Hotărârea nr. 317/2019

Hotărârea nr. 317 din 20.08.2019 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
HOTĂRÂREA NIL 317 DIN 20.08.2019

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 20.08.2019, potrivit art.l33(2) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere:

- Adresa Delgaz Grid SA nr. 29633/14.06.2019 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78270/07.08.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8261/ 09.08.2019;

-Raportul comun al Direcției Drumuri Publice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr.8262 din 09.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.8262/14.08.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite cu privire la proiectul de hotărâre: nr. 1318/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1319/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1320/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. "a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. "a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139(3) lit.”g” și (6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

(•

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 72 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică hală depozitare aparținând S.C. Rojevas 2000 SRL amplasată pe strada Alexei Tolstoi nr. 67, loc. Bacău, Județ Bacău", în vederea amplasării cablului electric subteran LES 0,4 Kv pe strada Alexei Tolstoi din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței de 0,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică hală depozitare aparținând S.C. Rojevas 2000 SRL amplasată pe strada Alexei Tolstoi nr. 67, loc. Bacău, Județ Bacău", în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție 100A, pe str. Alexei Tolstoi din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul -- Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NIL 317 DIN 20.08.2019CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICIS.C. MARSTE S.R.L.

l’KOJECI ARE 3! EXECt ITE REȚELE El ECi liH'K 0.4KV slr. lonna Sandu Slurdza nr 32. inc Bacau jjji îsjțjrSf

ROI3928935. J04 337 2<»lz^

FRorv.eiAi

>ng COSTAM IONEL-DANI 1

DESENA:

h)£ COS i AN jONft -

VERIFICAT

iug Al.rXANDRKSOJ>'^J

SIT FROlhtT

li«S Al lXaNDRI St'

DIRt CTOR

Itljț CARI AS 1111


Dl NUMIRI

A1.IM1 NTARI CI NUîuII llllIRICA HAI A Dl ROZI I ARI

APAKI1NAND M. ROII VAS'’IXXI S.ll 1 AMPl ASAIA 1’1 SIR Al ! XI1 IOI SIOI NR b~ 1 OC IIACAI ’ Jl D BACA f

PROIECT NR

33.2019

INVismOR:

S.C. ROII VAS 2000 S.R.i

1M.N11ICIAR:

S.L. DJ1 GAZ GRII) S A.

l'AZA IIC 1

:■..:■■ 4>7 ,\N DE Sil UAl li.

PI ANSA NR 7


<<y

"’wARSl-- acad!,U85

X<u.. SI?L

LES 0.4KV NA2XY 3X70£Ș5tmtp L- 150rnl - S - 72mp temporar

FIRIDA DE BRANȘAMENT El+6 EXISTENTA


187.81


567.74


187.71


187.62

ÎS7J32


188.45


ieasa


PLAN DE SITUAȚIE

Scara !:500


nr cad S’MK? C6

Piez nr. 140 (6/0.4kV 250RVA)


18OS4

nr cad 64099


BMPT 100A, Ir = 80A PRglECTAT S - O.zOmp definitiv

PTCZ nr. 140 Bacau (6 / b.4kV 250kVA) - EXISTENT


17032

nr cad 8>488


170.38


170.15


163.81


170.56


17052


170.03


188.79

M88168.77

16076

163.76


iao&s

I63.701705»

17055

17041

nr cad 81492


17036


17022


170.64    |

-P -170.38 17054

17063 17083

171.50

170.57 r47W4 U '


17079


171.51


172.27 —172-53

171.30


MlNiSii Rrt AI’ARARII NAIIONAI l-r M 02015 (curie)


17033

17036 -


16043


1&9.37


16955


616SJ2


17020


170.03


171.86

171.65


17085


17086


16073

16076


171

17 M7 18956


7015 17006


B' PTd 100£, Ir


80A


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 317 DIN 20.08.2019

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marascsti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSM3N NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2C00, CUI RO10976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin di______________-

Director General și dna__________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str..................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

IILDURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă.

 • a)     să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de .............. mp necesară

 • b)     să nu ceară eliberarea terenului pc care este amplasată ......................................, executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

«.4. ....................ț

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății c'e daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare

.............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de Ia încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. In acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor j udecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu ss iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Pianul de încadrare în zonă și Planul e situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necuîa

Arhi ect Șe

Marin Diana

Directa Jur.dici


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Director General Adjunct

împuternicit DELGAZ GRID

.Departament Juridic

Director Directa Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serv’ciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BUZDUGAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVTCI