Hotărârea nr. 315/2019

Hotărârea nr. 315 din 20.08.2019 privind aprobarea proiectului „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport” cu codul SMIS 128418

HOTĂRÂREA NR. 315 DIN 20.08.2019

privind aprobarea proiectului „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport” cu codul SMIS 128418

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

20.08.2019, potrivit art 133(2) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere :

-Referatul nr. 8255/ 09.08.2019 al Direcției Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat prin care se propune aprobarea proiectului „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport” cu codul SMIS 128418;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8295 din 09.08.2019;

-Raportul Direcției Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat înregistrat cunr.8519 din 14.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.8296/14.08.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite cu privire la proiectul de hotărâre: nr.1308/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1309/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1310/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1311/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1312 T9.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Ghidului general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport”, cod SMIS 128418;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art. 154(1), art. 196 (1) lit. “a”, ale art. 197 (1) sialeart.243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139(3) lit.”a” și (5) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru -Aeroport” cu codul SMIS 128418, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport” în cuantum de 17,703,592.30 lei inclusiv TVA.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 354,071.86 Iei inclusiv TVA, reprezentând cofînanțarea proiectului Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART 6.Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 315 DIN 20.08.2019

PROIECTUL „TRASEU PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE SUD: CENTRU - AEROPORT” CU CODUL SMIS 128418


Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA cererii de finanțare

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Număr de înregistrare........................

Numele și prenumele persoanei care înregistrează................................

Data înregistrării................................

Semnătura...................................

Cod apel: POR/182/4/1 /Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Cod proiect 128418

Titlul proiectului

Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - AeroDort

Componenta 1

POR/2017/4/4.1/1

Axa Prioritară

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operațiunea

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Schema de ajutor de stat

TITLUL PROIECTULUI


Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport


INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL


Lider| DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație:

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Tipul Organizatei:

unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM:

NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4278337

Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice:

04093

Cod CAEN principal:

8411 - Servicii de administrate publica generala

Data inființării:

12/07/1993

înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poștală:

Municipiul Bacău, România, Str. Calea Marasesti nr. 6,, județul Bacău, cod poștal 600017, România

Telefon/Fax:

0234581849/0234581849

Adresa e-mail:

secretariatprimar@primariabacau.ro

Pagina Web:

www.municipiulbacau.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII


Funcție:


Nume:


Telefon/Fax:


Adresă de e-mail:


DATE FINANCIARE


CONTURI BANCARE


Primar


COSMIN NECULA


0234581849 / 0234.588757


director@adlbacau.ro


Cod ÎBAN

RO02TREZ24A51 510103710101X 0103710101XAdresa                   SwHt

Dumbravei, nr. 1-3,, Localitate TREZROBU Municipiul Bacău, Cod postai: .Bacău, România


EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada

Numâr mediu de salari ați

Cifra de afaceri

Active totale

Venituri totale

Capital social subscris

Capital social propriu

Profit NET

01/01/2014-

31/12/2014

616

287,543.142.00

376.994,824.00

14,260,406.00

01/01/2015-31/12Z201S

608

313,769,411.00

483,601.319.00

6,339,344.00

01/01/2016-

31/12/2016

594

331,882,216.00

412,122,955.00

35,310,408.00

01/01/2017 -

31/1272017

594

3,381,281,654.

DO

494,639,031.00

103,443,756.00

01/01/2018 ■

31/12/2018

685

3.267,364,830.

00

245,589,054.00

-742,168.00

Profit |n        Venituri

exploatare     cercetare

FINANȚĂRI


Cheltuieli cercetare


Asistență acordată anterior


Cod SMIS:

16948

Titlul proiectului:

Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană

Nr. de înregistrare contract:

102377/06 SEP 2010

Dată începere:

06 SEP 2010

Dată finalizare:

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect:

294,191,607.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

282,291,944.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

282,291,944.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

268,177,347.00

LEI

Rambursare efectivă:

143,373,900.00

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura le ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal al proiectului de investiții este conformarea la normele de emisii a instalațiilor mari de ardere din municipiul Bacau. Obiectivele specifice: pe care proiectul si le propune sa le atinga sunt următoarele: - îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare si implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu; - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana. - Sprijinirea Beneficiarului final - Primăria Bacau si a operatorului de termoficare - CET Bacau SA in implementarea cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Rezultate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul are un randament de 95,1% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET 1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stafii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid usor(CLU)-(rezervor, statie pompare, conducte). Cupa retehnologizare, grupul de cogenerare are următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport- Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficarecare s-a realizat prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare- Această componentă a presupus reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură -Această componentă a presupus închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Activități finanțate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin inlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul va avea un randament de 93% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stafii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLUXrezervor, statie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare va avea următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficare se va realiza prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare Această componentă presupune reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură Această componentă presupune închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Cod SMIS: 37372

Titlul proiectului: Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău

Nr. de înregistrare contract

3045/26.04.2012 / 26 APR 2012

Dată începere

26 APR 2012

Dată finalizare

26 SEP 2013

Valoarea totală proiect

7,248,240.02

LEI

Valoare eligibilă proiect

5,842,434.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar

116,848.68

LEI

Valoare sprijin beneficiar

138,115.80

LEI

Rambursare efectivă

5,933,996.67

LEI

Entitate finanțatoare

Uniunea Europeana

Curs de schimb

LEI din data de

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul generalal proiectului este de creștere a calitatii vieții si creare de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane si a condițiilor de trafic si de tranzit al municipiului, cu impact atit asupra mediului economic cit si asupra mediului social.

Obiectivele specifice:

Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu a rețelei stradale majore a municipiului Bacau

Creșterea vitezei medii de circulație si, implicit, a fluentei de circulație pe străzile deservite cu 17,5% (de la 40 km/h la 46-48 km/h) prin executarea lucrărilor de reabilitare a pasajului Letea (in principal refacerea rosturilor), rezultind intr-o reducere a timpului mediu de circulație a pasajului Letea cu o medie de 15%.

Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

Reducerea costurilor de transport prin reducerea cheltuielilor cu combustibilul si întreținerea autovehiculelor

Rezultate

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de Intervenție si Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat repararea si modernizarea a 752,48ml, respectiv 11.211,95 ml ai pasajului Letea și căilor de acces pentru:

Număr de deschideri si lungimea lor: 17 deschideri; 374, 72 m (pentru Marasesti, Calea Republicii, str Bicaz si strada Garofitei) Lunigimea totala a pasajului: 377,36 m;

Lungimea rampelor de acces: 2x187,56 m;

Latimea pârtii carosabile: 14,00 m;

Stâlpi de iluminat: 74 buc;

Au fost realizate:

Lucrări de reparații la nivelul caii de pasaj;

Lucrări de reparații la nivelul caii pe rampele de acces la pasaj;

Lucrări de reparații la nivelul instalații de iluminat pe pasaj;

Lucrării de repatatii la nivelul elementelor de rezistenta ale supra structurii si infrastructurii pasajului si ale zidurilor de sprijin ale rampelor de acces;

Lucrări de modernizare.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

 • 1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 2 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 2 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 roll-upu

Raport intermediar de audit financiar realizat.

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Realizare expertiza tehnica

Elaborare DALI si PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS: 23666

Titlul proiectului: MODERNIZARE CALEA MOINEȘTI

Nr. de înregistrare contract

Dată începere Dată finalizare Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect Valoare eligibilă beneficiar Valoare sprijin beneficiar Rambursare efectivă Entitate finanțatoare Curs de schimb


3044/26.04.2012 / 26 APR 2012

26 APR 2012

26 IUL 2014

 • 38.970.476.35

30,283,402.75

605,668.06

2,142,907.55

 • 21.713.789.35

Uniunea Europeana

LEI din data de


Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în cadrul Polului de dezvoltare urbană, prin reabilitarea infrastructurii rutiere urbane, în vederea fluidizării traficului urban și de tranzit, reducerii timpului de transport și a costurilor cu carburanții auto, scăderii poluării fonice și atmosferice, creșterii siguranței rutiere, toate acestea conducând la stimularea dezvoltării economice durabile și atragerea investițiilor interne și externe.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

*           Fluidizarea traficului prin:

o         Lărgirea Pasajului Mărgineni de la 2 benzi de circulație la 4 benzi, precum și modernizarea acestuia, în vederea fluidizării

traficului rutier în zonă;

Pasajul a fost proiectat și construit cu o singură bandă de circulație pe sens, acest fapt fiind un mare dezavantaj pentru prezentele condiții de circulație. Traficul intens precum și faptul că accesul la pasaj este obstrucționat de trecerea de la 4 benzi, de pe Calea Moinești, la 2 benzi pe pasaj, conduce la creșterea timpului de traversare fapt ce provoacă aglomerări precum și staționari ale autovehiculelor pe pasaj, o         Lărgirea Podului peste pârâul Trebeș de la 3 benzi de circulație la 4 benzi de circulație, și modernizarea acestuia, în vederea

îmbunătățirii condițiilor de trafic;

Podul de peste pârâul Trebeș se află într-o stare avansată de degradare, atât din cauze naturale, cât și din cauza faptului că pe acest pod a fost montată rețeaua tehnlco-edilitară din zonă; apă, gaz, telefonie, cabluri electrice, canalizare.

o         Lucrări la Calea Moinești propriu-zisă

Datorită traficului relativ mare, care se desfasoara pe Calea Moinești, aceasta a fost proiectată cu o lățime de 12m, cu 2 benzi de circulație pe sens.

Traficul rutier după anul 1989 a ajuns la valori impresionante ceea ce a dus la necesitatea unor lucrări de supralargire a Caii Moinești, executate intre anii 2002 - 2003, de la doua benzi la patru benzi între pasajul Mărgineni și podul Trebeș. Astfel porțiunea de drum cuprinsă între pasajul Mărgineni și podul Trebis necesită introducerea pistelor pentru bicicliști precum și reabilitarea trotuarelor aferente, o        Amenajare intersecției Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei

Odată cu extinderea pasajului Mărgineni la 4 benzi, câte doua pe sens, pentru o bună integrare în rețeaua de străzi a municipiului Bacău, Și pentru potențarea creșterii de capacitate de circulație în zona proiectului, respectiv în zona acestei intersecții este propusă o nouă amenajare.

Rezultate

 • 1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

 • 2 expertize tehnice

 • 1 studiu de trafic

 • 2 studii geotehnice

2 studii hidrologice

2 studii hidrogeologice

 • 1 studiu topografic

Avize și Acorduri favorabile pentru realizarea proiectului

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aprobata de Consiliul Local

1 echipă de management constituită

1 Cerere de finanțare depusă

Minute ale întâlnirilor de monitorizare a progresului proiectului

Rapoarte de progres

Calendar de monitorizare a proiectului

1 Contract de finanțare semnat

1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

1 Documentație Proiect de execuție (Proiect tehnic și caiete de sarcini) pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație detalii de execuție pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație Proiect de Execuție (Proiect tehnic, detalii de execuție si caiete de sarcini)

1 Documentație de licitație

Proiecte deviere rețele utilități

Documentații care să ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe car se va realiza proiectul

1 Contract de prestări servicii de consultanță pentru organizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor

 • 1 raport de evaluare a ofertelor pentru execuția lucrărilor

 • 2 contracte de lucrări de construcție pentru reabilitarea și modernizarea Căii Moinești (1 contract deviere rețele utilitati; 1 contract lucrări de construcție)

1 contract de servicii de consultanta și asistenta tehnica - supraveghere de către inspectorii de șantier

1 contract de prestări servicii pentru asistență tehnică din partea proiectantului

1 Autorizație de Organizare de Șantier

Rapoarte trimestriale de activitate referitoare la asistența tehnică

1 raport final privind recepția lucrărilor

Note si dispoziții de șantier

 • 3 Puncte de Organizare de șantier amenajate

1 Proces-verbal de predare-primire amplasament

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele electrice

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de gaz

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de telecomunicații

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de canalizare

Procese verbale pe faze determinante

Procese-verbale la terminarea lucrărilor

 • 1. Pasaj suprateran Mărgineni modernizat:

 • - lungime: 600 m;

 • - parte carosabilă: 14,8 m

 • - trotuare: 2 X 2 m (1200ml)

 • - piste de bicicliști: 600 ml

 • 2. Podul peste pârâul Trebeș construit:

 • - lungime: 27,1;

 • - parte carosabilă: 14,8 m (2 benzi pe sens)

 • - trotuare: 2X 2m (54,2 ml)

 • - piste de bicicliști: 27,1 ml

Procese verbale pe faze determinante

 • 1. Calea Moinești propriu-zisă km 1+975- km 3+017.26, km 3+044.36- KM 3+084.38;

-trotuare: 2x 2 m (2164,56 ml)

 • - piste de bicicliști: 1082,28 ml

-casete de lărgire: 222,45 ml

 • - reparații existent: 1082,28 ml (lățime de 50 cm)

 • - covor asfiatic întreținere: 1082,28 ml (grosime 4 cm)

 • 2. Intersecția Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei- km 1+348

 • - piste de bicicliști: 166,5 ml

-trotuare: 2X 2m (333 m)

 • 3. Iluminat public

- Se va asigura iluminatul public pentru pasajul Mărgineni (600ml) si intersecția giratorie (27 ml)

Recepții provizorii

1 proces-verbal recepție finală

1 contract prestări servicii pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului

6 panouri la intrările și ieșirile din zonele de lucru

6 panouri permanente

1 banner

100 mape de prezentare

1000 pliante de promovare a proiectului și a surselor de finanțare

100 afișe

 • 4 conferințe de presă, organizate semestrial

Actualizare pagina web cu secțiune dedicată proiectului

25 apariții în presa regionala și locală

 • 1 contract de prestări servicii pentru auditarea proiectului

 • 2 Rapoarte de audit parțiale

1 raport de audit final

Rapoarte interne de monitorizare

Activități finanțate

Elaborare DALi, proiect de execuție, studii de teren, documentații pentru Avize și Acorduri, servicii de proiectare Achiziție servicii de proiectare- fazele PT+DE+PAC- iluminat public

Eventuale achiziții definitive sau temporare de terenuri

Consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări

Asistență tehnică- supraveghere de către inspectorii de șantier

Achiziție lucrări de construcții (doua loturi)

Asistență tehnică- supraveghere din partea proiectantului

Achiziție servicii de publicitate

Achiziție servicii de audit

Cod SMIS:

38499

Titlul proiectului:

REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ, ZONA MIORIȚEI - 9 MAI - VINTULUI -VADU

BISTRIȚEI" DIN MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract:

3582/27.11.2012/27 NOI 2012

Dată începere:

27 NOI 2012

Dată finalizare:

27 MAI 2014

Valoarea totală proiect:

18,890,597.72

LEI

Valoare eligibilă proiect:

15,177,590.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

303,551.58

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

373,951.34

LEI

Rambursare efectivă:

12,313,070.61

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozat.

Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari oi si reabilitarea celor existente in zona Mioriței - 9 Mai - Vintului - Vadu Bistriței

 • ♦          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%

 • *         Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

•          Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 - 15% prin

amenajarea stațiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

Rezultate

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic

Certificat de Urbanism nr. 124 din 07.04.2010.

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate = 2.317,5 m (1788,5 m str. Mioriței si 507 m str. Vadul Bistriței si 22,0 m intersecție str. Mioritei-Vadu Bistritei-9 Mai)

Suprafața carosabil reabilitat = 36.649 mp (27.718 mp str. Mioriței si 8.931 mp str. Vadul Bistriței)

Suprafața trotuare reabilitate = 25.812 mp (19.962 mp str. Mioriței si 5.850 mp str. Vadul Bistriței) Lungime str. Vintului = 494,0 m

Suprafața carosabil str. Vintului = 3.124,0 mp

Suprafața trotuare str. Vintului = 1.177,0 mp

Alveole statii autobuz proiectate = 7 buc

Suprafața statii bus = 553 mp

Suprafața locuri parcare + accese paroari = 16.601 mp

Număr locuri de parcare autoturisme = 603 bucăți

Conducta de distribuție apa potabila din polietilena inalta densitate PE-HD, PE 80, D=90 mm, in lungime de 487 m pe str.

Vintului

Conducta de canalizare din PVC D=300 mm, tip SN 4 in lungime de 459 m pe str. Vintului

Cămine beton armat = 24 buc

Cămine apometru+contor apa str. Vintului = 40 buc

Hidranti Dn 65 mm = 4 buc

Guri scurgere noi = 50 buc

Aducere la cota cămine, guri scurgere, rasuflatori = 137 buc

Montare stil pi de iluminat proiectați = 91 buc

Corpuri de iluminat noi = 290 buc

LE A 0,4 kV = 1715m

LES 0,4 kV = 1115m

Punct de aprindere iluminat public = 1 buc

Canalizatie betonata = 1100 m

Cămine vizitare iluminat public = 33 buc

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activităților preconizate),

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 roll-upuri

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Servicii proiectare

Studii de circulație

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS: 37787

Titlul proiectului:


REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA I.L. CARAGIALE - MILCOV - INTERSECȚIE STRADA LETEA - BACĂU

Nr. de înregistrare contract Dată începere:


3581/27.11.2012 / 27 NOI 2012

27 NOI 2012


Dată finalizare Valoarea totală proiect Valoare eligibilă proiect Valoare eligibilă beneficiar Valoare sprijin beneficiar Rambursare efectivă Entitate finanțatoare Curs de schimb


27 MAI 2014

30,115,444.47

 • 24,200,404.35

484,008.09

643,947.01

10,671,549.78

Uniunea Europeana

LEI din data de


Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:   NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile (inclusiv utilitati din corpul drumului), precum si realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existente in zona I.L. Caragiale - Milcov - intersecție str. Lelea.

 • •          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi cu 35-40%, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15% si la reducerea timpului de călătorie in oraș cu 13%

 • •          Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •          Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10-15% prin amenajarea a doua alveole pentru stațiile pentru transportul in comun, inclusiv marcaje cu pavaj tactil pentru persoanele cu dizabilitati, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș

 • •          Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate, percum si a sistemului de iluminat public in zona I. L. Caragiale - Milcov - intersecție str. Letea

Rezultate

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic.

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr. 210 din 14.05.2010

Decizie etapa de încadrare nr. 74/07.07.2010, emisa de APM Bacau

Decizia etapei de evaluare inițiala nr. 102 din 22.06.2010, emisa de APM Bacau

Aviz Alimentare cu apa nr. 112/07.07.2010 emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Canalizare emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Alimentare cu energie electrica din 15.06.2010 emis de E.ON Moldova Distribuție SA

Aviz Alimentare cu energie termica din 08.06.2010 emis de SC CET SA Bacau

Aviz Gaze naturale din 26.06.2010 emis de E.ON Gaz Distribuție SA

Aviz Telefonie din 23.06.2010 emis de Romtelecom

Aviz Sanatatea populației nr. 597 din 14.06.2010 emis de Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau

Acord ISC nr. A188/27.08.2010

Aviz Comisia Tehnica de Urbanism a C.L.B din 17.06.2010 emis de Primăria Municipiului Bacau, Comisia Tehnica de

Amenajare a Teritoriului si Urbanism si Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat

Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contracte de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier:

Legislația cu privire la produsele pentru construcții este respectata

Concordanta intre prevederile autorizației si proiect

Amplasament si repere de nivelment preluate si predate libere de orice sarcina executantului

Piesele scrise si desenate sunt verificate

Existenta programului de control ai calitatii vizat de Inspectoratul in Construcții este verificata

Construcția este realizata in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, si ale contractului

Tehnologiile de execuție sunt respectate si corect aplicate

Procese verbale in faze determinante si procese verbale de lucrări ascunse sunt semnate Actele de recepție sunt intocmite

Actele de recepție si cartea tehnica a construcției sunt predate către Beneficiar după efectuarea recepției finale

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate = 3015,0 m (2056,0 m pe str. Milcov, 944 m pe str. I. L. Caragiale si 15 m intersecție str. Milcov-I.L. Caragiale-Alexandru cel Bun)

Suprafața carosabil reabilitat = 43.207 mp (Milcov = 30.113 mp si I.L. Caragiale = 13.094 mp)

Suprafața trotuare reabilitate = 17.380 mp (11.549 mp str. Milcov si 5.831 mp str. I. L. Caragiale)

Suprafața locuri parcare + accese parcari = 7.651 mp

Număr locuri de parcare autoturisme = 223 bucăți

Alveole statii autobuz - 2 bucăți

Rețea alimentare cu apa reabilitata PEHD 250x14,2, PN6, L=365 ml

Conducta alimentare cu apa din tuburi de poliesteri armați cu fibra de sticla si inserție din nisip turnate prin centrifugare, SN 10000,L=1610 ml

Racordun canalizare pluviala: conducta PEHD 200x7,7, Pn 4, îmbinata cu mufa si garnitura, L=271 ml Refacere racorduri canalizare: conducta PEHD 200x7,7, Pn4, îmbinata cu mufa st garnitura, L=365 ml Cămine de vizitare din beton echipate cu capace si rame carosabile = 33 buc

Guri scurgere cu sifon si depozit = 33 buc

Aducere la cota cămine, guri de scurgere, rasuflatori = 249 buc.

Stilpi metalici zincati h 8m, = 26 bucăți

Stilpi metalici zincati h 9m, = 208 bucăți

Fundații turnate = 235 bucăți

Canaîizatie betonata cu 6 țevi PVC d=110 mm, = 6200 m

Cămine de tragere = 211 buc

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 3x6 mmp = 455 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAb¥ 5x25 mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x4mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu CYEY-F 5x16 mmp in canaîizatie betonata = 8480 m

LES 0,4 KV cu cabiu CYEY-F 5x4 mmp in canaîizatie betonata = 8480 m

LEA 0,4 kV cu conductor TYIR 2x25 mmp = 470 m

Punct de aprindere iluminat public = 3 buc

Prize de pamint R disp <4 ohmi = 3 buc

Prize de pamint R disp <10 ohmi = 36 buc

Conductor de protecție OLZn 40x4 mm

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 150 W (braț simplu 0,8 m ~ 13 buc, braț dublu 0,8 m - 15 buc, 1 buc pe un stilp cu braț existent) = 42 buc

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri cu performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 250 W (braț simplu 1,5 m-199 buc, braț nou dublu 1,5 m-9 buc) = 217 buc.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activităților preconizate),

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activităților derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor) 1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 Roll-upuri

1 raport intermediar de audit financiar realizat

Raport final de audit financiar realizat.

1 Proces verbal de recepție finala a lucrărilor de reabilitare incheiat.

1 Proiect de reabilitare finalizat.

Activități finanțate

Studii de circulație

Elaborare DALI si PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii de Asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS: 48166

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract: 4130/07.04.2014 / 07 APR 2014

Dată începere: 07 APR 2014

Dată finalizare: 07 IUN 2015

Valoarea totală proiect: 13,721,625.51        LEI

Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


13,637,084.43

272,740.97

256,318.05

7,806,209.56

Uniunea Europeana

LEI din data de


Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor le stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozat.

Obiectivele specifice:

 • 1. Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau (nivel de serviciu C) prin reabilitarea sistemului rutiera pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existente in zona străzii Ștefan cel Mare.

 • 2. Creșterea capadtatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%.

 • 3. Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.).

 • 4. imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 - 15% prin amenajarea stafiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

 • 5. Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate.

Rezultate

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract încheiat de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic realizate

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr. 630 din 21.11.2012

Aviz amplasament nr. 369/18.12.2012 - emis de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

Aviz amplasament gaze nr. 3517/26.11.2012 - emis de E-on Gaz Distribuție S.A., Centrul Rețea Bacau

Aviz amplasament apa nr. 9697/27.11.2012 - emis de S C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Aviz amplasament Alimentare cu energie electrica nr. 1000340325/11.12.2012 - emis de E-on Moldova Distribuție S A.

Aviz amplasament telefonie nr. 1171/28.11.2012 - emis de Romtelecom

Aviz amplasament nr. 5056/26.11.2012 - emis de S.C. CET S. A.

Aviz racordare nr. 9913/09.01.2013 - emis de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

OCPl - Recepție tehnica pentru lucrări de măsurători terestre

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activități ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contract semnat de prestări servidi de Consultanta in managementul proiectului finanțat

1 Contract de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

1 Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

1 Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Suprafața drumuri ranfonsate = 25.700 mp

Suprafața trotuare noi = 15.400 mp

Borduri noi parte carosabila 20 x 25 = 2.850 ml

Borduri noi trotuare 10 x 15 ~ 5.100 ml

Sistem rutier cu pavele ecologice = 2.900 mp

Sistem rutier nou = 200 mp

Spatii verzi = 3.200 mp

Zid de sprijin armat cu elevația de 2,00 m = 100 ml

Reabilitare zid de sprijin existent - 142 ml

Rampe acces parcare, cu cate 10 trepte = 4 bucăți

Rampa persoane cu handicap = 1 bucata

Rețea apa înlocuita, Dn 225 mm = 1.273 ml Branșamente Dn 90 mm = 330 ml

Rețea apa înlocuita, Dn 250 mm = 1.278 ml

Cămine de vane,carosabile, din beton - apa = 37 bucăți

Rețea canalizare = 538 ml

Gratare noi de scurgere a apelor pluviale = 48 bucăți

Cămine noi de vizitare stradale din beton - canalizare = 18 bucăți

Relocare stilpi - 3 bucăți

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activităților preconizate),

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activităților derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfârșitul perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 Roll-up

1 Raport intermediar si 1 Raport final de audit financiar realizate.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat

Activități finanțate

Elaborare DALI si PT

Servicii de Consultanta In managementul proiectului

Lucrări de construcții

Servicii de Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii de asistenta din partea proiectantului

Servicii de Audit

Servicii de Informare si publicitate

CodSMIS: 114086

Titlul proiectului: „E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din Municipiul Bacau"

Nr. de înregistrare contract

Dată începere

Dată finalizare

Valoarea totală proiect

53489106.09.2017 / 06 SEP 2017

07 SEP 2017

13 NOI 2017

227,056.49

LEI

Valoare eligibilă proiect

227,056.49

LEI

Valoare eligibilă beneficiar

80,796.27

LEI

Valoare sprijin beneficiar

LEI

Rambursare efectivă

64,762.87

LEI

Entitate finanțatoare

Uniunea Europeana

Curs de schimb

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare în municipiul Bacau prin mobilizarea si animarea comunității si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. OS1 - Creșterea implicării populației din zonele marginalizate ale municipiului Bacau in soluționarea problemelor locale prin înființarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de acțiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare;

 • 2. OS2 - Imbunatatirea competentelor membrilor/personalului GAL (5 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC - in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;

 • 3. OS3 - Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Bacau, cu accent pe ZUM, in urma careia se va elabora analiza nevoilor si problemelor populației din teritoriul SDL;

 • 4. OS4 - Animarea si mobilizarea comunității vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative si acțiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacau;

 • 5. OS5 - Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate din municipiu! Bacau prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala;

Rezultate

 • 1. RA1:1 Grup de Acțiune Locala înființat,

 • 2. RA 2:1 Adunare Generala GAL creata.

