1.295.01

IJSK.OO

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6966.60

3-071,50

3.664.20

49.40

mjo

».»39J»

9.727,00

70

CHELTUIELI Mi CAPITAL

70.<M5.‘*

613(12,79

*162,79

23.631 J»

24.091,00

SS 296.OT

71

TITLUL XII 1 ACTIVE NEHNANCIAJU-

70.04.V<

6I.W3.79

«162.79

22. *51.00

>4 091.00

2SJ9MW

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.fW9.IO

72*7 J0

5.959.40

S 950.40

4.400.MI

36.720.00

3*056.00

29.459.00

fit

titlul xvii rambursam dc credite

34.<W».W

72*7.50

$.939,40

3.930.40

4.900 J0

76.7ÎO.W

nos«.!»

29 459.W

M

Hui cScciimic m «ui pm«ksx> »i

rrcvpcevk in    cwoM

-32U.73

-191.**

-<O. $5

-35.W

«s

-mIUI. XIX RIAD HEC11lATg IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-no.7j

.IPt.M

•93J5

-35,30

510002

P»ricn Scnridî peblice fcacndc

63010.54

24.714.54

15.2*5,65

12 410.40

10 57 9,9$

*156000

646.1X.00

67IM.00

sire

autorjtaTI publice si acțiuni externe

41.366.54

I9.SSJ.S4

IIJ39.W

R.US.M

7.S44.HO

4X3)1.00

5ft *40.00

5). 170.00

Dl

CIIELTUIFXI CURENTE

25 215,40

9.715,61

6410.39

5445,40

3W4.0O

23.193.00

24.561.00

25 7*6.00

10

TITLUL I CHELTUttiLI DE PERSONAL

16000.00

4.009.00

4346.00

4.093.90

3.53’3»

IS.6»IJK1

16.465.00

17 2*9.00

1001

Ctukukb saihnufc in bnni

l $.370.1»

3.92 IX»

4.004.00

4003.00

3.44200

100101

Săteni «k Kuj

3^90.00

J.W.on

3 600.00

1120,00

luoill

hOcmauxIii pUirtt <axx poiMM du.

afrrg unimii

414.00

97.00

U 5.00

in.oo

nxx>

jooin

DrqXbri <k dckgâre

56.00

14.00

11.00

I0JW

i.oo

100117

tedeawmii 4c taft)

474.00

120.00

ist.oo

JS4.00

17>,00

IOQIJO

Aht tfccfWttn Mhriitl' in b*ni

100.00

90.00

90.00

36,00

iwn

CIkMukIi «hiwlctn ntfur»

272.01

Z72.W

Cad

Denumire indicator

Prevederi a

ouate buget 2819

Prevederi trimestriale buget 201»

Estimări 2020

E«imari202l

Estimări 2*22

TOTAL

dii care credite bugetare tatiaalc «îngerii plăților restante

Triat 1

Trlm.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

8

1-J-M«5+6

2

3

4

5

6

7

«

»

100206

V«udwte<tc wwt»

272.00

272.00

1003

CixuntoHii

MKOO

tt.00

90.00

w.oo

90JXJ

10030?

CtftMoWii* aii^tKNK pcnlra muKi

354.00

U.00

90.00

99.00

90.00

10

TUWLII8UNURI SI SERVICII

6.02100

2.6)6.47

ÎJ0D139

1.310.40

72.00

7.294JX5

7657.00

*O)L(IO

1001

Owxiri ti unicii

3.159,2?

I .$72,07

1.066.50

«4.90

$.00

MIHOt

FlXWftri <k birou

iiu.ao

150.00

IJU.Wi

$0.00

200702

MrtcrMfc pctUta CtfNcftic

32,00

9.00

w

$.00

21)0103

tecelnr. iluroi m» »tatu owtrie*

217.00

2002»

37.00

200KM

Ap». «M»l ci wtuWtiw

474»

15.00

9.90

25.00

200106

175,00

190.00

$$J»

20.00

20010»

Trtttspen

)M0

îijoo

6,$0

2,90

’WIM

Pod*. tctccenumintii. «1»- »».

hucroet

*40.00

5 10.90

310.00

60.00

200109

M Herule >1 presuri de urvkit e»

CVXM (tmClMMÎ

9.00

$.00

4.00

2001)0

Alte h»mwi fi «noi pCiMf*

ntratocte »i torarioaare

I.562.M7

762.07

450,00

330.00

1002

ltcț*r&Ui curcaK

$0.00

30.00

20.00

290$

buawi 4e amur «bicclckM tfn*enUf

60.00

$0.00

10,00

Alic «b «e ce de mr»w

50.00

10.00

1006

Dephten. dciuari. truufcreri

«5.00

25.00

15.00

5.00

200691

BcplMeri interne, dcuuri. tnmfcrori

40.00

10.1»

i$.oo

5.00

200601

IXplacxi ia sttaiaiutc

$J»

$.09

2011

Orti. puW vMit si «wiemk

Occunrtnuuc

35.00

tS.CX*

10.00

10.09

2012

CunnilUlU» H tepertir»

$65.00

2)0.00

229.00

136.00

2013

Pregătire proferând*

2S.OO

15.00

10.00

2014

fruteviw nwuch

$.00

5.00

$.00

$.00

2Q)0

Akcchtfa»icli

2.0)1,99

«♦3,60

6U.X9

6)946

62.00

205001

Rcdcnu w fu Mkiltlte

t.QSOJO

2003»

»2tjOO

529.50

20)004

CWrii

4)2.00

150.00

110.00

130.00

62.00

20MM

Alte chcMicit ca burai « «rvkii

549.4»

Mλ6O

205.*9

$*

TITLU L X PROIECTE TU FINANȚARE RIN

EXTERNE NEftAMBURSABR.E AFERENTO

FINANCIAR 2014.2020

X02SJ4

.1020.14

239JW

251.00

262.00

H02

fropw din hx»(fait Social 1-iroprn <1*311)

3.021.14

Î.0U.I4

$60201

FttWHam nuiecwfa

442.06

44X06

$10202

Fintnura «atena Miambunabite

2.505.16

240S.I6

5*01»

Oxlnutli «clrgtbrSe

eo.n

*0.92

$9

11UUL XI AU E CHELI HlteLI

166.00

4X00

41.00

4Î.00

40.00

179.0»

1*3.00

197.00

00'9

00'91

nriz

04'60

t»Aț ap unjmjJM

lOIOOt

04’16

06’14

R'ttl

axn

iHfr>

«MkP5 rt UCWflfl

ÎOtf

OtfZMI

(tfWI

Otfflt’l

GiW

01*01

M’Î0Z

u>zu>

44*414'1

idmxss is ranunn h im tu

«

OI'M

m’M

om

W91

0SX9

tcxmm ruwM ouWfiBirt       j

10C0QI

or»i

08’01

04’91

W91

0SX9

nmqwnoj

(001

oro

Sl’89

44'89

f     ap artqwoft

9W0QI

09*0

n’w

5»»

cnweu w ațtuețM ipinjpnQ

«101

00OC

oot

«TOI

OO'W

j»»9 «        tmidarp H|V

0(1001

09‘Zfr

09’96

00*X

W14I

ftMjq ap HrsruujațWI

4IIWI

06'0-

00*t

09’4

MÎ3(SJ> Sf unxUKJ

SW»

Oî’949

O0W

00*M9

(VIZI t

rreț ap ’PH’S

)0K»1

WlW

001%

afou

4/9Î6X

iwq tta qrutp» i pf »iț wQ

10Q1

wzzrf

no’xwt

«o‘wj

cm<

W«(

4«’4rt

04’941

W»>£OC

1WOSS3<! M H3lfU.13Hjn.TUJl

01

w»a»

eo’Kt^

«IW

SiW

Ot'ittl

a’iwi

lWl6t

44’>XOV

•tu®wwn3«m:iKj

10

oasirx

«Hm

«’W9

srw

oiitn

srwi

oe’hvî

opun o

3TVH3N30 3.THS0d IIJlAOaSaiTV

Z064

WWI (4

wwot

ora»*

06’6W11

64444-6)

PSWlP

XMKMXd JKIpOWv

(OT03H4

MW’K

oootso;

OC'Kv'Ur

OTHH

nrr;BR

06 W 1)

rt«r«i

tiWLr

a<nw>pțlbf i» 9Ațm»tj wiipomv

103014

MK’

«’îi-

96'tt-

fWOf Wfnwlnț « iwwnț uhku >p

»MMp3C>e in      ptn» Ot

țt rr^opAjwd U0' ui wvmațl* țn^jj

lOfOSM

6«’0tl

«Ir

9»'C$'

mwp put w

K nopKP/d 4 iv» m       uey

«IM

M’Ot

«'ZI

90'14"

10HV hi 3iv»unx«l ts HN-KIW-IW

INV Kl 31VAD3J311VT4 XIX 1TUJ1

M'0Z‘

«tf

90'Cf-

țuxmj fm» w atwdnau

1$ imapoaj/d mw yt apttiuap iwqj

M

MWf

WOft»

00’046'6

IXJ'W?

09'1«t6l

>«aoț douiu*

țauoîtp WÎJ»' awfxua ap

sotni»

W'CKttt

ww»?

iKftMXrJ

WUH’6(

MU>X»      ap țrtSMtpW»^

ZOI»

tf«rrt

OO'WfrL

«htrc;

M‘C06X

Ok'Kif

MW

00’0009

00'109'61

auoTOjjaiwvsvrtHwvn iiax irniu

II

«r«ssz

COXWH

«ritm

01«*C

oro$«9

000009

WIOMSt

axvioN*NM îNnuvxiwe

64

Oț’0141-

OS’fWf

OO'ÎWI

»xy xii>3*oițv

ouou

W91

00X4

0tf«9

ațwcHliua MllW

»>|I k i?moq «oiitmh

(010(1

«ai*

W’Sltt

«rzw

Mpnlbimj

l(H OU

09199*1

M'MtC

OO’fSf'Z

«y a%«w

I0U

MKS-l

WUri

OT»I

0SWI

os’osrc

OOX81Z

3SV10NVXU3H 3A113VII1X IfHlH

k

WW i

OO’Zttl

06'406 1

tfltt* 1

04WC

oo’tsrz

ivudvj :ki rcHiUKii»

cu

OOOt

WZf

00'îl»

007»

rxrwi

jiejpexiptf

Jtaipu'x na jqwowd Jtuxîjjt xiwg

0664

6

L

9

$

f

£

l

9+S+HC-l

M

V

4om*td

jpoîui)»

ÎI'Î P««nn3

WKJ»to!’s3

AW1

imopx

H-WPX

IW1

mplnq w> op

1VJ.O1

JOJCJțpCj ^4pURU^<|

P<O

6101l*31**! »î«nuB (MpoAAid

zrot-wwriKvnHLKJdiavi\u^3issior-inNV3d ivooi loiaoaa

Cod

Denumire Indicator

Prevederi anuale liugel 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2929

Estimări 2921

Estimări 2022

TOTAL

din ctrt credite bngefire destinate stingerii plăților restante

Trwn 1

Trim.ll

Trina.Hl

Trim.IV

A

B

t“3+4+5ra

2

3

4

5

6

7

S

9

200 J 02

Materia k peMAI cuntenie

MO

4.00

4,00

2UOIO3

tffcuUik ihiMHBat « Sorta oio«dc*

123.17

*0.02

20J0

1U0

ÎQ,»

200)04

Ap, cimjI si uJubriuic

41,20

2030

10,30

5.30

5.)0

20010)

CadnnMi ai iabriCiwiii

20.00

13.00

2.00

100

2.01

200)00

Nk de xhimb

10.»

5.»

3,00

2.00

țOUU»

P<»MK U!k»?«Wjnicjtî». rxftn. î*.

mwflxt

50,W

w.oo

14,00

IXW

w

khtcfwte m petrui de urvicii cu

camcicr funcțiunii

>5,00

w

7.00

7.»

2001AO

Alw turnuri si «rvk'ii petrni

ihttciitKrc ii CvnciHMiirt

100.60

«3.00

46.20

6.00

5,40

Repw»<u cuccnlc

35,00

35,W

McdkaumW m «MUawlc sărut an

1.00

t.oo

Mifcriite wwitifc

1.00

1,00

2005

Boauri dc rufurti obiectelor <k inn»ur

199.50

117.50

11.50

0.W

2005 MJ

Alte obwxte de Uvcnur

«3.50

11.50

Q.W

2006

JXqplasari. Ittuati. translcran

IM0

9.00

I.W

5.70

O.SO

500601

Dapbiari inwrtw, deuaeri. ta^aafcrut

1X20

6.00

1.00

5.70

OJfi

200M2

Ikptosun m îfQÎHMBX

3.60

3.00

•■60

?on

Cnrtk p«Wk«u ti m*tefuW

docvocutare

2.00

3.00

2012

COTiBUMOte M CipeniZM

1.00

l.oo

0.50

0.50

2013

Pfqptirv fxutcJcswb

6.00

3.00

3.00

LOC

201-4

Ptatoilia «uMa

2.10

Î.W

2025

Ctukufcli judiciare d etuvxlkiMe

drtiv»te dm Retiuni u» f*țx»3C«t>te*

nuercactor tUiuioi. pouivii

JiH*JZtUi]w kpk

LOO

t.OD

2030

Alte cheltuieli

MW.W

sn,so

102,44

-41,50

27.50

2O3OOI

Rtx’hn» M puWkiW»

130

150

20 WW

PtVhXol d tepJttWMMT

1,50

1.»

