Hotărârea nr. 318/2019

Hotărârea nr. 318 din 20.08.2019 privind stabilirea locațiilor din Municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală

HOTĂRÂREA NR. 318 DIN 20.08.2019

privind stabilirea locațiilor din municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 20.08.2019, potrivit art. 133(2) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 8278/ 09.08.2019 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau prin care se propune stabilirea locațiilor din municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 8280/ 09.08.2019;

 • - Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr.8280 din 12.08.2019;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.8280/14.08.2019;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite cu privire la proiectul de hotărâre: nr. 1321/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1322/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1323/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 40 alin. (13) din Legea nr. 33/ 2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 37 (4) din Legea nr. 370/ 2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 65 (2) din Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si funcționarea Autorității Electorale Permanente, modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 133/ 2019 privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”c” și alin. (6) lit. ”a” și art. 139(3) lit. ”c” și ”g” și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă lista cu locațiile de pe raza municipiului Bacău unde vor fi instalate amenajări provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, conform Anexelor nr. 1-15, părți integrante din prezenta hotărâre, de către candidați, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, în vederea strângerii de semnaturi și orice alte activități de propagandă electorală, pe perioada campaniilor electorale.

ART. 2 - Taxă de ocupare a terenului cu amenajări provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, amplasate în vederea strângerii de semnaturi și orice alte activități de propagandă electorală, pe perioada campaniilor electorale este de 300 lei/ locație/ lună sau fracție de lună, conform HCL nr. 133/ 2019.

ART. 3 - Instalarea amenajărilor provizorii se va face de către solicitând în baza autorizațiilor emise de Primăria Municipiului Bacau - Compartiment Autorizare Activitate Economica.

ART.4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau, Politia Locala a Municipiului Bacau - Biroul Disciplina in Constructii, Directia Juridica - Compartiment Autorizare Activitate Economica.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Directiei Arhitect-Sef al Municipiului Bacau, Biroului Autorizații in Constructii si Urbanism, Directiei Juridice și Administrație Locală, Politiei Locale a Municipiului Bacau si Compartimentului Autorizare Activitate Economica.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fî comunicata la Institutia Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalitatii.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 318 DIN 20.08.2019

LISTA CU LOCAȚIILE DE PE RAZA MUNICIPIULUI BACAU UNDE VOR FI INSTALATE AMENAJAR1 PROVIZORII CU DIMENSIUNE MAXIMA DE 5 MP, DE CĂTRE CANDIDAȚI, PARTIDE POLITICE, ALIANȚE POLITICE ȘI ALIANȚE ELECTORALE. IN VEDEREA STRÂNGERII DE SEMNATURI ȘI ORICE ALTE ACTIVITĂȚI DE PROPAGANDA ELECTORALA, PE PERIOADA CAMPANIILOR ELECTORALE

 • 1.     Calea Mărâșești - piața T ricolorului

 • 2.     str. Nicolae Bălcescu 3 în laterala magazinului Luceafărul

 • 3.     str. Narciselor intersecție cu Calea Republicii

 • 4.     Piața Sud, intrare din Calea Mărășesti

 • 5.     Parcare Stadion, în laterala stângă

 • 6.      str. Stadionului. în fața Sălii Sporturilor

 • 7      bd. Alexandru cel Bun intersecție cu 9 Mai

 • 8      Caiea Mărășești intersecție cu 9 Mai - parcare Policlinica Veche

 • 9.     str. Gării intersecție cu str. Avram Iancu

 • 10.    str. Miroiței intersecție cu str. Energiei

 • 11.    str. Mioriței intersecție cu str. 9 Mai

 • 12.    str. Ștefan ce! Mare intersecție cu str. Aprodu Purice

 • 13.    bd. Unirii intersecție cu str. 9 Mai. pe trotuar la Moto velo

 • 14.    Calea Republicii nr 15.ARHITECT-SEF AL MUNICIPIULUI BACAU, ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


r~


ROMAN1A

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


T          LA HOTARAREA NR. 318 DIN 20.08.2(

19


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan) SCARA 1:500

Intersecție NARCISELOR cu CI. REPUBLICII

6 panp# 2 m


_ COMPARTIMENT CADASTRU IRINELASA£^]^^’1:500

: STADION

i 2 x 2 m


ȘEDIN'

3L£

1NILĂ


____________, AtffiMJfliJ.______, LA HOTĂRÂREA NR. 318 DIN 20.01203


•românia”"...............

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

Str. STADIONULUI in fata SĂLII SPORTURILOR

ZZ2 AMPLASAMENT PROPUS        5 panouri 2 X 2 m

LEGENDA


■ROMÂNIA—----------------------

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


LA HOTĂRÂREA NR. 318 DIN 20.08(2011


PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

Intersecție 9 MAI cu ALEX. CEL BUN

6 panouri 2 x 2 m


PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500 legenda           Intersecție CL. MARASESTI cu 9MAI

AMPLASAMENT PROPUS        6 pafiOUri 2 X 2 01

r*


ARHITECT SEP DIANAMIHAELA MARIN


.....COMPARTIMENT CADASTRU

1RINEL AS AFT.~L.

PLAN DE SITUAȚIE

LA HOTĂRÂREA NR. 318 DIN 20.08.2019


(intravilan)

SCARA 1:500

STRADA GĂRII

6 panouri 2 x 2 mPLAN~DE

(intravilan)

SCARA 1:500

Intersecție ENERGIEI cu MIORIȚEI


6 panouri 2 x 2 mIRINEL ASAFTEIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUâFiEU"6TÂRAREA3’™“

(intravilan)

SCARA 1:500


intersecție MIORIȚEI cu 9 MAI

6 panouri 2 x 2 mCOMPARTIMENT CADASTRU

IRÎNEL ASAFTEI

PLAN DE SITUAȚIE ’AHOTA"s^N*518Dm!“-:

(intravilan)

SCARĂ 1:500

legenda intersecție ȘTEFAN CEL MARE cu APRODUL PURICE


6 panouri 2 x 2 m
COMPARTIMENT CADASTRU tRINEL AS APTEI


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500

LA HOTARAREA NR. 338 DIN 20.08.2ba?


Intersecție UNIRII cu 9 MAI

6 panouri 2 x2 m