Hotărârea nr. 313/2019

Hotărârea nr. 313 din 20.08.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426HOTĂRÂREA NR. 313 DIN 20.08.2019

privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 20.08.2019, potrivit art. 133(2) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere :

-Referatul nr. 8416/ 12.08.2019 al Arhitectului Șef prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8441 din 13.08.2019;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr.8501 din 14.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.8442/14.08.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite cu privire la proiectul de hotărâre: nr. 1298/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1299/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1300/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1301/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1302/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Ghidului general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art. 154 (1), art. 196 (1) lit. “a”, ale art. 197 (1) si ale art. 243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/ 2019;

în baza dispozițiilor art 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit „d” și art. 139(3) lit.”a” și (5) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” în cuantum de 12,787,700.38 lei inclusiv TVA.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau, in cuantum de 255,754.01 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului Modernizarea stațiilor de transport public.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul NECULA COSM1N - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI //

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

TRANSPORT:


ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 313 DIN 20.08.2019
ARHITECT ȘEF

DIANA MîHAELA MARIN
Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Număr de înregistrare........................

Numele și prenumele persoanei care înregistrează................................

Data înregistrării................................

Semnătura...................................

Cod apel; POR/1B2/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de Județ prin Investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Cod proiect 128426

Titlul proiectului

Modernizarea stațiilor de transport public

Componenta 1

POR/2017/4/4.1/1

Axa Prioritară

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operațiunea

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de Județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Schema de ajutor de stat

TITLUL PROIECTULUI

Modernizarea stațiilor de transport public

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizația:

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Tipul Organizația):

unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM:

NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4278337

Număr de înregistrare la

Registrul autorităților publice:

04093

Cod CAEN principal:

8411 - Servicii de administrate publica generala

Data înființării:

12/07/1993

înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poștală:

Municipiul Bacău, România, Str. CaJea Marasesti nr. 6,, județul Bacău, cod poștal 600017, România

Telefon/Fax:

0234581849/0234581849

Adresa e-mall:

secretariatprimar@primariabacau.ro

Pagina Web:

www.munldpiulbacau.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție:

Primar

Nume:

COSMIN NECULA

Telefon/Fax:

0234581849/0234.588757

Adresă de e-mail:

director@adibacau.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

CodIBAN

Cont

Banca

8ucursala

Adresa

Swlft

RO02TREZ24A51 0103710101X

510103710101X

Trezoreria

Municipiul Bacău

Dumbravei, nr 1-3„ Localitate Municipiul Bacău, Cod postai:

TREZROBU

.Bacău, România

EXERCIȚI) FINANCIARE - LEI

Perioada

Numflr mediu de salariat!

Cifra da afaceri

Active totale

Venituri totale

Capital social subscris

Capital social propriu

Profit NET

Profit In exploatare

Venituri cercetare

Cheltuieli cercetare

01/01/2014 -

31/12/2014

616

287,543,142.00

376,994,824.00

14,260,406.00

01/01/2015 •

31/12/2015

608

313,709,411 00

483,601,319 00

6.339,344 00

01/01/2016 -

31/12/2016

594

331,882,216.00

412,122,955.00

35,310 408 00

01/01/2017 -

31/12/2017

594

3,381,281,654

00

494 639,031 00

103,443 766 00

01/01/2018 -

31/12/201B

685

3,267,364,830.

00

245,589 054 00

-742,168.00

I FINANȚĂRI

Asistentă acordată anterior

Cod SMIS:

16948

Titlul proiectului:

Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău in vederea conformării la normele de protecjia mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficientei în alimentarea cu căldură urbană

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

102377/06 SEP 2010

06 SEP 2010

Dată finalizare:

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect:

294,191,607.00      LEI

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

282,291,944.00      LEI

282,291,944.00      LEI

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

268,177,347.00      LEI

143,373,900.00      LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act Juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal al proiectului de investiții este conformarea la normele de emisii a instalațiilor mari de ardere din municipiul Bacau. Obiectivele specifice: pe care proiectul si le propune sa le atinga sunt următoarele: - îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare si implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu; - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si creșterea eficientei in alimentarea cu căldura urbana. - Sprijinirea Beneficiarului final - Primăria Bacau si a operatorului de termoficare - CET Bacau SA in implementarea cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Rezultata

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr 1 de 100 Gcal/li (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin inlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani. - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul are un randament de 95,1% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldura,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei statii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor, statie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare are următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport- Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficarecare s-a realizat prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare- Această componentă a presupus reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură -Această componentă a presupus închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Activități finanțate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin inlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul va avea un randament de 93% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldura,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei statii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (Cl.U)-(rezervor, statie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare va avea următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nrn3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze Retehnologizare pompe transport Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficare se va realiza prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare Această componentă presupune reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module tennice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28.8% închidere depozit de cenușă și zgură Această componentă presupune Închiderea depozitului de cenușă și zgură In vederea conformării ia condițiile de mediu.

Cod SM1S: 37372

Titlul proiectului: Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău

Nr. de înregistrare contract 3045/26.04.2012 / 26 APR 2012

Dată începere: 26 APR 2012

Dată finalizare: 26 SEP 2013

Valoarea totală proiect:  7,248,240.02

Valoare eligibilă proiect:  5,842,434.00

Valoare eligibilă beneficiar:   116,848.68

Valoare sprijin beneficiar:   138,115.80

Rambursare efectivă:  5,933,996.67

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor.

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul generalal proiectului este de creștere a calitatii vieții si creare de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane si a condițiilor de trafic si de tranzit al municipiului, cu impact atit asupra mediului economic cit si asupra mediului social.

Obiectivele specifice:

Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu a rețelei stradale majore a municipiului Bacau

Creșterea vitezei medii de circulație si, implicit, a fluentei de circulație pe străzile deservite cu 17,5% (de la 40 km/h la 46-48 km/h) prin executarea lucrărilor de reabilitare a pasajului Letea (in principal refacerea rosturilor), rezultind intr-o reducere a timpului mediu de circulație a pasajului Letea cu o medie de 15%.

Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

Reducerea costurilor de transport prin reducerea cheltuielilor cu combustibilul si intretinerea autovehiculelor

Rezultate

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor deraia in faza de Implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitarii de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic

S-a realizat repararea si modernizarea a 752,48ml, respectiv 11 211,95 ml ai pasajului Letea și căilor de acces pentru

Număr de deschideri si lungimea lor: 17 deschideri: 374, 72 m (pentru Marasesti, Calea Republicii, str Bicaz si strada Garofitei) Lunigimea totala a pasajului: 377,36 m;

Lungimea rampelor de acces: 2x187,56 m:

Latimea pârtii carosabile: 14,00 m;

Stâlpi de iluminat: 74 buc;

Au fost realizate:

Lucrări de reparații la nivelul caii de pasaj;

Lucrări de reparații la nivelul caii pe rampele de acces la pasa),

Lucrări de reparații la nivelul instalații de iluminat pe pasaj;

Lucrării de repatatii la nivelul elementelor de rezistenta ale supra structurii si infrastructurii pasajului si ale zidurilor de sprijin ale rampelor de acces,

Lucrări de modernizare.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acesluia

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionaie privind începerea proiectului (prezentarea aclivilatilor preconizate),

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionaie privind stadiul implementării proiectului

 • 1 Comunicat de presa la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 2 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 2 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutani lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 roll-upu

Raport intermediar de audit financiar realizat.

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Acîlvltâțl finanțata

Realizare expertiza tehnica

Elaborare DALI si PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS:


Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract

Dată Începere: Dată finalizare: Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs da schimb:


23666

MODERNIZARE CALEA MOINEȘTI


3044/26 04 2012 / 26 APR 2012

26 APR 2012

26 IUL 2014

 • 38.970.476.35

30,283,402.75

605,668.06

2,142,907.55

 • 21.713.789.35

Uniunea Europeana

LE) din data de


Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Actjurldic:    NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă In cadrul Polului de dezvoltare urbană, prin reabilitarea infrastructurii nJtiere urbane, în vederea fluidizării traficului urban și de tranzit, reducerii timpului de transport și a costurilor cu carburanții auto, scăderii poluării fonice și atmosferice, creșterii siguranței rutiere, toate acestea conducând la stimularea dezvoltării economice durabile și atragerea investițiilor interne și externe.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

•           Fluidizarea traficului prin:

o         Lărgirea Pasajului Mărgineni de la 2 benzi de circulație la 4 benzi, precum și modernizarea acestuia, în vederea fluidizării

traficului rutier în zonă;

Pasajul a fost proiectat și construit cu o singură bandă de circulație pe sens, acest fapt fiind un mare dezavantaj pentru prezentele condiții de circulație. Traficul intens precum și faptul că accesul la pasaj este obstrucționat de trecerea de la 4 benzi, de pe Calea Moinești, la 2 benzi pe pasaj, conduce la creșterea timpului de traversare fapt ce provoacă aglomerări precum și staționari ale autovehiculelor pe pasaj, o         Lărgirea Podului peste pârâul Trebeș de la 3 benzi de circulație la 4 benzi de circulație, și modernizarea acestuia, în vederea

îmbunătățirii condițiilor de trafic,

Podul de peste pârâul Trebeș se află într-o state avansată de degradare, atât din cauze naturale, cât și din cauza faptului că pe acest pod a fost montată rețeaua tehr.ico-edilitară din zonă, apă, gaz, telefonie, cabluri electrice, canalizare.

o         Lucrări la Calea Moinești propriu-zisă

Datorită traficului relativ mare, care se desfasoara pe Calea Moinești, aceasta a fost proiectată cu o lățime de 12m, cu 2 benzi de circulație pe sens.

Traficul rutier după anul 1989 a ajuns la valori impresionante ceea ce a dus la necesitatea unor lucrări de supralargire a Caii Moinești, executate intre anii 2002 - 2003, de la doua benzi la patru benzi între pasajul Mărgineni și podul Trebes. Astfel porțiunea de drum cuprinsă între pasajul Mărgineni și podul Trebis necesită introducerea pistelor pentru bicicliști precum și reabilitarea trotuarelor aferente, o         Amenajare intersecției Strada Mioriței-Calea Moinești Strada Energiei

Odată cu extinderea pasajului Mărgineni ia 4 benzi, câte doua pe sens, pentro o bună integrare în rețeaua de străzi a municipiului Bacău, și pentru potențarea creșterii de capacitate de circulație în zona proiectului, respectiv în zona acestei intersecții este propusă o nouă amenajare.

Rezultate

 • 1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

 • 2 expertize tehnice

 • 1 studiu de trafic

 • 2 studii geotehnice

2 studii hidrologice

2 studii hidrogeologice

 • 1 studiu topografic

Avize și Acorduri favorabile pentru realizarea proiectului

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenții aprobata de Consiliul Local

1 echipă de management constituită

1 Cerere de finanțare depusă

Minute ale întâlnirilor de monitorizare a progresului proiectului

Rapoarte de progres

Calendar de monitorizare a proiectului

1 Contract de finanțare semnat

1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

1 Documentație Proiect de execuție (Proiect tehnic și caiete de sarcini) pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație detalii de execuție pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație Proiect de Execuție (Proiect tehnic, detalii de execuție si caiete de sarcini)

1 Documentație de licitație

Proiecte deviere rețele utilități

Documentații care să ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe car se va realiza proiectul

1 Contract de prestări servicii de consultanță pentru organizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor

 • 1 raport de evaluare a ofertelor pentru execuția lucrărilor

 • 2 contracte de lucrări de construcție pentru reabilitarea și modernizarea Căii Moinești (1 contract deviere rețele utilitati; 1 contract lucrări de construcție)

1 contract de servicii de consultanta și asistenta tehnica - supraveghere de către inspectorii de șantier

1 contract de prestări servicii pentru asistență tehnică din partea proiectantului

1 Autorizație de Organizare de Șantier

Rapoarte trimestriale de activitate referitoare la asistența tehnică

1 raport final privind recepția lucrărilor

Note sl dispoziții de șantier

 • 3 Puncte de Organizare de șantier amenajate

1 Proces-verbai de predare-primire amplasament

1 Proces-verbai recepția lucrărilor- rețele electrice

1 Proces-verbai recepția lucrărilor- rețele de gaz

1 Proces-verbai recepția lucrărilor- rețele de telecomunicații

1 Proces-verbai recepția lucrărilor- rețele de canalizare

Procese verbale pe faze determinante

Procese-verbale la terminarea lucrărilor

 • 1. Pasaj suprateran Mărgineni modernizat:

 • - lungime: 600 m;

 • - parte carosabilă: 14,8 m

 • - trotuare: 2X 2 m(1200ml)

 • - piste de bicicliști: 600 ml

 • 2. Podul peste pârâul Trebes construit:

 • - lungime: 27,1;

 • - parte carosabilă: 14,8 m (2 benzi pe sens)

 • - trotuare: 2X 2m (54,2 ml)

 • - piste de bicicliști: 27,1 ml

Procese verbale pe faze determinante

 • 1. Calea Moinești propriu-zisă km 1+975- km 3+017.26, km 3+044.36-KM 3+084.38;

-trotuare: 2x 2 m (2164,56 ml)

 • - piste de bicicliști: 1082,28 ml

-casete de lărgire: 222,45 ml

 • - reparații existent: 1082,28 ml (lățime de 50 cm)

 • - covor asflatic întreținere: 1082,28 ml (grosime 4 cm)

 • 2. Intersecția Strada Mioriței-Calea Moinești Strada Energiei- km 1+348

piste de bicicliști. 166,5 ml

-trotuare: 2X 2m (333 m)

 • 3. Iluminat public

■ Se va asigura iluminatul public pentru pasajul Mărgineni (600ml) si intersecția giratorie (27 ml)

Recepții provizorii

1 proces -verbai recepție finală

1 contract prestări servicii pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului

6 panouri la intrările și ieșirile din zonele de lucru

6 panouri permanente

1 banner

100 mape de prezentare

1000 pliante de promovare a proiectului și a surselor de finanțare 100 afișe

 • 4 conferințe de presâ, organizate semestrial

Actualizare pagina web cu secțiune dedicată proiectului

25 apariții In presa regionala și locală

 • 1 contract de prestări servicii pentru auditarea proiectului

 • 2 Rapoarte de audit parțiale

1 raport de audit final

Rapoarte interne de monitorizare

Activități finanțate

Elaborare DALI, proiect de execuție, studii de teren, documentații pentru Avize și Acorduri, servicii de proiectare

Achiziție servicii de proiectare- fazele PT+DE+PAC- iluminat public

Eventuale achiziții definitive sau temporare de terenuri

Consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări

Asistență tehnică- supraveghere de către inspectorii de șantier

Achiziție lucrări de construcții (doua loturi)

Asistență tehnică- supraveghere din partea proiectantului

Achiziție servicii de publicitate

Achiziție servicii de audit

Cod SMIS: 38499

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ, ZONA MIORIȚEI - 9 MAI - VINTULUI -VADU BISTRIȚEI' DIN MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract: 3582/27.11.2012 / 27 NOI 2012

Dată începere:

27 NOI 2012

Dată finalizare:

27 MAI 2014

Valoarea totală proiect

18,890,597.72

LEI

Valoare eligibilă proiect

15,177,590.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

303,551.58

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

373,951.34

LEI

Rambursare efectivă:

12,313,070.61

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozat.

Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului nitier a pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari oi si reabilitarea celor existente in zona Mioriței - 9 Mai - Viatului - Vadu Bistriței

 • •          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%

 • •          Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •         Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 - 15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

Rezultate

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție sl Proiectul tehnic

Certificat de Urbanism nr. 124 din 07.04.2010.

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

Cerere de finanțare elaborata confoim cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucni pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului suni monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Sacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv Imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate = 2.317,5 m (1788,5 m str. Mioriței si 507 tn str. Vadul Bistriței si 22,0 m intersecție str. Mioritei-Vadu Bistritei-9 Mai)

Suprafața carosabil reabilitat = 36.649 mp (27.718 mp str. Mioriței si 8.931 mp str. Vadul Bistriței)

Suprafața trotuare reabilitate = 25.812 mp (19.962 mp str. Mioriței si 5.850 mp str. Vadul Bistriței) Lungime str. Vintului = 494,0 m

Suprafața carosabil str. Vintului = 3.124,0 mp

Suprafața trotuare str. Vintului = 1.177,0 mp

Alveole statii autobuz proiectate = 7 buc

Suprafața statii bus = 553 mp

Suprafața locuri parcare + accese parcari = 16.601 mp

Număr locuri de parcare autoturisme = 603 bucali

Conducta de distribuție apa potabila din polietilena înalta densitale PE-HD, PE 80, D=90 mm, in lungime de 487 m pe str. Vintului

Conducta de canalizare din PVC D=300 mm, tip SN 4 in lungime de 459 m pe str. Vintului

Cămine beton armat = 24 buc

Cămine apometru • contor apa str. Vintului = 40 buc

Hidranti Dn 65 mm = 4 buc

Guri scurgere noi = 50 buc

Aducere la cota cămine, guri scurgere, rasufîatori - 137 buc

Montare stilpi de iluminat proiectai! - 91 buc

Corpuri de iluminat noi = 290 buc

LEA 0,4 kV = 1715 m

LES 0,4 kV= 1115 m

Punct de aprindere iluminat public = 1 buc Canalizatie betonata = 1100 m

Cămine vizitare iluminat public = 33 buc

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor) 1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 roll-upuri

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Servicii proiectare

Studii de circulație

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintli de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SM1S: 37787

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA I.L. CARAGIALE - MILCOV- INTERSECȚIE STRADA LETEA - BACĂU

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect;

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar

Rambursare efectivă:

Entitate finanțatoare:


3581/27.11.2012/27 NOI 2012

27 NOI 2012

27 MAI 2014

30,115,444.47

 • 24,200,404.35

484,008.09

643,947.01

10,671,549.78

Uniunea Europeana


Wsura de.aMa.da sîaî

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al reteiei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile (inclusiv utilitati din corpul drumului), precum si realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existente in zona I.L. Caragiale - Milcov - intersecție str. Letea.

 • •          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi cu 35-40%, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15% si la reducerea timpului de călătorie in oraș cu 13%

'          Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un

carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •         Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10-15% prin amenajarea a doua alveole pentru stațiile pentru transportul in comun, inclusiv marcaje cu pavaj tactil pentru persoanele cu dizabilitati, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș

 • •          Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate, percum si a sistemului de iluminat public in zona I. L. Caragiale - Milcov - intersecție str. Letea

Rezultata

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic.

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr 210 din 14.05.2010

Decizie etapa de incadrare nr. 74/07 07.2010, emisa de APM Bacau

Decizia etapei de evaluare inițiala nr. 102 din 22.06.2010, emisa de APM Bacau

Aviz Alimentare cu apa nr. 112/07.07.2010 emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Canalizare emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Alimentare cu energie electrica din 15.06.2010 emis de E ON Moldova Distribuție SA

Aviz Alimentare cu energie termica din 08.06.2010 emis de SC CET SA Bacau

Aviz Gaze naturale din 26.06.2010 emis de E.ON Gaz Distribuție SA

Aviz Telefonie din 23.06.2010 emis de Romtelecom

Aviz Sanatatea populației nr. 597 din 14.06.2010 emis de Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau Acord ISC nr. A188/27.08.2010

Aviz Comisia Tehnica de Urbanism a C.L.B din 17.06.2010 emis de Primăria Municipiului Bacau, Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contracte de prestări servicii de Asistenta tehnica si diiigentie, respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnal

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de iucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier:

Legislația cu privire la produsele pentru construcții este respectata

Concordanta intre prevederile autorizației si proiect Amplasament si repere de nivelment preluate si predate libere de orice sarcina executantului Piesele scrise si desenate sunt verificate

Existenta programului de control al calitatii vizat de Inspectoratul in Construcții este verificata

Construcția este realizata in conformitate ai prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, si ale contractului

Tehnologiile de execuție sunt respectate si corect aplicate

Procese verbale in faze determinante si procese verbale de lucrări ascunse sunt semnate

Actele de recepție sunt intocmite

Actele de recepție si cartea tehnica a construcției sunt predate către Beneficiar după efectuarea recepției finale

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate confonn Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al reteiei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin

Lungime străzi reabilitate = 3015,0 m (2056,0 rn pe str. Milcov, 944 m pe str. 1. L. Caragiale sl 15 m intersecție str. Milcov-I.L. Caragiale Alexandru cel Bun)

Suprafața carosabil reabilitat = 43.207 mp (Milcov = 30.113 mp si I.L. Caragiale = 13.094 mp)

Suprafața trotuare reabilitate = 17.380 mp (11.549 mp str Milcov si 5.831 mp str. I. L. Caragiale) Suprafața locuri parcare + accese parcuri = 7.651 mp

Număr locuri de parcare autoturisme = 223 bucăți

Alveole statii autobuz = 2 bucăți

Rețea alimentare cu apa reabilitata PEHD 250x14,2, PM6, L=365 ml

Conducta alimentare cu apa din tuburi de poliesteri armați cu fibra de sticla si inserție din nisip turnate prin centrifugare, SN 10000, L-1610 ml

Racorduri canalizare pluviala: conducta PEHD 200x7,7, Pn 4, imbinata cu mufa si garnitura, L=271 ml Refacere racorduri canalizare: conducta PEHD 200x7,7, Pn4, îmbinata cu mufa si garnitura, L=365 ml Cămine de vizitare din beton echipate cu capace si rame carosabile = 33 buc

Guri scurgere cu sifon si depozit = 33 buc

Aducere la cota cămine, guri de scurgere, rasuflatori = 249 buc.

Stilpi metalici zincati h 8m, = 26 bucali

Stilpi metalici zincati h 9m, = 208 bucăți

Fundații turnate = 235 bucali

Canaiizaîie betonata cu 6 țevi PVC d=110 mm, = 6200 m

Cămine de tragere = 211 buc

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 3x6 mmp = 455 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x25 mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x4mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu CYEY-F 5x16 mmp in canalizatie betonata = 8480 m

LES 0,4 KV cu cablu CYEY-F 5x4 mmp in canalizatie betonata = 8480 m

LEA 0,4 kV cu conductor TYIR 2x25 mmp = 470 m

Punct de aprindere iluminat public = 3 buc

Prize de pamint R disp <4 ohmi = 3 buc

Prize de pamint R disp <10 ohmi = 36 buc Conductor de protecție OLZn 40x4 mm

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 150 W (braț simplu 0,8 m - 13 buc, braț dublu 0,8 m -15 buc, 1 buc pe un stilp cu braț existent) = 42 buc

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri cu performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 250 W (braț simplu 1,5 m -199 buc, braț nou dublu 1,5 m - 9 buc) = 217 buc.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa ia sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor) 1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 Roll-upuri

1 raport intermediar de audit financiar realizat

Raport final de audit financiar realizat.

1 Proces verbal de recepție finala a lucrărilor de reabilitare incheiat.

1 Proiect de reabilitare finalizat.

Activități finanțate

Studii de circulație

Elaborare DALI si PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii de Asistenta din partea proiectantului

Lucrari reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS: 4B166

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract

Dată începere: Dată finalizare:

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


4130/07.04.2014 / 07 APR 2014 07 APR 2014

07 IUN 2015

13,721,625 51

13,637,084.43

272,740.97

256,318.05

7,806,209 56

Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR, din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozat.

Obiectivele specifice:

 • 1. Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau (nivel de serviciu C) prin reabilitarea sistemului rutiera pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existente in zona străzii Ștefan cel Mare.

 • 2. Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce ia creșterea fluentei traficului cu 10-15% .

 • 3. Creșterea mobilității populației sl a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, ele.).

 • 4. Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 - 15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

 • 5. Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate.

Rezultata

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract incheiat de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de Intervenție si 1 Proiect tehnic realizate

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr. 630 din 21 11.2012

Aviz amplasament nr. 369/18.12.2012 •- emis de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

Aviz amplasament gaze nr 3517/26.11.2012 - emis de E-on Gaz Distribuție S.A., Centrul Rețea Bacau

Aviz amplasament apa nr. 9697/27.11.2012 - emis de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Aviz amplasament Alimentare cu energie electrica nr. 1000340325/11.12.2012-emis de E-on Moldova Distribuție S.A.

Aviz amplasament telefonie nr. 1171/28.11.2012 - emis de Romtelecom

Aviz amplasament nr. 5056/26.11.2012-emis de S.C. CET S. A.

Aviz racordare nr. 9913/09.01.2013 - emis de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

OCPI - Recepție tehnica pentru lucrări de măsurători terestre

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contract semnat de prestări servicii de Consultanta in managementul proiectului finanțai

1 Contract de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

1 Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

1 Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitarii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar sl tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Suprafața drumuri ranforsate = 25.700 mp

Suprafața trotuare noi = 15.400 mp

Borduri noi parte carosabila 20 x 25 = 2.850 ml

Borduri noi trotuare 10 x 15 = 5.100 ml

Sistem rutier cu pavele ecologice = 2.900 mp

Sistem rutier nou = 200 mp

Spatii verzi = 3.200 mp

Zid de sprijin armat cu elevația de 2,00 m = 100 ml

Reabilitare zid de sprijin existent = 142 ml

Rampe acces parcare, cu cate 10 trepte = 4 bucăți

Rampa persoane cu handicap = 1 bucata

Rețea apa inlocuita, Dn 225 mm = 1.273 ml Branșamente Dn 90 mm - 330 ml

Rețea apa inlocuita, Dn 250 mm = 1.278 ml

Cămine de vane,carosabile, din beton - apa = 37 bucăți

Rețea canalizare = 538 ml

Gratare noi de scurgere a apelor pluviale = 48 bucăți

Cămine noi de vizitare stradale din beton ■ canalizare = 18 bucăți

Relocare stilpi = 3 bucăți

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate).

I Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsrtul perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 Roll-up

1 Raport intermediar si 1 Raport final de audit financiar realizate.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțata

Elaborare DAU si PT

Servicii de Consultanta in managementul proiectului

Lucrări de construcții

Servicii de Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii de asistenta din partea proiectantului

Servicii de Audit

Servicii de Informare si publicitate

CodSMIS: 114086

Titlul proiectului: „E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din Municipiul Bacau”

Nr. de înregistrare contract

Dată începere:

Dată 'finalizară:

Valoarea totală proiect:

53489 / 06.09 2017 / 06 SEP 2017 07 SEP 2017

13 NOI 2017

227,056.49

LE)

Valoare eligibilă proiect:

227,056.49

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

80,796.27

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursară efectivă:

64 762.87

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Actjuridlc:    NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare in municipiul Bacau prin mobilizarea sl animarea comunității sl a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. OS1 - Creșterea implicării populației din zonele marginalizate ale municipiului Bacau in soluționarea problemelor locale prin infiintarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de acțiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare;

 • 2. OS2 - Imbunatatirea competentelor membrilor/personalului GAL (5 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC - in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL,

 • 3. OS3 - Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Bacau, cu accent pe ZUM, in urma careia se va elabora analiza nevoilor si problemelor populației din teritoriul SDL;

 • 4. OS4 - Animarea si mobilizarea comunității vizate de SDL, prin intemiediul unor instrumente inovative si acțiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacau;

 • 5. OS5 - Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate din municipiul Bacau prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala;

Rezultate

 • 1. RA 1: 1 Grup de Acțiune Locala înființat.

 • 2. RA 2: 1 Adunare Generala GAl. creata

 • 3. RA 3: 1 Comitet Director GAL creat.

 • 4 RA 4 1 regulament de funcționare GAL intocrnit

 • 5 RA 5:1 procedura de prevenire a riscului de apariție conflict interese in interiorul GAL-ului realizata

 • 6. RA 6 1 manager GAL angajat.

 • 7. RA 7 1 asistent administrativ GAL angajat.

 • 8. RA 8: 5 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local

 • 9. RA 9:1 autorizație din partea Autorității Naționale pentru Proiecția Datelor cu Caracter Personal obtinuta.

 • 10. RA 10 1 plan cu delimitarea teritoriului SDL intocmit.

 • 11. RA 11:1 metodologie de cercetare si eșantionare.

 • 12. RA 12:1 chestionar realizat.

 • 13. RA 13:1 cercetare in teren realizata.

 • 14. RA 14: 4 focus grupuri organizate a cate 15 persoane fiecare (2 focus grupuri/ZUM ■ unul cu tineri 15-29 ani si unul cu adulti 30+ ani).

 • 15. RA 15:1 focus grup cu 15 reprezentanți instituționali si specialiști de ia nivel local.

 • 16. RA 16:1 studiu de referința realizat.

 • 17. RA 17:1 baza de microdate primare.

 • 18. RA 18: 1 analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special ZUM.

 • 19. RA 19:1 decizie privind declararea zonei/zonelormarginaiizate.

 • 20. RA 20: 1 serviciu de facilitare comunitara contractat (incluzând si 1 facilitator).

 • 21. RA 21:1 pian de realizare a activitatilor de dezvoltare comunitara intocmit.

 • 22. RA 22: 5 parteneriate încheiate pentru dezvoltarea GAL.

 • 23. RA 23: 6 ședințe ale Comitetului Director organizate.

 • 24. RA 24:12 întruniri publice realizate.

 • 25. RA 25: 2 cutii ale cetățenilor amplasate.

 • 26. RA 26: 1 instrument inovativ aplicat - Metoda PhotoVoice.

 • 27. RA 27: 1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activitatilor in rândul populației realizat.

 • 28. RA 28: 1 Strategie de Dezvoltare Locala realizata.

 • 29. RA 29: 1 lista de intervenții indicative dezvoltata.

 • 30. RA 30: 1 decizie de asumare a Strategiei SLD.

 • 31. RA 31:1 proiect implementat si finalizat.

 • 32. RA 32: 4 întâlniri de coordonare a proiectului.

 • 33. RA 33:1 antet al proiectului.

 • 34. RA 34.1 comunicat de presa publicat la începutul proiectului.

 • 35. RA 35: 30 de participând la conferința de lansare a proiectului.

 • 36. RA 36: 3 roll-upuri elaborate ce vor fi expuse la sediile partenerilor si la evenimentele din cadrul proiectului si vor asigura vizibilitatea proiectului si a sursei de finanțare, vor promova acțiunile derulate in cadrul proiectului.

 • 37. RA 37:1000 flyere ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 38. RA 38:10 afișe A 3 ce vor fi expuse la sediile partenerilor si in locurile de interes ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 39. RA 39:1 website al GAL-ului funcțional.

 • 40. RA 40:1 pagina de Facebook creata prin care se va informa si se vor disemina informațiile.

 • 41. RA 41:1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului.

 • 42. RA 42: 30 de partidpanti la conferința de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activități finanțate

A 1. înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020

A 1.1.: înființarea juridica a GAL-ului si organizarea sediului funcțional

A 1.2.: Operationalizarea noului GAL prin angajarea si imbunatatirea competentelor personalului GAL in domeniile relevante pentru SDL/DRLC

A 2. Delimitarea comunității marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate

A 2.2.: Realizarea Studiului de referința si analizei diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special a ZUM

A 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 3.1.: Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 4.1.: Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 5. Activitati transversale

A 5.1..Managementul proiectului si coordonarea activitatilor

A 5.2.: Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Cod SM1S; 120769

Titlul proiectului: Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere: Dată finalizare: Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă; Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


82/29 MAR 2018

29 MAR 2018

29 IUL 2019


424,838 97

LEI

424,838.97

LEI

213,443.54

LEI

LE)

416,342 19

LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


fiflăaurajta-sjuiMxlfisîaî

Baza regală națională

Denumirea măsurii tis ajutor:

Act Juridic’ NR. din

Baza legată comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR din

Detalii proiect

Oblactlvs

Obiectivul general al proiectului il constituie introducerea/extinderea de sisteme, instnrmente si procese de managementul calitatii si performantei, precum JSO 9001 :2015 si CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacității managementului ia nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunoștințe si expertiza pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

OS 1: Extinderea sistemului de management ai calitatii ISO 9001:2015 ia nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 3: Dezvoltarea abilităților si cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local

Rezultata

 • 1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 1-2 focus grupuri cu 40 de participant! organizate in vederea realizării misiunii de audit intern

 • 2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 2 -1 Raport de audit intern realizat la nivelul instituției

 • 3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 3 1 pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015

 • 4. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 4 -1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 5. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5 2 mese rotunde cu 40 de participanti in vederea monitorizării recertificarii ISO 9001:2015

 • 6. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5-1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 menținut in cadrul instituției

 • 7. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 7 - 1 Conferința de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 8. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 8-10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)

 • 9. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 9 - 1 schimb de experiența organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o instituție publica similara, din alte state membre UE

 • 10. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 10 1 Plan de acțiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatii si perfonnanlei CAF

 • 11. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 11-1 instrument de management al calitatii si performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 12. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 12-1 Plan de acțiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF imbunalatit

 • 13. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 13-1 instrument de management al calitatii si performantei CAF menținut in Municipiul Bacau si serviciile descentralizate si subordonate

14 Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 14-1 Conferința de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltaiea durabila

15. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii rnăsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin prin Rezultat de proiect 15-14 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Auditor intern

16 Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii rnăsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 16 -14 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Auditor intern

 • 17. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii rnăsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 17 - 36 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Managementul calitatii

 • 18. Rezultat program 5 Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18 - 36 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Managementul calitatii

19 Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale Îmbunătățite, In vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19-18 persoane infonnate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Management si control intern managerial

20. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20-18 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Management si control intern managerial

Activități finanțate

A2 - Extinderea inslrumentului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentiu implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si instituții publice 2016-2020; A2.3 Monitorizarea derulării sistemului de management al calitatii ISO 9001 2015 in Municipiul Bacau, aserviciile descentralizate si subordonate si diseminarea rezultatelor aferente;

A3 - Introducerea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiu) Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si instituții publice;

A3.1 - Derularea unui schimb de experiența cu autoritati/institutii/organisme publice transnaționale, in vederea introducerii instrumentului de management al calitatii si performantei CAF,

A3.2 - Elaborarea documentației necesare pentru implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate;

A3.4 - Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de acțiuni de imbunatatire a Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate;

A4 - Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din Municipiul Bacau, a serviciilor descentralizate sl subordonate pe teme specifice de interes;

A4.1 - Derularea cursului de Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administrația publica locala;

A4.2 - Derularea cursului de Managementul calitatii pentru 36 de persoane cu funcții de conducere din administrația publica locala;

A4.3 - Derularea cursului de Management si control intern managerial pentru 18 persoane din administrația publica locala;

CodSMIS: 126161

Titlul proiectului:


Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacau

Nr. de înregistrare contract

289/10 DEC 2018

10 DEC 2018

10 IUN 2021


Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:  2,814,717 57

LEI

LEI


Valoare eligibilă proiect  2,733,797.57

Valoare eligibilă beneficiar.


2,733,797.57


LEI


Valoare sprijin beneficiar:


80,920.00


LEI


Rambursare efectivă:

LEI


Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana Curs de schimb:         LEI din data de

Măsura de alutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Actjuridlc:    NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală;

Măsura CE: NR din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Creșterea eficienei administrative a Primăriei Municipiului Bacau prin implementarea unor sisteme informatice inovative • ca masuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetaeni si mediul de afaceri. Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea si creșterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetaeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacau, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme si standarde comune în administraia publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordana cu SCAP". Implementarea acestui proiect va avea ca efect imbunatatirea proceselor interne ale instituției si serviciile furnizate către cetaeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) - II.4 (Soluii IT pentru eficientizarea administraiei publice) si II.5 (Imbunatairea proceselor interne la nivelul instituiilor publice), 111.1 (Reducerea birocrației pentru cetaeni) si III.2. (Reducerea birocraiei pentru mediul de afaceri), IV. (Consolidarea capacitaii administraiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice)

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Optimizarea activitailor interne ale funcionarilor, prin implementarea unei platfonne integrate de management al activitailor si al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea si gestiunea electronica a arhivei primăriei Bacau

 • 2. Implementarea unei platfonne de tip portal pentru servicii care sa fie furnizate Online către cetaeni

 • 3 îmbunatairea abilitailor si cunosiinelor personalului municipiului

Rezultate

1 Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea biroc.raiei pentiu cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect.

 • - Rezultat proiect 1: Document cu cerine funcionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice frorit-office si back-office achiziionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale

 • 2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel Incal corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 2: Platfonna informatica front-office de tip „portal" pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de harta geospaiala, achiziionate, configurate si implementate

 • 3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 3: Arhiva electronica de documente constituita si accesibila

 • 4. Rezultat program 5: Cunostine si abilitai ale personalului din autoritaile si instituiile publice locale fmbunataite, in vederea sprijinirii masurilor/aciunilor vizate de acest obiectiv specific

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 4:40persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacau pentru procesarea cererilor în format electronic si pentru utilizarea si administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Activități finanțate

Activitate: 1. Management de proiect

Activitate: 2. Documentarea cerinelor funcionale pentru implementarea de servicii electronice

Activitate; 3. Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate de Municipiul Bacau

Activitate: 4. Constituire arhiva electronica retrodigitalizata

Activitate: 5. Informare si publicitate

As latență solicitată

Titlul proiectului:

Drumul anticoruptie echilibre si integritate in Municipiul Bacau

Informații înregistrare solicitare:

18802/ 10 OCT 2017

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

299,551.22          LEI

299,551.22          LEI

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice

Rezultate

Activități finanțate împrumuturi

Titlul proiectului:

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru Tineret - Cinema Orizont

Informații înregistrare solicitare:

124109/07 MAR 2018

Valoarea totală proiect:

21,370,616.08       LEI

Valoare eligibilă proiect:

9,534,057.70        LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs ds schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea mediului antreprenorial în municipiu si regiune prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din domeniul creativ, dezvoltarea competitivității economice locale si consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici si mijlocii.

Programul de incubare a afacerilor sau incubatorul propriu-zis propus prin proiect are ca obiectiv principal pe tenneri lung creșterea economica si a competitivitaîii regiunii Nord-Est.

Astfel, obiectivele pe termen mediu sunt.

 • • generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite;

 • • sporirea numărului afacerilor mia si mijlocii în domeniul industriilor creative;

 • • comercializarea inovaTiilor în sectorul industriilor creative,

 • • consolidarea unei rețele de mentori si match rnaking,

 • • crearea de legaturi de valoare între universita?! / centre de cercetare, companii mari, si IMM-uri noi create;

 • • încurajarea creării si sus?inerea afacerilor noi lansate de femei si grupuri de minorități

Prin proiect se propune ca incubatorul .Hub pentru tineret - Cinema Orizont" sa devină un epicentru al comunitaTii anlreprenoriale din regiunea Nord-Est, care facilitează creșterea afacerilor inovative de la idee la un model sustenabil si transforma rezultatele cercetării si inovării în oportunități de afaceri de succes în domeniul industriilor creative.

in acest context, clădirea si amplasamentul acesteia sunt adecvate scopului si obiectivelor programului de incubare a afacerilor enunțate, având in vedere ca proiectul propune crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor denumit .HUB pentru tineret" - Cinema „ORIZONT” în cadrul acestei clădiri si ca structura / compartimentarea propusa este în deplina concordanta cu activitatile ce se doresc a fi desfășurate în interiorul incubatorului (spatii de birouri, săli de conferințe / întâlniri 1 networking etc.).

Rezultate

 • 1. Infrastructura de sprijin a afacerilor creata, care contribuie la creșterea gradului de competitivitate a firmelor din municipiu si regiune. Incubatorul oferă spatii destinate rezidentilor, cât si altor companii (spatii de întâlniri si evenimente) care răspund nevoilor IMMurilor, încurajând colaborarea si parleneriatele în interiu) incubatorului. Infrastructura moderna, alaiuri de serviciile suport

dezvoltate, vor oferi IMM-urilor si viitorilor antreprenori premisele unei dezvoltări organice, pentru a putea fi competitivi pe piața si a veni cu produse noi care sa se muleze pe nevoile identificate.

Mai mult, incubatorul va coagula sectorul de afaceri, devenind un spa?iu emblematic pentru ecosistemul antreprenorial.

 • 2. Sprijinirea a cel puțin 35 de IMM-uri prin servicii suport specializate si personalizate, în acord cu nevoile firmelor. La finalul implementării proiectului, în concordanTa cu OS2 de creștere a gradului de ocupare al incubatorului se urmărește atingerea unui rezultat de cel puțin 20 firme beneficiare de servicii de incubare si accelerare în cadrul incubatorului Acestora li se vor adauga si IMM-uri (client) locali sau externi) care vor solicita servicii specializate pentru studii de piața, comercializare si inovare, acces pe piețe externe sau conexiuni strategice cu investitori si potențiali parteneri. Aceștia vor beneficia pe întreaga perioada incubații fizice si, ulterior, în perioada de accelerare, de sprijin specializat în dezvoltarea afacerilor, vor putea participa la traininguri, workshop-uri si evenimente dedicate dobândirii de noi competente si networking-ului, în spatiile special proiectate pentm facilitarea acestor procese. Acest rezultat va permite IMM-urilor sa contribuie la dezvoltarea potențialului economic local prin consolidarea unei rețele de companii inovatoare si bine pregătite, gata sa faca fata provocărilor din piața. Totodată, rezultatul va constitui un exemplu de bune practici pentru antreprenorii din regiune sau tinerii care doresc sa beneficieze de educa?le antreprencriala pentru a creste încrederea în posibilitatea șanselor de reușita, influențând pozitiv înființarea unei afaceri.

 • 3. Cel puțin 25 de locuri de munca nou create datorita dezvoltării incubatorului La finalul implementării proiectului, în concordanTa cu OS3 de creștere a numărului locurilor de munca creata cu cef puțin un angajat pentru fiecare firma incubata, se urmărește îndeplinerea obiectivelor generale ale proiectului, privind generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite. Prin intermediul oferirii posibilității incubarii fizice, specifice activitaTii incubatorului, dar si serviciilor de pre-incubare, incubare si accelerare, companiile nou înființate dobândesc competente noi si solide, iar fondatorii au posibilitatea de a se concentra în principal pe Tmbunatatirea produselor sau serviciilor, în timp ce alte servicii - administrative, juridice, de dezvoltare, sunt exploatate prin intermediul incubatorului. Acest lucru are o influenta pozitiva asupra performantei firmelor, crescând sansele unei creșteri sigure si solide. Astfel, având oportunitatea si sprijinul necesar creșterii vânzărilor si accesului pe piețe internaționale, creste nevoia de mărire a efectivului salariaTilor, cu un impact semnificativ asupra ocupării.

Actl vltâțî finanțat»

A 0.1 Elaborarea documentaiei tehnice/ tehnico-economice - Activitate realizata înainte de semnarea contractului de finanțare A1. Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție si derularea procedurilor de atribuire aferente

A2. Management de proiect si monitorizare contracte de achiziție incheiate

A3. Activitatea de informare si publicitate în cadrai proiectului

A4. Realizarea investiției de baza

A5. Dotarea spațiului

A6. Auditul financiar al proiectului

A7. Servicii pentru sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre incubare, incubare, accelerare: 3 programe

A8. Realizare PT. DDE sl asistenta tehnica pe perioada execuției lucrărilor

împrumuturi

Titlul proiectului:

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau

Informații înregistrare solicitare:

126795/22 OCT 2018

Valoarea totală proiect:

11,753,821.52       LEI

Valoare eligibilă proiect:

10,700,465.41        LEI

Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:

Uniunea Europeana

LEI din data de

Obiective

Proiectul propus contribuie la accesul sporit la serviciile de îngrijire medicala primara a persoanelor sărace si celor din zonele cu acxes redus prin modernizarea, extinderea infrastructurii si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în vederea furnizării de servicii medicale aliniate la standardele europene. Astfel, se urmărește reducerea inegalitailor în ceea ce privește starea de sanatate a populaiei prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afeciuni mai ușoare, prevenind agravarea lor si ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel reeaua de centre medicale modeme, capabile sa furnizeze îngrijire primara continua. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sanatate prin reducerea internărilor evitabile, cât si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistena în cadrul ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.1. îmbunatairea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau in aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanare

 • 2. 2 Creșterea gradului de adresabilitate în ambulatoriile de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investiga» specifice în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanțare

Rezultate

 • 1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din radrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau

 • 2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura ambulatoriului cu minim 5% în primul an de durabilitate al proiectului

Activități finanțata

 • 1. ACTIVITATI DE PREGĂTIRE A PROIECTULUI

 • 2. EVALUAREA SI APROBAREA PROIEC TULUI

 • 3. PREGĂTIREA PROIECTULUI TEHNIC

 • 4. VIZIBILITATE, DISEMINARE INFORMAȚII

 • 5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 • 6. ASISTENTA TEHNICA

7 MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDEREA CORPURILOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

8. AUDIT FINANCIAR

împrumuturi

Titlul proiectului:

Modernizare si reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII « N.V.

Informații înregistrare solicitare:

128351 / 18 FEB 2019

Valoarea totală proiect:

8,439,503.91         LEI

Valoare eligibilă proiect:

8,274,023.45        LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiectiva

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin realizarea investițiilor in educație si formare profesionala si anume imbunatatirea infrastructurii educaționale cu relevanta pe piața muncii, in cadrul Studiului previzional privind cererea de formare profesionala la orizontul anului 2013 si in perspectiva anului 2020, se identifica locuri de munca vacante in procent de 11.2% pentru domeniul turism si alimentație publica iar pentru domeniul mecanica -23.8%, acesta facand parte din domeniile de formare profesionala din cadrul unitatii de invatamant propusa pentru reabilitare/modemizare. Proiectul propune realizarea de investiții specifice acțiunilor eligibile, respectiv modernizarea si reabilitarea căminului si liceului din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen. Lucrările propuse vor contribui la creșterea eficientei energetice si implicit la reducerea cheltuielilor destinate alimentarii cu energie termica a clădirii. De asemenea, dotarea cu surse alternative de energie va contribui la reducerea emisiilor de CQ2 si implicit la creșterea consumului de energie din surse regeneiabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. OS.1. Modernizarea si reabilitarea Căminului internat si a Corpului A de invatamant din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 2. OS.2. Consolidarea rolului municipiului Bacau ca motor de dezvoltare in regiunea de NE

 • 3. OS.3.Dezvoltarea capacitatii de invatare a elevilor prin imbunatatirea infrastructurii parțiale a Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 4. OS.4. Reducerea abandonului școlar in cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

Rezultate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • I. 1.1 .Contract de achiziție a serviciilor de elaborare DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții), DG (deviz general), CF (cerere de finanțare)

 • 2.1.2. Contract elaborare a studiilor de specialitate : studiu geotehnic, studiu topografic

 • 3.1.3. Contract elaborare a studiilor de specialitate expertiza tehnica

 • 4.1.4. Contract elaborare a studiilor de specialitate audit eneigetic

 • 5. 1.5.Documentau tehnice necesare în vederea obinerii avizelor/acordurilor - faza DALI

8. 2.1.DALI, expertiza tehnica, audit energetic

 • 7. 2.2.Cerere de finanțare

 • 8. 3.1.Documentații informații suplimentare si precontractare

 • 9. 3.2. Contract de finanțare

 • 10. 4.1.Dosare achiziții

 • II. 4.2.Contract consultanta pentru managementul de proiect,

12.4.3.Contract elaborare proiect tehnic si detalii de execuție inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

 • 13. 4.4.Contract verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

 • 14. 5.1. PTH/DDE/documentatii avizare taza DTAC/PTH

 • 15. 5.2.Referate de verificare

 • 16. 5.3.Autorizație de construire

 • 17. 6.1.Contract execuție lucrări

 • 18. 6.2 Contract dirigentie de șantier

19 7 1 Organizare de șantier

20. 7.2.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) reabilitata, amenajata:

21.7 3.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) utilata, dotata

 • 22. 7 4.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si 014) reabilitata, amenajata;

 • 23. 7.5. PV recepție la terminarea lucrărilor

 • 24. 8.1.Carte tehnica conforma

25 10 1. Echipa de management, EM - UIP(Unltate de implementate din pariea solicilantului)+UM (Unitate de management din partea consultantului)

 • 26. 10.1. Rapoarte de progres

 • 27. 10.1 Anun/coniunicat de presa privind începerea/tinalizarea proiectului, panouri publicitare e durata investiției si la finalizarea investiției

Activități finanțate

A1 . Pregătirea documentațiilor de achiziție servicii proiectare, consultanta, etc.si încheierea contractelor cu agenții economici pentru depunerea dosarului cererii de finanțare.

A2. Activitatea de elaborare a documentației tehnico economice si a altoi documente i^rute prin Ghidul Solicitantului, pentru depunerea cererii de finanțare in cadrul POR, Axa 4, OS 4.5.

A3. întocmirea si transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări/ Contractare

A4. Elaborarea documentațiilor de achiziție servicii/lucrari si contractarea operatorilor economici

A5. Pregătirea documentației documentației tehnico economice la faza PTH+DE

A6.Elaborarea documentațiilor de achiziție necesare serviciilor pentru lucrările de execuție si contractarea operatorilor economici

A7. Realizarea activitatilor de execuție lucrări

A0. Asistenta tehnica din partea proiectantului

A9. Asistenta tehnica privind supervizarea lucrărilor de către dirigintele de șantier

A10. ActivitatI de management de proiect

împrumuturi

Titlul proiectului:


MODERNIZARE SI REABILITARE CRE5A NR 9

Informații înregistrare solicitare:

1238 / 21 FEB 2019


Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Entitate finanțatoare: Curs de schimb;


LEI


1,843,235.08

1,751,932.71         LE)

Uniunea Europeana

l El din data de


Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Crasei nr 9 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsura 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior si inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei si a soclului

Măsura 4 - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare - Cresa nr 9 din str Ozanei nr 9, conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a incaperilor Crasei nr 9, precum si refacerea finisajelor interioare


Măsura 2 - Recompartimentarea spatiilor interioare conform normativelor in vigoare

Măsura 3 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsura 4 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsura 5- Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsura 6 - Achiziția de dolari specifice invatamantului anteprescolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului =1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la Începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Actlvltâțl finanțata

Activ 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ 11.1 Activitatea de pieyatire a documentațiilor de atnbuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. 11.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. 11.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. II 4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ. 11.6 Managementul proiectului

Activ 11.7 Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate

Activ. 11.8 Auditarea proiectului

împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE DRESA NR 3

Informații înregistrare solicitare: 1237/21 FEB 2019

Valoarea totală proiect   2,518,159.02        LEI

Valoare eligibilă proiect:   2,383,011 10         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat da creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul generai se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Crasei nr 3 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsura 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior

Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei si a soclului

Măsura 4 - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare - Crasa nr 3 din str Pictor Andreescu, conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a încăperilor cresei nr 3, precum si refacerea finisajelor interioare

Măsura 2 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsura 3- Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsura 4 - Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsura 5 - Achiziția de dotări specifice invatamantului anteprescolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participant! la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la Începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată Ja finalul implementării proiectului antepreșcolai,

Activități finanțata

Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ. 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. II.2 Realizarea DTAC, PTrCS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ II 3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. 11.4 Prestarea serviciilor de tiirigentie de șantier

Activ. 11.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ. II 6 Managementul proiectului

Activ. 11.7 Denilarea activitatilor obligatorii de informare si publicitate

Activ. II.8 Auditarea proiectului

împrumuturi nu se aplica

Titlul proiectului:

Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport

Informași înregistrare solicitare:

7687/01/25.03.2019/21 MAR 2019

Valoarea totală proiect

Valoare e iîgibliă proiect:

Entitate finanțatoare:

18,900,179.97       LEI

18,900,179.97       LEI

Uniunea Europeana

Curs da schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemoiorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea arxentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatairii accesibilitaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul Investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 9342 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitați pentru biciclisti (amplasare rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 7.5% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 2360 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.9%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2267 mp arbori/arbusti pana in anul 2023 Rezultata

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3,133.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.631 1

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) 3,863.3 Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3,133.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3,413 2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3,658.6

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6% (217.9 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% (204.7 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numanjlui de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 253,580.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 253,580.0 Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) ■ 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 276,023.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 281,759.0

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 16,530 0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) ■ 16,530.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 16,530.0

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, doctimentaie tehnico ecoriomica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documeritaiilor de achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5 Activitatea de pregătire a PI-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6; Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare fundonarii optime a investiiei

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9' Realizarea activitatilor de informare-publidtale si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect

Entitate finanțatoare:

Curs da schimb:


31,270,674.26       LEI

31,270,674.26       LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Candcov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)

Informații înregistrare solicitare:

7693/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Obiectiva

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, In vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in iniampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau. ce vor conduce ia promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,4% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 6512 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,8% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 1419 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 66 buv arbori/arbusti pana in anul 2024.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1.909,7 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.195.6 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2 Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1.909,7 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2 Reducerea cantitaiii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 168.707 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 168.707 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181.333 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anu de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -10 997 pesoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anaul de baza (2018) -10 997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -11.745 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 4 Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/seml pietonale construite/modemizate/extirise (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

 • 5 Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 3.638 km

6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 66

Activități finanțata

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadru) POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica sl alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti

informații înregistrare solicitare:   7690/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   30,923,317.81        LEI

Valoare eligibilă proiect:   30,923,317.81        LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentnr utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transfenilui către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării transportului public de calatori, a modurilor nemotorizate de deplasare pnn amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu transportul in comun, cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 10.220 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 7.6% a numărului de biciclisti.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 15.942 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa iinpiedice accesul auto pe trotuar, estitnandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.2%

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 4126 mp arbori/arbusti pana in anul 2023.