20 WB

Prunc de xsjuiwe jtcmvwi*

J.00

t.00

100

203004

Chirii

0.50

ISO

1.00

-3.50

0.50

20JMO

Alte cfKhuidi cv taawri ai scrakii

$9M€

S 10,00

10L4R

-40.00

27J»

40

TOIUL IV SVBVERTU

1.371.00

i.-ijv.cx)

1311.00

55

TO1JUL VU ACTiiTRANSTRUtU

1.550.00

5*0.00

5’0.00

450.00

5501

A Trxttfcnwî interne

1.500.00

5*0.00

520.00

400.00

55011»

Atte lartffcran cuvauc intcrwc

1.500.00

SW.00

5’0,00

400,00

SM1

B.Twufwvri otrente în rWW*t<

{CaW WJWiUtll WHOJMHKXldeț

50,09

50.00

Cod

Denumire indkator

Prevederi anuale buget 291»

Prevederi trimestriale bugel 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din cm credite bugetare destinele stingerii platUar restante

Trira 1

TriM.il

Trltn.Ul

Trim.IV

A

B

I-JP4-HW

2

3

4

3

4

7

8

9

550 SM

Alte trwufowi <W<Wi ia arrturtttie

54.00

$0,00

58

TITLUL X MtOIEClb CU WANTARE WN

l-XTtRKl- NI:.R AMtlURSABIt.i: AHWtENTIi

HN'ANCIAR 20)4-20»

ÎILDO

118,00

«01

Hvfcomc din fundul b'un^pcin <fc IKrvohtfc tegiâftilt (FFDR)

11100

118,00

5MJI0I

bîiMmwCM iwiiouk

17.7»

17,70

«OKU

Fituntwo. «ural nrrmdxtfsabib

IWLW

KXUW

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36.00

9,00

9.00

9.00

?»»

40.00

42.00

44,00

$940

Sume ifcrnUC pcrxwtekc cm htadiop

(KdKadwe

363»

9.00

9,00

9.00

w

70

CilELTUltU DE CAPITAL

119’4

23.24

94.00

400.06

470.00

44J.C»

n

nnCLXDt ACTIVE NRFINANClAjtt;

119-24

2124

96.00

-KKJ.M

43<W

441.00

7IIM

Active fixe

II9J4

21.24

96.00

7tl»tOI

CumtHKtd

50.00

50.00

7(01»

Mobilier. apmuwt birmie» ti tiu

actiw cosponte

12.00

12.00

7101»

Alu Ktrtc fi«

57.24

11.24

46X»

w

Fbti efectuate ta mm proccdcrxi m

rccujwmfe ia anul twrwi

•18.39

46,91

-MM

«5

TITLUL XIX PLĂTI BLCTUATL IM ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE W ANUL

•l»,3»

46.W

•1,4»

X5GI

Pitii elcctortc ia mii prrvakoli ti

rwupcrwKi i> «nul cwtctM

•18.3»

• 14.91

-1.4M

95OIQ4

Hui cfMtUAK in mii prattdenti ti recuperate io mul «mau in tMiiiaxt 4t luKlîooxt • bajmUi focii

•12.15

• 10.67

-1.4K

35&IO2

Pluti efcauuic siaiiti pwxnkmi vi rccapcnrtc m >nu1 cufțtH h xeciiunu dc dczvuiufff • bapiuliti loc<J

-0J4

•124

M0210

Sorocii puMkfr corruniurr de

evkfcwt» persoanelor

J.OStM»

9814»

77175

715.00

5M25

li 18J»

1276.00

J/KO.QO

540250

Ahe «tvicii pabHcc generale

1126.40

M59.9&

84210

414.70

21410

3.42)3»

5 598.00

3.775.00

5502

Tranzacții privind datoria publica sj

ÎMPRUMUTURI

9.567,60

2.729.10

2129.50

2270.40

2158.60

6,784.00

7.124.00

7,479.00

Ol

CHl:l.TUIliU CURENTE.

9.557AO

2-7’9.10

2229.50

2.270.40

2.22160

61M.00

7.124,00

7.479,00

TULUL 11 BUN URI SI SERVICII

1)0.00

125.00

$.00

12331#

120.00

1355»

2024

Comltioaic ti «Mc cown t ferme

iftKpcMnuhtfjhx

130.00

125,00

S.00

2024»

ComuxMTC ualfe comuti »rettnte

Cad

Oeaumire indicator

Prevederi anuale buget 2919

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destituie atingerii platHar restante

Trial

Trim.ll

Trim.Ul

Trim.lV

A

B

I-1V4+5H

2

5

4

S

4

7

X

9

imptUNmtfi kw cxktoc

66,00

60.00

202402

Cotnnmnc « «Uc c^uih i&rtrtc

tr*p*wnwi*nkx taeync

70,0rt

65.00

5,00

ja

TITLUL Ml DoBaNZI

9*17.60

2.60*. 10

X.324.S0

2.Z7CM0

2 234,60

6.641.00

«9V5»«J

7J44.U0

2001

0i^na7î afercnlt dMone» pubikc inKrwe

9.079.00

2.5M.I0

2.JMJ0

2270,40

2.000 JW

200101

fhfctnri • fcn»fc dxtorrct puMx*

uiKinc dxxXlc

9.079.00

l«0*.)0

210*^0

2Z70.40

2.000.4»

VOM

frtoazi afaeru* datorie) pwhlktt

cylemc

354.60

100.00

20.00

2)1.60

W020)

Daiwid. ufrtxffit datoriei pyfcUcc

eisemc «Uxțcsc

351.60

100.00

20.00

231.60

400002

rann ILs Apmre. enluu' pubEc ii

ufunrxe OjKomU

1JJ2J.6O

1555,20

3.7W.O0

3JN.00

2JW7.40

I4.291.W

5OIZQO

11.760.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SSGURANTA NAȚIONALA

13.5*1.60

1.555.20

).n«o

3 3U.OO

2.KO7.4O

t*. 294.00

1 $.or \oo

I5.76Q.W

Ol

CHELTUIELI CURENTE

13.521.60

1.S4S.20

i.niM

3 374.00

2.W7.4O

14.262.00

J4.974.U0

15.721,00

10

TiTl.UI.1 CHIiLWnXl t>E NiRSONAL

261,00

67,00

72,00

66.00

$6,1»

2*3X10

354.00

367.00

|00l

ChclivKti satanalf 13 b*H

249.00

65.00

64.00

64.00

56.00

idoroi

Sataiidebca

225,00

$9.00

50,00

54.00

49.00

1UQM7

Uukauii>tM <fc hnna

16.00

4.00

*.00

«00

4,00

loo ijo

ALie țktptun Mlsntk m Wni

(.00

2.00

1,00

2.00

3,00

1002

Cbelmkli Mfanafc ia rotar»

4.00

6X»

100206

VowcVvrc dr vtrtaiii

6.00

«00

100)

C<*îri hulii

6.00

XOO

2,00

3.00

100307

Cunlnbutu «uaurvork rctUu mwK*

«00

100

2,00

zoo

20

T1TI.UI. II BUNURI SI SERVO

257.00

1U.W

70,10

51.10

15.50

2*3.00

26*1.00

23 LOO

2001

Basuri ii scrvkii

42.00

51.00

H.OO

7.00

6,00

200101

Fumihin <fc <hamj

1.00

15»

200 IM

Martrkk poxni cwvmiie

2.00

ij»

Loo

20010)

Incii/il, iîgtwMt si fixtw nxrtno

40,00

)0,00

10,00

20010*

A|w» i'vwt >i uluhnuie

J.00

1,00

1,00

1.00

2W1I0S

Cj'tovwtftU tuW»fiMd«

5.00

2,00

t.oo

1.00

LOO

200101

roșu. HlcvomiMKMii. o*». l».

iflwnta

6.00

6.00

200ÎJO

AlK bwsari a servicii petuni

intre (tnw< ti fwicliwanc

35.00

10X»

5.00

5.00

5.00

2002

Reparam curtfiit

10.00

5,00

5.00

2OU4

Mvdicattortue ei wvturîok swtuwv

0,90

0.60

0.10

0.10

0.10

200*01

MtdKrtUMHe

0.40

0.10

0.10

0.10

0.10

200*02

0<0

0.50

am*

Dsaunde MUU» otwiekv 6c uswnl»r

I9.2U

1.20

1.0)

t.ot

Cod

Denumire Indicator

Prevederi «Basic Buget 2019

Prevederi triaicstriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2922

TOTAL

din rare credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Triml

Trimit

Trim.111

Trim.IV

A

B

2

3

4

$

6

7

8

9

200$10

Ahe ofcicctc 4c mvattur

iojo

L20

MW

1.00

2006

DcpUwt 4cLtw*fi» tncwkrtri

MW

1.00

20060I

DcplawA inicrw. dcieuri, twufcrtri

1,1»

ktw

201 i

Cirti. fnAlic*âi si nutcmk

dtXumcnMfc

o,$o

0.50

201J

pfnfcGaci*U

1.00

1,00

2014

Frutectie tutftcii

zoo

1.00

20VÎ

A*c chrkflid»

I49#4I>

«»

43,00

45.00

9.40

203030

Ai»c chcftvidi «u buMWÎ ii «Civic ii

149.40

50,00

45,00

45,00

9.40

51

ȚOLUL VI TRANSHJtURI 1NTRL UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI pubijce

11000,00

3Jr>L<»

3.645.00

1258,00

2.73S.OO

11709,00

4.456,00

13.179.00

Stol

TruuSnvri curtau

3-342,00

3.645,00

32$SX»

1733.00

510101

TfiniXcrun turc indii Mii k pubhcc

13.000.00

3362.00

7.643.00

>239.00

2733.00

TULUL XI ALȚII CtUiLTUtEU

>.«

0.90

9,90

0.90

0.90

4.00

4.00

4.00

$940

Sune tRrentr penamta cu Madicap

ucuicataie

J.W

0.90

0.90

0.90

0,90

70

CHELTUIELI UE CAPITAL

7.00

7.00

36.00

Jm.QO

39,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

7,00

7.00

36,00

39,00

19»00

7WI

Acnwc line

7.90

7.00

7 tOI Ol

Conclwelii

6Xk>

4.00

71OI3Q

A Ut KtirC iixe

1,00

L00

610203

Oiiiîoc pubUcu

BUH»

336X00

3.6*5.00

3 259.00

2.733,00

13.769.00

14.456,00

13.179.»

01020)0*

Politic loceb

11000.00

3.3 62.00

>.6*5.00

u$».no

1715.00

13.769.00

M 456.00

IS.l79.flO

610205

civile « proUMî* comrt

incendiilor (prowvlie civil»

twaimkw»)

529.60

193.20

14»

izaoo

72.4U

$30,1»

556.00

511,00

6S«W2

Psrto II k» Chctaukli wcukcUiunk

151.417.4)

65.134.29

44.6)4.4*

32.342,71

9.306.00

143.917,00

I41LW6.00

155.425.00

4502

INVATAMANT

$4.05 M<

134)0,31

15.456.44

4.742.94

1*49.75

D.WMJIQ

3S.«2.<»

J7.U7.OO

01

ClU.I.TUIEI.I CURENTE

30.965.5)

ITWt

l5.4Sn.4t

4 27I.JH

2.44 SJ$

20.4 IW

J 1.104,00

32640.00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

24.574.42

7.91)33

11.409.24

tws

21*27.00

254/22.00

2*27100

2001

fluauri u wtvitM

14. HI ,79

69SS.U

4 533.67

2.023.72

1.255,54

200)01

f «nil uri de birou

tZ.75

5.M5

47.30

IW

10.00

200 IVI

M«tn* ic țcfwru cuftuntc

10.09

139,10

■48,60

200103

lacalril. Axmui ri fon» motric»

11.0)7.45

6.134,10

1.021.75

*40.10

200104

Apa. owl ti wlubriutc

1.362.42

3493 T

441.H

3W.CX7

153.10

200106

Pkwtfcittiin*

o.w

0.M

2001112

Twilpddt

«.75

16.70

43.00

)W

17.90

20010»

Poci», IdwwmmtaliL n^Sw, t».

krtcnxt

3*7.25

MJ0

125.05

115.15

4t.«

2WiW

Mueriik li prwun de «fricii a»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget ÎU19

Estimări 2620

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților resunte

TrimI

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

«

1-3+4 +5+4

2

3

4

5

4

7

H

9

cuarta tautwaal

45.1W

65.90

42.eO

2540

200130

Alte bun w» si Kv*U*H ptntAi

inwîpcfX ti farthx*rc

1.151.7»

3O»3l

6M,*B

310,70

MMJW

2002

JUfwwm entvtdc

4.029.4$

9X.MS

3.49947

421.03

19,00

2004

Mcdx-tmcnw si nuXcnalt

1,00

1.00

2a<HOl

Mrdxsme*!*

1.06

2005

IhlPMfi (R IUUM» Obkx-Uk'< tfc UlKiDtM

7.692.40

7 *,60

2.459,10

95.60

St.lo

MOMI

tJmforwt m •dujvtnwni

6.00

230

1.00

200530

AUc ubiwic <lc iavcMar

2.W2.9O

71.60

2.453.10

93.10

>1.10

2 «te

Dq>Uun. dttaiun. UWUfenn

5$.M

4.70

7,40

40.10

).M

20000!

DcpittM intern.-, «icicsan, inutsfcrari

u.ao

4.70

7.40

40.10

3.60

2000

M«u-n«k <fc kkorttoc

3.40

2.00

1.00

0.40

2011

Carii. publicații si tnucriile

dtMWWCOUK

SfiQ

i.00

240

Un

2i»b

Prefac profesiunii*

90.4)

75»

MM)

<.w

2014

Pruiwtii Muncii

10.70

9.70

1.00

2019

CMwhaiii ak *4muiiomi«i publice

Inerte U TC+Hzatrr unor faciarisi

kiw» «e urterw paNic tocat a» baa

utwc ccdvc^u sau «xiiiacu dc owxient

2.SM.05

769.04

¥06.60

Î27.M

59041

2030

AUr <be| kid t

20.40

1.50

13,70

J.M

3.00

ÎUÎOÎO

Atic cheltuiri, cu bunuri ai aetvkii

20.40

140

12.70

3,20

340

«

TULUL VI) ALTE TkANStTRUIU

I.W4J2

4$l4î

«n.oo

606.00

420.00

2.073»

2.177»

2216.00

5501

A- Tniuferuo interne

1.U4.72

451.22

aow

*06.00

420.00

$501 It

Alic trantfcntn curea» tnrer*»

IA.J2

1422

FinartMv» iwv*x*Bi*MJidu4 j»fticwUr sau

coafesnirul acwdiui

i **».«>

4)5.00

407.00

*06.00

420.1»

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

t.0*3,50

30.00

65340

WIM»

)S»

1W

20.00

5702

Ajutewtr MCÎsk

1.0*5.50

W.00

655 50

102,00

100»

570201

AjututMc wciate m nimtai

1.072»

303»

046.00

MM

100.00

mm

Ticheie <fc cffm ti uctae tocMc

pcouu (TMkniH

njo

1340

5*

TITLUL X WOlECre CU FINANȚARE DIN

lXn-.RNI: NEkAMBURSAnnJi AHiRiam

FINANCIAR 2014.2020

31*.09

J 14.09

J J4»

NU»

laa.uO

MOJ

l“n)£naic din Fondul Social Lunopca» IESE)

714.09

314.09

5X0201

FiftMUMek fUMHKlsb

170.4)

170.41

5*0’02

Fmsouro» cMema terambwMbil»

143.*»

143.63

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

1.10740

*0.10

2,9*7.70

3940

33*7.09

3 745»

3.933.00

590)

iWmc

2.910.6?

60.90

2.912.09

6.M

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimcMriaie bujtt 2019

Estimări 2026

Estimări 2(121

Estimări 21)22

TOTAL

din care credite bwjeeare destinase stingerii plăților restante

Tritnl

Trim.ll

Tritn.Hl

Tnm.IV

A

B

1-1+4 +5+6

2

3

4

5

4

?

X

9

$922

Acifoni cu cKwncr siiwirfk $i

IQCKXftlIUhll

12U)

1330

7S.61

n.n

?O

Ctlt'LTU«:i.l DE CAHTM.

5.109.1)

4.6)7.57

471.34

4.165,00

4 57K.OO

4 107.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFIKANCtARE

5.109.1)

4 6.17.57

4713*

4365J»

4 $78.00

4.807.1X1

7101

Aciîn'C fixe

5.IW.I)

4.6)7,57

4713*

710101

CoWlMnMN

1652.00

1W.W

nano

710102

klwtoi, ecfeijwntciwc x* mijloc*.* 4*

nârt.xport

«IM

tw

71010»

Mobilier, raxvo b»rwic* u dw

•divr cvtpwk

150.00

)W.t»

7101)0

Akc wawț fixe

1.022,11

945,57

764*

PUri cfrelMMir t® ani» pcvccxknri ti

îWjpcnJc in «mx] curw

•1632

•I6.22

«5

titlulxix hah iiitctuatt. in anii

PRECEDENT St RECUPERATE IN ANUL

-I6J3

•l*3î

*501

PJMi efectuat ia anii fwc«k»li ti

nrnecrtle ie trei c«r«u

-16.22

•IA21

ISOIOl

Pltfi tfccnuK in uu (wcnOKxi«

in «iul ruteni >a «cutate»

de (unctiiwurc! •           focal

•10.72

•I63Î

650203

tnvaumMi peocolM m pnmw

i 1.634.*)

4253.69

4,792,1*

1 704,14

«S4JH

tl.îMt.flo

M 196.00

14 065,00

651*29)01

kivttemwe pnacolw

5.190,1»

2.46931

15’7.41

I.C8540

508.00

6302.00

6 827.00

7.168,00

65020JO’

luvtunuat pomii

6.240.PJ

1784,1*

5.464.77

4IK.4K

374,71

6.256,00

6569,00

6.497.00

6502»)

hv^umani wcuxkr

24.2)4.05

9.117.92

10602.56

3 005.90

1307.67

21.0245)0

•2074.00

23.179,00

6W2040I

Înspumam eceurahi infenor

4062.18

1.471.15

1906.9.»

50835

173,45

4.477.00

4.701.00

4.9)6.00

G5G2WO?

fovol*m»nt wun<f*t tuțKTwr

17.505.97

7.493.5?

0.176JS

2.MLS5

1.205.4?

15.725*00

16 510.00

173)7.00

ASM MO)

lAvaum») pcolcnonal

665.90

151,10

319.25

126.80

6IJ5

122*00

w»oo

906.00

45U2U5

invMamMit pv^Uccdl

176.04

34,70

4420

32.46

56JD

130,00

137.00

144.00

65O2.VU

Alte cbcfaiuh m> cfomcnkJ

imtttmxohiUi

11.50

IJ.SO

72.90

75,00

79.00

6*02

SANATATC

15.977,6)

11.8)0.2)

2.251.50

1888.90

17.291.00

8.1S6.00

19063.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

«JO 74.20

3.926.80

2254,50

im*»

1353.0#

7031,00

«3’7.00

SI

HTUIL VtTRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRATEI PUDLKE

HJlt.JO

J.926.80

Î.258J6

7353,00

7951.00

«327.00

5101

Transferuri cwcniQ

*564.50

2,447*1(1

2.25*30

1.134,90

5)0107

Acțiuni 4c «ulițe

63W.50

24*7,10

2.2SLSO

1138.90

5102

TntfHfMW dv capii x)

1.509.»

J. 459,70

50.00

5)021»

TranNetwi penire fimnute»

wwsrhiîfoc h tfriutk

1 509.70

1.459,70

50.00

70

CIU-X'tUJEU 1>h CAPITAL

7.901,4)

7.99J.4)

V.73X.Q0

: 0.325.00

10.7)6.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi Iriaiettriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2R2I

Ettimari 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinele stingerii (rialilor restante

Trtntl

Trim.lt

TrinUlt

Trim.1V

A

a

1-3-M+5+*

2

3

4

5

6

7

»

»

71

TITLUL XU1 ACTIVI; NEFIKANCIAKE

7.MH.4J

7.903,43

9.73^.00

10.225.00

IO.7M.I»

7101

Active fixe

7.903,43

7.903.41

210101

Cumnxlii

7.903.41

7.902.43

710130

Alic «stive ibe

LI»

1.00

060206

Servicii «xAofe M untMti tmllire

cupiftwi

15.977,61

il*kui

2.25*30

1.8*890

17.3914»

8156.1»

1941*1.00

60020001

Sjxtdk |c*crtlc

B.977.61

fi 830.21

245*30

1.88X90

17.29100

k

19061.00

6702

C1J1.T1MA. RliCRFERP SI REI.K1IF.

21.01634

6MIJ0

10.9*137

2.026.15

32.124.1»

51710.00

■15.4ia.O0

01

CHELTUIELI CURENTE

35.892,36

14.986,61

6.90X42

11.975.38

2.026.75

29.869,00

' 1.3*3.00

32.9)23»

10

TITLUL t CHELTUIELI »E PERSONAL

3.9104»

1000.00

1.156.00

1 016.00

758.00

1.771.00

3 060,60

4.158.00

1901

Chcnwdi Mitnak in buri

3.712,00

980,00

991.00

9VI.00

730.00

înmoi

Ssbcitdctao*

3.Î2S3W

8523»

845.00

819.00

100106

Abcvpotwi

14.00

5.00

1.00

7.90

12»

100113

Drepturi de detepue

1.00

1,00

100117

fcukm»k»rii dc bmaa

310.00

90.00

«.00

95.00

50.0*1

100130

Alte drepturi «eltririe iu bwi

14 W

12.00

$0.00

50.00

10.00

1002

Clitltukli tabnNe in natura

140.00

140.00

100306

Voucboc de *****

140.00

140.00

190)

Coninbulu

78.00

20.00

25.00

25.00

8.00

100307

Cootabuiit          pcnwu mu***

7W

20,00

25.00

25.00

*.oo

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

11X240.83

7.66631

2031.52

387.M

14945

9639.00

10.121.00

2W1

Dufwri xrrictf

6875.10

3.760.10

847,00

115.00

143,00

200101

huwdm dc biww

16.00

5.00

5.00

200102

peni tu «utricok

iw.00

40.00

35.00

15.00

W.tt>

2OOIO3

înrobii, ifwiMt u fctu uMOict

1.285.00

753.00

39830

118.70

15.00

}OO|<M

Ap*. <;***! ii ukjboUtt

525.10

140.10

152.00

142.00

91.00

201105

CwbunAli <j tobrifcwMi

M.l»

84.00

15.00

•5D.00

3.00

200106

Ptrecdetuliinib

73.00

23.00

45.00

5.00

20010*

Putu. tcIceommiicMii. rad». Ir.

uiunwi

16.00

W.W

2.CW

2.00

2.00

200130

Aile bUMMt« Ktvieii pentm

tatonincre u IritxikxiMc

4.824.00

4.705,00

204.70

-105.X

2030

M02

fUpMMM CUfCflK

800,61

300.61

550.00

■iQS»

2OM

Mcdicamcnre u metanie mmisK

101.60

200401

M«fe «Mate

1.00

1.00

200402

Maierulc amttic

0.60

0.60

200*01

Rcaom

S.<»

5.00

20040*

DedntecUml»

93,00

95.00

2005

Bunuri de muu» obwtelor <k

25945

191.00

$6.00

6.00

6.15

2OO53V

Alte obiecte de teveu»

75945

191.00

>t>.uo

6AX)

C*4

Denumire fadlcnter

Prevederi nnuale buget 2019

Prevederi Ir imcM tilde buget 2019

Estimări 2920

E«lmari202l

Estimări 2022

TOTAL

din c*re cred ii t buget n re detUnulc stingerii plndUr resimte

Trilul

TrinUI

TrlM.HI

TrtmJV

A

a

(-3+4 *5H

2

3

4

s

*

7

B

9

:nw

Dcptuan, tauaA. uwulmri

1.00

JttWll

Dcpbwri interne. tafturi. tranrifmi

1.00

1.00

«u

Prețuire profcwonjb

MU»

Jt>,f»

40,00

Ml<

FraUXli* «wcib

ÎAt»

21.00

3.00

10)0

Allcdbdhririi

2.129.27

L. 211.00

541.52

306,73

Î3JIWÎ

IHuic <k BSrttrttte WMuYMt*

1.00

1.00

WWW

Alte cheltuieli cu bunuri m :tcrvicii

LIÎ^ZF

12*0,1»

5*1,32

J*i( li

SI

TTTI.L3. VI TRANSFERI 3tf IHTRF. UKTTAT1 AU

ADMINISTRAȚIEI PltfUCE

307,30

3.6«,W

5.31 1,90

1.094,90

IIJM.IW

11.932,00

ELSMI.i»

>16»

TtnMfcmri «irtflW

13.74 J.00

3 02.90

5 >11.90

1.994.90

SM*9I

TiftAifetwi cftirr uummuk publrec

13.745.00

305.39

3.WÎ.90

3311.90

1094,90

56

TITLUL VOI MMWTIi CU fWAKTAlU- MN

FONDURI EXTtJtA'E PE RAMBURSABILE

PO$T*AIN:RARE

90.00

90.00

S4OI

fTttgnne din Fondul Europein de ChmoMf*

R^ia*4t*(FEPRl

90,00

90,00

«moș

CluIliMcli Rcditibik

90.00

90.00

SI

TITLUL X PROflsCTH OJ FINANȚARE UN

EXTERNli NLKAMBUKSABlLL iWUÎXTE

FINANCIAR 2» W >2020

S.4K.93

JNM.9)

KfcO.OO

9W.00

9-»X»

5MJ

Propru <Jir> Nondei Lurupcufl de Drr-oUaw

Rcjioaili tF£T>R)

5.492.9)

5.492,93

>&O)Ofc

1 HUflUlrta MlKXUU

M7H.K7

107W

5«*W2

FtA*niwvi t*«m* ncramburubih

D**.b3

23M6)

$B»IO3

Cheltuieli nccl^iluk

17.41

17.4)

59

ÎKLUL XI ALTE CilELWffiU

ZM4.M»

2.577,1»

27.00

•2M.W

2A.W

4.VM.U0

4 m:v.uq

5.I75.QO

591)

Ascebui ii Tunduh

1.790.00

1.050.00

-2N1.00

Mlî

SuMîna« oriwLr

SOO.DQ

300.00

sw»

Sune e le/ciUț pcnaanckd cu Un*e*p

aeoKidim

I63,«*

:too

27.00

27,00

24,0

TO

CÎIFXTtlIEU DE CAPITAL

S.IM4.9)

60)a,)4

•993.71

2 253,00

2 397.00

2.490.00

71

TITLUL Xttl ACtMi NEriNANOARE

50*4.0

«AM.M

•9?3,7|

2.233.1»

2.397,00

L4MJ»

7io»

AdirC Stc

$.944.0

«O3SJ4

•993.71

9|Q1OI

Cflmuwtii

XJ9JJ4

3.79J.M

7IQJU?

MoW*«r. ițuutai btftMk* li ftlte

kuw cupoaie

e.oo

6^0

?iOi»

AXcuctivu- lut

I.U5.Î9

1239.40

-993,71

4*

Mu» efect uue in ir.kprcccdciHiit

Ncupemjc in *nwl curtnt

-20.13

•RM

• 11.52

ti

TULUL XIX PLAI 1 KFEClUAIh N ANI*

Cod

- ......

Denumire indicator

Prevederi inuate buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 1021

Estimări 2022

TOTAL

din cir credit» bugetare destinele srtagerU plăților restante

Triat I

Trim.ll

Trim.UI

Trim.iV

A

B

2

3

•1

5

6

7

H

PRLCLPEXn SI RECUPERATE W ANUL

•26,1)

-L61

•ttJÎ

«OI

Fiuli efettusK » mii prteedmli si

fCCtjwiW i* *nui cjyrm

•W.D

-11,52

85OIOI

Piui clericale in <xu precodreli si

recupcdUC * *nd gucm in •cciîluka

<fe ftjnainrufc * bufetului fcvil

-X5I

4LS3

Senicii culwkte

frj34.au

2 097,60

1.<16,00

1.4X7,00

Wfr.UU

fr.fr36.oa

fr.^frX.OO

TJlb.UU

CaslHuni publice de specucale u

LUH'Wlf

5.867,00

1.7W.00

1.734,00

1 425,00

416.00

5.7773»

6066.00

6.364.00

67O2O33O

Ahc tcmcii cdtumfc

•169,60

>09,60

7*5»

62.00

20.00

859,0»

moo

67O2B5

Sersich recreative si sporii re

îl 180,26

t7.9IS.74

4.675,90

4444,47

1.040,75

24043.0»

25.246.00

26510,00

671120501

Sport

8.416,00

2.H0S.10

1.944,90

3.626,40

m.9rt

4.2*63»

4

4,m«)

6702OSO_>

Tinerel

350.00

550.00

1.163.06

1.2 2X00

12855»

07t>2a5QJ

iMrctMicrv £r»d<rM puUpcc, jurruri

ur»s seni bMs sportiv K 4e opaOKH

M.OMjfr

14403144

WkOO

5.867,47

41U5

HJ92JO0

19 52X90

ib.4^00

670206

Servicii relipotK

500.00

500.00

WW

7«\00

7H.W

W<»25U

Atic xrvkii m oanmik ciUvre,

rtcreerisi Kbgiei

W.00

500,00

400.00

771,00

116.00

857.00

frJOZ

ASIGURAU l SI ASISTENTA SOCIALA

5K464.5O

18677.40

20,027.60

14.729.00

4.830,50

60.5IX,W

40.518.1»

6) .477.1»

ai

CIIFX7UIEU CURENTE

$8.076,45

18X05,55

20.0ÎIJO

>4764.30

-tjle.'o

60.518,00

40.518,00

61X77.00

ȚOLUL ICHULTUIEU PE PERSONAL

51.146.45

7.415.45

11.101.50

4.126.00

J.523.5<»

5.138.40

5.138.40

S43M0

llftl

Cheltuieli whnnk in bani

29X87,4$

32)7,95

4.847.00

L973.00

3XW.50

100101

Sxlwi tfc ban

*$.7&W

6460.95

i,7nx»

7.405.00

2.644.85

IOOWS

Sporuri pcjtfru cooJUii 4a «kunn

456.00

116.00

120.00

112,00

104.00

I00IO6

AlKiponni

72.00

11.00

21,00

17.00

J7.M

IWIIIJ

Piepturi ic ilelejuc

1,00

1.00

100117

It^emfliniii 4c kxiRJ

1.701.65

500.00

851.00

849.00

«2.65

IOOI39

Ahc dresuri >*knak in b*ni

284.00

114.00

80.00

5O.W

2UJW

i«n

Oteftwri» Mihn'tc inMltF»

i.o?d,<o

IWW

25.00

100206

V«MMh«r« 4c

1.07040

1.04550

25,00

f«B

CMatatii

W,W

171,00

204.00

144.1»

>54,00

100)07

ContriWti» migarstoar pentru (nunei

707,00

178.00

204.00

168.00

154,00

20

TTTWL H BUNURI SI SERVO

7.87t..‘S

2.442.50

2.9$ Ml

1.503.1?

472.00

780.»

760,00

7W.0Q

2001

Uu«iui ii icnricn

).<:t.62

6l4JtO

844,65

2)2.17

IWX»

200101

Fwniluri <k berou

109,16

5.00

59.24

19.62

6.00

2OOIO2

Meteoric peauu cwaeuc

44J0

24 JO

15.00

7.00

JUOIO»

FacaUn. kfonumrt si fart» mcMnc*

764.50

313.50

135,00

4W»

52.»

200 IM

Apa. cuciti criubnuw

224.00

105.00

115.00

3.00

*.»

2OOIO5

CmUhmu* m hbnfiiuti

14.00

11.00

a.oo

L00

200100

Pioedeicbunb

15.05

6J0

05

Cod

Den urnire indici tur

Prevederi »«u*4e buget 2*19

Prevederi trimestriale buget 291$

Estimări 2020

Estimări 2621

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Triral

Trim.il

Trim-lil

Trim.IV

A

13

l-3M*S+*

2

3

4

5

6

7

«

9

20fiHi7

Transport

25.00

7.00

1.»

3,00

200|QA

tckeocniwkvai. rtdio. Iv.

huenxl

354.10

H5.M3

tll.OO

<h«0

ÎU»

ZWJv?

MtKtitk li jxwtsri <fc «fricii cv

caracter functi^/ml

4331

10.50

1731

5.00

14.00

AkcbamM» ti letvtoi pcswru

imtwftcn ai Amc1pu4«cc

2U.W

36,00

*7.00

62.00

31,00

1002

ftepartiH chifle

70.00

71.00

21.00

is.no

1003

Itrmui

527,56

109.00

157.56

ULOO

140.00

200101

Hcmu p«w uacursti

527,56

100,00

157.56

121.00

140,»

200*

Medio ironic ii mwaiifc «mim

K.OQ

io.oo

4.1»

4.W

200*01

Mofecafncmc

4.00

LM

1.00

2KMOZ

M*teli4c «wtsx

1,00

1.00

XMM04

Derinfteuoti

1W»

7,ft0

1,00

3,00

«05

Bunuri 4* runura obkcU’kx-ck bivcmw

7?<Q

44.50

n.w

15,00

200501

Uniformei! Mhîpatnem

130

1.50

2UW5JO

Al» obiecte de »ATI»

76J»

45,00

IK0O

13.00

2006

tkyUMn. 4ct»LU<. uinafcnti

7.70

1,70

4.W

2,00

iootoi

DrplaMci inurnw. detaxan, îranstervi

7.70

t.Tu

4.00

2,M

2011

Cam, poMk^ii« wwtmtlc

dwvmcntme

2.00

LOG

1.00

2012

Coconim»'» «t «occi/m

6,00

3.00

5.00

200

hxpctrte profoiCMHU

14.00

11.00

2.00

L00

20M

Protecția m poc ti

11.00

L00

10,00

201»

Gwribuui ale xirmnisir^ta pabUce Jocalc l» realizare» w»r tacrwi d wnkil <k inwm public Irotl in b«z» dJM* vonucnlii am cvHtvwic 4c amdcrc

3.257,00

1.700.00

I.MI0.00

LitXU»

650»

2010

Alte eheltuicl»

$3,70

15,00

<1.20

203003

Pn»w 4f tojgurwe t>i»,-vi«u

ZOO

1G0

2<Btrt0

Alic chekvtcli cu barocisi «fricii

30J0

15.00

55.20

55

rmci va alte TRANSfEXUfti

«tu

4Q.M

14.17

t.u

$5ot

A. Tcxntrivn irrtemc

62.3»

40.01

14,17

1.13

>5011»

Aht traniforan ciMtMte microe

6ÎJ*

40.0»

14.17

«.IJ

57.403.6»

0

Tiaut IX asistenta sociaj a

17967.64

U 10,52

5369.12

4 000.00

2MM.OO

54.534.60

54.534.H)

5702

Ajutoare sociale

17.967.64

«210.52

5369.12

4MO.OO

24S.no

WtOt

AjtMOtrv MKioJe in numerar

15.441.40

5710.40

S.469,00

4 WM0

22I.OO

$70204

Ticbeic cadou aconlMC pentru

riKltuwli «KÎek

1500.24

3300.0

0.12

«.<»

5*

IBLUL XI ALIh UHEUW.U

I.UOJJQ

39O.W

532.60

127,00

47.00

65.00

»sx»

Cad

Dttiwmi« indicator

Prevederi inoaie buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

ErtiMri 2B2O

Eslinurz 2921

Estimări 2022

TOTAL

dla care credite bugetare destituie «Ungerii plăților restante

Trinil

Trlm.ll

Trimiți

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

4

7

a

9

5911

Awtutu m tuftiinii

500.00

110.00

S70X»

$vw

S^TOC i CrKFM pcnKXiw- tor c « lunJiaip

acMCt4ru<

»?J0

166,50

162.»

1X7,00

47.0)

atEVTUitU DE CAPITAL

542,06

54X00

îl

rni-UI. X» ACTIVE NEHNANCf ARE

541/»

M2.00

7101

Artivc {’>t<

$4100

54X00

7IB10I

CuRtlradil

310.00

310,00

îroiiyi

Mabibcr, i^Mritun fnrni»c» M ilic

•elite CMponk

6.00

6,00

? 10110

AfcMtnvfat

226.00

226.00

14

PtMi ciwiuKC m au pfwtdcnw ii

eerttpero k io *wl «4rrit

-MU*

-70.15

-43,70

->$,30

15

TITLUL XJX TLAtt EFECTUATE « aK»

FRi-cnuxn st recuperați- t« anul

•149,15

-70.1$

-13,1©

->3,30

1501

Hui cktluilc în «nil preced c*Li M

nbc-upcralc in inul CWtni

-149.1$

-70.1 i

-4 5.70

-M.»

150101

Pferi cktiuMt u» ar» prcrc&xHi i»

rctapcHlc in aml IW»< ui «oclmca

6c Mn'iivnNc • buftiukw foc»)

-149.1$

-70.15

-43.70

•15.30

68U2M

A*UW4 KonUii pcnuMnctor in wiU

$.615.00

l-VdW.OO

1 «35,00

1473.00

559.00

5.983.10

5,'WJ,4O

6U73.40

b«W

AliUrliU MCMl» « tu de boii n

inuBdttMi

20264.00

7.123.00

1O.422.SO

*moo

2.4BV0

3W.W

$4.534.»

57.-W3.60

61020502

Aiiwcntt wciiiU io caide lavaJidiww

29.264.00

7 127.00

10.422.30

6230.00

24W.50

S4.$34»

54354.»

57.403,60

6ÎUJH

Crete

5.755.10

1 440,5©

L90S.W

I.42Î.00

973.00

686215

Prrțim cichxkvH litîxle

2.SM.4O

2JIG.40

60.00

24.00

6tO2i5OI

AÎUHM MX»»I

2.394.40

2.510,40

00.00

24.00

6W2SO

Alic ehdruidi in donramjl augurvtkw

M a»>lcUCd MXialr

IS.ZJ6.00

6.046,50

SJ04.50

*599.00

7X4.00

6WK*O$0

Akc cbdwicli ia dnmcnwl uiatcMci

wxiik

15.236.00

6.M4.Î0

5.404.50

2J>99.00

7MJ»

70OWJ

Paiu-a |V-e Serrieti m dwvohwc

public», hx.UiMr. JMdH Li JfK

76.753.20

46263,50

17.601,10

7,67130

3-im©

M.M3.»

53345.»

$63112,00

7«C

LOCUINȚE. SERVKU Si DEZVOLT ARE

13602^0

S.I42.W

4,225,60

3.$6QJQ

1.024.»

I4 6M.U©

S-W»

I6.1J7.UO

01

CHE4.7VI11J CURENTE

I2.30M3

4,614.02

4.Î21JJ

2.4)6.»

1.024.60

11.9X1,00

XHXO0

DX 10 Al

10

TTFLUL1CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642.00

923.10

1.WJ0

93b.OO

64-1.60

3.135.00

3.454,00

101)1

Cbelluidi iQljrufc m bl*

3.4M.70

W5.10

961.00

951,00

634.»

IMHH

S»l»ni<kbxi*

J.iW.W

«20,00

y?i.oo

85S.D0

$$6.60

icorii

Drepturi «fcddtți re

4.10

3.10

1,00

1WI7

tn4eaint»iu dt intu

252.00

50 J»

61,«

tfUJQ

66.00

H»tM>

Alic drtplun «limlc m b*nr

IW,DU

J2.W

21.00

28.00

12.UQ

Cod

tkjwtnin inditator

Prevederi anuale buget 2® 19

Prevederi Irimnlrliie bugel Mit

Estimări 2020

Elliouri 20ZI

EU tauri 2022

TOTAL

din care «rediu bugetare destina Ic stingerii plăților reținute

Trinf

Trtm.il

TriRLlH

TrhnJV

A

B

2

3

4

5

6

7

M

|(Ȕ

Gwhvkii «Unik k ahuq

I03JA

»O3.)0

1(10306

Vowchw tir >*cwU

I03J0

I0M0

iOOJ

Conuibutu

».o»

lft.00

25,ort

25.00

10,00

1WW7

ConHibotu xiinarmwie pJMTu rtWDU

00.00

10.00

23.00

25.00

ie.oo

W

WI.C». II BUNURI 51 SURVTH

R6O4.65

3.1(6,23

1.445.50

564.00

M«l£0

9-222,1»

9.M2.0O

ÎMI

fahMn 4 Maicii

S.4SA.S3

2.6W.9Î

I.WM»

9T>,K»

MJ»

2<Ml IO)

Furnituri dr btfuu

M.«l

12,00

24.90

2tnitt2

M»ierâtepcwu cunietxe

2IJ»

9,56

9.sn

2.00

ZOfllft)

încălzii, ihiniiAM «i foca actnci

■L24SJ7

1.9104?

1.440 J»

>03.00

200 IM

Ap>.     ri m lubfiute

ÎOLOO

45.00

40jM

70.00

3.00

2WIJ»

hcudetatimb

tt.»

ji.ro

4.00

28,50

2oo un

Tnmpcrt

9.J0

4,00

4J0

MW

2UO1M

hMi«. ick<ofnu«K:*uL rtdto. «*.

iMtCDCt

ILTO

7,W

i.ro

2O2IU9

Mucrâlc ri pnv4ndc«crvkii cu

cunclcr (undita*!