 • 3. RA 3:1 Comitet Director GAL creat.

 • 4. RA 4:1 regulament de funcționare GAL intocmit.

 • 5. RA 5:1 procedura de prevenire a riscului de apariție conflict interese in interiorul GAL-ului realizata.

 • 6. RA 6:1 manager GAL angajat.

 • 7. RA 7:1 asistent administrativ GAL angajat.

 • 8. RA 8: 5 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local.

 • 9. RA 9:1 autorizație din partea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal obtinuta.

 • 10. RA 10:1 plan cu delimitarea teritoriului SDL intocmit.

 • 11. RA 11:1 metodologie de cercetare si eșantionare.

 • 12. RA 12:1 chestionar realizat.

 • 13. RA 13:1 cercetare in teren realizata.

 • 14. RA 14: 4 focus grupuri organizate a cate 15 persoane fiecare (2 focus grupuri/ZUM - unul cu tineri 15-29 ani si unul cu adulti 30+ ani).

 • 15. RA 15: 1 focus grup cu 15 reprezentanți instituționali si specialiști de la nivel local.

 • 16. RA 16: 1 studiu de referința realizat.

 • 17. RA 17: 1 baza de microdate primare.

 • 18. RA 18: 1 analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special ZUM.

 • 19. RA 19: 1 decizie privind declararea zonei/zonelor marginalizate.

 • 20. RA 20:1 serviciu de facilitare comunitara contractat (incluzând si 1 facilitator).

 • 21. RA 21: 1 plan de realizare a activităților de dezvoltare comunitara intocmit.

 • 22. RA 22: 5 parteneriate încheiate pentru dezvoltarea GAL.

 • 23. RA 23:6 ședințe ale Comitetului Director organizate.

 • 24. RA 24:12 întruniri publice realizate.

 • 25. RA 25: 2 cutii ale cetățenilor amplasate.

 • 26. RA 26:1 instrument inovativ aplicat - Metoda PhotoVoice.

 • 27. RA 27: 1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activităților in rândul populației realizat.

 • 28. RA 28: 1 Strategie de Dezvoltare Locala realizata.

 • 29. RA 29: 1 lista de intervenții indicative dezvoltata.

 • 30. RA 30: 1 decizie de asumare a Strategiei SLD.

 • 31. RA 31: 1 proiect implementat si finalizat.

 • 32. RA 32: 4 întâlniri de coordonare a proiectului.

 • 33. RA 33: 1 antet al proiectului.

 • 34. RA 34:1 comunicat de presa publicat la începutul proiectului.

 • 35. RA 35: 30 de participanti la conferința de lansare a proiectului.

 • 36. RA 36: 3 roll-upuri elaborate ce vor fi expuse la sediile partenerilor si la evenimentele din cadrul proiectului si vor asigura vizibilitatea proiectului si a sursei de finanțare, vor promova acțiunile derulate in cadrul proiectului.

 • 37. RA 37:1000 fiyere ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 38. RA 38:10 afișe A 3 ce vor fi expuse la sediile partenerilor si in locurile de interes ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesat! si persoane din comunitate in proiect.

 • 39. RA 39:1 website al GAL-ului funcțional.

 • 40. RA 40:1 pagina de Facebook creata prin care se va informa si se vor disemina informațiile.

 • 41. RA 41:1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului.

 • 42. RA 42: 30 de participanti la conferința de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activități finanțate

A 1. înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020

A 1.1.: înființarea juridica a GAL-ului si organizarea sediului funcțional

A 1.2.: Operationalizarea noului GAL prin angajarea si imbunatatirea competentelor personalului GAL in domeniile relevante pentru SDL/DRLC

A 2. Delimitarea comunității marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate

A 2.2.: Realizarea Studiului de referința si analizei diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special a ZUM

A 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 3.1.: Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 4.1.: Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 5. Activități transversale

A 5.1.Managementul proiectului si coordonarea activităților

A 5.2.: Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Cod SM1S: 120769

Titlul proiectului:


Nr. de înregistrare contract: Dată începere:


Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii 82/29 MAR 2018

29 MAR 2018

Dată finalizare: Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă:


29 IUL 2019

424,838.97

LEI

424,838.97

LEI

213,443.54

LEI

LEI

416,342.19

LEI


Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:        LEI din data de

Măsura le ajutor de stgijt

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului ii constituie introduoerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe si expertiza pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

OS 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 3: Dezvoltarea abilităților si cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local.

Rezultate

 • 1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 1-2 focus grupuri cu 40 de participanti organizate in vederea realizării misiunii de audit intern

 • 2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 2-1 Raport de audit intern realizat la nivelul instituției

 • 3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 3 -1 pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015

 • 4. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 4 -1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat ia nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 5. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5-2 mese rotunde cu 40 de participanti in vederea monitorizării recertificarii ISO 9001:2015

 • 6. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 6-1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 menținut in cadrul instituției

 • 7. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 7 - 1 Conferința de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 8. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 8-10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)

 • 9. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 9-1 schimb de experiența organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o instituție publica similara, din alte state membre UE

 • 10. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 10-1 Plan de acțiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF

 • 11. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 11-1 instrument de management al calitatii si performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 12. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 12-1 Plan de acțiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF imbunatatit

 • 13. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 13 -1 instrument de management al calitatii si performantei CAF menținut in

Municipiul Bacau si serviciile descentralizate si subordonate

 • 14. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performantei și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 14-1 Conferința de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 15. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin prin Rezultat de proiect 15-14 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Auditor intem

 • 16. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 16-14 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Auditor intern

 • 17. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 17-36 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Managementul calitatii

 • 18. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18-36 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Managementul calitatii

 • 19. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19 -18 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Management si control intem managerial

 • 20. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20-18 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Management si control intem managerial

Activități finanțate

A2 - Extinderea instrumentului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritafi si instituții publice 2016-2020; A2.3 Monitorizarea derulării sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, aserviciile descentralizate si subordonate si diseminarea rezultatelor aferente;

A3 - Introducerea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si instituții publice;

A3.1 - Derularea unui schimb de experiența cu autoritati/institutii/organisme publice transnaționale, in vederea introducerii instrumentului de management al calitatii si performantei CAF;

A3.2 - Elaborarea documentației necesare pentru implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate;

A3.4 - Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de acțiuni de imbunatatire a Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate;

A4 - Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din Municipiul Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate pe teme specifice de interes;

A4.1 - Derularea cursului de Auditor intem de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administrația publica locala;

A4.2 - Derularea cursului de Managementul calitatii pentru 36 de persoane cu funcții de conducere din administrația publica locala;

A4.3 - Derularea cursului de Management si control intem managerial pentru 18 persoane din administrația publica locala;

CodSMIS: 126161

Titlul proiectului:


Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacau

Nr. de înregistrare contract*

Dată începere:

Dată finalizare: Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


289/10 DEC 2018

10 DEC 2018

10 IUN 2021


2,814,717.57

LEI

2,733,797.57

LEI

2,733,797.57

LEI

80,920.00

LEI

LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Creșterea eficienei administrative a Primăriei Municipiului Bacau prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetaeni si mediul de afaceri. Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea si creșterea gradului de sofisticare a serviciilor oniine furnizate către cetaeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacau, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme si standarde comune în administraia publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordana cu SCAP". Implementarea acestui proiect va avea ca efect imbunatatirea proceselor interne ale instituției si serviciile furnizate către cetaeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) - II.4 (Soluii IT pentru eficientizarea administraiei publice) si II.5 (îmbunatairea proceselor interne la nivelul instituiilor publice), II 1.1 (Reducerea birocrației pentru cetaeni) si III.2. (Reducerea birocraiei pentru mediul de afaceri), IV. ( Consolidarea capacitaii administraiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice) Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Optimizarea activitailor interne ale funcionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activitailor si al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea si gestiunea electronica a arhivei primăriei Bacau

 • 2. Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care sa fie furnizate Online către cetaeni

 • 3. îmbunatairea abilitailor si cunostinelor personalului municipiului

Rezultate

 • 1. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect:

 • - Rezultat proiect 1: Document cu cerine funcionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office si back-office achiziionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale

 • 2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 2: Platforma informatica front-office de tip „portal" pentru asigurarea accesului Online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de harta geospaiala, achiziionate, configurate si implementate

 • 3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 3: Arhiva electronica de documente constituita si accesibila

 • 4. Rezultat program 5: Cunostine si abilitai ale personalului din autoritaile si instituiile publice locale îmbunataite, în vederea sprijinirii masurilor/aciunilor vizate de acest obiectiv specific

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 4: 40persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacau pentru procesarea cererilor în format electronic si pentru utilizarea si administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Activități finanțate

Activitate: 1. Management de proiect

Activitate: 2. Documentarea cerinelor funcionale pentru implementarea de servicii electronice

Activitate: 3. Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate de Municipiul Bacau

Activitate: 4. Constituire arhiva electronica retrodigitalizata

Activitate: 5. Informare si publicitate

Asistentă solicitată

Titlul proiectului:


Dramul anticoruptie: echilibru si integritate in Municipiul Bacau


Informații înregistrare solicitare:


18802/10 OCT 2017


Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


299,551.22

299,551.22          LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


LEI


Obiective

Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrai autorităților și instituțiilor publice

Rezultate

Activități finanțate împrumuturi

Titlul proiectului:


Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru Tineret - Cinema Orizont

Informații înregistrare solicitare: 124109 / 07 MAR 2018

Valoarea totală proiect:   21,370,616.88       LEI

Valoare eligibilă proiect:   9,534,057.70         LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopui proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea mediului antreprenorial în municipiu si regiune prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriaie din domeniul creativ, dezvoltarea competitivității economice locale si consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici si mijlocit.

Programul de incubare a afacerilor sau incubatorul propriu-zis propus prin proiect are ca obiectiv principal pe termen lung creșterea economica si a competitivitaîii regiunii Nord-Est.

Astfel, obiectivele pe termen mediu sunt:

■ generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite;

 • * sporirea numărului afacerilor mici si mijlocii în domeniul industriilor creative;

 • * comercializarea inovațiilor în sectorul industriilor creative;

 • * consolidarea unei rețele de mentori si match-making;

 • * crearea de legaturi de valoare între universita?i / centre de cercetare, companii mari, si IMM-uri noi create;

 • * încurajarea creării si sus?inerea afacerilor noi lansate de femei si grupuri de minorități.

Prin proiect se propune ca incubatorul „Hub pentru tineret - Cinema Orizont” sa devină un epicentru al comunității antreprenoriaie din regiunea Nord-Est, care facilitează creșterea afacerilor inovative de la idee la un model sustenabil si transforma rezultatele cercetării si inovării în oportunități de afaceri de succes în domeniul industriilor creative.

în acest context, clădirea si amplasamentul acesteia sunt adecvate scopului si obiectivelor programului de incubare a afacerilor enunțate, având în vedere ca proiectul propune crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor denumit „HUB pentru tineret” - Cinema „ORIZONT" în cadrul acestei clădiri si ca structura / compartimentarea propusa este în deplina concordanta cu activitatile ce se doresc a fi desfășurate în interiorul incubatorului (spatii de birouri, săli de conferințe / întâlniri / networking etc.).

Rezultate

 • 1. Infrastructura de sprijin a afacerilor creata, care contribuie la creșterea gradului de competitivitate a firmelor din municipiu si regiune. Incubatorul oferă spatii destinate rezidentilor, cât si altor companii (spatii de întâlniri si evenimente) care răspund nevoilor IMMurilor, încurajând colaborarea si parteneriatele în interiul incubatorului. Infrastructura moderna, alaturi de serviciile suport

dezvoltate, vor oferi IMM-urilor si viitorilor antreprenori premisele unei dezvoltări organice, pentru a putea fi competitivi pe piața si a veni cu produse noi care sa se muleze pe nevoile identificate.

Mai mult, incubatorul va coagula sectorul de afaceri, devenind un spa?iu emblematic pentru ecosistemul antreprenorial.

 • 2. Sprijinirea a cel puțin 35 de IMM-uri prin servicii suport specializate si personalizate, în acord cu nevoile firmelor. La finalul implementării proiectului, în concordan?a cu OS2 de creștere a gradului de ocupare al incubatorului se urmărește atingerea unui rezultat de cel puțin 20 firme beneficiare de servicii de incubare si accelerare în cadrul incubatorului. Acestora li se vor adauga si IMM-uri (clienti locali sau externi) care vor solicita servicii specializate pentru studii de piața, comercializare si inovare, acces pe piețe externe sau conexiuni strategice cu investitori si potențiali parteneri. Aceștia vor beneficia pe întreaga perioada incubarii fizice si, ulterior, în perioada de accelerare, de sprijin specializat în dezvoltarea afacerilor, vor putea participa la traininguri, workshop-uri si evenimente dedicate dobândirii de noi competente si networking-ului, în spatiile special proiectate pentru facilitarea acestor procese. Acest rezultat va permite IMM-urilor sa contribuie la dezvoltarea potențialului economic local prin consolidarea unei rețele de companii inovatoare si bine pregătite, gata sa faca fata provocărilor din piața. Totodată, rezultatul va constitui un exemplu de bune practici pentru antreprenorii din regiune sau tinerii care doresc sa beneficieze de educație antreprenoriala pentru a creste încrederea în posibilitatea șanselor de reușita, influențând pozitiv înființarea unei afaceri.

 • 3. Cel puțin 25 de locuri de munca nou create datorita dezvoltării incubatorului La finalul implementării proiectului, în concordan?a cu OS3 de creștere a numărului locurilor de munca create cu cel puțin un angajat pentru fiecare firma incubata, se urmărește îndeplinerea obiectivelor generale ale proiectului, privind generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite. Prin intermediul oferirii posibilității incubarii fizice, specifice activității incubatorului, dar si serviciilor de pre-incubare, incubare si accelerare, companiile nou înființate dobândesc competente noi si solide, iar fondatorii au posibilitatea de a se concentra în principal pe îmbunatatirea produselor sau serviciilor, în timp ce alte servicii - administrative, juridice, de dezvoltare, sunt exploatate prin intermediul incubatorului. Acest lucru are o influenta pozitiva asupra performantei firmelor, crescând sansele unei creșteri sigure si solide. Astfel, având oportunitatea si sprijinul necesar creșterii vânzărilor si accesului pe piețe internaționale, creste nevoia de mărire a efectivului salariaîilor, cu un impact semnificativ asupra ocupării.

Activități finanțate

A 0.1 Elaborarea documentaiei tehnice/ tehnico-economice - Activitate realizata înainte de semnarea contractului de finanțare

A1. Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție si derularea procedurilor de atribuire aferente

A2. Management de proiect si monitorizare contracte de achiziție încheiate

A3. Activitatea de informare si publicitate în cadrul proiectului

A4. Realizarea investiției de baza

A5. Dotarea spațiului

A6. Auditul financiar al proiectului

A7. Servicii pentru sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre-incubare, incubare, accelerare: 3 programe

A8. Realizare PT, DDE si asistenta tehnica pe perioada execuției lucrărilor

împrumuturi

Titlul proiectului:

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau

Informații înregistrare solicitare:

126795/22 OCT 2018

Valoarea totală proiect:

11,753,821.52       LEI

Valoare eligibilă proiect:

10,700,465.41        LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Obiective

Proiectul propus contribuie la accesul sporit la serviciile de îngrijire medicala primara a persoanelor sărace si celor din zonele cu acces redus prin modernizarea, extinderea infrastructurii si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în vederea furnizării de servicii medicale aliniate la standardele europene. Astfel, se urmărește reducerea inegalitailor în ceea ce privește starea de sanatate a populaiei prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afeciuni mai ușoare, prevenind agravarea lor si ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel reeaua de centre medicale moderne, capabile sa furnizeze îngrijire primara continua. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sanatate, prin reducerea internărilor evitabile, cât si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistena în cadrul ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1.1. îmbunatairea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanare.

 • 2. 2. Creșterea gradului de adresabilitate in ambulatoriile de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigaii specifice în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate

 • 1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau.

 • 2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura ambulatoriului cu minim 5% în primul an de durabilitate al proiectului

Activități finanțate

 • 1. ACTIVITATI DE PREGĂTIRE A PROIECTULUI

 • 2. EVALUAREA SI APROBAREA PROIECTULUI

 • 3. PREGĂTIREA PROIECTULUI TEHNIC

 • 4. VIZIBILITATE, DISEMINARE INFORMAȚII

 • 5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 • 6. ASISTENTA TEHNICA

 • 7. MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDEREA CORPURILOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

 • 8. AUDIT FINANCIAR

împrumuturi

Titlul proiectului:

Modernizare si reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII « N.V.

Informații înregistrare solicitare:

128351 /18 FEB 2019

Valoarea totală proiect:

8,439,503.91         LEI

Valoare eligibilă proiect;

8,274,023.45         LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin realizarea investițiilor in educație si formare profesionala si anume imbunatatirea infrastructurii educaționale cu relevanta pe piața muncii. In cadrul Studiului previzional privind cererea de formare profesionala la orizontul anului 2013 si in perspectiva anului 2020, se identifica locuri de munca vacante in procent de 11.2% pentru domeniul turism si alimentație publica iar pentru domeniul mecanica -23.8%, acesta facand parte din domeniile de formare profesionala din cadrul unitatii de invatamant propusa pentru reabilitare/modemizare. Proiectul propune realizarea de investiții specifice acțiunilor eligibile, respectiv modernizarea si reabilitarea căminului si liceului din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen. Lucrările propuse vor contribui la creșterea eficientei energetice si implicit la reducerea cheltuielilor destinate alimentarii cu energie termica a clădirii. De asemenea, dotarea cu surse alternative de energie va contribui la reducerea emisiilor de CO2 si implicit la creșterea consumului de energie din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. OS.1. Modernizarea si reabilitarea Căminului internat si a Corpului A de invatamant din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 2. OS.2. Consolidarea rolului municipiului Bacau ca motor de dezvoltare in regiunea de NE.

 • 3. OS.3.Dezvoltarea capacitatii de invatare a elevilor prin imbunatatirea infrastructurii parțiale a Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 4. OS.4. Reducerea abandonului școlar in cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

Rezultate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1.1.1 .Contract de achiziție a serviciilor de elaborare DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții), DG (deviz general), CF (cerere de finanțare)

 • 2.1.2. Contract elaborare a studiilor de specialitate : studiu geotehnic, studiu topografic

 • 3.1.3. Contract elaborare a studiilor de specialitate: expertiza tehnica

 • 4.1.4. Contract elaborare a studiilor de specialitate: audit energetic

 • 5.1.5. Documentau tehnice necesare în vederea obinerii avizelor /acordurilor - faza DALI

 • 6.2.1 .DALI, expertiza tehnica, audit energetic

 • 7.2.2.Cerere de finanțare

8. 3.1 .Documentații informații suplimentare si precontractare

 • 9. 3.2. Contract de finanțare

 • 10. 4.1.Dosare achiziții

 • 11.4.2. Contract consultanta pentru managementul de proiect,

 • 12.4.3. Contract elaborare proiect tehnic si detalii de execuție inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

 • 13. 4.4.Contract verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

 • 14. 5.1. PTH/DDE/documentatii avizare faza DTAC/PTH

 • 15. 5.2.Referate de verificare

 • 16. 5.3.Autorizație de construire

 • 17.6.1 .Contract execuție lucrări

18.6.2.Contract dirigentie de șantier

19. 7.1.Organizare de șantier

20.7.2.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) reabilitata, amenajata;

21.7.3.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) utilata, dotata

 • 22. 7.4.Investiția de baza (corp cămin sl corp liceu - C3 si C14) reabilitata, amenajata;

 • 23. 7.5. PV recepție la terminarea lucrărilor

 • 24.8.1 Carte tehnica conforma

 • 25.10.1. Echipa de management, EM = UIP(Unitate de implementare din partea solicitantului)+UM (Unitate de management din partea consultantului)

 • 26.10.1. Rapoarte de progres

 • 27.10.1. Anun/comunicat de presa privind începerea/finalizarea proiectului, panouri publicitare e durata investiției si la finalizarea investiției

Activități finanțate

A1 . Pregătirea documentațiilor de achiziție servicii proiectare, consultanta, etc.si incheierea contractelor cu agenții economici pentru depunerea dosarului cererii de finanțare.

A2. Activitatea de elaborare a documentației tehnico economice si a altor documente cerute prin Ghidul Solicitantului, pentru depunerea cererii de finanțare in cadrul POR, Axa 4, OS 4.5.

A3. întocmirea si transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări/ Contractare

A4. Elaborarea documentațiilor de achiziție servicii/lucrari si contractarea operatorilor economici

A5. Pregătirea documentației documentației tehnico economice la faza PTH+DE

A6.Elaborarea documentațiilor de achiziție necesare serviciilor pentru lucrările de execuție si contractarea operatorilor economici

A7. Realizarea activităților de execuție lucrări

A8. Asistenta tehnica din partea proiectantului

A9. Asistenta tehnica privind supervizarea lucrărilor de către dirigintele de șantier

A10. Activități de management de proiect

împrumuturi

Titlul proiectului: MODERNIZARE Sl REABILITARE CRESA NR 9

Informații înregistrare solicitare: 1238 / 21 FEB 2019

Valoarea totală proiect:   1,843,235.08         LEI

Valoare eligibilă proiect:   1,751,932.71         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Crasei nr 9 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsură 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior si inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic

Măsură 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatîe a terasei si a soclului

Măsură 4 - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare - Crasa nr 9 din str Ozanei nr 9, conform cerințelor si exigenelor de calitate in

Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a încăperilor Crasei nr 9, precum si refacerea finisajelor interioare

Măsura 2 - Recompartimentarea spatiilor interioare conform normativelor in vigoare

Măsură 3 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsură 4 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei crasei

Măsura 5- Realizarea unei scări metalice exterioara de incendiu

Măsura 6 - Achiziția de dotări specifice invatamantului anteprascolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIET!

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului =1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activități finanțate

Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ. 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. II.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ. II.6 Managementul proiectului

Activ. II.7 Derularea activităților obligatorii de informare si publicitate

Activ. II.8 Auditarea proiectului

împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 3

Informații înregistrare solicitare: 1237 / 21 FEB 2019

Valoarea totală proiect:   2,518,159.02         LEI

Valoare eligibilă proiect:   2,383,011.10         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul generai se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresei nr 3 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsură 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior

Măsură 3 - Realizarea lucrărilor de termolzolatie a terasei si a soclului

Măsură 4 - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare ~ Cresa nr 3 din str Pictor Andreescu, conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a încăperilor cresei nr 3, precum si refacerea finisajelor interioare

Măsură 2 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsură 3 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsură 4 - Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsură 5 - Achiziția de dotări specifice invatamantului antepreșcolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului - 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activități finanțate

Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ. 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. II.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ. II.6 Managementul proiectului

Activ. II.7 Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate

Activ. II.8 Audi ta rea proiectului

împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport

Informații înregistrare solicitare: 7687/01/25.03.2019/21 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   18,900,179.97       LEI

Valoare eligibilă proiect:   18,900,179.97       LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatairii accesibilitaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 9342 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitat! pentru biciclisti (amplasare rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 7.5% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 2360 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.9%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2267 mp arbori/arbusti pana in anul 2023

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3,133.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3,631.1

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3,863.3 Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3,133.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3,413.2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3,658.6

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6% (217.9 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% (204.7 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 253,580.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 253,580.0 Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 276,023.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 281,759.0

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 16,530.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -16,530.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 16,530.0

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaiilor de achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarii optime a investitei

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investită

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)

Informații înregistrare solicitare:

7693/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   31,270,674.26       LEI

Valoare eligibilă proiect:   31,270,674.26       LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reduoerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,4% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 6512 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,8% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 1419 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa Împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 66 buv arbori/arbusti pana in anul 2024.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1.909,7 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2 Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1.909,7 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2 Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -168.707 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -168.707 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018)-168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 181.333 persoane Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -10.997 pesoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anaul de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -11.745 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 3.638 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 66

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnlco-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti

Informații înregistrare solicitare:

7690/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

30,923,317.81        LEI

Valoare eligibilă proiect:

30,923,317.81        LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării transportului public de calatori, a modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu transportul in comun, cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 10.220 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 7.6% a numărului de biciclisti.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 15.942 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.2%.

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 4126 mp arbori/arbusti pana in anul 2023.

Rezultate

 • 1. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.765,2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.204,8

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -3.409,8

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.765,2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.012,5

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3.229,1

Reducerea cantitaii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 2. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 543.873

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 565.957

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 599.405

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 640.496

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse cu 10.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 3. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/iraseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -14.589

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -14.589

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) -14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -15.702

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -16.545

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse cu 7.6% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 13.4% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 4. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 223.811

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 223.811

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 242.193

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 246.932

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse cu 8.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 10.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.754 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4126 kmp

 • 7. Lungimea/Suprafaa infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modemizate (km/kmp)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului -1909 km

 • 8. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.015942 kmp

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul "zona rezidențiala" (“home-zone”)

Informații înregistrare solicitare:

7689/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

9,743,846.17        LEI

Valoare eligibilă proiect:

9,743,846.17         LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mei sul trie Jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalla calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,5% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu cond iii superioare de sigurana, confort si ambiana de

calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 2234 mp de spațiu pietonal si a 5280 mp de „shared-space" prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o

creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 3. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2117 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 543,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 576,1 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 507,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 543,1 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 40.056 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018)- 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 43.054 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 44.098 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.611 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.789 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.929 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12,2% ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007514 kmp

 • 5. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 1025 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile neoesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatiior de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR)

Informații înregistrare solicitare:

7691/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

16,467,944.15       LEI

Valoare eligibilă proiect:

16,467,944.15       LEI

Entitate finanțatoare: Curs de schimb:

Uniunea Europeana

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, Tn vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatairii accesibilitaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,0% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitați pentru bicilisti (amplasare de rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 8,2% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 7227mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonaie cu 7,7%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 965 mp arbori/arbusti pana in anul 2023

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an a! perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect’’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -160.334 persoane Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -160.334 Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -172.663 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -175.105 persoane Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -10.451

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) -10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -11.308 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) -11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 13,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.326 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 230 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru servicîille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționarii optime a investiției

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Audi ta re a financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului: Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței

Informații înregistrare solicitare: 7707/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   5,408,894.99         LEI

Valoare eligibilă proiect:   5,408,894.99         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 5157 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 91 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,8%

Rezultate

 • 1. Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.082,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.460,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.598,7 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.082,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.310,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.459,7 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 168.543 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -168.543 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -179.993 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 184.930 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -10.986 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -10.986 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -11.680 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) -12.252 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000091 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4.395 km

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaiilor de achiziie pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

Informații înregistrare solicitare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:


Modernizarea stațiilor de transport public

7694/25.03.2019 / 23 MAR 2019

12,787,700.38       LEI

12,787,700.38       LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatairea condiiilor pentru utilizarea transportului public de calatori, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, complementar cu mersul pe jos si utilizarea bicicletei ca mijloace de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe

datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatairii accesibilitaii, a transferului către transportul public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării transportului public prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in

comun si oferirea acestora de servicii, informații si facilitați care sa conducă la incurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasați la nivelul municipiului.

 • 2. Creșterea numărului de pasageri ai transportului public local cu 10,2% pana in anul 2022 ca urmare a modernizării stațiilor de transport din municipiu, astfel incat cetățenii sa beneficieze de condiții optime pentru utilizarea transportului in comun ca mijloc de deplasare.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -113.964 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,8 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -107.868,1 tone echivalent

CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) * 18.690.403 pasageri Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Staii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentate tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaiilorde achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarii optime a investiiei

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (Intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Informații înregistrare solicitare: 7693/25.03.2019 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   4,732,928.33         LEI

Valoare eligibilă proiect:   4,732,928.33         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moibiitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1 % ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 1341 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 788 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,8%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 220 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1.397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -1.651,2 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -1.744,0 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -1550,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -1.650,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 113.110 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -113.110 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018)-113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -120.794 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -124.107 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pisteie/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018)- 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 7.373 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018)- 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.838 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 8.222 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000788 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.8993 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor fa eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Informații înregistrare solicitare:

7965/25.03.2019 / 24 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

91,433,500.59       LEI

Valoare eligibilă proiect:

91,433,500.59       LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin implementarea unui sistem inteligent de management al traficului, bazat pe soluții de eficientizare si reducere a poluării in Municipul Bacau. Sistemul inteligent de management al traficului propus a fi implementat prin prezentul proiect este compus din mai multe componente. Astfel, se propune implementarea componentei de trafic de management care sa asigure o adaptare a timpilor de semaforizare in funcție de informațiile asupra fluxurilor de trafic primite in timp real de la echipamentele din teren-management adaptiv ai traficului; componentei de monitorizare care asigura monitorizarea video a locațiilor semaforizate, in vederea creșterii siguranței rutiere pentru toti participantii la trafic: calatori cu transportul public, biciclisti, pietoni, conducători auto; componenta de identificare automata a numărului de inmatriculare cu rol de creștere a siguranței traficului rutier si de suport pentru luarea de decizii asupra organizării circulației, prin inregistrarea vehiculelor care intra/ies din municipiu; si nu in ultimul rând, componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public al cărui rol este de asigurare a adaptarii timpilor de semaforizare in funcție de informațiile primite in timp real asupra poziției vehiculelor de transport public, astfel incat sa asigure mijloacelor de transport public o traversare cat mai rapida a intersecțiilor semaforizate. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin implementarea unor soluții care facilitează transportul in comun si incurajeaza persoanele sa utilizeze mijloace alternative de transport prin sporirea atractivitatii si utilitarii acestuia, creșterea fluidității traficului pe principalele artere ale municipiului, reducerea poluării mediului, precum si a puluarii fonice la nivelul intregului oraș. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e al POR 2014-2020, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii transferului către transportul public si către modurile nemotorizate de transport in detrimentul transportului cu autoturismele personale, o subsistem de control al traficului;

o subsistem de monitorizare video a traficului; o subsistem de comunicaii cu fibra optica; o subsistem de comunicaii radio;

o subsistem centru de comanda si control;

o subsistem semnalizare rutiera (marcaje orizontale si verticale)

o subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public în intersecii semaforizate.

o subsistem informare/indentificare automata a numerelor de inmatriculare

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 4,9% ca urmare a creșterii utilizării mijloacelor de deplasare alternative, prin implementarea unui sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta care sa conducă la încurajarea utilizării mijloacelor nepoluante de deplasare, in detrimentul utilizării autoturismelor proprii.

 • 2. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de utilizatori a transportului public cu 10,2% ca urmare a realizării unor masuri destinate eficientizarii si creșterii atractivitatii acestui mod de delăsare, prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

 • 3. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de biciclisti cu 12,8% ca urmare a realizării unor masuri destinate efcientizarii si creșterii atractivitatii deplasărilor cu bicicleta prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „tara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -113.466,1 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -113.639,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -107.851,6 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -116.415,5 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 4,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 4,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -18.690.403 pasageri Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2028 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 481.800 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 543.383 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 569.993 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 12,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 18,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 4. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.), după caz

Valoarea ia începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului -1

Activită# finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4: Pregătirea documentațiilor de achiziie pentru serviciile/lucrarile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Implementarea sistemului de management al traficului

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea. 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

N/A

Document» încărcai»

Fișier

Proiecte complementare semnat.pdf

DatA încărcare fișier

Descriere

986C0F7FO86B9BE41C7CB3A32C3BE83AACAD825O8ED5DFE6B4234

2F674D57EF0

21/03/2019

Documente privind complementaritatea^!

CVJonel Fediuc_C3.pdf

E3B0C44298FC1C 149AFBF4Câ996FB92427AE41 E4649B934CA495991

B78S2B855

21/0300*9

CV MANAGER DE PROIECT

Model _l - C3.pdf

A696967D8793C7071980A8D250B05F377AE41AE406117E9D349EECF

B46E65288

21/030019

Documente privind dreptul de pro prieta te/ad m i n i ș trare/s u p erfi c i e/f ol ostn_1

11 Dewz general C3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

Studiu geo vot 2.pdf

21/03Z2019

Documentaia tehnico - economi c_4

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852BB55

21/03/2019

Documentaia tehnico - economic_3

Studiu geo voi 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

Documentai a tehnico - economic_2

11. SF Epertiza tehnica Planuri de siluatie.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

Documentaia tehnico - economi c_1

10. Lista de echipamente C3 - pct. 10 din lista.pdf

5D611797B391610AF3AA44178B4C98D7831FA989949118CF2AA167F F83772BEF

îi-smgis

Lista de echipamente, dotri, mijloace de transport, lucrri sau servicii

Caracterul complementar si integrat al proiectului- C3 (Centru - Aeroport) semnat.pdf

0CF53006EA4B6D78B5DAF4F29EC37BO845C551AE8FCAD862565A15 D2F49FA82D

21ffl3ED1H

Documente privind complementaritatea_2

Extrase de carte funciara semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

Extrase de carte funciara + PAD-uri

11. Studiu topografic semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

21*5/2019

Documentația tehnico-economica_5

Fise posLpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7B52B855

21/03/2019

FISE DE POST ECHIPA DE PROIECT

Declarație eligibilitate C3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E46490934CA495991 B7852BB55

21/03/2019

Declaraia de eligibilitate a solicitantului

Declarația angajament C3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B 78528855

21/03/2019

Declaraia de angajament a solicitantului

Declratia TVA C3.pdf

E3B0C44293FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

21/03/2019

Dedaraie privind eligibilitatea TVA

B7852B855

Fișier

Dată încercare fișier

Descriere

Dedaralia conformitate C3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C5996FB92427AE41E4649B934C A495991

B7852B855

adresa AM POR aprobare DJ FESI actualizat.pdf

21/03/2019

Dedaraia reprezentantului legal al solicitantului corespondenta CF cu Fisa de proiect

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934C A495991

B7852B855

21/03/2019

Extras din lista de proiecte aferent Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020_1

DJ FESI actualizat_aprobat AU.pdf

E3B0C44298FC10149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

Extras din lista de proiecte aferent Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014*2020-2

FP 3_A.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

STUDIU DE TRAFIC.pdf

21/03/2019

6.             Extras din lista de proiecte aferent Axei prioritare 4 a

POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020 3

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

Studiul de trafic

Anexa 3.2,4. b.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CS996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

Instrumente pentru calcularea emisiilor de ectiivalent CO2 din sectorul transporturilor

19. hcl-nr.518 Politica de parcari-din-21.12.20l8.pdf

E3BOC44290FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

Hotrârea de Consiliu Local al solicitantului privind reglementarea politicii părerilor la nivelul anei de studiu a proiectului

15, Decizia de incadrare 34 * C3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

Decizia etapei de încadrare a proiectului

14. CU 898 Traseu pentru deplasări nemolorizate

SUD CENTRU AEROPORT.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934C A495991

B7852B855

21/03/2019

Certificatul de urbanism

HCLNR.70 DIN28.02.20l9.pdf

E3B0C44298FC10149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

HCL inventar bunuri publice_5

HCL NR.38 DIN l9.02.2019.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

21/03/2019

HCL inventar bunuri publice_4

18. Contract de delegare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7B52B855

HCL NR 157 DIN 27.04.2018.pdf

21/03/2019

Documente privind contractul de delegare

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7B52B855

21/03/2019

HCL inventar bunuri publics_2

HCL NR. 22 DIN 31.01.2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

HCL inventar bunuri pubtice_1

17. Nota privind încadrarea in standardele de cost.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E4649B934CA49S991

B7852B855

21/03/2019

Noi privind încadrarea în standardele de cost

16. HCL NR. 101 DIN 19.03.2019 - C3 - Centru - Aeroport.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7S52B855

21/03/2019

Hotrârea solicitantului de aprobare a documentatei tehnico-economice

HCL NR.29 DIN 31.01.2019.pdf

E380C44298FC1C149AFBF4C3996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

21/03/2019

HCL inventar bunuri puWice_3

Atribute proiect

Tip proiect:

Proiect major:


Proiecte mixte

NU


CCI:

Proiectul figurează in lista Proiectelor Majore (PM):     NU

Proiect fazat:     NU

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:    NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):    NU

Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:

Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru NU Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:     NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):     NU

Proiectul este generator de venit:    NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:    NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:    NU

Proiectul este instrument financiar: NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : FEDIUC IONEL

Funcție : Manager de proiect

Telefon: 0740271801

Fax:

Adresă e-mail: ionel.fediuc@primariabacau.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : FEDIUC IONEL

Funcție : Manager de proiect

Telefon: 0740271801

Fax:

Adresă e-mail: ionel.fediuc@primariabacau.ro

| Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

UAT BACAU va contracta managementul proiectului, după semnarea contractului de finanțare. Echipa care va asigura MP-ul trebuie sa aiba minim 4 persoane, cu atribuții pliate pe specializările ce se impun:1 manager de proiect,1 expert financiar,1 expert tehnic,1 expert achiziții publice. La nivelul UAT-ului se va forma o echipa de implementare a proiectului astfel:

1 Manager de proiect: Coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, monitorizează planificarea acțiunilor proiectului pentru incadrarea in graficele stabilite, urmărește respectarea cerințelor de implementare ale finanțatorului, supervizează raportările de progres, certifica necesitatea si oportunitatea plăților in proiect;

1 Responsabil financiar: Monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului si inregistrarea acestora in evidentele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului; asigura respectarea regulilor financiare ale finanțatorului

 • 1 Responsabil achiziții publice: Verifica documentația de atribuire intocmita pentru achizițiile realizate in cadrul proiectului; organizează, lanseaza si realizează procedurile de atribuire;

 • 2 Responsabili tehnici - Verifica documentația intocmita pentru atribuire execuție lucrari/dirigentie de șantier, monitorizează lucrările si informează coordonatorul de proiecta stadiului execuției acestora;

1 Responsabil juridic - acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate in desfășurarea activitatii.

UAT Bacau nu se afla in niciuna din situațiile de la pct. 17.3 din ghidul solicitantului, acesta avand incheiat un contract de concesiune a serviciilor de transport public de calatori pe 25 de ani.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect


ROMÂNIA

Componenta 1

Regiunea Nord-Est

Județul Bacău

Localitatea Municipiul Bacău


Informații proiect

Amplasamentul investiției este alcătuit din:

 • - Str. Chimiei (parțial), nr cad. 85052

 • - Bd. Republicii (parțial), nr cad 85265

 • - Alee acces Str. Republicii (Biserica Sf. Dumitru) - Pasaj Letea, nr cad. 85187

 • - Str. Bicaz, nr. cad. 85137

 • - Parcare acces pasaj Letea, nr. cad 85195

 • - Pasaj Letea - acces dinspre str. Bicaz, nr. cad. 65372

 • - Pasaj Letea - acces dinspre str. Garofitei, nr cad 85254

 • - Str. Garofitei, nr cad 85136

 • - Alee acces Str. Milcov - str. Garofitei, nr cad 85219

 • - Alee acces Calea Marasesti - str. Garofitei, nr cad 85186

 • - Str. Letea (parțial), nr cad. 85266

 • - Calea Marasesti, nr cad. 85257

 • - Str. Erou Ciprian Pintea, nr cad. 85231

 • - Bd. 9 Mai (parțial), nr. cad. 85182

 • - Bd. Nicolae Balcescu, nr cad. 85207

 • - Rond giratoriu Ștefan cel Mare - str. George Bacovia - Mihail Kogalniceanu - Unirii -Nicolae Balcescu, nr. cad. 85223

 • - Str. Nicolae Balcescu, nr. cadastral 73652

 • - Str. Aeroportului - nr. cadastral 84211

Realizarea investiției a fost aprobata prin HCL nr. 101 din 19.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice si a principalilor indicatori tehnico-economid pentru realizarea proiectului.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectul ui/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1.   Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6.1% (225,20 tone echivalent CO2) ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.

 • 2.   Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea de piste de biciclete in suprafața de a 9342 mp si amenajarea de facilitați pentru bicidisti (amplasare rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 7.5% (1.247 biciclisti) a numărului de utilizatori.

 • 3.   Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea de spațiu pietonal in suprafața de a 2360 mp, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.9% (22.443 pietoni)

 • 4.   imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2267 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1.     Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2.     Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3.     Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4.    Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

 • 5.     Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

 • 6.     Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectuiui -1186 buc

Context

Bacau este cel mai important municipiu din județul omonim, fiind incadrat in categoria celor 13 poli de dezvoltare la nivel național. Conform INS, populația Mun. Bacau era de 196.883 persoane in anul 2016, reprezentând aproximativ 26% din populația jud. Din totalul populației active, populația ocupata reprezenta 93,66%, iar șomerii 6,34%. Mun. Bacau este racordat la infrastructura de interes național si european fiind traversat de rețeaua TEN-T Core pe cale rutiera si feroviara. Configurația spațiala a Mun. Bacau face ca acesta sa beneficieze de o trama stradala bazata pe doua axe bine conturate N-S si E-V, susținute de un inel care inconjoara partea cea mai dezvoltata a orașului si preia o parte insemnata din traficul greu generat de activitatile de producție. Axa N-S se bifurca in zona centrala, continuând către NV -Piatra Neamț si NE - Roman. Pe partea de Vest, acest inel este dublat de DN 11 care preia rolul de ocolitoare. Cei mai mari generatori de trafic se regăsesc la ieșirile din oraș (Sud, Nord-Vest si Nord-Est). Dat fiind profilul mixt al acestor dezvoltări (industrie si comerț de mare amploare), ele atrag atat trafic de marfa cat si de persoane (angajați si vizitatori). Cele mai active zone economice si cele mai mari concentrări de locuri de munca se afla in capetele axei N-S. Tot pe aceasta linie, se concentrează si cele mai importante dotări de interes cotidian, aspect care atrage după sine si o cerere ridicata de transport. In ceea ce privește indicele de motorizare, Mun. Bacau se afla peste media regiunii inregistrand 390 autoturisme/1000 locuitori. Calitatea infrastructurii rutiere este precara in cartierele periferice si intr-o parte din zonele industriale aflate in declin. Astfel, la nivelul anului 2015,17% din totalul străzilor era nemodemizat. In ceea ce privește conectivitatea la nivelul tramei stradale, exista dificultăți majore pe direcția E-V. Acestea se refera pe de-o parte la insuficienta unor traversări peste râul Bistrița, iar pe de alta parte la nevoia unor alternative viabile pentru B-duL Unirii. Din acest motiv, B-dul Unirii si Str. Chimiei sunt printre cele mai congestionate artere din oraș. Calea ferata reprezintă o alta bariera care privează zonele invecinate de o buna accesibilitate. Aceasta problema a fost ameliorata in cazul cartierului CFR prin pasajul din căpătui Străzii Oituz. Si aici se resimte insa nevoia unor traversări suplimentare, intrucat cele doua traversări existente se afla la o distanta considerabila fata de centrul cartierului. Bariera de conectivitate creata de calea ferata se resimte cel mai puternic in cartierul Izvoare unde locuitorii sunt privați de accesul la dotările de interes cotidian localizate in imediata vecinătate, in cartierul Republicii. In ceea ce privește infrastructura velo, deși deține profiluri stradale generoase, Mun. Bacau nu beneficaza in prezent de o rețea de piste si benzi velo. Infrastructura velo se rezuma doar la o alee partajata cu pietonii in lungul malului râului Bistrița (intre magazinul Lidl si podul către Serbanesti). Rolul acestui traseu este strict de agrement. De asemenea, mai exista amenajata a pista de biciclete pe trotuar in lungul Caii Moinesti care asigura legătură către zona industriala din nord-vestul orașului.

Principalele trasee folosite de către biciclisti sunt in zona centrala, de-a lungul celor trei bulevarde Calea Marasesti, B-dul 9 Mai si B-dul Unirii. De asemenea, se poate remarca si o utilizare mai intensa a aleilor din Parcul Cancicov sau a zonei pietonaîe din vecinătatea Stadionului Municipal.

Așadar, ca disfunctie principala privind facilitățile pentru deplasarea cu bicicleta se identifica lipsa planificării rețelei de velorute pe ansamblul Mun. Bacau.

De asemenea au fost constatate o serie de amenajari inadecvate ale pistei existente, in zona intersecțiilor, trecerilor de pietoni si a stafiilor de transport public - inclusiv d.p.d.v. al racordărilor si alinierilor; semnalizarea verticala deficitara, lipsa facilităților pentru parcarea bicicletelor (la gara, in stafiile principale de transport public, Ea instituții etc.).

In ceea ce privește circulația pietonala, aceasta beneficiază de structura tramei stradala caracteristica dezvoltărilor din perioada comunista. Astfel, pietonalele generoase din zona centrala (Calea Marasesti, B-dul 9 Mai sau B-dul Unirii) bordate de vegetație de aliniament si de activitati comerciale deschise către spațiul public prezintă un spațiu plăcut pentru deplasări pietonaîe. Alte zone pietonaîe atractive sunt Parcul Cancicov si esplanada care leaga Universitatea G. Bacovia de zona Bazinului de înot.

In ceea ce privește dimensionarea spatiilor pietonaîe, principalele deficiente se regăsesc in zona centrala, in spatele fronturilor de blocuri, in spatii in care se pastreaza construcții istorice. Dintre zonele cu o pondere ridicata a activitatilor comerciale spatiile pietonaîe subdimensionate (mai mic de 2m) se grupează in zona centrala, in jurul Pieței Revoluției.

Dimensionarea pietonalelor este de asemenea deficitara in zonele de expansiune recente (ex. cartierul Serbanesti), precum si in cartierele de locuințe colective. Cartierele de locuințe precum CFR, Bazar Letea, Republicii I si Miorița nu beneficiază de un spațiu pietonal adecvat dimensionat, iar pe multe dintre străzile de incinta spațiul pietonal este in totalitate ocupat de parcari. In cartierele Vasile Roata si Bistrița Lac, deși spațiul pietonal este mai lat de 1 metru, in multe cazuri acesta este ocupat de parcari. Exemple pozitive sunt cartierele Ștefan cel Mare si partea de Est a cartierului Nord unde spațiul pietonal are o lățime mai mare de 1 m, iar parcarea nu afecteaza circulația pietonala. In ceea ce privește accesibilizarea principalelor bulevarde, modernizările recente includ rampe pentru persoane cu dizabilitati, insa pe alocuri execuția deficitara face ca acestea sa fie parcurse cu dificultate. De asemenea, majoritatea instituțiilor publice nu sunt inca accesibilizate.

Infrastructura pentru pietoni este in general in stare buna. Exista insa destule situații in care aceasta prezintă deficiente: -subdimensionari ale trotuarelor; -diminuarea capacitatii de circulație a trotuarelor prin amplasarea unor obstacole (autovehicule, stâlpi de iluminat, panouri publicitare, coșuri de gunoi etc.); -absenta unor refugii intermediare la traversările arterelor mari; -trotuare in stare fizica proasta; -alei pietonale obstructionate de diverse obstacole. Principalele probleme de mobilitate ale Mun. Bacau se rezuma la: lipsa infrastructurii velo, legaturi insuficiente pe direcție E-V peste calea ferata si râul Bistrița, si o infrastructura de transport public insuficient utilizabila. Nu sunt amenajate trasee majore nemotorizate (pietonale si cu bicicleta), cu funcționalitate si ambianta adecvata, care sa conecteze cartierele rezidențiale intre ele, cartierele rezidențiale cu zona centrala si alte zone de interes general (insula de agrement, zone cu concentrări de locuri de munca, zone comerciale etc ). Nu exista areale sau străzi amenajate ca spatii urbane favorabile/ cu prioritate pentru pietoni (spatii pietonale sau de tip “zona rezidențiala” / "shard-space") Nevoile de mobilitate si accesibilitate ale Mun. Bacau pot fi eliminate sau ameliorate prin: extinderea zonelor pietonale in centrul istoric, o politica de parcare, conturarea unei rețele velo, creșterea atractivitatii transportului public si continuarea procesului de modernizare a infrastructurii rutiere alaturi de amenajarea unor noi treceri peste calea ferata si râul Bistrița.

Prezentul proiect este un proiect complementar si integrat, conținând componente investitionale din categoriile B si C, formula investitionala aferenta proiectului fiind următoarea B2+B4+C2.

Proiectul este complementar cu proiectele:

 • 1. Coridor pentru deplasări nemotorizate:Centru - Serbanesti, SMIS 128424- HCL 100/19.03.2019

 • 2. Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacau - Cartier CFR - Sala Polivalenta - CAEX/Parc industrial (CFR), SMIS 128419-HCL 103/19.03.2019

 • 3. Traseu pentru biciclete-semicircular-Mioriței, SMIS 128422 - HCL 99/19.03.2019

 • 4. (Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Mioriței pe modelul „zona rezidențiala” („Home-zone”), SMIS 128423 -HCL 106/19.03.2019

 • 5. Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement - Letea Veche(Traseu de agrement),SMIS 128425 -HCL 104/19.03.2019

 • 6. Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“(Traseul tineretului si sportului),SMIS 128421-HCL 102/19.03.2019

 • 7. Modernizarea stafiilor de transport public, SMIS 128426 - HCL 105/19.03.2019

 • 8. Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta, SMIS 128427-HCL 107/19.03.2019

De asemenea proiectul este complementar si integrat cu următoarele proiecte depuse de municipalitate in perioada 2007-2013, care au fost finalizate:

 • A. MODERNIZARE CALEA MOINESTI, cod SMIS 23666, contract nr. 3044/26.04.2012, depus in 26.04.2012, valoare totala 38,970,476.35 lei, valoare eligibila 30,283,402.75 lei, finanțat prin POR 2007 -2013

 • B. REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, ZONA MIORIȚEI - 9 MAI - ViNTULUI -VADU BISTRIȚEI” DIN MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 38499, contract nr. 3582/27.11.2012, depus in 27.11.2012, valoare totala de 18,890,597,72 lei, valoare eligibila 15,177,590.00 lei, finanțat prin POR 2007-2013

 • C. REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 48166, contract nr. 4130/07.04.2014, depus in 07.04.2014, valoare totala 13,721,625.51 lei, valoare eligibila 13,637,084.43 lei, finanțat prin POR 2007-2013

 • D. REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA STRADA I.L. CARAGIALE - MILCOV - INTERSECȚIE STRADA LETEA - BACAU, cod SMIS 37787, contract nr. 3581/27.11.2012, depus in 27.11.2012, valoarea totala 30,115,444,47 lei, valoare eligibila 24,200,404.35 lei, finanțat prin POR 2007-2013

 • E. REABILITARE PASAJ LETEA DIM MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 37372, contract nr. 3045/26.04.2012, depus in 26.04.2012, valoare totala 7,248,240.02 lei, valoare eligibila 5,842,434.00 lei, finanțat prin POR 2007 - 2013.