Rezultata

 • 1. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții) Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de seta (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.765,2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) ■ 3.204,8

Valoare estimata pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -3.409,8 Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.765,2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3 012,5

Valoare estimata pentni ultimul an al penoadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3.229,1

Reducerea cantitaii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 2. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr pasageri)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) • 522 651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) • 543 873

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) • 565 957

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) ■ 599 405

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 640.496

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse cu 10.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13 2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 3. Rezultat genera) așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pisteie/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 14.589

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -14.589

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) -14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 15.702

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -16.545

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pisteie/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse cu 7.6% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 13.4% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 4. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 223.811

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -223.811

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 242.193

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 246.932

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse cu 8.2% ta nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 10.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/exlinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.754 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4126 kmp

 • 7. Lungimea/Suprafaa infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configuiate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modemizate (km/kmp)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 1909 km

 • 8. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.015942 kmp

Activități finanțata

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-econumica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de darificari din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:


(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zona rezidențiala" (“home-zone")

Informații înregistrare solicitare:


7689/25.03.2019 / 22 MAR 2019


Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:


LEI


Entitate finanțatoare:


9,743,846.17         LEI

9,743,846.17        LEI

Uniunea Europeana


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in lmt>unatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,5% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee ar condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de

calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 2234 mp de spațiu pietonal si a 5280 mp de „shared-space” prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o

creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 3. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2117 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) 543,3 lone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 576 1 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 507,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioade! de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 543,1 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a nurnaiului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 40.056 persoane Scenariul „cu proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 43 054 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 44.098 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane rare utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.611 persoane Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.789 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.929 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007514 kmp

 • 5. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km. nr./km)

Valoare la începutul implementam proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 1025 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achizitie pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemolorizate Centru • Gara Bacău ■ Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Fatc Industrial (CF R)

Informații Înregistrare solicitare: 7691/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   16,467,944.15       LEI

Valoare eligibilă proiect-   16,467,944 15       LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         L.EI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in Imbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, In vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluanie Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatairii accesihiiitaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,0% ca urinare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitat! pentru bicilisti (amplasare de rastelurl pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 8,2% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 7227mp de spațiu pietonai, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu -se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,7%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 965 mp arbori/arbusti pana in anul 2023

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an Scenariul .cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse Scenariul .fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -160.334 persoane Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 160.334 Scenariul ,cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -172.663 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentnr anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 10.451

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 10.451 Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -11.308 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) -11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările ar bicicleta cu 8,2% la nivelul primului ari de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv ar 13,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungirnea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/serni-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 007227 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete constniite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului ■ 8 326 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr, km, nr/km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul Implementării proiectului 230 buc

Act! vlUțl finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si ampfasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționarii optime a investiției

Activitatea 7. Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

Împrumuturi

Titlul proiectului:

Informații înregistrare solicitare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitato finanțatoare:

Curs de schimb:


Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței

7707/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019

5,408,894.99        LEI

5,408,894.99        LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea condiiiior pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 5157 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 91 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa Împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,8%

Rezultate

 • 1. Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2 082,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.460,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.598,7 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2 082,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.310,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.459,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentnj anul de baza (2018) - 168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 168.543 persoane

Valoare estimata pentnj ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) 168 543 persoane Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 179.993 persoane

Valoare estimata pentnj ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 184.930 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

3 Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dopa finalizarea implementării proiectului (2022) 10.986 persoane

Valoare estimata pentnt ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) 10 986 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) • 10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (202.2) • 11.680 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) -12.252 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022). respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului •• 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 000091 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4.395 km

Activități finanțat»

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentarilor de achiziie pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor


Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

Informații înregistrare solicitare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:


Modernizarea stațiilor de transport public

7694/25.03.2019 / 23 MAR 2019

12,787,700.38       LEI

12,787,700.38       LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Obiectiva

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatairea condiiilor pentnt utilizarea transportului public de calatori. în vederea reducerii numărului de deplasați cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiiior de echivalent CO2 din transport.


Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, complementar cu mersul pe jos si utilizarea bicicletei ca mijloace de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe

datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a îmbunatairii accesibilitaii, a transferului către transportul public in detrimentul transportului cu autoturismele personale

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1 % ca urmare a creșterii utilizării transportului public prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in

comun si oferirea acestora de servicii, informații si facilitați care sa conducă la încurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări la nivelul municipiului.

 • 2. Creșterea numărului de pasageu ai transportului public local cu 10,2% pana in anul 2022 ca urmare a modernizării stafiilor de transport din municipiu, astfel incat cetățenii sa beneficieze de condiții optime pentru utilizarea transportului in comun ca mijloc de

deplasare.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 113 964 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,8 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) 107.868,1 tone echivalent

CO2/an

Reducerea caniitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr pasageri)

Scenariul ,.fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) 17 260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17 260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Staii de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Activități finanțata

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadnjl POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico -economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentarilor de achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de constiuctie si ampiasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarii optime a investiiei


Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Informații înregistrare solicitare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:


7693/25.03.2019 / 23 MAR 2019

4,732,928 33        LEI

4,732,928.33        LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizale si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemolorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 1341 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 788 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,8%

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 220 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultata

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1.397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 1.651,2 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 1.744,0 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1397.5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 1550,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului rie finanare (2026) 1.650,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentn; anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) • 113 110 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului rie finanare (2026) - 113.110 persoane Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 120.794 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 124.107 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) ■ 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 7.373 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.838 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 8.222 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000788 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.8993 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr,, km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului 8

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica sl alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

Sistem de management ai traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Informații înregistrare solicitare:

7965/25 03.2019 / 24 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

 • 91.433.500.59       LEI

 • 91.433.500.59       LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin implementarea unui sistem inteligent de management al traficului, bazat pe soluții de eficientizare si reducere a poluării in Munidpul Bacau. Sistemul inteligent de management al traficului propus a fi implementat prin prezentul proiect este compus din mai multe componente Astfel, se propune implementarea componentei de trafic de management care sa asigure o adaptare a timpilor de semaforizare in funcție de informațiile asupra fluxurilor de trafic primite in timp real de la echipamentele din teren-managernent adaptiv al traficului; componentei de monitorizare care asigura monitorizarea video a locațiilor semaforizate, in vederea creșterii siguranței rutiere pentru toti participantii la trafic: calatori cu transportul public, biciclistl, pietoni, conducători auto; componenta de identificare automata a numărului de inmatriculare cu iul de creștere a siguranței traficului nrtier si de suport pentru luarea de decizii asupra organizării circulației, prin înregistrarea vehiculelor care intra/ies din municipiu; si nu in ultimul rând, componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public al cărui rol este de asigurare a adaptarii timpilor de semaforizare in funcție de informațiile primite in timp real asupra poziției vehiculelor de transport public, astfel incat sa asigure mijloacelor de transport public o traversare cat mai rapida a intersecțiilor semaforizate. Astfel, Municipiul Barau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin implementarea unor soluții care facilitează transportul in comun si incurajeaza persoanele sa utilizeze mijloace alternative de transport prin sporirea atraclivitatii si utilitatii acestuia creșterea fluidității traficului pe principalele artere ale municipiului, reducerea poluării mediului, precum si a puluarii fonice la nivelul intregului oraș Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4 1 al priorității de investiții 4e al POR 2014 2020, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane mullirriodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a imbunatatirii transferului către transportul public si către modurile nemotorizate de transport in detrimentul transportului cu autoturismele personale, o subsistem de control al traficului;

o subsistem de monitorizare video a traficului; o subsistem de comunicaii cu fibra optica; o subsistem de comunicaii radio;

o subsistem centru de comanda si control;

o subsistem semnalizare rutiera (marcaje orizontale si verticale)

o subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersedi semaforizate.

o subsistem infonnare/indentificare automata a numerelor de inmatriculare

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 4,9% ca urmare a creșterii utilizării mijloacelor de deplasare alternative, prin implementarea unui sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta care sa conducă la incurajarea utilizării mijloacelor nepoluante de deplasare, in detrimentul utilizării autoturismelor proprii.

 • 2. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de utilizatori a transportului public cu 10,2% ca urmare a realizării unor masuri destinate eficientizarii si creșterii atraclivitatii acestui mod de delăsare, prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

 • 3. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de bidclisti cu 12,8% ca urmare a realizării unor masuri destinate efdentizarii si creșterii atraclivitatii deplasărilor cu bidcleta prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

Rezultate


Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 ione echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -113.466,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -113.639,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93 085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 107.851,6 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 116.415,5 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 4,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 4,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrai sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete constraite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2028 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 481 800 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 543.383 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 569.993 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 12,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 18 3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 4. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modemizate/extinse (nr ), după caz Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului -1

Activități finanțat»

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4: Pregătirea documentațiilor de achiziie pentru serviciile/lucrarile necesare Implementării proiectului

Activitatea 5’ Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Implementarea sistemului de management al traficului

Activitatea 8' Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9. Realizarea activităților de informare publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10 Aurlitarea financiara a proiectului

împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

N/A

Documente încărcate

Fiyl«r

Data încărcare rigle r

Descriere

Declarația angajament C2.pdf

9DFFE9BFC8BB7DE306A71A0970B883CC8E5D78BA5D7FCB673B5ED

C9EB30E6746

23/03/2019

Dedaraia de angajament a solicitantului

Declarație eligibMat® C2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFRF4C8996F892427AE41E46498934CA495991

678828855

23/03/2019

Dedaraia de eligibilitate a solicitantului

Fise post echipa de proiectpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Fisele de post pentru membrii echipei de proiect

CV_Diana Marin - STATII TP pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F B92427AE41E46498934C A495991

B7852B855

23/03/2019

CV-ul pentru managerul de proiect

Studiu topo 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Documentaia tehnico - economic _ studiu topo _1

Declratta TVA C2.pdf

7B451738A71F899501E9AEAB936041313E31E98EA959A07BC95A56A

90857414C

23/03/2019

Oed ara ie privind eligibilitatea TVA

Lista de echipamente C2.pdf

8791DBCB6061545FA6600850DF8F596F804F01B2E68CF5927631ABF F92F790A2

23/03/2019

Lista de echipamente, dotri, mijloace de transport, lucrri sau servicii, cu încadrarea acestora In seciunea de cheltuieli eligibile /neeligibile

Anexa 3.2.4 b pdf

E3B0C44298FC1C149AF8F4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

878528855

23/03/2019

Instrumente pentru calcularea emisiilor de echivalent CO2 din sectorul transporturilor

STUDIUDETRAFIC.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852BB55

23/03/2019

Studiul de trafic

Extras DJFESI C2 pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7862B855

23/03/2019

Extras din lista de proiecte aferent Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020

Declarația conformitate C2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Dedaraia reprezentantului legal al solicitantului conformitate CF cu fisa de proiect

Deviz genere! C2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Documentaia tehnico - economic _ deviz general

18. Contract de delegare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E45498934CA495991

B7B52B855

23/03/2019

Documentele privind delegarea serviciului de transport public local de calatori

19. hd-nr.518 Politica de parcari-din-21 12.2018.pdf

E380C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E46498934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Hotrârea de Consiliu Local al solicitantului din care s rezulte reglementarea politicii părerilor la nivelul ariei de studiu a proiectului

Proiecte complementare pdf

986C0F7F086B9BE41C7CB3A32C3BE83AACAD825D8ED5DFE6B4234

2F674D57EF0

23/03/2019

Documente justificative privind complementaritatea activrtilor. 1

Caracterul complementar si integrat al proiectului- C2 (stătu TP) pdl

0C78C5D71CDB2EFC48115E7951FDA5D68758E14BEDB4FD499DC0

B507FD71OEB1

23/03/2019

Documente justificativ® privind complementaritatea acbvrtilor _2

Nota privind încadrarea in standardele de cost C2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA4B5991

B7852B855

23/03/2019

Not privind încadrarea în standardele de exist (Modelul K)

HCL NR. 105 DtN 19.03.2019 - C2 - Modernizarea stațiilor de TP.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Hotrârea solicitantului de aprobare a documentaiei tehnico-economice

APM_2 clasarea notificării pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F B92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Clasarea notificării

094_Modermzarea stațiilor de transport public din Mun Bacau.pdf

E3B0C44298F C1C149AF8F4C8996F B92427AE41E4649B934C A495991

878528855

23/03/2019

Certificatul de urbanism

Model. 1 • C2 pdf

BBEAC2060E 1974EBAEO3CBCf57()63CA76153A298926G718359CD133 6278B66B29

23/03/2019

Tabel centralizator pentru obiective de Investite (Model 1)

HCL-uri inventarul bunurilor publice.pdf

E3B0C44298FC1C149AF8F4C8996FB92427AE41E4&49B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Documenta privind dreptul de proprielate/adminiatrare/superfiae/lolosln INVENTARUL BUNURILOR PUBLICE

Extrase CF + PAD-uri pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7B52B855

23/03/2019

Documente privind dreptul de pruprietate/adminislrare/superfide/toloslnEXTRASE. PAD URI

SF+ Expertiza tehnica + Planuri de situație pdf

E3BOC44298FCîCl4»AF0F4C8996r892427AE41E4649B934CA49fiH91

B7862B855

23/03/2019

Documentaia tehnico - economic_ SF _ EXPERTIZA TEHNICA + PLANURI

Studiu geo val 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Documentaia tehnico - economic „studiu geo 2

Adresa răspuns AM POR sustenabilltate.pdf

E30()C44298F€1Cl49AFBF4Câ996FEi92427AF.41E4649B934CA495991

07852B855

23/03/2019

Documente justificative privind complementaritatea activltilor _3

Studiu topo 3 pdf

F3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Documentaia tehnico - economic „studiu topo 3

Studiu tapo 2 pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

23/03/2019

Documentata tehnico - economic „studiu topo 2

Studiu geo voi 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

23/03/2019

Documentaia tehnico - economic „ studiu geo 1

B7852B855

Atribute proiect

Tip proiect:     Proiecte mixte

Proiect major:    NU

CCI:

Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):    NU

Proiect fazat:    NU

Proiectul face parte dintr-o roțaa transeuropeană:    NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):    NU

Codul comun de indentlflcare al pianului de acțiune comun: Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru NU

Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:     NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriaî Pubiic Privat(PPP):    NU

Proiectul este generator de venit:    NU

Proiectul este ssoclat cu site-ul Natura 2000:    NU

Relevant pentru mecanismul IT1 DD:    NU

Proiectul este Instrument financiar:    NU

Responsabil de proiect!

Nume și prenume : MARIN DIANA MIHAELA

Funcție : Manager de proiect

Telefon : 0732770625

Fax:

Adresă e-mail: diana.marin@primariabacau.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : MARIN DIANA MIHAELA

Funcție : Manager de proiect

Telefon: 0732770625

Fax:

Adresă e-mail: diana.marin@primariabacau.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

Sursa ds cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant


Capacitate administrativă

UAT BACAU va contracta managementul proiectului, după semnarea contractului de finanțare. Echipa care va asigura MP-ul va avea 4 persoane, cu atribuții pliate pe specializările ce se impun: 1 manager de proiect,1 expert financiar,1 expert tehnic,1 expert achiziții publice. La nivelul UAT-ului se va forma o echipa de implementare a proiectului astfel:

 • 1 Manager de proiect: Coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate urmărește respectarea cerințelor de implementare ale finanțatorului, supervizează raportările de progres

1 Responsabil financiar Monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului si înregistrarea acestora in evidentele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului; asigura respectarea regulilor financiare ale finanțatorului

 • 1 Responsabil achiziții publice: Verifica documentația de atribuire intocmita pentru achizițiile realizate in cadrul proiectului; organizează, lanseaza si realizează procedurile de atribuire;

 • 2 Responsabili tehnici - Verifica documentația intocmita pentru atribuire execuție lucrari/dirigentie de șantier, colaborează cu proiectantul in vederea obținerii autorizației de construire, monitorizează lucrările sl informează coordonatorul de proiect a stadiului execuției acestora. 1 Consilier juridic - Asigura consultanta si îndrumare juridica cu privire la activitatile din cadrul proiectului.

UAT Bacau nu se afla in niduna din situațiile de la pct. 17.3 din ghidul solicitantului, acesta avand incheiat un contract de concesiune a serviciilor de transport public de calatori pe 25 de ani.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate Juridică


Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Regiunea

Județul

Localitatea


Nord-Est


Bacău


Municipiul Bacău


Informații proiect__________________

Imobilele ce fac obiectul prezentului proiect sunt in proprietatea publica a municipiului Bacau conform HCL-uri inventarul bunurilor publice anexate la cerere si sunt intabulate cu următoarele numere cadastrale:

Bd. Republicii (parțial) - Nr. cadastral 85310, 38275 mp

Bd. Republicii (parțial)- Nr cadastral 85265, 38128 mp

Calea Marasesti- Nr. cadastral 85257, 57300 mp

Bd. 9 Mai (parțial)- Nr cadastral 85182, 31080 mp

Bd. 9 Mai (parțial)- Nr. cadastral 68153, 1099 mp

Str. Mioriței (parțial) - Nr. cadastral 68182,41327 mp

Vadul Bistriței (parțial)- Nr. cadastral 66549, 12525 mp

Str. Ștefan cel Mare - Nr. cadastral 70467, 64121 mp

Intersecție Calea Moinesti - Mioriței - Energiei- Nr cadastral 67747, 8000 mp

Str (Sării si piața Gării- Nr. cadastral 85224, 16693 mp

Bd. Unirii (parțial)- Nr. cadastral 85288.     9486 mp

Str. Oituz (parțial) Ni. cadastral 85199, 7588 mp


DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul genera! al prolectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in Îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea transportului public de calatori. în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, complementar cu mersul pe jos si utilizarea bicicletei ca mijloace de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către transportul public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1.   Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% (6.565.20 tone echivalent CO2) ca urmare a creșterii utilizării transportului public prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in comun si oferirea acestora de servidi, informații si facilitați care sa conducă la incurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări la nivelul municipiului

 • 2.   Creșterea numărului de pasageri ai transportului public local cu 10,2% (1.823 476 pasageri) pana in anul 2022 ca urmare a modernizării stațiilor de transport din municipiu, astfel incat cetățenii sa beneficieze de condiții optime pentru utilizarea transportului in comun ca mijloc de deplasare.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1.    Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul .fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 101 331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6 565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6 096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2.    Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați in cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul .fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -18 690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • 3.     Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului ■ 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

^Context

Bacau este cel mai important municipiu din județul omonim, fiind incadrat in categoria celor 13 poli de dezvoltare la nivel național. Conform INS, populația Mun. Bacau era de 196.883 persoane in anul 2016, reprezentând aproximativ 26% din populația jud. Din totalul populației active, populația ocupata reprezenta 93,66%, iar șomerii 6,34%.

Mun. Bacau este racordat la infrastructura de interes național si european fiind traversat de rețeaua TEN-T Core pe cale rutiera si feroviara.

Configurația spațiala a Mun. Bacau face ca acesta sa beneficieze de o trama stradala bazata pe doua axe bine conturate N-S si E-V, susținute de un inel care înconjoară partea cea mai dezvoltata a orașului si preia o parte însemnata din traficul greu generat de activitatile de producție. Axa N-S se bifurca in zona centrala, continuând către NV - Piatra Neamț si NE - Roman Pe partea de Vest, acest inel este dublat de DN 11 care preia rolul de ocolitoare

Cei mai mari generatori de trafic se regăsesc la ieșirile din oraș (Sud, Nord-Vest si Nord-Est). Dat fiind profilul mixt al acestor dezvoltări (industrie si comerț de mare amploare), ele atrag atat trafic de marfa cat si de persoane (angajați si vizitatori). Cele mai active zone economice si cele mal mari concentrări de locuri de munca se afla in capetele axei N-S. Tot pe aceasta linie, se concentrează si cele mai importante dotări de interes cotidian, aspect care atrage după sine si o cerere ridicata de transport.

In ceea ce privește indicele de motorizare, Mun. Bacau se afla peste media regiunii inregistrand 390 autoturisme/1000 locuitori. Calitatea infrastructurii rutiere este precara in cartierele periferice si intr-o parte din zonele Industriale aflate in declin. Astfel, la nivelul anului 2015,17% din totalul străzilor era nemodemizat.

In ceea ce privește conectivitatea la nivelul tramei stradale, exista dificultăți majore pe direcția E-V. Acestea se refera pe de-o parte la insuficienta unor traversări peste raul Bistrița, iar pe de alta parte la nevoia unor alternative viabile pentru B-dul. Unirii. Din acest motiv, B-dul Unirii si Str. Chimiei sunt printre cele mai congestionate artere din oraș. Calea ferata reprezintă o alta bariera care privează zonele invednate de o buna accesibilitate. Aceasta problema a fost ameliorata in cazul cartierului CER prin pasajul din căpătui Străzii Oituz. Si aici se resimte insa nevoia unor traversări suplimentare, intrucat cele doua traversări existente se afla la o distanta considerabila fata de centrul cartierului. Bariera de conectivitate creata de calea ferata se resimte cel mai puternic in cartierul izvoare unde locuitorii sunt privați de accesul la dotările de interes cotidian localizate in imediata vecinătate, in cartierul Republidi.

Transportul public de pasageri In municipiul Bacău este deservit de operatorul de transport: SC TRANSPORT PUBLIC SA, serviciul de transport asigurându-se cu autobuze.

In municipiul Bacău nu există o infrastructură spedfică transportului public cu autobuzul cu excepția stațiilor și autobazei: nu există benzi dedicate autobuzelor, iar autobuzele nu au prioritate în intersecțiile semaforizate, pentru că un astfel de sistem nu este implementat. Lungimea totală a traseelor servidului de transport public de persoane la nivelul UAT Bacău este de drca 127 km.

Liniile de transport public deservesc cea mai mare parte a orașului. Totuși, există în continuare cartiere periferice care nu benefidază de acces la rețeaua de transport public (aproximativ 8400 persoane).

In general, stațiile de transport public din munldpiul Bacău sunt semnalizate de indicatoarele generale de informare cu privire la stația de autobuz. In plus, există mai multe tipuri de indicatoare de culoare albă pe care sunt predzate câteva informații privind transportul public local:

 • (1) fie este notat doar traseul și/sau adițional numele stației cu orele de trecere ale autobuzelor. Acest tip de informare nu oferă indicii privind ruta, sensul de parcurs al liniei, posibile destinații și ridică probleme în special pentru persoanele care nu utilizează în mod regulat serviciile de transport;

 • (2) fie sunt notate atât numele stației și numărul traseelor, cât șl frecvența trecerilor per linie, pe intervale orare. Aceste panouri nu oferă informații suficiente privind ora la care sunt disponibile cursele de transport public, în special pentru liniile cu frecvențe reduse peste 10 minute. Ca și în situația anterioară, persoanele care nu utilizează în mod regulat serviciile de transport public nu sunt încurajate în acest sens.

S-a observat de asemenea că în unele stații fie nu există indicatoarele cu informații pentru pasageri, fie acestea sunt amplasate inadecvat în raport cu zona de așteptare a stației.

In plus, s-a observat că în anumite locuri, infrastructura aferentă stațiilor se transformă întruna inadecvată pentru utilizatori, în unele cazuri pasagerii coboară sau așteaptă

în mijlocul unei parcări amenajate sau

într-o zonă unde se staționează neregulamentar sau

în spațiul verde sau

într-o zonă nepavată/fără trotuar.

De asemenea, din cele 112 stații doar 15% sunt dotate cu adăposturi și doar 33% cu mobilier pentru odihnă, îmbunătățirea infrastructurii și a facilităților transportului public apare ca pas esențial în a oferi o alternativă de încredere transportului individual.

Prezentul proiect este un proiect complementar si integrat, conlinand componente investitionale din categoria A, respectiv A7 -Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători (tramvai, troleibuz, autobuz).

Proiectul este complementar cu proiectele:

 • 1.         Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti, SMIS 128424

 • 2.        Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacau - Cartier CFR - Sala Polivalenta - CAEX/Parc industrial (CFR), SMIS 128419

 • 3.         Traseu pentru bidclele - semicircular -Mioriței, SMIS 128422

 • 4.         (Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Mioriței pe modelul „zona rezidențiala” („Home-zone”), SMIS 128423

 • 5.         Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement), SMIS 128425

 • 6.         Coridor pentru deplasări nemoiorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri” (Traseul tineretului si sportului), SMIS 128421

 • 7.         Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta, SMIS 128427

De asemenea proiectul este complementar si integrat cu următoarele proiecte depuse de municipalitate in perioada 2007-2013, pentru care a fost finalizata execuția de lucrări:

 • A. MODERNIZARE CALEA MOINESTI, cod SMIS 23666, contract de finanțare nr. 3044/26.04.2012

 • B. REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ, ZONA MIORIȚEI ■ 9 MAI - VINTULUI -VADU BISTRIȚEI" DIN MUNICIPIUL BACĂU, cod SMIS 38499, contract de finanțare nr. 3582/27.11.2012

C REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA SI EFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACĂU, cod SMIS 48166, contract de finanțare nr. 4130/07.04.2014

D. REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA I.L. CARAGIALE - MILCOV- INTERSECȚIE STRADA LETEA - BACĂU, cod SMIS 37787, contract de finanțare nr. 3581/27.11 2012

Caracterul complementar si integrat este detaliat in documentul „Complementaritarea si caracterul integrat al proiectului’ anexat la cererea

de finanțam.

Justificare

Mobilitatea durabila este expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietenos cu mediu, dar in aceiași timp statornic si tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor si Infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resuise si promovarea modurilor de transport nepoluante

In vederea dezvoltării orașului si creșterii calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau este necesara asigurarea unui sistem de transport eficient si durabil, accesibil geografic si economic Rețeaua de transport dezvoltata va susține mobilitatea persoanelor si mărfurilor, creând astfel cadrul pentni afirmarea municipiului Bacau pana in 2030 ca oraș inteligent, imbunatatirea calitatii vieții si a mediului urban, un mediu urban atractiv, modern, ecologic si accesibil pentru locuitorii sai, pentru turiști si pentru locuitorii zonei metropolitane, care invata sau muncesc in oraș.

Calitatea stațiilor de transport public este în c ea mai mare parte precară, cetățenii fiind nevoiți să aștepte mijloacele de transport în comun In spații neamenajate, situație ce se caracterizează prin nesiguranță și disconfort mai ales în perioadele cu ninsori sau ploaie, motiv pentru care se resimte nevoia lansării unui program de modernizare și extindere a acestora astfel încât călătorii să aibă un spațiu plăcut în care să aștepte sosirea autobuzelor.

In ceea ce privește accesul la informații, utilizatorii de transport public pot accesa pagina web a operatorului pentm a consulta traseele principale și orarul acestora. Lipsesc în schimb orare în diferitele stații de transport public, aspect care ingreunează accesul la informații importante pentru planificarea călătoriilor de către cetățeni.

In conformitate cu datele colectate in cadrul studiului de trafic, in ceea ce privește principalele probleme întâmpinate in timpul deplasărilor efectuate la nivelul zonei de studiu, respondentii chestionarelor, au declarat problemele legate de deplasările în interiorului orașului sunt generate de traficul auto ridicat (30% din respondenți) trafic greu în oraș (21% din respondenți) transport public ineficient (14% din respondenți) - Problema nr. 3 ca importanță, străzi degradate (12% din respondenți). lipsa unor alternative de transport (11 % din respondenți), precum și alte probleme semnalate (treceri de pietoni nesigure, insuficiența locurilor de parcare, calitate scăzută pentru trotuare și alei. La întrebarea "Care este principala problemă privind infrastructura de transport public?" răspunsurile cetățenilor au fost următoarele:

47% - Stațiile de așteptare sunt nemodemizate

29% - infrastnrctura rutieră / calea de rulare este degradată

9% - In stații nu sunt informații privind traseele orarul, timpii de așteptare

8% - Lipsa unor culoare dedicate

7% - Lipsă facilități pentru persoanele cu handicap

Au fost analizate 93 de puncte de îmbarcare/debarcare de la nivelul rețelei de transport public. S-a constat că dintre acestea, 51% din stații nu îndeplinesc standardele unei stații de așteptare contemporane, având un punctaj de 0 -1 . Acestea sunt neamenajate, lipsite de mobilier sau de panouri de afișaj informațional pentru călători, fiind greu de identificat și accesat de către turiști sau persoane care nu practică navetismul.

Proiectul va cuprinde acțiuni integrate pentru modernizarea facilităților destinate pietonilor si biciclistilor astfel:

 • - lucrări de modernizare a spațiului aferent stațiilor de imbarcare.

Prezentul proiect faca parte dintr-o serie de 9 proiecte pe care municipiul Bacau le propune la finanțare in cadrul axei prioritare 4, Obiectivul specific 4.1, proiecte ce se concentrează pe dezvoltarea rețelei de piste si benzi velo alaturi de implementarea unui sistem de management al traficului care sa prioritizeze transportul in comun si biciclist».

Stafiile de transport in comun vor avea următoarele facilitați:

adăposturi/săii de așteptare pentru călători, mobilier,

puncte de vânzare bilete/carduri, automate de bilete/carduri,

sisteme de informare, sisteme de supraveghere video,

facilități pentru persoanele cu dizabilități,

semnalistică, platforme de îmbarcare/debarcare călători,

facilități pentru parcarea bicicletelor

Toate acestea vor asigura confortul si siguranța pasagerilor, astfel incat sa se asigure condițiile optime pentru utilizare mijloacelor de transport in comun.

Astfel, implementarea proiectului, ca parte a strategiei de dezvoltare a transportului urban, produce următoarele efecte principale:

• Creșterea numărului de biciclisti cu 12,8% (61.583 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (2022), respectiv cu 18,3% (88.193 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

 • - Creșterea numărului de pietoni cu 12.7% (939.845 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 15,8% (1.168.353 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

 • - Creșterea numărului de pasageri transport public cu 10.2% (1.823 476 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectelor (estimat 2022). respectiv cu 11.1% (2.076 879 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • - Reducerea traficului de autoturisme personal cu 10,8% (45,579 mii veh'krn) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 9.8% (47,862 mii veh *km) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

 • - Reducerea cantitatii de emisii GES cu 6,1% ( 6 565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

Grup țintă

In vederea realizării obiectivului propus, Municipiul Bacau, dorește accesarea de fonduri europene pentru amenajarea stafiilor de transport public local, dotarea acestora cu facilitați destinate încurajării utilizării serviciului de transport public si amenajarea spațiului aferent trotuarelor si spatiilor verzi in următoarele stafii de autobuz.

 • 1.         Obiect 1- Statie FNC Tur

 • 2.         Obiect 2: Statie FNC Retur

 • 3        Obiect 3: Statie WMW Tur

 • 4.        Obiect 4: Statie WMW Retur

 • 5         Obiect 5: Statie Aerostar TUR

 • 6         Obiect 6 Statie Aerostar RETUR

 • 7.         Obiect 7: Statie Chimie Tur

B.         Obiect 8; Staiie Chimie Retur

9         Obiect 9. Statie Narcisa Tur

 • 10.        Obiect 10’ Statie Narcisa Retur

 • 11.        Obiect 11 Statie Orizont Tur

 • 12.        Obiect 12 Statie Orizont Tur

13        Obiect 13: Statie Piața Sud Tur

 • 14.        Obiect 14: Statie Piața Sud Retur

 • 15.        Obiect 15: Statie Tic T ac Tur

 • 16.        Obiect 16: Statie Tic Tac Retur

 • 17.        Obiect 17: Statie Policinica veche Tur

 • 18.        Obiect 18: Statie Policinica veche Retur

 • 19.        Obiect 19: Statie BCR Tur

 • 20.        Obiect 20: Statie BCR Retur

 • 21.        Obiect 21: Piața Centrala Tur

 • 22.        Obiect 22: Statie Piața Centrala Retur

 • 23.        Obiect 23: Statie Banca Transilvania Retur

 • 24.        Obiect 24: Statie Curtea de Apei

 • 25.        Obiect 25: Statie Arena Mall - Tur

 • 26.        Obiect 25: Statie Arena Mall - Tur

 • 27.        Obiect 27: Statie Podul cu lanțuri - tur

 • 28.        Obiect 28: Statie Podul cu lanțuri - retur

 • 29.        Obiect 29: Statie Mioriței TUR

 • 30.        Obiect 30: Statie Miorița - retur

 • 31.       Obiect 31: Statie Banca Naționala TUR

 • 32.       Obiect 32: Statie Banca Naționala RETUR

 • 33.       Obiect 33: Statie Petrom TUR

 • 34.        Obiect 34: Statie Petrom Retur

 • 35.        Obiect 35: Statie NV Karpen - tur

 • 36.        Obiect 36: Statie NV Karpen - retur

 • 37.        Obiect 37: Statie Gara

 • 38.        Obiect 38: Statie Oituz Centrul Militar

 • 39.        Obiect 39: Statie Catedrala

Proiectul face parte din lista de intervenții majore din PMUD Bacau, regasindu-se in planul de acțiune cu codul 4.1.2.3*si a fost indus si in lista proiectelor strategice din SIDU 2014-2020, regasindu-se in obiectivul strategic 3 - Infrastructura de transport performanta, 03.4 Infrastructura adecvata si atractiva pentru deplasau nemotorizate, D3.4 3 Dezvoltarea infrastructurii velo pentru navetism.

Obiectivele si proiectele strategice identificate in PMUD au avut la baza datele colectate in cadrul interviurilor privind mobilitate populației, recensămintele de drculatie, anchetele privind originea/destinatia deplasărilor in trafic, recensământul calatorilor pe mijloacele de transport public si in statii.

Astfel, prezentul proiect este conceput pornind de la rezultatele obținute in urma prelucrării datelor colectate in procesul de elaborare a PMUD si a fost supus consultării publice, la nivel general cu toate proiectele din planul de acțiune din planul de mobilitate.

Investiția corespunde unor 39 de statii de transport public si unei suprafețe de 2392,55 mp de trotuare aferente acestor statii, modernizate pentru care populația rezidenta, localizata in aria de influenta a proiectului, număra circa 12 000 locuitori, aproximativ 6% din populația intregului municipiu (197.285 locuitori la 1 ianuane 2018).

Conform rezultatetelor/analizelor studiului de trafic, bazate pe datele colectate prin realizarea interviurilor/recensamintelor de drculatie/anchetelor origine-destinatia deplasărilor populației din aria de studiu a proiectului situația in municipiu este următoarea: respondentii chestionarelor, au declarat problemele legate de deplasările In interiorului orașului sunt generate de traficul auto ridicat (30% din respondenți) trafic greu In oraș (21 % din respondenți), transport public ineficient (14% din respondenți) - Problema nr. 3 ca importanță, străzi degradate (12% din respondenți), lipsa unor alternative de transport (11% din respondenți), precum și alte probleme semnalate (treceri de pietoni nesigure, insuficiența locurilor de parcare, calitate scăzută pentru trotuare șl alei. La întrebarea "Care este principala problemă privind infrastructura de transport public?” răspunsurile cetățenilor au fost următoarele:

47% - Stațiile de așteptare sunt nemodemizate

29% - Infrastructura rutieră / calea de rulare este degradată

9% - în stații nu sunt informații privind traseele , orarul, timpii de așteptare

8% - Lipsa unor culoare dedicate

7% - Lipsă facilități pentru persoanele cu handicap

Au fost analizate 93 de puncte de îmbarcare/debarcare de la nivelul rețelei de transport public. S-a constat că dintre acestea, 51% din stații nu îndeplinesc standardele unei stații de așteptare contemporane, având un punctaj de 0 -1 . Acestea sunt neamenajate, lipsite de mobilier sau de panouri de afișai informațional pentru călători, fiind greu de identificat și accesat de către turiști sau persoane care nu practică navetismul.

Beneficiarii prezentului proiect pot fi impartiti in categoria beneficiarilor directi sau categoria beneficiarilor indirecti. In categoria beneficiarilor directi sunt incluși locuitorii din municipiul Bacau, administrația publica locala dorind sa le asigure acestora un sistem de transport modem si accesibil.

Astfel, cu precădere populația ce locuiește in zona de studiu, dar si intreaga populație a municipiului Bacau vor beneficia de pe urma proiectului, urmând sa dispună de sisteme de transport nemotorizate accesibile pentru toate categoriile sociale, echitabile si eficiente. Prin realizarea proiectului, un număr de circa 12.000 locuitori - locuitori al zonei de studiu si 197.285 de persoane per total (populația municipiului Bacau la 1 ianuarie 2018) vor beneficiar direct de rezultatele proiectului.

Beneficiarii directi pot fi impartiti in :

 • - Utilizatori ai transportului velo (biciclisti)

 • - Pietoni

 • - Pasageri ai transportului in comun

Din categoria beneficiarilor indirecti, enumerăm

 • - turiștii care transiteaza municipiul

 • - Operatorii economici care isi au sediul/punctul de lucru in zona de studiu a proiectului, respectiv angajatii acestora care vor beneficia de moduri alternative de deplasare la locurile de munca

 • - întreprinderile din regiune care activeaza in domeniul construcțiilor si in domenii conexe/aferente implementării proiectului cu finanțare europeana - minim 1 firma de constmctii. minim 1 firma de proiectare, minim 1 firma de supervizare iucrati, 1 firma de furnizare, 1 firma de management de proiect, 1 firma de informare si publicitate, 1 firma de auditare financiara

In urma implementării proiectului se estimează o creștere a cotei modale pentru transportul public cu 10,2%, in timp ce cota modala pentru transportul cu mașina personala va scadea cu 10,8% Aceste valori sunte estimate a fi atinse la nivelul anului 2022, respectiv la nivelul primului an după finalizarea implementam proiectului.

Sustenabilitate

DescrisreA/aJorlficarea rezultatelor

Finalizarea proiectului de fata, prin realizarea activitatilor prevăzute si indeplinirea obiectivelor propuse, contribuie la dezvoltarea orașului si creșterea calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau, prin dezvoltarea unui sistem de transport accesibil pentru toate categoriile sociale, echitabil si eficient economic.

Precizam ca proiectul reprezintă o inițiativa independenta din punct de vedere financiar, tehnic si al resurselor umane, implementarea sa nefiind condiționala de alte activitati desfășurate de instituții in perioada de referința.

Sustenabilitatea proiectului de investiții, după finalizarea acestuia, pe o perioada de inca cel puțin 5 ani va fi asigurata de:

 • * Sustenabilitatea financiara a proiectului

Sustenabilitatea financiara reprezintă capacitatea financiara a U.A.T. Bacau de a asigura operarea si mentenanta investiției pentru o perioada de cel puțin 5 ani după implementarea proiectului de investiții.

Susținerea financiara se va realiza prin alocarea de fonduri de la bugetul local si din veniturile proprii. Proiectul nu este unul generator de venituri in cazul asta, asistenta financiara fiind de 98%.

Primirea asistentei financiare nerambursabile de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului va asigura acoperirea costurilor investitionale ale proiectului pe perioada anilor de implementare.

Astfel, sprijinul financiar acordat din fonduri structurale va fi esențial pentru ca U.A.T. Bacau sa implementeze proiectul si va contribui la capacitatea financiara a acestuia de a realiza investiția.

Ulterior finalizării investiției, administrația publica locala va aloca anual, bani de la bugetul local pentru toate cheltuielile de operare a investiției (intretinere, reparații curente, reparații capitale etc).

 • * Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane

Resursele umane alocate proiectului sunt suficiente atat din punct de vedere numeric cat si din punct de vedere al experienței. In situația apariției fluctuației de personal, se va asigura inlocuirea imediata a personalului astfel incat sa nu apara probleme in administrarea investiției. Persoanele implicate in proiect au experiența in domeniul implementării de proiecte. Echipa va fi alcatuita din specialiști cu pregătire in diverse domenii aferente activitatilor desfășurate, asigurând astfel interdisciplinaritatea necesara realizării unui astfel de proiect. Experiența si capacitatea de organizare si monitorizare a resurselor umane alocate proiectului este relevanta pentru asigurarea sustenabilitatii organizationale. Echipa de proiect este alcatuita din specialiști cu vasta pregătire in domeniu. Aceasta va fi consiliata de firma de consultanta contractata pentru consultanta in managementul proiectului pe toata durata implementării proiectului. Persoanele din cadrul UAT implicate in managementul implementării proiectului, respectiv a urmăririi contractelor de management de proiect vor asigura sustenabilitatea organizationala a proiectului, după finalizarea acestuia Echipa de proiect din partea Beneficiarului va asigura sustenabilitatea organizationala a proiectului, va superviza managementul proiectului, va monitoriza activitatile si va păstra un nivel adecvat de control asupra desfășurării implementării proiectului, precum si după finalizarea acestuia.

La nivelul beneficiarului exista implementata o procedura de lucru in ceea ce privește implementarea proiectului si este definita strategia de monitorizare a modului de implementare a proiectului. Procedura Stabilește modul de realizare a activitatii de implementare proiecte cu finanțare nerambursabila, asigura o implementare eficienta a proiectelor cu finanțare nerambursabila, precum si respectarea legislației naționale si a celei specifice finanțatorului in implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila.

In cadrul procedurii sunt stabilit! clar responsabili cu implementarea proiectului, atribuțiile fiecăruia, pista de audit ce va fi respectata pe parcursul implementării proiectului.

La nivelul general al resurselor disponibile in cadrul Primăriei, exista o structura organizatorica solida, eficienta si bine structurata, cu un număr de cadre, care permite continuarea operării investiției. Astfel, după perioada de implementare a proiectului, in cadrul Primăriei exista departamente de specialitate care sa asigure montorizarea investiției pe cel puțin cinci ani de la finalizarea proiectului. Sustenabilitatea din punctul de vedere al asigurării capacitatii tehnice

Soluția tehnica pentru realizarea investiției a fost gandita pentru a asigura sustenabilitatea ei pentru o perioada de minimum 5 ani. Beneficiarul a decis alocarea de resurse tehnice necesare pentru desfășurarea optima a procesului de realizare a investiției.

După finalizarea proiectului, sustenabilitatea tehnica va fi asigurata prin: monitorizarea bunei funcționari a infrastructurii, din toate punctele de vedere. Printr-o supraveghere atenta si permanenta realizata de către specialiștii instituției, se va asigura o eficienta maxima a investiției, in momentul detectării unei funcționari necorespunzatoare, problema va fi remediata in cel mai scurt timp, astfel incat disponibilitatea si productivitatea muncii sa fie maxime. Echipa de proiect si personalul din cadrul U.A.T-ului vor dobândi competentele necesare asigurării sustenabilitatii tehnice după finalizarea proiectului, cel puțin pentru o perioada de 5 ani.

De asemenea, sustenabilitatea tehnica a proiectului va fi asigurata prin activitatile de mentenanta care vizeaza administrarea investiției realizate, asigurarea suportului tehnic intern si extern ceea ce se va face de specialiștii tehnici ai prestatorilor/fumizorilor/executantului implicați in realizarea Investiției pe o perioada specificata in contractul de achiziție In conformitate cu prevederile legislative, executantul lucrărilor de construcție va oferi sprijin solicitantului pe intreaga perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție), remediiind orice problema ce poate aparea legata de investiția realizata.

In ceea ce privește costurile pentru asigurarea mentenantei, ele au fost induse in previziunile financiare si s-a demonstrat fiabilitatea si eficienta financiara a investiției Costurile cu serviciile de mentenanta vor fi incluse in bugetele anuale ale UAT Bacau

Mententanta investiției, din punct de vedere a infrastructurii rutiere, se va face cu respectarea Reglementarii tehnice- Normativ pentru intretinerea si repararea străzilor, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991).

In scopul menținerii stațiilor de transport si a infrastructurii aferente in buna stare de exploatare si de siguranța a circulației se va urmări permanente modul de comportare pentru depistarea zonelor unde trebuie sa se intervină operativ cu lucrări de remediere sau cu reparații mai ample care trebuie planificate.

Se va acorda atentie in mod deosebit necesitatatii investigării stării tehnice a infrastructurii in perioada de trecere spre sezonul rece -lunile septembrie si octombrie - precum si in perioada de trecere de la sezonul rece la sezonul cu temperaturi ridicate • lunile martie si aprilie. In cazul constatării unor situații care pot determina degradări ale structurii in perioada următoare investigațiilor, se vor lua de urgenta masuri deprevenire a degradărilor, prin lucrări de intretinere sau reparații.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de infrastructura. Aceasta perioada se incadreaza ininteriorul ciclului de reparații curente si respectiv de reparații capitale. Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere suntintensitatea traficului si structura acestuia, tipul de lucrări asupra camia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulației si factorilor naturali, etc.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere si reparații se va face cu respectarea prevederilor Anexei 1 si 2 la normativul pentru intretinerea si repararea străzilor, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270 -1991)*)

Proiectul prevede implementarea unor masuri privind reglementarea parcărilor diri municipiu si din zona de studiu al proiectului, in conformitate cu Documentul Politica de Parcare, aprobat prin nr 518/21.12.2018, avand in vedere situația actuala a locurilor de parcare din zona de studiu, respectiv

In prezent, administrarea parcării in Municipiul Bacau este partajata intre Politia Locala si serviciile primăriei Pana iri prezent. Municipiul Bacau a Introdus o serie de masuri incipiente pentru o mai eficienta gestiune a parcării, In acest sens, In anul 2006 a fost introdusa tarifaiea parcării in 16 parcaje, masurile de plata a parcării variaza Intre plata cu SMS sau la parcometru, se folosesc norme pentru a asigura un minim de locuri de parcare la noile dezvoltări (HG 525/1996) sau se limitează timpul la 2h (paicarile de la Plata Sud si Piața Centrala). In conformitate cu Politica de parcare, Municipiul Bacau se prezintă ca un oraș începător in ceea ce privește managementul parcărilor. Acest aspect este evidențiat prin faptul ca singurele masuri concrete pentru gestiunea parcării se refera la introducerea tarifarii in 18 parcari (la strada sau in afara străzii). In prezent, Municipiul Bacau deține in total 26000 locuri de parcare publice destinate „vizitatorilor" sau rezidentilor. In ceea ce privește masurile privind reglementarea parcărilor din municipiu/ZFU, dar mai ales din arealul de studiu al proiectului, in conformitate cu politica de parcare a municipiului, sunt propuse masun de reorganizare a circulației si (re)amenajare a spatiilor publice, inventarierea si marcarea locurilor de parcare la sol (recomandat ca aceasta inventariere sa fie realizata la nivel de cartier). De asemenea, politica de parcare subliniază corelarea tarifelor aplicate si cererea de locuri de parcare. Ca urmare a elasticitatii încrucișate, o creștere a prețului de parcare tinde sa reducă cererea de parcare si sa creasca cererea pentru transportul public, implicit pentru transportul nemotorizat.

In baza analizei efectuate, s-a dispus calcularea unor tarife actualizate in conformitate cu propunerile politicii de parcare, precum:

 • - parcare autoturisme 1 h - zona I (centrala) - aparat autotaxare - preț propus 3 lei (preț actual 1.5lei)

 • - parcare autoturisme 1 h - zona II - aparat autotaxare - preț propus 2 lei (preț actual 1.51ei) etc.

Pentru a putea aplica o politica de parcare ce include in mod obligatoriu masuri de tarifare este mereu nevoie de un plan de comunicare. Pe baza acestui plan, locuitorii si vizitatorii orașului trebuie sa poala intelege motivul pentru care parcarea nu poate fi un serviciu oferit gratuit. Este așadar importanta conștientizarea valorii unui loc de parcare (din punct de vedere economic). De asemenea, utilizatorii acestui serviciu tarifat trebuie sa poata resimți rezultatul banilor platitl. La fel cum utilizator este mai dispus sa plateasca un bilet de transport public daca serviciul este de calitate, același aspect se intampla si la parcare. Masuri pentru campania de promovare si informare: realizarea unor materiale de informare legate de plata parcării. Indicatoarele care semnalizează plata parcării vor avea sub ele informații despre modalitățile de plata cat si despre sancțiunile aplicate in caz de neplata.

In vederea menținerii rezultatelor proiectului pe toata perioada de durabilitate a proiectului, la nivelul municipiului se vor implementa companii de informare si promovare a utilizării transportului public local si a modurilor nemotorizate, dezvoltate in cadrul acestui proiect. Astfel, una din activitatile orizontale ale proiectului consta in derularea la nivelul municipiului a unor campanii media care vor avea ca obiect promovarea adivitatilor proiectului, creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la avantajele si beneficiile utilizării modurilor nemotorizate de transport, precum si a serviciului de transport public. Masurile care vor fi avute in vedere sunt: afișe, bennere, broșuri, pliante; spoturi audio/video; harți cu trasee de transport public/moduri nemotorizate de transport.


Furnizează informații cu privire la toate acordurile Instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului șl exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire ia modul In care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(șl anume, numele operatorului; metode de selecție administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabllltatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect

Obiectivul principal al proiectului este modernizarea infrastructurii si a facilitaiiilor existente in stațiile de imbarcare/debarcare calatori, de pe principalele artere ale municipiului. Se vor moderniza inclusiv elementele de infrastructura adiacente stațiilor, alaiuri de implementarea unui sistem de informare calatori, care va conduce la creșterea atractivitatii sl accesibilității fata/catre sistemul de transport public local. Obiectivele specifice ale proiectului se referă îndeosebi la:

Creșterea atractivitatii transportului public și implicit a numărului de utilizatori și a cotei modale aferente, la nivelul municipiului; Imbunatatirea caii tatii vieții locuitorilor prin imbunatatirea caii tatii aenrlui în municipiul Bacău, in urma reducerii transportului motorizat individual și implicit a emisiilor de gaze cu efect de sera generate de acesta

Imbunatatirea calitatii vieții locuitorilor prin imbunatatirea aspectului mediului urban antropic in urma intervențiilor din proiectul investițional și a valorificării oportunităților de dezvoltare economica generate indirect de proiectul investlțional Toate masurile propuse prin proiect vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul anului 2022, ele reprezentând expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietonos cu mediul, dar in același timp statornic si tradițional.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul a făcut obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport, reiesind ca răspunde disfunctionalitatilor indentificate in PMUD precum zonele de imbarcare-debarcare ale calatorilor din mijloacele de transport in comun si oferirea acestora de servicii, informații si facilitat!, deficitare, care sa conducă la incurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări la niv. mun., conform planului de acțiune din PMUD.