6.W

-4J0

-wo

21»» J<»

a)u fumur» zi ucrvkh pcuriv

ififMIMfC »

WM#

47IJU

ttOJO

73.30

30.09

2002

ftlfMOttt CUM0K

1209.09

4)2.00

313,00

342.QO

IM.00

2DD4

Mcdicamenu: *i m*icn*fc uuiitn

3,00

s.w

-MO

206401

McdicamciM

I.JO

I.K

200402

klMCriric mhiimc

140

4.QQ

-MU

2»5

QuâLH (k HauwaufecwkK de uiccotar

7U0

24.30

34.00

i5.ro

ÎOOJM)

Atac oOInk de inwawr

74 JO

24.30

MJOO

is.ro

2MM

rvplizsri, dciMW. tnukran

X20

i.ro

1.00

JOOMl

Dcpliuri iawnw» daturi, trraferari

2,10

1,3©

IJO

2012

ConuliMia m erpcrttz*

51.00

31.00

201}

Prcțaiuc ploTriiou»:»

020

<1,70

’OJfl

ÎOU

hwtetiii (twmîi

kjo

U.W

20JO

Alte rfwllwirii

1 710.4)

$33.00

943.43

100.00

<53,00

N30M

Rwl**n* m pcAlicrtxc

240

*,00

l.«

203003

Prime  a ușurare Mt-viMt

(73.50

120.ro

1.00

M.10

203030

Alte chcfaaicli cu bunuri »i unirii

1.5M.4)

411.30

■M2.9)

37,CV

153.00

S9

mi vi- xi alik cheltuuu

02.00

17.00

IfjN

13.00

MJO

61J»

70.60

74,(l£>

$W0

Sunie «fcccnic pcr«<r»*Jor cu handicap

ncincădoic

62.00

17.00

I6J»

15.00

M.OQ

70

CHElltlUU DE CAPITAL

».4»M?

Ufl.47

liî/W

2 61J.M

7.W.<»

2.947/»

TI

T11LUL XW ACTIVE NHHHANOARti

(.410.47

un.4?

1)3.110

2AÎ3.WI

7.W6.W

2.947,00

TIO»

Atitvc foc

1.410.47

)-277,47

133.00

TltlIOI

Vcotrțflii

452,4?

452,47

C*d

Pr BoiKir» Indicator

Prevederi a» oale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Ejtiman 2021

Estimări 2022

TOTAL

dl* car» credite bugetare dnttnalc stingerii plăților restante

Triai 1

Trim.il

Trim.HI

Trim.1V

A

H

1*3+415+6

2

J

4

5

6

7

X

9

7IOI3O

A1k tdirc fixe

9stu»

*25,00

133.00

14

r«i efccUailc a» eah prrcodcHi a

mvperaic w «<wt curau

*56.62

•53.6»

-2.73

w

titlul xix plăti efectuate n anii

PRI-CHDfcNIt® RliCUPERATli IN ANUL

-56.62

-53.W

•:.«

X5ht

Piu» cfociiuie in and          o

frcupanu? in «nul cvrtnl

•53.»

•2.W

MftlOI

PWt rfatmte in »li pft<Kiaa< si

KCupcme m anul cweas insnciiunoi

<5c fcwclKXMPf A bO|«uhH Ux'Ai

-54.1$

•51.22

*$0102

Ph ti cfccliMlc in wii p«c«J«ti«

m-tipenec in >«ui curo* in tetiitmca

dedțjvvlM'C Afe*££iute» local

•2.47

-2.47

îjXwk

XXX»

9*6.6»

057.54)

646.W

251.00

3.177,00

3.335.00

3-5*2»

70020230

AIk dwltuicli ia tkmwalul Menitelor

2.542,00

9*6.40

657,50

646.1»

251.9U

3.1772»

3335.00

J 502.»

70020»

Ilumina public U d«lril<jri

5,112.00

2.511.00

M20.00

0)1,00

IW.OT

5.921,00

5 21*00

5.476.00

700230

Alte servirii in Oocnauite kxwweOx.

xrviriilwsi dczvnliini comunele

6.0QM0

1215.20

2.144,10

99230

592.70

5.556.00

6*35.00

7.I77.W

N<£

PRCl UCnA ML IMULUI

63 092,70

42.452.70

1347530

5.102.00

2.162.50

36.149.00

37.957.W

39 <55.00

Ol

CI IFXTUtEU CURENTE

36.76*44

16.tlS.4r

134(6,36

5.0*7.00

2.162.50

36.7W.00

32423.00

10

TTIWL I CHELTUIELI PE PERSONAL

7.7*4,00

1R25.00

2J0W

2,<ttS.0rt

1331.00

6.7’1.00

73357,00

7.411.00

iroi

ChdUnsh MWiale m Wni

Z29X0O

1.7*5.00

23M2.00

l.W

1.184,00

looiot

Sibru tfc tw»

6.24J.00

1370.00

1.735.00

1.7)5.00

1.253.0»

100IU6

Ahe sporuri

70,00

M.OO

î<«

tioo

tooin

Drepturi 4c ddetare

l.W

l.oo

>00117

bdcnwM'H <fc Vum

w.oo

150.00

23X00

203.00

70.3.00

1OM.W

Alic drepturi >J Urii te in bani

I4W

.10.00

50.00

30.00

30.00

1002

Gictoioli «teriute ui auiuii

30100

30X00

10020*

Vwxhcre4ev»c»oi*

302,00

3O2.U0

1003

Couribuiii

1*5,00

40,0#

55.00

45.00

4 $.00

<00307

Codribwii» uiguraWK pcnln muan

l»S.»

40.00

$5.00

45.00

45.00

20

TITLUL 11BUNURI SI SERVICII

20653.16

♦ 157.00

*4*24*

J445.0O

22*33»

23.976.00

25.175,00

3W1

Buauri J vcrweil

IS.S50.00

<03430

7336.00

7.077,50

$0X0»

200101

Furnituri ik birou

5X»

S.(M

20UIW

Mitcrwk pcalrw rotftmb

30.00

10.00

19.00

S.to

5.00

200103

Hcafarn, ilumoM sl faru «n<xric*

660.00

445,00

1*0.00

10,00

25.00

3XK4M

Ap>. V uul *r utabouie

2*4030

1350.00

5.00

ioso.se

5.00

200105

Cuburi Mi ii Vbrifimll

1.2*0,00

3*0.00

300.00

30U.W

300,00

200166

Pkjc 4c xh jnO>

*0.00

10.00

K.OQ

35.00

20.OU

ÎOOlWJ

PesU, fclcowaicitei. rxlxi, <v.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bugel 2019

Prevederi Irioiestriale buget 2019

Estimări 2026

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare drMtaaic Mingeril platiUr rwlanu

TrimI

Trlm.11

Trim.tll

Trim.IV

A

B

1-1+deSed

2

3

4

5

4

7

X

«JWKÎ

1.00

X00

xoo

IM

2.00

2OO1V9

Materiale d prcuwi dc tcrvKii cu

tameur fatclton»!

moo

145,00

2*5.00

145.00

145,00

200! 50

Atic bwMiri u scnricu pentru

inwîntce si fwcik**rc

13.486,50

351250

6-574J»

1 4«L00

2OD2

Rcimoih curertc

703.1»

3*0.0»

$50,00

—4,10. UD

53»

200)

llftM

21,00

21.00

zonvu

Hon» penuu aninate

2i.no

21.00

2«M

Mcdk*mw<c st phMetuk iarwUK

H»OT

35.00

200401

McdicifTWtHc

13.00

15.00

2QOW2

Materiale saailare

2W

20.00

2oos

Butari «fe mi uri cbkvWkX *k inwdlxr

J 10.00

H4.00

306.00

-50.00

200530

AUcotn'cck: «Se lavesur

1NU»

114,00

306.00

-50.00

201)

rnptirrprotciiwMla

20.00

2.00

I1.WI

2VH

Frotecl ia mwioi

JOJXI

3.00

5.00

$.00

5.00

JQJQ

Alte «Mtiuiei;

*32.46

3*350

MW

42.50

7V0

20300)

roate <k angulare noa-viaut

70.00

25.00

IWO

ZW»

10,00

ÎOWJO

Akc cheltui di cu bunuri si scrvkii

5*2.46

3*0J0

13736

I7J0

67,50

1.639,1X1

1 OV 1.00

1 MS.UO

40

l II LUL1V SlIBVENI11

$3

■nruut. vn aite tranșee auri

io. i«:.«

7.094,4»

2.510,00

4»5.W

5501

A. Traretleruri inima

|0.1«.tt

70*4.41

3 583.00

413.00

$50112

(mvatâii «k o^cnifk* c<<xx*n)ci w

capiul de «a

2.794.4»

2.794.4 K

35(11 rt

AUc inxsRnm curciuc iatme

7.3W.OO

4300.00

251X00

4(3.00

TTTWl. XI ALTE CHIiLTUUil.l

Ittd»

4100

42.00

42.OG

42,00

JOOjDO

199.00

209.«J

$*w

Suftie i (ovule pcrvwrscLx ni Uafcuf’

neiwartrtie

l*».oo

42,00

42.00

42,00

423»

70

CHELTUIELI I7ECAKTAL

24.0*4 32

24.03932

3.00

2.977.W

2 1*0.0»

2.2I9.UO

71

ITtLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARH

24.0*4.2?

24 «0.23

5.QG

2*77.00

2 no fia

2.2*9.00

«Ol

Aclive Fix»

24.06«J2

24.03932

3.00

710101

Cotwrurlii

22.91 Ml

22.91451

2.00

710130

Akc active ilar

1.147.71

1 144.71

3.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24750

2*750

33*94»

3 «26.00

$454.00

3.626.00

11

TfTlXIL XVII RAMBURSAM!OtiCkEKfTE

M7J0

>101

Raotbunari Oe credit» «teme

34750

ZI7J0

twios

Rarabortw de credite aferente «atenei

publice rtunw locale

34750

2*750

ÎH

țiul efectuai» «iacii precede*! (i

recuperare ia anal care*

•2336

-12.30

elO.ib

15

iriUA XIX FLAIl B-E.C1UAIR. IN AN«


Cod

DtRumire Midicxior

Prevederi *tîUAk buge* 2019

Prevederi Irimcjtriate {nițel 2019

E«in»ri 2024

Eitinwi 2921

Estimări 1022

TOTAL

din cure credite bugetare dctrtnMc jliagcrii plăților restante

Triml

Trim.fl

TrtaMIi

TrimJV

A

B

2

3

4

$

«

7

X

9

«UCUDENTl SI R8CW131ATO IN ANUL

-»J4

• 1248

iota

Mai

Pl*n cfwtme in m» pttuwknti *■

recuperate in anul curmi

’2JJ4

-1X30

'10.86

sîvioi

Ptali rfct-faufc in «ii praedCMl li KCIfptnit Ml MUlMfTMÎtlMCliune» dc ruaciMMtnc a         (ncaf

-2.136

-IJ40

-to.u

74Q2O5

Saluta îiak?»« jrtliaMl &W«6l(>r

M.OM.SO

143*1.4»

tj.335,50

4.026,50

2.142,50

30,294,00

21 JOV.OO

32.375.0»

74020 SOI

S*l<zhriwc

!S<W«

5 Ol MO

4 7R7.M

1.S2LS0

2.162.»

14 650.00

IS31î.m

7402550!

CflktWfta, iniurc* M dnlrugcrc*

d&cunkx

9 54 X50

5 5354»

505.00

6)42.00

6 6JW

OW2,00

74021»

Can»br4tta m l raUrc* »|Xk* H>Mulk

29.01X20

27191,70

50.W

t 075. M>

I5.M5.W

16648.1»

17A4V.OO

*W»2

Parte* V-i ALiuni cv-vnomKa

*O.«2I.6O

ÎI64I.S6

5.9411.101

11.2*1*4

4 72X50

3*57X00

40.501.00

«327.00

11412

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

11664,49

V.JW.29

2.170.30

3 4*64»

I.OOO.W

20.506,00

2IJJXOO

22609.5»

01

rUliLTUICIJ CURItMTK

O.240.M

S.9I.M4

1.170,30

2 096,00

3O.5M>,«

31.5)100

21 «9,00

JU

ÎTTLUL II BUNURI SI SERVICII

t.lMJO

1.470.30

20)0

AUc rtetaricl)

1.170,20

1.170,20

203030

Aliethcituicl? cu bunuri ii servicii

I I74L2U

LI7WU

40

TITLUL IV SUUVEMfU

20.506,0*

21 S3X0Q

22.W.OO

5J

TClLUL Vil ALlETHANSPERURt

2471,50

2.47540

vc.oa

550)

A. Tmnafcnxi tnicmc

WLW

2473J0

ve.ou

MO) 12

lAV<3liiji ak a (mc Jar ecaodmid c*

opifrl&tut

2531.00

2.47540

*2.50

ssou*

Alte irartifcruh carnxc intme

M.SO

33.50

5*

TFO-UL VIII FROttCTU CU HNaNTARE DM

FONUVKI EXHXNIi MiKAMBURSAKfLl;

PQSTADERaKE

5.54)2.94

3,507.94

2.000.00

1 5WJ

Prnfncw din Fondul 0c Cocrjune t FT)

5.507.94

3307.0*

2W.OO

560W3

Ctwtaltli iwdiffcik

SJO7.4*

3.WÎ.W

2w.ua

70

CIIHITUIEUIW CAPITAL

X4I4.II 5

2.41435

71

TITLUL XJM ACTIVE NEHNANCWU;

1*24.15

2.4M35

7101

Artivc fitf

24I4J$

141*.»

