Hotărârea nr. 311/2019

Hotărârea nr. 311 din 20.08.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421

l s sHOTĂRÂREA NR. 311 DIN 20.08.2019

privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancfcov- Stadion - Bazin de înot - Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

20.08.2019, potrivit art. 133(2) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere:

-Referatul nr. 8418/13.08.2019 al Arhitectului Șef prin care se propune aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului” cu codul SMIS 128421;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8444 din 13.08.2019;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr.8498 din 14.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.8445/14.08.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite cu privire la proiectul de hotărâre: nr.1288/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1289/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1290/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1291/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1292/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Ghidului general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea "Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului” cu codul SMIS 128421;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art. 243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/ 2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139(3) lit.”a” și (5) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov -Stadion - Bazin de înot - Universitatea "Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului” cu codul SMIS 128421, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului” în cuantum de 30,715,064.36 lei inclusiv TVA.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau, în cuantum de 4,109,675.64 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului”.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5, Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 311 DIN 20.08.2019

PROIECTUL „CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PARCUL CANCICOV - STADION -BAZIN DE ÎNOT UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” (TRASEUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI)” CU CODUL SMIS 128421ARHITECT ȘEF DIANA MJHAELA MARIN

\ •

/------——Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Număr de înregistrare..,.....................

Numele și prenumele persoanei care înregistrează................................

Data înregistrării................................

Semnătura...................................

Cod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Cod proiect 128421

Titlul proiectului

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot -

Universitatea „Vaslle Alecsandri" (Traseul tineretului si sportului)

Componenta 1

POR/2017/4/4.1/1

Axa Prioritară

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operațiunea

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin Investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Schema de ajutor de stat

j ■ 1 LUL PROIECTULUI

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Canclcov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasiie Alecsandrl" (Traseul tineretului și sportului)

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație:

UAÎ MUNICIPIUL BACAU

Tipul Organizației:

unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM:

NU

Cod de înregistrare flscală/CIF:

4278337

Număr de înregistrare la

Registrul autorităților publice:

04093

Cod CAEN principal:

8411 - Servicii de administrate publica generala

Data înființării:

12/07/1993

înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poștală:

Municipiul Bacău. România, Str. Calea Marasesti nr. 6,, județul Bacău, cod poștal 600017, România

Telefon/Fax:

0234581849/0234581849

Adresa e-mall:

secretariatprimar@primariabacau.ro

Pagina Web:

www.municipiulbacau.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar

Nume: COSMIN NECULA

Telefon/Fax: 0234581849 / 0234.588757

Adresă de e-mail: director@adlbacau.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN

Cont

Banca

Sucursala

Adresa

Swift

RO02TREZ24A51

0103710101X

510103710101X

Trezoreria

Municipiul Bacău

Dumbravei, nr. 1-3,, Localitate Municipiul Bacău Cod postai: ,Bac.ău, România

TREZROBU

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada

Numdr mediu de salariațl

Cifra de •faceri

Active totale

Venituri totale

Capital social subscris

Capital social propriu

Profit NET

Profit in exploatare

Venituri cercetare

Cheltuieli cercetare

01/01/2014 -

31/12/2014

616

287,543,142.00

376,994,824.00

14,260,406.00

01/01/2015 -

31/12/2015

608

313.769 411 00

483,601,319 00

6,339,344 00

01/01/2016 -

31/12/2016

594

331,882,216.00

412,122.955 00

35,310,408.00

01/01/2017-

31/12/2017

594

3,381,281,654

(>t)

494 639,031 00

103.443,756 00

01/01/2018 •

31/12/2018

685

3,267,364,830.

00

245,589.054.00

-742,168.00

| FINANȚĂRI

Asistentă acordată anterior

Cod SMIS:

16948

Titlu! proiectului:

Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană

Nr. de înregistrare contract:

102377/06 SEP 2010

Dată începere:

06 SEP 2010

Dată finalizare:

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect;

Valoare eligibilă beneficiar:

294,191,607.00      LEI

282,291,944 00      LEI

262,291,944.00      LEI

Valoare sprijin beneficiar:

268,177,347.00      LEI

Rambursare efectivă:

143,373,900 00      LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:    NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal al proiectului de investiții este conformarea la normele de emisii a instalațiilor mari de ardere din municipiul Bacau. Obiectivele specifice: pe care proiectul si le propune sa le atinga sunt următoarele: - îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare si implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu; - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana. - Sprijinirea Beneficiarului final - Primăria Bacau si a operatorului de tennoficare - CET Bacau SA in implementarea cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Rezultate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin inlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul are un randament de 95,1% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de reglare generala, conducte de apa sl abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stafii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor, stafie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare are următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 60% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport- Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficarecare s-a realizat prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare- Această componentă a presupus reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură -Această componentă a presupus închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea confonnarii la condițiile de mediu.

Activități finanțate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin inlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul va avea un randament de 93% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: • Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stafii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor, statie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare va avea următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficare se va realiza prin instalarea unor pompe si/sau motoare rial pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare Această componentă presupune reabilitarea a aprox 57 km de rețea rie distribuție pe 4 fire prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8% Închidere depozit de cenușă și zgură Această componentă presupune închiderea depozitului de cenușă și zgură In vederea conformării la condițiile de mediu

Cod 5MIS: 37372

Titlul proiectului: Reabilitare Pasaj l.etea, municipiul Bacău

Nr, de înregistrare contract: 3045/26.04.2012 / 26 APR 2012

Dată începere:  26 APR 2012

Dată finalizare: 26 SEP 2013

Valoarea totală proiect:  7,248,240 02

Valoare eligibilă proiect:   5,842,434.00

Valoare eligibilă beneficiar:   116,848.68

Valoare sprijin beneficiar:   138,115.80

Rambursare efectivă:  5,933,996.67

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:        LEI din data da

Măsura de ajutor de stai

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act Juridic:    NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul generalal proiectului este de creștere a calitatii vieții si creare de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane si a condițiilor de trafic si de tranzit al municipiului, cu impact atit asupra mediului economic dt si asupra mediului sodal.

Obiectivele specifice:

Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu a rețelei stradale majore a municipiului Bacau

Creșterea vitezei medii de circulație si, implicit, a fluentei de circulație pe străzile deservite cu 17,5% (de la 40 km/h la 46-48 km/h) prin executarea lucrărilor de reabilitare a pasajului Letea (in principal refacerea rosturilor), rezultind intr-o reducere a timpului mediu de circulație a pasajului Letea cu o medie de 15%.

Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

Reducerea costurilor de transport prin reducerea cheltuielilor cu combustibilul si intretinerea autovehiculelor

Rezultate

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (Inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din paitea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de calre Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic

S-a realizat repararea si modernizarea a 752,48ml, respectiv 11.211.95 ml ai pasajului L etea și căilor de acces pentru'

Număr de deschideri si lungimea lor: 17 deschideri, 374, 72 m (pentru Marasesti, Calea Republicii, str Bicaz si strada Garofitei) Lunigimea totala a pasajului: 377,36 m;

Lungimea rampelor de acces: 2x187,56 m;

Latimea pârtii carosabile: 14,00 m;

Stâlpi de iluminat: 74 buc;

Au fost realizate:

Lucrări de reparații la nivelul caii de pasaj,

Lucrări de reparații la nivelul caii pe rampele de acces la pasaj;

Lucrări de reparații la nivelul instalații de iluminat pe pasaj,

Lucrării de lepatatii la nivelul elementelor de rezistenta ale supra structurii si infrastructurii pasajului si ale zidurilor de sprijin ale rampelor de acces,

L.uciari de modernizare.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

 • 1 Comunicat de presa la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 2 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 2 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la începutul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 roll-upu

Raport intermediar de audit financiar realizat.

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțai a fost finalizat.

Activități fin an {ats

Realizare expertiza tehnica

Elaborare DALI si PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintil de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS:

Titlul proiectului:

23666

MODERNIZARE CALEA MOINEȘTI


Nr. de înregistrare contract:

Dată începere: Dată finalizare: Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


3044/26 04 2012 / 26 APR 2012

26 APR 2012

26 IUL 2014

 • 38.970.476.35

30,283,402.75

605,668.06

2,142,90755

 • 21.713.789.35

Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor.

Act Juridic:

NR. din


Baza legală comunitară

Bază legală;

Măsura CE: NR din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în cadrul Polului de dezvoltare urbană, prin reabilitarea infrastructurii rutiere urbane, în vederea fluidizării traficului urban și de tranzit, reducerii timpului de transport și a costurilor cu carburanții auto, scăderii poluării fonice și atmosferice, creșterii siguranței rutiere, toate acestea conducând la stimularea dezvoltării economice durabile și atragerea investițiilor interne și externe.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

*           Fluidizarea traficului prin:

o         Lărgirea Pasajului Mărgineni de la 2 benzi de circulație la 4 benzi, precum și modernizarea acestuia. în vederea fluidizării

traficului rutier în zonă;

Pasajul a fost proiectat și construit cu o singură bandă de circulație pe sens, acest fapt fiind un mare dezavantaj pentru prezentele condiții de circulație. Traficul intens precum și faptul că accesul la pasaj este obstrucționat de trecerea de la 4 benzi, de pe Calea Moinești, la 2 benzi pe pasaj, conduce la creșterea timpului de traversare fapt ce provoacă aglomerări precum și staționari ale autovehiculelor pe pasaj, o         Lărgirea Podului peste pârâul Trebeș de la 3 benzi de circulație la 4 benzi de circulație, și modernizarea acestuia, în vederea

îmbunătățirii condițiilor de trafic;

Podul de peste pârâul Trebeș se află într-o stare avansată de degradare, atât din cauze naturale, cât și din cauza faptului că pe acest pod a fost montată rețeaua tehnico edilitară din zonă apă, gaz, telefonie, cabluri electrice, canalizare

o          Lucrări la Calea Moinești prupriu-zisă

Datorită traficului relativ mare, care se desfasoara pe Calea Moinești, aceasta a fost proiectată cu □ lățime de 12m, cu 2 benzi de circulație pe sens.

Traficul rutier după anul I989 a ajuns la valori impresionante ceea ce a dus la necesitatea unor lucrări de supialargire a Caii Moinești, executate intre anii 2002 - 2003, de la doua benzi la patru benzi Intre pasajul Mărgineni și podul Trebes. Astfel porțiunea de drum cuprinsă între pasajul Mărgineni și pudul Trebis necesită introducerea pistelor pentnj bicicliști precum și reabilitarea trotuarelor aferente, o         Amenajare intersecției Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei

Odată cu extinderea pasajului Mărgineni ia 4 benzi, câte doua pe sens, pentru o bună integrate în rețeaua de străzi a municipiului Bacău, și pentru potențarea creșterii de capacitate de circulație în zona proiectului, respectiv în zona acestei intersecții este propusă o nouă amenajare.

Rezultata

 • 1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

 • 2 expertize tehnice

 • 1 studiu de trafic

 • 2 studii geotehnice

2 studii hidrologice

2 studii hidrogeologice

 • 1 studiu topografic

Avize și Acorduri favorabile pentru realizarea proiectului

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aprobata de Consiliul Local

1 echipă de management constituită

1 Cerere de finanțare depusă

Minute ale întâlnirilor de monitorizare a progresului proiectului

Rapoarte de progres

Calendar de monitorizare a proiectului

1 Contract de finanțare semnat

1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

1 Documentație Proiect de execuție (Proiect tehnic și caiete de sarcini) pentru iluminai public și sens giratoriu

1 Documentație detalii de execuție pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație Proiect de Execuție (Proiect tehnic, detalii de execuție si caiete de sarcini)

1 Documentație de licitație

Proiecte deviere rețele utilități

Documentații care să ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe car se va realiza proiectul

1 Contract de prestări servicii de consultanță pentru organizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor

1 raport de evaluare a ofertelor pentru execuția lucrărilor 2 contracte de lucrări de construcție pentru reabilitarea și modernizarea Căii Moinești (1 contract deviere rețele utilitati; 1 contract lucrări de construcție)

1 contract de servicii de consultanta și asistenta tehnica - supraveghere de către inspectorii de șantier

1 contract de prestări servicii pentru asistență tehnică din partea proiectantului

1 Autorizație de Organizare de Șantier

Rapoarte trimestriale de activitate referitoare la asistența tehnică

1 raport final privind recepția lucrărilor

Note si dispoziții de șantier

 • 3 Puncte de Organizare de șantier amenajate

1 Proces-verbal de predare-primire amplasament

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele electrice

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de gaz

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de telecomunicații

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de canalizare

Procese verbale pe faze determinante


Procese-verbale la terminarea lucrărilor

 • 1. Pasaj suprateran Mărgineni modernizat:

 • - lungime: 600 m;

 • - parte carosabilă: 14,8 m

 • - trotuare: 2 X 2 m (1200ml)

 • - piste de bicicliști: 600 ml

 • 2. Podul peste pârâul Trebes construit

 • - lungime: 27,1;

 • - parte carosabilă: 14,8 m (2 benzi pe sens)

trotuare: 2X 2m (54,2 ml)

 • - piste de bicicliști: 27,1 ml

Procese verbale pe faze determinante

 • 1. Calea Moinești propriu-zisă km 1+975- km 3+017.26, km 3+044.36 - KM 3+084.38; -trotuare: 2x 2 m (2164,56 ml)

 • - piste de bicicliști: 1082,28 ml

-casete de lărgire: 222,45 ml

 • - reparații existent: 1082,28 ml (lățime de 50 cm)

 • - covor asflatic întreținere: 1082,28 ml (grosime 4 cm)

 • 2. Intersecția Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei- km 1 +348

 • - piste de bicicliști: 166,5 ml

-trotuare: 2X 2m (333 m)

 • 3. Iluminat public

• Se va asigura iluminatul public pentru pasajul Mărgineni (600ml) si intersecția giratorie (27 ml) Recepții provizorii

1 proces-verbal recepție finală

I contract prestări servicii pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului

6 panouri la intrările și ieșirile din zonele de lucru

6 panouri permanente

1 banner

100 mape de prezentare

1000 pliante de promovare a proiectului și a surselor de finanțare

100 afișe

 • 4 conferințe de presă, organizate semestrial

Actualizare pagina web cu secțiune dedicată proiectului

25 apariții în presa regionala și locală

 • 1 contract de prestări servicii pentru auditaiea proiectului

 • 2 Rapoarte de audit parțiale

1 raport de audit final

Rapoarte interne de monitonzare

Activități finanțata

Elaborare DAI I, proiect de execuție, studii de teren, documentații pentru Avize și Acorduri, servicii de proiectare Achiziție servicii de proiectare- fazele PT+DE+PAC- iluminat public

Eventuale achiziții definitive sau temporare de terenuri

Consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări

Asistență tehnică ■ supraveghere de către inspectorii de șantier

Achiziție lucrări de construcții (doua loturi)

Asistență tehnică- supraveghere din partea proiectantului

Achiziție servicii de publicitate

Achiziție servicii de audit

Cod SMIS: 38499

Titlul proiectului:


RFABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ, ZONA MIORIȚEI - 9 MAI - VINTULUI -VADU BISTRIȚEI” DIN MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract: Dată începere: Dată finalizare: Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Vaioare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă:


3582/27.11.2012 / 27 NOI 2012


27 NOI 2012

27 MAI 2014


18.890,59772

LEI

15.177,590.00

LEI

303.551.58

LEI

373,951.34

LEI

12,313,070.61

LEI


Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana Curs de schimb:         LEI din data de

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Actjuridlc:    NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozat

Obiectivele specifice

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari oi si reabilitarea celor existente in zona Mioriței - 9 Mai - Vintului - Vadu Bistriței

 • •          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%

 • •          Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc)

 • •         Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 - 15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș

Rezultate

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic

Certificat de Urbanism nr 124 din 07.04 2010.

Uotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si drrigeritie respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capadtatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate = 2.317,5 m (1788,5 m str. Mioriței si 507 m str. Vadul Bistiitei si 22,0 m intersecție str. Mioritei-Vadu Bistritei-9 Mai)

Suprafața carosabil reabilitat = 36.649 mp (27.710 mp str. Mioriței si 8.931 mp str. Vadul Bistriței)

Suprafața trotuare reabilitate = 25.812 mp (19.962 mp str Mioriței si 5.850 mp str. Vadul Bistriței) Lungime str. Vintului = 494,0 m

Suprafața carosabil str. Vintului = 3.124,0 mp

Suprafața trotuare str. Vintului = 1.177,0 mp

Alveole statil autobuz proiectate = 7 buc

Suprafața statii bus = 553 mp

Suprafața locuri parcare + accese parcari = 16.601 mp Număr locuri de parcare autoturisme = 603 bucăți

Conducta de distribuție apa potabila din polietilena inalta densitate PE HD, PE 80, D=90 mm, in lungime de 487 m pe str. Vintului

Conducta de canalizare din PVC D=300 mm, tip SN 4 in lungime de 459 m pe str. Vintului

Cămine beton armat = 24 buc

Cămine apometrul contor apa str. Vintului = 40 buc

Hidranti Dn 65 mm = 4 buc

Guri scurgere noi = 50 buc

Aducere la cota cămine, guri scurgere, rasuflatori = 137 buc

Montare stilpi de iluminat proiectat! = 91 buc

Corpuri de iluminat noi = 290 buc

LEA 0,4 kV = 1715 m

LES 0,4 kV= 1115 m

Punct de aprindere iluminat public = 1 buc Canalizatie betonata = 1100 m

Cămine vizitare iluminat public = 33 buc

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor) 1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 roll-upuri

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Servicii proiectare

Studii de circulație

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Nr. da înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

Entitate finanțatoare:


3581/27.11.2012 / 27 NOI 2012

27 NOI 2012

27 MAI 2014

30,115,444.47

 • 24,200,404.35

484,008.09

643,947.01

10,671,549.78

Uniunea Europeana


Cod SMIS:

37787

Titlul proiectului:

REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA I.L. CARAGIALE - MILCOV - INTERSECȚIE STRADA LETEA-BACĂU

Măsura de aiutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect

Curs de schimb:


LEI din data de


Obiective

Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile (inclusiv utilitati din corpul drumului), precum si realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existente in zona I.L. Caragiale - Milcov- intersecție str. Letea.

 • •          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi cu 35-40% ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15% si la reducerea timpului de călătorie in oraș cu 13%

 • •          Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)


 • •         Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatonlor de mijloace de transport in comun cu 10-15% prin amenajarea a doua alveole pentru stafiile pentru transportul in comun, inclusiv marcaje cu pavaj tactil pentru persoanele cu dizabilitatl, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de caiatorie in oraș

 • •          Creșterea gradului de siguranța a traficului pietorial prin reabilitarea trotuarelor degradate, percum si a sistemului de iluminat public in zona I. L. Caragiale - Milcov - intersecție str Letea

Rezultate

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic.

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr. 210 din 14.05.2010

Decizie etapa de incadrare nr. 74/07.07.2010, emisa de APM Bacau

Decizia etapei de evaluare inițiala nr. 102 din 22.06.2010, emisa de APM Bacau

Aviz Alimentare cu apa nr. 112/07.07.2010 emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Canalizare emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Alimentare cu energie electrica din 15.06.2010 emis de E.ON Moldova Distribuție SA

Aviz Alimentare cu energie termica din 08.06.2010 emis de SC CET SA Bacau

Aviz Gaze naturale din 26.06.2010 emis de E.ON Gaz Distribuție SA

Aviz Telefonie din 23.06.2010 emis de Romtelecom

Aviz Sanatatea populației nr. 597 din 14.06.2010 emis de Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau

Acord ISC nr. A188/27.00.2010

Aviz Comisia Tehnica de Urbanism a C.L.B din 17.06.2010 emis de Primăria Municipiului Bacau, Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism


Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intennediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contracte de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier:

Legislația cu privire la produsele pentru construcții este respectata

Concordanta intre prevederile autorizației si proiect Amplasament si repere de nivelment preluate si predate libere de orice sarcina executantului Piesele scrise si desenate sunt verificate

Existenta programului de control al calitatii vizat de Inspectoratul in Construcții este verificata

Construcția este realizata in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, si ale contractului

Tehnologiile de execuție sunt respectate si corect aplicate

-         Procese verbale in faze determinante si procese verbale de lucrări ascunse sunt semnate

Actele de recepție sunt intocmite

Actele de recepție si cartea tehnica a construcției sunt predate către Beneficiar după efectuarea recepției finale

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate = 3015,0 m (2056,0 m pe slr. Milcov, 944 ni pe str. I. L. Caragiale si 15 m intersecție str Milcovl.L. Caragiale-Alexandru cel Bun)

Suprafața carosabil reabilitat = 43 207 mp (Milcov = 30.113 mp si I.L. Caragiale = 13.094 mp)

Suprafața trotuare reabilitate - 17 380 mp (11.549 mp str. Milcov si 5.831 mp str I. L. Caragiale) Suprafața locuri parcare + accese parcari = 7.651 mp Număr locuri de parcare autoturisme = 223 bucăți

Alveole statii autobuz = 2 bucăți

Rețea alimentare cu apa reabilitata PEHD 250x14,2, PN6,1=365 ml

Conducta alimentare cu apa din tuburi de poliesîeri armat! cu fibra de sticla si inserție din nisip turnate prin centrifugare, SN 10000, L=1610 ml

Racorduri canalizare pluviala: conducta PEHD 200x7,7, Pn 4, imbinata cu mufa si garnitura, L=271 ml Refacere racorduri canalizare: conducta PEHD 200x7,7, Pn4, imbinata cu mufa si garnitura, L=365 ml Cămine de vizitare din beton echipate cu capace si rame carosabile = 33 buc

Guri scurgere cu sifon si depozit = 33 buc

Aducere la cota cămine, guri de scurgere, rasuflatori = 249 buc.

Stilpi metalici zincati h 8m, = 26 bucali

Stilpi metalici zincati h 9m, = 208 bucăți

Fundații turnate = 235 bucăți

Canalizatie betonata cu 6 țevi PVC d=110 mm, = 6200 m

Cămine o'e tragere = 211 buc

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 3x6 mmp = 455 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x25 mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x4mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu CYEY-F 5x16 mmp in canalizatie betonata = 8480 m

LES 0,4 KV cu cablu CYEY-F 5x4 mmp in canalizatie betonata = 8480 m

LEA 0,4 kV cu conductor TYIR 2x25 mmp = 470 m

Punct de aprindere iluminat public = 3 buc

Prize de pamint R disp <4 ohmi = 3 buc

Prize de pamint R disp <10 ohmi = 36 buc Conductor de proiecție OLZn 40x4 mm

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 150 W (braț simplu 0,8 m -13 buc, braț dublu 0,8 m -15 buc, 1 buc pe un stilp cu braț existent) = 42 buc

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri cu performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 250 W (braț simplu 1,5 m -199 buc, braț nou dublu 1,5 m - 9 buc) = 217 buc.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionaie privind inceperea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

1 anunț de presa in ziare locale/regionaie privind stadiul Implementării proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor) 1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 Roll-upuri

1 raport intermediar de audit financiar realizat

Raport final de audit financiar realizat.

1 Proces verbal de recepție finala a lucrărilor de reabilitare incheiat.

1 Proiect de reabilitare finalizat.

Activități finanțata

Studii de circulație

Elaborare DALI si PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii de Asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

CodSMIS: 48166

Titlul proiectului


REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


4130/07.04.2014 / 07 APR 2014 07 APR 2014

07 IUN 2015

13,721,625.51

13,637,084.43

272,74097

256,318.05

7,806,209.56

Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de ajutor de stat

Baza îngălă națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:    NR din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiectiva

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozat

Obiectivele specifice:

 • 1. Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau (nivel de serviciu C) prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existente in zona străzii Ștefan cel Mare.

 • 2. Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15% .

 • 3. Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.).

 • 4. Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 - 15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul in comun coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

 • 5. Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate.

Rezultate

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract incheiat de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic realizate

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr 630 din 21.11 2012

Aviz amplasament nr. 369/18.12.2012 emis de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

Aviz amplasament gaze nr 3517/26.11.2012 -emis de E-on Gaz Distribuție S.A., Centrul Rețea Bacau

Aviz amplasament apa nr 9697/27.11.2012 - emis de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Aviz amplasament Alimentare cu energie electrica nr. 1000340325/11.12.2012 - emis de E-on Moldova Distribuție S.A.

Aviz amplasament telefonie nr. 1171/28.11.2012-emis de Romtelecom

Aviz amplasament nr. 5056/26.11.2012-emis de S.C. CET S. A.

Aviz racordare nr. 9913/09.01.2013 -emis de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

OCPI - Recepție tehnica pentru lucrări de măsurători terestre

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contract semnat de prestări servicii de Consultanta in managementul proiectului finanțat

1 Contract de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

1 Contract de prestări servicii de informare sl publicitate semnat

1 Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate confonn Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Suprafața drumuri ranforsate = 25.700 mp

Suprafața trotuare noi = 15.400 mp

Borduri noi parte carosabila 20 x 25 = 2.850 ml

Borduri noi trotuare 10 x 15 = 5.100 ml

Sistem rutier ar pavele ecologice = 2.900 mp

Sistem rutier nou = 200 mp

Spatii verzi = 3.200 mp

Zid de sprijin armat cu elevația de 2,00 m = 100 ml

Reabilitare zid de sprijin existent = 142 ml

Rampe acces parcare, cu cate 10 trepte = 4 bucăți

Rampa persoane cu handicap = 1 bucata

Rețea apa inlocuita, Dn 225 mm = 1.273 ml Branșamente Dn 90 mm = 330 ml

Rețea apa inlocuita, Dn 250 mm = 1.278 ml

Cămine de vane,carosabile, din beton - apa = 37 bucăți

Rețea canalizare = 538 ml

Gratare noi de scurgere a apelor pluviale = 48 bucăți

Cămine noi de vizitare stradale din beton - canalizare = 18 bucăți

Relocare stilpi = 3 bucăți

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa ia încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa oiganizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

I Roll-up

1 Raport intermediar si 1 Raport final de audit financiar realizate

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Elaborare DALI si PT

Servicii de Consultanta in managementul proiectului

Lucrări de construcții

Servicii de Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii de asistenta din partea proiectantului

Servicii de Audit

Servicii de Informare si publicitate

CodSMIS: 114086

Titlul proiectului: ..E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din Municipiul Bacau"

Nr. da înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect

53489/06.09.2017/06 SEP

07 SEP 2017

13 NOI 2017

227,056.49

227,056 49

LEI

LEI

Valoare eligibilă beneficiar.

80,796.27

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursare efectivă:

64.762.87

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare in municipiul Bacau prin mobilizarea si animarea comunității si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. OS1 - Creșterea implicării populației din zonele marginalizate ale municipiului Bacau in soluționarea problemelor locale prin înființarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de acțiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare;

 • 2. OS2 - Imbunatatirea competentelor membrilor/personalului GAL (5 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC - in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;

 • 3. OS3 -- Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Bacau, cu accent pe ZUM, in urma careia se va elabora analiza nevoilor si problemelor populației din teritoriul SDL;

 • 4. OS4 - Animarea si mobilizarea comunității vizate de SDL., prin intermediul unor instrumente inovative si acțiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacau;

 • 5. OS5 - Reducerea numărului de persoane aflate in risc de șarade si exduziune sodala din comunitățile marginalizate din municipiul Bacau prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala;

Rezu Itate

 • 1. RA 1. 1 Grup de Acțiune Locala înființat.

 • 2. RA 2: 1 Adunare Generala GAL creata

 • 3. RA 3: 1 Comitet Director GAL creat.

 • 4. RA 4: 1 regulament de funcționare GAl. intocmit

 • 5. RA 5: 1 procedura de prevenire a riscului de apariție conflict interese in interiorul GAL-ului realizata

 • 6. RA 6 1 manager GAL angajat

 • 7. RA 7: 1 asistent administrativ GAL angajat.

 • 8. RA 8: 5 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor perriru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local

 • 9. RA 9. 1 autorizație din partea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal obtinuta.

 • 10. RA 10 1 planei) delimitarea teritoriului SDL întocmit.

 • 11. RA 11:1 metodologie de cercetare si eșantionare

 • 12. RA 12:1 chestionar realizat.

 • 13. RA 13:1 cercetare in teren realizata.

 • 14. RA 14 4 focus grupuri organizate a cate 15 persuane fiecare (2 focus grupuri/ZUM - unul cu tineri 15-29 ani si unul ai adulti 30+ ani).

 • 15. RA 15: 1 focus grup cu 15 repiezentanti instituționali si specialiști de ia nivel local.

 • 16 RA 16 1 studiu de refennta realizat.

 • 17 RA 17:1 baza de microdate primare.

 • 18. RA 18:1 analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special ZUM

 • 19. RA 19:1 decizie privind declararea zonei/zonelor marginalizate.

 • 20. RA 20:1 serviciu de facilitare comunitara contractat (incluzând si 1 facilitator).

 • 21. RA 21.1 plan de realizare a activitatilor de dezvoltare comunitara intocmit.

 • 22. RA 22: 5 parteneriate incheiate pentru dezvoltarea GAL.

 • 23. RA 23: 6 ședințe ale Comitetului Director organizate

 • 24. RA 24' 12 întruniri publice realizate.

 • 25. RA 25: 2 cutii ale cetățenilor amplasate

 • 26. RA 26:1 instrument inovativ aplicat - Metoda PhotoVoice.

 • 27. RA 27:1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activitatilor in rândul populației realizat

 • 28. RA 28. I Strategie de Dezvoltare Locala realizata.

 • 29. RA 29:1 lista de intervenții indicative dezvoltata.

 • 30. RA 30:1 decizie de asumare a Strategiei SLD.

 • 31. RA 31:1 proiect implementat si finalizat.

 • 32. RA 32:4 intalniri de coordonare a proiectului.

 • 33. RA33: 1 antet al proiectului.

 • 34. RA 34:1 comunicat de presa publicat la inceputul proiectului.

 • 35. RA 35: 30 de participanti la conferința de lansare a proiectului.

 • 36. RA 36: 3 roll-upuri elaborate ce vor fi expuse la sediile partenerilor si la evenimentele din cadrul proiectului si vor asigura vizibilitatea proiectului si a sursei de finanțare, vor promova acțiunile derulate in cadrul proiectului.

 • 37. RA 37:1000 flyere ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 38. RA 38:10 afișe A 3 ce vor fi expuse la sediile partenerilor si in locurile de interes ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage adori interesat! si persoane din comunitate in proiect.

 • 39. RA 39:1 website al GAL-ului funcțional.

 • 40. RA 40:1 pagina de Facebook creata prin care se va informa si se vor disemina informațiile.

 • 41. RA41:1 comunicat de piesa publicat la finalizarea proiectului.

 • 42. RA 42: 30 de participanti la conferința de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activități flnantatB

A 1 înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020

A 1.1.: înființarea juridica a GAL-ului si organizarea sediului funcțional

A 1.2.: Operationalizarea noului GAL prin angajarea si imbunatatirea competentelor personalului GAL in domeniile relevante pentru SDUDRLC

A 2. Delimitarea comunității marginalizate si a teritoriului SDL, Inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate

A 2.2.: Realizarea Studiului de referința si analizei diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special a ZUM

A 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 3.1 : Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 4.1.: Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 5. Activitati transversale

A 5.1.Managementul proiectului si coordonarea activitatilor

A 5.2.: Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Cod SMIS: 120769

Titlul proiectului: Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii

Nr. de înregistrare contract:

82/29 MAR 2018

Dată începere:

29 MAR 2018

Dată finalizare:

29 IUL 2019

Valoarea totală proiect:

424,838.97

LEI

Valoare eligibilă proiect:

424,838.97

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

213,443.54

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursare efectivă:

416,342 19

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Baza legată națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act Juridic:    NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului ii constituie introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul caiitatii si performantei, precum ISO 3001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunoștințe si expertiza pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

OS 1: Extinderea sistemului de management al caiitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate,

OS 2: introducerea si implementarea unui sistem de management al caiitatii si performantei CAF ta nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 3: Dezvoltarea abilităților si cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului caiitatii si performantei la nivel local

Rezultate

 • 1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune In etape implementat In administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 1-2 focus grupuri cu 40 de participanti organizate in vederea realizării misiunii de audit intern

 • 2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 2 -1 Raport de audit intern realizat la nivelul instituției

 • 3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 3 I pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului de management al caiitatii ISO 9001:2015

 • 4. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 4 -1 sistem de management al caiitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 5. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5 - 2 mese rotunde cu 40 de participanti in vederea monitorizării recertificarii ISO 9001:2015

 • 6. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 6 - 1 sistem de management al caiitatii ISO 9001:2015 menținut in cadrul instituției

 • 7. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 7 - 1 Conferința de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 8. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Pianul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 8-10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)

 • 9. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 9 -1 schimb de experiența organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o instituție publica similara, din alte state membre UE

 • 10. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 10 -1 Plan de acțiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al caiitatii si performantei CAF

 • 11. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Pianul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 11-1 instrument de management al caiitatii si performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 12. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței șl calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 12-1 Plan de acțiuni privind implementarea instrumentului de management al caiitatii si performantei CAF imbunatatit

 • 13. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 13-1 instrument de management al caiitatii si performantei CAF menținut in Municipiul Bacau si serviciile descentralizate si subordonate

 • 14. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 14-1 Conferința de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 15. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin prin Rezultat de proiect 15-14 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Auditor intern

 • 16. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 16-14 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Auditor intern

 • 17. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 17-36 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Managementul caiitatii

 • 18. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de arest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18-36 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Managementul caiitatii

 • 19. Rezultai program 5 Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19-18 peisoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Management si control intern managerial

20 Rezultat program 5 • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20-18 persoane din Administrația publica locala certificate - cuis Management si control intern managerial

Activități finanțate

A2 - Extinderea instrumentului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si instituții publice 2016-2020; A2.3 Monitorizarea derulării sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, aserviciile descentralizate si subordonate si diseminarea rezultatelor aferente;

A3 - Introducerea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si instituții publice;

A3.1 - Derularea unui schimb de experiența cu autoritati/inslitutii/organisme publice transnaționale, in vederea introducerii instrumentului de management al calitatii si performantei CAF;

A3.2 - Elaborarea documentației necesare pentru implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate;

A3.4 - Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de acțiuni de imbunatatire a Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate;

A4 - Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din Municipiul Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate pe teme specifice de interes;

A4.1 - Derularea cursului de Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administrația publica locala;

A4.2 - Derularea cursului de Managementul calitatii pentru 36 de persoane cu funcții de conducere din administrația publica locala;

A4.3 - Derularea cursului de Management si control intern managerial pentru 18 persoane din administrația publica locala;

CodSMIS: 126161

Titlul proiectului: Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacau

Nr. de înregistrare contract: 289 /10 DEC 2018

Dată începere: 10 DEC 2018

Dată finalizare:   10 IUN 2021

Valoarea totală proiect:  2,814.717.57

Valoare eligibilă proiect:  2,733,797.57

Valoare eligibilă beneficiar:  2,733,797.57

Valoare sprijin beneficiar:  80,920.00

Rambursare efectivă:

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana Curs de schimb:         LEI din data de

Măsura da ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiectiva

Obiective proiect

Creșterea eficienei administrative a Primăriei Municipiului Bacau prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetaeni si mediul de afaceri. Prin acest proiect se urmărește; implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea si creșterea gradului de sofisticare a serviciilor Online furnizate către cetaeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacau, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme si standarde comune în administraia publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordana cu SCAP". Implementarea acestui proiect va avea ca efect imbunatatirea proceselor interne ale instituției si serviciile furnizate către cetaeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) - II.4 (Soluii IT pentni eficientizarea administraiel publice) si li 5 (îmbunatairea proceselor interne la nivelul instituiilor publice), III. 1 (Reducerea birocrației pentru cetaeni) si 1)1.2. (Reducerea birocraiei pentru mediul de afaceri), IV. (Consolidarea capacitaii administraiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice)

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Optimizarea activitailor interne ale funcioriarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activilailor si al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea si gestiunea electronica a arhivei primăriei Bacau

 • 2. Implementarea unei platforme de tip portal pentiu servicii care sa fie furnizate Online către cetaeni

 • 3. Imbunatairea abilitailor si cunostinelor personalului municipiului

RuzuUaÎB

 • 1. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate r.u Plănui integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate,

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect.

•• Rezultat proiect 1: Document cu cerine funcionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office si back-office achiziionate prin proiect, piin analiza fluxurilor de lucru actuale

 • 2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 2: Platforma informatica front-office de tip „portai’ pentru asigurarea accesului Online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de harta geospaiala, achiziionate, configurate si implementate

 • 3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentm cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 3: Arhiva electronica de documente constituita si accesibila

 • 4. Rezultat program 5: Cunostine si abilitai ale personalului din autoritaile si instituiile publice locale îmbunataite, în vederea sprijinirii masurilor/aciunilor vizate de acest obiectiv specific

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 4: 40persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacau pentru procesarea cererilor în format electronic si pentru utilizarea si administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Activități finanțate

Activitate: 1. Management de proiect

Activitate: 2. Documentarea cerinelor funcionale pentru implementarea de servicii electronice

Activitate: 3. Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate de Municipiul Bacau

Activitate: 4 Constituire arhiva electronica retrodigitalizata

Activitate: 5. Informare si publicitate

Asistentă solicitată

Titlul proiectului:

Drumul anticoruptie echilibru si integritate in Municipiul Bacau

Informații înregistrare solicitare:

18802/10 OCT 2017

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

299,551.22          LEI

299,551.22          LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice

Rezultate

Activități finanțate împrumuturi

Titlul proiectului:

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru Tineret - Cinema Orizont

Informații înregistrare solicitare:

124109/07 MAR 2018

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

21,370,616.88       LEI

9,534,05770        LEI

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea mediului antreprenorial în municipiu si regiune prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din domeniul creativ, dezvoltarea competitivității economice locale si consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici si mijlocii

Programul de incubare a afacerilor sau incubatorul propriu-zis propus prin proiect are ca obiectiv principal pe termen lung creșterea economica si a competitivitaîii regiunii Nord-Est.

Astfel, obiectivele pe termen mediu sunt.

•> generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite.

 • • sporirea numărului afacerilor mici si mijlocii în domeniul industriilor creative;

 • • comercializarea inova?iilor în sectorul industriilor creative;

 • • consolidarea unei rețele de mentori si matchrnakiny,

 • • crearea de legaturi de valoare între umversita?i / centre de cercetare, companii mari, si IMM-uri noi create,

 • • încurajarea creării si sus?inerea afacerilor noi lansate de femei si grupuri de minorități

Prin proiect se propune ca incubatorul „Hub pentru tineret - Cinema Orizont’ sa devină un epicentru al cornunita?» antreprenoriale din regiunea Nord Est, care facilitează creșterea afacerilor inovative de la idee la un model sustenabil si transforma rezultatele cercetării sl inovării în oportunități de afaceri de succes în domeniul industriilor creative.

în acest context, dadirea si amplasamentul acesteia sunt adecvate scopului si obiectivelor programului de incubare a afacerilor enunțate, având în vedere ca proiectul propune crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor denumii „HUB pentru tineret’’ - Cinema „ORIZONT” în cadnil acestei clădiri si ca structura / compartimentarea propusa este în deplina concordanta cu activitatile ce se doresc a fi desfășurate In interiorul incubatorului (spatii de birouri, săli de conferințe / Intâlnin / networking etc.).

Rezultate

 • 1. Infrastructura de sprijin a afacerilor creata, care contribuie la creșterea gradului de competitivitate a firmelor din municipiu si regiune. Incubatorul oferă spatii destinate rezidentilor, cât si altor companii (spatii de întâlniri si evenimente) care răspund nevoilor IMMurilor, încurajând colaborarea si parteneriateie în interiu) incubatorului. Infrastructura moderna, alaturi de serviciile suport

dezvoltate, vor oferi IMM-urilor si viitorilor antreprenori premisele unei dezvoltări organice, pentru a putea fi competitivi pe piața si a veni cu produse noi care sa se muleze pe nevoile Identificate.

Mai mult, incubatorul va coagula sectorul de afaceri, devenind un spa?iu emblematic pentru ecosistemul antreprenorial.

 • 2. Sprijinirea a cel puțin 35 de IMM-uri prin servicii suport specializate sl personalizate, în acord cu nevoile firmelor. La finalul implementării proiectului, în concordan?a cu OS2 de creștere a gradului de ocupare al incubatorului se urmărește atingerea unui rezultat de cel puțin 20 firme beneficiare de servicii de incubare si accelerare în cadrul incubatorului Acestora ii se vor adauga si IMM-uri (clienti locali sau externi) care vor solicita servicii specializate pentru studii de piața, comercializare si inovare acces pe piețe externe sau conexiuni strategice cu investitori si potențiali parteneri. Aceștia vor beneficia pe întreaga perioada incubarii fizice si, ulterior, în perioada de accelerare, de sprijin specializat in dezvoltarea afacerilor, vor putea participa la traininguri, workshop-uri si evenimente dedicate dobândirii de noi competente si networking-ului, în spatiile special proiectate pentru facilitarea acestor procese. Acest rezultat va permite IMM-urilor sa contribuie la dezvoltarea potențialului economic local prin consolidarea unei rețele de companii inovatoare si bine pregătite, gata sa faca fata provocărilor din piața. Totodată, rezultatul va constitui un exemplu de bune practici pentru antreprenorii din regiune sau tinerii care doresc sa beneficieze de educaVie antreprenoriala pentru a creste încrederea în posibilitatea șanselor de reușita, influențând pozitiv înființarea unei afaceri.

 • 3. Cel puțin 25 de locuri de munca nou create datorita dezvoltării incubatorului La finalul implementării proiectului, în concordanVa cu OS3 de creștere a numărului locurilor de munca create cu cel puțin un angajat pentnj fiecare firma incubata, se urmărește îndeplinerea obiectivelor generale aie proiectului, pnvlnd generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite. Prin intermediul oferirii posibilității incubarii fizice, specifice activita?ii incubatorului, dar si serviciilor de pre-incubare, incubare si accelerare, companiile nou înființate dobândesc competente noi si solide, Iar fondatorii au posibilitatea de a se concentra în principal pe îmbunatatirea produselor sau serviciilor, în timp ce alte servicii - administrative, juridice, de dezvoltare, sunt exploatate prin intermediul incubatorului. Acest lucru are o influenta pozitiva asupra performantei firmelor, crescând sansele unei creșteri sigure si solide. Astfel, având oportunitatea si sprijinul necesar creșterii vânzărilor si accesului pe piețe internaționale, creste nevoia de mărire a efectivului salariaTilor, cu un impact semnificativ asupra ocupării.

Acflvltătl finanțate

A 0.1 Elaborarea documentaiei tehnice/ tehnico-economice - Activitate realizata înainte de semnarea contractului de finanțare

A1. Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție si derularea procedurilor de atribuire aferente

A2. Management de proiect si monitorizare contracte de achiziție incheiate

A3. Activitatea de informare si publicitate în cadrai proiectului

A4. Realizarea investiției de baza

A5. Dotarea spațiului

A6. Auditul financiar al proiectului

A7. Servicii pentnj sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre-incubare, incubare, accelerare; 3 programe A8. Realizare PT, DDE si asistenta tehnica pe perioada execuției lucranlor

împrumuturi

Titlul proiectului:   Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau

Informații înregistrare solicitare:   126795 / 22 OCT 2018

Valoarea totală proiect:   11.753,821.52 LEI

Valoare eligibilă proiect:    10,700,465.41        LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Proiectul propus contribuie la accesul sporit la serviciile de îngrijire medicala primara a persoanelor sărace si celor din zonele cu acces redus prin modernizarea, extinderea infrastructurii si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în vederea furnizării de servicii medicale aliniate la standardele europene. Astfel, se urmărește reducerea inegalitailor în ceea ce privește starea de sanatate a populaiei prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afeciuni mai ușoare, prevenind agravarea lor si ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel reeaua de centre medicale modeme, capabile sa furnizeze îngrijire primara continua. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sanatate, prin reducerea internărilor evitabile, cât sl la accesibilizarea ofertei de servicii de asistena în cadrul ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.1. lmbunatairea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanare.

 • 2. 2 Creșterea gradului de adresabilitate în ambulatoriile de specialitate concomitent ai reducerea timpilor de așteptare pentru Investlgaii specifice In aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanțare.

Razii Itata

 • 1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau

 • 2. Creșterea numaiului de persoane care beneficiază de Infrastructura ambulatoriului cu nnnim 5% în primul an de durabilitate al proiectului

Actlvltăjl finanțata

 • 1. ACTIVITATI DE PREGĂTIRE A PROIECTULUI

 • 2. EVALUAREA SI APROBAREA PROIECTULUI

 • 3. PREGĂTIREA PROIECTULUI TEHNIC

 • 4. VIZIBILITATE, DISEMINARE INFORMAȚII

 • 5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

6 ASISTENTA TEHNICA

 • 7. MODERNIZARE, DOTARE SI EXT INDEREA CORPURILOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

 • 8. AUDIT FINANCIAR

împrumuturi

Titlul proiectului: Modernizare si reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII « N.V.

informații înregistrare solicitară: 128351 /18 FEB 2019

Valoarea totală proiect   8,439,503.91        LEI

Valoare eligibilă proiect:   8,274,023.45         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezintă sprijinirea dezvoltării uibane durabile prin realizarea investițiilor in educație si formare profesionala sl anume imbunatatirea infrastructurii educaționale cu relevanta pe piața muncii. In cadrul Studiului previzional privind cererea de formare profesionala la orizontul anului 2013 si in perspectiva anului 2020, se identifica locuri de munca vacante in procent de 11.2% pentru domeniul turism si alimentație publica iar pentru domeniul mecanica -23.8%, acesta facand parte din domeniile de formare profesionala din cadrul unitatii de invatamant propusa pentru reabilitare/modemizare. Proiectul propune realizarea de investiții specifice acțiunilor eligibile, respectiv modernizarea si reabilitarea căminului si liceului din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen. Lucrările propuse vor contribui la creșterea eficientei energetice si implicit la reducerea cheltuielilor destinate alimentarii cu energie termica a clădirii. De asemenea, dotarea cu surse alternative de energie va contribui la reducerea emisiilor de CO2 si implicit la creșterea consumului de energie din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. OS.1. Modernizarea si reabilitarea Căminului internat si a Corpului A de invatamant din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 2. OS.2. Consolidarea rolului municipiului Bacau ca motor de dezvoltare in regiunea de NE.

 • 3. OS.3. Dezvoltarea capacitatii de invatare a elevilor prin imbunatatirea infrastructurii parțiale a Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 4. OS.4. Reducerea abandonului școlar in cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

Rezultate

Detalii rezultat - Componenta 1

1.1.1 .Contract de achiziție a serviciilor de elaborare DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții), DG (deviz general), CF (cerere de finanțare)

 • 2.1.2. Contract elaborare a studiilor de specialitate : studiu geotehnic, studiu topografic

 • 3.1.3. Contract elaborare a studiilor de specialitate expertiza tehnica

4.1.4 .Contract elaborare a studiilor de specialitate audit energetic

 • 5. 1.5.Documentaii tehnice necesare in vederea obinerii avizelor/acordurilor - faza DALI

 • 6. 2.1 .DALI, expertiza tehnica, audit energetic

 • 7. 2.2.Cerere de finanțare

 • 8. 3.1.Documentații informații suplimentare si precontractare

 • 9. 3.2. Contract de finanțare

 • 10 4.1.Dosare achiziții

 • 11 4.2.Contract consultanta pentru managementul de proiect,

 • 12. 4.3.Contract elaborare proiect tehnic si detalii de execuție inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

 • 13. 4.4. Contract verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

 • 14. 5.1. PTH/DDE/documentatii avizare faza DTAC/PTH

 • 15. 5.2.Referate de verificare

 • 16. 5.3.Autorizație de construire

 • 17. 6.1. Contract execuție lucrări

 • 18. 6.2.Contract dirigentie de șantier

 • 19. 7.1.Organizare de șantier

 • 20. 7.2.)nvestitia de baza (corp cămin si corp liceu •• C3 si C14) reabilitata, amenajata;

21.7.3.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) utilata, dotata

 • 22. 7.4 Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) reabilitata, amenajata,

 • 23. 7.5. PV recepție la terminarea lucrărilor

 • 24. 8 1.Carte tehnica conforma

 • 25. 10 1 Frtiipa de management, EM = UIP(Unitate <ie implementare din parlea solicitantului) *UM (Unitate de management din partea consultantului)

 • 26. 10 1 Rapoarte de progres

27 10.1.Anun/comunicat de presa privind începerea/finalizarea proiectului, panouri publicitare e durata investiției si la finalizatea investiției

Activități finanțata

A1 Pregătirea documentațiilor de achiziție servicii proiectare, consultanta, etc si încheierea contractelor cu agenții economici pentru depunerea dosarului cererii de finanțare

A2. Activitatea de elaborare a documentației tehnico economice si a altor documente cerute plin Ghidul Solicitantului, pentru depunerea cererii de finanțare in cadrul POR, Axa 4, OS 4.5

A3. întocmirea si transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări/ Contractare

A4. Elaborarea documentațiilor de achiziție servicii/lucrari si contractarea operatorilor economici

A5. Pregătirea documentației documentației tehnico economice la faza PTH+DE

A6.Elaborarea documentațiilor de achiziție necesare serviciilor pentru lucrările de execuție si contractarea operatorilor economici

A7. Realizarea activitatilor de execuție lucrări

A8. Asistenta tehnica din partea proiectantului

A9. Asistenta tehnica privind supervizarea lucrariloi de către dirigintele de șantier

A10. Activitati de management de proiect

împrumuturi

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 9

Informații înregistrare solicitare:   1238 / 21 FEB

Valoarea totală proiect   1,843,235.08

Valoare eligibilă proiect:   1,751,932.71

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresei nr 9 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsură 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior si inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei si a soclului

Măsura 4 - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare - Cresa nr 9 din str Ozanei nr 9. conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri

Măsură 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a incaperilor Cresei nr 9, precum si refacerea finisajelor interioare

Măsura 2 - Recompartimentarea spatiilor interioare conform normativelor in vigoare

Măsura 3 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsura 4 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsură 5- Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsura 6 - Achiziția de dotan specifice invatamantului anleprescolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participant ia procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului =1

REZULTAT 2 Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activități finanțata

Activ. 1.1 Activitatea da pregătire a proiectului de investiții

Activ. 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS*DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. II.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ. II.6 Managementul proiectului

Activ. II.7 Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate

Activ. II.8 Auditarea proiectului

Împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 3

Informații înregistrare solicitare: 1237 / 21 FEB 2019

Valoarea totală proiect   2,516,159.02        LEI

Valoare eligibilă proiect:   2,383,011 10         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Cura de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresei nr 3 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsura 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior

Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei si a soclului

Măsura 4- Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii Infrastructurii anteprescolare - Cresa nr 3 din str Pictor Andreescu, conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a incaperilor cresei nr 3. precum si refacerea finisajelor interioare

Măsura 2 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsura 4 - Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsura 5 - Achiziția de dotări specifice invatamantului antepreșcolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participanțl la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activități finanțate

Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ 11.1 Activitatea de piegatire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. II .2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ 11.4 Prestarea serviciilor de dlrigentie de șantier

Activ li 5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ 11.6 Managementul proiectului

Activ, II 7 Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate

Activ 11.8 Auditarea proiectului

împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru -• Aeroport

Informații înregistrare solicitare: 7687/01/25 03 2019 / 21 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   18,900,179.97       LEI

Valoare eligibilă proiect:   18,900 179.97       LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la □ mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate sl eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a Imbunatairii accesibilitaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si amblana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 9342 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitat! pentru biciclist! (amplasare rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 7.5% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 2360 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.9%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2267 mp arbori/arbusti pana in anul 2022

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3 193,6

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 3.701,70

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) 3.909.90

Scenariul „cu proiect’’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3.193,6

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 3.476,50

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 3.700,80

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.1% (225,20 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5.3% (209,10 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 253,580.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 253,580.0

Scenariu) „cu proiect"

Valoare eslimata pentru anul de baza (2018) - 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 276,023.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 281,759.0

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) ■ 16,530.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 16,530 0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) -16,530 0

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate piin Ghidul General, precum si prin Ghidunle specific, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4 1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a docurnentaiilor de achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a P F-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6. Realizarea lucrărilor de constnjctie si arnplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarii optime a investiiei

Activitatea 7 Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucr ărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9 Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion ■ Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)

Informații înregistrare solicitare:

7693/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect

31,270,674.26       LEI

31,270,674.26       LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana In anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,4% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 6512 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,8% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 1419 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 66 buc arbori/arbusti pana in anul 2024.

Rezultate

 • 1. Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1.950,00 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.195,60 tone echivalent CO2


Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1.950.00 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2 Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 168.707 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 181.333 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al penoadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata penlm anu de baza (2018) - 10 997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) ■ 10.997 pesoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (202B) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anaul de baza (2018) - 10,997 peisoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 11.745 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024) respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 4. Lungirnea/suprafaa traseelor/zonelor pielonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului • 3 638 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 66

Activități flnanfate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1


Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru servidille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizat ea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitalilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti

Informații înregistrare solicitare:

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect: Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:


7690/25.03.2019 / 22 MAR 2019

30,923,317.81        LEI

30,923,317.81       LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoiuante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4 1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării transportului public de calatori, a modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee ai condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu transportul in comun, cu bicicleta sl pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 10.220 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 7.6% a numărului de biciclisti.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța sl accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 15.942 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.2%.

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 4126 mp arbori/arbusti pana in anul 2023.

Rezultate

 • 1. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții) Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) 2.765,2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementați! proiectului (2023) ■ 3 204,8

Valoare estimata pentiu ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului tie finanare (2027) 3 409.8

Scenariul „cu proiect '

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) 2.765,2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.012,5

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contiactului de finanare (2027) - 3.229,1

Reducerea cantiiaii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027)

2 Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai In cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 543.873

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 565.957

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 599.405

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 640.496

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse cu 10.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027)

 • 3. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 14 589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 14 589

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -14.589

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) - 14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 15.702

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 16.545

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse cu 7 6% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 13.4% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 4. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 223.811

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 223.811

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 242.193

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 246.932

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 8.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 10.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.754 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4126 kmp

 • 7. Lungimea/Suprafaa Infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modernizate (km/kmp)

Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 1909 km

 • 8. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.015942 kmp

ActivItitl finanțata

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4 1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Împrumuturi

Titlul proiectului:

(Re)amenaiarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zona rezidențiala” ("home-zone”)

Informații înregistrare solicitare:

7689/25.03 2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect

9,743,846 17        LEI

9,743,846.17        LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in lmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent 002 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de C02, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de C02 in zona ce face obiectul investiției cu 6,5% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana. confort si ambiana de

calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anui 2022 prin modernizarea a 2234 mp de spațiu pietonal si a 5280 mp de „shared-space" prevazuti cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o

creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 3. lmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2117 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultata

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 543,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 576,1 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 507,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 543,1 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) 40 056 persoane Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) 43.054 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 44.098 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2025).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) 2 611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.611 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.789 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.929 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietoriale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului •• 0.007514 kmp

 • 5. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului •• 1025 buc

Activități finanțata

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si Încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020

OS 4.1

Activitatea 3: Întocmii ea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractam si pregătire a ducunientelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5 Activitatea de pregătire a proiectului tetinic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9. Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10. Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă • CAEX/ Parc Industrial (CFR)

Informații înregistrare solicitare:

7691/25 03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

16,467,944.15       LEI

16,467,944.15       LEI

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in Imbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității uibane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatairii accesibilitaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatil utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,0% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitați pentru bicilisti (amplasare de rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 8,2% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța sl accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 7227mp de spațiu pietonal, prevazuti ai sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,7%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 965 mp arbori/arbusti pana in anul 2023

Rezultate

 • 1. Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

5x     Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.295,9 tone echivalent CO2/an

J    Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 160 334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 172.663 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de peisoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentnr anul de baza (2018) - 10 451 peisoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) 10 451

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 10 451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) 11 308 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 13,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. L.unginiea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete constroite/rnodemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.326 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 230 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ulul necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționarii optime a investiției

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitaie si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului:

Informații înregistrare solicitare:

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:


Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței

7707/01/25.03.2019/22 MAR 2019

5,408,894.99         LEI

5,408,894.99         LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condnilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4 1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Uibana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

1 Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1 % ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 5157 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 91 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa itnpiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,8%

Rezultata

 • 1. Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2 082,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.460.4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.598,7 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”


Valoare estimata pentru anul de baza (2018) ■ 2.082,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -2 310 7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2 459,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitalii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cxmstmite/niodernizate/extinse Scenariul „fara proiect'

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 168.543 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -168.543 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) • 179.993 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 184 930 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasanle pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 10.986 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 10.986 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 11 680 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 12 252 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/krnp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000091 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului-4.395 km

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaiilor de achiziie pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi


Titlul proiectului:


Modernizarea stațiilor de transport public


Informații înregistrare solicitare:


7694/25 03.2019 / 23 MAR 2019


Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect:


LEI


Entitate finanțatoare:


12,787,700.38       LEI

12,787,700.38       LEI

Uniunea Europeana


Curs de schimb:


LEI din data de


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatairea condiiilor pentm utilizarea transportului public de calatori, In vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, complementar cu mersul pe jos si utilizarea bicicletei ca mijloace de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe

datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile sl la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a Tmbunatairii accesibilitaii, a transferului către transportul public in detnmentul transportului cu autoturismele personale Obiectivele specifice ale proiectului

 • I. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca unnare a creșterii utilizării transportului public prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in comun si oferii ea acestora de servicii, informații si facilitați caie sa conducă la încurajarea utilizării transpoitulul public ca mod uzual de deplasați la nivelul municipiului

 • 2. Creșterea numărului de pasagen ai transportului public local cu 10,2% pana in anul 2022 ca unnare a modernizării stațiilor de transport din municipiu, astfel incat cetățenii sa beneficieze de condiții optime pentru utilizarea transportului in comun ca mijloc de deplasare.

Rezultata

 • 1. Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -113.964,30 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -101.331,8 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 107.868,1 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (201B) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) • 17.961 110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul anal perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) 18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”


Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260 274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022)-19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasagen transportate în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Statii de transport public construite/rnodernizate/reabilitate (nr.) Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaiilor de achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarii optime a investiiei

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea B: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Informații înregistrare solicitare:

7693/25.03.2019 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect;

4,732,928.33        LEI

Valoare eligibilă proiect:

4,732,928.33         LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiectiva

Obiectivul general al proiectului consta in Imbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, In vederea reducerii numărului de deplasați cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin sliimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unoi masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public: in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1 Reducerea nana in anul 2022 a emisiilor de 002 in zona ce tac» obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nernotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonaie, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2 Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 1341 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de Închiriere de biciclete, estirnandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 788 mp de spațiu pietonal, prevazuli cu sisteme de siguianta care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonaie cu 6,8%

 • 4. Irnbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 220 mp arbori/arbusti pana in arrul 2022.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2(118) -1.397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) •• 1.651,2 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -1744,0 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 1550,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 1.650,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonaie construile/modemizate/exfinse Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) 113.110 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 113.110 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -120.794 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 124.107 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonaie cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022). respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construlte/modemizate/extlnse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2022) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 7.373 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.838 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 8.222 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale consfruite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000788 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.8993 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8

ActlvIUtl finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4 1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11. întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului Sistem <ie management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Informații Înregistrare solicitare: 7965/25.03.2019 / 24 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   91.433,500 59       L EI

Valoare eligibilă proiect:   91,433,500 59       LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin implementarea unui sistem inteligent de management al traficului, bazat pe soluții de eficientizare si reducere a poluării in Municipul Bacau. Sistemul inteligent de management al traficului propus a fi implementat prin prezentul proiect este compus din mai multe componente. Astfel, se propune implementarea componentei de trafic de management care sa asigure o adaptare a timpilor de semaforizare in funcție de informațiile asupra fluxurilor de trafic primite in timp real de la echipamentele din îeren-management adaptiv al traficului; componentei de monitorizare care asigura monitorizarea video a locațiilor semaforizate, in vederea creșterii siguranței rutiere pentru toii participantii la trafic: calatori cu transportul public, biciclistl, pietoni, conducători auto; componenta de identificare automata a numărului de inmatriculare cu rol de creștere a siguranței traficului rutier si de suport pentru luarea de decizii asupra organizării circulației, prin inregistrarea vehiculelor care intra/ies din municipiu; si nu in ultimul rând, componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public al carul rol este de asigurare a adaptarii timpilor de semaforizare in funcție de informațiile primite in timp real asupra poziției vehiculelor de transport public, astfel incat sa asigure mijloacelor de transport public o traversare cat mai rapida a intersecțiilor semaforizate. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin implementarea unor soluții care facilitează transportul in comun si incurajeaza persoanele sa utilizeze mijloace alternative de transport prin sporirea atractivitatii si utilitatii acestuia, creșterea fluidității traficului pe principalele artere ale municipiului, reducerea poluării mediului, precum si a puluarii fonice la nivelul intregului oraș. Proiectul vine in intanipinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e al POR 2014-2020, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a imbunatatirii transferului către transportul public si către modurile nemotorizate de transport in detrimentul transportului cu autoturismele personale, o subsistem de control al traficului o subsistem de monitorizare video a traficului: o subsistem de comunicaii cu fibra optica;

o subsistem de comunicaii radio;

o subsistem centru de comanda si control,

o subsistem semnalizare rutiera (marcaje orizontale si verticale)

o subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public In intersecii semaforizate.

o subsistem informare/indentificare automata a numerelor de inmatriculare

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 5.0% ca urmare a creșterii utilizării mijloacelor de deplasare alternative, prin implementarea unui sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta care sa conducă la incurajarea utilizării mijloacelor nepoluante de deplasare, in detrimentul utilizării autoturismelor proprii.

 • 2. Creșterea pana in anul 2023 a numărului de utilizatori a transportului public cu 10,2% ca urmare a realizării unor masuri destinate eficientizarii si creșterii atractivitatii acestui mod de delăsare, prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

 • 3. Creșterea pana in anul 2023 a numărului de bidclisti cu 12,8% ca urmare a realizării unor masuri destinate efcientizarii si creșterii atractivitatii deplasărilor cu bicicleta prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

Razuttats

 • 1. Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -115.656,10 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -123.101,70 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 109.852,10 tone echivalent CO2/an Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 117.765,40 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 5.0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 4,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/exiinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) ■ 17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 18.690 403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) • 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/exiinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul cie baza (2018) 481 800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 481 800 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 481 800 persoane

Scenariul „cu proiect'

Valoare estimala pentnr anul de baza (2018) 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) • 543 383 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) ■ 569 993 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane cate utilizează deplasările cu bicicleta cu 12,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 18,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

 • 4. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modemizate/extinse (nr.), după caz Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului -1

AcUvItăfi finanțata

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4: Pregătirea documentațiilor de achiziie pentru serviciile/lucrarile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Implementarea sistemului de management al traficului

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

N/A

Pflcumontn.lncirt»t«

Fișier

Data încărcare fișier

Descriere

Fise post echipa do proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

22/03/2019

Fisele de post pentru membrii echipei de proiect

CV_Diana Marin pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4640B934CA495991

B7852B855

22/03/2019

CV-ul pentru managerul de proiect

STUDIU DE TRAFIC.pdt

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7B52B855

22/03/2019

Studiul de trafic

Extras DJFESI C5 pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B034CA495991

B7852B855

22/03/2019

Extras din lista de proiecte aferent Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020

Declarația conformitate C5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

22/03/2019

Dedaraia reprezentantului legal al solicitantului conformitate CF cu fisa de proiect

Declratla TVA C5.pdf

AF31C38O46349CB7A4690F7DAE69A10A762BB420AB48BC0C8C3574

FB9013O4C5

22/03/2019

Oeclaraie privind eligibilitatea TVA

Declarația angajament C5 pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934C-A495991

B7852B855

22/03/2019

Dedaraia de angajament a solicitantului

Declarație eligibilitate C5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4640B034CA496991

B7852B855

22/03/2019

Declarata de eligibilitate a solicitantului

HCL-uri Inventarul bunurilor publice pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852BB55

22/03/2019

Documente privind dreptul de proprletate/adrninistrare/superficift/folosln... HCL-urt Inventarul bunurilor publice

ModelJ -C5.pdf

41049791EE56530B2B0B3FC8523E98E28888A4613439A18568E5360A

AA3234CD

22/03/2019

Tabel centralizator pentru obiective de investiie (Model I)

900. .Condor pentru deplasări nemotorizate Parc Cancicov. Stadion Bazin înot Universitate pdf

E3BdC44298FC1Cl4<3AFBF4C8996FB92427AE41E:.4649B934CA495991 13785 2B8S5

APM_5 decizia de încadrare 31 pdf

E3BOC44298FC1C149AF0F4C8996F092427AE41E4649B934CA495991 078520855

HCl. NR 102 DIN 19 03.2019 C5 Parc Canacov pdf

E3B O C 4 42.98 F C1C149AE BF 4C8996F B92427A E41 E46490934< * A495991 B7852B855

boia privind încadrarea in standardele de cost pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996F092427AE41E4649B934CA495991 078520855

18. Contract de delegare pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934OA495991

B78S20855

hd-nr 518 Politica de parcarl-din-21.12 2018 pdf

E30OC44298FC1C149AF8F4C8996FO92427AE41E4649B934GA495991

97652B855

Proiecte complementare.pdf

986COF7F086B9BE41C7CB3A32C3BEB3AACAD825D8ED5DFE6B4234 2F674D57EF0

Caracterul complementar ei integrat el proiectului- C6 (Canacov) pcff

88CB6A2BCE4D4A4DD52EC3858325070AEF2011119F4455686E43B2 1F82D05DFA


22/03/2019


22/03/2019


22*03/2019


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


Certificatul de urbanism


Decizia etapei de încadrare a proiectului In procedura de evaluare a impactului asupra mediului


Hotrârea solicitantului de aprobare a doc4imentaieî tehnico- economice


Noi privind Încadrarea In standardele de cost (Modelul ♦<)


Documentele privind delegarea serviciului de transport public local de calatori

Hatițrea de Consiliu Local al solicitantului din care s rezulte reglementarea politicii părerilor la nivelul anei de studiu a proiectului


Documente justificative privind complementaritatea activitilor _ 1


Documente justificative privind complementaritatea adivitllor 2


Extrase CF + PAD-uri.pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


22/03/2019


Documente privind dreptul de proprietate/admlnistrare/superfiae/folosin _ Extrase CF * PAD-uri


Studiu eeo voi 2 pdf

E30OC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

Adresa răspuns AM POR sustenabilitate.pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AG41E4849B934GA495991

B7852B855


22/03/2019


22/03/2019


Oocumentaia tehnico - economic _ studiu geo_vo!2


Documente Justificative privind complementaritatea activitilor _3


Studiu topo.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F B92427AE41E4649B934C A495991

07852B855


22/03/2019


Documentaia tehnico - economic _ STUDIU TOPO


Deviz general C5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE4IE4649B934CA495991

B7B52B855


22/03/2019


Documentate tehnico - economic - deviz general


SF+ Expertiza tehnica * Planuri de situație pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


22/03/2019


Documentata tehnico - economic SF+ EXPERTIZA + PLANURI DE SITUAȚIE


Lista de echipamente C5.pdf

09328569F17563DB8523AABD1A3F787B87CF4A75C0C8AA47AA7CEE

BE4141B5C1


22/03/2019


Lista de echipamente, dotrl, mijloace de transport, lucrri sau servicii, cu încadrarea acastoia în seclunea de cheltuieli eligibile /neeligibile


Anexa 3.2.4. b.pctf

E3B0C44298FC1C149AF8F4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


22/03/2019


instrumente pentru calcularea emisiilor de echivalent CO2 din sectorul transporturilor


Studiu geo voi 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFB F4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991          22/03/2019

B7852B855


Documentate tehnico - economic ... Studiu geo _vol 1


Atribute proiect


Tip proiect


Proiecte mixte


Proiect major:    NU

CCI:

Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):    NU

Proiect fazat:    NU

Proiectul face parte dlntr-o rețea transeuropeană:    NU

Operațiunea este Pian de Acțiune Comun (PAC):    NU

Codul comun de Indentiflcare ai planului de acțiune comun:

Proiectul include finanțare inițiativă Locuri da Muncă pentru NU Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:     NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Prlvat(PPP):    NU

Proiectul este generator de venit NU

Proiectul este asociat cu slte-ut Natura 2800; NU

Relevant pentru mecanismul IT1 DO:    NU

Proiectul este Instrument financiar:    NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Marin Diana Mihaela

Funcție : Manager de proiect

Telefon : 0732770625

Fax :

Adresă o-mail: diana.marin@primariabacau ro

Persoană ce contact

Nume și prenume : Marin Diana Mihaela

Funcție : Manager de proiect


Telefon: 0732770625

Fax :

Adresă e-mall: diana.marin@primariahacau.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității tn proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

UAT BACAU va contracta managementul proiectului, după semnarea contractului de finanțare. Echipa care va asigura MP-ul va avea 4 persoane, cu atribuții pliate pe specializările ce se impun:1 manager de proiect,1 expert financiar,1 expert tehnic,1 expert achiziții publice. La nivelul UAT-ului se va forma o echipa de Implementare a proiectului astfel:

1 Manager de proiect: Coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate urmărește respectarea cerințelor de implementare ale finanțatorului, supervizează raportările de progres

1 Responsabil financiar Monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului si inregistrarea acestora in evidentele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului, asigura respectarea regulilor financiare ale finanțatorului

 • 1 Responsabil achiziții publice Verifica documentația de atribuire intocmita pentru achizițiile realizate in cadrul proiectului; organizează, lanseaza si realizează procedurile de atribuire;

 • 2 Responsabili tehnici • Verifica documentația intocmita pentru atribuire execuție lucrari/dirigentie de șantier, colaborează cu proiectantul in vederea obținerii autorizației de construire, monitorizează lucrările si informează coordonatorul de proiect a stadiului execuției acestora. 1 Consilier juridic - Asigura consultanta si indrumare juridica cu privire la activitatile din cadrul proiectului

UAT Bacau nu se afla in niciuna din situațiile de la pct. 17.3 din ghidul solicitantului, acesta avand încheiat un contract de concesiune a serviciilor de transport public de calatori pe 25 de ani.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiectROMÂNIA

Componenta 1

Regiunea Nord-Est

Județul Batâu

Localitatea Municipiul Bacău


Informații proiect

Imobilele ce fac obiectul prezentului proiect sunt in proprietatea municipiului Bacau conform HCL-urilor anexate la cererea de finanțare si sunt intabulate cu următoarele nr cadastrale

Str. Spiru Haret (parțial) - 85151, suprafața de 2177 mp

Calea Marasesti 85257, suprafața de 57300 mp

Intersecție Str Spiru Haret - AI.Tolstoi - 85198, suprafața de 1846 mp

Alee acces parc Cancicov - str. Spiru Haret - 85185, suprafața de 2758 mp

Scări Cascada - str. Spiru Haret - 85210, suprafața de 904 mp

Str. Th.Aman (parțial) • 85232, suprafața de 1087 mp

Alee de acces dinspre str. Th.Aman către sala sporturilor - 85180, suprafața de 4717 mp Sala Sporturilor - 68489, suprafața de 9540 mp

Acces către Sala sporturilor dinspre Str. Erou Ciprian Pintea - 85204, suprafața de 957 mp

Parc Cancicov -68066, suprafața de 192583 mp

Aleea Ghioceilor • 64582, suprafața de 30053 mp

Str. 9 Mai - 85182, suprafața 31.080 mp

Realizarea prezentei investiții a fost aprobata prin HCL nr. 102 din 19.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici.


DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul gsnarat al proiectulul/Scopul proiectului

Obiectivul geneial al proiectului consta in îmbunătățirea condițirioi pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante

Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Barau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1.    Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de C02 in zona ce face obiectul investiției cu 6,4% ca urmate a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranța, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2.   Dezvoltarea pana in anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 6512 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de bidciete, estimaridu-se o creștere cu 6,8% a numărului de utilizatori.

 • 3.   Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 1419 mp de spațiu pietona), prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 4.    Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 66 buv arbori/arbusti pana in anul 2024.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1.     Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.195.6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului

(2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2.     Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) •• 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 3. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 10 997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) ■ 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) • 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) • 11 745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) • 12 335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

 • 4.     Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

 • 5.     Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului • 3,638 km

 • 6.      Aliniamente de arbori și arbuști plantați (rir, km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Context

Conform INS, pop. Mun. Bacau era de 198.883 pers, in anul 2016, reprezentând aproximativ 26% din pop. jud. Din totalul pop. active, pop. ocupata reprezenta 93,66%, iar șomerii 6,34%. Mun. Bacau este racordat la infrastructura de interes național si european fiind traversat de rețeaua TEN-T Core pe cale rutiera si feroviara.

Configurația spațiala a Mun. Bacau face ca acesta sa beneficieze de o trama stradala bazata pe doua axe bine conturate N-S si E-V, susținute de un inel care inconjoara partea cea mai dezvoltata a orașului si preia o parte insemnata din traficul greu generat de activitatile de producție. Axa N-S se bifurca in zona centrala, continuând către NV - Piatra Neamț si NE - Roman. Pe partea de Vest, acest inel este dublat de DN 11 care preia rolul de ocolitoare.

Cei mai mari generatori de trafic se regăsesc la ieșirile din oraș (Sud, N-V si N-E. Dat fiind profilul mixt al acestor dezvoltări (industrie si comerț de mare amploare), ele atrag atat trafic de marfa cat si de persoane (angajați si vizitatori). Cele mai active zone economice si cele mai mari concentrări de locuri de munca se afla in capetele axei N-S. 7ot pe aceasta linie, se concentrează si cele mai importante dotări de interes cotidian, aspect care atrage după sine si o cerere ridicata de transport.

In ceea ce privește indicele de motorizare, Mun. Bacau se afla peste media regiunii înregistrând 390 autoturisme/1000 locuitori Calitatea infrastructurii rutiere este precara in cartierele periferice si intr-o parte din zonele industriale aflate in declin. Astfel, la nivelul anului 2015,17% din totalul străzilor era nemodemizat.

In ceea ce privește conectivitatea la nivelul tramei stradale, exista dificultăți majore pe direcția E-V. Acestea se refera pe de-o parte la insuficienta unor traversări peste râul Bistrița, iar pe de alta parte la nevoia unor alternative viabile pentru B-dul. Unirii. Din acest motiv, B-dul Unirii si Str. Chimiei sunt printre cele mai congestionate artere din oraș. Calea ferata reprezintă o alta bariera care privează zonele învecinate de o buna accesibilitate. Aceasta problema a fost ameliorata in cazul cartierului CER prin pasajul din căpătui Străzii Oituz. Si aici se resimte insa nevoia unor traversări suplimentare. întrucât cele doua traversări existente se afla la o distanta considerabila fata de centrul cartierului. Bariera de conectivitate creata de calea ferata se resimte cel mai puternic in cartierul Izvoare unde locuitorii sunt privați de accesul la dotările de interes cotidian localizate in imediata vecinătate, in cartierul Republicii.

In ceea ce privește infrastructura velo, deși deține profiluri stradale generoase, Mun. Bacau nu beneficaza in prezent de o rețea de piste sl benzi velo. Infrastructura velo se rezuma doar la o alee partajata cu pietonii In lungul malului râului Bistrița (intre magazinul Lidl si podul către Serbanesti). Rolul acestui traseu este strict de agrement. De asemenea, mai exista amenajata a pista de biciclete pe trotuar in lungul Caii Moinesti care asigura legătură către zona industriala din N-V orașului.

Principalele trasee folosite de către biciclisti sunt in zona centrala, de-a lungul celor trei bulevarde Calea Marasesti, B-dul 9 Mai si B-dul Unirii. De asemenea, se poate remarca sl o utilizare mal intensa a aleilor din Parcul Cancicov sau a zonei pietonale din vecinătatea Stadionului Municipal.

Așadar, ca distunctie principala privind facilitățile pentru deplasarea cu bicicleta se identifica lipsa planificării rețelei de velorute pe ansamblul Mun. Bacau

De asemenea au fost constatate o serie de amenajari inadecvate ale pistei existente, in zona intersecțiilor, trecerilor de pietoni si a stațiilor de transport public - inclusiv d.p.d.v. al racordărilor si alinierilor; semnalizarea verticala deficitara, lipsa facilităților pentru parcarea bicicletelor (la gara, in stafiile principale de transport public, la instituții etc.).

In ceea ce privește circulația pietonala, aceasta beneficiază de structura tramei stradala caracteristica dezvoltărilor din perioada comunista. Astfel, pietonalele generoase din zona centrala (Calea Marasesti, B-dul 9 Mai sau B-dul Unirii) bordate de vegetație de aliniament si de activitati comerciale deschise către spațiul public prezintă un spațiu plăcut pentru deplasări pietonale. Alte zone pietonale atractive sunt Parcul Cancicov si esplanada care leaga Universitatea G. Bacovia de zona Bazinului de înot.

In ceea ce privește dimensionarea spatiilor pietonale, principalele deficiente se regăsesc in zona centrala, in spatele fronturilor de blocuri, in spatii in care se pastreaza construcții istorice. Dintre zonele cu o pondere ridicata a activitatilor comerciale spatiile pietonale subdimensionate (mai mic de 2m) se grupează in zona centrala, in jurul Pieței Revoluției.

Dimensionarea pietonalelor este de asemenea deficitara in zonele de expansiune recente (ex cartierul Serbanesti), precum si in cartierele de locuințe colective. Cartierele de locuințe precum CFR, Bazar Letea, Republicii I si Miorița nu beneficiază de un spațiu pietonal adecvat dimensionat, iar pe multe dintre străzile de incinta spațiul pietonal este in totalitate ocupat de parcari. In cartierele Vasile Roata si Bistrița Lac, deși spațiul pietonal este mai lat de 1 metru, in multe cazuri acesta este ocupat de parcari Exemple pozitive sunt cartierele Ștefan cel Mare si partea de Est a cartierului Nord unde spațiul pietonal are o lățime mai mare de 1m, iar parc area nu afecteaza circulația pietonala In ceea ce ptiveste accesibilizarea principalelor bulevarde modernizările recente includ rampe pentru persoane cu dizabilitati, insa pe alocuri execuția deficitara face ca acestea sa fie parcurse cu dificultate De asemenea, majoritatea instituțiilor publice nu sunt inca accesibilizate.

Infrastructura pentru pietoni este in general in stare buna Exista insa destule situații in care aceasta prezintă deficiente subdimensionari ale trotuarelor

diminuarea capacitatii de circulație a trotuarelor prin amplasarea unor obstacole (autovehicule, stâlpi de iluminat, panouri publicitare, coșuri de gunoi etc)

absenta unor refugii intermediare la traversările arterelor mari

trotuare in stare fizica proasta

alei pietonale obstructionate de diverse obstacole

Principalele probleme de mobilitate ale Muri, Bacau se rezuma la: lipsa infrastructurii velo, legatun insuficiente pe direcție E-V peste calea ferata si râul Bistrița, si o infrastructura de transport public insuficient utilizabila.

Nu sunt amenajate trasee majore nemotorizate (pietonale si cu bicicleta), cu funcționalitate si ambianta adecvata, care sa conecteze cartierele rezidențiale intre ele. cartierele rezidențiale cu zona centrala si alte zone de interes general (Insula de agrement, zone cu concentrau de locuri de munca, zone comerciale etc )

Nu exista areale sau străzi amenajate ca spatii urbane favorabile/ cu prioritate pentru pietoni (spatii pietonale sau de tip “zona rezidențiala” /"shard-space")

Nevoile de mobilitate si accesibilitate ale Muri Bacau pot fi eliminate sau ameliorate prin: extinderea zonelor pietonale in centrul istoric, o politica de parcare, conturarea unei rețele velo, creșterea atractivitatii transportului public si continuarea procesului de modernizare a infrastructurii rutiere alaiuri de amenajarea unor noi treceri peste calea ferata si râul Bistrița.

Prezentul proiect este un proiect complementar si integrat, conținând componente investitionale din categoriile B si C, cu următoarea formula investitionala: B2+B4+C2.

Proiectul este complementar cu proiectele:

 • 1. Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport, SMIS 128418 - HCL 101/19 03.2019

 • 2. Coridor pentru deplasări nemotorizate:Centru - Serbanesti, SMIS 128424- HCL 100/19 03 2019

 • 3. Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacau - Cartier CFR - Sala Polivalenta - CAEX/Paic industrial (CFR), SMIS 128419- HCL 103/19.03.2019

 • 4. Traseu pentru biciclete - semicircular —Mioriței, SMIS 128422 - HCL 99/19 03.2019

 • 5. Coridor pentm deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement Lelea Veche(Traseu de agrement),SMIS 128425 -HCL 104/19.03.2019

 • 6. (Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Mioriței pe modelul „zona rezidențiala” („Home-zone"), SMIS 128423 -HCL 106/19. 03.2019

 • 7. Modernizarea stafiilor de transport public, SMIS 128426 - HCL 105/19.03.2019

 • 8. Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta, SMIS 128427-HCL 107/19.03.2019

De asemenea proiectul este complementar si integrat cu următoarele proiecte depuse de municipalitate in perioada 2007-2013, pentru care a fost finalizata execuția de lucrări

 • A. MODERNIZARE CALEA MOINESTI, cod SMIS 23666, contract nr. 3044/26.04.2012, depus in 26.04.2012, valoare totala 38,970,476.35 lei, valoare eligibila 30,283,402.75 lei, finanțat prin POR 2007 -2013

 • B. REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, ZONA MIORIȚEI - 9 MAI - VINTULUI -VADU BISTRIȚEI” DIN MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 38499, contract nr. 3582/27.11.2012, depus in 27.11.2012, valoare totala de 18,890,597,72 lei, valoare eligibila 15,177,590.00 lei, finanțat prin POR 2007-2013

 • C. REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 48166, contract nr. 4130/07.04.2014, depus in 07.04.2014, valoare totala 13,721,625.51 lei, valoare eligibila 13,637,084.43 lei, finanțat prin POR 2007-2013

 • D. REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA STRADA I.L. CARAGIALE - MILCOV- INTERSECȚIE STRADA LETEA - BACAU, cod SMIS 37787, contract nr. 3581/27.11.2012, depus in 27.11.2012, valoarea totala 30,115,444,47 lei, valoare eligibila 24,200,404.35 lei, finanțat prin POR 2007-2013

 • E. REABILITARE PASAJ LETEA DIM MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 37372, contract nr. 3045/26 04.2012, depus in 26.04.2012, valoare totala 7,248,240.02 lei, valoare eligibila 5,842,434.00 lei, finanțat prin POR 2007 - 2013.

Caracterul complementar si integrat este detaliat in documentul „Complementaritarea si caracterul integrat al proiectului” anexat la cererea de finanțare.

Atingerea obiectivelor proiectului nu depinde de proiectele complementare, dar trebuie avut in vedere ca la elaborarea acesotor proiecte s-a tinut cont de asigurarea la niv. municpiului a unei rețele velo si pietonale continue si funcționale, conform cerințelor din ghidul solicitantului.


Justificare


Mobilitatea durabila este expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietenos cu mediu, dar in același timp statornic si tradițional, asigurând un echilibra intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor de transport nepoiuante.

In vederea dezvoltării orașului si creșterii calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau este necesara asigurarea unui sistem de transport eficient si durabil, accesibil geografic si economic. Rețeaua de transport dezvoltata va susține mobilitatea persoanelor si mărfurilor, creând astfel cadrul pentru afirmarea municipiului Bacau pana in 2030 ca oraș inteligent, imbunatatirea calitatii vieții si a mediului urban, un mediu urban atractiv, modem, ecologic si accesibil pentru locuitorii sai, pentru turiști si pentru locuitorii zonei metropolitane, care invata sau muncesc in oraș.

Mun. Bacau - localitate cu dimensiuni reduse și topografie cu puține declivitați accentuate - are un ridicat potențial pentru încurajarea deplasărilor nemotorizate. Mersul pe bicicleta poate deveni un mod de transport (activ și nepoluant) agreat de locuitorii orașului. In prezent infrastructura velo in Mun. Bacau este cvasi inexistentă motiv pentru care deplasările cu bicicleta reprezintă doar 0.5% din totalul deplasărilor in oraș (cf. PMUD).

In zona ce face obiectul proiectului nu exista trasee amenajate pentru biciclete, iar o parte semnificativa din traseele destinate pietonilor sunt degradate.

Zona studiata beneficiază de un avantaj care poate contribui semnificativ la creșterea deplasărilor pietonale si cu biciclete si la reducerea deplasărilor cu autovehiculul personal.

Zona face legătura intre zonele locuite si zonele cu instituții medicale si de invatarnant.

In zona circula foarte multi tineri, elevi si studenti, pentru care exista o cerere foarte mare de amenajare a unor trasee sigure destinate transportului nemotorizat.

In conformitate cu datele colectate in cadrul studiului de trafic, rezultatele arată că, la nivelul ansamblului coridoarelor, principalele moduri de transport sunt, in ordinea importanței: o         Autoturism personal (34,36%)

o         Transport public (28,04%)

o         Mers pe jos (17,59%)

o          Bicicleta (11,29%)

o         73X1(6,61%)

o         Autoturismul unor cunoștințe / prieteni (2%)

Proiectul va cuprinde acțiuni integrate pentru modernizarea facilităților destinate pietonilor si bicicJistilor astfel:

 • - Construirea pistelor/traseelor pentru biciclete, amplasarea de indicatoare,

■ Construirea de parcaje pentru biciclete;

 • - Amplasarea unul mobilier urban pentru odihnă (forma de creștere a confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport, In special pentru persoane cu dificultăți motorii, in vârsta, copii);

 • - Plantarea de aliniamente de arbori șl arbuști atât în lungul pistelor pentru biciclete cât și pentru umbrirea traseelor pietonale (creșterea confortului deplasărilor In anotimpurile calde);

 • - Realizarea unor trotuare confortabile (dimensiuni corespunzătoare, materiale și execuție de calitate).

 • - Construirea/modemizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere (indicatoare piste velo, modernizare treceri de pietoni, marcaje de tip „bike box”).

 • - Modernizarea rețelei de iluminat public pentru pistele de biciclisti si pietoni pe alee de legătură intre Scara Cascada si bazinul de inot.

 • - Promovarea proiectului la nivel local și regional (parte din programul BACAUL -un oral la scara Bicicletei,Campanii/ acțiuni de promovare a mersului cu bicicleta, Educație rutiera pentru toți participanții la trafic);

 • - Achiziționarea șl instalarea de rastele, a camerelor de supraveghere video pentru parcarea bicicletelor.

 • - Construcția unui pasaj suprateran destinat deplasărilor pietonale si velo peste Calea Marasesti, intre Parcul Cancicov si scările Cascada. Prezentul proiect faca parte dintr-o serie de 9 proiecte pe care municipiul Bacau le propune la finanțare in cadrul axei prioritare 4, Obiectivul specific 4.1, proiecte ce se concentrează pe dezvoltarea rețelei de piste si benzi velo alaiuri de implementarea unui sistem de management al traficului care sa prioritizeze transportul in comun si bidclistii.

Rețeaua velo care se va constitui va asigura in primul rând racordarea zonei de sud a mun. Bacau (cartiere periferice cu o densitate ridicata care includ zone marginalizate) cu centrul istoric unde se regăsesc cea mai mare parte a dotărilor.

De asemenea, se formează si o axa velo secundara pe direcția est-vest care leaga cele doua cartiere de locuințe individuale cvasi izolate de trupul principal al orașului (cartierul CFR, separat de calea ferata si cartierul Serbanesti, separat de râul Bistrița).

O alta legătura amelioarata este cea cu zona de nord (cartierul Miorița). Astfel, in urma implementării acestor proiecte mun. Bacau va deține doua mari coridoare velo care sa asigure o conectivitate ridicata pe cele 4 direcții cardinale.


Astfel, implementarea proiectului, ca parte a strategiei de dezvoltare a transportului urban, produce următoarele efecte principale;

 • - Creșterea numărului de biciclisti cu 5,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

 • - Creșterea numărului de pietoni cu 7 5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

 • - Reducerea traficului de autoturisme personal cu 10,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 9,8% la nivelul ultimului an al penoadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

 • - Reducerea cantitatii de emisii GES cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5,6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

Grup țintă

In vederea realizării obiectivului propus, Municipiul Bacau, dorește accesarea de fonduri europene pentru amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta pe următoarele trasee:

 • • Componenta I: Pista de biciclete sl alee pietonala intre scări „Cascada” si bazin înot.

 • • Componenta II: Pasaj pentru deplasări nemotorizate intre parc Cancicov - Str. Pictor Theodor Aman zona stadion;

 • • Componenta III: Piste de biciclete amplasate pe:

 • - Alee Parcul Cancicov (Nord) - cale separată;

 • - Alee Parcul Cancicov (Nord - Sud) - cale separată;

 • - Alee Parcul Cancicov (Sud) - cale separată;

 • - Alee Parcul Cancicov (Vest) - cale separată;

Proiectul face parte din lista de intervenții majore din PMUD Bacau, regasindu-se in planul de acțiune cu codul 4.1,2.5‘si a fost inclus si in lista proiectelor strategice din SIDU 2014-2020, regasindu-se in obiectivul strategic 3 - Infrastructura de transport performanta, 03.4 Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate. D3.4.4 Conturarea unei rețele velo pentru agrement.

Obiectivele si proiectele strategice identificate in PMUD au avut la baza datele colectate in cadrul interviurilor privind mobilitate populației, recensămintele de circulație anchetele privind originea/destinatia deplasărilor in trafic, recensământul calatorilor pe mijloacele de transport public si in stafii.

Astfel, prezentul proiect este conceput pornind de la rezultatele obținute in urma prelucrării datelor colectate in procesul de elaborare a PMUD si a fost supus consultării publice la nivel general cu toate proiectele din planul de acțiune din planul de mobilitate.

Investiția corespunde unei lungimi totale de cca. 3.71 km, pentru care populația rezidenta, localizata in aria de influenta a proiectului, numără circa 12.000 locuitori, aproximativ 6% din populația întregului municipiu (197.285 locuitori la 1 ianuarie 2018)

Conform rezultatetelor/analizelor studiului de trafic, bazate pe datele colectate prin realizarea interviurilor/recensamintelor de circulatle/anchetelor origine-destinatia deplasărilor populației din aria de studiu a proiectului situația in municipiu este următoarea: In urma intervievării populației, pe baza unui chestionar predefinit de către consultant, a rezultat că problemele legate de mobilitatea velo pe principalele coridoare ale municipiului Bacau sunt legate de dificultatea de a circula pe partea carosabilă din cauza traficului auto (40%), a traficului greu (37%) și din lipsa unor centre de închiriat biciclete (15%). Referitor la principala problemă întâmpinată în deplasările cu bicicleta populația a semnalat dificultăți in a circula pe stradă din cauza traficului auto și a traficului greu. De asemenea lipsa centrelor de închiriere biciclete reprezintă o problemă reală a situației existente in municipiul Bacău, reprezentând un minus In promovarea transportului nemotorizat. Managementul deficitar, cât și lipsa cunoașterii beneficiilor potențiale scade nivelul de atractivitatea utilizării acestui tip de transport.

Un alt criteriu important în identificarea disfuncționalităților privind mobilitatea velo este redat prin calitatea infrastructurii. Lipsa amenajării unei infrastructuri dedicate reprezintă o problemă principală in acest context

Așadar, ca disfuncție principală privind facilitățile pentru deplasarea cu bicicleta semnalăm lipsa planificării rețelei de velorute pe ansamblul municipiului Bacău.

De asemenea au fost constatate:

 • •          serie de amenajări inadecvate ale pistei existente:

în zona intersecțiilor, trecerilor de pietoni și a stațiilor de transport public - inclusiv d.p d.v. al racordărilor și alinierilor; semnalizarea verticală deficitară.

lipsa facilităților pentru parcarea bicicletelor (la gară, în stațiile principale de transport public, la instituții etc ).

In concluzie in ceea ce privește obiectul de analiză al prezentului studiu de fezabilitate, respectiv infrastructura specifică pentn; deplasările cu bicicleta, principalele probleme constatate sunt.

 • - Lipsa planificării rețelei velo pe ansamblul Municipiului Bacau

 • - Starea tehnică considerată în general nesatisfăcătoare a drumurilor locale

 • - Amenajarea deficitară in aliniamentul străzii (adesea nu exista spații de siguranță față de bordura de delimitare a carosabilului și față de garduri, vegetație, mobilier urban, fâșii de stâlpi și copaci):

 • - Semnalizarea orizontală este deficitară, iar cea verticală aproape că lipsește sau indicatoarele rutiere sunt greșit alese și amplasate,

 • - Lipsa indicatoarelor de orientare pentru bicicliști;

 • - Lipsa unor panouri cu rețeaua traseelor de bicicliști;

 • - Lipsa facilităților pentru biciclete (parcări biciclete la gară, stații de transport public, instituții, parcuri, stadion, centre comerciale)

 • - Lipsa unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Distribuția modala a calatonilor pentnj rezidentii traselului ce fac» obiectl proiectului este aproximativ constanta de-a lungul anului Astfel, in medie, 35% utilizează in mod curent autoturismul personal, 16 mersul pe jos, 29% transportul public si 10% bicicleta

Beneficiarii prezentului proiect pot fi impaititi in categoria beneficiarilor directi sau categoria beneficiarilor indirecti. In categoria beneficiarilor directi sunt incluși locuitorii din municipiul Bacau, administrația publica locala dorind sa le asigure acestora un sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietonos cu mediul, dar in același timp statornic si tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor de transport nepoluante.

Astfel, cu precădere populația ce locuiește in zona de studiu, dar si intreaga populație a municipiului Bacau vor beneficia de pe urma proiectului, urmând sa dispună de sisteme de transport nemotorizate accesibile pentru toate categoriile sociale, echitabile si eficiente. Prin realizarea proiectului, un număr de circa 1.200 locuitori - locuitori ai zonei de studiu si 197 285 de persoane per total (populația municipiului Bacau la 1 ianuarie 2018) vor beneficiar direct de rezultatele proiectului.

Beneficiarii directi pot fi impartiti in :

 • - Utilizatori ai transportului velo (bicicliști)

 • - Pietoni

 • - Pasageri ai transportului in comun

Din categoria beneficiarilor indirecti, enumerăm.

 • - turiștii care transiteaza municipiul

 • - Operatorii economici care isi au sediul/punctul de lucru in zona de studiu a proiectului, respectiv angajatii acestora care vor beneficia de moduri alternative de deplasare la locurile de munca

 • - intreprinderile din regiune care activeaza in domeniul construcțiilor si In domenii conexe/aferente implementării proiectului cu finanțare europeana - minim 1 firma de constmctii, minim 1 firma de proiectare, minim 1 firma de supervizare lucrări, 1 firma de furnizare, 1 firma de management de proiect, 1 firma de informare si publicitate. 1 firma de auditare financiara.

Sustenabilltate

DascrlereZValoriflcarea rezultatelor

Finalizarea proiectului de fata, prin realizarea activitatilor prevăzute si indeplinirea obiectivelor propuse, contribuie la dezvoltarea orașului si creșterea calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau, prin dezvoltarea unui sistem de transport accesibil pentnj toate categoriile sociale, echitabil si eficient economic.

Precizam ca proiectul reprezintă o inițiativa independenta din punct de vedere financiar, tehnic si al resurselor umane, implementarea sa nefiind condiționată de alte activitati desfășurate de instituții in perioada de referința.

Sustenabilitatea proiectului de investiții, după finalizarea acestuia, pe o perioada de inca cel pulin 5 arn va fi asigurata de:

 • * Sustenabilitatea financiara a proiectului

Sustenabilitatea financiara reprezintă capacitatea financiara a U.A.T. Bacau de a asigura operarea si mentenanta investiției pentru o perioada de cel puțin 5 ani după implementarea proiectului de investiții.

Susținerea financiara se va realiza prin alocarea de fonduri de la bugetul local si din veniturile proprii. Proiectul nu este unul generator de venituri in cazul asta, asistenta financiara fiind de 98%.

Primirea asistentei financiare nerambursabile de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului va asigura acoperirea costurilor investitionale ale proiectului pe penoada anilor de implementare

Astfel, sprijinul financiar acordat din fonduri structurale va fi esențial pentru ca U.A.T. Bacau sa implementeze proiectul si va contribui la capacitatea financiara a acestuia de a realiza investiția

Ulterior finalizării investiției, administrația publica locala va aloca anual, bani de la bugetul local pentnj toate cheltuielile de operare a investiției (întreținere, reparații curente, reparații capitale etc).

 • * Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane

Resursele umane alocate proiectului sunt suficiente atat din punct de vedere numeric cat si din punct de vedere al experienței. In situația apariției fluctuației de personal, se va asigura inlocuirea imediata a personalului astfel incat sa nu apara probleme in administrarea investiției. Persoanele implicate in proiect au experiența in domeniul implementării de proiecte. Echipa va fi alcatuita din specialiști cu pregătire in diverse domenii aferente activitatilor desfășurate, asigurând astfel interdisciplinaritatea necesara realizării unui astfel de proiect. Experiența si capacitatea de organizare si monitorizare a resurselor umane alocate proiectului este relevanta pentru asigurarea sustenabilitatii organizationale. Echipa de proiect este alcatuita din specialiști cu vasta pregătire in domeniu. Aceasta va fi consiliata de firma de consultanta contractata pentru consultanta in managementul proiectului pe toata durata implementării proiectului Persoanele din cadrul UAT implicate in managementul implementării proiectului, respectiv a urmăririi contractelor de management de proiect vor asigura sustenabilitatea organizatlonala a proiectului, după finalizarea acestuia. Echipa de proiect din partea Beneficiarului va asigura sustenabilitatea organizationala a proiectului, va superviza managementul proiectului, va monitoriza activitatile si va păstra un nivel adecvat de control asupra desfășurării implementării proiectului, precum si după finalizarea acestuia.

La nivelul beneficiarului exista implementata o procedura de lucru in ceea ce privește implementarea proiectului si este definita strategia de monitorizare a modului de implementare a proiectului.

Procedura stabilește modul de realizare a activitatil de implementare proiecte cu finanțare nerambursabila, asigura o implementare eficienta a proiectelor cu finanțare nerambursabila, precum si respectarea legislației naționale si a celei specifice finanțatorului in implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila.

In cadrul procedurii sunt stabiliți clar responsabili cu implementarea proiectului, atribuțiile fiecăruia, pista de audit ce va fi respectata pe parcursul implementării proiectului

La nivelul general al resurselor disponibile in cadrul Primăriei, exista o structura organizatorica solida, eficienta si bine structurata, cu un număr de cadre, care permite continuarea operării investiției. Astfel, după perioada de implementare a proiectului, in cadrul Primăriei exista departamente de specialitate care sa asigure montorizarea investiției pe cel puțin cinci ani de la finalizarea proiectului. Sustenabilitalea din punctul de vedete al asigurai ii capacitatii tehnice

Soluția tehnica pentru lealizaiea investiției a fost gandita pentru a asigura sustenabilitalea ei pentru o perioada de minimum 5 ani. Beneficiarul a decis alocarea de resurse tehnice necesaie pentru desfasurarea optima a procesului de realizare a investiției.

După finalizarea proiectului, sustenabilitalea tehnica va fi asigurata prin: monitorizarea bunei funcționari a infrastructurii, din toate punctele de vedere Printr-o supraveghere atenta si permanenta realizata de către specialiștii instituției, se va asigura o eficienta maxima a investiției. In momentul detectării unei funcționari necorespunzatoare, problema va fi remediata in cel mai scurt timp, astfel incat disponibilitatea si productivitatea muncii sa fie maxime Echipa de proiect si personalul din cadrul U A.T-ului vor dobândi competentele necesare asigurării sustenabilitatii tehnice după finalizarea proiectului, cel puțin pentru o perioada de 5 ani.

De asemenea, sustenabilitatea tehnica a proiectului va fi asigurata pun activitatile de mentenanta care vizeaza administrarea investiției realizate, asigurarea suportului tehnic intern si extern, ceea ce se va face de specialiștii tehnici ai prestatorilor/furnizorilor/executantului implicați in realizarea investiției pe o perioada specificata in contractul de achiziție. In conformitate cu prevederile legislative, executantul lucrărilor de construcție va oferi sprijin solicitantului pe intreaga perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție), rernediiind orice problema ce poate aparea legata de investiția realizata.

In ceea ce privește costurile pentru asigurarea mentenantei, ele au fost incluse in previziunile financiare si s-a demonstrai fiabilitatea si eficienta financiara a investiției. Costurile cu serviciile de mentenanta vor fi incluse in bugetele anuale ale UAT Bacau Mententanta investiției, din punct de vedere a infrastructuni rutiere, se va face cu respectarea Reglementarii tehnice- Normativ pentru intretinerea si repararea străzilor, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991).

In scopul menținerii rețelei velo si pietonale in buna stare de exploatare si de siguranța a circulației se va urmări permanente modul de comportarea a cailor circulabile pentru depistarea zonelor unde trebuie sa se intervină operativ cu lucrări de remediere sau cu reparații mai ample care trebuie planificate

Se va acorda atentie in mod deosebit necesitatatii investigării stării tehnice a infrastructurii in perioada de trecere spre sezonul rece -lunile septembrie si octombrie precum si in perioada de trecere de la sezonul rece la sezonul cu temperaturi ridicate - lunile martie si aprilie. In cazul constatării unor situații care pot determina degradări ale structurii in perioada următoare investigațiilor, se vor lua de urgenta masuri deprevenire a degradărilor, prin lucrări de intretinere sau reparații.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentm același sector de infrastructura Aceasta perioada se incadreaza ininteriorul ciclului de reparații curente si respectiv de reparații capitale. Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere sunt intensitatea traficului si structura acestuia, tipul de lucrări asupra caruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulației si factorilor naturali, etc.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere si reparații se va face cu respectarea prevederilor Anexei 1 si 2 la normativul pentru intretinerea si repararea străzilor, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991)*).

Proiectul prevede implementarea unor masuri privind reglementarea parcărilor din municipiu si din zona de studiu al proiectului, in conformitate cu Documentul Politica de Parcare, aprobat prin HCL nr. 518/21.12.2018, avand in vedere situația actuala a locurilor de parcare din municipiu, respectiv:

- In prezent municipiul Bacau deține un total de aproximativ 26.000 locuri de parcare distribuite echilibrat pe intregul teritoriu al orașului (inclusiv parcările de mare capacitate aferente centrelor comerciale sau a unor angajatori). Cea mai mare parte a ofertei de parcari se afla in proprietatea administrației publice locale Astfel din totalul de 23.000 parcari accesibile publicului, 79% sunt reprezentate de parcari publice care se regăsesc fie in lungul străzii sau in afara străzii. Cea mai mare concentrare de parcari publice se regăsește in zona centrala. Si zonele rezidențiale oferă un număr foarte ridicat de locuri de parcare (peste 500/cartier) insa foarte rar aceste sunt amenajate. Din acest motiv este foarte dificil pentru utilizatori sa Inteleaga diferența intre parcare regulamentara sl parcare neregulamentara. Tarifarea parcării a fost introdusa ca măsură de gestiun a parcării in Municipiul Bacau începând cu anul 2006. In ceea ce privește tarifarea doar 957 de locuri din 18 parcari publice sunt tarifate cu 1.5 lei/ora. Tariful de 1.5 lei/ora variaza la parcările cu bariera de la Piața Centrala sl Piața Sud unde după 2 ore de parcare tariful creste la 10 lei.

In ceea ce privește raportul cerere - oferta cel mai mare deficit apare in zonele rezidențiale.

Prin politica de parcare adoptata la nivelul municipiului se urmărește:

 • 1. Sistem de parcari rezidențiala eficientizat si reconfigurat care asigura 1000 locuri de parcare suplimentare concomitent cu eliberarea de 2ha de teren pentru spatii verzi pana in 2023 - prin marcarea adecvata a parcărilor si cu o amprenta la sol mai redusa, inserția de parcari multietajate

 • 2. Reducerea cererii de parcare in zona centrala cu 20% - prin tarifarea parcării la strada in intreaga zona si amenajarea de parcari multietajate in puncte cheie prin parteneriate public - privat.

 • 3. Gestiunea eficienta a parcaril garanta prin transparenta sl reinvestirea veniturilor in mobilitate urbana ■ afișarea transparenta a modului in care sunt utilizate veniturile din tarifarea parcărilor si crearea unui fond de mobilitate si spațiu public

 • 4. 30% din parcările din afara străzii sunt vezi - prin includerea vegetației in noile parcari

 • 5. Sistem IT eficient si accesibil tutuor categoriilor de utilizatori care sa asigure accesul la informație privind parcarea si plata acestui serviciu - accesul facil al cetățeanului la informații despre parcare (localizare, tarifare, amenzi etc)

 • 6. Servicii de parcare diversificate care sa răspundă unei varietati cat mai largi de utilizatori - adaptarea masurilor si regulilor de parcare ia nevoile diferitelor categorii de utilizatori

 • 7. Reducerea cererii de parcare in zonele periferice cu concentrări de locuri de munca - schimbarea comportamentului angjatului prin incurajarea utilizării mijloacelor de transport alternative

In vederea menținerii rezultatelor proiectului pe toata perioada de durabilitate a proiectului, la nivelul municipiului se vor implementa companii de informare si promovare a utilizării transportului public local si a modurilor nemotorizate, dezvoltate in cadrul acestui proiect. Astfel, una din activitatile orizontale ale proiectului consta in derularea la nivelul municipiului a unor campanii media care vor avea ca obiect promovarea activităților proiectului, creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la avantajele si beneficiile utilizării serviciului de transport public, precum si a modurilor nernotorizate de transport. Masurile care vor fi avute in vedere sunt: afișe, bennere, broșuri, pliante; spoturi audio/video, harți cu trasee de transport public/moduri nernotorizate de transport.

Furnizează Informații cu privire la toate acordurile Instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului șl exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate șl eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fl gestionată infrastructura după încheierea prolectuluifși anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabllltatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect

Prezentul proiect, prin activitatile sale, conduce la imbunatatirea mobilității prin creșterea gradului de utilizare a modurilor nemotorizate, la reducerea emisiilor de CO2 si implicit la creșterea accesibilității si a calitatii vieții cetățenilor.

Modernizarea trotuarelor va asiguia deplasarea pietonilor in condiții optime, in siguranța, tara obstacole. Amenajarea de alei pietonale va conduce la creșterea cotei modale pentru deplasările nemotorizare Prin construirea de piste de biciclete se asigura punerea la dispoziția populației a unui mijloc alternativ de transport, nepoluant, care va conduce la reducerea emisiilor de CO2 din zona de studiu a proiectului Amplasarea de elemente de mobilier urban precum banei, cosun de gunoi vor asigura confortul cetățenilor in utilizarea modurilor nemotorizate de transport.

Amplasarea de rasteluri si de parcaje pentru biciclete alaturi de camere video de supraveghere va contribui la susținerea investiției privind dezvoltarea mobilității nepoluante.

Plantarea de arbori si arbuști in lungul pistelor de biciclete va creste confortul deplasanlor in anotimpurile calde.

Toate masurile propuse prin proiect vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu 6,4%, ele reprezentând expresia dezvoltani unui sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietonos cu mediul, dar in același timp statornic si tradițional.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul a făcut obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport, reiesirid ca răspunde disfunctionalilatilor indentificate in PMUD precum trasee pietonale si velo deficitare, emisii poluante foarte ridicate, lipsa unor fadltiati pentru biciclisli si pentru pietoni Proiectul prevede masuri integrate pentru modernizarea facilităților destinate pietonilor si bidclistilor, avand in vedere planul de acțiune din PMUD. Implementarea lui va produce următoarele efecte:cresterea nr. de biciclist! cu 6,8%, creșterea numărului de pietoni cu 7,5%, reducerea traficului de autoturisme cu 10,8%, reducerea cantitatii de emisii de CO2 cu 6 4%

Răspunde următoarelor documente strategice: Strategia Europa 2020, obiectivul major Schimbările climatice si utilizarea durabila a energiei, prin acțiunile sale proiectul contribuind la atingerea indicatorului privind reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera; SNDR 2014-2020, Prioritatea de dezvoltare 1: Dezvoltare urbana durabila integrata, DI2 Imbunatatirea calitatii mediului in zonele urbane prin masuri care vor conduce la reducerea utilizării autoturismelor personale, poluante si creșterea deplasărilor nemotorizate, nepoluante, respectiv deplasările velo si pietonale, precum si prin creșterea suprafețelor de spațiu verde; Strategiei Nat. a RO privind schimbările climatice 2013-2020, obiectivelor privind reducerea transportului rutier, încurajarea si promovarea transportului nemotorizat, prin asigurarea unei infrastructuri velo si pietonale moderne, sigure, confortabile pentru creșterea cotei modale a deplasărilor nemotorizate in detrimentul celei rutiere; PDR NE, P2, OS2.1, Măsură 2.1.4. prin investiții in dezvoltarea sistemelor nemotorizate de transport (velo si pietonal)

Strategii relevante:

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU

 • - Strategia Națională a României pnvind Schimbările Climatice 2013 - 2020

 • - Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est

 • - Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă

 • - Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Managementul riscului este un proces care începe o data cu proiectul. Logul de riscuri este unul dintre logurile care se creeaza cel mai devreme în viata proiectului, iar riscurile sunt identificate, analizate si monitorizate pe toata durata lui. Aferent riscurilor identificate au fost dezvoltate strategii de diminuare a riscurilor. De asemenea, alocarea unor persoane responsabile cu monitorizarea acestor riscuri reprezintă un element esențial în procesul de management al riscului. In acest sens atat echipa interna cat si cea externa va participa la monitorizarea si implementarea de masuri pertinente in vederea atenuării riscurilor aparute pe perioada de implementare a proiectului. Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificata o serie de posibile riscuri

Detaliere riscuri

Nr.

Risc identificat


Măsuri de atenuare ale riscului


cit.

 • 1. R: Lipsa unei evidențe unitare, standardizate și centralizate a procedurilor de lucru poate duce la omisiuni sau blocaje în implementarea contractului

Lealitate scăzută a serviciului de management pentru implementarea proiectului

E: Nu există un mecanism de gestiune unitară a documentelor și informațiilor privind procesele de lucru. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului.

Probabilitate : Medie

Impact: Mediu

Prestatorul de servicii de management de proiect va formula recomandări autorității contractante cu privire la eficientizarea procedurilor de lucru pentru asigurarea calității activității profesionale. Astfel, îmbunătățirea procedurilor de lucru va duce la implementarea cu succes a proiectului

 • 2. R: Modificări legislative relevante pentru implementarea fondurilor UE.

I întârzieri în implementarea proiectului E: Modificările EExperții implicați în proiect vor fi informați la zi privind evoluția legislației relevante. Orice modificare legislativă nu va avea impact retroactiv asupra activităților deja desfășurate din

Nr. crt.


Risc Identificat


Măsuri de atenuare ale riscului


legislative care afectează Beneficiarul pruiectului pot avea efecte negative și asupra activităților proiectului prezent. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului Probabilitate' Redusa

Impact :Mediu proiect Astfel, informarea corectă și în timp util, privind modificările legislative, și actualizarea în consecință a procedurilor de lucru vor putea preveni prezentul risc

 • 3. R: Modificările organizatorice frecvente produse la nivelul structurilor beneficiare (solicitant)

I: întârzieri semnificative în implementarea proiectului cauzate de reorganizarea structurilor de conducere/ operaționale proprii

E: Având în vedere situația economică și politică a României sunt posibile reorganizări frecvente ale resurselor interne Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului. Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu

Indiferent de schimbările organizatorice atat beneficiarul, partenerii proiectului cat si grupurile țintâ vizate conștientizează importanța acestui proiect si vor continua eforturile de implementare cu succes a activităților proiectului, in lumina angajamentelor asumate prin prezentul proiect.

Un plan de comunicare bine pus la punct, fise clare de responsabilități sl atribuții, ar trebui sa prevină acest risc.


R: contestații asupra rezultatelor procedurilor de achiziții I: întârzieri în implementarea proiectului E: Există o serie întreagă de exemple de proceduri de achiziții contestate în mod subiectiv în instanță, contestări care au generat întârzieri chiar de peste un an.

Acest risc afectează și influențează in mod evident execuția contractului șl implicit implementarea proiectului Probabilitate: Medie

Impact: Mediu

Beneficiarul va colabora cu toți partenerii implicați în proiect pentru a încerca să recupereze termenele și va mobiliza u număr suplimentar de experți care vor susține, în caz de suprasolicitare a echipei, orice acțiune în vederea evitării situațiilor care ar putea afecta implementarea proiectului.

 • 5. R: întârzierea proiectului datorită unor dificultăți ale fluxurilor de numerar generate de posibile întârzieri la plată de către autoritatea contractantă.

I: impact negativ asupra proiectului care poate determina intazieri în implementarea activităților acestuia. E: Datorită complexității

proiectului, pot exista diferențe de viziune radicale privind conținutul livrabilelor intermediare, cât și în ceea ce privește impactul soluțiilor propuse. Armonizarea viziunii poate genera o perioadă semnificativă până la aprobarea livrabilelor intermediare. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Medie

Impact: Ridicat

Managerul de proiect va urmări permanent armonizarea conținutului documentelor în lucru și a soluțiilor propuse. Un bun management financiar al proiectului și o gestiune eficientă a resurselor financiare proprii. Focus pe soluții temporare de finanțare a proiectului


 • 6. R: Lipsa fondurilor necesare la nivelul AM POR pentru efectuarea plăților cererilor de rambursare I: impact negativ asupra proiectului care poate determina intazieri în implementarea activităților acestuia. E: lipsa fondurilor la nivel național poate cauza întârzieri semnificative pentru rambursarea cheltuielilor realizate în cadrul proiectului. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului Probabilitate: Medie

Impact: Ridicat

Se Impune un management financiar de un nivel calitativ ridicat al implementării proiectului.

Identificarea și tatonarea din timp a unor soluții alternative de finanțare temporare/pe termen scurt a proiectului. Se impune de asemenea și o analiză a riscului privind finanțarea, corelat cu o estimare reală a termenelor privind rezolvarea eventualelor blocaje la nivel instituțional și macroeconomic.

 • 7. R: întârzieri semnificative în realizarea deconturilor de către AM în cadrul cererilor de rambursare.

I: implementarea proiectului poate fi afectată în mod semnificativ de resurselorfinanciare necesare pentru decontarea la timp a cerilor de rambursare înaintate de beneficiar către AM.

E: Acest fapt poate provoca dificultăți semnificative în efectuarea plăților către terți furnizori/ prestatori în cadrul proiectului și chiar un blocaj financiar semnificativ. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului

Probabilitate Medie

Impact' Ridicat

Același management financiar preventiv privind identificarea, tatonarea și rezervarea din timp a unor soluții de finanțare pe tennen scurt a activităților proiectului. La apariția prezentului risc, se impune o analiză pertinentă a situației reale privind blocajele macroeconomice, chiar și oportunitatea continuării. în cazul manifestării concrete a riscului se poate demara și politica financiară de reducere a pierderilor (art loss).

Nr. cri.


Risc identificat


Măsuri de atenuare ale riscului


 • 8. R Neîncadrarea în prevederile financiare ale activităților propuse având în vedere prevederile cererii de finanțare. I' apariția de cheltuieli neeligibile care trebuie suportate de beneficiar din fonduri proprii.

E: Evenimentele neprevăzute pot cauza realizarea de cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului. Aceste cheltuieli trebuie suportate în întregime de beneficiar, fapt care poate cauza încărcarea bugetară a partenerilor implicați în implementarea financiară a proiectului. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului Probabilitate: Medie

Impact: Mediu

Monitorizarea constantă a cheltuielilor, prin raportarea acestora la output-urile realizate /rezultatele atinse, pe două niveluri: buget pentru consultanță și cheltuieli incidentale Monitorizarea corespunzătoare a proiectului. Corelarea planificări activităților cu planificarea resurselor umane și financiare necesare pentru proiect

 • 9. R. Neperfonnanța furnizorilor de produse /prestatorilor de servicii/executantului de lucrări care pot duce la întârzieri în implementarea activităților proiectului.

I: impact negativ asupra proiectului care poate duce la rezilierea contractelor de servidi/fumizare/lucrări și reluarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectului.

E: Beneficiarul va achiziționa produse în cadrul proiectului și se poate confrunta cu neîndeplinirea de către furnizor a parametrilor produselor menționate Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu

în caietele de sarcini vor fi prevăzute criterii tehnice de evaluare a ofertei bazate pe capacitatea dovedită prin experiență relevantă și resurse. Va fi propusă o politică de acordare a avizului negativ de execuție pentru furnizorii sau prestatorii care în mod sistematic nu performează.

Vor fi prevăzute clauze contractuale care să permită autorității care a extemalizat serviciul să rezilieze contractul imediat ce furnizorul își dovedește incapacitatea de a furniza serviciul.

 • 10. R: Neîncadrarea in termenele de realizare ale activitatilor propuse, avand in vedere prevederile cererii de finanțare. I: aplicarea de corecții financiare pentru nerespectarea graficului de realizare a activitatilor sau prelungirea perioadei de implementare a proiectului.

E: Evenimentele neprevăzute pot cauza modificarea repetitiva a graficului de realizare a activitatilor, așa cum a fost aces aprobat in cadrul cererii de finanțare. Respectarea termenelor de derulare pentru fiecare activitate a proiectului și pentru fiecare livrabil ar asigura calitatea rezultatelor și atingerea obiectivelor. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu

întârzierile nejustificate vor fi evitate, fiind asigurată o monitorizare continuă a duratelor de implementare și alocărilor financiare pentru fiecare activitate și etapă. Monitorizarea constantă a cheltuielilor, prin raportarea acestora la output-urile realizate / rezultatele atinse, pe două niveluri buget pentru consultanță și cheltuieli incidentale

Monitorizarea corespunzătoare a proiectului. Corelarea planificări activităților cu planificarea resurselor umane și financiare necesare pentru proiect.

Principii orizontala

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului egalitarii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management și de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a bărbaților, Egalitate de sanse din punct de vedere al vârstei - prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al vârstei pentru membrii echipei de management/de implementare. Egalitatea de sanse va fi obtinuta prin creșterea accesibilității intre zonele componente ale mun., dând astfel sanse si opțiuni de mobilitate egale pentru locuitorii orașului chiar daca locuiesc in zonele periferice sau in zona centrala Se asigura astfel un acces modern si facil pentru locuitorii municipiului către zona centrala,către zonele cu locuințe colective cu densitate ridicata, către instituții de interes public (unitati de invatarnant, unitati medicale, unitatl cultural-educationale), către locurile de munca, recreere si cu caracter comercial, contribuind la eliminarea segregării teritoriale si Ia creșterea calitatii vieții in mediul urban Prin proiect se dorește dezvoltarea unui spațiu urban si a unei infrastructuri adaptate tuturor nevoilor de mobilitate, destinat tuturor categoriilor de varsta sau sociale din municipiu. Infrastructura pietonala va fi astfel conceputa si proiectata pentru a veni in sprijinul persoanelor cu mobilitate redusa (vârstnici, persoane cu handicap). Sistemele implementate in aceasta zona (mobilier urban, rasteluri de biciclete, parcari pentru biciclete) vor fi dotate cu funcționalități multiple, pentru a ușura deplasările si accesul la informație al cetățenilor si turiștilor.

Nsdiscrirnlnara

La elaborarea proiectului s-a ținui cont de principiul nediscriminăni in conformitate cu Directivele Europene șl OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare în implementarea proiectului vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: iasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice In ceea ce privește nediscriminarea si egalitatea de gen, implementarea acestui proiect va contribui ia dezvoltaiea unor sisteme de deplasare accesibile din punct de vedere fizic, financiar si social.

Accesibilitate peraoane cu dlzabilitățl

In cadrul tuturor investițiilor in infrastructura se va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie înlăturate Astfel, realizarea tututor lucrărilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006 privind proiecția si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, precum si prevederile Normativului privind adaptarea caldirilor civile si spațiului urban ia nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Astfel, traseele pietonale se vor proiecta astfel incat sa nu existe obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilitati.

Proiectul prevede masuri de adaptare a infrastructurii, inclusiv a elementelor de mobilier urban, a rastelurilor de biciclete sau parcărilor pentru biciclete pentru accesul si operarea de către persoanele cu dizabilitati, inclusiv masuri de conformare cu obligațiile legale in acest domeniu. La nivelul managementului proiectului procesul de recrutare a personalului implicat în elaborarea, managementul si implementarea proiectului se va realiza astfel încât să se asigure posibilitatea depunerii de candidaturi de către persoane cu dizabilități.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Protecția blodiversitățli

Utilizarea eficientă a resurselor

Deplasările nepoluante vor fi încurajate prin amenjarea de piste de biciclete, amenajarea de alei pietonale, modernizarea trotuarelor, extinderea spațiului pietonal si prin creșterea atractivitatii acestui spațiu generata de amplasarea de mobilier urban inteligent In zona de intervenție, precum si de facilitați pentru biciclisti precum rasteluri de biciclete sau parcați pentru biciclete.

Un alt element care va contribui la dezvoltarea durabila a zonei de impact este reconfigurarea aliniamentelor de spațiu verde, integrarea unei rețele de alimentare cu apa pentru irigarea acestor spatii, astfel incat sa fie menținut la un nivel calitativ ridicat spațiul verde nou construit.

Atenuarea șl adaptarea la schimbările climatice

Dezvoltarea durabila va fi atinsa prin reducerea traficului auto in zona urbana, cu rezultate directe in reducerea emisiilor CO2 si de noxe si transferul mobilității către moduri nepoluante alternative. Astfel, proiectul prevede dezvoltarea transportului velo si pietonal, precum si masuri conexe de amenajare a spatiilor verzi si aliniamentelor de arbori cu capacitate ridicata de retentle a emisiilor CO2, masuri ce vor duce la reducerea emisiilor GES si CO2 la nivelul zonei de studiu a proiectului tara creșterea acestora in alta zone ale municipiului.

Reziliența la dezastre

încălzirea globala implica, in prezent, doua probleme majore pentru omenire: pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea stabilizării nivelului concentrației acestor gaze in atmosfera care sa impiedice influenta antropica asupra sistemului climatic si a da posibilitatea ecosistemelor naturale sa se adapteze in mod natural, iar pe de alta parte necesitatea adaptarii la efectele schimbărilor climatice, avand in vedere ca aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile datorita inerției sistemului climatic indiferent de rezultatul acțiunilor de reducere a emisiilor

La elaborarea soluțiilor privind prezentul proiect au fost luati in calcul următorii factori de risc.

• factori naturali ce pot afecta investiția schimbări climatice majore la nivel global sau european mișcări seismice severe care sa producă fisuri in structura amenajata

Soluții: verificarea realizării calitatii lucrărilor de execuție conform normativelor in vigoare intretinerea, verificarea si urmărirea periodica a lucrărilor executate.

Metodologie

Metodologia de implementare a activităților are in vedere acțiuni de planificare, execuție, monitorizare activitati, buget, instrumente de monitorizare si control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfășurare a activitatii, gestionare tehnico- financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate. Astfel, metodologia de implementare ia in considerare mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificațiilor si in intervalul de timp alocat; comunicarea permanenta cu factorii de decizie regionali si locali si a evoluției in timpul implementării proiectului;fumizarea permanenta de informații pentru implementarea proiectului; monitorizarea permanenta a indicatorilor si rezultatelor directe si indirecte si raportarea interna sl externa, identificarea deviațiilor, a cauzelor si a acțiunilor corective necesare. Data fiind complexitatea investiției, conducerea Primăriei intenționează sa contracteze managementul proiectului, ulterior semnării contractului de finanțare. La nivelul beneficiarului se va forma UIP care va monitoriza implementarea proiectului si va verifica constant echipa consultantului caruia ii va fi atribuit contractul de Management de proiect.

Din partea Consultantului, in conformitate cu necesitățile proiectului, echipa de proiect va fi formata din cel puțin: ‘Manager de proiect' Gestionează permanent activitățile din cadrul proiectului, verifica, monitorizează, coordonează si documentează activitatea,

" Expert financiar: întocmește rapoartele financiare intermediare si finale, documentația financiara necesara solicitării cererilor de rambursare stabilite in cadrul graficului de rambursare (respectând contractul de finanțare nerambursabila al beneficiarului cu autoritatea finanțatoare), Verifica conformitatea cheltuielilor efectuate in cadiul proiectului, Monitorizează bugetul general al proiectului si propune soluții de rezolvare a situațiilor precum înregistrarea unor economii in cadrul acestuia sau depășirea limitelor bugetare.

'Expert tehnic colaborează cu dirigintele de șantier in verificarea modului de realizare a lucrărilor

 • • Expert achiziții publice • oferă suport de specialitate pe parcursul realizării procedurilor de achiziție

Activitățile de management care vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului sunt'

 • • Asistarea echipei de proiect desemnata din partea (JAT prin participarea ar expertii solicitați la implementarea activitatilor prevăzute in cadru) proiectului;

Planificarea activitatilor si achizițiilor, pe baza unei ierarhii de obligații contractuale si pe baza identificării datelor de livrare si a livrabilelor;

 • • Asistarea echipei de proiect din partea UAT in derularea procedurilor de achiziție, conform graficului de achiziții din proiect

 • - Asistarea echipei de proiect din partea UAT in monitorizarea contractelor de achiziție publica incheiate

 • - Urmărirea progresului conform planului de proiect si raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificării acestuia;

 • - întocmirea documentațiilor pentru rambursarea cheltuielilor efectuate;

 • - Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calitatii;

 • - Corectarea / Optimizarea activitatilor;

 • - Asigurarea controlului schimbărilor aprobate in proiect;

Monitorizarea activitatii Consultantului extern care va furniza servicii de management al proiectului se va face de către Beneficiar, respectiv de caîre membrii desemnați in UIP din cadrul primăriei, prin verificarea conținutului tuturor documentelor transmise de acesta (rapoarte lunare, rapoarte finale, documentație de rambursare) urmarindu se ca acestea sa fie complete si corecte, sa răspundă cerințelor impuse de finanțator. Predarea livrabilelor va trebui făcută in timp ulii, astfel incat sa nu existe intarzieri in depunerea documentației necesare la finanțator. De asemenea, se va monitoriza permanent evoluția si realizările echipei selectate, tinandu-se cont de oferta transmisa. Monitorizarea are ca scop asigurarea faptului ca proiectul se desfasoara conform planificării din calendarul activitatilor si identificarea potențialelor probleme care ar putea aparea pe parcursul implementării, propunând soluții de imbunatatire a implementării. In cazul apariției unor întârzieri in livrare se vor aplica toate corecțiile si penalizările conform cu contractul incheiat intre parii iar in cazul apariției unor probleme de comunicare intre membrii celor doua echipe, acestea vor fi rezolvate pe cale amiabila astfel incat nici una din parii sa nu aiba de suferit si sa nu pună in pericol ducerea la bun sfarsit a proiectului.

Procedura de verificare-supervizare a activitatii echipei de proiect a Consultantului va conține;

 • 1. Activitati de verificare pe parcurs;

 • 2. Activitati de acceptanta-receptie.

Activitățile de verificare pe parcurs se derulează prin ședințe operative sau ori de cate ori este necesar, prin analiza rapoartelor de progres privind nivelul de îndeplinire al fiearei activitati din planul de proiect. Activitățile de acceptanta-receptie se realizează la termenele prevăzute in planul de proiect actualizat. Ele presupun acceptanta cantitatia (prin verificarea cantitatilor livrate) si calitativa (prin verificarea criteriilor de acceptanta).

Acceptanta se consemnează in PV-uri semnate si arhivate de ambele parii, cu obiecții sau fara obiecții. In cazul neindeplinirii criteriilor de acceptanta, părțile vor identifica cantitatea si nivelul neindeplinirii si vor stabili masurile necesare de corecție de curs, inclusiv eventuala escaladare a problemelor ivite si vor include pe o lista speciala de supraveghere problemele pana la rezolvarea acestora. Echipa din partea Beneficiarului împreuna cu echipa din partea

Consultantului vor organiza ședințe de progres in cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activitatilor, obținerii rezultatelor si managementului riscurilor.

Instrumentele utilizate de către Echipa din cadrul primăriei in monitorizarea proiectului vor fi în principal Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investiției și Analiza Riscurilor. Planul de implementare a proiectului se va revizui și actualiza periodic, pornind de la concluziile ședințelor de progres.

UIP împreuna cu echipa din partea Consultantului vor elabora rapoarte intermediare de progres tehnice si financiare si un raport final. Strategia de monitorizare consta in folosirea metodologiei in cascada.

Avantajele acestei strategii sunt: actualizarea cu regularitate a planului de proiect; planificarea etapelor si a modului de implementare inalnte de inceperea activitatilor;metoda sistematica de urmărire a revizuirilor planului de proiect si a urmăririi evoluției propunerii in timp, pana la terminarea lucrărilor; definirea in mod clar a livrabilelor care trebuie predate finanțatorului, momente de referința in desfășurarea proiectului; implicarea totala in analiza si decizia punctelor critice din desfășurarea proiectului;minimizarea riscurilor de proiect, analiza continua a factorilor de risc sl generarea unor variante pentru care se poate opta;controlul eficient al schimbărilor determinate de derularea proiectului si managementul costurilor, facilitarea derulării proiectului fara perturbări in desfasurarea normala a activitatii.

Componența UIP este următoarea:

1 Manager de proiect - coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, colaborează cu prestatori/fumizori/executanti in vederea bunei desfășurări a proiectului, asigura gestionarea relației cu finanțatorul, precum si cu alte terte parii implicate in proiect, urmărește implementarea proiectului cu respectarea condițiilor tehnico-financiare si incadrarea in timp a activitatilor.

1 responsabil financiar - coordonează activitatea de management financiar a proiectului, asigura evidenta contabila distincta a cheltuielilor legate de proiect, monitorizează si aproba toate cheltuielile efectuate in proiect, verificând incadrarea cheltuielilor in bugetul proiectului; coordonează sl monitorizează întocmirea si transmiterea cererilor de rambursare către finanțator; asigura si răspunde de buna desfășurare a activitatilor financiar contabile si intocmirea documentelor specifice pentru efectuarea decontărilor si a rambursărilor cu firmele contractante, cu AM si Ol.

 • 1 responsabil achiziții - Asigura pregătirea, lansarea, derularea si finalizarea procedurilor de achiziție publica in conformitate cu legislația naționala in vigoare la momentul lansării fiecărei proceduri de atribuire

 • 2 reponsabili tehnici - asigura buna desfășurare a tuturor etapelor tehnice ale lucrărilor proiectului si derularea lucrărilor necesare realizării investiției, urmărind respectarea clauzelor contractuale si a Proiectului Tehnic, verifica modul si stadiul de execuție a lucranlor, verifica conformitatea echipamentelor livrate cu documentia de atribuire si oferta tehnica

1 Consilier Juridic -urmărește întocmirea rapoartelor interne la termen, în vederea identificării progreselor înregistrate cât și a identificării problemelor apărute din punct de vedere juridic și aplicarea la timp a corecțiilor necesare, asigură consultanță și îndrumare juridică în vederea elaborarării planurilor multianuale de investiții șl a bugetelor pe programe realizate în cadrul proiectului; participă în procesul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice din cadrul proiectului; asigură consultanță și îndrumare juridică în achizițiile publice din cadrul proiectului

Descrierea investiției

Parcul Cancicov este situate in partea centrala a municipiului Bacau iar in interiorul sau se vor amenaja pe o distanta de 2,001 km piste in dublu sens sip e o distanta de 0,764 km piste in sens unic.

Pistele de biciclist! vor fi amenajate după cum urmeaza:

- pe aleea principala (direcție est-vest): se vor amenaja pistele de biciclete pe amplasamentul aleilor asfaltate, existente de-o parte si de alta a aleii principale, alei care au o lățime de 2m fiecare; se vor amenaja piste in dublu sens Se va asigura astfel evitarea conflictului intre fluxurile de bidclisti si fluxurile pietonale din parc; cele doua piste vor avea un traseu paralel pana la intersecția cu aleea aflata pe direcția nord sud, paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare, unde traseul pistelor se va desparți astfel: pista amplasata pe partea noidica (dreapta) a aleii principale va urma un traseu inainte. paria in zona fântânii, de unde va vira spre nord, asigurând legătură cu intrarea dinspre featrul de Vara, pista amplasata pe partea sudica (stanga) a aleii principale va urma un traseu nord sud, paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare asigurând legătură cu intrarea dinspre IPJ.

pista de legătură intre intrarea T eatru de Vara si pista propusa pe direcția Intrarea Măgură Casin - Biblioteca Județeană Costache Sturza/Muzeul de Stiinte ale Naturii Bacau; cele doua piste se vor intersecta in zona parcării restaurantului.

 • - pista de legătură intre Intrarea Măgură Casin si Intrarea IPJ Bacau

 • - Parcul Cancicov pista de biciclete de a lungul aleii pietonale dintre Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare si Universitatea Vasile Alecsandri.

Pe strada Spiru Haret se va amenaja o pista de biciclete pe suprafața carosabila, care se va reorganiza, atat prin translatarea parcărilor de langa accesul calre Liceul Pedagogic, precum si prin amenajarea suprafeței carosabile cu 5 benzi de circulație intre intersecția cu Calea Marasesti si str A.Tolstoi. Pista de biciclete va fi in dublu sens, va avea o lățime de 2m si va fi despărțită de zona carosabila prin borduri;

 • - Pe aleea de acces spre Sala Sporturilor, pista de biciclist! se va amenaja pe partea carosabila, pe partea dreapta la marginea dinspre trotuar si va fi dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 rn pentru fiecare sens de deplasare

 • - Din dreptul Sălii Sporturilor, pana in dreptul Universității „George Bacovia'’ pista se va amenaja pe aleea pietonala existenta, pe partea stanga a acesteia si va fi dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1 00 m pentru fiecare sens de deplasare; pista va fi delimitată prin borduri mici (10x15cm) si pavele din textura diferita fata de spațiul pietonal ramas.

 • - Ir. dreptul Universitarii „George Bacovia”, pista de bidclisti se va amenaja pe partea carosabila, pe partea dinspre universitate, la marginea dinspre bordura si va fi dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare Deasemenea odata cu amenajarea pistelor de biciclisti in parcul Cancicov se va reameriaja trotuarul ramas liber lingă pista de biciclisti, trotuar ce tine de la Intrarea Strada Măgura Casin pana la intersecția cu aleea paralela cu gardul Spitalului Județean sl a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare

In cadrul acestui proiect, pe langa amenajarea pistelor de biciclisti se vor amenaja următoarele:

 • - Se va moderniza zona scării Cascada, prin refacerea treptelor, a parapetului de protecție si mana curenta, iluminatul public pentru zona pietonala.

 • - Construirea unui pasaj pietonal peste Calea Marasesti, care sa faca legătură dintre Parcul Cancicov (in zona intrării principale) si scara Cascada. Coborârea de pe pasaj in zona Scarii/Str. Theodor Aman se va realiza prinlr-un picior de susținere, care va fi prevăzut cu lifturi interioare si o rampa exterioara in spirala. Podul va fi pe structura metalica, hobanat, cu doua picioare principale de susținere, cu fundație cu micropiloti; picioarele vor fi amplasate pe terenuri aflate in proprietatea CL Bacau - unul in parc si unul in dreptul scării Cascada. Trecerile de pietoni se vor retrasa si amenaja astfel incat sa asigure traversarea in condiții de siguranța a pietonilor si bidclistilor. Pasajul pietonal

Traseul pasarelei pietonale este amplasat pe Traseul Tineretului si Sportului incepe in parcul Cancicov, traversează Calea Marasesti si mai departe traversează zona scărilor care asigura legătură Intre Calea Marasesti si str. Pictor Teodor Aman. Proiectul cuprinde trei zone si anume: rampa de acces din I spre Parcul Cancicov, pasarela hobanata si rampa de acces din / spre str. Pictot Teodor Aman. Rampa de acces - Parcul Cancicov are cca. 57.00m lungime, este susținuta de o partea si de alta de ziduri de sprijin din beton armat, fundate pe un radier continuu.

Rampa de acces - str. Pictor Teodor Aman are lungimea de cca. 220.00m si o forma rectangulara in plan. Elevația rampelor este alcatuita din beton armat in conlucrare cu elemente metalice. Fundarea se face direct prin intermediul unui radier cu o grosime de 2.00m. Pe zona rampei este prevăzută si un lift ce preia pietoni de la partea superiora a rampei sl ii coboarea la nivelul terenului La partea superioara este prevăzută o zona de access care nu interferează cu traficul pietonal de pe rampa.

Pasarela hobanata este alcatuita din trei deschideri si are lungimea totala de 170.32m.

Prima deschidere cu lungimea de 41.25m traversează aleea de acces in parcul Cancicov din Calea Marasesti, a doua deschidere cu lungimea de 85.80m traversează Calea Marasesti iar a treia deschidere cu lungimea de 43.27m traversează scările care fac legătură intre Calea Marasesti si str. Pictor Teodor Aman.

Pistele de biciclete vor fi rezervate acestui tip de deplasare si fac parte dintr-o rețea continua, asigurând accesul la principalele puncte de interes din oraș. Acestea vor fi separate fizic de spațiul carosabil si de spatiile verzi prin elemente de separare fizica (borduri, bolarzi, etc.) si, acolo unde este posibil, se vor realiza trotuare de garda, lățime minima 0.5m, pentru asigurarea siguranței biciclistilor fata de fluxurile rutiere sau fata de parcările de autoturisme.

Pentru zonele pietonale (trotuare), acolo unde exista acces auto s-ati prevăzut bolarzi pentru a limita parcarea autoturismelor pe trotuar.

Descriere tehnică a proiectului

Lungime totala coridor modernizat - 3.638 km din care

Lungime piste de biciclete amenajate, din care.

Lungime pista in dublu sens - 2874 m

Lungime piste sens unic        - 764 m

Suprafața piste de biciclete amenajate - 6512 m2

Suprafața trotuare modernizate 1419 m2

Mobilier urban - banei individuale, din lemn tratat pentru expunere exterioara, cu spatar si cotiere • 59 Buc

Mobilier urban - rastel individual pentru biciclisti - 90 Buc

Mobilier urban - cos de gunoi, structura metalica acoperita cu lemn tratat pentru expunere exterioara • 46 Buc

Mobilier urban - banca tip „smart city” cu șezut din lemn tratat pentru expunere exterioara, sistem iluminat LED, sursa de energie electrica prin panouri fotovoltaice si sistem de stocare interna a energiei, senzori pentru minim zgomot, umiditate, temperatura, CO2 si presiune atmosferica, prize USB pentru incarcare dispozitive mobile utilizatori - 2 Buc

Arbori maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in sol si ancorare. spediTei arfumat/platan/mesteacan - 50 Buc

Arbori maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in sol si ancorare: spedi conifere -16 Buc Pasarela hobanata, alcatuita din trei deschideri; lungimea totala -170.32 m

Ansamblu Scara Cascada modernizat; suprafața totala modernizata - 378,19 m2

Lifturi pentru accesibilizare pasaj suprateran pietonal -1 Buc

Sisteme pentru accesibilizare scări Cascada (sistem complet, urcare-coborare) -1 Sistem

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

In vederea finanțării proiectului de investiție Coridor pentru deplasări nemotorizate F’arcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot • Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tinerelului și sportului) si in conformitate cu cerințele prezentate in cadrul Ghidului Solicitantului pentru POR 4.1., la dosaml cererii de finanțare s-a depus'

 • - Studiu de fezabilitate

 • - Studii de teren

 • - Expertiza tenhnica

 • - Studiu de trafic

Aspecte administrativa, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

Având in vedere ca pentru proiectul „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului) execuția de lucrări nu a fost demarata inainte de depunerea cererii de finanțare a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 900 din 20.11.2010 .De asemenea, din partea Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Bacau (autoritatea competenta pentru proiecția mediului) a fost obtinuta Decizia etapei de incadrare nr. 31 din 26.02.2019

Totodată, avand in vedere ca proiectul nu conține lucrări incepute la data depunerii cererii de finanțare, in conformitate cu ghidul solicitantului, beneficiarul isi asuma obținerea avizelor/acordurilor specifice menționate in cadrul Certificatului de Urbanism pe parcursul etapei de evaluare-selectie si contractare.

Aspecte financiare (decizii de angajament In ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordata, etc. - a se furniza referințe) în cazul in care proiectul a început deja, Indicați starea de evoluție a lucrărilor

Rezumat revizuiri aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

S. “Solicitant" a fost modificata prin completarea informațiilor referitoare la proiectele complementare, atat pentru cele pentru care nu a fost emisa o decizie privind finanțare, cat si pentru cele finanțate prin POR 2007-2013.

S. „Localizare proiect" a fost completata cu nr. cadstral aferent străzii 9 mai.

S. „Rezultate așteptate” - pt. rezultatele așteptate generale s-a făcut mențiunea conform careia acestea corespund doar cererii de finanțare analizate.

S. „Context” - A fost actualizata formula investitionala avand in vedere faptul ca prin proiect se propune si plantarea de aliniamente de arbori și arbuști

S. „Resurse umane implicate" - Au fost completate informații pentru echipa din partea firmei de consultanta la nivel de fise de post

S. „Resurse materiale” a fost modificata in conformitate cu solicitarea de clarificări.

S. Buget - „Câmp de intervenție” a fost modificata in conformitate cu solicitarea de clarificări

S. „Context” a fost modificata prin indicarea proiectelor cu activ, compl. fara de care obiectivele prezentului proiect nu pot fi indeplinite.

S. „Descrierea investiției” a fost completata cu inf. privind pistele de biciclete si trotuarele

S. „Descrierea tehnica a proiectului” a fost corelata cu s. „Rezultate așteptate”

S. „Plan de achiziții’ a fost actualizata cu data estimata de semnare a contractului

S. „Activitati previzlonate" a fost actualizata conform datei estimate de semnare a contractului

Secțiunile aferente bugetului au fost corelate cu devizul general. A fost revizuita valoarea contribuției proprii a solicitantului.

S. „Grafic de rambursare” a fost corelata cu Anexa 4.

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire Indlcetor


Unitate măsuri


Valoare referință


Anul de referință


Valoare ținta


Din care Femei


Din care Bârfeați


Regiuni dezvoltate


Regiuni mal pufln dezvoltate


Pasageri


Pasageri transportați in transportul public urban In România

Emisii GES provenite din transportul rutier

Mu tone echiv

CO2/an

Indicatori prestabiliți de realizare

Denumire Indicator

Unitate măsură

Valoare țintă

Oin care Femei

Din care

Bărbați

Regiuni dezvoltate

Regiuni mal puțin dezvoltate

Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat

operațiuni

1.00

0

1


Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

4182121456

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de dirigentie de șantier - SMIS 128421

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de supervizare a lucrărilor

CPV:

71520000-9 • Servicii de supraveghere a lucrărilor

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

302,051 37       LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

August 2020

Dată publicare rezultat evaluare:

Septembrie 2020

Dată semnare contract:

Septembrie 2020

Daîă transmitere J.O.U.E:

U^^UĂFMUNiCÎpTuLlBĂCĂ’ij

ID dosar achiziției:

4291656279

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului -SMIS 128421

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție il reprezinla serviciile de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

CPV:

71242000-6 - Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor, 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

124,89507       LEI

Tip procedură:

Licitație deschisă

Dată publicare procedură:

Noiembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Ianuarie 2020

Dată semnare contract:

Ianuarie 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

659168695

Titlul achiziției:

Achiziție execuție lucrări - SMIS 128421

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului il reprezintă execuția lucrărilor inclusiv organizarea de șantier si furnizarea de echipamente prevăzute pentru investiție

CPV:

45000000-7 - Lucrări de construcții, 45100000-8 - Lucrări de pregătire a șantierului

Tip contract:

Lucrări

Valoare contract:

27,849,011.97     LEI

Tip procedură;

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Mai 2020

Dată publicare rezultat evaluare:

Septembrie 2020

Dată semnare contract

Septembrie 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider’"uĂT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

2121415507

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de investiție - SMIS 128421

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului II reprezintă serviciile de informare-publicitate pentru proiect ce rezulta din obligațiile beneficiarului, inclusiv promovarea activitatilor proiectului si conștientizarea populației cu privire la avantajele/beneficiile utilizării mijloacelor nemotorizate de transport

CPV:

79342200-5 - Servicii de promovare , 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

114,954.00        LEI

Tip procadură: Achiziție directa

Dată publicară procedură:    Noiembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:    Noiembrie 2019

Dată semnare contract:    Noiembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E.

Ud^UATMUNTcÎPÎUL bacău'


ID dosar achiziției:

2740571087

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de auditare financiara - SMIS 128421

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție II reprezintă serviciile de auditare financiara a cheltuielilor proiectului

CPV:

79210000-9 - Servicii de contabilitate și de audit

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

59,976 00         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Noiembrie 2019

Oală publicare rezultat evaluare:

Noiembrie 2019

Dată semnare contract:

Noiembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lideri UATMUNICIpTuZbACĂU

ID dosar achiziției;

2758530012

Titlul achiziției:

Achzitie servicii de consultanta in managementul proiectului - SMIS 128421

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de management de proiect pentru proiectul de investiții prezent

CPV:

79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

536,214.00       LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Noiembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Ianuarie 2020

Dată semnare contract:

Ianuarie 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

Lideri UĂfMUNICIPiUL_BACĂU

ID dosar achiziției:

2133737976

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de verificare proiect tehnic - SMIS 128421

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție il reprezintă serviciile de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent atestat MLPTL

CPV:

71356000-8 - Servicii tehnice

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

48,053.63         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Noiembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Noiembrie 2019

Dată semnare contract:

Noiembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICÎpFul“bĂCĂU

ID dosar achiziției:

4158562817

Titlul achiziției:

Achiziție servciii de elaborare documentații tehriico ecnoinice si cereri de finanțare pentnj obiectivul de investiții 4 1 - SMIS 128421

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului ii reprezintă serviciile <1e e’aborare a documentației tehnico economice faza SF, a studiilor de teren, a expertizei tehnice

cpv:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize , 71335000-5 - Studii tehnice

Tip contract:

Sei vicii

Valoare contract:

65,829.02         LEI

Tip procedură:

Licitație deschisă

Dată publicare procedură:

17 Iunie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

24 August 2013

Dată semnare contract:

13 Septembrie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:

Resurse umans implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr.

crt. Rol                           Nume persoană

 • 1  Responsabil achiziții publice

 • 2 Responsabil financiar

 • 3 Responsabil tehnic

 • 4 Consilier juridic

 • 5 Manager de proiect               Marin Diana-Mihaela

 • 6 MANAGER PROIECT

 • 7 EXPERT FINANCIAR

 • 8 EXPERT ACHIZIȚII

 • 9 EXPERT TEHNIC

  Codul ocupației

  214946 expert achiziții publice

  121126 manager financiar

  214234 resnsabi' tehnic cu urmărirea curenta a comoortarii construcțiilor

  261103 consilier juridic

  242101 manager proiect

  242101 manager proiect

  121125 manager financiar

  214946 expert achiziții publice

  214234 resPonsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor


1.


Roi; Responsabil achiziții publice

Num» persoană:

Codul ocupați»): 214946 expert achiziții publice


Atribuții:

Verifica documentația de atribuire întocmită pentru achizițiile realizate în cadrul proiectului,

Organizează lanseaza si realizează procedurile de atribuire,

Urmărește derularea procedurilor de achiziție publică,

Verifica contractele de achiziție întocmite înainte de umiarea circuitelor de semnare


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


Studii superioare in domeniul vizat 3 ani

Cursuri de perfecționare Jn domeniul achiziții publice 0 ani


Experiență solicitată


Experiența in domeniul achizițiilor publice - 3 ani


Competențe solicitat»


abilități bune de organizare, rezolvare de probleme și raționament spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală

abilități de management al timpului și al resurselor capacitate de a respecta termene limită

atenție la detalii

abilități de muncă In echipă, cât și individual

rezistență la stres


Limbi străine solicitat»


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell


Curriculum vltae


2.                         Rol:

Responsabil financiar

Nume persoană:


Codul ocupației:

121125 manager financiar

Atribuții:

 • - Monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului și înregistrarea acestora în evidențele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului primite de la managerul de proiect;

 • - asigură respectarea regulilor financiare ale finanțatorului,

 • - furnizează datele relevante pentru realizarea rapoartelor financiare periodice (din cadrul rapoartelor de progres)

 • - răspunde de virarea la termen și în condițiile legii a taxelor și impozitelor, răspunde de recuperarea TVA aferent cheltuielilor proiectului


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată

Responsabil financiar - 3 ani

Cursuri de management financiar - 0 ani

Experiență solicitată

Experiența in domeniul financiar - 3 ani

Competențe solicitat»

spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală

capacități organizatorice și planificare a activităților și operațiunilor atenție deosebită la detalii


abilități de management al timpului și a) resurselor capacitatea de a lua decizii In situații limită abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres asumarea responsabilităților

corectitudine

Limbi străin» solicitat»

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversați»

Pronunția

Bl • Utilizator independent nivel!

B1 - Utilizator independent nivel!

B1 ■ Utilizator independent nivel!

Bl - Utilizator independent nivel!

B! - Utilizator independent nivel!

Curriculum vlîae

3.


Roi:

Nume persoană:

Codul ocupației:


Responsabil tehnic


Atribuții:214234 responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

verifică documentația de specialitate întocmită pentru atribuire execuție lucrări, colaborează cu proiectantul in vederea obținerii autorizației de construire;

evaluează ofertele pentru execuția de lucrări și dirigenție de șantier în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor;

monitorizează lucrările și informează coordonatorul de proiect asupra stadiului execuției acestora;

verifică datele tehnice cuprinse în rapoartele de progres;

verifică progresul și realitatea lucrărilor în teren;

verifică întocmirea cărții tehnice a construcției.


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


Studii superioare tehnice - 3 ani Cursuri de management tehnic - 0 ani


Experiență solicitată


Experiența in domeniul tehnic - 3 ani


Competențe solicitata


spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală capacități organizatorice și planificare a activităților și operațiunilor atenție deosebită la detalii

abilități de management al timpului și al resurselor capacitatea de a lua decizii în situații limită abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres asumarea responsabilităților corectitudine


Limbi străin» solicitate


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B1 - Utilizator indeoendent nivel!

Bl - Utilizator independent nivel!

Bl • Utilizator independent nivel!

Bl - Utilizator independent nivel!

Bl - Utilizator independent nivel!


Curriculum vltaa


Nume persoană:

Codul ocupației:

261103 consilier juridic

Atribuții:

urmărește întocmirea rapoartelor interne la termen, în vederea identificării progreselor înregistrate cât și a identificării problemelor apărute din punct de vedete juridic și aplicarea la timp a corecțiilor necesare;

participă la ședințele periodice ale echipei de proiect;

asigură consultanță și îndrumare juridică în vederea elaborarării planurilor multianuale de investiții și a bugetelor pe programe realizate în cadrul proiectului;

participă în procesul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice din cadrul proiectului;

asigură consultanță și îndrumare juridică în achizițiile publice din cadrul proiectului;

asigură rezolvarea la termenul stabilit al neconformităților semnalate de auditorul intern sau din exterior;

participă la elaborarea rapoartelor către autoritatea contractantă

4.


Roi:

Consilier juridic


Cerința din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare juridice - 3 ani

Experiență solicitată

Experiența in doemeniul juridic - 3 ani

Competențe solicitate

abilități bune de organizare, rezolvare de probleme și raționament spirit analitic și capacitate bună de sinteză a infonnațiilor abilități de comunicare scrisă șl orală

abilități de management al timpului și al resurselor capacitate de a respecta termene limită

atenție la detalii

abilități de munca în echipă, cât și individual

rezistență la stres

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

Curriculum vitae

5.                         Rol:

Manager de proiect

Nume persoană:

Marin Diana-Mihaela

Codul ocupației:

242101 manager proiect

Atribuții:

coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, colaborează cu prestatori/furnizori/executanti in vederea bunei desfășurări a proiectului, asigura gestionarea relației cu finanțatorul, precum sl cu alte terte parti implicate in proiect, urmărește implementarea proiectului cu respectarea condițiilor tehnico-financiare si încadrarea in timp a activităților.

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

Nume/Prenuma

Marin, Diana-Mihaela

Data naștaril

05/04/1984

Cetățenie

România

Educație

Oct 2003 - Iun 2009

Arhitect

Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din lași, Facultatea de Arhitectura ”G.M Cantacuzino’

Str Bulevardul Piolesor Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul lași, cod poștal 700050, județul lași, România

Experiență

Oct 2017- Arhitect Set

Primăria Bacau

Str Calea Mărăeti nr. 6, Municipiul Bacau, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Initiaza, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizeaza si propune spre aprobare strategiile de dezvltare ientoriala urbana, precum si documentațiile de amenajare a teriioiuilui de urbaism (participare la elaborarea PMUD si S1DU, elaborare documentație pentru realizarea PUZ-CP)

Convoacă si asigura dezbaterea lucrărilor Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

întocmește, verifica din punct de vedere tehnic si propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire.