Complementaritatea si integralitatea proiectului cu celelalte proiecte este detaliata in cadrul documentul „Caracterul complementar si integrat al proiectului", anexat la cererea de finanțare.

Justificare

Mobilitatea durabila este expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietenos cu mediu, dar in același timp statornic si tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor de transport nepoluante.

In vederea dezvoltării orașului si creșterii calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau este necesara asigurarea unui sistem de transport eficient si durabil, accesibil geografic si economic. Rețeaua de transport dezvoltata va susține mobilitatea persoanelor si mărfurilor, creând astfel cadrul pentru afirmarea municipiului Bacau pana in 2030 ca oraș inteligent, imbunatatirea calitatii vieții si a mediului urban, un mediu urban atractiv, modem, ecologic si accesibil pentru locuitorii sai, pentru turiști si pentru locuitorii zonei metropolitane, care invata sau muncesc in oraș.

Mun. Bacau - localitate cu dimensiuni reduse și topografie cu puține declivitați accentuate - are un ridicat potențial pentru încurajarea deplasărilor nemotorizate. Mersul pe bicicleta poate deveni un mod de transport (activ și nepoluant) agreat de locuitorii orașului In prezent infrastructura velo in Mun. Bacau este cvasi inexistentă motiv pentru care deplasările cu bicicleta reprezintă doar 0.5% din totalul deplasărilor in oraș (cf. PMUD).

In zona ce face obiectul proiectului nu exista trasee amenajate pentru biciclete, iar o parte semnificativa din traseele destinate pietonilor sunt degradate.

Zona studiata beneficiază de un avantaj care poate contribui semnificativ la creșterea deplasărilor pietonale si cu biciclete si la reducerea deplasărilor cu autovehiculul personal.

Zona face legătura intre zonele locuite si zonele cu instituții medicale si de invatamant.

In zona circula foarte multi tineri, elevi si student!, pentru care exista o cerere foarte mare de amenajare a unor trasee sigure destinate transportului nemotorizat.

In conformitate cu datele colectate in cadrul studiului de trafic, in ceea ce privește principalele probleme intampinate in timpul deplasărilor efectuate la nivelul zonei de studiu, respondentii chestionarelor, au declarat că problemele legate de mobilitatea velo pe principalele coridoare ale municipiului Bacau sunt legate de dificultatea de a circula pe partea carosabilă din cauza traficului auto (40%), a traficului greu (37%) și din lipsa unor centre de închiriat biciclete (15%). De asemenea lipsa centrelor de închiriere biciclete reprezintă o problemă reală a situației existente în municipiul Bacău, reprezentând un minus în promovarea transportului nemotorizat. Managementul deficitar, cât și lipsa cunoașterii beneficiilor potențiale scade nivelul de atractivitatea utilizării acestui tip de transport.

Un alt criteriu important în identificarea disfuncționalităților privind mobilitatea velo este redat prin calitatea infrastructurii. Lipsa amenajării unei infrastructuri dedicate reprezintă o problemă principală în acest context

In ceea ce privește obiectul de analiză al prezentului proiect, respectiv infrastructura specifică pentru deplasările cu bicicleta, principalele probleme constatate sunt:

 • - Lipsa planificării rețelei velo pe ansamblul Municipiului Bacau

 • - Starea tehnică considerată în general nesatisfăcătoare a drumurilor locale

 • - Amenajarea deficitară în aliniamentul străzii (adesea nu exista spații de siguranță față de bordura de delimitare a carosabilului și față de garduri, vegetație, mobilier urban, fâșii de stâlpi și copaci);

 • - Semnalizarea orizontală este deficitară, iar cea verticală aproape că lipsește sau indicatoarele rutiere sunt greșit alese și amplasate;

 • - Lipsa indicatoarelor de orientare pentru bicicliști:

 • - Lipsa unor panouri cu rețeaua traseelor de bicicliști;

 • - Lipsa facilităților pentru biciclete (parcări biciclete la gară, stații de transport public, instituții, parcuri, stadion, centre comerciale).

 • - Lipsa unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Proiectul va cuprinde acțiuni integrate pentru modernizarea facilităților destinate pietonilor si biciclistilor astfel:

 • - Construirea pistelor/traseelor pentru biciclete, amplasarea de indicatoare;

 • - Amenajarea trotuarelor si zonelor pietonale;

 • - Reconfigurarea intersecțiilor si trecerilor de pietoni/biciclisti, in urma introducerii pistelor de biciclete de-a lungul traseului

 • - Amplasarea de rasteluri si amplasarea de parcaje pentru biciclete alături de camere video de supraveghere;

 • - Amplasarea unui mobilier urban pentru odihnă (forma de creștere a confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport);

 • - Construirea/modemizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere (indicatoare piste velo, modernizare treceri de pietoni, marcaje de tip „bike box").

 • - Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști în lungul pistelor pentru biciclete pentru umbrirea traseelor (creșterea confortului deplasărilor în anotimpurile calde).

 • - Promovarea proiectului la nivel local și regional (parte din programul BACAUL -un oraș la scara Bicicletei,Campanii/ acțiuni de promovare a mersului cu bicicleta, Educație rutiera pentru toți participanții la trafic);

 • - Modernizarea pasajului subteran CF Letea.

Astfel, implementarea proiectului, ca parte a strategiei de dezvoltare a transportului urban, produce următoarele efecte principale:

 • - Creșterea numărului de bicicliști cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

 • - Creșterea numărului de pietoni cu 8,9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 11 1 % (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

 • - Reducerea traficului de autoturisme personal cu 10.8% (1.576 mii veh*km) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 9.8% (1.642 mii veh*km) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

 • - Reducerea cantitatii de emisii GES cu 6.1 % (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

Grup țintă

In vederea realizării obiectivului propus, Municipiul Bacau, dorește accesarea de fonduri europene pentru amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta pe următoarele trasee: Calea Mărășești (între Str. 9 Mai - Str, Erou Ciprian Pintea) - cale separată; Calea Mărășești (între Str. Erou Ciprian Pintea - Pasaj Letea) - pistă trotuar; Calea Republicii (între Pasaj Letea - Str. Aeroportului), pistă trotuar; Pasaj Letea - dedicat deplasărilor nemotorizate (biciclete și deplasări pietonale).

Proiectul face parte din lista de intervenții majore din PMUD Bacau, regasindu-se in planul de acțiune cu codul 4.1.2.1*si a fost inclus si in lista proiectelor strategice din SIDU 2014-2020, regasindu-se in obiectivul strategic 3 - Infrastructura de transport performanta, 03.4 Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate, D3.4.3 Dezvoltarea infrastructurii velo pentru navetism.

Obiectivele si proiectele strategice identificate in PMUD au avut la baza datele colectate in cadrul interviurilor privind mobilitate populației, recensămintele de circulație, anchetele privind originea/destinatia deplasărilor in trafic, recensământul calatorilor pe mijloacele de transport public si in statii.

Astfel, prezentul proiect este conceput pornind de la rezultatele obținute in urma prelucrării datelor colectate in procesul de elaborare a PMUD si a fost supus consultării publice, la nivel general cu toate proiectele din planul de acțiune din planul de mobilitate.

Investiția corespunde unei lungimi totale de cca. 4.11 km, pentru care populația rezidenta, localizata in aria de influenta a proiectului, număra circa 37.000 locuitori, aproximativ 19% din populația intregului municipiu (197.285 locuitori la 1 ianuarie 2018)

Conform rezultatetelor/analizelor studiului de trafic, bazate pe datele colectate prin realizarea interviurilor/recensamintelor de circulatie/anchetelor origine-destinatia deplasărilor populației din aria de studiu a proiectului situația in municipiu este următoarea:

In conformitate cu datele colectate in cadrul studiului de trafic, in ceea ce privește principalele probleme întâmpinate in timpul deplasărilor efectuate la nivelul zonei de studiu, respondentii chestionarelor, au declarat că problemele legate de mobilitatea velo pe principalele coridoare ale municipiului Bacau sunt legate de dificultatea de a circula pe partea carosabilă din cauza traficului auto (40%), a traficului greu (37%) și din lipsa unor centre de închiriat biciclete (15%). De asemenea lipsa centrelor de închiriere biciclete reprezintă o problemă reală a situației existente in municipiul Bacău, reprezentând un minus în promovarea transportului nemotorizat. Managementul deficitar, cât și lipsa cunoașterii beneficiilor potențiale scade nivelul de atractivitatea utilizării acestui tip de transport.

Un alt criteriu important în identificarea disfuncționalităților privind mobilitatea velo este redat prin calitatea infrastructurii. Lipsa amenajării unei infrastructuri dedicate reprezintă o problemă principală în acest context

In ceea ce privește obiectul de analiză al prezentului proiect, respectiv infrastructura specifică pentru deplasările cu bicicleta, principalele probleme constatate sunt:

 • - Lipsa planificării rețelei velo pe ansamblul Municipiului Bacau

 • - Starea tehnică considerată în general nesatisfăcătoare a drumurilor locale

-Amenajarea deficitară în aliniamentul străzii (adesea nu exista spații de siguranță față de bordura de delimitare a carosabilului și față de garduri, vegetație, mobilier urban, fâșii de stâlpi și copaci);

 • - Semnalizarea orizontală este deficitară, iar cea verticală aproape că lipsește sau indicatoarele rutiere sunt greșit alese și amplasate;

 • - Lipsa indicatoarelor de orientare pentru bicicliști;

 • - Lipsa unor panouri cu rețeaua traseelor de bicicliști;

 • - Lipsa facilităților pentru biciclete (parcări biciclete la gară, stații de transport public, instituții, parcuri, stadion, centre comerciale).

 • - Lipsa unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Beneficiarii prezentului proiect pot fi impartiti in categoria beneficiarilor directi sau categoria beneficiarilor indirecti. In categoria beneficiarilor directi sunt incluși locuitorii din municipiul Bacau, administrația publica locala dorind sa le asigure acestora un sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietonos cu mediul, dar in același timp statornic si tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor de transport nepoluante.

Astfel, cu precădere populația ce locuiește in zona de studiu, dar si Întreaga populație a municipiului Bacau vor beneficia de pe urma proiectului, urmând sa dispună de sisteme de transport nemotorizate accesibile pentru toate categoriile sociale, echitabile si eficiente. Prin realizarea proiectului, un număr de circa 37.000 locuitori - locuitori ai zonei de studiu si 197.285 de persoane per total (populația municipiului Bacau la 1 ianuarie 2018) vor beneficiar direct de rezultatele proiectului.

Beneficiarii directi pot fi impartiti in :

 • - Utilizatori ai transportului velo (biciclisti)

 • - Pietoni

 • - Pasageri ai transportului in comun

Din categoria beneficiarilor indirecti, enumerăm:

 • - turiștii care transiteaza municipiul

 • - Operatorii economici care isi au sediul/punctul de lucru in zona de studiu a proiectului, respectiv angajatii acestora care vor beneficia de moduri alternative de deplasare la locurile de munca

 • - întreprinderile din regiune care activeaza in domeniul construcțiilor si in domenii conexe/aferente implementării proiectului cu finanțare europeana - minim 1 firma de construcții, minim 1 firma de proiectare, minim 1 firma de supervizare lucrări, 1 firma de furnizare, 1 firma de management de proiect, 1 firma de informare si publicitate, 1 firma de auditare financiara.

In urma implementării proiectului se estimează o creștere a cotei modale pentru transportul velo cu 7.5%, in timp ce cota modala pentru transportul cu mașina personala va scadea cu 10.8%. Aceste valori sunte estimate a fi atinse la nivelul anului 2023, respectiv la nivelul primului an după finalizarea implementării proiectului.

| Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Finalizarea proiectului de fata, prin realizarea activităților prevăzute sl îndeplinirea obiectivelor propuse, contribuie la dezvoltarea orașului si creșterea calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau, prin dezvoltarea unui sistem de transport accesibil pentru toate categoriile sociale, echitabil si eficient economic.

Precizam ca proiectul reprezintă o inițiativa independenta din punct de vedere financiar, tehnic si al resurselor umane, implementarea sa nefiind condiționala de alte activitati desfășurate de instituții in perioada de referința.

Sustenabilitatea proiectului de investiții, după finalizarea acestuia, pe o perioada de inca cel puțin 5 ani va fi asigurata de:

 • * Sustenabilitatea financiara a proiectului

Sustenabilitatea financiara reprezintă capacitatea financiara a U.A.T. Bacau de a asigura operarea si mentenanta investiției pentru o perioada de cel puțin 5 ani după implementarea proiectului de investiții.

Susținerea financiara se va realiza prin alocarea de fonduri de la bugetul local si din veniturile proprii. Proiectul nu este unul generator de venituri in cazul asta, asistenta financiara fiind de 98%.

Primirea asistentei financiare nerambursabile de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului va asigura acoperirea costurilor investitionale ale proiectului pe perioada anilor de implementare.

Astfel, sprijinul financiar acordat din fonduri structurale va fi esențial pentru ca U.A.T. Bacau sa implementeze proiectul si va contribui la capacitatea financiara a acestuia de a realiza investiția.

Ulterior finalizării investiției, administrația publica locala va aloca anual, bani de la bugetul local pentru toate cheltuielile de operare a investiției (intretinere, reparații curente, reparații capitale etc).

 • * Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane

Resursele umane alocate proiectului sunt suficiente atat din punct de vedere numeric cat si din punct de vedere al experienței. In situația apariției fluctuației de personal, se va asigura înlocuirea imediata a personalului astfel incat sa nu apara probleme in administrarea investiției. Persoanele implicate in proiect au experiența in domeniul implementării de proiecte. Echipa va fi alcatuita din specialiști cu pregătire in diverse domenii aferente activitatilor desfășurate, asigurând astfel interdisciplinaritatea necesara realizării unui astfel de proiect. Experiența si capacitatea de organizare si monitorizare a resurselor umane alocate proiectului este relevanta pentru asigurarea sustenabilitatii organizationale. Echipa de proiect este alcatuita din specialiști cu vasta pregătire in domeniu. Aceasta va fi consiliata de firma de consultanta contractata pentru consultanta in managementul proiectului pe toata durata implementării proiectului. Persoanele din cadrul UAT implicate in managementul implementării proiectului, respectiv a urmăririi contractelor de management de proiect vor asigura sustenabilitatea organizationala a proiectului, după finalizarea acestuia. Echipa de proiect din partea Beneficiarului va asigura sustenabilitatea organizationala a proiectului, va superviza managementul proiectului, va monitoriza activitățile si va păstră un nivel adecvat de control asupra desfășurării implementării proiectului, precum si după finalizarea acestuia.

La nivelul beneficiarului exista implementata o procedura de lucru in ceea ce privește implementarea proiectului si este definita strategia de monitorizare a modului de implementare a proiectului.

Procedura stabilește modul de realizare a activitatii de implementare proiecte cu finanțare nerambursabila, asigura o implementare eficienta a proiectelor cu finanțare nerambursabila, precum si respectarea legislației naționale si a celei specifice finanțatorului in implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila.

In cadrul procedurii sunt stabiliți dar responsabili cu implementarea proiectului, atribuțiile fiecăruia, pista de audit ce va fi respectata pe parcursul implementării proiectului.

La nivelul general a! resurselor disponibile in cadrul Primăriei, exista o structura organizatorica solida, eficienta si bine structurata, cu un număr de cadre, care permite continuarea operării investiției. Astfel, după perioada de implementare a proiectului, in cadrul Primăriei exista departamente de specialitate care sa asigure montorizarea investiției pe cel puțin cinci ani de la finalizarea proiectului. Sustenabilitatea din punctul de vedere al asigurării capacitatii tehnice Soluția tehnica pentru realizarea investiției a fost gandita pentru a asigura sustenabilitatea ei pentru o perioada de minimum 5 ani. Beneficiarul a decis alocarea de resurse tehnice necesare pentru desfasurarea optima a procesului de realizare a investiției.

După finalizarea proiectului, sustenabilitatea tehnica va fi asigurata prin: monitorizarea bunei funcționari a infrastructurii, din toate punctele de vedere. Printr-o supraveghere atenta si permanenta realizata de către specialiștii instituției, se va asigura o eficienta maxima a investiției. In momentul detectării unei funcționari necorespunzatoare, problema va fi remediata in cel mai scurt timp, astfel incat disponibilitatea si productivitatea muncii sa fie maxime. Echipa de proiect si personalul din cadrul U.A.T-ului vor dobândi competentele necesare asigurării sustenabilitatii tehnice după finalizarea proiectului, cel puțin pentru o perioada de 5 ani.

De asemenea, sustenabilitatea tehnica a proiectului va fi asigurata prin activitatile de mentenanta care vizeaza administrarea investiției realizate, asigurarea suportului tehnic intern si extern, ceea ce se va face de specialiștii tehnici ai prestatoriior/fumizorilor/executantului implicați in realizarea investiției pe o perioada specificata in contractul de achiziție. In conformitate cu prevederile legislative, executantul lucrărilor de construcție va oferi sprijin solicitantului pe intreaga perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție), remediiind orice problema ce poate aparea legata de investiția realizata.

in ceea ce privește costurile pentru asigurarea mentenantei, ele au fost incluse in previziunile financiare si s-a demonstrat fiabilitatea si eficienta financiara a investiției. Costurile cu serviciile de mentenanta vor fi incluse in bugetele anuale ale UAT Bacau Mententanta investiției, din punct de vedere a infrastructurii rutiere, se va face cu respectarea Reglementarii tehnice- Normativ pentru întreținerea si repararea străzilor, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991).

In scopul menținerii rețelei velo si pietonale in buna stare de exploatare si de siguranța a circulației se va urmări permanente modul de comportarea a cailor circulabile pentru depistarea zonelor unde trebuie sa se intervină operativ cu lucrări de remediere sau cu reparații mai ample care trebuie planificate.

Se va acorda atentie in mod deosebit necesitatatii investigării stării tehnice a infrastructurii in perioada de trecere spre sezonul rece -lunile septembrie si octombrie - precum si in perioada de trecere de la sezonul rece la sezonul cu temperaturi ridicate - lunile martie si aprilie. In cazul constatării unor situații care pot determina degradări ale structurii in perioada următoare investigațiilor, se vor lua de urgenta masuri deprevenire a degradărilor, prin lucrări de intretinere sau reparații.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de infrastructura. Aceasta perioada se incadreaza ininteriorul ciclului de reparații curente si respectiv de reparații capitale. Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere suntintensitatea traficului si structura acestuia, tipul de lucrări asupra caruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulației si factorilor naturali, etc.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere si reparații se va face cu respectarea prevederilor Anexei 1 si 2 la normativul pentru întreținerea si repararea străzilor, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991)*).

Proiectul prevede implementarea unor masuri privind reglementarea parcărilor din municipiu si din zona de studiu al proiectului, in conformitate cu Documentul Politica de Parcare, aprobat prin nr. 518/21.12.2018, avand in vedere situația actuala a locurilor de parcare din zona de studiu, respectiv:

în prezent, administrarea parcării in Municipiul Bacau este partajata intre Politia Locala si serviciile primăriei. Pana in prezent, Municipiul Bacau a introdus o serie de masuri incipiente pentru o mai eficienta gestiune a parcării. In acest sens, in anul 2006 a fost introdusa tarifarea parcării in 18 parcaje, masurile de plata a parcării variaza intre plata cu SMS sau la parcometru, se folosesc norme pentru a asigura un minim de locuri de parcare la noile dezvoltări (HG 525/1996) sau se limitează timpul la 2h (parcările de la Piața Sud si Piața Centrala). In conformitate cu Politica de parcare, Municipiul Bacau se prezintă ca un oraș incepator in ceea ce privește managementul parcărilor. Acest aspect este evidențiat prin faptul ca singurele masuri concrete pentru gestiunea parcării se refera la introducerea tarifarii in 18 parcari (la strada sau in afara străzii). In prezent, Municipiul Bacau deține in total 26000 locuri de parcare publice destinate „vizitatorilor” sau rezidentilor. In ceea ce privește masurile privind reglementarea parcărilor din municipiu/ZFU, dar mai ales din arealul de studiu al proiectului, in conformitate cu politica de parcare a municipiului, sunt propuse masuri de reorganizare a circulației si (re)amenajare a spatiilor publice, inventarierea si marcarea locurilor de parcare la sol (recomandat ca aceasta inventariere sa fie realizata la nivel de cartier). De asemenea, politica de parcare subliniază corelarea tarifelor aplicate si cererea de locuri de parcare. Ca urmare a elasticitatii încrucișate, o creștere a prețului de parcare tinde sa reducă cererea de parcare si sa creasca cererea pentru transportul public, implicit pentru transportul nemotorizat.

In baza analizei efectuate, s-a dispus calcularea unor tarife actualizate in conformitate cu propunerile politicii de parcare, precum:

 • - parcare autoturisme 1 h - zona I (centrala) - aparat autotaxare - preț propus 3 lei (preț actual 1.5lei)

 • - parcare autoturisme 1 h - zona II - aparat autotaxare - preț propus 2 lei (preț actual 1.5lei) etc.

Pentru a putea aplica o politica de parcare ce include in mod obligatoriu masuri de tarifare este mereu nevoie de un plan de comunicare. Pe baza acestui plan, locuitorii si vizitatorii orașului trebuie sa poata intelege motivul pentru care parcarea nu poate fi un serviciu oferit gratuit. Este așadar importanta conștientizarea valorii unui loc de parcare (din punct de vedere economic). De asemenea, utilizatorii acestui serviciu tarifat trebuie sa poata resimți rezultatul banilor platiti. La fel cum utilizator este mai dispus sa piateasca un bilet de transport public daca serviciul este de calitate, același aspect se intampla si la parcare. Masuri pentru campania de promovare si informare: realizarea unor materiale de informare legate de plata parcării. Indicatoarele care semnalizează plata parcării vor avea sub ele informații despre modalitățile de plata cat si despre sancțiunile aplicate in caz de neplata.

In vederea menținerii rezultatelor proiectului pe toata perioada de durabilitate a proiectului, la nivelul municipiului se vor implementa companii de informare si promovare a utilizării transportului public local si a modurilor nemotorizate, dezvoltate in cadrul acestui proiect. Astfel, una din activitățile orizontale ale proiectului consta in derularea la nivelul municipiului a unor campanii media care vor avea ca obiect promovarea activitatilor proiectului, creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la avantajele si beneficiile utilizării modurilor nemotorizate de transport, precum si a serviciului de transport public. Masurile care vor fi avute in vedere sunt: afișe, bennere, broșuri, pliante; spoturi audio/video; harți cu trasee de transport public/moduri nemotorizate de transport.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect

Prezentul proiect, prin activitatile sale, conduce la imbunatatirea mobilității prin creșterea gradului de utilizare a modurilor nemotorizate, la reducerea emisiilor de CO2 si implicit la creșterea accesibilității si a calitatii vieții cetățenilor.

Modernizarea trotuarelor va asigura deplasarea pietonilor in condiții optime, in siguranța, fara obstacole. Amenajarea de alei pietonale va conduce la creșterea cotei modale pentru deplasările nemotorizare. Prin construirea de piste de biciclete se asigura punerea la dispoziția populației a unui mijloc alternativ de transport, nepoluant, care va conduce la reducerea emisiilor de CO2 din zona de studiu a proiectului. Amplasarea de elemente de mobilier urban precum bând, coșuri de gunoi vor asigura confortul cetățenilor in utilizarea modurilor nemotorizate de transport.

Amplasarea de rasteluri si de parcaje pentru bidclete alaturi de camere video de supraveghere va contribui la susținerea investiției privind dezvoltarea mobilității nepoluante.

Plantarea de arbori si arbuști in lungul pistelor de biciclete va creste confortul deplasărilor in anotimpurile calde.

Toate masurile propuse prin proiect vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul anului 2022, ele reprezentând expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic si efident, prietenos cu mediul, dar in același timp statornic si tradițional.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul a făcut obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport, reiesind ca răspunde disfunctionalitatilor indentificate in PMUD precum trasee pietonale si velo deficitare, emisii poluante foarte ridicate, lipsa unor faciltiati pentru biciclisti si pentru pietoni. Aceste prevede masuri integrate pentru modernizarea facilităților destinate pietonilor si biciclistilor, conform planului de acțiune din PMUD. Implementarea lui va produce următoarele efecte:cresterea nr. de biciclisti cu 7.5% (1,247 pers), creșterea nr. de pietoni cu 8.9% (22,443 pers), reducerea traficului de autoturisme cu 10.8% (1.567 mii veh*km), reducerea cantitatii de emisii de CO2 cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2). Răspunde urm. doc. strategice: Strategia Europa 2020, OB. M Schimbările climatice si utilizarea durabila a energiei, prin acțiunile sale proiectul contribuind la atingerea indicatorului privind reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera; SNDR 2014-2020, PI. D1: Dezv. urbana durabila integrata, DI2: Imbunatatirea calitatii mediului in zonele urbane prin masuri care vor conduce la reducerea utilizării autoturismelor personale, poluante si creșterea deplasărilor nemotorizate, nepoluante, respectiv deplasările velo si pietonale, precum si prin creșterea suprafețelor de spațiu verde; Strategiei Nat. a RO privind schimbările climatice 2013-2020, obiectivelor privind reducerea transportului rutier, incurajarea si promovarea transportului nemotorizat, prin asigurarea unei infrastructuri velo si pietonale modeme, sigure, confortabile pentru creșterea cotei modale a deplasărilor nemotorizate in detrimentul celei rutiere; PDR NE, P2, OS2.1, Măsură 2.1.4, prin investiții in dezv. sist. nemotorizate de transport (velo si pietonal).

Strategii relevante:

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SI DU) - proiect din lista prioritară a SI DU

 • - Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020

 • - Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est

 • - Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă

 • - Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Managementul riscului este un proces care începe o data cu proiectul. Logul de riscuri este unul dintre logurile care se creeaza cel mai devreme in viata proiectului, iar riscurile sunt identificate, analizate si monitorizate pe toata durata lui. Aferent riscurilor identificate au fost dezvoltate strategii de diminuare a riscurilor. De asemenea, alocarea unor persoane responsabile cu monitorizarea acestor riscuri reprezintă un element esențial in procesul de management al riscului. In acest sens atat echipa interna cat si cea externa va participa la monitorizarea si implementarea de masuri pertinente in vederea atenuării riscurilor aparute pe perioada de implementare a proiectului. Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificata o serie de posibile riscuri.

Detaliere riscuri

Nr. crt.


Risc identificat


Măsuri de atenuare ale riscului


 • 1. R: Lipsa unei evidente unitare, standardizate si centralizate a procedurilor de lucru poate duce la omisiuni sau blocaje in implementarea contractului

Lealitate scăzută a serviciului de management pentru implementarea proiectului

E: Nu exista un mecanism de gestiune unitara a documentelor si informațiilor privind procesele de lucru. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Medie

Impact: Mediu

Prestatorul de servicii de management de proiect va formula recomandați autoritarii contractante cu privire la eficientizarea procedurilor de lucru pentru asigurarea calitatii activitatii profesionale. Astfel, imbunatatirea procedurilor de lucru va duce la implementarea cu succes a proiectului

 • 2. R: Modificări legislative relevante pentru implementarea fondurilor UE.

I: întârzieri in implementarea proiectului E: Modificările legislative care afecteaza Beneficiarul proiectului pot avea efecte negative si asupra activitatilor proiectului prezent. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului Probabilitate: Redusa

Impact:Mediu

Expertii implicați in proiect vor fi informați la zi privind evoluția legislației relevante. Orice modificare legislativa nu va avea impact retroactiv asupra activitatilor deja desfășurate din proiect. Astfel, informarea corecta si in timp util, privind modificările legislative, si actualizarea in consecința a procedurilor de lucru vor putea preveni prezentul risc.

 • 3. R: Modificările organizatorice frecvente produse la nivelul structurilor beneficiare (solicitant)

I: intarzieri semnificative in implementarea proiectului cauzate de reorganizarea structurilor de conducere/ operaționale proprii

E: Având in vedere situația economica si politica a României sunt posibile reorganizări frecvente ale resurselor interne. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului. Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu

Indiferent de schimbările organizatorice atat beneficiarul, partenerii proiectului cat si grupurile tinta vizate conștientizează importanta acestui proiect si vor continua eforturile de implementare cu succes a activitatilor proiectului, in lumina angajamentelor asumate prin prezentul proiect.

Un plan de comunicare bine pus la punct, fise clare de responsabilități si atribuții, ar trebui sa prevină acest risc.

 • 4. R: contestații asupra rezultatelor procedurilor de achiziții I: intarzieri in implementarea proiectului E: Exista o serie Beneficiarul va colabora cu toti partenerii implicați in proiect pentru a încerca sa recupereze termenele si va mobiliza u

Nr. crt.


Risc identificat


Măsuri de atenuare ale riscului


întreaga de exemple de proceduri de achiziții contestate in mod subiectiv in instanța, contestări care au generat intaizieri chiar de peste un an.

Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului. Probabilitate: Medie

impact: Mediu număr suplimentar de experti care vor susține, in caz de suprasolicitare a echipei, orice acțiune in vederea evitării situațiilor care ar putea afecta implementarea proiectului.

 • 5. R: întârzierea proiectului datorita unor dificultăți ale fluxurilor de numerar generate de posibile întârzieri la plata de către autoritatea contractanta.

I: impact negativ asupra proiectului care poate determina intazieri in implementarea activitatilor acestuia. E: Datorita complexității

proiectului, pot exista diferente de viziune radicale privind conținutul livrabilelor intermediare, cat si in ceea ce privește impactul soluțiilor propuse. Armonizarea viziunii poate genera o perioada semnificativa pana la aprobarea livrabilelor intermediare. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Medie

Impact: Ridicat

Managerul de proiect va urmări permanent armonizarea conținutului documentelor in lucru si a soluțiilor propuse. Un bun management financiar al proiectului si o gestiune eficienta a resurselor financiare proprii. Focus pe soluții temporare de finanțare a proiectului


 • 6. R: Lipsa fondurilor necesare la nivelul AM POR pentru efectuarea plăților cererilor de rambursare.

I: impact negativ asupra proiectului care poate determina intazieri in implementarea activitatilor acestuia.

E: lipsa fondurilor la nivel național poate cauza întârzieri semnificative pentru rambursarea cheltuielilor realizate in cadrul proiectului. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului

Probabilitate: Medie

Impact: Ridicat

Se impune un management financiar de un nivel calitativ ridicat al implementării proiectului.

Identificarea si tatonarea din timp a unor soluții alternative de finanțare temporare/pe termen scurt a proiectului. Se impune de asemenea si o analiza a riscului privind finanțarea, corelat cu o estimare reala a termenelor privind rezolvarea eventualelor blocaje la nivel instituțional si macroeconomic.

 • 7. R: întârzieri semnificative in realizarea deconturilor de către

AM in cadrul cererilor de rambursare.

I: implementarea proiectului poate fi afectata in mod semnificativ de resurselorfinanciare necesare pentru decontarea la timp a cerilor de rambursare inaintate de beneficiar către AM.

E: Acest fapt poate provoca dificultăți semnificative in efectuarea plăților către terii furnizori/ prestatori in cadrul proiectului si chiar un blocaj financiar semnificativ. Aoest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului

Probabilitate: Medie

Impact: Ridicat

Același management financiar preventiv privind identificarea, tatonarea si rezervarea din timp a unor soluții de finanțare pe termen scurt a activitatilor proiectului. La apariția prezentului risc, se impune o analiza pertinenta a situației reale privind blocajele macroeconomice, chiar si oportunitatea continuării. In cazul manifestării concrete a riscului se poate demara si politica financiara de reducere a pierderilor (cut loss).

 • 8. R: Neincadrarea in prevederile financiare ale activitatilor propuse avand in vedere prevederile cererii de finanțare. I: apariția de cheltuieli neeligibile care trebuie suportate de beneficiar din fonduri proprii.

E: Evenimentele neprevăzute pot cauza realizarea de cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului. Aceste cheltuieli trebuie suportate in intregime de beneficiar, fapt care poate cauza incarnarea bugetara a partenerilor implicați in implementarea financiara a proiectului. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului Probabilitate: Medie

Impact: Mediu

Monitorizarea constanta a cheltuielilor, prin raportarea acestora la output-urile realizate /rezultatele atinse, pe doua niveluri: buget pentru consultanta si cheltuieli incidentale.

Monitorizarea corespunzătoare a proiectului. Corelarea planificări activitatilor cu planificarea resurselor umane si financiare necesare pentru proiect

 • 9. R: Neperformanta furnizorilor de produse /prestatorilor de servicii/executantului de lucrări care pot duce la întârzieri in implementarea activitatilor proiectului.

I: impact negativ asupra proiectului care poate duce la rezilierea contractelor de servicii/fumizare/lucrari si reluarea procedurilor de atribuire in cadrul proiectului.

In caietele de sarcini vor fi prevăzute criterii tehnice de evaluare a ofertei bazate pe capacitatea dovedita prin experiența relevanta si resurse. Va fi propusa o politica de acordare a avizului negativ de execuție pentru furnizorii sau prestatorii care in mod sistematic nu performeaza.

Vor fi prevăzute clauze contractuale care sa permită autoritarii

Nr. crt.


Risc identificat


Măsuri de atenuare ale riscului


E: Beneficiarul va achiziționa produse in cadrul proiectului si se poate confrunta cu neindeplinirea de către furnizor a parametrilor produselor menționate. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu care a externalizat serviciul sa rezilieze contractul imediat ce furnizorul isi dovedește incapacitatea de a furniza serviciul.

 • 10. R: Neincadrarea in termenele de realizare ale activitatilor propuse, avand in vedere prevederile cererii de finanțare. I: aplicarea de corecții financiare pentru nerespectarea graficului de realizare a activitatilor sau prelungirea perioadei de implementare a proiectului.

E. Evenimentele nepievazule pul cauza modificarea repetitiva a graficului de realizare a activitatilor, asa cum a fost aces aprobat in cadrul cererii de finanțare. Respectarea termenelor de derulare pentru fiecare activitate a proiectului si pentru fiecare livrabil ar asigura calitatea rezultatelor si atingerea obiectivelor. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu

întârzierile nejustificate vor fi evitate, fiind asigurata o monitorizare continua a duratelor de implementare si alocărilor financiare pentru fiecare activitate si etapa. Monitorizarea constanta a cheltuielilor, prin raportarea acestora ia output-urile realizate / rezultatele atinse, pe doua niveluri buget pentru uonsullanla si cheltuieli incidentale.

Monitorizarea corespunzătoare a proiectului. Corelarea planificări activitatilor cu planificarea resurselor umane si financiare necesare pentru proiect.

Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

In implementarea proiectului un factor important ii va constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management și de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a bărbaților, Egalitate de sanse din punct de vedere al vârstei - prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al vârstei pentru membrii echipei de management/de implementare. Egalitatea de sanse va fi obtinuta prin creșterea accesibilității intre zonele componente ale mun., dând astfel sanse si opțiuni de mobilitate egale pentru locuitorii orașului, chiar daca locuiesc in zonele periferice sau in zona centrala. Se asigura astfel un acces modem si facil pentru locuitorii municipiului către zona centrala,către zonele cu locuințe colective cu densitate ridicata, către instituții de interes public (unitati de invatamant, unitati medicale, unitati cult ura l-educat io na le), către locurile de munca, recreere si cu caracter comercial, contribuind la eliminarea segregării teritoriale si la creșterea calitatii vieții in mediul urban. Prin proiect se dorește dezvoltarea unui spațiu urban si a unei infrastructuri adaptate tuturor nevoilor de mobilitate, destinat tuturor categoriilor de varsta sau sociale din municipiu. Infrastructura pietonala va fi astfel conceputa si proiectata pentru a veni in sprijinul persoanelor cu mobilitate redusa (vârstnici, persoane cu handicap). Sistemele implementate in aceasta zona (mobilier urban, rasteluri de biciclete, parcari pentru biciclete) vor fi dotate cu funcționalități multiple, pentru a ușura deplasările si accesul la informație al cetățenilor si turiștilor.

Nediscriminare

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminării în conformitate cu Directivele Europene și OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. în implementarea proiectului vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. In ceea ce privește nediscriminarea si egalitatea de gen, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea unor sisteme de deplasare accesibile din punct de vedere fizic, financiar si social.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

In cadrul tuturor investițiilor in infrastructura se va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie inlaturate. Astfel, realizarea tututor lucrărilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, precum si prevederile Normativului privind adaptarea caldirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Astfel, traseele pietonale se vor proiecta astfel incat sa nu existe obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilitati.

Proiectul prevede masuri de adaptare a infrastructurii, inclusiv a elementelor de mobilier urban, a rastelurilor de biciclete sau parcărilor pentru biciclete pentru accesul si operarea de către persoanele cu dizabilitati, inclusiv masuri de conformare cu obligațiile legale in acest domeniu. La nivelul managementului proiectului procesul de recrutare a personalului implicat în elaborarea, managementul si implementarea proiectului se va realiza astfel încât să se asigure posibilitatea depunerii de candidaturi de către persoane cu dizabilități.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Protecția biodiversității

Din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Bacau (autoritatea competenta pentru protecția mediului) a fost obtinuta Decizia etapei de încadrare nr. 34126.02.2019, proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare privind emiterea avizului Natura 2000.

Utilizarea eficientă a resurselor

Deplasările nepoluante vor fi incurajate prin amenjarea de piste de biciclete, amenajarea de alei pietonale, modernizarea trotuarelor, extinderea spațiului

pietonal si prin creșterea atractivitatii acestui spațiu generata de amplasarea de mobilier urban inteligent in zona de intervenție, precum si de facilitați pentru biciclist! precum rasteluri de biciclete sau parcari pentru biciclete. Un alt element care va contribui la dezv. durabila a zonei de impact.

Un alt element care va contribui la dezvoltarea durabila a zonei de impact este reconfigurarea aliniamentelor de spațiu verde, integrarea unei rețele de alimentare cu apa pentru irigarea acestor spatii, astfel incat sa fie menținut la un nivel calitativ ridicat spațiul verde nou construit.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Dezvoltarea durabila va fi atinsa prin reducerea traficului auto in zona urbana, cu rezultate directe in reducerea emisiilor CO2 si de noxe si transferul mobilității către moduri nepoluante alternative. Astfel, proiectul prevede dezvoltarea transportului veto si pietonal, precum si masuri conexe de amenajare a spatiilor verzi si aliniamentelor de arbori cu capacitate ridicata de retentie a emisiilor CO2, toate aceste masuri vor duce la reducerea emisiilor GES si CO2 la nivelul zonei de studiu a proiectului, fara creșterea acestora in alta zone ale municipiului.

Reziliența la dezastre

încălzirea globala implica, in prezent, doua probleme majore pentru omenire: pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea stabilizării nivelului concentrației acestor gaze in atmosfera care sa impiedice influenta antropica asupra sistemului climatic si a da posibilitatea ecosistemelor naturale sa se adapteze in mod natural, iar pe de alta parte necesitatea adaptarii la efectele schimbărilor climatice, avand in vedere ca aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile datorita inerției sistemului climatic indiferent de rezultatul acțiunilor de reducere a emisiilor.

La elaborarea soluțiilor privind prezentul proiect au fost luati in calcul următorii factori de risc:

• factori naturali ce pot afecta investiția: schimbări climatice majore la nivel global sau european mișcări seismice severe care sa producă fisuri in structura amenajata

Soluții: verificarea realizării calitatii lucrărilor de execuție conform normativelor in vigoare intretinerea, verificarea si urmărirea periodica a lucrărilor executate.

Metodologie

Metodologia de implementare a activităților are in vedere acțiuni de planificare, execuție, monitorizare activitati, buget, instrumente de monitorizare si control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfășurare a activitatii, gestionare tehnico- financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate. Astfel, metodologia de implementare ia in considerare mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificațiilor si in intervalul de timp alocat; comunicarea permanenta cu factorii de decizie regionali si locali si a evoluției in timpul implementării proiectului;fumizarea permanenta de informații pentru implementarea proiectului; monitorizarea permanenta a indicatorilor si rezultatelor directe si indirecte si raportarea interna si externa, identificarea deviațiilor, a cauzelor si a acțiunilor corective necesare. Data fiind complexitatea investiției, conducerea Primăriei intenționează sa contracteze managementul proiectului, ulterior semnării contractului de finanțare. La nivelul beneficiarului se va forma UIP care va monitoriza implementarea proiectului si va verifica constant echipa consultantului caruia ii va fi atribuit contractul de Management de proiect.

Din partea Consultantului, in conformitate cu necesitățile proiectului, echipa de proiect va fi formata din cel puțin: ‘Manager de proiect: Gestionează permanent activitățile din cadrul proiectului, verifica, monitorizează, coordonează si documentează activitatea;

 • * Expert financiar: întocmește rapoartele financiare intermediare si finale, documentația financiara necesara solicitării cererilor de rambursare stabilite in cadrul graficului de rambursare (respectând contractul de finanțare nerambursabila al beneficiarului cu autoritatea finanțatoare), Verifica conformitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, Monitorizează bugetul general al proiectului si propune soluții de rezolvare a situațiilor precum inregistrarea unor economii in cadrul acestuia sau depășirea limitelor bugetare.

‘Expert tehnic -colaborează cu dirigintele de șantier in verificarea modului de realizare a lucrărilor

 • * Expert achiziții publice - sprijină Beneficiarul in desfasurarea procedurilor de achiziție derulate in cadrai proiectului Activitățile de management care vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului sunt:

 • - Asistarea echipei de proiect desemnata din partea UAT prin participarea cu expertii solicitați la implementarea activităților prevăzute in cadrul proiectului;

 • - Planificarea activităților si achizițiilor, pe baza unei ierarhii de obligații contractuale si pe baza identificării datelor de livrare si a livrabilelor;

 • - Asistarea echipei de proiect din partea UAT in derularea procedurilor de achiziție, conform graficului de achiziții din proiect

 • - Asistarea echipei de proiect din partea UAT in monitorizarea contractelor de achiziție publica incheiate

 • - Urmărirea progresului conform planului de proiect si raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificării acestuia;

 • - întocmirea documentațiilor pentru rambursarea cheltuielilor efectuate;

 • - Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calitatii;

 • - Corectarea I Optimizarea activităților;

 • - Asigurarea controlului schimbărilor aprobate in proiect;

Monitorizarea activitatii Consultantului extern care va furniza servicii de management al proiectului se va face de către Beneficiar, respectiv de către membrii desemnați in UIP din cadrul primăriei, prin verificarea conținutului tuturor documentelor transmise de acesta (rapoarte lunare, rapoarte finale, documentație de rambursare) urmarindu-se ca acestea sa fie complete si corecte, sa răspundă cerințelor impuse de finanțator. Predarea livrabilelor va trebui făcută in timp util, astfel incat sa nu existe intarzieri in depunerea documentației necesare la finanțator. De asemenea, se va monitoriza permanent evoluția si realizările echipei selectate, tinandu-se cont de oferta transmisa. Monitorizarea are ca scop asigurarea faptului ca proiectul se desfasoara conform planificării din calendarul activitatilor si identificarea potențialelor probleme care ar putea aparea pe parcursul implementării, propunând soluții de îmbunătățire a implementării. In cazul apariției unor întârzieri in livrare se vor aplica toate corecțiile si penalizările conform cu contractul incheiat intre parii iar in cazul apariției unor probleme de comunicare intre membrii celor doua echipe, acestea vor fi rezolvate pe cale amiabila astfel incat nici una din parii sa nu aiba de suferit si sa nu pună in pericol ducerea la bun sfarsit a proiectului.

Procedura de verificare-supervizare a activitatii echipei de proiect a Consultantului va conține:

 • 1. Activitati de verificare pe parcurs;

 • 2. Activitati de acceptanta-receptie.

Activitățile de verificare pe parcurs se derulează prin ședințe operative sau ori de cate ori este necesar, prin analiza rapoartelor de progres privind nivelul de îndeplinire al fiearei activitati din planul de proiect. Activitățile de acceptanta-receptie se realizează la termenele prevăzute in planul de proiect actualizat. Ele presupun acceptanta cantitatia (prin verificarea cantitatilor livrate) si calitativa (prin verificarea criteriilor de acceptanta).

Acceptanta se consemnează in PV-uri semnate si arhivate de ambele parii, cu obiecții sau fara obiecții. In cazul neindeplinirii criteriilor de acceptanta, părțile vor identifica cantitatea si nivelul neindeplinirii si vor stabili masurile necesare de corecție de curs, inclusiv eventuala escaladare a problemelor ivite si vor include pe o lista speciala de supraveghere problemele pana la rezolvarea acestora. Echipa din partea Beneficiarului împreuna cu echipa din partea

Consultantului vor organiza ședințe de progres in cadrul carora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activitatilor, obținerii rezultatelor si managementului riscurilor.

Instrumentele utilizate de către Echipa din cadrul primăriei in monitorizarea proiectului vor fi în principal Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investiției șt Analiza Riscurilor. Planul de implementare a proiectului se va revizui și actualiza periodic, pornind de la concluziile ședințelor de progres.

UIP împreuna cu echipa din partea Consultantului vor elabora rapoarte intermediare de progres tehnice si financiare si un raport final. Strategia de monitorizare consta in folosirea metodologiei in cascada.

Avantajele acestei strategii sunt: actualizarea cu regularitate a planului de proiect; planificarea etapelor si a modului de implementare inainte de începerea activitatilor;metoda sistematica de urmărire a revizuirilor planului de proiect si a urmăririi evoluției propunerii in timp, pana la terminarea lucrărilor; definirea in mod dar a livrabilelor care trebuie predate finanțatorului, momente de referința in desfășurarea proiectului; implicarea totala in analiza si decizia punctelor critice din desfășurarea proiectului;minimizarea riscurilor de proiect, analiza continua a factorilor de risc si generarea unor variante pentru care se poate opta;controlul eficient al schimbărilor determinate de derularea proiectului si managementul costurilor; facilitarea derulării proiectului fara perturbări in desfășurarea normala a activitatii.

Componența UIP este următoarea:

1 Manager de proiect - coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, colaborează cu prestatori/fumizori/executanti in vederea bunei desfășurări a proiectului, asigura gestionarea relației cu finanțatorul, precum si cu alte terte parii implicate in proiect, urmărește implementarea proiectului cu respectarea condițiilor tehnico-financiare si încadrarea in timp a activitatilor.

1 responsabil financiar - coordonează activitatea de management financiar a proiectului, asigura evidenta contabila distincta a cheltuielilor legate de proiect, monitorizează si aproba toate cheltuielile efectuate in proiect, verificând incadrarea cheltuielilor in bugetul proiectului; coordonează si monitorizează intocmirea si transmiterea cererilor de rambursare către finanțator; asigura si răspunde de buna desfășurare a activitatilor financiar contabile si intocmirea documentelor specifice pentru efectuarea decontărilor si a rambursărilor cu firmele contractante, cu AM si Ol.

 • 1 responsabil achiziții - Asigura pregătirea, lansarea, derularea si finalizarea procedurilor de achiziție publica in conformitate cu legislația naționala in vigoare la momentul lansării fiecărei proceduri de atribuire

 • 2 reponsabili tehnici - asigura buna desfășurare a tuturor etapelor tehnice ale lucrărilor proiectului si derularea lucrărilor necesare realizării investiției, urmărind respectarea clauzelor contractuale si a Proiectului Tehnic, verifica modul si stadiul de execuție a lucrărilor, verifica conformitatea echipamentelor livrate cu documentia de atribuire si oferta tehnica

1 Responsabil juridic - acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate in desfășurarea activitatii.

Descrierea investiției

Proiectul propune realizarea unui traseu de piste de biciclete pe direcția B-S, pe principalul coridor de mobilitate urbana din mun. Bacau, care sa uneasca zona centrala a municipiului de zona Aeroportului.

Pistele de biciclist! vor fi amenajate astfel:

- Pe Calea Republicii:

Intre intersecția cu str. Aeroportului si intersecția cu Str. Narciselor pista de biciclisti se va realiza pe trotuar, de o parte si de alta a pârtii carosabile si va avea o lățime de 1.50 m pentru fiecare sens de deplasare, fara a afecta aliniamentul de spațiu verde; In zonele unde trotuarul este suficient de lat, pista de biciclisti va fi delimitată de restul trotuarului printr-o fasie de spațiu verde cu latimea de 1.00 m. In dreptul pasajului Letea, pe latura stanga, pe direcția de mers Aeroport - Centru, intre intersecția cu str. Narciselor si intersecția cu str. Bicaz, pista de biciclisti se va amenaja pe aleea pietonala existenta, in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare;

Traversarea cailor ferate se va face prin pasajul pietonal subteran, de sub Pasajul Letea.

Pe partea de nord a Pasajul Letea, pe ambele laturi (stanga-dreapta), pe direcția de mers Aeroport - Centru, intre intersecția cu str. Garofitei si intersecția cu Str. Milcov pista de biciclisti se va amenaja pe aleile pietonala laterale si vor fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare.

Pe Calea Marasesti:

De la intersecția cu str. Milcov pana la intersecția cu Str. Pictor Ion Andreescu se vor amenaja piste de biciclisti pe trotuar, de o parte si de alta a pârtii carosabile si vor avea latimea de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare, fora a afecta aliniamentul de spațiu verde;

De la intersecția cu str. Pictor Ion Andreescu pana la intersecția cu Str. Erou Ciprian Pintea se vor amenaja piste de biciclisti pe trotuar, de o parte si de alta a pârtii carosabile si vor avea latimea de 1.50 m pentru fiecare sens de deplasare,

Pe Calea Marasesti, de la intersecția cu str. Erou Ciprian Pintea pana in dreptul trecerii de pietoni de la CAS Bacau, pista de biciclisti se va amenaja pe partea stanga a pârtii carosabile, mai intai pe trotuar pe o lungime de aproximativ 60 m după care se va amenaja pe carosabil la marginea dinspre bordura, si va avea o lățime de 2.00 m, cate o banda de circulație de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare.

Pe strada 9 Mai de la intersecția cu Calea Marasesti pana in dreptul trecerii de pietoni de la CAS Bacau pista de biciclisti se va amenaja pe trotuar si va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare, fara a afecta aliniamentul de spațiu verde;

In fata clădirii CAS Bacau pista de biciclisti se va amenaja prin parcarea pentru Taxi, pe partea carosabila amplasata la marginea trotuarului si va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare

Pe tronsonul Calea Marasesti, intre CAS Bacau pana la intersecția cu Str. I.S. Sturdza, pe direcția de mers spre centru, pista de biciclisti se va amenaja pe partea carosabila, pe partea dreapta a străzii, la marginea dinspre trotuar si va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare. Nu se intervine asupra trotuarelor si asupra aliniamentelor de spațiu verde.

Pistele amplasate pe trotuarse vor realiza prin reconfigurarea spațiului pietonal; pistele de biciclete vor fi delimitate vizual printr-o textura diferita fata de cea a spațiului pietonal si fizic fata de trotuarul ramas liber si spațiu verde prin borduri înglobate la nivel de 10 x 15 cm Pistele amplasate pe partea carosabila vor fi delimitate de trotuar, spațiu verde si de restul străzii prin borduri denivelate de 20 x 25 cm Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a biciclistilor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile

 • - Pe Bd. Nicolae Balcescu:

Pista de biciclisti va fi amenajata pe trotuarul de pe partea stanga a pârtii carosabile, adiacent spațiului verde existent si va avea o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare.

Pistele de biciclete vor fi separate fata de restul trotuarului si fata de spațiu verde prin borduri inblobate la nivel de 10x15cm

Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a biciclistilor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile.

Proiectul prevede si modernizarea pasajului pietonal Letea. Sunt prevăzute lucrări precum:

 • •          Desfacerea finisajelor interioare la pereții pasajului propriu-zis si pe zonele de acces in pasaj, inclusiv zonele cu cărămidă aparenta;

 • •          Desfacerea profilelor metalice de la treptele scărilor de acces in pasaj;

 • •          Desfacerea finisajelor de la planseu;

 • •          Injectarea eventualelor fisuri descoperite, conform C149-87 si reparații cu mortare speciale la suprastructura si pereții pasajului propriu-zis si pereții din zonele de acces in pasaj;

 • •          Desfacerea totala a plăcilor de gresie din interiorul pasajului propriu-zis si inlocuirea acestora cu placi de marmura, granit sau similar;

 • •          Protejarea cu vopsele de protecție a pereților interiori si a tavanului pasajului;

 • •          Refacerea rosturilor dintre pasajul propriu-zis si zonele de acces;

 • •         Refacerea sistemului de colectare a apelor din pasaj;

 • •          Refacerea rigolelor de colectare ape pluviale in interiorul pasajului;

 • ■          Refacerea pereților din sticla pe zona scărilor de acces in pasaj;

 • ■         Repararea treptelor din beton aflate in zonele de acces in pasaj, inclusiv mana curenta a acestora;

 • •          Refacerea finisajelor pardoselilor in pasaj si la scările de acces din placi de marmura, granit sau similar;

 • •          Placarea pereților pasajului si scărilor de acces cu placi de marmura, granit sau similar;

 • •          Refacerea finisajelor cu tencuiala decorativa a pereților supraterani ai acceselor;

 • •          Refacerea tencuielilor la intrados planseu in zonele de acces in pasaj si in pasajul propriu-zis si realizarea unui tavan casetat metalic;

 • •         Amenajarea terasei pe zona accesului in pasaj dintre strada Garofitei si strada Orizontului, inclusiv hidroizolatia si refacerea iluminatoarelor cu sticla securizata;

 • ■          După terminarea finisajelor se vor efectua lucrările de iluminat.

Pentru a facilita utilizarea pasajului subteran pietonal Letea de către persoanele cu mobilitate redusa sau de către biciclisti se propun;

 • - acces lift la ambele capete ale pasajului

 • - benzi transportatoare pentru biciclisti

Este prevăzută de asemenea instalarea de mobilier urban precum banei, rasteluri pentru biciclete, coșuri de gunoi, parcari pentru biciclete, precum si plantarea de arbori maturi si de plante perene.

Descriere tehnică a proiectului

 • ■ Lungime piste de biciclete amenajate; 5,520.00 ml

 • ■ Suprafața piste de biciclete amenajate: 9.342 mp

 • • Suprafața trotuare modernizate: 2,360.0 mp

 • • Mobilier urban - banei individuale, din lemn tratat pentru expunere exterioara, cu spatar si cotiere - 91 buc

 • ■ Mobilier urban - rastel individual pentru biciclisti -143 buc

 • ■ Mobilier urban - cos de gunoi, structura metalica acoperita cu lemn tratat pentru expunere exterioara - 80 buc

 • • Mobilier urban - banca tip „smart city” cu șezut din lemn tratat pentru expunere exterioara, sistem iluminat LED, sursa de energie electrica prin panouri fotovoltaice si sistem de stocare interna a energiei, senzori pentru minim zgomot, umiditate, temperatura, CO2 si presiune atmosferica, prize USB pentru incarnare dispozitive mobile utilizatori - 8 buc

 • • Mobilier urban modular, diferite tipuri, pentru amenajarea arhitecturala, peisagistica a spațiului urban Bd. Republicii - 39 buc

 • • Parcare publica pentru biciclete, cu sistem identificare utilizatori RFID, acoperita, tip carusel si capacitate max de 24 utilizatori. 5 buc

 • • Arbori maturi: 66 buc

 • • Plantare plante perese: 1120 buc

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

In vederea finanțării proiectului de investiție „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport si in conformitate cu cerințele prezentate in cadrul Ghidului Solicitantului pentru POR 4.1., la dosarul cererii de finanțare s-a depus:

■ Studiu de fezabilitate

 • - Studii de teren (geotehnic si topografic)

 • - Expertiză tehnică

De asemenea a fost elaborat Studiul de trafic pentru aria de impact a proiectului si Reglementarea privind politica de parcare din Municipiul Bacău.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

Având in vedere ca pentru proiectul „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport” execuția de lucrări nu a fost demarata înainte de depunerea cererii de finanțare a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 898 / 20.11.2018. De asemenea, din partea Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Bacau (autoritatea competenta pentru protecția mediului) a fost obtinuta Decizia etapei de incadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului Nr. 34 / 26.02.2019.

Având in vedere ca proiectul nu conține lucrări incepute la data depunerii cererii de finanțare, in conformitate cu ghidul solicitantului, beneficiarul isi asuma obținerea avizelor/acordurilor specifice menționate in cadrul Certificatului de Urbanism pe parcursul etapei de evaluare-selectie si contractare.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

în cazul in care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

Nu este cazul

Rezumat revizuiri aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Secțiunea Solicitant - Asistenta acordata anterior si secțiunea Asistenta solicitata au fost revizuite in conformitate cu solicitarea de clarificări.

Secțiunea Rezultate așteptate a fost modificata prin specificarea faptului ca rezultatele generale așteptate corespund doar cererii de finanțare analizate

Secțiunea Context a fost modificata in conformitate cu solicitarea de clarificări

Secțiunea Maturitatea proiectului a a fost revizuita prin notarea Decizia etapei de incadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Secțiunea Resurse materiale a fost revizuita in conformitate cu solicitarea de clarificări.

Secțiunea Buget- Câmp de intervenție” a fost modificata prin introducerea valoarii eligibila a proiectului repartizata pentru fiecare cod in parte aplicabil

Secțiunea Buget - Tip teritoriu a fost modificata prin selectarea codului „01-Mari zone urbane (densitate mare a populației >50000 de locuitori)"

Secțiunea Localizare proiect - au fost introduse informațiile privind imobilele cu nr. cadastrale 73652 si 84211.

Secțiunea Descrierea investiției - informațiile privind nr. de arbori a fost corelat cu informațiile din secțiunea Rezultate așteptate Secțiunea Buget - Activitati si cheltuieli a fost revizuita prin defalcarea separata a cheltuielii cu elaborarea expertizei tehnice si încadrarea acesteia in sub-categoria 44. De asemenea a fost revizuita si încadrarea cheltuielii privind elaborarea studiului de fezabilitate, din sub-categoria 43 in sub-categoria 44.

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire indicator


Unitate măsură


Valoare referință


Din care    Regiuni

Bărbați    dezvoltate


Regiuni mai puțin dezvoltate


Pasageri transportați in transportul public urban în România Emisii GES provenite din transportul rutier

Pasageri Mii tone echiv.

CO2/an

Indicatori prestabiliți de realizare

Denumire indicator

Unitate măsură

«nfă    Din care      Din care      Regiuni

Valoare țintă     Feme(       Bărbați     dezvoltate    deJ^rte

Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate

persoane

197,386.00

103446

93940

0

197386

Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat

operațiuni

1.00

0

1

| Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

3558557405

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii de finanțare aferen

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF, aferenta proiectului constând in: elaborare documentație tehnico- economica, faza SF, inclusiv a studiilor de teren si a expertizei tehnice, a documentației de avizare si elaborarea

cererii de finanțare aferenta obiectivului de investiție.

CPV:

79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe, 71242000-6 - Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

53,929.02         LEI

Tip procedură:

Licitație deschisă

Dată publicare procedură:

17 Iunie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

24 August 2018

Dată semnare contract:

13 Septembrie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

1646893996

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de management de proiect -codsmis 128418

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de management de proiect pentru proiectul de investiții prezent

CPV:

79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

339,864.00        LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Noiembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Noiembrie 2019

Dată semnare contract:

Noiembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

1599172065

Titlul achiziției:

Achiziția de servicii de auditare financiară a proiectului - cod smis 128418

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de auditare financiară a cheltuielilor intervenite pe parcursul proiectului depus pe POR 4.1.

CPV:

79212100-4 - Servicii de auditare financiară

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

39,984.00         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură;

Noiembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Noiembrie 2019

Dată semnare contract:

Noiembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

1803090979

Titlul achiziției:

Achiziția serviciilor de informare-publicitate și promovare - cod smis 128418

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de informare-publicitate pentru proiect ce rezultă din obligațiile beneficiarului, inclusiv promovarea activităților proiectului și conștientizarea populației cu privire la avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transport public local de călători

CPV:

79800000-2 - Servicii tipografice și servicii conexe

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

114,954.00        LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Noiembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Noiembrie 2019

Dată semnare contract:

Noiembrie 2019

Dată transmitere J O U F*

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

2063922976

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de elaborare a Proiectului tehnic + Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor - cod smis 128418

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de Servicii pentru elaborarea Proiectului Tehnic pentru execuția lucrărilor si furnizarea de Servicii de asistență tehnică pe parcursul derulării lucrărilor din partea proiectantului

CPV:

71242000-6 - Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

648,702.05        LEI

Tip procedură:

Licitație deschisă

Dată publicare procedură:

Noiembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Ianuarie 2020

Dată semnare contract:

Ianuarie 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

4113868973

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de verificare a Proiectului tehnic - cod smis 128418

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de Servicii pentru verificarea Proiectului Tehnic de către un verificator independent

CPV:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanță tehnică

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

29,108.42         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Noiembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Noiembrie 2019

Dată semnare contract:

Noiembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

3735951736

Titlul achiziției:

Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128418

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor inclusiv a organizării de șantier si a furnizării echipamente/utilaje prevăzute în cadrul proiectului

CPV:

34430000-0 - Biciclete, 30216200-8 - Cititoare de cârduri magnetice, 45000000-7 - Lucrări de construcții, 34928400-2 - Mobilier urban , 39151100-6 - Rastele

Tip contract:

Lucrări

Valoare contract:

16,011,698.53     LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Mai 2020

Dată publicare rezultat evaluare:

Septembrie 2020

Dată semnare contract:

Septembrie 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

3680452782

Titlul achiziției:

Achiziția serviciilor de supervizare - cod smis 128418

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de supervizare a lucrărilor

CPV:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:   182,967.25        LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:    Octombrie 2020

Dată publicare rezultat evaluare:    Octombrie 2021

Dată semnare contract:   Octombrie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

| Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr.

crt. Rol                           Nume persoană

 • 1 Manager de proiect               Fediuc Ionel

 • 2 Responsabil achiziții publice

 • 3 Responsabil financiar

 • 4 Responsabil tehnic

 • 5 Consilier juridic


Codul ocupației

242101 manager proiect

214946 expert achiziții publice

121125 manager financiar

214234 resPonsab*l tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

261103 consilier juridic


1.                         Rol:

Manager de proiect

Nume persoană:

Fediuc Ionel

Codul ocupației:

242101 manager proiect

Atribuții:

coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, colaborează cu prestatori/furnizori/executanti in vederea bunei desfășurări a proiectului, asigura gestionarea relației cu finanțatorul, precum si cu alte terte parti implicate in proiect, urmărește implementarea proiectului cu respectarea condițiilor tehnico-financiare si incadrarea in timp a activi ta tilor.

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

Nume/Prenume

Fediuc, Ionel

Data nașterii Cetățenie

13/11/1983

România

Educați»

Oct 2002 - Iun 2007

Inginer energetician

Universitatea Bacau, Facultatea de Energetica Industriala

Str. Calea Mărășești nr. 157, Municipiul Bacău, cod poștal 600115, județul Bacău, România

Experiență

Sep 2017-

Consilier Serviciul Drumuri Rețele si Iluminat

Primăria Municipiului Bacau

Str. Marasesti nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Coordonare si urmărire contract de servicii de intretinere si mentenanta iluminat public

Asistent manager implementare proiect "Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Bacau”

Responsabil urmărire contract “Servicii pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza SF si a cererilor de finanțare pentru cele 9 obiective/proiecte care fac parte din P. M.U.D. si sunt prevzute n Documentul Justificativ pentru finanțare prin Fonduri Structurale și de Investiții Europene (DJ FESi) și finanțate prin Axa prioritar 4, Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020”

Responsabil întocmiri si rezolvări dosare de dauna in cadrul SIP Bacau

Competența

Aptitudini organizationale si competente

- cunoștințe aprofundate electrotehnica, termoenergetica, desene tehnice, mecanica, măsurări electrice, informatizarea proceselor, statii si posturi de transformare, dispecerizarea proceselor energetice, optimizarea proceselor energetice, automatizări si protecții linii electrice, funcționarea echipamentelor din statii.

Competente profesionale

- Analiza și optimizarea energetică a sistemelor termoenergetice

 • •         - Optimizarea regimurilor, schemelor și acțiunilor de mentenanță a stațiilor și

 • •          - Studii asupra fiabilității instalațiilor energetice și sistemelor energetice

 • •         - Cercetări privind procesele de ardere și reducerea emisiilor poluante

 • •         - Modelarea proceselor energetice

 • •         - Cercetări privind comanda optimală a sistemelor de acționare electrică

 • •          - Automatizări si protecții electrice in statii si posturi

 • •          - Analiza rețelelor electrice.

Aptitudini in folosirea

calculatorului

Operare Windows,

Limbaje de programare: C++

Aplicații: Microsoft Offiice, Adobe, CorelDraw, Photoshop, Dialux, Calculux, Outlook Express, Auto Cad

Limbi străine cunoscute

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nivel2

B1 - Utilizator independent nivel 1

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nivel2

2.


Rol:    Responsabil achiziții publice

Nume persoană:

Codul ocupației:


214946 expert achiziții publice

Atribuții; -         Verifica documentația de atribuire întocmită pentru achizițiile realizate în cadrul

proiectului;

Organizează, lanseaza si realizează procedurile de atribuire;

Urmărește derularea procedurilor de achiziție publică;

Verifica contractele de achiziție întocmite înainte de urmarea circuitelor de semnare.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată


Experiență solicitată

Competențe solicitate


Studii de specialitate: studii superioare - 3 ani

Perfecționări (specializări): - cursuri de perfecționare în domeniul achiziții publice - 0 ani

Experiență în domeniul achizițiilor publice - 3 ani

abilități bune de organizare, rezolvare de probleme și raționament spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală

abilități de management al timpului și al resurselor capacitate de a respecta termene limită atenție la detalii

abilități de muncă în echipă, cât și individual

rezistență la stres

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

Curriculum vitae

3.                        Rol:

Nume persoană:

Codul ocupației:

Responsabil financiar

121125 manager financiar

Atribuții:

• Monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului și înregistrarea acestora în evidențele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului primite de la managerul de proiect;

 • - asigură respectarea regulilor financiare ale finanțatorului;

 • - furnizează datele relevante pentru realizarea rapoartelor financiare periodice (din cadrul rapoartelor de progres),

 • - răspunde de virarea la termen și în condițiile legii a taxelor și impozitelor, răspunde de recuperarea TVA aferent cheltuielilor proiectului

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare economice - 3 ani cursuri de management financiar - 0 ani

Experiență solicitată

Experiența in domeniul vizat - 3 ani

Competențe solicitate

spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală capacități organizatorice și planificare a activităților și operațiunilor atenție deosebită la detalii

abilități de management al timpului și al resurselor capacitatea de a lua decizii în situații limită abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres asumarea responsabilităților corectitudine

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B1 - Utilizator independent nivel 1

B1 - Utilizator independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivel!

Curriculum vitae

4.                        Rol:

Responsabil tehnic

Nume persoană:

Codul ocupației:

214234 responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

Atribuții:

verifică documentația de specialitate întocmită pentru atribuire execuție lucrări; colaborează cu proiectantul în vederea obținerii autorizației de construire;

evaluează ofertele pentru execuția de lucrări și dirigenție de șantier în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor;

monitorizează lucrările și informează coordonatorul de proiect asupra stadiului execuției acestora;

verifică datele tehnice cuprinse în rapoartele de progres;

verifică progresul și realitatea lucrărilor în teren;

verifică întocmirea cărții tehnice a construcției.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare tehnice - 3 ani

Experiență solicitată


Competențe solicitate


Experiența in domeniul vizat - 3 ani

spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală capacități organizatorice și planificare a activităților și operațiunilor atenție deosebită la detalii

abilități de management al timpului și al resurselor capacitatea de a lua decizii în situații limită abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres asumarea responsabilităților corectitudine

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunțe

B1 - Utilizator independent nivel!

Bl - Utilizator independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivel!

Curriculum vitae

5.                        Rol:    Consilier juridic

Nume persoană:

Codul ocupației: 261103 consilier juridic

Atribuții:

urmărește întocmirea rapoartelor interne la termen, în vederea identificării progreselor înregistrate cât și a identificării problemelor apărute din punct de vedere juridic și aplicarea la timp a corecțiilor necesare:

participă la ședințele periodice ale echipei de proiect;

asigură consultanță și îndrumare juridică în vederea elaborarării planurilor multianuale de investiții și a bugetelor pe programe realizate în cadrul proiectului;

participă în procesul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice din cadrul proiectului;

asigură consultanță și îndrumare juridică în achizițiile publice din cadrul proiectului;

asigură rezolvarea la termenul stabilit al neconformităților semnalate de auditorul intern sau din exterior;

participă la elaborarea rapoartelor către autoritatea contractantă

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată


Studii superioare in domeniul vizat - 3 ani

Cursuri de perfecționare în domeniul achiziții publice - 0 ani

Experiență solicitată

Experiență în domeniul vizat - 3 ani

Competențe solicitate

abilități bune de organizare, rezolvare de probleme și raționament spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală

abilități de management al timpului și al resurselor capacitate de a respecta termene limită atenție la detalii

abilități de muncă în echipă, cât și individual

rezistență la stres

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

Curriculum vitae

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

Municipiul Bacău

Adresa:Strada Calea Mărășești nr. 6, Localitatea: Municipiul Bacău. Cod poștal: Județul: Bacău, Țara: România

Resursă

Cantitate

Partener

Spațiu pentru implementare

2 birouri

UAT MUNICIPIUL BACĂU

PC-uri

6 buc

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Imprimanta multifuncționala

1 buc

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Loc. Bacau, Str. Chimiei (parțial), jud. Bacau

2105 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr cad. 85052

suprafața din acte 26.957 mp suprafața măsurată 2.105 mp

Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de Consiliul local al Mun. Bacau

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Loc Bacau, Bd. Republicii (parțial), jud. Bacau                    38128 mp

Nr cad 85265

Suprafața din acte 76.403 mp

Suprafața măsurată 38.128 mp

Act administrativ nr. 29/31.01.2019 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau

Resursă                            Cantitate                        Partener

Loc. Bacau, Alee acces Str. Republicii (Biserica Sf. Dumitru) -Pasaj Letea, jud. Bacau

Nr cad. 85187- suprafața 1.351 mp

Act administrativ nr. 29/31.01.2019 emis de Consiliul Local al Mun. Bacau

1351 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Loc. Bacau, Str. Bicaz, Jud. Bacau

236 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr. cad. 85137 -suprafața 236 mp

Act administrativ nr. 203 din 08.01.2019 emis de Primăria mun. Bacau/ Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de Consiliul local al mun. Bacau

Loc. Bacau, Sta'. Letea, jud. Bacau (Parcare acces pasaj Letea)

874 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr. cad 85195- suprafața 874 mp

Act administrativ nr. 29/31.01.2019 emis de Consiliul local al Mun. Bacau

Loc. Bacau, Str. Bucegi, nr. 113, jud Bacau (Pasaj Lelea -acces dinspre str. Bicaz)

64 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr. cad. 65372 -suprafața 64 mp

Act administrativ nr. 297 din 31.08.2010 emis de Consiliul local Bacau

Loc. Bacau, Str. Garofrtei, jud. Bacau (Pasaj Letea - acces dinspre str. Garofitei)

353 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr cad 85254- C1

Suprafața pasaj subteran: 353 mp - desfășurată (129 mp -surafata construita la sol)

Act administrativ nr. 38/19.02.2019 emis de Consiliul local al mun. Bacau

Loc Bacau, Str. Garofitei, Jud. Bacau

2184 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr cad 85136 - suprafața 2.184 mp

Act administrativ 22/31.01.2018 emis de Consiliul local al mun. Bacau

Loc Bacau, Str. Garofitei (Alee acces Str. Milcov), județul Bacau

Nr cad 85219 -suprafața 1.324 mp

Act administrativ 29/31.01.2019 emis de Consiliul Local al municipiului Bacau

Loc. Bacau, Alee acces Calea Marasesti - str. Garofitei, jud. Bacau

1324 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

925 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nrcad 85186-suprafața 925 mp

Act administrativ 29/31.01.2019 emis de Consiliul local al mun. Bacau

Loc. Bacau, Str. Letea (parțial), jud. Bacau

3190 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr cad. 85266 - suprafața 3.190 mp

Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de Coniliul local al mun. Bacau / Act. administrativ nr. 203 din 08.01.2019 emis de Primăria mun. Bacau

Loc. Bacau, Calea Marasesti, jud. Bacau

57300 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr cad. 85257 -suprafața 57.300 mp

Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de Consiliul Local al Mun. Bacau

Loc. Bacau, Str. Erou Ciprian Pintea, jud. Bacau

8518 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nrcad. 85231 - suprafața 8.518 mp

Act normativ 1347/27.12.2001 emis de Guvernul României

Loc. Bacau, Bd. 9 Mai (parțial), jud. Bacau

31080 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr. cad. 85182

Suprafața din acte 39.577 mp Suprafața măsurată 31.080 mp

Resursă

Cantitate

Partener

Act administrativ nr. 29 din 31/01/2019 emis de Consiliul local al mun. Bacau

Loc. Bacau, Bd. Nicolae Balcescu, jud. Bacau

17996 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr cad. 85207 -suprafața 17.996 mp

Act administrativ nr. 29/31.01.2019 emis de Consiliul local ai mun. Bacau

Loc. Bacau, Sens giratoriu Ștefan cel Mare - str. George Bacovia - Mihai! Kogalniceanu - Unirii - Nicolae Balcescu, jud. Bacau

498 mp

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr. cad. 85223 -C1 - suprafața 498 mp

Act administrativ nr. 29/31.01.2019 emis de Consiliul local al Mun. Bacau

Loc. Bacau, Strada Nicolae Balcescu, jud. Bacau

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr. cad. 73652 - suprafața 6.366 mp

Act administrativ nr. 354/29.11.2013 emis de Consiliul local al Mun. Bacau

Loc. Bacau. Strada Aeroportului, jud. Bacau

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Nr. cad. 84211 - suprafața 13.235 mp

Act administrativ nr. dispoziție nr. 1015, din 26/03/2018 emis de PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

Activități previzionate

Activitate: Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Subactivități

1.1 Achiziție servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza sf, inclusiv a studiilor de teren si a expertizei tehnice, elaborarea documentațiilor de avizare, inclusiv elaborarea cererii de finanțare, derularea procedurii de achiziție si incheierea contractului de prestări servicii.

17 Iunie 2018 - 24 August 2018


Scopul acestei subactivitati a fost pregătirea, demararea si finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de elaborare documentație tehnico- economica, faza SF, inclusiv a studiilor de teren si a documentației de avizare. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de licitație deschisa -on-line. A fost încheiat, de către solicitant, un contract de prestări servicii după cum urmeaza: - Contractul nr. 69475/13.09.2018 avand ca obiect elaborarea documentației tehnico economice aferenta proiectului constând in: studiu topografic, studiu geotehnic, expertiza tehnica, documentație tehnico-economica, elaborarea documentației necesare in vederea obținerii avizelor si acordurilor si studii specifice unde este cazul, inclusive elaborarea cererii de finanțare.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate previzionate


Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

  Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

  Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

  Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

  Valoare la începutul implementării proiectului - 0

  Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

  Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

  Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

  Scenariul „fără proiect”

  Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

  Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -253,580

  Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

  Scenariul „cu proiect”

  Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

  Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

  Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

  Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

  Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

  Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

  Scenariul „fără proiect”

  Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

  Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -16,530

  Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 16,530

  Scenariul „cu proiect”

  Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

  Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17,777

  Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

  Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivităti

2.1 Elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacău

Scopul acestei sub-activitati a fost elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, plan in care sunt fundamentate inclusiv proiectele/activitatile propuse la

3 August 2016 - 31 Mai 2017 finanțare prin Prioritatea de investiții 4e, OS 4.1 din POR 2014-2020.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate previzionale

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fâră proiect"

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseete pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -5.52 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

2.2 Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare

Scopul acestei subactivitati a fost elaborarea Studiului de fezabilitate asupra obiectivului proiectului, inclusiv studiile de teren si documentația de avizare necesare depunerii dosarului de finanțare in vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul axei POR 4.1. Documentația a fost realizata cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016 si in conformitate cu propunerea

13 Septembrie 2018 - Martie 2019 tehnica si financiara negociate pe SEAP, precum si in conformitate cu obligațiile asumate prin

UAT MUNICIPIUL BACĂU

contractul incheiat intre solicitant si prestator nr. 69475/13.09.2018.

In ceea ce privește studiul de trafic, scopul acestei subactivitati a fost elaborarea livrabilului necesar pentru depunerea proiectului de investiții, evaluarea situației existente, din punctul de vedere al facilităților existente precum și a structurii și particularităților cererii de transport existente; evaluarea indicatorilor de impact aferenți implementării proiectului, în special în ceea ce privește îmbunătățirea calității mediului urban prin reducerea emisiilor de echivalent CO2 din trafic.

Amplasamente

Rezultate previzionate Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr,, km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -16,530

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7,5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) 3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

2.3 Elaborarea cererii de finanțare și a     Scopul acestei subactivitati a fost elaborarea dosarului cererii de finanțare conform prevederilor

anexelor conform prevederilor Ghidului     specifice ale Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice si Condiții Generale, in formatul

Solicitantului                              prevăzut de Finanțator impreuna cu întocmirea anexelor cererii de Finanțare, precum si in

13 Septembrie 2018 - Martie 2019 conformitate cu obligațiile asumate prin contractul încheiat intre solicitant si prestator nr. 69475/13.09.2018.. A fost completat in MySmis formularul cererii de finanțare conform UAT MUNICIPIUL BACĂU indicațiilor aferente. Au fost completate si urcate in sistem documentele anexa la cererea de finanțare, conform prevederilor ghidului solicitantului.

Amplasamente

Rezultate previzionate Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare ia începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 253,680

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1 % (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

2.4 Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor aferente acestuia

13 Septembrie 2018 - Martie 2019

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Scopul acestei subactivitati a fost emiterea Certificatului de Urbanism si obținerea avizelor de principiu, in vederea realizării activităților propuse prin documentația tehnico- economica.

Ca urmare a depunerii cererilor de obținere avize/acorduri de către Municipiul Bacău, (acestea fiind insotite de memoriile de avizare a fost eliberat certificatul de urbanism pentru proiectul prezent si obtinuta Clasarea notificării din partea APM Bacău).

Amplasamente

Rezultate previzionate Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Suprafața traseelor/zonelor pietonafe/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/exti nse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) Ea nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată ia finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1 % (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Subactivități

3.1 întocmirea răspunsurilor in etapa de evaluare si selecție si contractarea proiectului

Pe perioada de evaluare a proiectului depus, echipa interna de proiect impreuna cu prestatorul de servicii de consultanta elaborare cerere de finanțare si proiectantul, responsabil cu elaborarea documentației tehnicoeconomice vor răspunde la eventuale solicitări de clarificări

Aprilie 2019 - Octombrie 2019 venite din partea din partea Finanțatorului, pe parcursul derulării perioadei de evaluare și

UAT MUNICIPIUL BACĂU

selecție.

De asemenea, in cazul aprobării proiectului la finanțare, solicitantul se obliga sa pregătească toate documentele necesare semnării contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.

Amplasamente

Rezultate previzionate

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat genera! așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Subactivități

 • 4.1 Achiziție servicii de Management de Dată fiind complexitatea investiției, Primăria Municipiului Bacău va extemaliza parțial serviciile Proiect                                   de managment de proiect în vederea asigurării implementării proiectului în bune condiții.

Noiembrie 2019 - Noiembrie 2019 Achiziționarea serviciilor de consultanță pentru managementul de proiect va fi activitatea de început pentru implementarea proiectului în vederea constituirii echipei de management mixte UAT MUNICIPIUL BACĂU necesare implementării investiției. Astfel, scopul acestei activitati este achiziția serviciilor de consultanta in management de proiect, suport pentru U1P Bacău, in vederea asigurării implementării proiectului in condiții optime.

Amplasamente

Rezultate previzionate Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,909.90

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonaie construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) Ea nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

 • 4.2 Achiziție servicii de informare si Având în vedere că proiectul se dorește a fi implementat prin intermediul fondurilor publicitate si promovare a obiectivului de   nerambursabile, una din activitățile obligatorii este informarea și publicitate. în acest sens,

investiție                                   Primăria Municipiului Bacău, va demara o procedură pentru atribuirea unui contract de servicii

Noiembrie 2019 - Noiembrie 2019 de informare-publidtate si promovare. De asemenea, pe lângă serviciile de informare și publicitate obligatorii, contractul va avea ca obiect și servicii de promovare a obiectivului de UAT MUNICIPIUL BACĂU investiție, respectiv a proiectului.

Amplasamente

Rezultate previzionate


Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de senă (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1 % (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

 • 4.3 Achiziție servicii de auditare financiara Având în vedere complexitatea investiției, este necesară achizionarea serviciilor de auditare a proiectului                                   financiară, pentru verificarea eligibilității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor realizate

Noiembrie 2019 - Noiembrie 2019 prin proiect.

Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii UAT MUNICIPIUL BACĂU de achiziție a serviciilor de auditare financiara.

Amplasamente

Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) Ea nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1 % (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pislelui/traseelor de biciclete corislruite/rriodernizate/exlinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

4.4 Achiziție servicii elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

în vederea demarării lucrărilor la obiectivul de investiție, este necesara achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, document în baza caruia se vor realiza lucrările de construcție.

Noiembrie 2019 - Ianuarie 2020 Contractul de servicii elaborare proiect tehnic va include si serviciile de asistena tehnica din

UAT MUNICIPIUL BACĂU

partea proiectantului, având în vedere ca, în conformitate cu prevederile legislative în domeniul construcțiilor proiectantul trebuie sa ofere beneficiarului asistenta pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, în vederea asigurării ca acestea respecta proiectul tehnic sau pentru modificarea proiectului tehnic în funcție de situația de pe teren

Amplasamente

Rezultate previzionate

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1 % (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

4.5 Achiziție servicii de verificare proiect Odata elaborat proiectul tehnic, conform legislaiei în vigoare, acesta trebuie verificat din punct tehnic                                    de vedere tehnic de către un verificator independent

Noiembrie 2019 - Noiembrie 2019 Astfel, scopul acestei activitati este achiziția serviciilor de specialitate pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic elaborat de prestatorul desemnat in urma procedurii de achiziție, acestea UAT MUNICIPIUL BACĂU fiind necesare pentru validarea corectitudinii întocmirii PT-ului, in conformitate cu prevederile legislative in domeniu.

Amplasamente

Rezultate previzlonate Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare ia începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistei e/tra se ele pentru biciclete construite/modemizate/exti nse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2020)- 1G,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

4.6 Achiziție servicii de supervizare lucrări

August 2020 - Septembrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU


în conformitate cu prevederile legislative în domeniul construciilor, este obligatorie achiziionarea serviciilor de supervizare lucrări, pentru a se asigura ca lucrările se vor face cu respectarea normelor legislative.

Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de supervizare lucrări.

Amplasamente


Rezultate previzionate


Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,909.90

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) -17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/exti nse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-253,580

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

4.7 Achiziție lucrări de execuție, inclusiv organizare de șantier, livrare si instalare echipamente/dotari aferente

Pentru realizarea investiției este necesara încheierea unui contract de execuție lucrări de construcție in infrastructura în baza caruia se vor realiza toate lucrările necesare, asa cum au fost ele previzionate in documentația tehnico- economica.

Mai 2020 - Septembrie 2020 Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor.

UAT MUNICIPIUL BACĂU Contractul de execuție lucrări va cuprinde si activitatea de livrare si instalare a echipamentelor si dotărilor necesare funcționarii optime a investiției.

Amplasamente

Rezultate previzionate Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariu! „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1 % (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modem izate/exti nse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv or 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Activitate: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Subactivități

5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat


Februarie 2020 - Aprilie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU


în conformitate cu normele legislative în vigoare este necesara elaborarea proiectului tehnic, documentul de baza pentru demararea activitaii de execuție a lucrărilor de construcție. Proiectul tehnic va fi elaborat de către prestatorul desemnat în urma procedurii de achiziție derulata de primăria Municipiului Bacău.

Scopul acestei subactivitati este realizarea Proiectului de tehnic de execuție aferent realizării lucrărilor de construcție pentru atingerea obiectivelor proiectului

Amplasamente

Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Rezultate previzionate

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1 % (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-253,580

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1 % (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 16,530

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactlvități

6.1 Organizarea șantierului

Scopul acestei subactivitati este organizarea lucrărilor de amenajare a șantierului, impusa de acțiunea particularităților lucrărilor de executat. Organizarea șantierului solicita, de fiecare data,

Octombrie 2020 - Octombrie 2020 rezolvarea unor probleme care se refera la asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza.

UAT MUNICIPIUL BACĂU Astfel este necesara crearea unor spatii (administrative, pentru asigurarea condițiilor de viata, de depozitare a materialelor etc.). Aceste activitati vor fi intreprinse in proiect in baza legislației in vigoare ținând seama de specificul activităților

Amplasamente

Rezultate previzionate Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și Activitatea presupune executarea tuturor lucrărilor asa cum au fost prevăzute in proiectul livrarea/instalarea echipamentelor         tehnic, respectiv amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și

Octombrie 2020 - Septembrie 2021 ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționarii optime a investiției.

UAT MUNICIPIUL BACĂU Investiția cuprinde următoarele componente/străzi:

 • •         Componenta I:

Calea Mărășești (între Str. 9 Mai - Str. Erou Ciprian Pintea) - cale separată;

 • •         Componenta II:

Calea Mărășești (între Str. Erou Ciprian Pintea - Pasaj Letea) - pistă trotuar; Calea Republicii (între Pasaj Letea - Str. Aeroportului), pistă trotuar;

 • •          Componenta III:

Pasaj Letea - dedicat deplasărilor nemotorizate (biciclete și deplasări pietonale);

Amplasamente

Rezultate previzionate Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-253,580

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivități

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Ulterior predării si recepionarii proiectului tehnic, acesta va fi verificat si aprobat de către un verificator atestat. Scopul acestei activitati consta in verificarea de către un specialist


Aprilie 2020 - Aprilie 2020 independent, autorizat MLPTL a proiectului tehnic ce sta la baza execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului proiect, in vederea asigurării faptului ca acesta este conform cu legislația in UAT MUNICIPIUL BACĂU vigoare. Rezultatul acestei activitati este aprobarea tehnica a PT-ului.

Amplasamente


7.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor


Octombrie 2020 - Octombrie 2021


Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului se va desfasura pe întreaga perioada de execuție a lucrărilor si vizeaza verificarea modului în care constructorul executa investiția, precum si verificarea, reproiectarea si corectarea defectelor, greșelilor de proiectare constatate.

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:


Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare Ia începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare;

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022),


7.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirigentie de șantier)

Octombrie 2020 - Octombrie 2021

HAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


respectiv cu 11.1 % (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului * 0.00236 kmp


Activitatea de supervizare a lucrărilor presupune verificarea si avizarea proiectului de organizare de șantier, coordonarea activitatii antreprenorului general cu ale celorlalți contractori de specialitate/furnizori de servicii, controlul execuiei lucrărilor de către antreprenorul general, întocmirea tuturor documentelor privind derularea lucrărilor.


Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modem izate/exti nse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18.612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Activitate: Activitatoa 8: Auditorca financiara a proiectului

Subactivități

8.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului

Februarie 2020 - Octombrie 2021

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Obiectivul auditarii financiare este verificarea de către auditor a faptului ca sumele (cheltuielile) solicitate in cererile de rambursare intermediare si finala, pentru activitaile finanțate de contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) si eligibile.

Ca urmare a auditarii financiare a proiectului, auditorul extern va întocmi si transmite către beneficiar Raportul privind constatările de facto cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanare.

Amplasamente

Rezultate previzionale


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,909.90

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Activitate: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Subactivități

9.1 Realizarea activitatilor obligatorii de informare si publicitate, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului

Noiembrie 2019 - Octombrie 2021

UAT MUNICIPIUL BACĂU


în conformitate cu cerinele regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilități contribuției comunitare la proiect, ulterior semnării contractului de finanare se vor implementa următoarele masuri ol igatorii de informare si publicitate:

 • - Realizarea si publicarea anunțului de presa demarare proiect

 • - Realizarea si montarea panourilor temporare

 • - Realizarea si montarea de placi permanente

 • - Realizarea si etichetarea mijloacelor fixa achizitonate cu autocolante/placute

 • - Realizarea si publicarea anunțului de presa finalizare proiect

Amplasamente

Rezultate previzionate


Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată Ea finalul implementării proiectului -5.52 km Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60 Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 16,530

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

9.2 Realizarea activităților de promovare a obiectivului de investiție

Ianuarie 2021 - Septembrie 2021


Campaniile de promovare se vor derula pe perioada de implementare a proiectului si vor consta in distribuirea de afișe publicitare, de broșuri si pliante, spot-uri audio/TV, harți cu trasee de transport public si moduri nemotorizate de transport.

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Lungimea pisteior/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1 % (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/exti nse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-253,580

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate:

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

Subactivități

10.1 Managementul proiectului in          Unitatea de implementare a proiectului (din partea solicitantului) si echipa externa din partea

conformitate cu prevederile contractului de firmei de consultanta în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării finanțare

Decembrie 2019 - Octombrie 2021


UAT MUNICIPIUL BACĂU


modului de derulare a contractelor încheiate în cadrul proiectului si pentru remedierea oricărei probleme ce poate aparea în implementarea acestora.

Echipa interna de management de proiect (din partea solicitantului) si echipa externa din partea firmei de consultanta în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării modului de derulare a contractelor încheiate în cadrui proiectului si pentru remedierea oricărei probleme ce poate aparea în implementarea acestora.

Echipa de consultanta împreuna cu echipa interna de proiect vor colabora în vederea monitorizării modului de implementare a proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Se va asigura raportarea trimestriala a progresului înregistrat si realizarea raportului final. în contextul acestei activitati vor fi consemnate rezultatele intermediare si finale obținute în cadrul proiectului, din punct de vedere tehnic, financiar si administrativ.

Aceste documente vor fi pregătite de către echipa externa de proiect si transmise către solicitant si supuse aprobării acestuia, în intervalul prevăzut de finanator în contractul de finanțare.

întocmirea cererilor de rambursare/cererilor de plata - Se va asigura pregătirea documentațiilor necesare depunerii cererilor de rambursare în conformitate cu graficul de rambursare stabilit prin contractul de finanare si supunerea documentelor în vederea aprobării solicitantului, pe tot parcursul implementării proiectului.

In cazul in care se va opta pentru utilizarea mecanismului cererilor de plata se vor întocmi documentațiile necesare in vederea depunerii cererilor de plata si de asemenea aceste documente vor fi supuse aprobării echipei de management intern a proiectului.

Amplasamente


Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/exti nse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 16,530

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-16,530

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -16,530

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17,777

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18,612

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 7.5% (1,247 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12.6% (2,082 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1186 buc

Rezultat generai așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,701.70

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -3,909.90

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 3,193.60

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 3,476.50

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-3,700.80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,2 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,1 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.00236 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 5.52 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 253,580

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 253,580

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -276,023

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 281,759

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1 % (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

DURATA PROIECTULUI: 63 luni

BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.2 Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiillor de teren pentru obiectivul de investiție, a studiul de trafic pentru aria de intervenție proiectului

Achiziție:Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor ._____teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii

ID dosar achizrțre.^ finanțare gferen

3558557405

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

8,000.00

Valoare totală [LEI]

9,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,520.00

Valoare TVA [LEI]

1,520.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

8,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

190.40

TVA eligibil [LEI]

1,520.00

Public [LEI]

9,520.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,329.60

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor privind elaborarea studiiilor de teren (geotehic, topografic, de trafic) si a expertizei tehnice pentru obiectivul de

investiție aferent proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.2 Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

elaborarea documentațiilor de avizare

Achiziție:Achiziție servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor ir»          u        teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii

ID dosar achrzrțre.^ f|nanțare aferen

3558557405

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,000.00

Valoare totală [LEI]

2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,380.00

Valoare TVA [LEI]

380.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

47.60

TVA eligibil [LEI]

380.00

Public [LEI]

2,380.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,332.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru piața serviciilor privind elaborarea memorii'or necesare in vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor necesare pentru obiectivul de investiție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul Generai, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.2 Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentației tehnico-economice necesare realizării investiției, faza Studiu de fezabiliate

Achiziție:Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor in rincar arhiyitin-1'® *eren' expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclușive elaborarea cererii iu dosar acniziție.^ flnar|țare aferen 3558557405

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

13,750.00

Valoare totală [LEI]

16,362.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

13,750.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

16,362.50

Valoare TVA [1_EI]

2,612.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

13,750.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

327.25

TVA eligibil [LEI]

2,612.50

Public [LEI]

16.362.50

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

16,035.25

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.2 Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială e!igibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborarea expertizei tehnice pentru obiectivul de investiție

Achiziție:Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor in                    teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii

ID dosar achtztțte.^ fi(lanțare aferen

3558557405

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1,875.00

Valoare totală [LEI]

2,231.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,875.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,231.25

Valoare TVA [LEI]

356.25

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,875.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

44.62

TVA eligibil [LEI]

356.25

Public [LEI]

2,231.25

Neeligibil [LEI]                0.00

TVA Neeligibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Nerambursabil [LEI]


2,186.63


Justificarea cheltuielii


cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor privind elaborarea expertizei tehnice pentru obiectivul de investiție


Documente justificative


Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.3 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță


Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanțare


Achiziție:Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor


ID dosar achiziție


.de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii 'de finanțare aferen

3558557405


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare TVA [LEI]

3,741.77

Eligibil [LEI]

19,693.50

TVA eligibil [LEI]

3,741.77

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

23,435.27

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,435.27

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

468.71

Public [LEI]

23,435.27

Nerambursabil [LEI]

22,966.56


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a cererii de finanțare aferenta obiectivului de investiție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Subactivitatea: 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborarea proiectului tehnic in vederea realizării investiției prevăzută prin proiect

Achiziție:Achiziție servicii de elaborare a Proiectului tehnic + Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea m h              proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor - cod smis 128418

iu aosar acniziție.7nfioa99Q7fi

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

489,217.23

Valoare totală [LEI]

582,168.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

489,217.23

Valoare totală eligibilă [LEI]

582,168.50

Valoare TVA [LEI]

92,951.27

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

489,217.23

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

11,643.37

TVA eligibil [LEI]


92,951.27


Neeligibil [LEI]                0.00

TVA Neeligibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]


582,168.50

570,525.13


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, in baza carora se vor executa lucrările de construcție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Subactivitatea: 5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare șt inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea proiectului tehnic de către un verificator independent, autorizat

Achiziție:Achiziție servicii de verificare a Proiectului tehnic -codsmis 128418

ID dosar achiziție:4113868973

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

24,460.86

Valoare totală [LEI]

29,108.42

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

24,460.86

Valoare totală eligibilă [LEI]

29,108.42

Valoare TVA [LEI]

4,647.56

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

24,460.86

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

582.17

TVA eligibil [LEI]

4,647.56

Public [LEI]

29,108.42

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

28,526.25

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128418

ID dosar achiziție:3735951736

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

163,620.81

Valoare totală [LEI]

194,708.76

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

163,620.81

Valoare totală eligibilă [LEI]

194,708.76

Valoare TVA [LEI]

31,087.95

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

163,620.81

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

3,894.18

TVA eligibil [LEI]

Neeligibil [LEI]

TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


31,087.95

0.00

0.00


Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]


194,708.76

190,814.58


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru organizarea lucrărilor de amenajare a șantierului, impusa de acțiunea particularităților lucrărilor de executat

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128418

ID dosar achiziție:3735951736

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

18,180.09

Valoare totală [LEI]

21,634.31

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,180.09

Valoare totală eligibilă [LEI]

21,634.31

Valoare TVA [LEI]

3,454.22

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

18,180.09

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

432.69

TVA eligibil [LEI]

3,454.22

Public [LEI]

21,634.31

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

21,201.62

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru obținerea autorizației de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de șantier, întreruperea temporara a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, costul energiei electrice si al apei consumate în incinta organizații de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, paza șantierului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128418

ID dosar achiziție:3735951736

Tip cheltuială: Cheltuială directă


Cantitate:


1 buc


Preț unitar (fără TVA) [LEI]

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

Valoare TVA [LEI]


259,813.04

259,813.04

49,364.48


Valoare totală [LEI]

Valoare totală eligibilă [LEI]

Valoare totală neeligibilă [LEI]


309,177.52

309,177.52

0.00


Eligibil [LEI]


259,813.04


Contribuția proprie eligibilă [LEI]


6,183.55


TVA eligibil [LEI]

Neeligibil [LEI]

TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


49,364.48

0.00

0.00


Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]


309,177.52

302,993.97


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor ce se vor realiza pentru fundații micropolit metalic forat, transport rutier al pământului sau molozului, transportul materialelor cu lopata, profil pentru cable, cale, cap terminal, turnarea betonului etc.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor do construcție și amplasarca/instelarca echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128418

ID dosar achiziție:3735951736

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

35,700.00

Valoare totală [LEI]

42,483.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,700.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

42,483.00

Valoare TVA [LEI]

6,783.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

35,700.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

849.66

TVA eligibil [LEI]

6,783.00

Public [LEI]

42,483.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

41,633.34

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuielile sunt necesare pentru plățile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Realizarea lucrărilor: terasamente pentru OB 1. Bd Republicii, OB 2 Calea MArasesti, OB 3 Bd. Nicolae Balcescu si lucrări de arhitectura si instalații pentru OB 4 PAsaj Letea

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128418

ID dosar achiziție:3735951736

Tip cheltuială: Cheltuială directă

Cantitate:

Valoare totală [LEI]

Valoare totală eligibilă [LEI]


1 buc

8,340,384.43

8,340,384.43


Preț unitar (fără TVA) [LEI]       7,008,726.41

Valoare totală (fără TVA) [LEI]      7,008,726.41

Valoare TVA [LEI]

1,331,658.02

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,008,726.41

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

166,807.69

TVA eligibil [LEI]

1,331,658.02

Public [LEI]

8,340,384.43

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,173,576.74

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor asupra obiectelor de investiție, după cum urmeaza: terasamente pentru OB 1. Bd Republicii, OB 2 Calea MArasesti, OB 3 Bd. Nicolae Balcescu si lucrări de arhitectura si instalații pentru OB 4 PAsaj Letea

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și ampiasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Montajul aferent echipamentelor ce vor fi instalate in cadrul obiectelor de investiție,

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128418

ID dosar achiziție:3735951736

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

227,609.79

Valoare totală [LEI]

270,855.65

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

227,609.79

Valoare totală eligibilă [LEI]

270,855.65

Valoare TVA [LEI]

43,245.86

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

227,609.79

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

5,417.11

TVA eligibil [LEI]

43,245.86

Public [LEI]

270,855.65

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

265,438.54

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă montajul aferent echipamentelor ce vor fi instalate in cadrul obiectelor de investiție,

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și ampiasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Amplasarea si instalarea echipamentelor aferente celor 4 obiective, respectiv: OB1. Bd. Republicii (banei), OB2. Calea Marasesti (banei, biciclete, coșuri de gunoi, rasteluri de biciclete); OB3. Bd. Nicolae Balcescu (rasteluri biciclete, coșuri de gunoi), OB4. Pasaj Letea (parcare, biciclete)

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128418

ID dosar achiziție:3735951736

Tip cheltuială: Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI] 5,741,558.71


Cantitate:

Valoare totală [LEI]


1 buc


,832,454.86


Valoare totală (fără TVA) (LEI)

Valoare TVA [LEI]

Eligibil [LEI]

TVA eligibil [LEI]

Neeligibil [LEI]

TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


 • 5.741.558.71

1,090,896.15

 • 5.741.558.71

1,090,896.15

0.00

0.00


Valoare totală eligibilă [LEI]

Valoare totală neeligibilă [LEI] Contribuția proprie eligibilă [LEI]


Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]


6,832,454.86

0.00

136,649.10


6,832,454.86

6,695,805.76


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata utilajelor, echipamentelor care necesita montaj, respectiv pentru: OB1. Bd. Republicii (banei), OB2.

Calea Marasesti (banei, biciclete, coșuri de gunoi, rasteluri de biciclete); OB3. Bd. Nicolae Balcescu (rasteluri biciclete, coșuri de gunoi), OB4. Pasaj Letea (parcare, biciclete)

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactrvitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă valoarea controlul calitatii lucrărilor de construcții; ISC; CSC, necesare investiției de baza, ce intra in atribuțiile Beneficiarului/Solicitantului la finanțare

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

84,650.17

Valoare totală [LEI]

84,650.17

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

84,650.17

Valoare totală eligibilă [LEI]

84,650.17

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

84,650.17

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,693.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

84,650.17

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

82,957.17

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata Cotei aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții; Cotei aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții; Cotei aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă valoarea taxelor pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

90,845.26

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

90,845.26

Valoare TVA [LEI]

17,260.60

Eligibil [LEI]

90,845.26

TVA eligibil [LEI]

17,260.60

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat.


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

108,105.86

Valoare totală eligibilă [LEI]

108,105.86

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,162.12

Public [LEI]

108,105.86

Nerambursabil [LEI]

105,943.74


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata taxelor pentru acorduri, avize conforme și autonzația de construire/desfimțare

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor, serviciilor sau utilajelor/echipamentelor/dotarilor care pot aparea pe parcursul implementării proiectului si care nu pot fi estimate la acest moment avand in vedere complexitatea investiției.

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

75,318.49

Valoare totală [LEI]

89,629.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

75,318.49

Valoare totală eligibilă [LEI]

89,629.00

Valoare TVA [LEI]

14,310.51

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

75,318.49

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,792.58

TVA eligibil [LEI]

14,310.51

Public [LEI]

89,629.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

87,836.42

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru asigurarea sumelor necesare in cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitatea: 7.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor

Achiziție:Achiziție servicii de elaborare a Proiectului tehnic + Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea

... .__     .. ... proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor - cod smis 128418

ID dosar achiziție.20g3g22976

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

55,910.55

Valoare totală [LEI]

66,533.55

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

55,910.55

Valoare totală eligibilă [LEI]

66,533.55

Valoare TVA [LEI]

10,623.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

55,910.55

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,330.68

TVA eligibil [LEI]

10,623.00

Public [LEI]

66,533.55

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

65,202.87

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subact ivita tea: 7.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirigentie de șantier)

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Supervizarea lucrărilor de către inginer

Achiziție: Achiziția serviciilor de supervizare - cod smis 128418

ID dosar achiziție:3680452782

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

153,753.99

Valoare totală [LEI]

182,967.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

153,753.99

Valoare totală eligibilă [LEI]

182,967.25

Valoare TVA [LEI]

29,213.26

Valoare totală neeiigibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

153,753.99

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

3,659.34

TVA eligibil [LEI]

29,213.26

Public [LEI]

182,967.25

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

179,307.91

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de dirigentie de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Subactivitatea: 8.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă contravaloarea activitatilor de auditare financiara a cheltuielilor si întocmirea rapoartelor de audit financiar

Achiziție:Achiziția de servicii de auditare financiară a proiectului - cod smis 128418

ID dosar achiziție:1599172065

Tip cheltuială: Cheltuială directă


Cantitate:


8 buc


Preț unitar (fără TVA) [LEI]

4,200.00

Valoare totală [LEI]

39,984.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

39,984.00

Valoare TVA [LEI]

6,384.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

33,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

799.68

TVA eligibil [LEI]

6,384.00

Public [LEI]

39,984.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

39,184.32

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata a 8 rapoarte de audit previzionate a se realiza in cadrul proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publici ta te si promovare a obiectivului de investiții

Subactivitatea: 9.1 Realizarea activitatilor obligatorii de informare si publicitate, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de informare-publicitate obligatorii in conformitate cu Ghidul Solicitantului- Realizarea si publicarea anunțului de presa demarare proiect - Realizarea si montarea panourilor temporare - Realizarea si montarea plăcutelor metalice pe partea cea mai vizibilă, pentru public, a autobuzelor - Realizarea si montarea de placi permanente - Realizarea si publicarea anunțului de presa finalizare proiect

Achiziție:Achiziția serviciilor de informare-publicitate și promovare - cod smis 128418

ID dosar achiziție:1803090979

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală [LEI]

14,994.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,994.00

Valoare TVA [LEI]

2,394.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

299.88

TVA eligibil [LEI]

2,394.00

Public [LEI]

14,994.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,694.12

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea tuturor masurilor de informare si publicitate ce rezulta din obligațiile beneficiarului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Subactivitatea: 9.2 Realizarea activitatilor de promovare a obiectivului de investiție

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de promovare aferente obiectivului de investiție

Achiziție: Achiziția serviciilor de informare-publicitate și promovare - cod smis 128418

ID dosar achiziție: 1803090979

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală [LEI]

99,960.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

99,960.00

Valoare TVA [LEI]

15,960.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

84,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,999.20

TVA eligibil [LEI]

15,960.00

Public [LEI]

99,960.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

97,960.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea masurilor de promovare aferente obiectivului de investiție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

Subactivitatea: 10.1 Managementul proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă plata serviciilor de consultanta in managementul proiectului, respectiv in implementarea proiectului (realizarea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, monitorizarea activitatilor proiectului etc.)

Achiziție: Achiziție servicii de management de proiect - cod smis 128418

ID dosar achiziție:1646893996

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

285,600.00

Valoare totală [LEI]

339,864.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

285,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

339,864.00

Valoare TVA [LEI]

54,264.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

285,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

6,797.28

TVA eligibil [LEI]

54,264.00

Public [LEI]

339,864.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

333,066.72

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata plata serviciilor de management de proiect extemalizat, in vederea asigurării implementării in condiții optime a proiectului,

Documente justificative

Componente

Cheltuieli totale proiect

Cheltuiei totale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursabile

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuieli totale contribuție proprie

Cheltuieli totale neeligibile proiect

Intensitatea intervenției

1

17,703,592.30

17,703,592.30

17.703.S92.30

17,703.592.30

17,349,520.44

0.00

354,071.86

0.00

98.0000

li

17,703,592.30

17,703,592^0

17,703,59230

17,703,592.30

17,349,52044

0.00

354,071.86

0.00

98.0000

UAT MUNICIPIUL BACĂU

17,703,592.30

17.703,592.30

17,703,592.30

17,703,592.30

17,349,520.44

0.00

354,07i.ee

o.oc

98.0000

Parteneri

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursabile

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuieli totale contribuție proprie

Cheltuieli totale neeligibile proiect

Intensitatea intervenției

Buget * Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014

2015

2016

0.00

0.00

0.00Buget - Amplasament


2017       2018      2019      2020

0.00            0.00   7,560.071.99    6,363,464.32

2021

2022

2023

3,780,035.99

0.00

0.00

Componenta 1

Cod regiune

RO21

Regiune

Nord-Est

Județ

Bacău

Buget eligibil

17,703,592.30 (100.00%)

Ajutor de stat

0.00 ( 0.00 %)

Buget eligibil total

17,703,592.30 (100.00%)

Total ajutor de stat

0.00 ( 0.00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod

Categorie câmp de intervenție

Buget eligibil

083

Masuri privind calitatea aerului

4,436,959.05 ( 25.06 %)

090

Piste pentru biciclete și drumuri pietonale

13,266,633.25 ( 74,94 %)

Buget eligibil total

17,703,592.30 (100.00 %)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

Cod Formă de finanțare                                                                                  Buget eligibil

01 Grant nerambursabil                                                                          17,703,592.30 ( 100.00%)

Buget eligibil total      17,703,592.30 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod Tip teritoriu

Buget eligibil

01    Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)

17,703,592.30 ( 100.00%)

Buget eligibil total 17,703,592.30 (100.00%)

Buget - Activitate economică

Componenta 1


Cod Activitate economică


Buget eligibil


22 Activități legate de mediu și de schimbările climatice


17,703,592.30 ( 100.00%)


Buget eligibil total 17,703,592.30 (100.00%)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod Tip obiectiv tematic                                                                                    Buget eligibil

4 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele        17,703,592.30 ( 100.00 %)

c

Buget - Mecanisme aplic, terit.

Buget eligibil total

17,703,592.30 (100.00 %)

Componenta 1

uoa i ip mecanism ae livrare leruoriaia

02 Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

ouyui eiigiDii

17,703,592.30 ( 100.00 %)

Buget eligibil total 17,703,592.30 (100.00%)

Evaluare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 16988/01/01.07.2019

In atenția: Domnului COSMIN NECULA

Funcția: PRIMAR

Denumire solicitant: UAT MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: Municipiul Bacău, România, Str. Calea Marasesti nr. 6, județul Bacău, cod poștal 600017 Telefon: 0234581849

Fax: 0234581849

E-mail: secretariatprimar@primariabacau.ro

Cod SMIS: 128418

Titlul cererii de finanțare: “Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport"

Axa prioritară: 4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Stimate Domn,

Urmare evaluării tehnice si financiare a cererii de finanțare depuse de dumneavoastră pentru a fi finanțată in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, vă rugăm să ne transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanțare:

Revenim cu solicitarea de a revizui următoarele aspecte solicitate si in scrisoarea de clarificări nr. 15014/01/11.06.2019 Studiu de trafic/lnstrumentul de calcul emisii GES:

 • 1. Precizați in Studiu de trafic/ Instrumentul de calcul emisii GES (inclusiv in cererea de finanțare) care este aria de studiu pentru proiectul “Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport’ si in ce consta extinderea ariei de studiu, asa cum este specificat in Ghidul solicitantului pag. 57 - “La cererea de finanțare se va anexa un (singur) Studiu de trafic aferent ariei de studiu și intervențiilor proiectului. De asemenea, la Cererea de finanțare se poate anexa un Studiu de trafic în care sunt tratate mai multe proiecte cu activități complementare/integrate, cu condiția ca pentru Cererea de finanțare analizată să fie evidențiată aria de studiu și contribuția intervențiilor (la care se pot adăuga investițiile complementare, după caz) la atingerea Obiectivului specific4 1 și a indicatorilor/ rezultatelor așteptate

generale, conform cerințelor specifice din ghid.

In studiul de trafic se va stabili și justifica extinderea ariei de studiu a proiectului, în cadrul căreia se estimează că măsurile/activitățile din proiect vor avea un impact semnificativ, în primul rând din punct de vedere al transportului și al efectelor acestuia asupra mediului. în acest sens, elaboratorul studiului de trafic se va asigura că aria de studiu este suficient de cuprinzătoare, astfel încât impactul proiectului să poată fi suprins.

n funcție de complexitatea și natura proiectului, pentru stabilirea caracteristicilor actuale ale mobilității în aria de studiu a proiectului, se vor colecta date de trafic, recurgându-se, după caz, la următoarele metode de colectare: efectuarea interviurilor privind mobilitatea populației, realizarea recensămintelor de circulație, realizarea anchetelor privind ori gi ne a/d ești nația deplasărilor."

Prin urmare precizați următoarele aspecte:

 • - care este aria de sudiu (aveți in vedere ca aria de studiu este o suprafața) a proiectului, delimitând grafic aceasta suprafața in figura 2-3 Aria de influenta a intervenției 3 (pag.27), sau justificând in scris delimitarea acestei arii (suprafețe) de studiu;

 • - stabiliți si justificați extinderea ariei de studiu a proiectului, daca este cazul;

 • - care sunt datele de trafic colectate pentru acest proiect.

 • 2. Corelați valorile emisiilor GES pentru anii 2022 si 2026 scenariile “fara/ cu proiect” din tabelul 5-5 “Indicatorii de impact ai proiectului individual" cu valorile din Instrumentul pentru calcularea emisiilor GES (ex. pentru anul 2022 “fara/cu proiect” in tabelul 5-5 valorile sunt 3.631,1/3.413,2 [teCO2], in Instrumentul de calcul GES 3702/3477 [teCO2], pentru anul 2026 fara/ cu proiect valorile sunt 3.863,3/3658,6 [teCO2], iar in Instrument de calcul GES 3910/3701 (teC02J).

Revizuit! valoarea reducerii emisiilor GES pentru anii de studiu 2022 si 2026 (ex. in anul 2022 - 6,1% /208,2 teCO2, anul 2026 -5,3%/224,3 teCO2).

Cererea de finanțare:

 • 1. Retransmiteri cererea de finanțare avand in vedere corectarea/ corelarea următoarelor aspecte:

 • a) excludeti din secțiunea “Finanțări” proiectul "Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud Centru - Aeroport" (pag. 21-22) avand in vedere ca proiectul nu poate fi complementar cu el insusi. In acesta secțiune, după cum ati precizat sunt proiectele care beneficiază de “Asistenta acordata anterior”, sau “împrumuturi”;

 • b) revizuiti valorile emisiilor GES, respectiv reducerea emisiilor GES atat in valoare absoluta, cat si procentual pentru anii 2022/2026 pentru scenariile "fara/cu proiect" din secțiunile secțiunile “Obiective proiect", “Rezultate așteptate”, “Justificare”, “Relevanta" si “Activitati previzionate”;

Va atragem atentia ca răspunsurile incomplete, justificate parțial sau nejustificate, in conformitate cu cerințele Ghidului solicitantului pot conduce la depunctarea sau imposibilitatea punctării anumitor criterii din Grila ETF.

Concluzie cerere de clarificări

Termenul de răspuns este 08-07-2019. Cu toatea acestea, conform mențiunilor Ghidului Solicitantului PI 4.1, termenul de 5 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări poate fi prelungit doar în cazuri justificate de solicitant și acceptate de Ol, până la 10 zile lucrătoare.

Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oipor@admordest.ro, până la data de 02.07.2019. Vă atragem atenția că, in cazul in care nu ne furnizați clarificările solicitate in termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanțare poate fi respinsă.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform prevederilor Ghidului Solicitantului.

După transmiterea răspunsului dvs., vă vom confirma (in cel mult 1 zi lucrătoare) primirea acestuia. Această confirmare nu este, in niciun fel, legată de conformitatea ori conținutul răspunsului dvs.

Având in vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți in vedere prevederile din „Instrucțiune semnătura digitala”, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro in secțiunea MySMIS 2014-MANUALE.

Pe aceasta cale, in cazul in care veți transmite răspunsul la prezenta scrisoare de clarificări in termenul de 5 zile lucratoare, dorim să vă propunem data de 11.07.2019, ora 10.00 pentru efectuarea vizitei la fața locului pentru proiectul „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport” propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/2017/4/4.1/1/1244/22-03-2019, (cod SMIS 128418).

Menționăm că la această vizită vor participa experți din partea Ol ADR Nord-Est:

Florina Bariadeanu - Secretar comisie evaluare

precum si următorii experti evaluatori: CONSTANT! N TURTURESCU - Expert tehnic OANA BASCEAUS - Expert financiar CIPRIAN VLADISLAV - Expert transporturi

In situația in care răspunsul la scrisoarea de clarificări va fi decalat (maxim 10 zile lucratoare, conform precizărilor din Ghidul solicitantului) vom transmite o noua propunere pentru data vizitei la fata locului.

Vă rugăm să asigurați prezența la vizita la fața locului, din partea (organizației/ instituției) dumneavoastră, a reprezentantului legal sau a persoanei delegate/mandatate din cadrul instituției pentru a participa la vizita locului. La vizita la fața locului, pot participa in măsura disponibilității și proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informații de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului. De asemenea, vă rugăm să vă asigurați că vor fi disponibile pentru a fi verificate exemplarele originale a documentelor menționate in Anexa 1, atașata la prezenta.

Vă rugăm să ne comunicați disponibilitatea de a participa la vizita pe teren în aceeași zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei notificării.

Cu toate acestea, în cazuri excepționale și obiectiv justificate, vizita la fața locului poate fi amânată fără a depăși 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. în cazul în care vizita la fața locului nu se realizează în maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii prezentei notificări, proiectul dvs cu cu titlul „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport” propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/2017/4/4.1/1/1244/22-03-2019, (cod SMIS 128418), va fi respins din cadrul procesului de evaluare și selecție. Precizam ca nu se va prelua niciun document la etapa de vizită la fața locului, iar cererea de finanțare nu va putea fi completată/modificată. Cu toate acestea, la vizita la fata locului este necesara prezentarea in orginal a documentelor anexate la cererea de finanțare in copie conforma cu originalul. Lista documentelor originale ce se vor verifica constituie anexa 1 la prezentul document. Persoana de contact din partea Ol ADR Nord-Est este Daniela Durduc, e-mail: daniela.durduc@adrnordest.ro.

Cu stimă,

Cristian Zama

Director Direcția Organism Intermediar POR

Semnătura

Avizat,

Iulian Pristavu

Președinte comisie evaluare Semnătura

întocmit,

Daniela Durduc

Secretar comisie evaluare Semnătura

Anexa 1 - Lista documente a căror conformitate cu originalul va fi verificata cu ocazia vizitei la fata locului, după caz:

 • 1.         în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită, CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post;

 • 2.          Declarația de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

 • 3.         Declarația de angajament a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

 • 4.         Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul

 • 5.         Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul

 • 6.         Extras din lista de proiecte aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020

 • 7.          Studiul de trafic

 • 8.         Instrumente pentru calcularea emisiilor de echivalent CO2 din sectorul transporturilor

 • 9.         Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile

 • 10.        Documentația tehnico - economică, inclusiv contractul de lucrări și actele adiționale la acesta, dacă este cazul

 • 11.        Documente privind dreptul de proprietate/administrare/superficie/folosință

 • 12.        Certificatul de urbanism și/sau autorizația de construire, avize/acorduri, după caz

 • 13.        Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare

 • 14.        Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor, după caz, de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALi/Studiul de oportunitate/PT/contract de achiziție publică) și a indicatorilor tehnico-economici

 • 15.        Raportul privind stadiul fizic al investiției (Modelul G)

 • 16.        Notă privind încadrarea în standardele de cost (Modelul K)

 • 17.        Documente privind asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare a fumizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007

 • 18.        în cazul când P.M.U.D. este elaborat în parteneriat, iar cheltuială este inclusă în bugetul cererii de finanțare depuse în parteneriat, Acordul de asociere cu privire la elaborarea P.M.U.D. din care să reiasă contribuția financiară a liderului de parteneriat și a partenerilor pentru această cheltuială.

 • 19.        Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local al solicitantului din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului

 • 20.        Devizul pe obiect aferent cheltuielilor din sub-categoria 181, în conformitate cu legislația în vigoare, după caz

 • 21.        Documente justificative privind complementaritatea activităților, după caz

 • 22.       Pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului Se pot anexa proiectul tehnic, autorizația de construire, contractul de lucrări/furnizare atribuit după 01.01.2014, dovezi ale lansării procedurilor de achiziții publice pentru lucrări/servicii modernizare tramvaie /furnizare mijloace de transport și echipamente, după caz

 • 23. Alte documente, după caz (de ex. Modelul D)

Răspuns introducere

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 16988/01/01.07.2019 din MySMIS privind solicitarea de clarificare pentru proiectul mai sus menționat, vă transmitem următoarele documente și precizări:

STUDIU DE TRAFIC/INSTRUMENT DE CALCUL EMISII GES

 • 1. Referitor la punctul 1 din clarificare, precizam ca a fost completat capitolul 2.1.3. cu suprafața ariei de studiu, cu delimitarea grafică a acesteia și cu justificarea alegerii acestei arii de studiu. Delimitarea grafică se regăsește în figura 2-4 Aria de influență a intervenției 3, pagina 28 din Studiul de trafic. De asemenea, în capitolul 3, pagina 52 se regăsesc informații suplimentare față de cele inițiale cu privire la activitatea de colectare de date.

 • 2. Referitor la punctul 2. din clarificare, facem precizarea ca au fost corelate valorile emisiilor GES pentru anii de prognoză, în prezent fiind aceleași valori în tabelele unde sunt prezentate aceste informații din Studiul de trafic și din Anexa 4.1.4.b.(tabelul Indicatorii de impact ai proiectului individual precum și foile de calcul GES).

In urma solicitărilor de clarificări au fost incarnate in MySMIS următoarele documente: ETF2 - Studiu de trafic

ETF2 - Anexa 4.1.4.b - Instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi

CEREREA DE FINANȚARE:

1. Referitor la punctul 1 din clarificare: In ceea ce privește eliminarea de la secțiunea „Finanțări” a prezentului proiect, reiteram faptul ca respectiva secțiune este o secțiune generala, ce se preia automat de către MySMIS in toate cererile de finanțare in cadrul caruia sunt introduse toate proiectele depuse spre finanțare de către solicitant pentru care nu a fost inca emisa o decizie de contractare. Astfel, secțiunea nu indica proiectele complementare, acestea regasindu-se in secțiunea „Context", precum si in secțiunea „Complementaritate finanțări anterioare" pentru proiectele implementate in trecut.

Conform instrucțiunilor de completare a cererilor de finanțare, indiferent de programul de finanțare, in cadrul secțiunii respective trebuie introduse toate proiectele depuse spre finanțare de către solicitant pentru care nu a fost semnat un contract de finanțare.

Astfel, eliminarea proiectului din secțiunea respectiva ar însemna eliminarea completa a acestuia din toate cererile de finanțare pe care solicitantul le are in evaluare la acest moment, acesta fiind obligat sa introducă si sa elimine proiectul respectiv de fiecare data când transmite un răspuns la o solicitare de clarificări pe proiectele aflate in evaluare pe OS 4.1. sau pe orice alt obiectiv specific.

 • 2. Referitor la punctul 2 din clarificare, facem precizarea ca au fost operate modificările indicate in secțiunile "Obiective proiect’, "Rezultate așteptate", “Justificare”, “Relevanta" si "Activitati previzionate".

Răspuns concluzie

Au fost formulate punctual răspunsuri la solicitarea de clarificări si incarcate documentele justificative.

Documente incărcate

Ffeler

CAE1 - Anexa 4,1,4.b - Instrument de calcul emisii GES semnat.pdf

Dat* încărcare fișier

Descriere

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

R7852R865

18/04/2019

Anexa 4,1.4 b

CAE1 • Studiu de trafic semnat.pdf

E3BQC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

18/04/2019

Studiu de trafic

CAE1 - Studiu geotehnic semnal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

1B/04/2019

Studiu geotehnic

CAE1 - Răspuns clarificari_Centru Aeroport semnaLpdf

E3B0C4429BFC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

18/04/2019

Adresa de răspuns CAE1

CAE1 - Caracterul complementar si integrat al proiectului- C3 (Centru -Aeroport) semnat.pdf 5C9E92E443E92DE9D04EFE5CD4FE73A51E08AE8DF7346B0AA2O2F DE720640DD3

18/04/2019

Caracterul complementar si integrat al proiectului

CAE1 - Declarație privind etigibilrtatea TVA semnatpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B355

CAE1- Extrase CF + PAD-uri semnatpdf

18/04/2019

Declarație privind eligibilitatea TVA

7281183949 D4446E5B8ABD776A18999F17C59016A8F7F1CE23067956

56450C8C

18/04/2019

Extrase CF + PAD-uri

CAE1 • Contract con cesiona re_Mun. Bacau - Carotino Forest semnal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852BS55

13A34X2019

Contract concesionare_Mun. Bacau - Carotino Forest

CAEt Model 1 - Tabel centralizator al numerelor cadastrale semnal.pdf

F16058BBB9CC6E507D1D1B8AC46C04861846C26E336 DA296252345

450AB43B97

18/04/2019

Model l • Tabel centralizator al numerelor cadastrale

CAE1 - Planuri de situație semnat.pdf

E3B0044298FC1C149 AFBF4C8996F B92427AE41E4549B934C A495991 B7852B855

16/04/2019

Planuri de situație

CAE1 - Cereri emitere avize semnat.pdf

E3B4JC4429BFC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E4649B934CA495991

B78S2B855

18/04/2019

Cereri emitere avize

CAE1 Lista de echipamente, dolari, mijloace de transport, lucrări sau servicii semnatpdf

3706352925CD2E3B2Q1D20B13AAAFB6F699DC26B88B2653CDF5EA0 8E9E66DCED

18/04/2019

Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii

CAE1 • Documente justificative conform model Ksemnat.pdf

C9C2F88E6DB80F374EC8009CAC15531994AQ660FF619E9E23E6E3A9

18/04/2019

Documente justificative conform Model K

E99E09AC5

CAE1 - FISA POSTULUI Manager ProiectJonei Fedtuc semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

18/04/2019

Fisa post Manager proiect

CAE2 lncheierisemnal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7B52B855

07/05/2019

CAE2 încheieri

CAE 2 - Avize semnatpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7052B855

07/05/2019

CAE 2 - Avize

CAE2 Planuri de situație semnatpdf

E3B0C44298FCtC149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B85S

07/05/2019

CAE2 Planuri de situație

CAE2 - Răspuns solicitare clarificări 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

07/05/2019

CAE2 - Răspuns solicitare clarificări 2

ETF1 * Avize obținute semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

26/06/2019

ETF1 - Avize obținute

ETF1 - Oferte de preț semnat.pdf

18A975B15FAA1FA922845EC40B3D7DE53A25F3C99365546BDD5A5C 751D2C476A

26/06/2019

ETF1 - Oferte de preț

Flțier


Diti Jncârcara nțler


Descriere


ETF1 - Nota privind încadrarea in standardele de cost semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

ETF1 - Proces verbal de recepție DTE semnatpdf

E3B0C4429SFC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934C A495991

B7B52B855

ETF1 - Studiu de trafic semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

ETF1 - Anexa 4.1,4.b -Instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi semnatpdf

E3BQC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

ETF1_Planse revizuite semnatpdf

E3B0O44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7352B655

ETF1 - Oferte traduse semnat.pdf

6ED71E9168B65757FF955A26F3486BCF938295FE5ACCEB14AF2056F 47BBBABB9

ETF1 -Studiu de fezabilitate - Centru-Aeroport semnat.pdf

E3BDC44298FC1C149AFBF4C6996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

ETF1 - Deviz general + devize pe obiect semnat.pdf

E3B0C44293FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

ETF1 Declarație de angajament.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


26/06/2019


26/06/2019


26/06/2019


26/06/2019


26/06/2019


26/06/2019


26/06/2019


26/06/2019


26/06/2019


ETF1 - Lista de echipamente_kjcrari_servicîi semnatpdf

542C6FA1AF1A312998CF2BE16FB1C3172362D2BFE3CA588D9E1D00 A331E4F882

ETF1 Declarație conformitate cerere_fisa de protect.pdf

E3B0C44298FC1O149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

Răspuns solicitare clarificări 3 semnatpdf

E3B0044298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934C A495991

B7852B855


26/06/2019


26/06/2019


26/06/2019


ETF2 - Studiu de trafic semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7652B855

ETF2 - Anexa 4.1.4.b semnatpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7B52B855

Adresa răspuns clarificare SETF2_05.07 semnatpdf

E3BQC44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


05/07/2019


05/07/2019


05/07/2019


ETF1 - Nota privind încadrarea in standardele de cost

ETF1 - Proces verbal recepție DTE

ETF1 - Studiu de trafic

ETF1 - Anexa 4.1.4.b - Instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi

ETF1 - Planșe revizuite

ETF1 - Oferte traduse

ETF1 - Studiu de fezabilitate

ETF1 - Deviz general + Devize pe obiect

ETF1 - Declarație de angajament

ETF1 - Lista de ectiipamentejucrari_servidi

ETF1 - Declarație conformitate cerere_fisa de proiect

Adresa de răspuns ETF1

ETF2 - Studiu de trafic

ETF2 - Anexa 4.1.4.& - Instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi

Adresa de răspuns ETF2


CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, COSMIN NECULA, CNP 1780813040081, posesor al CI seria XC, nr. 971714, în calitate de reprezentant legal/împutemicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împutemicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL BACĂU, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împutemicit COSMIN NECULA.

Data

05/07/2019 10:21:03

Diqîtally signed

NECULA byNECULA

COSMIN

COSMIN Date: 2019.07.05

10:33:45 +03'00'