7J0JOI

CoUMIUCtlt

2.400.00

2.400.00

710130

Akt tciivc fisc

14.1$

14,15

79

GPIÎRATiUNt 1 W.ANCMRE

4.000.W

iw.no

l.W.OO

1000.00

1 000.00

II

TOIUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.DU0.0G

iw.oo

1.000.00

1000.1»

I.M0.W

1*02

Rtmtairetci de cnxfilc mftrte

4.000.00

iooox»

IWO

1.000,00

i.aoo.oo

1     »1CUU5

Rin. (tururi de ntd«i4 «focale drUcrci

publwc interne Jucate

4.0WX»

1 000.00

1.000,00

1.000.00

LOQOJ»

1110206

Eacrțic tcnmra

4O00.00

1.000.00

LOOOjOO

1 000.00

1 000.00

26 506 J»

îl 5)2.00

22 .WWOO

SI0250

Alte cheliwd> prrvwi «tmtî>«L*bifa $t


Da»*: 22/08/2019 TU:puț: H - rmi lei

Cod

Deaumire iadkator

Prevederi «om te bufet 2019

Prevederi (rlnteslriale buget 2019

Estimări 2026

Estimări 202)

Estimări 2022

TOTAL

dio cere credite bageUre destituie stingerii pielilor restante

Trintl

Teim.ll

Trim.111

TrinxIY

A

B

1-344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

OKt<M

11664,49

8.39120

IJ7O.20

2-096,00

wa

TRANSPORTORI

44 964, H

19.330,27

6.797.90

15 187.44

3.72SJU

18.0n6.cn

ilW.l»

100IM.U)

01

CIII:I.TOttXICTJRIiKn:

23.819.90

I.IÎ2J3

6.800.07

5.169.00

7-328,50

IU. o«6.00

1 «.969.00

I9.9U/MJ

10

TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL

MW

300.00

177.50

162.00

44.50

1.342JJ0

I.407.M

1.478.00

1001

CXeliak» uUrialc in bMi

652.50

295,00

159.00

)<M0

W,ft>

10)10)

Salan» <k hxz»

JTÎJO

233.1»

«Xi.no

ijmo

24 30

100106

Atic ifvnHÎ

11.00

4.00

3,00

32»

1.00

1001B

DrcpCtri «fe ifetețare

IW

5,00

4,00

w

L00

IOOH7

bxkcwiaiii tfe iran.

79,00

IOjOO

9,00

10.00

10.00

100 BO

Alte Arcuri uUriale ia «ani

17.00

4.00

5.00

4.01

4.00

I0U2

Chel tu kh wlmate tn «utun

|4^0

14.50

101306

VtMKhrtc de vactflU

14.50

14.»

1005

CtXHJîbutM

17.0(1

5,90

4.00

4.00

4,00

IW3O7

C^Mritwh MÎgpniOfX pentn» munci

IU»

5.00

4.00

4,00

4.00

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

23,t 10.90

7X15.33

6.615.57

5000,00

J.Wt.OO

I6.JB.00

17 135,00

n.ystj.oo

2001

13urmt» d wvkri

• 133.80

941,00

193.40

200)01

FumiKri <Jc btroa

xoo

1,00

I.QO

200102

Meltfulc pentru CMfettnie

0.<G

0,59

20010)

teadziL itamtMl ai turn moine»

W.OQ

40.00

40.00

ZOOt IM

Ap».      1* wktiritoie

6.40

5.00

1.40

W |O5

Cwbtanatf u tobnlUmti

35730

357.50

200106

Piese de schirnb

6,00

6.00

21)0108

Pom». RlKumunkalii.raAo. tv.

WlțCTMC

1.»

1.00

200KM

Materiile ri jxenan de servieu cu

tinckr kinctjwul

250.00

200,00

50.00

2W13O

Atic bunuri.« un kii pentru

intreiiiwew âxiciiuaxc

430.00

330.00

100,00

2WÎ

Reparați; cutKt

2J.HS0.0t»

« 750.00

6430.00

5000.00

J.6TO.0I)

20W

Mediontnae » materia* u« iun:

O.to

0.10

2WM0I

3ted*cunentt

«.tu

0.10

2006

>tpU«ui. 4eti«t>, irrasfcnri

1.00

1.00

200601

Dcptu^ri interne, deUxri. tnmsfcrari

14»

1.00

2013

FrejiMin: profcdomM

1,00

t,cx>

ZOI*

Protevlis mutici»

11.00

10.00

1.00

20)0

Afle cheltuieli

IH.40

113.23

2.17

20)003

Prinec dc ueijvwv tWfhviti»

21.00

28.00

203030

Alte ehchvtcli cv boturi ai «cnieii

<♦.40

84.73

2.17

56

TITLUL VW PROIECTE CU FINANȚARE IMN

FONDURI hXlERNF.NERAMHUKS ABILE
CH

Denumire indkatur

PrevwJtri anuale buget 2010

Prevederi trimestriale bufet 2019

Ești intri 2020

Estimări 2021

EtrtoMri 2*22

TOTAL

41* cart credite buțeurt destinate stingerii plătitor rt-s ta a te

T ticni

Trm.ll

Trim.lt!

Trim.IV

A

a

l-J+4+5+4

2

3

4

5

7

B

«

rOSTAW-IUME

JWJ*

4*2.00

tixi»

5*

TTTLUL XI ALTE C13ELTLHELI

îf.00

7.1»

7.00

î.ttT

AjttJ

w*

21MI

zrd»

5W0

Sume ifcm«k pen<Aftik>r cv 8» txL Up

ncuKtodtitr

21X»

7.00

\W

Îmi

Afin

70

CHELTUICU DF CAPITAL

21 H7AI

II W,I7

i00l*,44

TTT1JJI. xnr ACTIVE NEPCNaHCIaRF

ZI HÎ.6I

It »HiT

i00l*.44

7 KM

Aci i ce Ou

31 H?,6I

it.129,17

10014,44

?WI0|

OmlrtKlti

IMIJ.7J

« 7t7,Ol

9 124 JU

TUMSO

Ahe teovcfcc

2«4J4

2J4IJ4

w.<»

M

Ptwi cfcriulc >■ mu procalrrWi li

iwupcfiK ui mi curea

lr*0

335

CJ?

MS

TITLUL XIX PLĂTI LI LCTUATl N AMI

PRECEDENT! Sl RECUPERATE 04 ANUL

-lift

I.N

•in

8 SOI

PLmi ckciuiie in *n» praxdrw» »

rMipmk k sud tutu

140

C.D

-M?

*$0101

MM» «Icctum m mw f«c®Jtnh »’

ttcvpmtc m unii «.meni ia wctnuwa

d< Cwnțtionur a bwgetufui tocai

3,40

133

•2J7

S4U2W

Incnpatl ruliCT

43 147.01

i*.oni7

6.420,00

IS.0lt.44

1«MD

11130.1»

i5.Mt.ua

166*1.00

MU2O3OJ

Susai

43 147,01

1*919,1?

«420,00

11011,44

3.6*0.00

ri.IW.00

15,m.oo

lb.6TI.00

M02W

Alte cfccHiUtli in dCMMAMd twsportMiliW

UNLSO

1221,10

377,90

169,00

O

Î.0J6J»

3-0*100

J237OO

**J2

EXCEDW<DEflOT

BXCiiDtNTim-TCrr

■llltL»

MTJI346

,lM^o

>107*9


PREȘEDINTE®

ROHtcSfi


•c

ix

/*„• •»

•• X' I £/**'


IKTGCM1T, AURA TUJTU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O IU POPOVICIROMÂNIA                                                     ANEXA 1A1

JUDEȚUL BACAU                                           LA HOTĂRÂREA NR. 319 DIN 30.08.2019

CONSILIUL LOCAL BACAU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

SECȚIUNEA »E FUNCȚIONARE

Data : 22/08/2019 Tit:pag: 1 - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2919

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Tnm.ll

TrîmJU

Trim.IV

A

B

1«J+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

total venituri-buget local

272.590,22

79.045,97

65 842,20

59.855.53

67.846.52

000202

l. VENITURI CURENTE

272.586,22

79.041.97

65.84220

59.855,53

67.846,52

000302

A. VENITURI FISCALE

226.845,01

78.469,76

50.065,00

49.255,52

49.054.73

000402

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT S!

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.118,75

32.558,86

32.634,00

32.484,00

32.441,89

030002

Al .2 Impozit pe venit» profil si câștiguri

din capital de la persoane fizice

130.118,75

32.558.86

32.634,00

32.484,00

32.441.89

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203.75

329.86

405,00

255,00

213.89

030218

Impozitul pe veniturile din crans forul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personaj

1.203,75

329,86

405,00

255,00

213,89

0402

COTE Si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

I28.91S.00

32329,00

32.229,00

32.229,00

32.228,00

040201

Cote defa leale din impozitul pe

venit

128.915,00

32229.00

32,229.00

32.229,00

32.228,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

55.949J4

24360,50

11.548,00

6.937,00

13.103,84

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

55.949,34

24.360,50

11348,00

6.937,00

13.103.84

070201

Impozit si laxa pe clădiri

43.799,34

19.807,50

7.750,00

5.167,00

11.074,84

070202

Impozit si laxa pe teren

7.529,00

3.227,00

2.251,00

886,00

1.165.00

070203

Taxe judiciare de timbra si alte taxe

de timbra

2396,00

689,00

804,00

459,00

444.00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

2.225,00

637,00

743,00

425,00

420,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

39.926,92

20.700.40

5.883.00

9,834,52

3 509,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

20.430.50

14.041,00

1.304,00

4.056,00

1.029,50

110202

Suine dcfalcalc din laxa pc valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.lll

Trim.lV

A

B

i=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adăugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

15.721,50

13.606.00

897.00

609,00

609,50

]10206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

2.841,00

2.841.00

110209

Sume defalcate din taxa pc valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.868.00

435,00

407,00

606,00

420.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9.40

9.40

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVlCn SPECIFICE

751,00

118,00

524.00

61.00

48.00

150201

Impozit pc spectacole

489,00

52,00

382.00

30,00

25,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

262,00

66,00

142.00

31.00

23.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTlVITATl

18.736,02

6 532,00

4.055,00

5.717,52

2.431.50

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100,02

6.100.00

3.502.00

S.263.02

2.235.00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553.00

454,50

196,50

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

850,00

850.00

1802

ALTE IMPOZITE St TAXE FISCALE

850,00

850.00

180250

Alte impozite si laxe

850,00

850,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim. III

Trim.IV

A

B

1 “3+4+5 +6

2

3

4

5

6

290002

C. Venituri nciiscalc

45.741,21

572,21

15.777,20

10.600.01

18.791,79

300002

CI. Venituri din proprietate

12.311,00

3.515.00

3.619,00

3.650.00

1.527.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

12.311,00

3.515,00

3.619.00

3.650,00

1.527,00

300201

Varsaminle din profitul net al regiilor

autonome

515,00

15,00

200.00

200,00

100.00

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

9.916,00

3.250,00

2.989,00

2.500.00

1.177,00

300250

Alte venituri din proprietate

1.880,00

250.00

430,00

950.00

250.00

330002

C2. Vanzari dc bunuri si servicii

33.430,21

-2.942,79

12.158,20

6.950,01

17.264.79

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATl

9.216,00

2.189.00

2.669,00

2.193,00

2.165.00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

1.900,00

2.368.00

2.017,00

2.O3O.OO

330210

Contribuita părinților sau susținătorilor

legali pentru intreltnerea copiilor in

crase

440,00

132,00

154,00

88,00

66.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

70,00

40.00

10.00

10,00

10,00

330250

Alic venituri din prestări de servicii

si alte aciivitati

391,00

117,00

137,00

78,00

59,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219,00

65.00

76,00

43,00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219,00

65.00

76,00

43,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

7.632,00

22255,00

2.563,00

1.464,00

1350,00

350201

Venituri din amenzi si atic sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.289.00

705,00

690,00

394,00

500,00

350250

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

5.343,00

1.550,00

L873.00

1.070,00

«50.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trirn 1

Trim.Il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12.045,00

6.850.20

3 250,00

13.714.79

360206

Taxe speciale

22.222,20

11.500.00

6.100.20

2.500,00

2.122.00

360250

Alte venituri

13.637,79

545,00

750,00

750,00

11.592.79

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENTTILE

-19.496,78

-19.496,79

0,01

370203

Varsamime din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-29.772.08

-19.496,79

-IO.27S.29

370250

Alte transferuri voluntare

10.275,30

10.275.30

410002

IV Subvenții

4,00

4.00

420002

Subvenții de ia alte nivele ale

administrației publice

4,00

4.00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4,00

4,00

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

4,00

4,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

273.910,22

94.686,15

90.277,29

58.337,83

30.608,95

01

CHELTUIELI CURENTE

250.133.14

87.581,82

84.420.44

52.422,73

25.708.15

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.521,95

16.278,55

21.214.15

18.221,60

10.807.65

1001

Cheltuieli salariate in bani

63.049,30

15.909.05

18.836,00

17.822,40

10.481.85

100101

Salarii de baza

55.844,15

14.307.95

16.727.40

15.806,20

9.002.60

100105

Sporuri pentru condiții dc munca

450,00

118,00

120,00

112,00

100.00

100106

Alte sporuri

167,00

58.00

51.00

39,00

19.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unității

414,00

97,110

115.00

115.00

87.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrimI

TrimJ!

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100113

Drepturi dc delegare

59,70

29.10

16.00

12.60

2.00

100117

Indemnizații de hrana

5.049,45

955.00

1,494,60

1.463,60

1.136,25

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.065,00

344,00

312,00

274,00

135,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.976,85

1.951.45

25.40

100206

Voucbere dc vacanta

1.976,85

1.951.45

25,40

1003

Contribuții

1.495,80

369,50

426,70

373,80

325.80

100307

Contribuția astguraiorie pentru munca

1.495.80

369.50

426,70

373.80

325.80

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

103.948,25

42.533,45

37.984.40

15.587,90

7.842,50

2001

Bunuri si servicii

52.598,17

26.776,32

16.786,82

6.911,99

2.123,04

200101

Furnituri dc birou

682,11

201,35

343,54

114.62

22.60

200102

Materiale pentru curățenie

521,50

84,00

221,10

140,80

75.60

200103

încălzii, iluminai si forța rnotrica

18.477,49

9.986,94

5.526,10

2.016,05

948,40

200104

Apa, canal si salubritate

5.062,82

2.280,71

794.84

1.723,87

263,40

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.710,50

816.50

329,00

256.00

309,00

200106

Piese de schimb

429,05

178,70

131,30

99,05

20.00

200107

Transport

160,65

48.20

62.00

29,55

20,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1,519,55

569,50

637,55

233,65

78,85

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.20030

427,89

387.31

197.10

188.00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

22.83430

12.182,53

8.354.08

2.101,30

196.29

2002

Reparații curente

28.819.06

8.231.46

11.390.57

5.304,03

3.893.00

2003

Hrana

548,56

130,00

157,56

121,00

140,00

200301

Hrana pentru oameni

527.56

109,00

157.56

121,00

140,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Triml 11

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

200302

Hrana pentru animale

21,00

21.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

160.60

144,80

7.60

4.10

4.10

200401

Medicamente

23,00

18,70

2,10

1,10

1,10

200402

Materiale sanitare

24,60

26.10

-1,50

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectând

108.00

95.00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.743.03

653.80

2.922,10

86.80

80.35

200501

Uniforme si echipament

11.00

7.50

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

3.732,05

653.80

2.914,60

84,30

79.35

2006

Dcphsari. delasan. transferări

130,50

44,60

29,00

52.80

4,10

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

121,90

36,60

28,40

52.80

4,10

200602

Deplasări in strainalaie

8,60

8,00

0,60

2009

Materiale de laborator

3,40

2.00

1,00

0.40

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

44,50

19.50

13.50

10,00

1.50

2012

Consultanta si expertiza

654,00

282,00

232,50

139.50

2013

Pregătire profesionala

207,63

32,70

155,50

13,33

6,10

2014

Protecția muncii

109,60

53,90

34,70

11,00

10.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucruri si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.151,05

2.469,04

2.606.60

1.827,90

1.247,51

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125,00

5.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 201*

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

t>

i mp rumul ui il or externe

60,00

60,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor interne

70,00

«5.00

5,00

2025

Chclîuieli judiciare $i extrajudiciare derivare din acțiuni in reprezentarea intereselor «aiului. potrivit dispozițiilor legale

1.00

1.00

2030

Alic cheltuieli

8.647.13

3.569,33

3.640,95

1.104.45

332.40

203001

Reclama si publicitate

1.055,50

203,50

322,50

529,50

203002

Protocol si rcprczcnurc

1.50

1,50

203003

Prime de asigurare non-viau

277,50

175,50

13,00

79.00

10.00

203004

Chirii

432,50

152,50

II 1.00

106,50

62.50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.880,13

3.036,33

3194,45

389,45

259,90

30

TITLUL ffl DOBÂNZI

9.437,60

2.604,10

2.324,50

2.270,40

2.238,60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079.00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9,079,00

2.504,10

2.304.50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238.60

3OO2OI

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358.60

100,00

20,00

238.60

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

33.307.50

9.482,40

9.586.40

10.408,80

3.829.90

5101

Transferuri curente

33.307,50

9.482,40

9.586.40

10,408,80

3.829.90

51010)

Transfentri către instituțiile publice

26.743,00

7.015.30

7.327.90

8.569,90

3.829.90

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

TrinUli

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

S

6

510103

Acțiuni de sanatate

6.564,50

2.467.10

2.258, S0

1 838,90

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I089R.I0

5.371.30

3324,17

1 582.63

420.00

5501

A. Transferuri interne

10.848,10

5.371,30

3,524,17

1.532,63

420,00

550118

Alte transferuri curente interne

8.980,10

4.936,30

3.117,17

926.63

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.868.00

435,00

407,00

606.00

420,00

5502

B.Transferuri curente in slrainalaie

(către organizații internaționale)

50.00

50.00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

50,00

50,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.053,14

8.240,52

6.122,62

4.302,00

388.00

5702

Ajutoare sociale

19.053,14

8.240,52

6.122,62

4.302,00

388.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.539.40

5.740,40

6.109.00

4.302,00

388.00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.500,24

2.500,12

0,12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.966,60

3.071,50

3.664.20

49,40

181,50

5901

Burse

2.985,67

66,90

2.912,09

6,68

5911

Asociații si fundații

2.290,00

2.180,00

370,00

-260,00

5912

Susținerea cultelor

500.00

500.00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

121,63

13,20

75,61

32,82

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

1.069,30

311.40

306.50

269,90

181,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.089,10

7.287,50

5.950,40

5.950.40

4.900,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

8!

TUUJL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.089.10

7.287.50

5.950,40

5.950,40

4.900.80

8101

Rambursări de credite externe

28730

287.50

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

28730

287.50

8102

Rambursări de crediie interne

23.801,60

7.000,00

5.950,40

5.950,40

4.900,80

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

23.801,60

7.000.00

5.950,40

5.950,40

4.900.80

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-312,02

■183.17

-93.55

-35,30

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-312,02

-183,17

•93,55

•35,30

8501

Plăti efectuate tn anii precedent* si

recuperate in anul curent

-312.1)2

-183,17

•93,55

-3530

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-312,02

-183.17

-93,55

-3530

510002

Partea l-a Servicii publice generale

57.468,40

17.700.90

15.285,65

13.901,90

10.579,95

5102

AUTDRITAT1 PUBLICE Si ACȚIUNI EXTERNE

41.955,40

12.674,90

11.339,90

10.395,80

7.544,80

01

CHELTUIELI CURENTE

22I87J26

6.687,47

6.410,39

5.445,40

3.644.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.000,00

4.009,00

4.366.00

4.093.00

3.532.00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

15.370,00

3.921.00

4.004.00

4.003,00

3.442,00

100101

Salarii de baza

13.910,00

3.590,00

3.600,00

3.600,00

3.120,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

414.00

97,00

115.00

115,00

87,00

100113

Drepturi dc delegare

36,00

14.00

11,00

10.00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100117

Indemnizații dc hrana

674,00

120,00

188,00

188,00

178,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

336.00

100,00

90.00

90.00

56.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

272,00

272.00

100206

Vouchere de vacanta

272,00

272.00

1003

Contribuții

358,00

88.00

90.00

90,00

90,00

100307

Contribuita asiguratorie pentru munca

358,00

88.00

90.00

90,00

90,00

20

TITLUL B BUNURI SI SERVICII

6.021,26

2.636.47

2.002,39

1.310,40

72,00

2001

Bunuri si servicii

3 159.27

1.572,87

1.066,50

514,90

5,00

200101

Furnituri dc birou

386,00

150,00

186,00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9.00

9,00

5.00

200103

IncalziL iluminai si fana metrica

237,00

200.00

37,00

200104

Apa, canal si salubritate

47,00

15,00

9.O)

23,00

200106

Piese de schimb

175,00

100,00

55,00

20.110

200107

Transport

30,40

21,00

6,50

2.90

2OOIO8

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

680.00

310.00

310.00

60.00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

9,00

5.00

4.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

1.562,87

762,87

450,00

350.00

2002

Reparații curente

50,00

30.00

20.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.00

50,00

10.00

200S30

Alte obiecte dc inventar

60,00

50.00

10.00

2006

Deplasări, detasari, transferări

45,00

25,00

15.00

5.00

20060)

Deplăsări interne, detasari. transferări

40,00

20.00

15.00

5.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.111

Trim.1V

A

B

1 <3+4+5+$

2

5

4

5

6

200602

Deplasări in străinătate

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10.00

10.00

2012

Consultanta si expertiza

595,00

230,00

229,00

136.00

2013

Pregătire profesionala

25,00

15,00

10.00

20J4

Protecția muncii

20,00

5.00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.031,99

693.60

636.89

639.50

62.00

203001

Reclama st publicitate

1.050,50

200,00

321.00

529,50

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62.00

2OÎO3O

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

549,49

343,60

205.89

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166,00

42,00

42,00

42,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

166,00

42,00

42.00

42,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.801,60

6.000,00

4.950,40

4.950,40

3.900,80

«1

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.801,60

6.000,00

4.950.40

4.950,40

3.900,80

8102

Rambursări de credite interne

19 801.60

6.000,00

4.950.40

4 950,40

3.900,80

810205

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice interne locale

19.801,60

6.000,00

4.950.40

4 950,40

3 900.80

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-33,46

-12,57

-20.89

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33,46

-12,57

-20,89

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33,46

-12,57

-20,89

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

Cod

Denumire Indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate ia anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•33,46

-12.57

-20.89

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.945,40

2296,90

1.61625

1235,70

796.55

01

CHELTUIELI CURENTE

5.957.55

2.307.57

1.617.73

1 235.70

796,55

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.058,00

736,50

845,85

757,60

718,05

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.926,65

720,00

761,00

742,40

70325

100101

Salarii debtua

2.727,25

684,00

706.40

676,20

660.65

1001 ÎS

Drepturi de delegare

3,60

4.00

•0,40

100117

Indemnizații de hrana

157,80

22.00

46,60

46,60

42.60

100130

Alte drepturi salariate in bani

38,00

10.00

8.00

20,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

68,55

68,15

0,40

100206

Vouchere de vacanta

68,55

68,15

0.40

1003

Contribuții

62.80

16,50

16,70

14.80

14,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

62,80

16,50

16.70

14,80

14,80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.313,55

982,07

242,88

19,10

69.50

2001

Bunuri si servicii

441.47

222.27

124.80

52,90

41.50

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curatctiic

8,00

4,00

4.00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

123,17

80,97

20.30

11,60

10.30

200104

Apa, canal si salubritate

41,20

20,30

10.30

5.30

5.30

200105

Carburanți si lubrifianti

20,00

13,00

2,00

3.00

2.00

200106

Piese de schimb

10,50

5,50

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

50,00

19,00

14,00

12.00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

caracter funcțional

38,50

15,00

9,00

7.00

7.50

200130

Ahe bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

100,60

43,00

46.20

6,00

5,40

2002

Reparații curente

35,00

35.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

199,50

187.50

11,50

0.50

200530

Alte obiecte dc inventar

199,50

187,50

11.50

0,50

2006

Deplasați, delăsări, transferau

16,80

9,00

1.60

5,70

0.50

200601

Deplasări interne, dcusari, transferări

13.20

6,00

1.00

5.70

0.50

200602

Deplasări in străinătate

3,60

3,00

0,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

6,00

3,00

2.00

1,00

2014

Proiecția muncii

2.80

2,80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legate

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

605.98

517,50

102.48

-41,50

27.50

203001

Reclama si publicitate

2.50

2,50

203002

Protocol si reprezentare

1,50

1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2.00

203004

Chirii

0,50

2.50

1.00

-3.50

0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.II!

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

$98,48

510,00

101,48

-40,00

27.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.550,00

580,00

520.00

450,00

5501

A. Transferuri interne

1.500,00

580,00

520,00

400,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.500,0(1

580,00

520,00

400,00

5502

B.Tntnsferuri curente in strainataie

(către organizații internaționale)

50,00

50,00

550204

Ahe transferuri curente in strainatale

50,00

50,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9.00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

36,00

9,00

9,00

9,00

9.00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

42,15

40,67

-1,48

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

42,15

40,67

-1,48

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

42,15

• 10,67

-1.48

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

42,15

-10,67

4,48

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

împrumuturi

9.567,60

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2238.60

01

CHELTUIELI CURENTE

9.567,60

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2.238,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

130,00

125,00

5.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

130,00

125,00

5.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.UI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+<

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

60,00

60.00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

70,00

65,00

5.00

30

TITLUL m DOBÂNZI

9.437,60

2.604,10

2.32450

2.270,40

2.238.60

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.079,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.079,00

2 504,10

2.304,50

2.270,40

2.000,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

358,60

100,00

20,00

238.60

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

358,60

100,00

20,00

238,60

600002

Partea ILa Aparate, ordine publica si

siguranța naționala

13.521,60

3.548,20

3.788,00

3.378,00

2.807.40

6)02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

13.521,60

3.54840

3.788,00

3.378,00

2.807,40

01

CHELTUIELI CURENTE

13.521,60

3.548,20

3.788,00

3.378.00

2.807,40

10

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSONAL

261,00

67,00

72,00

66,00

56,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

249.00

65,00

64.00

64.00

56.00

100101

Salarii de baza

225,00

59.00

59,00

58.00

49.00

1001)7

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

4.00

4,00

4.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8.00

2.00

1,00

2,00

3,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

6.00

6.00

100206

Vouchere de vacanta

6,00

6.00

1003

Contribuții

6,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguraroric pcntnt munca

6,00

2.00

2.00

2.00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

257,00

118,30

70.10

53,10

15.50

2001

Bunuri si servicii

82.00

51,00

18.00

7,00

6.00

200101

Furnituri de birou

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2.00

1.00

1.00

200103

încălzit, iluminai si foita motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1.00

1.00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5.00

2.00

1.00

1,00

1.00

2001 OS

Posta, telecomunicații, radio, rv.