Implementarea lui va produce următoarele efecte: creșterea nr. de calatori ai transportului public cu 10.2% (1.823.476 pers.), creșterea nr. de pietoni cu 12,7% (939.845 pers), creșterea nr. de biciclisti cu 12,8% (61.583 pers), reducerea traficului de autoturisme cu 10,8% (45,579 mii veh'km), reducerea cantitatii de emisii de CO2 cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2).

Răspunde urm. doc. strategice: Strategia Europa 2020, Obiectiv Major. Schimbările climatice si utilizarea durabila a energiei, prin acțiunile sale proiectul contribuind la atingerea indicatorului privind reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera; SNDR 2014-2020, PI D1: Dezv. urbana durabila integrata, DI2: Imbunaiatirea calitatii mediului in zonele urbane prin masuri care vor conduce la reducerea utilizării autoturismelor pers., poluante si creșterea deplasărilor nemotorizate, nepoluante, respectiv deplasările velo si pietonale, precum si prin creșterea suprafețelor de spațiu verde;

Strategiei Nat a RO privind schimbările climatice 2013-2020, obiectiv, privind reducerea transportului rutier, incurajarea si promovarea transportului nemotorizat, prin asigurarea unei infrastructuri de transport moderne, sigure, confortabile pentru creșterea cotei modale a deplasărilor nemotorizate in detrimentul celei rutier

Strategii relevante:

 • - Strategia integrată tfe Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SilJU

 • • Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020

 • - Planul de Dezvoltare Regională Notd Esl

■■ Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă

 • • Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Managementul riscului este un proces care incepe o data cu proiectul. Logul de riscuri este unul dintre logurile care se creeaza cel mai devreme in viata proiectului, iar riscurile sunt identificate, analizate si monitorizate pe toata durata lui. Aferent riscurilor identificate au fost dezvoltate strategii de diminuare a riscurilor. De asemenea, alocarea unor persoane responsabile cu monitorizarea acestor riscuri reprezintă un element esențial in procesul de management al riscului. In acest sens atat echipa interna cat si cea externa va participa la monitorizarea si implementarea de masuri pertinente in vederea atenuării riscurilor aparute pe perioada de implementare a proiectului. Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificata o serie de posibile riscuri.

Detaliere riscuri

Nr. crt.

Risc Identificat

Măsuri de atenuare alo riscului

1.

R: Lipsa unei evidente unitare, standardizate si centralizate a procedurilor de lucru poate duce la omisiuni sau blocaje in implementarea contractului

Lealitate scăzută a serviciului de management pentru implementarea proiectului

E: Nu exista un mecanism de gestiune unitara a documentelor si informațiilor privind procesele de lucru. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Medie

Impact: Mediu

Prestatorul de servicii de management de proiect va formula recomandări autoritarii contractante cu privire la eficientizarea procedurilor de lucru pentru asigurarea calitatii activitatii profesionale. Astfel, imbunatatirea procedurilor de lucru va duce la implementarea cu succes a proiectului.

2.

R: Modificări legislative relevante pentru implementarea fondurilor UE.

I: întârzieri in implementarea proiectului E: Modificările legislative care afecteaza Beneficiarul proiectului pot avea efecte negative si asupra activitatilor proiectului prezent. Acest risc afecteaza si Influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului Probabilitate: Redusa

Impact :Mediu

Expertii implicați in proiect vor fi informați la zi privind evoluția legislației relevante. Orice modificare legislativa nu va avea impact retroactiv asupra activitatilor deja desfășurate din proiect. Astfel, informarea corecta sl in timp util, privind modificările legislative, sl actualizarea in consecința a procedurilor de lucru vor putea preveni prezentul risc.

3.

R: Modificările organizatorice frecvente produse la nivelul structurilor beneficiare (solicitant)

I: întârzieri semnificative in implementarea proiectului cauzate de reorganizarea structurilor de conducere/ operaționale proprii

E: Având in vedere situația economica si politica a României sunt posibile reorganizări frecvente ale resurselor interne. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului. Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu

Indiferent de schimbanle organizatorice atat beneficiarul, partenerii proiectului cat si grupurile tinta vizate conștientizează importanta acestui proiect si vor continua eforturile de implementare cu succes a activitatilor proiectului, in lumina angajamentelor asumate prin prezentul proiect. Un plan de comunicare bine pus la punct, fise clare de responsabilități si atribuții, ar trebui sa prevină acest risc.

4.

R: contestării asupra rezultatelor procedurilor de achiziții I. întârzieri in implementarea proiectului E: Exista o serie intreaga de exemple de proceduri de achiziții contestate in mod subiectiv in instanța, contestări care au generat intarzieri chiar de peste un an. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Medie

Impact: Mediu

Beneficiarul va colabora cu toti partenerii implicați in proiect pentru a incerca sa recupereze termenele si va mobiliza un număr suplimentar de experti care vor susține, in caz de suprasolicitare a echipei, orice acțiune in vederea evitării situațiilor care ar putea afecta implementarea proiectului.

5.

R: întârzierea proiectului datorita unor dificultăți ale fluxurilor de numerar generate de posibile intarzieri la plata de către autoritatea contractanta

I: impact negativ asupra proiectului care poate determina intazieri in implementarea activitatilor acestuia.

E: Datorita complexității proiectului, pot exista diferente de viziune radicale privind conținutul livrabilelor intermediare, cat si in ceea ce privește impactul soluțiilor propuse. Armonizarea viziunii poate genera o perioada semnificativa pana la aprobarea livrabilelor intermediare. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului.

Managerul de proiect va urmări pennanent armonizarea conținutului documentelor in lucru si a soluțiilor propuse. Un bun management financiar al proiectului si o gestiune eficienta a resurselor financiare proprii. Focus pe soluții temporare de finanțare a proiectului

Nr. cri.

Risc identificat

Măsuri de atenuare ale riscului

Probabilitate: Medie impact: Ridicat

 • 6.     R. Lipsa fondurilor necesare ia nivelul AM POR pentru efectuarea plăților cererilor de rambursare.

I impact negativ asupra proiectului care poate determina intazieri in implementarea activitatilor acestuia.

E: lipsa fondurilor la nivel național poate cauza intarzieri semnificative pentni rambursarea cheltuielilor realizate in cadml proiectului. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului

Probabilitate: Medie

Impact: Ridicat

 • 7.      R: întârzieri semnificative in realizarea deconturilor de către AM in cadrul cererilor de rambursare.

I: Implementarea proiectului poate fi afectata in mod semnificativ de resurselorfinanciare necesare pentru decontarea la timp a cerilor de rambursare inaintate de beneficiar către AM.

E: Acest fapt poate provoca dificultăți semnificative in efectuarea plăților către terii furnizori/ prestatori in cadrul proiectului si chiar un blocaj financiar semnificativ Acest risc, afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului

Probabilitate: Medie

Impact: Ridicat

 • 8.     R: Neincadrarea in prevederile financiare ale activitatilor propuse avand in vedere prevederile cererii de finanțare.

 • I. apariția de cheltuieli neeligibile care trebuie suportate de beneficiar din fonduri proprii.

E: Evenimentele neprevăzute pot cauza realizarea de cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului Aceste cheltuieli trebuie suportate in intregime de beneficiar, fapt care poate cauza incarnarea bugetara a partenerilor implicați in implementarea financiara a proiectului. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului Probabilitate: Medie

Impact: Mediu

 • 9.     R: Neperformanta furnizorilor de produse /prestatorilor de servicii/executantulul de lucrări care pot duce la intarzieri in implementarea activitatilor proiectului.

I: impact negativ asupra proiectului care poate duce la rezilierea contractelor de servicii/furnizare/lucrari si reluarea procedurilor de atribuire in cadrul proiectului

E: Beneficiarul va achiziționa produse in cadrul proiectului si se poate confrunta cu neindeplinirea de către furnizor a parametrilor produselor menționate Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu

10 R: Neincadrarea in termenele de realizare ale activitatilor propuse, avand in vedere prevederile cererii de finanțare. I: aplicarea de corecții financiare pentru nerespectarea graficului de realizare a activitatilor sau prelungirea perioadei de implementare a proiectului.

E: Evenimentele neprevăzute pot cauza modificarea repetitiva a graficului de realizare a activitatilor, asa cum a fost aces aprobat in cadrul cererii de finanțare Respectarea termenelor de derulare pentru fiecare activitate a proiectului si pentru fiecare livrabil ar asigura calitatea rezultatelor si atingerea obiectivelor. Acest risc afecteaza si influențează in mod evident execuția contractului si implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu


Se impune un management financiar de un nivel calitativ ridicat al implementării proiectului. Identificarea si tatonarea din timp a unor soluții alternative de finanțare temporare/pe termen scurt a proiectului Se impune de asemenea si o analiza a oscului privind finanțarea, corelat cu o estimare reala a termenelor privind rezolvarea eventualelor blocaje la nivel instituțional si macroeconomic


Același management financiar preventiv privind identificarea, tatonarea si rezervarea din timp a unor soluții de finanțare pe termen scurt a activitatilor proiectului La apariția prezentului risc, se impune o analiza pertinenta a situației reale privind blocajele macroeconomice, chiar si oportunitatea continuării. In cazul manifestării concrete a oscului se poate demara sl politica financiara de reducere a pierderilor (cut loss).


Monitorizarea constanta a cheltuielilor, prin raportarea acestora la output-urile realizate /rezultatele atinse, pe doua niveluri: buget pentru consultanta si cheltuieli incidentale. Monitorizarea corespunzătoare a proiectului. Corelarea planificări activitatilor cu planificarea resurselor umane sl financiare necesare pentru proiect


In caietele de sarcini vor fi prevăzute criterii tehnice de evaluare a ofertei bazate pe capacitatea dovedita prin experiența relevanta si resurse. Va fi propusa o politica de acordare a avizului negativ de execuție pentru furnizorii sau prestatorii care in mod sistematic nu performeaza. Vor fi prevăzute clauze contractuale care sa permită autoritatii care a externalizat serviciul sa rezilieze contractul imediat ce furnizorul isi dovedește incapacitatea de a furniza serviciul.


întârzierile nejustificate vor fi evitate, fiind asigurata o monitorizare continua a duratelor de implementare si alocărilor financiare pentru fiecare activitate si etapa. Monitorizarea constanta a cheltuielilor, prin raportarea acestora la output-urile realizate / rezultatele atinse, pe doua niveluri buget pentru consultanta si cheltuieli incidentale. Monitorizarea corespunzătoare a proiectului Corelarea planificări activitatilor cu planificarea resurselor umane si financiare necesare pentru proiect.


Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate da gen

In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management și de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a bărbaților, Egalitate de sanse din punct de vedere al vârstei - prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al vârstei pentru membrii echipei de management/de implementare. Egalitatea de sanse va fi obtinuta prin creșterea accesibilității intre zonele componente ale mun., dând astfel sanse si opțiuni de mobilitate egale pentru locuitorii orașului, chiar daca locuiesc in zonele periferice sau in zona centrala. Se asigura astfel un acces modem si facil pentru locuitorii municipiului către zona centrala,către zonele cu locuințe colective cu densitate ridicata, către instituții de interes public (unitati de invaiamant, unitati medicale, unitati cultural-educationale), către locurile de munca, recreere si cu caracter comercial, contribuind la eliminarea segregării teritoriale si la creșterea calitatii vieții in mediul urban Prin proiect se dorește dezvoltarea unui spațiu urban si a unei infrastructuri adaptate tuturor nevoilor de mobilitate, destinat tuturor categoriilor de varsta sau sociale din municipiu, infrastructura pietonala va fi astfel conceputa si proiectata pentru a veni in sprijinul persoanelor cu mobilitate redusa (vârstnici, persoane cu handicap) Sistemele implementate in aceasta zona (mobilier urban, rasteluri de biciclete, parcari pentru biciclete) vor fi dotate cu funcționalități multiple, pentru a ușura deplasările si accesul la informație al cetățenilor sl turiștilor.

Nediscriminare

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminării în conformitate cu Directivele Europene și OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. In implementarea proiectului vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, In condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, In domeniu! politic, economic, social și cultural sau In orice alte domenii ale vieții publice In ceea ce privește nediscriminarea si egalitatea de gen, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea unor sisteme de deplasare accesibile din punct de vedere fizic, financiar si social.

Accesibilitate persoane cu dlzabilități

In cadrul tuturor investițiilor in infrastructura se va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie inlaturate. Astfel, realizarea tututor lucrărilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, precum si prevederile Normativului privind adaptarea caldirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Astfel, traseele pietonale se vor proiecta astfel incat sa nu existe obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilitati. Proiectul prevede masuri de adaptare a infrastructurii pentru accesul si operarea de către persoanele cu dizabilitati, inclusiv masuri de conformare cu obligațiile legale in acest domeniu. La nivelul managementului proiectului procesul de recrutare a personalului Implicat In elaborarea, managementul si implementarea proiectului se va realiza astfel încât să se asigure posibilitatea depunerii de candidaturi de către persoane cu dizabilități.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Protecția biodiversității

Din partea Agenției Naționale pentru Proiecția Mediului Bacau (autoritatea competenta pentru protecția mediului) a fost obtinuta Clasarea notificării nr. 15429 / NA 3032 / 15 01.2019. proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare privind emiterea avizului Natura 2000.

Utilizarea eficientă a resurselor

Pentru utilizarea eficienta a resurselor energetice, statia va fi prevăzută cu senzori de proximitate, reducând Intensitatea luminoasa a statiei atunci când aceasta este goala Stațiile vor fi dotate cu camere video, care vor transmite in timp real informații video către centrul de comanda si control. Toate aceste informații provenite de la senzorii din stafie vor fi transferați printr-o aplicație de automatizare, prin diferite protocoale posibile, către aplicația de mobilitate a Beneficiarului, instalata pe un server in cadrul Centrului de Comanda si control, iar prelucrarea acestor date va putea oferi municipalității informații utile, date si statistici privind datele de mediu, calatori, frecvente de utilizarea a transportului public, putând astfel personaliza sau adapta serviciile publice oferite cetățenilor si turiștilor.

Un alt element care va contribui la dezvoltarea durabila a zonei de impact este reconfigurarea aliniamentelor de spațiu verde,astfel incat sa fie menținut la un nivel calitativ ridicat spațiul verde nou construit.

Atenuarea șl adaptarea la schimbările climatice

Dezvoltarea durabila va fi atinsa prin reducerea traficului auto in zona urbana, cu rezultate directe in reducerea emisiilor CO2 si de noxe si transferul mobilității către moduri nepoluante alternative. Astfel, proiectul prevede creșterea calitatii serviciilor de transport public in municipiul Bacau prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in comun si oferirea acestora de servicii, informații si facilitați care sa conducă la incurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări la nivelul municipiului. Toate aceste

masuri vor duce la reducerea emisiilor GES si CO2 la nivelul zonei de studiu a proiectului, fara creșterea acestora in alta zone ale municipiului

Razillența la dezastre

încălzirea globala implica, in prezent, doua probleme majore pentru omenire pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea stabilizării nivelului concentrației acestor gaze in atmosfera care sa impiedice influenta antropica asupra sistemului climatic si a da posibilitatea ecosistemelor naturale sa se adapteze in mod natural, iar pe de alta parte necesitatea adaptarii la efectele schimbărilor climatice, avand in vedere ca aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile datorita inerției sistemului climatic indiferent de rezultatul acțiunilor de reducere a emisiilor.

La elaborarea soluțiilor privind prezentul proiect au fost luati in calcul următorii factori de risc.

• factori naturali ce pot afecta investiția: schimbări climatice majore la nivel global sau european mișcări seismice severe care sa producă fisuri in structura amenajata

Soluții: verificarea calitatii mijloacelor de transport conform normativelor in vigoare, intretinerea si verificarea tehnica periodica a mijloacelor de transport.

Matodologie

Metodologia de implementare a activitatilor are in vedere acțiuni de planificare, execuție, monitorizare activitati, buget, instrumente de monitorizare si control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfășurare a activitatii, gestionare tehnico- financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate. Astfel, metodologia de implementare ia in considerare mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificațiilor si in intervalul de timp alocat: comunicarea permanenta cu factorii de decizie regionali si locali si a evoluției in timpul implementării proiectului;fumizarea pemianenta de informații pentru implementarea proiectului; monitorizarea permanenta a indicatorilor si rezultatelor directe si indirecte si raportarea interna si externa, identificarea deviațiilor, a cauzelor si a acțiunilor corective necesare. Data fiind complexitatea investiției, conducerea Primăriei intenționează sa contracteze managementul proiectului, ulterior semnării contractului de finanțare. La nivelul beneficiarului se va forma UIP care va monitoriza implementarea proiectului si va verifica constant echipa consultantului caruia ii va fi atribuit contractul de Management de proiect.

Din partea Consultantului, In conformitate cu necesitățile proiectului, echipa de proiect va Ii fonnata din cel puțin:

•Manager de proiect: Gestionează permanent activitatile din cadrul proiectului, verifica, monitorizează, coordonează si documentează activitatea;

 • * Expert financiar: întocmește rapoartele financiare intermediare si finale, documentația financiara necesara solicitării cererilor de rambursare stabilite in cadrul graficului de rambursare (respectând contractul de finanțare nerambursabila al beneficiarului cu autoritatea finanțatoare), Verifica conformitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, Monitorizează bugetul general al proiectului si propune soluții de rezolvare a situațiilor precum inregistrarea unor economii in cadrul acestuia sau depășirea limitelor bugetare.

•Expert tehnic -colaborează cu dirigintele de șantier in verificarea modului de realizare a lucrărilor

 • • Expert achiziții publice - sprijină Beneficiarul in desfasurarea procedurilor de achiziție derulate in cadrul proiectului Activitatile de management care vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului sunt:

 • - Asistarea echipei de proiect desemnata din partea UAT prin participarea cu expertii solicitați la Implementarea activitatilor prevăzute in cadrul proiectului;

 • - Planificarea activitatilor si achizițiilor, pe baza unei ierarhii de obligații contractuale si pe baza identificării datelor de livrare si a livrabilelor

 • - Asistarea echipei de proiect din partea UAT in derularea procedurilor de achiziție, conform graficului de achiziții din proiect;

 • - Asistarea echipei de proiect din partea UAT in monitorizarea contractelor de achiziție publica incheiate;

 • - Urmărirea progresului conform planului de proiect si raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificării acestuia;

 • - întocmirea documentațiilor pentru rambursarea cheltuielilor efectuate;

 • - Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calitatii;

 • - Corectarea / Optimizarea activitatilor,

 • - Asigurarea controlului schimbărilor aprobate in proiect;

Monitorizarea activitatii Consultantului extern care va furniza servicii de management al proiectului se va face de către Beneficiar, respectiv de către membrii desemnați in UIP din cadrul primăriei, prin verificarea conținutului tuturor documentelor transmise de acesta (rapoarte lunare, rapoarte finale, documentație de rambursare) urrnarindu-se ca acestea sa fie complete si corecte, sa răspundă cerințelor impuse de finanțator. Predarea livrabilelor va trebui făcută in timp util, astfel incat sa nu existe intarzieri in depunerea documentației necesare la finanțator. De asemenea, se va monitoriza permanent evoluția si realizările echipei selectate tlnandu-se cont de oferta transmisa. Monitorizarea are ca scop asigurarea faptului ca proiectul se desfasoara conform planificării din calendarul activitatilor si identificarea potențialelor probleme care ar putea aparea pe parcursul implementării, propunând soluții de imbunatatire a implementării. In căzut apariției unor intarzieri in livrare se vor aplica toate corecțiile si penalizările conform cu contractul incheiat intre parii iar in cazul apariției unor probleme de comunicare Intre membrii celor doua echipe, acestea vor fi rezolvate pe cale amiabila astfel incat nici una din parii sa nu aiba de suferit si sa nu pună in pericol ducerea la bun sfarsit a proiectului.

Procedura de verificare-supervizare a activitatii echipei de proiect a Consultantului va conține:

 • 1. Activitati de verificare pe parcurs;

 • 2. Activitati de acceptanta recepție.

Activitatile de verificare pe parcurs se derulează prin ședințe operative sau ori de cate ori este necesar, prin analiza rapoartelor de progres privind nivelul de îndeplinire al fiearei activitati din planul de proiect. Activitatile de acceptanta-receptie se realizează la termenele prevăzute in planul de proiect actualizat. Ele presupun acceptanta cantitatia (prin verificarea cantitatilor livrate) si calitativa (prin verificarea criteriilor de acceptanta).

Acceptanta se consemnează in PV-uri semnate si arhivate de ambele parii, cu obiecții sau fara obiecții. In cazul neindepliniril criteriilor de acceptanta, părțile vor identifica cantitatea si nivelul neindepliniril si vor stabili masurile necesare de corecție de curs, inclusiv eventuala escaladare a problemelor ivite si vor include pe o lista speciala de supraveghere problemele pana la rezolvarea acestora. Echipa din partea Beneficiarului impreuna cu echipa din partea Consultantului vor organiza ședințe de progres in cadrul carora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activitatilor, obținerii rezultatelor si managementului riscurilor.

Instrumentele utilizate de către Echipa din cadrul primăriei in monitorizarea proiectului vor fi în principal Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investiției si Analiza Riscurilor. Planul de implementare a proiectului se va revizui si actualiza periodic, pornind de la concluziile ședințelor de progres.

UIP impreuna cu echipa din partea Consultantului vor elabora rapoarte intermediare de progres tehnice si financiare si un raport final. Strategia de monitorizare consta in folosirea metodologiei in cascada.

Avantajele acestei strategii sunt: actualizarea cu regularitate a planului de proiect; planificarea etapelor si a modului de implementare inainte de inceperea activitatilor;metoda sistematica de urmărire a revizuirilor planului de proiect si a urmăririi evoluției propunerii in timp, pana la terminarea lucrărilor; definirea in mod clar a livrabilelor care trebuie predate finanțatorului, momente de referința in desfasurarea proiectului; implicarea totala in analiza si decizia punctelor critice din desfasurarea proiectului,minimizarea riscurilor de proiect, analiza continua a factorilor de risc si generarea unor variante pentru care se poate opta;coritrolul eficient al schimbărilor determinate de derularea proiectului si managementul costurilor; facilitarea derulării proiectului fara perturbări in desfasurarea normala a activitatii.

Componenta UIP este următoarea:

1 Manager de proiect • coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, colaborează cu prestatori/fumizoii/executanti in vederea bunei desfășurări a proiectului, asigura gestionarea relației cu finanțatorul, precum si ai alte ierte parii iinpiicate in proiect, urmărește implementarea proiectului ai respectarea condițiilor tehnico financiare si încadrarea in timp a aclivitatilor 1 responsabil financiar coordonează activitatea (ie management financiar a proiectului, asigura evidenta contabila distincta a cheltuielilor legate de proiect, monitorizează si aproba toate cheltuielile efectuate in proiect, verificând încadrarea cheltuielilor in bugetul proiectului; coordonează si monitorizează întocmirea si transmiterea cererilor de rambuisare către finanțator; asigura si răspunde de buna deslasurare a activitatiloi financiar contabile si intocmirea documentelor specifice pentru efectuarea decontărilor si a rambursărilor cu firmele contractante, cu AM si Ol

 • 1 responsabil achiziții - Asigura pregătirea, lansarea, derularea si finalizarea procedurilor de achiziție publica in conformitate cu legislația naționala in vigoare la momentul lansării fiecărei proceduri de atribuire.

 • 2 reponsabili tehnici - asigura buna desfășurare a tuturor etapelor tehnice ale lucrărilor proiectului si derularea lucrărilor necesare realizării investiției, urmărind respectarea clauzelor contractuaie si a Proiectului Tehnic, verifica modul si stadiul de execuție a lucrărilor, verifica conformitatea echipamentelor livrate cu documentia de atribuire si oferta tehnica.

1 Responsabil juridic - acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii.

Descrierea investiției

Proiectul "Modernizarea stațiilor de transport public” propune creșterea calitatii serviciilor de transport public in municipiul Bacau prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in comun si oferirea acestora de servicii, informații si facilitați care sa conducă la încurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări la nivelul municipiului.

Componentele investitionale ale proiectului “Modernizarea stațiilor de transport public” vizeaza'

 • •          Modemizare/(re)amenajare a 39 stafii de transport public local /zonal de calatori, pe diferite niveluri de intensitate, in funcție de spațiul public disponibil, anume: stafii cu sistem de informare calatori, stafii cu suprastructuri nou construite; statii cu structuri majore (terminal FNC).

 • •         Dotarea acestora cu elemente de informare calatori, mobilier urban,

 • •         Amenajare sisteme de supraveghere video, semnalisiica

Stafiile de transport in comun vor avea următoarele facilitați:

adSposturi/săli de așteptare pentru călători, mobilier,

puncte de vânzare bilete/carduri, automate de biiete/carduri,

sisteme de informare, sisteme de supraveghere video,

facilități pentru persoanele cu dizabllități,

semnalistică, platforme de îmbarcare/debarcare călători.

facilități pentru parcarea bicicletelor

Toate stafiile de transport public in comun beneficiază in prezent de alveole pentru staționarea autobuzelor pe timpul imbarcarii si debarcării calatorilor.