internei

6.00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

25,00

10,00

5.00

5,00

5,00

2002

Reparații curente

10,00

5,00

5.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.90

0.60

0,10

0.10

0,10

200401

Medicamente

0.40

0,10

0,10

0,10

0.10

200402

Materiale sanitare

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10,20

8.20

J.00

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

10,20

8,20

1,00

1,00

2006

Deplasări, delăsări. transferări

1.00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

1,00

1,00

2011

Carii, publicații st materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

2.00

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

149,40

50,00

45.00

45,00

9,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

149.40

50,00

45.00

45.00

9,40


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trira I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

j®3+4+5+6

2

3

4

5

6

5)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000.00

3.362.00

3 645.00

3.258.00

2.735,00

5101

Transferuri curente

13.000,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2,735.00

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.000,00

3.362.00

3.645.00

3.258.00

2.735,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0,90

0,90

0.90

0,90

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

3.60

0.90

0.90

0.90

0.90

650002

Partea (Il-a Cheltuieli social-culltiralc

125.411.52

44.149,15

44.634.44

27.321,93

9.306,00

6502

1NVATAMANT

30.635,22

8.458,65

15.456.44

4.271,38

2.448,75

01

CHELTUIELI CURENTE

30.651,44

8.474.87

15.456,44

4.271.38

2.448,75

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

24.574,42

7.913,55

11.408,24

3.323,88

1.928.75

2001

Bunuri si servicii

14.771,79

6.958,86

4.533,67

2.023,72

1255,54

200101

Furnituri de birou

82,75

5.85

47.30

19,00

10.60

200102

Materiale pentru curățenie

293,50

10,00

138,10

96,80

48,60

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

11.037.45

6.124,10

3.045.50

1.021,75

846,10

200104

Apa, canal si salubritate

1.362,62

34931

461.14

399,07

153.10

200106

Piese dc schimb

0,80

0,80

200107

Transport

95,75

16.20

43,00

18,65

17.90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

387,25

98,20

125.05

115.15

48.85

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

179,89

45.89

65,90

42,60

25.50

200130

Alle bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.331,78

309,31

606,88

310,70

104,89

2002

Reparații curente

4.029,45

98.85

3.499,57

421,03

10.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim, II

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

KH4+S+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente » materiale sanitare

1,00

1,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

2.692,40

78,60

2.459,10

95.60

59.10

200501

Uniforme si echipament

9,50

6.00

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.682,90

78.60

2.453.10

93,10

58,10

2006

Deplasări, delăsări, transferări

55,80

4,70

7.40

40.10

3,60

200601

Deplasată interne, delăsări, transferări

55,80

4.70

7,40

40,10

3.60

2009

Materiale de laborator

3,40

2.00

1,00

0,40

2011

Carii, publicații si materiale

documentara

5.00

1,00

2.50

1.50

2013

Pregătire profesionala

90,43

75,00

10.33

5,10

2014

Protoctia muncii

10,70

9,70

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale fa realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.894,05

769.04

806.60

727.90

590,51

2030

Alte cheltuieli

20,40

1.50

12,70

3,20

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,40

uo

12.70

3,20

3,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.884,22

451.22

407,00

606,00

420.00

5501

A Transferuri interne

1.884,22

45U2

407.00

606.00

420.00

550118

Alte transferuri curente interne

16,22

16,22

550163

Finanțarea invatamintuiui particular sau

confesional acreditat

1.868.00

435.00

407.00

606,00

420.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.085,50

30.00

653,50

302,00

100,00

5702

Ajutoare sociale

1.085.50

30,00

653.50

302,00

100,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

1«3+4+5+6

2

3

4

5

6

57020!

Ajutoare sociale in numerar

1.072,00

30,00

640,00

302,00

100.00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

(3,50

59

TITLUL Xf ALTE CHELTUIELI

3,10730

80,10

2.987.70

39,50

5901

Burse

2,985.67

66.90

2.912.09

6.68

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

121,63

13,20

75,61

32.82

«4

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-16,22

-1632

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SJ RECUPERATE IN ANUL

-16,22

-1632

8501

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-1632

-1632

850101

Plăti efectuate iu anii preccdenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-16,22

-1632

6602

SANATATE

6.564,50

2.467,10

2.258,50

1.838,90

01

CHELTUIELI CURENTE

6 564,50

2.467,10

2258.50

1,838,90

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATl ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.564.50

2.467,10

2258,50

1.838,90

5101

Transferuri curente

6.564,50

2.467.10

2.258.50

1.838,90

510103

Acțiuni de sanatate

6.564,50

2.467,10

2.258.50

1.838,90

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

30.289.30

14.888,00

6.891.90

6.482.65

2.026,75

0!

CHELTUIELI CURENTE

30.309,43

14.896.61

6.903.42

6.482,65

2.026,75

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

3.930.00

1.000.00

1.156.00

1.016.00

758.00

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+544

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

3 712.00

980,00

991,00

991.00

750.00

100101

Salarii de baza

3 225.00

«52.00

«45.00

«39,00

689.00

100106

Alte sporuri

14.00

5,00

1,00

7,00

1.00

100113

Drepturi de delegare

1.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

330,00

90.00

95.00

95,00

50.00

100130

Alte drepturi salariate tn bani

142.00

32,00

50,00

50,00

10.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

140.00

140.00

100206

Voucherc de vacanta

140.00

140,00

1003

Contribuții

78,00

20,00

25.00

25,00

8,00

100307

Contribuția asiguratoric penuu munca

78,00

20,00

25,00

25,00

«.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.240,83

7.666,31

2.037,52

387,75

149,25

2001

Bunuri si servicii

6.875,10

5.760,10

847,00

125,00

143.00

200101

Furnituri de birou

10.00

5,00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

88,00

40,00

25,00

13,00

10.00

200103

încălzii, iluminat si fenta molrica

1.285.00

753,00

398,30

118,70

15.00

200104

Apa. canal si salubritate

525.10

140,10

152.00

142,00

91.00

200105

Carburanți si lubriftami

54.00

84.00

15,00

-50,00

5,00

203106

Piese de schimb

73,00

23,00

45,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

16,00

10,00

2.00

2.00

2.00

2OOI3O

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4.824.00

4.705,00

204.70

-105,70

20,00

2002

Reparații curente

800,61

300.61

550.00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101,60

2OO4OI

Medicamente

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lII

Tritn.1V

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

200402

Materiale sanitare

0,60

0.60

200403

Reactivi

5,00

5.00

200404

Dezinfectant i

95,00

95,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

259,25

191,00

56.00

6,00

6,25

200530

Alte obiecte de inventar

259,25

191,00

56,00

6.00

625

2006

Deplasați, detasari, transferări

1.00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

50,00

10,00

40.00

2014

Protecția muncii

24,00

21,00

3,00

2030

Alte cheltuieli

2.129,27

1.281.00

541,52

306,75

203003

Prime de asigurare non-viata

1.00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.128,27

1.280,00

541,52

306,75

51

TOTUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.743,00

3.653,30

3.682,90

5.311,90

1.094,90

5101

Transferuri curente

13.743,00

3.653,30

3.682,90

5.311,90

1.094,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.743.00

3.653,30

3.682.90

5.311.90

1.094.90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.39S.60

2.577,00

27,00

-233,00

24,60

5911

Asociații si fundații

1.790,00

2.050,IM)

-260.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadraie

105.60

27,00

27,00

27,00

24.60

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-20,13

-8,61

-11,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-20,13

•8.61

-11,52

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.lil

Trim.iV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

8501

Ploii efectuate in anii precedent» si

recuperate in anul curent

-20.13

.8,61

-11.52

850101

Plăti efectuate in an» precedent) si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-20,13

-8.61

-11.52

6802

ASIGURĂRI sj ASISTENTA SOCIALA

$7.922.50

18.335,40

20.027,60

14.729.00

4.830,50

01

CHELTUIELI CURENTE

58.071,65

18.405.55

20.071.30

14.76430

4.830.50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

31.166.95

7.415.95

11.101.50

9.126,00

3.523,50

1001

Cheltuieli salariate in bani

29.387.45

7.237,95

9.847,00

8.933,00

3.369,50

100101

Salarii de baza

25.788,80

6.460,95

8.773.00

7.905.00

2.649,85

100105

Spoturi pentru condiții de munca

450,00

118,00

120,00

112.00

100.00

100106

Alte sporuri

72,00

15,00

23.00

17,00

17,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

2.791,65

509,00

851,00

849,00

582.65

100)30

Alte drepturi salariate in bani

284,00

134.00

80.00

50.00

20,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.070,50

1.045,50

25,00

100206

Voticherc de vacanta

1.070,50

1.04530

25,00

1003

Contribuții

709,00

178,00

209,00

168,00

154,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

709,00

178,00

209,00

168,00

154.00

20

TOIUL U BUNURI SI SERVICII

7.871.58

2.442,50

2.953,91

1,503,17

972.00

2001

Bunuri si servicii

1.828,62

614.80

844.65

232,17

137.00

200101

Furnituri de birou

109,86

5,00

59.24

39.62

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

46,50

24,50

15,00

7.00

200103

Incat2»L iluminat si forța motrica

769,50

333,50

335.00

49,00

52,00

200104

Apa. cana) si salubritate

229,00

105.00

115.00

3.00

6,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2B19

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si lubrifianli

14,00

11,00

2,00

1.00

200106

Piese de schimb

15.05

6,50

8,55

200107

Transport

25,00

7.00

8.00

7,00

3.00

200102

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

358.80

115.80

181,00

41.00

21,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

42.91

10.50

17.41

5.00

10.00

200130

Ahc bunuri si servicii pentru

intretincrc si funcționare

218.00

38.00

87.00

62,00

31.00

2002

Reparații curente

70,00

31,00

21,00

18.00

2003

Hrana

527,56

109,00

157,56

121,00

140.00

200301

tirana pentru oameni

527.56

109,00

157,56

121,00

140,00

2004

Medkamnrie si materiale sanitare

18,00

Ift.UO

4.00

4.00

200401

Medicamente

4.00

2.00

1,00

1.00

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

200404

Dezinfectând

13,00

7.00

3,00

3,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

77.50

44,50

18,00

15,00

200501

Uniforme si echipament

1,50

MO

200530

Alte obiecte de inventar

76,00

43,00

18,00

15.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

7,70

1,70

4,00

2,00

200601

Deplasări interne, dc ta sari, transferuri

7.70

1.70

4.00

2.00

2011

Cant, publicării si materiile

documentare

2.00

1,00

1,00

2012

ConsulUnia si expertiza

6,00

3.00

3,00

2013

Pregătire profesionala

14,00

11.00

2,00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trtm.HI

Trim.IV

A

B

l«3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Protecția muncii

11,00

i,00

10,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.257,00

1 700,00

1.800,00

1.100,00

657,00

2030

Alte cheltuieli

52,20

15,00

37.20

203003

Prime de asigurare nun*viata

2.00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50,20

15,00

35.20

55

TITLUL V[( ALTE TRANSFERURI

62.38

40,08

14,17

8,13

5501

A. Transferuri interne

62,38

40,08

14,17

8,13

550118

Alte transferuri curente interne

62,38

40,08

14,17

8,13

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

17.967,64

8.210,52

5.469.12

4.000,00

288,00

5702

Ajutoare sociale

17.967.64

8.210.52

5.469,12

4.000,00

288.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

15.467,40

5.710,40

5.469,00

4.000,00

288,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.500,24

2.500,12

0,12

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.003,10

296,50

532,60

127,00

47,00

5911

Asociații si fundații

500,00

1.30,00

370,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

503.10

166,50

162,60

127.00

47.00

84

Plăti efectuate in anii prceedcnti si

recuperate in anul curent

-149,15

-70.15

-43,70

-35,30

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE JN ANUL

149.15

•70,15

-43.70

-35,30

8501

Plăti efectuate in anii precedând si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.Il

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+15

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-149,15

•70,15

-43,70

-35,30

850101

Piști efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-149,15

-70,15

-43,70

-35,30

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

48.488,50

20.166,80

17.601.10

7.533,50

3.187.10

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

12.254.50

4.567.80

4.225.60

2.436.50

1.024.60

01

CHELTUIELI CURENTE

12.308.65

4.619,02

4.228,53

2.436,50

1.024,60

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642,00

925,10

1.096,30

976,00

644.60

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.458,70

905.10

968.00

951,00

634.60

100101

Salarii de baza

3.102,60

820.00

«71,00

855.00

556.60

100113

Drepturi de delegare

4,10

3.10

1,00

100117

Indemnizații de hrana

252,00

50,00

68.00

68,00

66.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

100,00

32,00

28.00

28,00

12.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103.30

10330

100206

Vouchere de vacanta

10330

103,30

1003

Contribuții

80,00

20,00

25,00

25,00

10,00

100307

Contribuita asiguratorte pentru munca

80,00

20.00

25,00

25.00

10,00

20

TITLUL 11 BUNURI SJ SERVICII

8.604,65

3.676,92

3.116,23

1.445,50

366.00

2001

Bunun si servicii

5.45632

2.620,92

1.823.80

978.80

33,00

200101

Furnituri de birou

36,00

12.00

24,00

200102

Materiale pentru curățenie

21,00

9,50

9.50

2.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

4.24537

1.980.37

1.460,00

805,00

200104

Apa. canal si salubritate

208,00

95.00

40.00

70,00

3,00

200106

Piese dc schimb

68,70

34,20

6,00

28,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l-3+4+5+<S

2

3

4

5

6

200107

Transport

9,50

4,00

4,50

1.00

200108

Pasta, telecomunicații, radio, tv,

internei

12,50

7,50

340

1.50

200109

Materia te si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.50

-4.00

-2,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inlrelinete si funcționare

855,45

471.85

280,30

73.30

30.00

2002

Reparații curente

1.269,00

432,00

315,00

342.00

180,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

3.00

5,50

-2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Mai triale sanitare

1.50

4,00

-2,50

2005

Dunuri de natura obiectelor de inventar

74,20

24.50

34.00

15.10

200530

Alic obiecte dc inventar

74,20

24,50

34,00

15,TO

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2,20

1.20

1.00

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

2,20

1,20

1,00

2012

Consultanta si expertiza

51,00

51,00

2013

Pregătire profesionala

0,20

0,70

-0,50

2014

Protecția muncii

8,10

8,10

2030

Alte cheltuieli

1.740,43

533,00

945,43

109,00

153.00

203001

Reclama $i publicitate

2.50

1.00

1.50

203003

Prime de asigurare non-viata

173,50

120.50

1,00

52.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.564,43

411,50

942.93

S7.00

153,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62.00

17.00

16.00

15,00

14.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadraic

62.00

17.00

16.00

15,00

14,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

TrinUlI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5