Datorita faptului ca in prezent marcajele pe carosabil din dreptul alveolelor pentru stafiile de transport in comun sunt sterse si greu vizibile ele se vor retrasa in totalitate

In urma analizei situației pe teren s-au determinat punctele in care in dreptul stafiilor de transport pubiic exista spațiul ce aparține Domeniului Public, necesar pentru amplasarea copertinelor pentru adapostirea calatorilor precum si zonele in care se vor amplasa doar panouri de informare montate pe stâlpi metalici.

In zona de capat a liniilor de autobuz (Stafia FNC), zona unde intorc si stationeaza autobuzele, se vor amenaja pe platforma existenta 5 peroane pentru imbarcare si debarcare calatori cu dimensiuni in plan de 13 x 1.50 m si 5 zone de staționare pentru autobuze, insumand in total o suprafața de 302 mp

Copertinele destinate stafiilor de transport public au o amprenta in plan de 1.35 x 6.00 m si sunt confecționate din structura metalica acoperite cu panouri solare incastrate in sticla. Toate copertinele sunt prevăzute cu panouri de informare digitale ai afisaj LED.

Toate stațiile de transport in comun vor fi prevăzute cu camere de supraveghere video racordate la Sistemul de Monitorizare al Traficului

Descriere tehnică a proiectului

Statii de autobuz cu suprastructura metalica tip „smart-city”, independente energetic, hotspof wifi, camere de supraveghere video - 25 Buc

Stafie de autobuz cu amenajare urbanistica, suprastructura modulara metalica, grup de 4 corpuri acoperiș - 3 Buc

Stafie de autobuz cu amenajare urbanistica, suprastructura modulara pe picioare metalice - 2 Buc

Stafie de autobuz tip terminal, cu suprastructura metalica si 5 peroane de așteptare -1 Buc

Totemuri de informare calatori, cu touch-screen. prize USB, camera video de supraveghere -14 Buc

Suprafața trotuare modernizate in statii de autobuz - 2392,55 m2

Suprafață spații verzi amenajate - 330m2

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

In vederea finanțării proiectului de investiție „Modernizarea stațiilor de transpoit public si in conformitate cu cerințele prezentate in cadrul Ghidului Solicitantului pentru POR 4 1., la dosarul cererii de finanțare s a depus:

• Studiu de fezabilitate

Studii de teren (geotehnic si topografic)

De asemenea a fost elaborat Studiul de trafic pentru aria de impact a proiectului si Reglementarea privind politica de parcare din Municipiul Bacău.

Aspecte administrative, oferind detalii cal puțin privind autorizațiile necesare, cum ar îl E1M, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este căzui), achizițiile publice, etc.

Având in vedere ca pentru proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public” execuția de lucrări nu a tost demarata inainte de depunerea cererii de finanțare a fost obiinut Certificatul de Urbanism nr. 894 / 20.11.2010 De asemenea, din partea Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Bacau (autoritatea competenta pentru proiecția mediului) a fost obtinuta Clasarea notificării nr. 15429 / NA 3032 /15.01.2019.

Având in vedere ca proiectul nu conține lucrări incepute la data depunerii cererii de finanțare, in conformitate cu ghidul solicitantului, beneficiarul isi asuma obținerea avizeior/acordurilor specifice menționate in cadrul Certificatului de Urbanism pe parcursul etapei de evaluare-selectie si contractare.

Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea cs privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe) în cazul In care proiectul a început deja, Indicați starea de evoluție a lucrărilor

Nu este cazul.

Rezumat revizuiri aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

1. Referitor la punctul 1 din solicitarea de clarificare:

 • a. Menționăm câ la depunerea proiectului, Secțiunea „Persoana de contact” a fost corelata cu numele persoanei ce indeplineste funcția de manager de proiect, respectiv doamna Marin Diana Mihaela.

 • b. Menționăm că la depunerea proiectului, Secțiunea „Rezultate așteptate" a fost completata in conformitate cu Anexa 4.1.1 la Ghidul Solicitantului „Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare In MySMIS”, respectiv rezultatul 1 și 2 este completat in corelare cu secțiunea 1.6.1 din ghidul specific și rezultatul 3 este completat in corelare cu secțiunea 1.6.2 din ghidul specific.

 • c. în urma solicitării de clarificări, Secțiunea „Buget - Tip teritoriu” din sistemul MySmis a fost completata cu codul 01.

 • d. în urma solicitării de clarificări, Secțiunea „Buget - Mecanisme de aplicare teritoriala” din sistemul MySmis a fost completata cu codul 02.

 • 3. în conformitate cu punctul 3 din solicitarea de clarificare, Secțiunea „Buget - Activitati si cheltuieli" a fost modificata astfel incat valoarea cofinantarii din partea solicitantului sa fie de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

12. în conformitate cu punctul 3 din solicitarea de clarificare, Secțiunea „Buget - Activitati si cheltuieli” a fost modificata astfel incat lucrările aferente „Branșamentului stațiilor la rețeaua electrica” (cap.2 din DG) sa prezinte lucrările aferente pentru fiecare din cele 39 de statli.


Denumire indicator

Unitate măsură

Valoare referință

Anul de .. , referință Val0ar8,nW

Din care Fainei

Din care Bărbați

Regiuni dezvoltate

Regiuni mal puțin dezvoltate

Pasageri transportat! In transportul public urban în România Emisii GES provenite din transportul rutier

Pasagen

Mii tone ectilv

CO2/an

Indicatori prestabiliți de realizare


Denumire Indicator

Operațiuni Implementate destinate transportului public și nemotonzat


Unitate măsurii


Valoare tildă


operațiuni 1.00


Din care Femei


Din care Bărbați


Regiuni dezvoltate


Regiuni mal puțin dezvoltate


indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

^Plan de achiziții

Lider - UAT MUNiCIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

1483701599

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF,

elaborarea studiilor de teren, studiul de trafic si elahoraiea documentațiilor de avizare, Inclusive elaborarea cererii de finanțare aferentă obiectivului de

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție II reprezintă serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF', aferenta proiectului constând in: elaborare documentație tehnico- economica faza SF-, inclusiv a studiilor de teien, a documentației de avizare si elaborarea cererii de finanțare aferenta obiectivului de investiție

CPV:

79400000-8 - Consultanță in afaceri și in management și servicii conexe , 71242000-6 ■ Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

66,959.52         IEI

Tip procedură:

Licitație deschisă

Dată publicare procedură:

17 Iunie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

24 August 2018

Dată semnare contract:

13 Septembrie 2018

Dată transmftsre J.O.U.E:

Md^’UATMUNicfpÎUL’BĂCĂU

ID dosar achiziției:

2306745880

Titlul achiziției:

Achiziția de servicii de auditare financiară a proiectului - cod smis 128426

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție il reprezintă serviciile de auditare financiară a cheltuielilor intervenite pe parcursul pr oiectului depus pe POR 4.1

CPV:

79212100-4 - Servicii de auditare financiară

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

39,984 00         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Octombrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Octombrie 2019

Dată semnare contract:

Octombrie 2019

Dată tranamltsre J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

1812597285

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de management de proiect - cod smis 128426

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție il reprezintă serviciile de management de proiect pentru proiectul de investiții prezent

CPV:

79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe

Tip contract:

Servicii

Valoare contract

286,314.00       LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Octombrie 2019

.Dată publicare rezultat evaluare:

Octombrie 2019

Dată semnare contract:

Octombrie 2019

Dată tranamltBra J.O.U.E:

UderăjĂT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

1350968008

Titlul achiziției:

Achiziția serviciilor de informare-publicitate și promovare - cod smis 128426

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de informare-publicitate pentru proiect ce rezultă din obligațiile beneficiarului, inclusiv promovarea activităților proiectului și conștientizarea populației cu privire la avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transport public local de călători

CPV:

79342200-5 - Servicii de promovare , 48810000-9 - Sisteme de informare

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

114,954.00        LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Octombrie 2019

Data publicare rezultat evaluare:

Octombrie 2019

Dată semnare contract:

Octombrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Li'd e r -“uÂT M UNICIPIUL BACĂ U

iD dosar achiziției:

3487511445

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de elaborare a Proiectului tehnic + Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor - cod smis 128426

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului II reprezintă furnizarea de Servicii pentru elaborarea Proiectului Tehnic pentru execuția lucrărilor si furnizarea de Servicii de asistență tehnică pe parcursul derulării lucrărilor din paitea proiectantului

CPV:

71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

374,741.63       LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Octombrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Decembrie 2019

Dată semnare contract

Decembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

3813066860

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de verificare a Proiectului tehnic - cod smis 128426

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de Servicii pentru verificarea Proiectului Tehnic, de către un verificator independent

CPV:

71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Tip contract:

Servicii

Valoare contract

16,532.72         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Octombrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Octombrie 2019

Dată semnare contract:

Octombrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

.                      ID dosar achiziției:

Titlul achiziției:

16655395

Achiziția execuție lucrăn + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128426

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor inclusiv a organizării de șantier si a furnizării echipamente/utilaje prevăzute în cadrul proiectului

CPV:

45000000-7 Lucrări de construcții

Tip contract:

Lucrări

Valoare contract:

11,624,591.42     LEI

Tip procedură:

Licitație deschisă

Dată publicare procedură:

Aprilie 2020

Dată publicare rezultat evaluare:

August 2020

Dată semnare contract:

August 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

L^er~UÂTl^lcrpllJL'BACÂU

ID dosar achiziția!:

2153276996

Titlul achiziției:

Achiziția serviciilor de supervizare - cod smis 128426

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de supervizare a lucrărilor

CPV:


71356200-0 Servicii de asistență tehnică


Tip contract


Servicii


Valoare contract:


121.23S.94


LEI


Tip procedură:


Achiziție directă


Dată publicata procedură:


Dată publicare rezultat evaluare:


August 2020


Dată semnare contract


August 2020


Dată transmitere .1.0.U.E:


Resurse umane Implicate


Tabel centralizator resurse umane


Nr. crt Rol
 • 1 Responsabil financiar

 • 2 Responsabil tehnic

 • 3 Responsabil achiziții publice

 • 4 Consilier juridic

 • 5 Manager de proiect


Nume persoană

Marin Diana-Mihaela


Codul ocupatei

121125 manager financiar

214234 resPonsab11 'ehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

214946 expert achiziții publice

261103 consilier juridic

242101 manager proiect


1.                         Roi:

Nume persoană:

Codul ocupației:

Responsabil financiar

121125 manager financiar

Atribuții;

 • - Monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului și înregistrarea acestora In evidențele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului primite de la managerul de proiect,

 • - asigură respectarea regulilor financiare ale finanțatorului;

• furnizează datele relevante pentru realizarea rapoartelor financiare periodice (din cadrul rapoartelor de progres),

 • - răspunde de virarea la termen și în condițiile legii a taxelor și impozitelor, răspunde de recuperarea TVA aferent cheltuielilor proiectului

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare economice - 3 ani Cursuri de management financiar - 0 ani

Experiență solicitată

Experiența in domeniul financiar ■ 3 ani

Competențe solicitata

spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală capacități organizatorice și planificare a activităților și operațiunilor atenție deosebită la detalii

abilități de management al timpului și al resurselor capacitatea de a lua decizii în situații limită abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres asumarea responsabilităților corectitudine

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

01 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

Curriculum vitaaRol:   Responsabil tehnic

Nume persoană:

Codul ocupației: 214234 responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

Atribuții:    -          verifică documentația de specialitate întocmită pentru atribuire execuție lucrări;

colaborează cu proiectantul în vederea obținerii autorizației de construire;

evaluează ofertele pentru execuția de lucrări și dirigeriție de șantier in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor

monitorizează lucrările și informează coordonatorul de proiect asupra stadiului execuției acestora;

verifică datele tehnice cuprinse în rapoartele de progres; verifică progresul și realitatea lucrărilor în teren; verifică întocmirea cărții tehnice a construcției.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare tehnice •• 3 ani

Cursuri de management tehnic - 0 ani

Experiență solicitată

Experiena in domeniul tehnic - 3 ani

Competențe solicitate spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor

abilități de comunicare scrisă și orală

capacități organizatorii» și planificare a activităților și operațiunilor atenție deosebită la detalii

abilități de management al timpului și al resurselor capacitatea de a lua decizii în situații limită abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres asumarea responsabilităților corectitudine

3.


Limbi străine solicitata


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell


Curriculum vltaeRol:

Nume persoană:

Codul ocupației:

Atribuții:


Responsabil achiziții publice


214946 expert achiziții publice

Verifica documentația de atribuire întocmită pentru achizițiile realizate în cadrul proiectului;

Organizează, lanseaza si realizează procedurile de atribuire;

Unnărește derularea procedurilor de achiziție publică;

Verifica contractele de achiziție întocmite înainte de urmarea arcuitelor de semnare.


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


Studii superioare in domeniul vizat - 3 ani

Cursuri de perfecționare în domeniul achiziții publice - 0 ani


Experiență solicitată


Experiența in domeniul achizițiilor publice - 3 ani


Competențe solicitateabilități bune de organizare, rezolvare de probleme șl raționament spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală

abilități de management al timpului și al resurselor capacitate de a respecta termene limită

atenție la detalii

abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres


Limbi străine solicitate


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 ■ Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell


Curriculum vitae


Rol:    Consilier juridic

Nume persoană-

Codul ocupației: 261103 consilier juridic


Atribuții:

urmărește întocmiiea rapoartelor interne la termen, In vederea identificării progreselor Înregistrate cât și a identificării problemelor apărute din punct de vedere juridic ș) aplicarea la timp a corecțiilor necesare;

participă la ședințele periodice ale ectiipei de proiect,

asigură consultanță și îndrumare juridică In vederea elaborarării planurilor multianuale de investiții și a bugetelor pe programe realizate in cadrul proiectului,

-         participă în procesul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice din cadrul

proiectului;

asigură consultanță și îndrumare juridică în achizițiile publice din cadrul proiectului;

asigură rezolvarea la termenul stabilit al neconformităților semnalate de auditorul intern sau din exterior;

participă la elaborarea rapoartelor către autoritatea contractantă


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


Studii superioare in domeniul juridic - 3 ani

Cursuri de perfecționare fn domeniul achiziții publice - 0 ani


Experiență solicitată


Experienata in domeniul juridic - 3 ani


Competente solicitate


abilități bune de organizare, rezolvare de probleme și raționament spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală

abilități de management al timpului și al resurselor capacitate de a respecta termene limită

atenție la detalii

abilități de muncă In echipă, cât și individual

rezistență ia stres


Limbi străine solicitate


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivel!

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell


Curriculum vitaa


5.                         Roi:

Manager de proiect

Nume persoană:

Marin Diana-Mihaela

Codul ocupației:

242101 manager proiect

Atribuții:

coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, colaborează cu prestatori/furnizori/executanti in vederea bunei desfășurări a proiectului, asigura gestionarea relației cu finanțatorul, precum si cu alte terte parii implicate in proiect, urmărește implementarea proiectului cu respectarea condițiilor tehnico-financiare si încadrarea in timp a activitatilor.


Cerințe din fișa postului

Currlculum vltae


Nume/Prenume

Data nașterii

Cetățenie

Marin, Diana-Mihaela

05/04/1984

România

Educație

Oct 2003 - Iul 2009

Arhitect

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din lași, Facultatea de Arhitectura "G,M. Cantacuzino"

Str. Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 67 nr. 67, Municipiul lași, cod poștal 700050, județul lași, România


Experiență


Oct 2017 Arhitect Set


Primăria Municipiului Bacau


Str. Calea Mărăeti nr 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Initiaza, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizeaza si propune spre aprobare strategiile de dezvltare teritoriala urbana, precum si documentațiile de amanajare a teritoriului de urbaism (participare la elaborarea PMUD si SIDU, elaborare documentație pentru realizarea PUZ-CP).

Convoacă si asigura dezbaterea lucrărilor Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Întocmește, verifica din punct de vedere tehnic si propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire.

Urmărește punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum sl a documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Asigura gestionarea, evidenta si actualizarea documentațiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

Transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice situațiile cu privire la evidenta si actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si urbanism.

Organizează si coordonează constituirea si dezvoltarea bancilor/bazelor de date urbane. Coordonează si asigura informarea publica si procesul de dezbatere si consultare a publicului in vederea promovării documentațiilor aflate in gestiunea sa

Participa la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare si le avizeaza din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal.

Avizeaza proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate


Competente

Sociale si organizationale

Limbi străine cunoscute


Abilitați excelente In organizare, colaborare si coordonare cu diferite echipe de specialiști si cu beneficiari.

Capacitate de a lucra productiv, eficient si repede.

Abilitat! in a organiza proiecte, respectarea termenelor de predare.

Experiența in managementul de proiect si de echipa


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C2 - Utilizator experimentat nive!2

C2 - Utilizator experimentat nivel2

C2 - Utilizator experimentat nivel2

C2 - Utilizator experimentat nivel2

C2 - Utilizator experimentat nivel2


Resurse materiale implicate

Amplasament 1 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

Municipilui BACĂU

Adresa:Strada Calea Mărășești nr. 6, Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: 600017, Județul: Bacău, Țara România


Resursă

Spațiu pentru implementare

PC-uri

Imprimanta multifuncționala

8d Republicii (parțial)- 85310. 38275 mp

Bd Republicii (parțial) -85265,38128 mp

Calea Marasesti- 85257,       57300 mp

Bd 9 Mai (parțial)- 85182, 31080 mp

Bd. 9 Mai (parțial)- 68153, 1099 mp

Str. Mioriței (parțial) -68182, 41327 mp

Vadul Bistriței (parțial)- 66549, 12525 mp

Str. Ștefan cel Mare- 70467. 64121 mp

Intersecție Calea Moinesti - Mioriței - Energiei- 67747 8000 mp

Str. Garll si piața Gării- 85224 16693 mp

Bd. Unirii (parțial)- 85288. 9486 mp

Str. Oituz (parțial)- 85199, 7588 mp


Cantitate

2 birouri

5 buc

5 buc

12 IMOBILE


Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂU

UAT MUNICIPIUL BACĂU

UAT MUNICIPIUL BACĂU

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Activități previzionale

Activitate: Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Subactivități

1.1 Achiziție servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza sf, inclusiv a studiilor de teren si a expertizei tehnice, elaborarea documentațiilor de avizare, inclusiv elaborarea cererii de finanțare, denjlarea procedurii de achiziție si incheierea contractului de prestări servicii.

17 Iunie 2018 - 24 August 2018


Scopul acestei subactivitati a fost pregătirea, demararea si finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de elaborare documentație tehnico- economica, faza SF, inclusiv a studiilor de teren si a documentației de avizare. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de licitație deschisa -on-line. A fost încheiat, de către solicitant, un contract de prestări servicii după cum urmeaza. - Contractul nr. 69475/13.09.2018 avand ca obiect elaborarea documentației tehnico economice aferenta proiectului constând in: studiu topografic, studiu geotehnic, documentație tehnico-economica, elaborarea documentației necesare in vederea obținerii avizelor si acordurilor si studii specifice unde este cazul, inclusive elaborarea cererii de finanțare.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate previzionala


Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului 0

Valoarea estimata la finalul Implementării proiectului 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul .fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107 897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) 113 964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul ,cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.B68.10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr pasageri)

Scenariul .fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17.961 110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 18 690.403 pasageri

Scenariul „ar proiect"

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivități

2.1 Elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau

Scopul acestei sub-activitati a fost elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, plan in nare sunt fundamentate inclusiv proiectele/activitatile propuse la

3 August 2016 • 31 Mai 2017 finanțare prin Prioritatea de investiții 4e, OS 4 1 din POR 2014-2020.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate previzionale Stații de transport public construite/niodemizate/reabilitate (nr.)

1

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) Ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17 961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1 823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1 % (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

2.2 Elaborarea documentației tehnicoeconomice inclusiv a studiilor de teren, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare

Scopul acestei subactivitati a fost elaborarea Studiului de fezabilitate asupra obiectivului proiectului, inclusiv studiile de teren si documentația de avizare necesare depunerii dosarului de finanțare in vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul axei POR 4.1. Documentația a fost realizata cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016 si in conformitate cu propunerea

13 Septembrie 2018 - Martie 2019 tehnica si financiara negociate pe SEAP, precum si in conformitate cu obligațiile asumate prin

UAT MUNICIPIUL BACĂU

contractul incheiat intre solicitant si prestator nr. 69475/13.09.2018.

In ceea ce privește studiul de trafic, scopul acestei subactivitati a fost elaborarea livrabilului necesar pentru depunerea proiectului de investiții, evaluarea situaiei existente, din punctul de vedere al facilitailor existente precum si a structurii si particularităților cererii de transport existente; evaluarea indicatorilor de impact afereni implementării proiectului, în special în ceea ce privește îmbunatairea calitaii mediului urban prin reducerea emisiilor de echivalent CO2 din trafic.

Amplasamente

Rezultate previzionale

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17 961 110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 18 690 403 pasageri

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -107 868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) fa nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096.20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

2.3 Elaborarea cererii de finanare si a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Scopul acestei subactivitati a fost elaborarea dosarului cererii de finanțare conform prevederilor specifice ale Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice si Condiții Generale, in formatul prevăzut de Finanțator impreuna cu intocmirea anexelor cererii de Finanțare, precum si in

13 Septembrie 2018 - Martie 2019 conformitate cu obligațiile asumate prin contractul încheiat intre solicitant si prestator nr.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

69475/13.09.2018.. A fost completat in MySmis formularul cererii de finanțare conform indicațiilor aferente. Au fost completate si urcate in sistem documentele anexa la cererea de finanțare, conform prevederilor ghidului solicitantului

Amplasamente

Rezultate previzionale

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) • 93 085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,80 tone echivalent C.O2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) • 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

2.4 Obținerea Certificatului de Urbanism si a avizelor aferente acestuia

13 Septembrie 2018- Martie 2019

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați In cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/exlinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17 260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 18.690.403 pasageri

Scenanul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentnj primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19 784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).


Scopul acestei subactivitati a fost emiterea Certificatului de Urbanism si obținerea avizelor de principiu, in vederea realizării activitatilor propuse prin documentația tehnico- economica. Ca urmare a depunerii cererilor de obținere avize/acorduri de către Municipiul Bacau, (acestea fiind insolite de memoriile de avizare a fosl eliberat certificatul de urbanism pentru proiectul prezent si obtinuta Clasarea notificării din partea APM Bacau)


Rezultate previzionale


Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentnj ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 18.690 403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentnj primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1 823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022) respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata ia finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentnj anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

101 331,80 tone echivalent GO2/an

Valoare estimată pentnj ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107 868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului ari al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

Activitate: Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Subactlvltăți

3.1 întocmirea răspunsurilor in etapa de evaluare si selecție si contractarea proiectului

Pe perioada de evaluare a proiectului depus, echipa interna de proiect impreuna cu prestatorul de servicii de consultanta elaborar e cei ere de finanțare si proiectantul, responsabil cu elaborarea documentației tehnicoeconomice vor răspunde la eventuale solicitări de clarificări

Aprilie 2019 - Octombrie 2019 venite din partea din partea Finanatorului, pe parcursul derulării perioadei de evaluare si

UAT MUNICIPIUL BACĂU

selecție.

De asemenea, in cazul aprobării proiectului la finanțare, solicitantul se obliga sa pregătească toate documentele necesare semnării contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.

Amplasamente

Rezultate prevlzlcnate

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați In cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primu) an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea Implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariu] „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101 331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaiilor de achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Subactlvltăți

4.1 Achiziție servicii de Management de Proiect

Data fiind complexitatea investiției, Primăria Municipiului Bacau va extemaliza parial serviciile de marragment de proiect în vederea asigurării implementării proiectului în bune condiții.

Octombrie 2019 - Octombrie 2019 Achiziționarea serviciilor de consultana pentru managementul de proiect va fi activitatea de fnceput pentru implementarea proiectului In vederea constituirii echipei de management mixte UAT MUNICIPIUL BACĂU necesare implementării investiției. Astfel, scopul acestei activitati este achiziția serviciilor de consultanta in management de proiect, suport pentru UIP Bacau, in vederea asigurării implementării proiectului in condiții optime.

Amplasamente

Rezultate previzionale Stații de transport public cunstruite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la incepuiul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Creșterea estimală a numărului de pasageri transportați In cadrul sistemelor de transport public de călătoii construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentnj anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1 823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentnj anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107 807 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentnj ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

4.2 Achiziție servicii de informare si publicitate si promovare a obiectivului de investiție

Octombrie 2019 - Octombrie 2019

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Având în vedere ca proiectul se dorește a fi implementat prin intermediul fondurilor nerambursabile, una din activitatile obligatorii este informarea si publicitate. In acest sens, Primăria Municipiului Bacau, va demara o procedura pentnj atribuirea unui contract de servicii de informare-publicitate si promovare. De asemenea, pe lângă serviciile de informare si publicitate obligatorii contractul va avea ca obiect si servicii de promovare a obiectivului de investiție respectiv a proiectului.

Amplasamente

Rezultate prevlzionate


Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenanul „fără proiect”

Valoare estimată pentnj anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentnj primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentnj anul de baza (2018) - 93 085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentnj primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6 565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022). respectiv cu 5.3% (6.096.20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/inodemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) ■ 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2.026)- 18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transpoi tate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a conlractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modernizale/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

4.3 Achiziție servicii de auditare financiara Având In vedere complexitatea investiiei, este necesara achizionarea serviciilor de auditare

a proiectului                                   financiara, pentru verificarea eligibilitaii, legalitaii si conformitaii tuturor cheltuielilor realizate prin

Octombrie 2019- Octombrie 2019 proiect

Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii UAT MUNICIPIUL BACĂU de achiziție a serviciilor de auditare financiara.

Amplasamente

Rezultate previzionale


Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect'

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93 085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868 10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitalii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6 096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) ■

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 18 690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19 784 586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei tte durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767 282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numâiului de pasageri transportate în cadiul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823 476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 1'1,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

4.4 Achiziție servicii elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

In vederea demarării lucrărilor la obiectivul de investiție, este necesara achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, document în baza caruia se vor realiza lucrările de construcție.

Octombrie 2019 - Decembrie 2019 Contractul de servicii elaborare proiect tehnic va include si serviciile de asistena tehnica din partea proiectantului, având în vedere ca, în conformitate cu prevederile legislative In domeniul DAT MUNICIPIUL BACĂU construcțiilor proiectantul trebuie sa ofere beneficiarului asistenta pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, în vederea asigurării ca acestea respecta proiectul tehnic sau pentru modificarea proiectului tehnic în funcție de situația de pe teren.

Amplasamente

Rezultate previzionala


Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadnil sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 17 260 274 pasageri

Valoare estimată pentru primiri an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-18.690.403 pasageri

Scenariul .cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19 764 586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93 085.40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an af perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331.80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107 868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

4 5 Achiziție servicii de verificare proiect Odata elaborat proiectul tehnic, conform legislaiei în vigoare, acesta trebuie verificat din punct tehnic                                    de vedere tehnic de către uri verificator independent.

Octombrie 2019 ■ Octombrie 2019 Astfel, scopul acestei activitati este achiziția serviciilor de specialitate pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic elaborat de prestatorul desemnat in unna procedurii de achiziție, acestea UA1 MUNICIPIUL BACĂU fiind necesare pentru validarea corectitudinii întocmirii PT-ului, in conformitate cu prevederile legislative in domeniu.

Amplasamente

Rezultate prevlzlonate Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați In cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/exlinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17 260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17 961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 18.690 403 pasageri

Scenariul cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public consîruite/modemizate/reabilitate (nr)

Valoarea la inceputul implementării proiectului 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

107 897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (202.6) -113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).


4.6 Achiziție servicii de supervizare lucrări

Iulie 2020 - August 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU


în conformitate cu prevederile legislative în domeniul construciilor, este obligatorie achiziionarea serviciilor de supervizare lucrări, pentru a se asigura ca lucrările se vor face cu respectarea normelor legislative.

Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de supervizare lucrări.

Amplasamente

Rezultate previzionala


Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) • 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93 085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101 331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868.10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatil de emisii GES (echivalent C02) cu 6,1% (6 565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al peiioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr pasageri)

Scenariul ,fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022) respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

4.7 Achiziție lucrări de execuție, inclusiv    Pentru realizarea Investiției este necesara încheierea unui contract de execuție lucrări de


organizare de șantier, livrare si instalare    construcție in infrastructura în baza caruia se vor realiza toate lucrările necesare, asa cum au

echipamente/dotari aferente               fost ele previzionale in documentația tehnico- economica.

Aprilie 2020 - August 2020 Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor.

UAT MUNICIPIUL BACĂU Contractul de execuție lucrări va cuprinde si activitatea de livrare si instalare a echipamentelor si dolarilor necesare funcționarii optime a investiției.

Amplasamente

Rezultate previzionale


Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentm primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) •• 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) ■ 93 085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) • 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

(2026) • 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6 565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6 096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).


Activitate: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a Pî-ului necesar lucranlor de infrastructura


Subactlvfâtl


5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat

Ianuarie 2020 - Martie 2020

UAT MUNICIPIUL BACAU


In conformitate cu normele legislative In vigoare este necesara elaborarea proiectului tehnic, documentul de baza pentru demararea activitaii de execuție a lucrărilor de construcție. Proiectul tehnic va fi elaborat de către prestatorul desemnat în urma procedurii de achiziție derulata de primăria Municipiului Bacau.

Scopul acestei subactivitati este realizarea Proiectului de tehnic de execuție aferent realizării lucrărilor- de construcție pentru atingerea obiectivelor proiectului


Amplasamente


Rezultate previzionale

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)


Scenariul „fără proiect"


Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoaie estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an


Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).


Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțate (2026) - 18.690 403 pasageri

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19 784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076 879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).


Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39


5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Martie 2020 - Martie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Ulterior predării si recepionarii proiectului tehnic, acesta va fi verificat si aprobat de către un verificator atestat Scopul acestei activitati consta in verificarea de către un specialist independent, autorizat MLPTL a proiectului tehnic ce sta la baza execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului proiect, in vederea asigurării faptului ca acesta este conform cu legislația in vigoare Rezultatul acestei activitati este aprobarea tehnica a Pf-ului.


Amplasamente

Rezultate previzionale Stații de transport public construite/rnodemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CCJ2/an)

Scenariul .fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul .cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentni primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6 565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modermzate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul .fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactlvități

6.1 Organizarea șantierului

Septembrie 2020 - Septembrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Scopul acestei subactivitati este organizarea lucrărilor de amenajare a șantierului, impusa de acțiunea particularităților lucrărilor de executat. Organizarea șantierului solicita, de fiecare data, rezolvarea unor probleme care se refera la asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza.

Astfel este necesara crearea unor spatii (administrative, pentru asigurarea condițiilor de viata, de depozitare a materialelor etc.). Aceste activitati vor fi intreprinse in proiect in baza legislației in vigoare ținând seama de specificul activitatilor

Amplasamente

Rezultate prevlzionaîe


Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Creșterea estimată a numănilui de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de oâlâtori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentm primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022)

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei tle durabilitate a contractului de finanțare (2026) ■ 18.690 403 pasageri

Scenanul „cu proiect"

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a număndui de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primui an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107 868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatil de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul pnmului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6 096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Septembrie 2020 - August 2021

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Activitatea presupune executarea tuturor lucrărilor asa cum au fost prevăzute in proiectul tehnic,care vor conduce la creșterea calitatii serviciilor de transport public in municipiul Bacau prin Imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in comun si oferirea acestora de servicii, informații si facilitați care sa conducă la incurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări la nivelul municipiului.

Amplasamente


Rezultate pravizionate


Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători constmite/modeniizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 18 690 403 pasageri

Scenariul „cu proiect''

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784 586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)-20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/ar>)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentnj anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) 113 964.30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect'

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) ■ 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101 331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentiu ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitaiii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent 002) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitătl

7.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

Septembrie 2020 - Septembrie 2021


Activitatea de asistena tehnica din partea proiectantului se va desfasura pe întreaga perioada de execuție a lucrărilor si vizeaza verificarea modului in care constructorul executa investiția, precum si verificarea, reproiectarea si corectarea defectelor, greșelilor de proiectare constatate.

UAT MUNICIPIUL BACAU

Amplasamente

Rezultate previzionale Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107 897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați In cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentnj anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17 961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1 823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

7.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirigentie de șantier)

Septembrie 2020 ■ Septembrie 2021

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Activitatea de supervizare a lucrărilor presupune verificarea si avizarea proiectului de organizare de șantier, coordonarea activitatli antreprenorului general cu ale celorlalți contractori de specialitate/fumizori de servicii, controlul execuiei lucrărilor de către antreprenorul general, întocmirea tuturor documentelor privind derularea lucrărilor.

Amplasamente

Rezultata previzionale


Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)


Scenariul .fără proiect”


Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/ari

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) 113.964,30 tone echivalent CO2/an


Scenariul „cu proiect”


Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent C.O2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6 565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați In cadrul sistemelor de transport pubfic de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -18.690.403 pasageri


Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022). respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39


Activitate: Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Subactlvltăți

8.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate fn cadrul proiectului

Ianuarie 2020 - Septembrie 2021

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Obiectivul auditarii financiare este verificarea de către auditor a faptului ca sumele (cheltuielile) solicitate în cererile de rambursare intermediare si finala, pentru activitaile finanțate de contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) si eligibile.

Ca urmare a auditarii financiare a proiectului, auditorul extern va întocmi si transmite către beneficiar Raportul privind constatările de facto cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare.


Amplasamente


Rezultate previzionale


Creșterea estimată a numărului de pasageri Iransportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)


Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) • 17 260 274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022)


17.961 110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an a! perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)- 18 690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect ’

Valoare estimată pentru primul ari de implementare a proiectului (2018)-17 260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1 % (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 93 085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,B0 tone echivalent (102/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții Subactivltățl

9.1 Realizarea activitatilor obligatorii de In conformitate cu cerinele regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilității contribuției informare si publicitate, in conformitate cu comunitare la proiect, ulterior semnani contractului de finanțare se vor implementa următoarele prevederile ghidului solicitantului           masuri oligatorii de informare si publicitate

Octombrie 2019 - Septembrie 2021 - Realizarea si publicarea anunțului de presa demarare proiect

 • - Realizarea si montarea panourilor temporare

UAT MUNICIPIUL BACĂU - Realizarea si montarea de placi permanente

 • - Realizarea si etichetarea mijloacelor fixa achizitonate cu autocolante/placute

 • - Realizarea si publicarea anunțului de presa finalizare proiect

Amplasamente

Rezultate prevlzionato Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) • 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentnj primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107 868,10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1 % (6 565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3%

(6 096.20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20 767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823 476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).


9.2 Realizarea activitatiior de promovare a obiectivului de investiție

Ianuarie 2021 - Septembrie 2021


Campaniile de promovare se vor derula pe perioada de implementare a proiectului si vor consta In distribuirea de afișe publicitare, de broșuri si pliante, spot-uri audio/TV, harți cu trasee de transport public si moduri nemotorizate de transport.

UAT MUNICIPIUL BACAU


Amplasamente


Rezultate previzionale


Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 101.331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -107.868.10 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% (6.096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) • 17.260.274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) • 18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17 260.274 pasageri

Valoare estimată penlru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 19.784.586 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

(2026) 20 767 282 pasageii

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1 823.4'76 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.879 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Activitate: Activitatea 10. Managementul proiectului (intern si extern)

Subactlvliățl

10.1 Managementul proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finanțare

Octombrie 2019 - Septembrie 2021

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Unitatea de implementare a proiectului (din partea solicitantului) si echipa externa din partea firmei de consultanta în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării modului de deiulare a contractelor încheiate în cadrul proiectului si pentru remedierea oricărei probleme ce poate aparea în implementarea acestora.

Echipa interna de management de proiect (din partea solicitantului) si echipa externa din partea firmei de consultanta în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării modului de derulare a contractelor încheiate în cadrul proiectului si pentru remedierea oricărei probleme ce poale aparea în implementarea acestora.

Echipa de consultanta împreuna cu echipa interna de proiect vor colabora în vederea monitorizării modului de Implementare a proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Se va asigura raportarea trimestriala a progresului înregistrat si realizarea raportului final. In contextul acestei activitali vor fi consemnate rezultatele intermediare si finale obținute în cadrul proiectului, din punct de vedeie tehnic, financiar sl administrativ.

Aceste documente vor fi pregătite de către echipa externa de proiect si transmise către solicitant si supuse aprobării acestuia. în intervalul prevăzut de finanatorîn contractul de finanțare.

întocmirea cererilor de rambursare/cererilor de plata - Se va asigura pregătirea documentațiilor necesare depunerii cererilor de rambursare în conformitate cu graficul de rambursare stabilit prin contractul de finanare si supunerea documentelor în vederea aprobării solicitantului, pe tot parcursul implementării proiectului.

In cazul in care se va opta pentru utilizarea mecanismului cererilor de plata se vor întocmi documentațiile necesare in vederea depunerii cererilor de plata si de asemenea aceste documente vor fi supuse aprobării echipei de management intern a proiectului.

Amplasamente

Rezultate previzional»


Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 17.260 274 pasageri

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 17.961.110 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -19.784.585 pasageri

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20 767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% (1.823.476 pasageri) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% (2.076.B79 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -

 • 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 93.085,40 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101 331,80 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) • 107 868,10 tone echivalent CO2/an

DURATA PROIECTULUI: 62 luni


Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% (6 565,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea irnplernentani proiectului (2022), lespectiv cu 5,3% (6 096,20) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

Stații de transport public constnrite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39


bugetul proiectului

| Buget - Activități și chslîuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehriico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Glodurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4 1

Subactivltataa: 2.2 Elaborarea documentației tehnicoeconomice inclusiv a studiilor de teren, studiul de trafic si elaborarea

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentației tehnico-economice necesare realizării investiției, faza Studiu de fezabiliate

Achiziție:Aciiizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SE, elaborarea studiilor .___ .. ... de teren, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii de finanțare

ID dosar achizlțiB:afeler|tă obiecljvu|ui de

1483701599

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate.

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

26,575.00

Valoare totală [LEI]

31,624.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,575.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

31,624.25

Valoare TVA [L.EI]

5,049.25

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

26,575 00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

632.48

TVA eligibil [LEI]

5,04925

Public [LEI]

31,624.25

Neeligibil [LEi]

000

Nerambursabil [LEI]

30,991.77

TVA Neeligibil [LEI]

000

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactlvitatsa: 2.2 Elaborarea documentației tehnicoeconomice inclusiv a studiilor de teren, studiul de trafic si elaborarea

Categorie cheltuială eligibilă: *14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială ellgibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiillor de teren pentru obiectivul de investiție, studiul de trafic pentm aria de intervenție proiectului

AchizIțierAchizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor in . -ui-ui-.de teren, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii de finanțare ID dosar achizlțle:aferenfâ ob|ectjvuluj de

1483701599

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

8,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,520.00

Eligibil [LEI]

8,000.00

TVA eligibil [LEI]

1,520.00

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:


Cantitate.

1 buc

Valoare totală [LEI]

9,520 00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,520.00

Vaioare totală neeligibilă ]LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

190 40

Public |LEI]

9 520.00

Nerambursabil [LEI]

9,329.60


Categoiia de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor privind elaborarea studiiilor de teren (geotehic, topografic, de trafic) pentru obiectivul de investiție aferent proiectului

Documente justificative

Activ Uataa: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, docurnentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul Generai, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014 -2020 OS 4.1

Subacthritatea: 2.2 Elaborarea documentației tehnicoeconomice inclusiv a studiilor de teren, studiul de trafic si elaborarea

Categorie cheltuială eligibilă: 14 ■ cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

elaborarea documentațiilor de avizare

Achlzlțla:Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor de teren, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii de finanțare

ID dosar achlzl«a:aferentă obieclivu|ui de

1483701599

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) 1LEI]

2,000.00

Valoare totală [LEI]

2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,380.00

Valoare TVA [LEI]

380.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

47.60

TVA eligibil [LEI]

380.00

Public [LEI]

2,380.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,332.40

TVA Neeligibil [LEII

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategona de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor privind elaborarea memoriilor necesare in vederea obținerii avizelur, acordurilor, autorizațiilor necesare pentru obiectivul de investiție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, docurnentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4 1

Subactlvitatea: 2.3 Elaborarea cererii de finanare si a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanțare

Achlziție:Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor .        , , ... de teren, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii de finanțare

ID dosar achlzitie:aferen,a obiectivu,ui de

1483701599

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare totală [LEI]

23,435.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,435 27

Valoare TVA [LEI]

3.741.77

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

19,693.50

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

468 71

TVA eligibil [LEI]

3,741.77

F'ublic [LEI]

23,435.27

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,966.56

I VA Neeligibil [l .EI]                 0 00

Ajutoi de stat.

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a cererii de finanțare aterenla obiectivului de investiție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5- Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Subacîlvitataa: 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcatogorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborarea proiectului tehnic in vederea realizării investiției prevăzută prin proiect


Achlzlție:Achiziție servicii de elaborare a Proiectului tehnic + Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea -j - ui.ui .proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor - cod smis 128426

JD dosar achlziție:§487511445 H

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

277,860.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

277,860 82

Valoare TVA [LEI)

52,793.56

Eligibil [LEI]

277,860.82

TVA eligibil [LEI]

52,793.56

Neeiigibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

330,654.38

Valoare totală eligibilă [LEI]

330,654.38

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

6,613.09

Public [LEI]

330,654.38

Nerambursabil [LEI]

324,041.29


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, in baza carora se vor executa lucrările de construcție


Documente justificative


Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Subactivitatea: 5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcatogorie cheltuială eligibila:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea proiectului tehnic de către un verificator independent, autorizat

AchizițieiAchizitie servicii de verificare a Proiectului tehnic -codsmis 128426

ID dosar achiziție:3813066860

Tip cheltuială: Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]          13,893.04

Valoare totală (fără TVA) [LEI]          13,893.04

Valoare TVA [LEI]          2,639 68

Eligibil [LEI]          13,893.04

TVA eligibil [LEI]           2,639.68

Neeligibil [LEII                0 00

Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

16,532.72

Valoare totală eligibilă [LEI]

16.532.72

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

330.65

Public [LEI]

16,532 72

Netambursabil [LEI]

16,202 07

TVA Neeligibil [LEIj               0 00

Ajutor de stat.

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subacîivltataa: 6.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorle cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza

Achlzițle:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128426

ID dosar achiziție: 16655395

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

40,315.05

Valoare totală [LEI]

47,974.91

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

40,315.05

Valoare totală eligibilă [LEI]

47,974.91

Valoare TVA [LEI]

7,659.86

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

40,315.05

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

959.50

TVA eligibil [LEI]

7,659.86

Public [LEI]

47,974.91

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

47,015.41

TVA Neeiigibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru organizarea lucrărilor de amenajare a santiemiui. impusa de acțiunea particularităților lucrărilor de executat

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorle cheltuială eligibilă: 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza

Achlzlțle:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128426

ID dosar achlzlțls:16655395

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate.

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,121.84

Valoare totală [LEI]

2,524.99

Valoare totală (fără IA/A) [LEIj

2,121 84

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,524 99

Valoare IVA [LEI]

403.15

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0 00

Eligibil [LEI]

2,121.84

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

50.50

TVA eligibil [LEI]

403.15

Public [LEI]

2,52499

Neeligibil [LEI)

0 00

Nerambursabil [L EI]

2,474.49

TVA Neeligibil [LEI]                0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stai:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru obținerea autorizației de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de șantier, întreruperea temporara a rețelelor de transport sau distribuție de apa, canalizare, agent tennic, energie electrica, gaze naturale, costul energiei electrice si al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, paza șantierului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6. Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială ellgibilă:40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitailor necesare obiectivului de investiii

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128426

ID dosar achizițle:16655395

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

39 lucrare

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

11.900.00

Valoare totală [LEI]

552,279.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

464,100.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

552,279.00

Valoare TVA [LEI]

88,179.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

464,100.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

11,045.58

TVA eligibil [LEI]

88,179.00

Public [LEI]

552,279.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

541,233.42

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuielile sunt necesare pentru plățile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu ulilitaile necesare a funcionarii obiectivului de investiie, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparinând obiectivului de investiie, precum si cheltuielile aferente racordării la reelele de utilitai

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție, asa cum au fost notate in cadrul documentației tehnico-economice

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128426 iD dosar achiziție: 16655395

Tip cheltuială: Cheltuială directă


Cantitate:


1 buc


Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) [LEI] Valoare TVA [LEI] Eligibil [LEI] TVA eligibil [LEI]


1,841,106 33

 • 1.841.106.33

349,810.20

 • 1.841.106.33

349 810.20


Valoare totală [LEI]

Valoare totală eligibilă [LEI]

Valoare totală rieeligibilă [LEI]

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

Public [LEI]


2,190,916.53

2,190,916.53

0.00

43,818 32

2,190,916 53


Neeligibil [LEI]                0 00

Neiambursabil [LEI]


2,147,093 21


TVA Neeligibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea chaituiBlil

Cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor asupra obiectelor de investiție

Documenta justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactlvitatea: 8.2 Realizarea lucrărilor de constiuctie și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategoria cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Montajul aferent echipamentelor ce vor fi instalate in cadrul obiectelor de investiție

Achizlție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128426

ID dosar achiziția: 16655395

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

523,920 00

Valoare totală [LEI]

623,464.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

523,920.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

623,464.80

Valoare TVA [LEI]

99,544.80

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

523,920.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

12,469.30

TVA eligibil [LEI]

99,544.80

Public [LEI]

623,464.80

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

610,995.50

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă montajul aferent echipamentelor ce vor fi instalate in cadrul obiectelor de investiție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6 Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactlvitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibllă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Amplasarea si instalarea echipamentelor aferente obiectivelor de investiție

Achizlție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128426

ID dosar achiziție: 16655395

Tip cheltuială: Cheltuială directă


Cantitate.


Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) [LEI] Valoare TVA [LEI] Eligibil [LEI] TVA eligibil [LEI]


6,897,001.00

6,897,001.00

1,310,430 19

6,897,001.00

1,310,430.19


1 buc

Valoare totală

Valoare totală eligibilă

Valoare totală neeligibiîă

Contribuția proprie eligibilă

Public

[LEI]

8.207,431.19

[LEI]

8,207,431.19

[LEI]

0.00

[LEI]

164,148.62

[LEI]

8,207,431.19


Neeligibil [LEI]                 0.00

Nerambursabil [L.EI]


0,043,282 57


TVA Neeligibil [LEI]                0.00

Ajutor de stal.

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata utilajelor, echipamentelor care necesita montaj,

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime investiției

Subactiviîatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategoria cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă valoarea controlul calitatii lucrărilor de construcții; ISC, CSC necesare investiției de baza, ce intra in atribuțiile Beneficiarului/Solicitantului la finanțare

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

31.563.66

Valoare totală [LEI]

31,563.86

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

31,563.86

Valoare totală eligibilă [LEI]

31,563.86

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

31,563.86

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

631.28

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

31,563.86

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

30,932.58

TVA Neeligibil ILEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata Cotei aferenta ISC pentru controlul calitan lucrărilor de construcii; Cotei aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcii; Cotei aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție șl amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime investiției

Subactlvitatea: 6.2 Realizarea lucranlor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă valoarea taxelor pentru acorduri, avize conforme si autorizaia de construire/desfiinare

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

64,834.19

Valoare totală [LEI]

77,152.69

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

64,834.19

Valoare totală eligibilă [LEI]

77,152.69

Valoare TVA [LEI]

12,318.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

64,834.19

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,543.05

TVA eligibil [LEI]


12,318 50


Neeligibil [LEI]                 0.00

TVA Neeligibil [LEI]                0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat.

Subcategoria de ajutor de stat


Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]


77,152.69

75,609.64


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata taxelor pentru acorduri, avize conforme si autorizaia de construire/desfiinare

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactlvitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorle cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor, serviciilor sau utilajelor/echipamentelor/dotarilor care pot aparea pe parcursul implementării proiectului si care nu pot fi estimate la acest moment avand in vedere complexitatea investiției.

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

28,291.26

Valoare totală [LEI]

33,666.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

28,291.26

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,666.60

Valoare TVA [LEI]

5,375.34

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

28,291.26

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

673.33

TVA eligibil [LEI]

5,375.34

Public [LEI]

33,666.60

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

32,993.27

TVA Neeligibil [LEI]

000

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru asigurarea sumelor necesare in cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivltatea: 7.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorle cheltuială ellgibllă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor

Achlzlțle:Achiziție servicii de elaborare a Proiectului tehnic + Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea j______..... .proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor - cod smis 128426

ID dosar achlzlție:L4B7fi1144?. H

Tip cheltuială: Cheltuială directă


Preț unitar (fără IVA) [L EI]


37,048.11


Valoare totală (fără TVA) [LEI]


37,048.11


Valoare TVA [LEI]


7,039.14


Eligibil [LEI]


37,048.11


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

44,087.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

44,087.25

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

881 74


TVA eligibil [LEI]

Neeligibil [LEI]

TVA Neeligibil [l Ei]

Ajutor de stat;

Schema de ajutor de stat:

Cateyoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


7,039.14

0.00

0 00


Public: [LEI]           44,087 25

Nerambursabil [LEI]          43,205.51


Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactlvitatea: 7.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirigentie de șantier)

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială sligibllă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Supervizarea lucrărilor de către inginer

Achlzițle:Achiziția serviciilor de supervizare - cod smis 128426

ID dosar achiziție:2153276996

T ip cheltuială.

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

101,882.30

Valoare totală [LEI]

121,239.94

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

101,882.30

Valoare totală eligibilă [LEI]

121,239.94

Valoare TVA [LEI]

19,357.64

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

101,882.30

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,424.80

TVA eligibil [LEI]

19,357.64

Public [LEI]

121,239.94

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

118,815.14

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de dirigentie de șantier


Subactivitatea: 8.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate In cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategoria cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă contravaloarea activitatilor de auditare financiara a cheltuielilor si intocmirea rapoartelor de audit financiar

Achlzlțle:Achiziția de servicii de auditare financiară a proiectului - cod smis 128426

ID dosar achiziție:2306745880

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

8 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

4,200.00

Valoare totală [LEI]

39,984.00

Valoare totală (fără TVA) [LEII

33,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

39,984.00

Valoare TVA [LEI]

6,384.00

Valoare loială neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

33,600 00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

799 69

TVA eligibil [LEI]

6,384.00

Public [LEI]

39.984 00

Neeligibil [LEI]                0.00                             Nerambursabil [LEI]

39,184.31


TVA Neeligibil [LEI]               0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuieli!

Cheltuiala este necesara pentru plata a a rapoarte de audit previzionale a se realiza in cadrul proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Subactivitataa: 9.1 Realizarea activitatilor obligatorii de informare si publicitate, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului

Categoria cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare șl publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de informare-publicitate obligatorii in conformitate cu Ghidu) Solicitantului- Realizarea si publicarea anunțului de presa demarare proiect - Realizarea si montarea panourilor temporare - Realizarea si montarea plăcutelor metalice pe partea cea mai vizibila, pentru public, a autobuzelor - Realizarea si montarea de placi permanente - Realizarea si publicarea anunțului de presa finalizare proiect

Achizlțle:Achiziția serviciilor de informare-publicitate și promovare - cod smis 128426

ID dosar achlzlțla:1350968008

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală [LEI]

14,994.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,994.00

Valoare TVA [LEI]

2,394.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

299.88

TVA eligibil [LEI]

2,394.00

Public [LEI]

14,994.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,694.12

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea tuturor masurilor de informare si publicitate ce rezulta din obligațiile beneficiarului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Subactivltatea: 9.2 Realizarea activitatilor de promovare a obiectivului de investiție

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investi[ie/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de promovare aferente obiectivului de investiție

AchizițieiAchiziția serviciilor de informare-publicitate și promovare - cod smis 128426

ID dosar achiziție: 1350968008

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală [LEI]

99,960.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

99,960.00

Valoare TVA [LEI]

15,960.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

84,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,999.20

TVA eligibil [LEI]


15,960.00


Neeligibil (LEI]                 0.00

TVA Neeligibil (l El]                0.00

Ajutor de stat'

Schema de ajutor de stat.

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Public [LEI]          99,960 00

Nerambursabil [LEI]          97,960.B0


Justificarea chaltulslii


Cheltuiala este necesara pentru implementarea masurilor de promovare aferente obiectivului de investiție


Documente justificative


Activitatea: Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

Subactivitatea: 10.1 Managementul proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorle cheltuială eîlgibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță


Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă plata serviciilor de consultanta in managementul proiectului, respectiv in implementarea proiectului (realizarea rapoartelor de progres, a cerenlorde rambursare, monitorizarea activitatilor proiectului etc.)

Achizlție:Achiziție servicii de management de proiect - cod smis 128426

ID dosar achiziție: 1812597285

Tip cheltuială Cheltuială directă


Preț unitar (fără TVA) [LEI]

240,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

240,600.00

Valoare TVA [LEI]

45,714.00

Eligibil [LEI]

240,600.00

TVA eligibil [LEI]

45,714.00

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeiigibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

286,314.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

286,314.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

5,726.29


Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]


286,314.00

280,587.71


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara


pentru plata plata serviciilor de management de proiect extemalizat, in vederea asigurării implementării in


condiții optime a proiectului


Documente justificative


Q. E 5 o

Cheltuieli totale proiect

Cheltuiei totale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale eligibile noactualizaie proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursabtle

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuieli totale contribuție proprie

Cheltuieli totale neeligibile proiect

Intensitatea intervenției

1

12.787,700.38

12,787,700.38

12,787,700.38

12,787,700.38

12,531,946.37

0,00

255,754 01

0.00

98.0000

H

12,787,700.38

12,787,700.38

12,787,700.38

12,787,700.38

12,831,046.37

0.00

256,764.01

0.00

88.0000


< CJ < cn

_j

2

Q_

o

2

Z)

2

12.7B7.7OO36

12 787.700.36

12 787.700 36

12.787,700 36

12.531 946 3/

o.oc

255 754 01

ooc

98.000C

; Parteneri ! : ______________*

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursabile

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuieli totale contribuție proprie

Cheltuieli totale neeligibile proiect

Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli


Componenta 1

2018

0.00

2019       2020       2021

116.617.38    3,025,346 54    5,748,569.51

2022

3,897,166 95

2023

0.00

2014       2015       2016

0 00           0.00           0 00

| Buget-Amplasament

2017

0.00

Componenta 1

Cod regiune Regiune

Județ

Buget eligibil

Ajutor de stat

RO21 Nord-Est

Bacău

12,787,700.38 (100.00 %j

0.00 (

0.00 %)

Buget eligibil total

Total ajutor de stat

12,787,700.38 (100.00 %)

0.00 (

0.00 %)


Buget ■ Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod Categorie câmp de Intervenite

Buget eligibil

n      Infrastructuri de transport urban curat și promovare (inclusiv echipamentele șl materialul

043 rulant)

12,787,700.38 ( 100.00 %)

| Buget - Formă de finanțare

Buget eligibil total

12,787,700.38 (100.00%)

Componenta 1

Cod Formă de finanțare

Buget eligibil

01 Grant nerambursabil

12,787,700.38 ( 100.00 %)

| Buget - Tip teritoriu

Buget eligibil total

12,787,700.38 (100.00 %)

Componenta 1

Cod    Tip teritoriu

Buget eligibil

01    Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)

12,787,700.38 ( 100.00%)

Buget eligibil total 12,787,700.38 (100 00%)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod Activitate economică

Buget eligibil

22 Activități legate de mediu și de schimbările climatice

12,787,700.38 ( 100.00 %)

Buget eligibil total 12,787,700.38 (100.00%)

Buget - Obîectîv tematic

Componenta 1

Cod

Tip obiectiv tematic

Buget eligibil

4

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

12,787,700.38 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

12,787,700.38 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic, terii.

Componenta 1

Cod Tip mecanism de livrare teritorială

Buget eligibil

02 Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

12,787,700.38 ( 100.00 %)

| Evaluare

Buget eligibil total

12,787,700.38 (100.00 %)

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 17084/01/01.07.2019

în atenția: Domnului COSMIN NECULA

Funcția: PRIMAR

Denumire solicitant: UAT MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: Municipiul Bacău, România, Str. Calea Marasesti nr. 6, județul Bacău, cod poștal 600017

Telefon: 0234581849

Fax: 0234581849

E-mail: secretariatprimar@primariabacau.ro

Cod SMIS: 128426

Titlul cererii de finanțare: ' Modernizarea staliilor de transport public"

Axa prioritară: 4 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Stimate Domn,

Urmare evaluării tehnice si financiare a cererii de finanțare depuse de dumneavoastră pentru a fi finanțată in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, vă rugăm să ne transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanțare:

Revenim cu cerința de a revizui următoarele aspecte solicitate si in scrisoarea de clarificări nr. 15972/01/20.06.2019:

Studiu de trafic/lnstrumentul de calcul emisii GES:

 • 1. Precizați in Studiul de trafic/lnstrumentul de caicul emisii GES (inclusiv in cererea de finanțare) care este aria de studiu pentru proiectul “.Modernizarea stafiilor de transport public”” si in ce consta extinderea ariei de studiu, asa cum este specificat in Ghidul solicitantului pag. 57 - “La cererea de finanțare se va anexa un (singur) Studiu de trafic aferent ariei de studiu și intervențiilor proiectului

De asemenea, la Cererea de finanțare se poate anexa un studiu de trafic In care sunt tratate mai multe proiecte cu activități complementare/integrate, cu condiția ca pentru Cererea de finanțare analizată să fie evidențiată aria de studiu și contribuția intervențiilor (la care se pot adăuga investițiile complementare, după caz) la atingerea Obiectivului specific 4.1 și a indicatorilor/ rezultatelor așteptate generale, conform cerințelor specifice din ghid

In studiul de trafic se va stabili și justifica extinderea ariei de studiu a proiectului, în cadrul căreia se estimează că măsurile/activitățile din proiect vot avea un impact semnificativ. în primul rând din punct de vedere al transportului șl al efectelor acestuia asupra mediului în acest sens, elaboratorul studiului de trafic se va asigura că aria de studiu este suficient de cuprinzătoare, asltel încât impactul proiectului să poată fi suprins

n funcție de complexitatea și natura proiectului, pentru stabilirea caracteristicilor actuale ale mobilității In aria de studiu a proiectului, se vor colecta date de trafic, rerurgându-se, după caz la următoarele metode de colectare, efectuarea interviurilor privind mobilitatea populației, realizarea recensămintelor de circulație, realizarea anchetelor privind originea/destinația deplasărilor." Prin urmare precizați următoarele aspecte.

 • - care este aria de sudiu (aria de studiu este o suprafatalll) a proiectului, delimitarea grafica a acesteia din figura 2-4 Aria de influenta a intervenției 4 (pag 28), sau transmiteți justificarea iri sens a delimitării acestei arii (suprafețe) de studiu;

 • - stabiliți si justificați extinderea ariei de studiu a proiectului;

 • - care sunt datele de trafic colectate pentru acest proiect.

 • 2. Având in vedere obiectivele prezentului proiect (modernizare statii de transport public) justificați concret in ce fel intervențiile proiectului determina atingerea indicatorilor specifici pe proiect. Răspunsul presupune sa explicați modul in care investițiile proiectului contribuie la creșterea ati activitatii transportului nemotorizat, respectiv a transportului public in detrimentul celui pnvat cu autoturismul, implicit re dure rea emisiilor GES in aria de studiu a proiectului, avand in vedere condițiile de trafic specifice municipiului Bacau, asa cum este specificat si in Ghidul solicitantului pag. 57 - “n acest studiu trebuie să se justifice impactul măsurilor/ activităților propuse prin proiect (sau prin proiecte cu activități complementare, după caz), mai ales în ceea ce privește eventualul transfer al unei părți din cota modală a transportului individual către transportul public și modurile nemotorizate de transpoit, respectiv creșterea deplasărilor cu transportul public și modurile nemotorizate'’.

Cererea de finanțare:

 • 1. Retransmiteri cererea de finanțare eliminând din secțiunea “Finanțări" a proiectului “Modernizarea stafiilor de transport public (pag. 28-29) avand in vedere ca proiectul nu poate fi complementar cu el insusi. In acesta secțiune, după cum ati precizat, sunt menționate proiectele care beneficiază de ' Asistenta acordata anterior", sau “împrumuturi”.

Va atragem atentia ca răspunsurile incomplete, justificate parțial sau nejuslificate in conformitate cu cenntele Ghidului solicitantului, pot conduce la depunctarea sau imposibilitatea punctării anumitor criterii din Grila ETF.

Concluzie cerere de clarificări

Termenul de răspuns este 08-07-2019. Cu toatea acestea, conform mențiunilor Ghidului Solicitantului PI 4.1, termenul de 5 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări poate fi prelungit doar In cazuri justificate de solicitant și acceptate de Ol, până la 10 zile lucrătoare.

Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oipor@adrnoi-dest.ro, până la data de 02.07.2019.

Vă atragem atenția că, in cazul in care nu ne furnizați clarificările solicitate in termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanțare poate fi respinsă.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform prevederilor Ghidului Solicitantului.

După transmiterea răspunsului dvs , vă vom confirma (in ce) mult 1 zi lucrătoare) primirea acestuia. Această confirmare nu este, in niciun fel, legată de conformitatea ori conținutul răspunsului dvs.

Având in vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți in vedere prevederile din „Instrucțiune semnătura digitala", postată pe site-ul www fonduri-ue.ro in secțiunea MySMIS 2014-MANUALE.

Pe aceasta cale, in cazul in care veți transmite răspunsul la prezenta scrisoare de clarificări in termenul de 5 zile lucratoare, dorim să vă propunem data de 12.07.2019, ora 10.00 pentru efectuarea vizitei la fața locului pentru proiectul “Modernizarea stafiilor de transport public" propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/2017/4/4.1/1/1252/25 03-2019, (cod SMIS 128426).

Menționăm că la această vizită vor participa experți din partea Ol ADR Nord-Est:

Florina Barladeanu - Secretar comisie evaluare

precum si următorii experti evaluatori:

CONSTANTIN TURTURESCU - Expert tehnic

OANA BASCEAUS - Expert financiar

CIPRIAN VLADISL.AV- Expert transporturi

In situația in care răspunsul la scrisoarea de clarificări va fi decalat (maxim 10 zile lucratoare, conform precizărilor din Ghidul solicitantului), vom transmite o noua propunere pentru data vizitei la fata locului.

Vă rugăm să asigurați prezența la vizita la fața locului, din partea (organizației/ instituției) dumneavoastră a reprezentantului legal sau a persoanei delegate/mandatate din cadrul instituției pentru a participa la vizita locului. La vizita la fața locului, pot participa in măsura disponibilității și proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informații de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului De asemenea, vă rugăm să vă asigurați că vor fi disponibile pentru a fi verificate exemplarele originale a documentelor menționate in Anexa 1, atașata la prezenta.

Vă rugăm să ne comunicați disponibilitatea de a participa la vizita pe teren In aceeași zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei notificării.

Cu toate acestea, în cazuri excepționale și obiectiv justificate, vizita la fața locului poate fi amânată fără a depăși 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării îri cazul în care vizita la fața locului nu se realizează In maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii prezentei notificări, proiectul dvs cu cu titlul "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot -Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului si sportului)" propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/2017/4/4.1/1/1252/25-03-2019, (cod SMIS 128426), va fi respins din cadrul procesului de evaluare și selecție

Precizam ca nti se va prelua niciun document la etapa de vizită la fața locului, iar cererea de finanțare nu va putea fi completată/modificată. Cu toate acestea, la vizita la fata locului este necesara prezentarea in orginal a documentelor anexate la cererea de finanțare in copie conforma cu originalul Lista documentelor originale ce se vor verifica constituie anexa 1 la prezentul document. Persoana de contact din partea Ol ADR Nord-Est este Daniela Durduc, e-mail: daniela.durduc@adrnordest ro.

Cu stimă,

Cristian Zama

Director Direcția Organism Intermediar POR Semnătura

Avizat,

Iulian Pristavu

Președinte comisie evaluare Semnătura

întocmit,

Daniela Durduc

Secretar comisie evaluare Semnătura

Anexa 1 - Lista documente a căror conformitate cu originalul va fi verificata cu ocazia vizitei la fata locului, dopa caz.

1          In cazul în care echipa de proiect a fost stabilită, CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post;

 • 2.          Declarația de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

3          Declarația de angajament a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

 • 4.         Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul

 • 5.         Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul

 • 6.         Extras din lista de proiecte aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fondun ESI 2014-2020

 • 7.          Studiul de trafic

 • 8.         Instrumente pentru calcularea emisiilor de echivalent CO2 din sectorul transporturilor

 • 9.         Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile

 • 10.        Documentația tehnico - economică, inclusiv contractul de lucrări și actele adiționale la acesta, dacă este cazul

 • 11.        Documente privind dreptul de proprietate/administrare/superficie/folosință

 • 12.        Certificatul de urbanism și/sau autorizația de construire, avize/acorduri, după caz

 • 13.        Decizia etapei de încadrare a proiectului ,n procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare

 • 14.        Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor, după caz, de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI/Studiul de oportunitate/PT/contract de achiziție publică) și a indicatorilor tehnico-economici

 • 15.         Raportul privind stadiul fizic al investiției (Modelul G)

 • 16.       Notă privind încadrarea în standardele de cost (Modelul K )

 • 17.        Documente privind asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare in administrare a fumizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007

 • 18.        în cazul când P.M.U.D. este elaborat în parteneriat, iar cheltuială este inclusă în bugetul cererii de finanțare depuse în parteneriat, Acordul de asociere cu privire la elaborarea P.M.U.D. din care să reiasă contribuția financiară a liderului de parteneriat și a partenerilor pentru această cheltuială

 • 19.        Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local al solicitantului din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului

 • 20.        Devizul pe obiect aferent cheltuielilor din sub-categoria 181, în conformitate cu legislația în vigoare, după caz

 • 21.        Documente justificative privind complementaritatea activităților, după caz

 • 22.       Pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului Se pot anexa proiectul tehnic, autorizația de construire, contractul de lucrări/fumizare atribuit după 01.01.2014, dovezi ale lansării procedurilor de achiziții publice pentru lucrări/servicii modernizare tramvaie /furnizare mijloace de transport și echipamente, după caz

 • 23. Alte documente, după caz (de ex. Modelul D)

Răspuns introducere

Referitor la adresa dumneavoastră 17084/01/01.07.2019 din MySMIS privind solicitarea de clarificare pentru proiectul mai sus menționat, vă transmitem următoarele documente și precizări:

STUDIU DE TRAFIC:


 • 1. Referitor la punctul 1 din clarificare, precizam ca a fost completat capitolul 2.1.2. cu suprafața ariei de studiu, cu delimitarea grafică a acesteia și cu justificarea alegerii acestei arii de studiu. DE asemenea, în capitolul 3, pagina 52 se regăsesc informații suplimentare față de cele inițiale cu privire la activitatea de colectare de date. Pentru acest proiect informații cu privire la fluxurile de călători și modul de determinare a acestora se regăsesc și în capitolul 3.1.2., pagina 55 din Studiul de trafic.

 • 2. Referitor la punctul 2. din clarificare, facem precizarea ca subcapitolul 6.1.2. a fost completat cu informații concrete referitoare la modalitatea de atingere a indicatorilor specifici (nr. pasageri, pietoni, emisii GES, etc.) pentru acest proiect, conform intervențiilor propuse prin acesta.

Precizam ca in cadrai secțiunilor Obiective proiect”, .Rezultate așteptate”, „Justificare", „Relevanta” au fost corectate valorile pentru indicatorii privind emisiile GES, nr. de pasageri, nr de pietoni, nr. biciclisti, nr. autovehicule in corelare cu studiul de trafic, exprimate atat ca valoare absoluta cat si procentual.

In urma solicitărilor de clarificări au fost incarcate in MySMIS următoarele documente:

ETF1 - Studiu de trafic

ETF1 - Anexa 4.1.4.b - Instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi

CEREREA DE FINANȚARE:

1. Referitor la punctul 1. din clarificare: In ceea ce privește eliminarea de la secțiunea „Finanțări" a prezentului proiect, reiteram faptul ca respectiva secțiune este o secțiune generala, ce se preia automat de către MySMIS in toate cererile de finanțare in cadnil caruia sunt introduse toate proiectele depuse spre finanțare de catie solicitant pentru care nu a fost inca emisa o decizie de contractare. Astfel, secțiunea nu indica proiectele complementare, acestea regasindu-se in secțiunea „Context”, precum si in secțiunea „Complementaritate finanțări anterioare" pentni proiectele implementate in trecut.

Conform instrucțiunilor de completare a cererilor de finanțare, indiferent de programul de finanțare, in cadrul secțiunii respective trebuie introduse toate proiectele depuse spre finanțare de către solicitant pentru care nu a fost semnat un contract de finanțare.

Astfel, eliminarea proiectului din secțiunea respectiva ar insemna eliminarea completa a acestuia din toate cererile de finanțare pe care solicitantul le are in evaluare la acest moment, acesta fiind obligat sa introducă si sa elimine proiectul respectiv de fiecare data când transmite un răspuns la o solicitare de clarificări pe proiectele aflate in evaluare pe OS 4.1. sau pe orice alt obiectiv specific

Răspuns concluzie

Au fost formulate punctual răspunsuri la solicitarea de clarificau si incarcate in MySMIS documentele jsutificative.

FlfltrCAE 1 - Dedaratia angajament semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB9242.7AE41E4649B934CA495991 B7852B855

CAE 1 - Răspuns darificarM semnat pdf

E3B0C44296FC1CI49AF0F4C8996I B97427AF.41E4649B934CA495991

B7852B855

CAE 1 - Studiu de trafic semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

CAE 1 - Studiu geotehnic semnal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA49ft991 B7652B855

CAE 1 • încheiere si PAD 70467 - încheieri 64780, 72768, 35826 17528, 1520 semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

CAE 1 - Dedaratia privind eligibilitatea TVA semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8998FB92427AE41E4849B934CA495991 B78526855

CAE 1 - încheiere si PAD 68182 - încheiere 42710. 28127 Si PAD semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E464UB934CA495991 B7852B855

CAE 1 - Extras CF 85182 semnat pdf

F6O4274A07A68C66FBC234437B3B3B7BF6A6DF54FC2F355A437F259 5CF698968

CAE 1 • Extras CF 85183 semnat.pdf

6FF11CE1111AE1A07BEE024DBDDA55807D2EFC8042470EAF9E3608 56694EBF1B

CAE 1 - Extras CF 85199 semnat pdf

7E32FE9C2OC59O3FB9B5673CB49O017C1166B8A0900760EDF3S4056 2D184B398

CAE 1 - Extras CF 85228 semnat.pdf

871B8F0BAFF0AE3B766A70B6DFF385F0DC6D5ODEFD96B7342A9C52 3A2DFC58A9

CAE 1 • Extras CF 85310 semnatpdf.pdf

E4183O4B38D22BE2BO1556F68449957E7E8BFC329EBFBC8CD365C9 09E4D6F4B4

CAE 1 - încheiere si PAD 67747 - incheiere 33987 semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7B52B855

CAE 1 - Planuri de situație semnal pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB02427AE41E4649B934CA4959B1 878526855

CAE 1 - Deviz general semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F B92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

CAE 1 - Anexa 4.14 b Instrument ponlru calcularea emisiilor GES semnale pdf

E3B0C44298FC1C149AF8F4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

CAE 1 ■ Oferte de preț semnat.pdf

39E195F6E9745F3B7C5387C8B0A441 DCF27EBF 02296D709B4A768C1 7DACCC86A

CAE 1 - Solicitări avize semnale pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996F092427AE41E4649B934CA495991 878526855

CAE 1 - Lista de echiparnente--lucrari-servic.il semnat.pdf

F31BDDDE379F9OE95409B0C1CCC338545E52253D1E4B78972DF214

A1750FEF60

CAE 1 - Tabel centralizator pentru obiective de investiție (Model I) semnat pdt

0B8AC1CF6E5A3558FE9O15E51DC738FAD11808D50AC9D050303AA

E4A97C1A3BE

CAE2 • Deviz general semnat.pdf

E3B0C44298F C1C149AFBF 4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

CAE2 - Avize conform CU semnat pdf

E380C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4849B934CA495991 B7852B865

Datâ încărcare fluier

Oescriere

25/04/2019

CAE 1 • Dedaratia angajament

25/04/2019

CAE 1 Răspuns danflcan

25/04/2019

CAE 1 • Studiu de trafic

25/04/2019

CAE 1 - Studiu geotehnic

25/04/2019

CAE 1 încheiere si PAD 70467 încheieri 64780, 72768, 35826, 17528. 1520

25/04/2019

CAE 1 - Dedaratia privind eligibilitatea TVA

25/04/2019

CAE 1 - încheiere si PAD 68182 - incheiere 42710,

28127 sl PAD

25/04/2019

CAE 1 - Extras CF 85182

25704/2019

CAE 1 - Extras CF85183

25/04/2019

CAE 1 - Extras CF 85199

25/04/2019

CAE I - Extras CF 85228

25/04/2019

CAE 1 - Extras CF 85310

25/04/2019

CAE 1 • încheiere si PAD 67747 - încheiere 33987

25/04/2019

CAE 1 - Pianun de situație

25/04/2019

CAE 1 Deviz general

25/04/2019

CAE 1 - Anexa 4.1.4 b Instrument pentru calcularea emisiilor GES

25/04/2019

CAE 1 - Oferte de piet

25/04/2019

CAE 1 - Solicitan avize

25/04/2019

CAE 1 - Lista de echipamente-lucrari-servicii

25/04/2019

CAE 1 - Tabel centralizator pentru obiective de investiție (Model l)

10/05/2019

Deviz general

10/05/2019

Avize conform CU


CAE2 • Oferte traduse semnat pdf

A35556F.606137A0G J19D6215F BD 7 2OOF6O73AO17OFO3A21C 305A1656 B3D239C3

CAE2 - Extrase OF + PAD-un 1- încheieri semnal pdf

CD743DD191524DF0O57A2O9DCE40459A0O8B9283B44F973D855669 4B712D439C

CAE2 - Adresa de răspuns semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

ETF1 Studiu de trafic semiwt pdf

E380C44298l:C1CI49AFPF4C8996f B92427AF.41E4649B934CA495991 078528856

ETF1 - Avize obținute semnat.pdf

E3B0G44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7B52B855

ETF1 Anexa 4 14b -Instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi semnat pdf

E3B0( 44298FC1Cl49AFBf 4C8996FB92427AE41E46490H34CA495991 878528855

ETF1 Declarație conformitate cererejisa de proiect pdf

E3B0C4429BFC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

ETF1 • Lista da echipamente-tucrari-servidi semnat pdt

6A943F1F4C32558679AFO5A11C1198730 7A74F8EAC6C83A1598E A87 ADB38EC68

ETF1 - Studiu de fezabilitate_Modemlzare statii semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

Răspuns Clarificări 3 semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AF8F4C8996F892427AE41E46498934CA495991 B7852B856

ETF1 Nota privind încadrarea In standardele de cost semnat .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4849B934GA495991 B7B52B855

ETF1 - Proces verbal de recepție DTE semnat.pdf

E3B0C44298F C1C149AFBF4 C8998F 09242 7AE41E46490934C A495991 B7852B855

ETF2 - Studiu de trafic semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

078528855

ETF2 - Anexa 4 1 4 b pdl semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 078528855

ETF2- Răspuns clarificări - Statii semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855


10/05/2019


10/05/2019


10/05/2019


27/06/2019


27/06/2019


27/06/2019


27/06/2019


27/06/2019


27/06/2019


27/06/2019


27/06/2019


27/06/2019


04/07/2019


04/07/2019


04/07/2019


Oferte de preț traduse


Extrase CF r- PAD-urt i încheieri


Adresa de răspuns CAE2


ETF i - Studiu de» trafic


ETF1 - Avize obținute


ETF1 Anexa 4 I 4 t» - Instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi


ETF1 - Declarație conformitate r.erere_flsa de proiect


ETF1 _ lista de echipamente Jucr»ri_servicil


ETF1 - Studiu de fezabilitate_Modemlzare statii


Adresa de răspuns ETF1


ETF1 - Nota pnvind încadrarea In standardele de cost


ETF1 - Proces verbal recepție DTE


ETF2 - Studiu de trafic


ETF2 - Anexa 4 l.4.b - Instrument de calcul a» emisiilor GES din transporturi


Adresa de răspuns ETF2


CEHTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, COSMIN NECULA, CNF 17808't304008", posesor al CI seria XC, nr. 971714, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile Incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentiu care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii

Confirm că prezenta cerere de 'inanțare este e'aborată în conformitate cu legislația rațională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevedenie ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant iegal/împutemich al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digitai pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL BACĂU, este singurul responsabil de Implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea in parteneriat a acestuia.

înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toatn detalii a și aspectele solicitate, Inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penai.

Semnătura digitală a reprezentantului iegai/împutemicit COSMIN NECULA.

Data

04/07/2019 16:00:28


Digitally signed

NHCULA by NECULA

COSMIN

COSMIN Date:2019.07.04

16:09:49 +03’00'