Urmărește punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum si a documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Asigura gestionarea, evidenta si actualizarea documentațiilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratei Publice situațiile cu privire la evidenta si actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si urbanism.

Organizează si coordonează constituirea si dezvoltarea bancilor/bazeior de date urbane. Coordonează si asigura informarea publica si procesul de dezbatere si consultare a publicului in vederea promovării documentațiilor aflate in gestiunea sa Participa la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare si le avizeaza din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal

Avizeaza proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate.


Competențe


Sociale si organizationale


Abilitați excelente in organizare, colaborare cu diferite echipe de specialiști si cu beneficiari. Capacitate de a lucra productiv, eficient si repede.

Abilitați in a organiza proiecte, respectarea termenelor de predare.

Expenenta in managementul de proiect si de echipa

Limbi străine cunoscute

S.


Rol:   MANAGER PROIECT


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C2 - Utilizator experimentat nive!2

C2 - Utilizator experimentat nivel2

C2 - Utilizator experimentai nivel2

C2 - Utilizator experimentat nivel2

C2 - Utilizator experimentat nivel2

Nume persoană:

Codul ocupației: 242101 manager proiect

Atribuții:    •         Oferă suport managerului de proiect din partea UIP in indeplinirea sarcinilor care li revin,

conform contractului de finanțare și anexelor ta acesta (inclusiv cererea de finanțare);

 • •          asigură respectarea prevederilor contractului de finanțare;


asigură monitorizarea îndeplinirii obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor proiectului; asigură monitorizarea respectării calendarului activităților, graficului cererilor de rambursare/plată și a bugetului proiectului;

 • •         coordonează echipa de proiect;

 • •        urmărește respectarea corelării termenelor prevăzute în contractul de finanțare cu termenele prevăzute in contractele încheiate cu contractorii și cu termenele prevăzute în legislația aplicabilă;

•         asigură întocmirea, verificarea și transmiterea în termen a modificărilor la contractul de

finanțare (notificări și acte adiționale, după caz, precum și documentele justificative atașate acestora);

■          participă la întâlniri ale echipei de proiect, după caz;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată


Experiență solicitată


Studii superioare de lunga durata - 3 ani

Participarea pe o poziție similara in minim 1 proiect implementat prin fonduri europene ■ 0 arii

Competențe solicitate

Cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare MS OFFICE, Opeiare sistem informatic MYSMIS

capacitate de organizare, rapacitate de comunicare, dinamism, spirit de echipa, inițiativa perseverenta, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de mediere a conflictelor

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 • Utilizator experimentat nivel 1

C1 • Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 • Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

Curriculum vitae

7.                         Rol:

Nume persoană:

EXPERT FINANCIAR

Codul ocupației:

121125 manager financiar

Atribuții:

 • •         Oferă supoit responsabilului financiar din partea contractantului in indeplinirea tututor sarcinilor care îi revin, conform contractului de finanțare și anexelor la acesta (inclusiv cererea de finanțare);

 • •         întocmește rapoartele financiare intermediare si finale, documentația financiara necesara solicitării cererilor de rambursare stabilite In cadrul graficului de rambursare (respectând contractul de finanțare nerambursabila al beneficiarului cu autoritatea finanțatoare)

 • •         Verifica conformitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului,

 • •          Monitorizează bugetul general al proiectului sl propune soluții de rezolvare a situațiilor precum inregistrarea unor economii in cadrul acestuia sau depășirea limitelor bugetare

 • •         participă la întâlniri ale echipei de proiect, după caz;

Cerințe din fișa postului

Educația solicitată

Studii superioare de lunga durata - 3 ani

Experiență solicitată

Participarea pe o poziție similara in minim 1 proiect implementat prin fonduri europene - 0 ani

Competențe solicitate

Cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare MS OFFICE, Operare sistem informatic MYSMIS

capacitate de organizare, capacitate de comunicare, dinamism, spirit de echipa, inițiativa, perseverenta, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de mediere a conflictelor.

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

Curriculum vitaa

8.


Rol:   EXPERT ACHIZIȚII

Nume persoană;

Codul ocupației: 214946 expert achiziții publice

Atribuții:    •          Oferă suport responsabilului achiziții in indeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin, conform

contractului de finanțare și anexelor la acesta (inclusiv cererea de finanțare);

 • •          întocmește toate documentelor premergătoare efectuării achizițiilor (care diferă, în funcție de modul în care se efectuează achiziția), cu excepția celor contractate;

 • •          asigură realizarea achizițiilor în conformitate cu legislația aplicabilă;

 • •          întocmește dosarul achiziției publice pentru fiecare achiziție publică;

 • •          participă la întâlniri ale echipei de proiect, după caz;

 • •         participă la întâlniri ale membrilor echipei de proiect cu reprezentanții OI/AM POR, contractori, alte compartimente din cadrul Consiliului Județean Neamț cu care echipa de proiect colaborează pentru buna implementare a proiectului, ISC, alte entități implicate în implementarea proiectului, după caz;

9,


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată

Studii supenoate de lunga durata 3 ani

Experiență solicitată

Participarea pe o poziție similara in tninim 1 proiect implementat prin fonduri europene ■ 0 ani

Competențe solicitate

Cunoștințe de cperare/programare pe calculator: operare MS OFFICE. Operare sistem informatic MYSMIS

capacitate de organizare, capacitate de comunicare, dinamism, spirit de echipa, inițiativa, perseverenta, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de mediere a conflictelor.


Limbi străina solicitate


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 ■ Utilizator experimentat nivell


Curriculum vitae


Rol:   EXPERT TEHNIC

Nume persoană:

Codul ocupației: 214234 responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor


Atribuții:    •         Oferă suport reponsabililor tehnici din partea contractantului in indeplinirea tuturor

sarcinilor care îl revin conform contractului de finanțare și anexelor la acesta (inclusiv cererea de finanțare),

Oferă suport reponsabililor tehnici din partea contractantului in monitorizarea contractelor de servicii de asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, de servicii de dirigenție de șantier și de lucrări și urmărește respectarea termenelor și a sarcinilor prevăzute în acesta;

•         participă la întâlniri ale echipei de proiect, după caz;


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


Studii superioare de lunga durata - 3 ani


Experiență solicitată

Participarea pe o poziție similara in minim 1 proiect implementat prin fonduri europene - 0 ani

Competențe solicitate

Cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare MS OFFICE, Operare sistem informatic MYSMIS

capacitate de organizare, capacitate de comunicare dinamism, spirit de echipa, inițiativa, perseverenta, capacitate de analiza si sinteza capacitate de mediere a conflictelor.


Limbi străine solicitate


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell


Curriculum vitae


Resurse materiale implicate

Amplasament 1 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

Municipiul BACĂU


Adresa:Strada Calea Mărășești nr. 6, Localitatea. Municipiul Bacău, Cod poștal: 600017, Județul: Bacău. Țara: România


Resursă

Spațiu pentru implementare


Cantitate

2 biroun


Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Resursă


PC-uri

Imprimanta multifuncționala


Cantitate

5 buc


1 buc


Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂU

UAÎ MUNICIPIUL BACAU


Amplasament 2 Pus la dispoziție de-. UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

Str. Spiru Haret (parțial)

AdrssaiStrada Str. Spiru Haret nr. , Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: Județul. Bacău, țara: România


Resursă                            Cantitate                        Partener

Str. Spiru Haret (parțial) • nr. cadastral 85151, in suprafața de        - •                    UAT MUNICIPIUL BACĂU

2177 mp

Act normativ 1347/27.12.2001 emis de Guvernul României

Act administrativ 22 din 31.01.2018 emis de CL Bacau

Act administrativ 203 din 08.01.2019 emis de Primăria

Municipiului Bacau

Amplasament 3 Pus ia dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

Calea Marasesti

Adrasa:Strada Calea Marasesti nr.. Localitatea. Municipiul Bacău, Cod poștal: -, Județul Bacău, Țara: RomâniaResursă

Caiea Marasesti - nr. cadastral 85257, suprafața de 57300 mp

Act administrativ nr. 29 din 31.01.2019 emis de CL BACAU Act normativ nr. 1347 din 27.12.2001 emis de Guvernul României

Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de CL BACAU


Cantitate


Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasament 4 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)


Intersecție Str. Spiru Haret -AI.Tolstoi


Adresa:Strada Intersecție Str. Spiru Haret - Al. Iolstoi nr., Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal’ Județul: Bacău, Țara: România


Resursă                            Cantitate

Intersecție Str. Spiru Haret-AI.Tolstoi -nr. cadastral 85198,           - -

suprafața de 1846 mp

Act normativ nr. 1347 din 27.12.2001 emis de Guvernul României

Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de CL BACAU

Act administrativ nr. 29 din 31.01.2019 emis de CL BACAU


Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂUAmplasament 5 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

Alee acces parc Cancicov - str. Spiru Haret

Adresa:Strada Alee acces parc Cancicov - str Spiru Haret nr. . Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: Județul: Bacău, Țara: România

Resursă                            Cantitate                        Partener

Alee acces parc Cancicov - str. Spiru Haret - nr. cadastral           - -                   UAT MUNICIPIUL BACĂU

85185, suprafața de 2758 mp


Act administrativ nr. 29 din 31.01.2019 emis de CL BACAU


Amplasament 6

Scări Cascada


Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)


Adresa:Strada 9 MAI - PICTOR TH. AMAN nr., Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal’ -, Județul Bacău, Țara: România


Resursă

Scări Cascada - str. Spiru Haret - nr cadastral 85210, suprafața de 904 mp

Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de CL BACAU

Act administrativ nr. 29 din 31,01.2019 emis de CL BACAU


Cantitate


Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂU
Amplasament 7 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

Str Th Aman (parțial)

Adr®sa:Stracla Str. Th.Aman (parțial) nr. , Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: Județul Bacău, Țara: România


Resursă                            Cantitate

Str. Th.Aman (parțial) nr, cadastral 85232, suprafața 1087           - -

mp

Act administrativ nr. hotarare 22 din 31.01.2018 emis de CI

Bacau

Act normativ nr. 1347 din 27 12.2001 emis Guvernului

României

Act administrativ nr. adresa nr 203 din 08.01.2019 emis de

Primăria Municipiului Bacau

Amplasament 8 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)


Alee de acces dinspre str. Th.Aman către sala sporturilor


Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Adrssa:Strada Alee de acces dinspre str. Th.Aman către sala sporturilor nr., Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: Județul: Bacău, Țara: România


Resursă                            Cantitate

Alee de acces dinspre str. Th.Aman către sala sporturilor-nr         - -

cadastral 85180, in suprafața 4717 mp


Act administrativ nr. 29 din 31 01.2019 emis de CL Bacau

Amplasament 9 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)


Sala Sporturilor


Partener

UAT MUNICIPIUL. BACĂU


Adresa:Strada Stadionului nr., Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal. -, Județul: Bacău, Țara: România


Resursă                            Cantitate                        Partener

Sala Sporturilor- nr. cadastral 68489. suprafața 9540 mp           - -                   UAT MUNICIPIUL BACĂU

Act administrativ nr. 29 din 31.01.2019 emis de CL BACAU

Amplasament 10 Pus ia dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

Acces către Sala sporturilor dinspre Str. Erou Ciprian Pintea

Adresa:Strada Erou Ciprian Pintea nr., Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal . Județul: Bacău, Țara: România


Resursă

Acces către Sala sporturilor dinspre Str. Erou Ciprian Pintea nr. cadastral 85204, suprafața de 957 mp

Act administrativ nr. 29 din 31.01 2019 emis CL Bacau


Cantitate


Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasament 11 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)


Parc Cancicov


Adresa:Strada Calea Marasesti nr 14, Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: -, Județul: Bacău, Țara: România


Resursă                            Cantitate

Parc Cancicov - nr. cadastral 68066, suprafața de 192583 mp        - -

Act normativ HG 1347 DIN 27.12.2001 emis de Guvernul

României


Partener

UAT MUNICIPIUL BACAU


Amplasament 12 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)


Aleea Ghioceilor


Adresa:Strada Aleea Ghioceilor nr. , Localitatea: Municipiul Bacău. Cod poștal: -. Județul: Bacău, Țara: România


Resursă


Cantitate


Aleea Ghioceilor- nr. cadastral 64582, suprafața de 30053 mp


Partener

UAT MUNICIPIUL BACAU


Resursă


Cantitate


Partener


Act alipire nr 2559 din 2005

Amplasament ^3 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

STR. 9MAI( TR1)

Adresa:Strada 9 MAI nr., Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: Județul: Bacău, Țara: România

Resursă                          Cantitate                       Partener

STR. 9 MAI( TR 1)-nr. cadastral 85182, suprafața de 31.080        - -                   UAT MUNICIPIUL BACAU

mp

Act normativ nr 1347 din 27.12.2001

Act adminstrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de CL Bacau

Act administrativ nr. 29 din 31.01.2019

Activități previzionale

Activitate: Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Subactivltăți

1.1. Achiziție servciii de elaborare documentații tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investiții 4.1 si incheierea contractului de prestări servicii


Scopul acestei subactivitati a fost pregătirea, demararea si finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de elaborare documentație tehnico- economica, faza SF, inclusiv a studiilor de teren si a cererilor de finanțare. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica a fosl achiziția prin licitație deschisă. A fost încheiat, de către solicitant, un contract de prestări servicii cu FIP CONSULTING SRL după cum urmeaza: - Contractul nr. 69475 din

UAT MUNICIPIUL BACĂU


17 Iunie 2018 -13 Septembrie 2018 13.09.2018 avand ca obiect elaborarea documentației tehnico economice aferenta proiectului, după cum urmeaza: studiu de trafic; studiu de fezabilitate (inclusiv studii aferente- topografic, geotehnic; expertiza tehnica) si cereri de finanțare pentru toate proiectele de investiții pe care municipiul intenționează sa le depună in cadrul POR 4.1

Amplasamente

Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)- 10 997 persoane

Scenariul „cu proiect

Valoare eslimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

L.ungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Rezultat general așteptai aferent deai prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane rare utilizează traseele pieionale construite/moderniz.ate/extinse

Scenariu) „fără proiect"

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -168 707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168 707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km. nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1 950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2 055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5 6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Activitate: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivități

2.1. Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Scopul acestei subactivitati a fost elaborarea SE asupra obiectivului proiectului, studiile de teren, inclusiv studiul de trafic necesare depunerii dosarului de finanțare in vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul axei POR 4.1. Documentația a fost realizata cu respectarea

14 Septembrie 2018 - 12 Martie 2019 prevederilor HG nr. 907/2016 si in conformitate cu propunerea tehnica si financiara, precum si in conformitate cu obligațiile asumate prin contractul încheiat intre solicitant si prestator nr. UAT MUNICIPIUL BACĂU 69475 din 13.09.2018

Amplasamente

Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei ceren de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentnj biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentnj anu de baza (2018) 10 997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) ■ 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoaie estimată pentru anaul de baza (2018) 10.997 peisoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea Implementării pioiectului (2024) -

11745 peisoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane oaie utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea/suptafața ti aseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizale/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementăni proiectului • 0 001419 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 66

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete consiruite/modornizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul ,fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6 4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construile/modernizate/extinse

Scenariul .fără proiect

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -168707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

2 2. Elaborarea cererii de finanțare si a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Martie 2019 Martie 2019

UAT MUNICIPIUL BACÂU


Scopul acestei subactivitati a fost elaboiarea dosarului cererii de finanțare confonn prevederilor specifice ale Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice si Condiții Generale, in formatul prevăzut de Finanțator impreuna cu întocmirea anexelor cererii de finanțare. A tost completat in MySmis formularul cererii de finanțare conform indicațiilor aferente Au fost completate si urcate in sistem documentele anexa la cererea de finanțare, conform prevederilor ghidului solicitantului

Amplasamente


Rezultate previzionale


Rezultat general așteptai aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)


Creșterea anuala estimată a numănilui de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse


Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -168 707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181 333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al per ioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane


Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea Implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

2 055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2 231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)


Aliniamente de aibon și arbuști plantați (nr., km. nr./km)


Valoare la începutul implementării proiectului 0

Valoaie estimată la finalul implementării proiectului - 66

Lunglmea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km


2.3 Obținerea Certificatului de Urbanism

1 Noiembrie 2018 - 20 Noiembrie 2018


Pentru realizarea investiției, a fost emis Certificatul de Urbanism numărul 900/20.11.2018.

Certificatul de urbanism a fost emis in vederea obținerii autorizației de construire.


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionaleLungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/exlinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului • 3.638 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonaie construite/modernizate/exiinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168 707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonaie cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului •• 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) •

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabililate a contractului de finanțare (2028) 12 335 persoane


Creșterea anuala estimata de persoane rare utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)


Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)


Scenariul „fără proiect"


Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2


Scenariul „cu proiect”


Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).


Activitate: Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării


Subactivltăți


3.1 întocmirea răspunsurilor in etapa de evaluare si selecție si contractarea proiectului


Pe perioada de evaluare a proiectului depus, echipa interna de proiect impreuna cu prestatorul de servicii de consultanta elaborare cerere de finanțare si proiectantul, responsabil cu elaborarea documentației tehnicoeconomice vor răspunde la eventuale solicitări de clarificați Aprilie 2019 - Septembrie 2019 venite din partea din partea Finanțatorului, pe parcursul derulării perioadei de evaluare si selecție.

De asemenea, in cazul aprobării proiectului la finanțare, solicitantul se obliga sa pregătească toate documentele necesare semnării contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionale


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)


Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinseScenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -168707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane


Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)- 185.729 persoane


Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CC)2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -


2 195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul .cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentnr ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea caniitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale constnjite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3 638 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr km. nr /km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

3.2. Pregătirea documentelor in vederea contractării

Aprilie 2019- Octombrie 2019


In vederea semnării contractului de finanțare este necesara pregătirea dosarului de finanțare (documentele solicitate prin ghidul solicitantului in etapa de precontractare) si transmiterea avizelor ramase a fi obținute conform solicitărilor Certificatului de Urbanism.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate previzlonate Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentm ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentnr anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

2 055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024) respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Lungimea/supr afața traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pieionale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane


Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185 729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10.1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)- 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10 997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Activitate: Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Subactivltăți

4.1 Pregătirea documentitiei de atribuire pentru management de proiect si încheierea contractului de prestări servicii de consultanta în management de proiect

Noiembrie 2019 Ianuarie 2020

UAf MUNICIPIUL. BACĂU


Data fiind complexitatea investiției, Primăria Municipiului Bacau va extemaliza parțial serviciile de managment de proiect în vederea asigurării implementării proiectului în bune condiții. Achiziționarea acestui tip de servicii de consultanta va fi activitatea de început pentru implementarea proiectului în vederea constituirii echipei de management mixte necesare implementării investiției Astfel, scopul acestei activitati este achiziția serviciilor de consultanta in management de proiect, suport pentiu UIP Bacau, In vederea asigurării implementării proiectului in condiții optime.

Activitățile de management care vor far® obiectul contractului de servicii de management al proiectului sunt.

 • - Asistarea echipei de proiect desemnata din partea UAT prin participarea cu expertii solicitați la implementarea aciivitatilor prevăzute in cadrul proiectului;

Planificarea activitatilor si achizițiilor, pe baza unei ierarhii de obligații contractuale si pe baza identificării datelor de livrare si a livrabilelor;

 • - Asistarea echipei de proiect din partea UAT in monitorizarea contractelor de achiziție publica Încheiate

 • - Urmărirea progresului conform planului de proiect si raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificării acestuia;

 • - întocmirea documentațiilor pentru rambursarea cheltuielilor efectuate;

 • - Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calitatii;

• Corectarea / Optimizarea activitatilor;

 • - Asigurarea controlului schimbărilor aprobate in proiect;

De asemenea, Echipa din partea UAT Bacau impreuna cu echipa din partea Consultantului vor organiza ședințe de progres in cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activitatilor, obținerii rezultatelor si managementului riscurilor.

Amplasamente


Rezultate previzionale


Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) • 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 12 335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) ■■ 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentnj ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2 231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării pruiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelorpietonale/semi pietonale construite/modernlzate/extirise (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 168 707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)- 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

4.2. Pregătirea documentației de atribuire pentru serviciile de informare si publicitate si promovare a obiectivului de investiție, derularea procedurii de achiziție sl încheierea contractului de prestări servicii de informare si publicitate si promovare a obiectivului de investiție

Noiembrie 2019 - Noiembrie 2019

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Având în vedere ca proiectul se dorește a fi implementat prin intermediul fondurilor nerambursabile, una din activitaile obligatorii este informarea si publicitate. în acest sens, Primăria Municipiului Bacau va demara o procedura pentru atribuirea unui contract de servicii de informare-publicitate. De asemenea, pe lângă serviciile de informare si publicitate obligatorii (anunț de presa demarare si finalizare proiect; realizare panouri temporare si placi permanente); realizarea de etichete autocolante), contractul va avea ca obiect si servicii de promovare a obiectivului de investiție, respectiv a proiectului care vor fi realizate in scopul promovării activitatilor proiectului si conștientizării populației cu privire la avantajele/benefidile utilizării modurilor nemotorizate de transport. Aceste servicii din urma includ realizarea de broșuri; pliante; afișe; banere; spot audio/video; harți cu traseele pietonale/velo.

Amplasamente

Rezultate previzionale Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul . fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

10 997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect''

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) 168 707 persoane Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) 168 707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a conți actului de finanțare (2028) 168 707 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) • 168 707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimai 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pisteior/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale cnnstruite/modemizate/extinse

(km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului 0.001419 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr . km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2


4.3. Pregătirea documentației de atribuire pentru servicii de auditare financiara, derularea procedurii de achiziție si încheierea contractului de prestări servicii de auditare financiara

Noiembrie 2019- Noiembrie 2019


Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Având In vedere complexitatea investiției este necesara achizionarea serviciilor de auditare financiara, pentru verificarea eligibilității, legalității si conformității tuturor cheltuielilor realizate prin proiect.

Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de auditare financiara

UAT MUNICIPIUL BACAU

Amplasamente

Rezultate previzionale Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat generai așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseeie pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10 997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168 707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185 729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

4 4. Pregătirea documentației de atribuire pentru elaborarea Proiectului Tehnic; si asistenta din partea proiectantului pe parcursul derulării lurraiilor, derularea procedurii de achiziție si încheierea contractului


Pentru realizarea investiției este necesara încheierea unui contract de elaborare a proiectului tehnic, document în baza caruia se vor realiza lucrările de reabilitare/modemlzare a infrastructurii velo/pietonale, inclusiv a carosabilului deservit de transportul public local. Contractul de servicii de elaborare proiect tehnic va include, de asemenea, si asistenta tehnica din partea proiectantului, având în vedere ca în conformitate cu prevederile legislative în domeniul construcțiilor, proiectantul trebuie sa ofere beneficiarului asistenta pe parcursul

Noiembrie 2019 Ianuarie 2020 derulării lucrărilor de execuție, în vederea asigurării ca acestea respecta proiectul tehnic sau pentru modificarea proiectului tehnic în funcție de situația de pe teren.

UAT MUNICIPIUL BACÂU


Astfel, obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de Servicii pentru elaborarea Proiectului Tehnic pentru execuția lucrărilor si furnizarea de Servicii de asistenta tehnica pe parcursul derulării lucrărilor din partea proiectantului.

Amplasamente

Rezultata previzionale Lungimea pistelor/traseelor de biciclete constiuite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1 950 lone echivalent CO2

Valoare estimată pentm primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CQ2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) 168 707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an .al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)-168.707 persoane

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181 333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numămlui de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

10 997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul au al perioadei rie durabilitate a contractului de finanțare (2028) ■ 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) ■

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)-• 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6 8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al penoadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2.028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr/km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

de verificare a proiectului tehnic din partea unui evaluator independent, având In vedere ca, In


4.5. Pregătirea documentației de atribuire în vederea demarării lucrărilor la obiectivul de investiție este necesara achiziționarea serviciilor pentru servicii de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent conformitate cu prevederile legislative in domeniul construcțiilor, este obligatorie avizare PTului Noiembrie 2019 - Noiembrie 2019 de către un verificator independent.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultata previzionale


Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul ,cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 168 707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent C02) cu 6 4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pisteie/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect'

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10 997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

10 997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare ia începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

4.6. Pregătirea documentației de atribuire pentru execuția lucrărilor inclusiv organizarea de șantier si echipamente aferente


Pentru realizarea investiției este necesara încheierea unui contract de execuție lucrări de construcție pentru modemizarea/reabilitarea infrastructurii velo/pietonale in conformitate cu lucrarile/echipamentele prevăzute in proiectul tehnic si detaliile de execuție. Contractul de lucrări ce va cuprinde si organizarea de șantier si furnizarea de echipamente necesare. Astfel, Mai 2020 - Septembrie 2020 obiectul contractului îl reprezintă Execuția lucrărilor inclusiv organizarea de șantier si furnizarea de echipamente

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente

Rezultate previzionale Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10.1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de haza (2018) -1 950 tone echivalent Cf.)2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Lungimea/suprafata traseelor/zonelor pietonale/semi-pielonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Rezultat generai așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

4.7. Pregătirea documentației de atribuire pentru serviciile de supervizare lucrări (dirigentie de șantier), derularea procedurii de achiziție si încheierea contractului de prestări servcii de supervizare lucrări August 2020 - Septembrie 2020

în conformitate cu prevederile legislative în domeniul construciilor este obligatorie achiziționarea serviciilor de supervizare lucrări, pentru a se asigura ca lucrările se vor face cu respectarea normelor legislative. Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire sl realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de supervizare lucrări.

UAT MUNICIPIUL BACAU

Amplasamente

Rezultata previzionale

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3 638 km

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 001419 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare ia Începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului ■ 66

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentnr anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul ..fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -10 997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)- 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) • 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -168 707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Activitate: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitățl

 • 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către In conformitate cu normele legislative In vigoare, este necesara elaborarea proiectului tehnic. Prestatorul desemnat si obținerea avizeloi documentul de baza pentru demararea activitaii de execuție a lucrărilor de construcție necesare obiectivului investiției             Proiectul tehnic va fi elaborat de către executantul desemnat In urma procedurii de achiziție

Februarie 2020 - Apnlie 2020 derulata de primăria Municipiului Racau.

Scopul acestei subactivitati esle realizarea Proiectului de tehnic de execuție aferent realizării UAT MUNICIPIUL BACAU lucrărilor de construcție pentru atingerea obiectivelor proiectului. în conformitate cu legislația în vigoare, pentru realizarea activitatilor de construcție este necesara obținerea unei serii de avize si acorduri Astfel, executantul va intrepnnde pașii necesari obținerii acestor avize, respectiv depunerea cererilor la organismele responsabile si emiterea lor de către aceste entitati. astfel încât sa poata fi demarata realizarea proiectului.

Amplasamente

Rezultate previzionale


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 65

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) 168 707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul ,.cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect tle seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (201B) 1 950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul, cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6 4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un Ulterior predării si receptionarii proiectului tehnic, acesta va fi verificat si aprobat de către un verificator atestat                           verificator atestat. Scopul acestei activitati consta in verificarea de către un specialist

Aprilie 2020 - Aprilie 2020 independent, autorizat MLPTL a proiectului tehnic ce sta la baza execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului proiect, in vederea asigurării faptului ca acesta este conform cu legislația in UAT MUNICIPIUL BACĂU vigoare. Rezultatul acestei activitati este aprobarea tehnica a PT-ului

Ampfasamenta

Rezultate previzlonateAliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 168 707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an at perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale constniite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1 950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

2 055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentm ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) • 2 231.8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizale/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -11.745 persoane

Valoare estimată pentm ultimul an al perioadei de dur abilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Activitate: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

SubactlviUfl

6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului se va desfasura pe întreaga perioada de execuție a lucrărilor si vizeaza verificarea modului In care constructorul executa investiția,

Octombrie 2020 - Septembrie 2023 precum si verificarea, reproiectarea si corectarea defectelor, greșelilor de proiectare constatate.

UAT MUNICIPIUL BACÂU

Amplasamente

Rezultate previzionala

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul fără proiect”

Valoare estimată pentm anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentm primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.195.6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentm ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentm anul de baza (2018) - 1 950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentm ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului • 0.001419 kmp

Rezultat general așteptai aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizale/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2010) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028),

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea Implementam proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3 638 km

 • 6.2 Prestarea serviciilor de supervizare a Activitatea de supervizare a lucrărilor presupune verificarea si avizarea proiectului de lucrărilor (dirigentie de șantier)              organizare de șantier, coordonarea activitatii antreprenorului general cu ale celorlalți contractori

Octombrie 2020 - Septembrie 2023 de specialitate/fumizori de servicii, controlul execuției iucrarilor de către antreprenorul general, întocmirea tuturor documentelor privind derularea lucrărilor.

UAT MUNICIPIUL BACÂU

Amplasamente

Rezultate previzionate Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul ,fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) • 1.950 tone echivalent CO2 Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2 365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2016) ■ 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) 2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2 231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect'

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pisteior/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul Implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului - 3.638 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185 729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Activitate:

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivltâtl

7.1 Organizarea șantierului

Octombrie 2020 Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL BAGAU


Scopul acestei subactivitati este organizarea lucrărilor de amenajare a șantierului, impusa de acțiunea particularităților lucrărilor de executat. Organizarea șantierului solicita, de fiecrtre data rezolvarea unor probleme care se refera la asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza. Astfel este ner^sara crearea unor spatii (administrative, pentru asigurarea condițiilor de viata, de depozitare a materialelor etc.) Aceste activitati vor fi întreprinse in proiect in baza legislației in vigoare ținând seama de specificul activitatilor.

Amplasamente


Rezultate previzionale


Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr /km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.838 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul .fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentm ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)- 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)- 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentm scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)- 168.707 persoane

Scenanui „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181 333 persoane

Valoare estimată pentm ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea/suprafața traseeJor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doat prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentm anul de baza (2018) 1 950 tone echivalent CO2 Valoare estimată pentm primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent C.O2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentm anul de baza (2018) • 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Noiembrie 2020 - Septembrie 2023


Activitatea presupune executarea tuturor lucrărilor asupra infrastructurii pietonale, velo, pasajului pietonal asa cum au fost prevăzute in proiectul tehnic, respectiv in documentația tehnico-economica.

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionale
Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181 333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

2 195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenanul ,cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietoriale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Lungimea pistelor/ttaseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- O

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 3.638 km

Rezultai general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul .fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr, km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Activitate: Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Subactivltăți

8.1 Managementul proiectului in           Unitatea de implementare a proiectului (din partea solicitantului) si echipa externa din partea

conformitate cu prevederile contractului de firmei de consultanta în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării finanțare                                    modului de derulare a contractelor încheiate în cadrul proiectului si pentru remedierea oricărei

Noiembrie 2019 - Octombrie 2023 probleme ce poate aparea în implementarea acestora.

Echipa interna de management de proiect (din partea solicitantului) si echipa externa din partea UAT MUNICIPIUL BACĂU firmei de consultanta în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării modului de derulare a contractelor încheiate în cadrul proiectului si pentru remedierea oricare! probleme ce poate aparea în implementarea acestora

Echipa de consultanta împreuna cu echipa interna de proiect vor colabora în vederea monitorizării modului de implementare a proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Se va asigura raportarea trimestriala a progresului înregistrat si realizarea raportului final. în contextul acestei activitati vor fi consemnate rezultatele intermediare sl finale obținute în cadrul proiectului, din punct de vedere tehnic, financiar si administrativ.

Aceste documente vor fi pregătite de către echipa externa de proiect si transmise către solicitant si supuse aprobării acestuia, în intervalul prevăzut de finanțator în contractul de finanțare.

întocmirea cererilor de rambursare/cererilor de plata - Se va asigura pregătirea documentațiilor necesare depunerii cererilor de rambursare în conformitate cu graficul de rambursare stabilit prin contractul de finanare si supunerea documentelor în vederea aprobării solicitantului, pe tot parcursul implementării proiectului.

In cazul in care se va opta pentru utilizarea mecanismului cererilor de plata se vor întocmi documentațiile necesare in vederea depunerii cererilor de plata si de asemenea aceste documente vor fi supuse aprobării echipei de management intern a proiectului.

Amplasamente

Rezultate previzionale Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) • 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) •

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentiu anul de baza (2018) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pisîelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect'

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/mod ernizate/exiinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018)-10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Activitate: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publidtate si promovare a obiectivului de investiții

Subactlvitățl

9.1 Realizarea masurilor de informate si publicitate ce intra in sarcina beneficiarului

Noiembrie 2019 - Octombrie 2023

UAT MUNICIPIUL BACĂU


In conformitate cu cerinele regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilității contribuției comunitare la proiect, ulterior semnării contractului de finanțare se vor realiza următoarele masuri de informare si publicitate, ce intra in sarcina beneficiarului, confonn prevederilor contractuale:

 • - Realizarea si publicarea anunțului de presa demarare proiect

• Realizarea si montarea panourilor temporare

 • - Realizarea si montarea de placi permanente

 • - Realizarea si etichetarea mijloacelor fixe achizitonate cu autocolante/placute

 • - Realizarea si publicarea anunțului de presa finalizare proiect

  Amplasamente


Rezultate previzionale
Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul «fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primti: an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2010) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

2 055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de dur abilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul ..cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181 333 persoane

Valoare estimală pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) • 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete constnjite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) - 10 997 persoane

Valoare estimată pentru primul an tte după finalizarea implementării proiectului (2024) -

10 997 pesoane

Valoare estimată pentnr ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) -10 997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) ••

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările r.u bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimai 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

9.2. Realizarea activitatilor de promovare Campaniile de promovare se vor derula pe perioada de implementare a proiectului si vor a obiectivului de investiție                   consta in distribuirea de afișe publicitare, de broșuri si pliante, spot-uri audio/TV, harți cu

Ianuarie 2023 - Septembrie 2023 traseele modurilor nemotorizate de transport

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate previzionaleLungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietcnale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10 997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)- 12 335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a conlractului de finanțare (2028)- 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7 5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimai 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimai 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazeloi cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentnr ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2 231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii C-ES (echivalent GO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).


Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Activitate: Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Subactivltăți

10.1 Auditarea financiara a cheltuielilor     Obiectivul auditarii financiare este verificarea de către auditor a faptului ca sumele (cheltuielile)

realizate în cadrul proiectului               solicitate în cererile de rambursare intermediare si finala, pentru activitatile finanțate de

Decembrie 2019 - Octombrie 2023 contractul de finanare au fost efectuate („realitatea desfășurării"), sunt exacte („exactitate") si eligibile.

UAT MUNICIPIUL BACĂU Se estimează un nr. de aproximativ 12 rapoarte de audit, in funcție de cheltuielile efectuate in cadrul proiectului.

Amplasamente

Rezultate previzionaleLungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3 638 km

Lurigimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018)-10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentnr ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) - 10 997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 12 335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contrariului de finanțare (estimat 2028).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect’

Vaioare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 1 950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de baza (2018) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181.333 persoane

Vaioare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane


Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).


Activitate: Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale


Subactlvitățl


11.1 întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale


Activitatea presupune elaborarea cererii de rambursare finala, întocmirea dosarului cererii de rambursare si depunerea acestuia la AM POR.


Octombrie 2023 - Octombrie 2023


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionale


Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)


Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)


Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)


Scenariul „fără proiect'

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentm primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) •

 • 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tune echivalent CO2

Scenanul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -1.950 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anu de baza (2018) 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 10.997 pesoane

Valoare estimată pentru ultimul an a) perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -10.997 persoane

Scenariul ,cu proiect”

Valoare estimată pentru anaul de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

1 i 745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentm scenariul de baza (2018) 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -

 • 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -168.707 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -181 333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

DURATA PROIECTULUI: 65 luni
BUGETUL PROIECTULUI

| Buget * Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea; Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.1 Elaborarea documentației lehnico-economice inclusiv a studiilor de teren expertiza tehnica, studiul de tiafic.

Categoria cheltuială eligibilă: 14 cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

contavaloarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a expertizei tehnice

Achizlțfe:Achizitie servciii de elaborare documentații tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investiții 4.1 in Hn.,,SMIS 120421

ID dosar achlzlție:4138562817

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

25,625.00

Valoare totală [LEI]

30,493.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

25,625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

30,493 75

Valoare TVA [LEI]

4,868.75

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

25,625.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

4,080.06

TVA eligibil [LEI]

4.868.75

Public [LEI]

30,493.75

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

26,413.69

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economica, faza SF, obligatorii in vederea realizării investiției si a expertizei tehnice aferente

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.1. Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

plata serviciilor de elaborare a studiilor de teren (studiu topografic, studiu geotehnic)

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

8,000.00

Valoare totală [LEI]

9,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,520.00

Valoare TVA [LEI]

1,520.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

000

Eligibil [LEI]

8,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,273.78

TVA eligibil [LEI]

1,520.00

Public [LEI]

9,520.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

B,246.22

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a tuturor studiilor de teren necesare realizării investiției

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Gtiidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadru! POR 2014-2020 OS 4 1

Subacîivitetea: 2 2. Elaborarea cererii de finanțare si a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Categoria cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanțare in vederea depunerii proiectului

Achlziție:Achizitie servciii de elaborare documentații tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investiții 4.1 ID dosar achiziye:-^^421


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare totală [LEI]

23,435.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,435.27

Valoare TVA [LEI]

3,741.77

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

19,693.50

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

3,135.64

TVA eligibil [LEI]

3,741.77

Public [LEI]

23,435.27

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

20,299.63

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de consultanta in elaborarea cererii de finanțare si a anexelor, necesare depunerii spre finanțare a proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării


Subactivitatea: 3.2. Pregătirea documentelor in vederea contractării

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorle cheltuială eligibilă: 44 • proiectare șl inginerie

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala este necesara in vederea plătii documentațiilor tehnice in vederea obținerii avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism

Achiziție:Achizitie servciii de elaborare documentații tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investiții 4.1 ID dosar achlzlțle:^^421

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,000.00

Valoare totală [LEI]

2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,380.00

Valoare TVA [LEI]

380 00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0 00

Eligibil [LEI]

2,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

318.45

TVA eligibil [LEI]

380.00

Public [LEI]

2,380.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambutsabil [LEI]

2,061.55

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara in vederea plătii proiectantului pentru docuemntatiile tehnice elaborate in vederea obținerii acordurilor/avizelor solicitate prin certificatul de urbanism

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactlvitatsa: 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat si obținerea avizelor necesare obiectivului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic in vederea realizării investiției prevăzută prin proiect

Achizlțle:Achizitie servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SMJS 128421 ID dosar ach!zițio:4291656279

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

807,623.97

Valoare totală [LEI]

961,072.52

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

807.623.97

Valoare totală eligibilă [LEI]

961,072.52

Valoare TVA [LEI]

153,448.55

Vaioare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

807 623.97

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

128,591.50

TVA eligibil [LEI]

153,448.55

Public [LEI]

961,072.52

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

832,481.02

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, in baza cărora se vor executa lucrările de construcție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea: 5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială eliglbilă:44 proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor pentru verificarea PT-ului de către un verificator independent, autorizat.

Achlzlțle:Achizitie servicii de verificare proiect tehnic - SMIS 128421

ID dosar achizițis:2133737976

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

40,381.20

Valoare totală [LEI]

48,053 63

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

40,381.20

Valoare totală eligibilă [LEI]

48,053.63

Valoare TVA [LEI]

7,672.43

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

40,381.20

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

6,42958

TVA eligibil [LEI]

7,672.43

Public [LEI]

48,053.63

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

41,624.05

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Schema de ajutor de stal

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoiia de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent

Documente Justificativa

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactfvitetea: 6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categoria cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 ■■ cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.

Achlziție:Achizitie servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SMIS 128421 IO dosar achizițle:4291656279


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate;

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

92,299.88

Valoare totală [LEI]

109,836.86

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

92.299.88

Valoare totală eligibilă [LEI]

109,836.86

Valoare TVA [LEI]

17,536.98

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

92,299.88

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

14,696.17

TVA eligibil [LEI]

17,536.98

Public [LEI]

109,836.86

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

95,140.69

TVA Neeligibil [LEI]

0.00


Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactlvitatea: 6.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirigentie de șantier)

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de dirigentie de șantier

Achizlțle:Achizitie servicii de dirigentie de șantier- SMIS 128421

ID dosar achizlție:4182121456

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

253,824.68

Valoare totală [LEI]

302.051.37

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

253,824 68

Valoare totală eligibilă [L.EIJ

302,051.37

Valoare TVA [LEI]

48,226.69

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

253,824.68

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

40,414.47

TVA eligibil [LEI]

48,226.69

Public [LEI]

302,051.37

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

261,636.90

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciiloi de diiigeniie de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatsa: 7.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategoria cheltuială eligibilă: 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

amenajarea zonei unde va fi stabilit șantierul aferent lucrărilor

Achlzițla:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achiziț!e:659168695

Tip cheltuială

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

491,760.75

Valoare totală [LEI]

585,195.29

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

491,760.75

Valoare totală eligibilă [LEI]

585,195.29

Valoare TVA [LEI]

93,434.54

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

491,760.75

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

78,299.13

TVA eligibil [LEI]

93,434.54

Public [LEI]

585,195.29

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

506,896.16

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru amenajării si dotării zonei aferente șantierului cu facilitățile necesare executării in condiții optime a lucrarilorcheltuiala este necesara pentru asigurarea organizării de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivltatea: 7.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategoria cheltuială eligibilă: 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

organizarea șantierului in vederea execuției lucrări- cheltuieli conexe

Achlziție:Achizitle execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achlziție:659168695

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

25,882.14

Valoare totală [LEI]

30,799.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

25,882.14

Valoare totală eligibilă [LEI]

30,799.75

Valoare TVA [LEI]

4,917.61

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

25,882.14

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

4,121.01

TVA eligibil [LEI]

4,917.61

Public [LEI]

30.799.75

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

26,678.74

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat.

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru asigurarea organizării de șantier- cheltuieli conexe

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvitaîea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategoria cheltuială eligibilă: 39 ■ cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Descrierea cheltuielii

cheltuielile reprezintă contravaloarea cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Achiziție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achlziție:659168695


Tip cheltuială

Cheltuială directă

Cantitate.

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

211,790.81

Valoare totală [LEI]

252,031.06

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

211,790.81

Valoare totală eligibilă [LEI]

252,031.06

Valoare TVA [LEI]

40,240.25

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

211,790 81

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

33,721.76

TVA eligibil [LEI]

40,240.25

Public [LEI]

252,031.06

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

218,309.30

TVA Neeligibil [LEI]

0.00


Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara in vederea protecției mediului pe parcursul desfășurării lucrărilor si la finalizarea acestora

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă:40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea utilităților aferente obiectivului de investiție

AchizIJie.'Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achlziție:659168695

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

61,900.00

Valoare totală (fără TVA) [L EI]

61,900.00

Valoare TVA [LEI]

11,761.00

Eligibil [L EI]

61,900.00

TVA eligibil [LEI]

11,761.00

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

000

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

73,661.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

73,661.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [L EI]

9,855.84

Public [LEI]

73,661 00

Nerambursabil [L.EI]

63,805.16


Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea chaîîr rialii

cheltuiala este necesara in vederea asigurării utilităților necesare obiectivului de investiție

Documente justificative

Activitatea; Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivltetoa: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială e!lgibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuiJelii

cheltuiala reprezintă contravaloarea montajului pentru echipamentele aferente investiției

Achizlție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achizițle:659168695

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate.

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

101,797.79

Valoare totală [LEI]

121,139.37

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

101,797.79

Valoare totală eligibilă [LEI]

121,139.37

Valoare TVA [LEI]

19,341.58

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

101.797.79

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

16,208.45

TVA eligibil [LEI]

19,341.58

Public [LEI]

121,139.37

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

104,930.92

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții șl instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea lucrărilor necesare pentru infrastructura pietonala - pasaj pietonal Cancicov

Achlzlțle:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achizițfe:659168695

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

17,659,999.09

Valoare totală [LEI]

21,015,398.92

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

17,659,999.09

Valoare totală eligibilă [LEI]

21,015,398.92

Valoare TVA [LEI]

3,355,399.83

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

17,659,999.09

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,811,860.38

TVA eligibil [LEI]

3,355,399.83

Public [LEI]

21,015,398 92

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

18,203,538.54

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat;

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrailor necesare pentru infrastructura pietonala pasaj pietonal Candcov pt asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvltatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategoria cheltuială eligibilă:53 ■ cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu lucrările necesare infrastructurii - acces pietonal bazin inot

Achlzfție-.Achizitie execuție lucrări - SMIS 12B421

ID dosar achizițls:659168695

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEJ]

196,058.47

Valoare totală [LEI]

233,309.58

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

196,058.47

Valoare totală eligibilă [LEI]

233,309.58

Valoare TVA [LEI]

37,251.11

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0 00

Eligibil [LEI]

196,058.47

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

31,216.82

TVA eligibil [LEI]

37,251.11

Public [LEI]

233,309.58

Neeligibil [LEII

000

Nerambursabil [LEI]

202,092.76

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrailor necesare infrastructurii - acces pietonal bazin inot pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvltatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate pnn obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu lucrările necesare infrastructurii - acces Facultatea George Bacovia

Achiziție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achlzlție:659168695

Tip cheltuială

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

34,912.50

Valoare totală [LEI]

41,545.88

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

34,912.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

41,545.88

Valoare TVA [LEI]

6,633.38

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

34,912.50

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

5,558.84

TVA eligibil [LEI]

6,633.38

Public [LEI]

41,545.88

Neeligibii [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

35,987.04

TVA Neeligibil [LEI]

000

Ajutor de stat'

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentiu plata lucrailor necesare infrastructurii - acces Facultatea George Bacovta pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotonzate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactiviîatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategoria cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloare cu lucrările necesare infrastructurii pietonale - scări Cascada

Achizițfe:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achlziție:659168695

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

472,365.85

Valoare totală [LEI]

562,115.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

472,365.85

Valoare totală eligibilă [LEI]

562,115.36

Valoare TVA [LEI]

89,749.51

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

472,365.85

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

75,211.04

TVA eligibil [LEI]

89.749.51

Public [LEI]

562,115.36

Neeligibil [LEI]

000

Nerambursabil [LEI]

486,904.32

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrailor necesare infrastructurii pietonale scări Cascada pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivltatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eliglbllă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea lucrărilor infrastructurii velo pe Str. Spiru Haret

Achlzlțle:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achizlțle:659168695

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

39,674.13

Valoare totală [LEI]

47,212.21

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

39,674.13

Valoare totală eligibilă [LEI]

47,212.21

Valoare TVA [LEI]

7,538.08

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0 00

Eligibil [LEI]

39,674.13

Contribuția proprie eligibilă ILEI]

6,316.99

TVA eligibil [LEI]

7,538.08

Public [LEI]

47,212.21

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

40,895.22

TVA Neeligibil [L EI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Jusîfflcarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrailor necesare infrastructurii velo pe Str Spira Haret pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor (ie CO2

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitaîsa: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 •• cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategoria cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Dascrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu lucrările necesare infrastructurii -acces Polivalenta

Achiziție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achlzlție:659168695

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

46,970.87

Valoare totala [LEI]

55,895.34

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

46,970.87

Valoare totală eligibilă [LEI]

55,895.34

Valoare TVA [LEI]

8,924.47

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

46,970.87

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

7,478.80

TVA eligibil [LEI]

8.924.47

Public [LEI]

55,895.34

Neeligibil [LEI]

000

Nerambursabil [LEI]

48,416.54

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

heltuiala este necesara pentru plata lucrailor necesare infrastructurii -acces Polivalenta pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor sl furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategoria cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli penii u construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu lucrările necesare infrastructurii -alei Parc Cancicov

Achizlție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

ID dosar achizlția:659168695

Tip cheltuială

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

1,893,288.08

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,893,288.08

Valoare TVA [LEI]

359,724.74

Eligibil [LEI]

1,893,288.08

TVA eligibil [LEI]

359,724.74

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI] Ajutor de stat:

0.00


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

2,253,012.82

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,253,012.82

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

301,453.12

Public [LEI]

2,253,012.82

Nerambursabil [LEI]

1,951,559.70


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat'

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrailor necesare infrastructurii -alei Parc Cancicov pt asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitaiea: 7 2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizate a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu echipamentele aferente investiției

Achizlțls:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128421

1D dosar achizlțls:659168695

Tip cheltuială.

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2 166,130.58

Valoare lotala [LEI]

2,577,695.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,166,130.58

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,577,695.39

Valoare TVA [LEI]

411,564.81

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,166,130.58

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

344,895.64

TVA eligibil [LEI]

411,564.81

Public [LEI]

2,577,695.39

Neeligibil [LEI]

000

Nerambursabil [LEI]

2,232,799.75

TVA Neeligibil ]LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata echipamentelor din cadrul proiectului pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategoria cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea taxelor pentru obținerea avizelor/acordurilor conform AC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

158,278.38

Valoare totală [LEI]

188,351.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

158,278.38

Valoare totală eligibilă [LEI]

188,351.27

Valoare TVA [LEI]

30,072.89

Valoare totală neeligibilă [LEI]

000

Eligibil [LEI]

158,278.38

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

25,201 40

TVA eligibil [LEI]

30,072.89

Public [LEI]

188,351.27

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

163,149 87

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata taxeloi pentru acorduri, avize si autorizația de construire

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivltetea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate priri obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă; 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Plata cotelor ISC si CSC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

233,315.70

Valoare totală [LEI]

233,315.70

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

233,315.70

Valoare totală eligibilă [LEI]

233,315.70

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

233,315.70

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

31,217.64

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

233,315.70

Neeligibil [LEI]

000

Nerambursabil [LEI]

202,098.06

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata cotei ISC, CSC

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivltatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de Investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diveise și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diveise și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu diversele si nepravazutele (lucrări sl servicii care pot aparea neprevăzute pe parcursul desfășurării lucrărilor)

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuiala:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

207,057.16

Valoare totală [LEI]

246,398.02

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

207,057.16

Valoare totală eligibilă [LEI]

246,398.02

Valoare TVA [LEI]

39,340.86

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

207,057.16

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

32,968.06

TVA eligibil [LEI]

39,340.86

Public [LEII

246,398.02

Neeligibil [LEI]

000

Nerambursabil [LEI]

213,429.96

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheftuleiîl

cheltuiala este necesara pentru asigurarea sumelor necesare in cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Subactivltataa: 8.1 Managementul proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

Subcategoria cheltuială e!!glbilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de management de proiect in vederea implementării cu succes a proiectului


Achiziția:Achzitie servicii de consultanta in managementul proiectului - SMIS 128421

ID dosar achlzJtle:2758530012

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

450,600.00

Valoare totală [LEI]

536,214.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

450,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

536,214.00

Valoare TVA [LEI]

85,614.00

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

450,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

71,745.43

TVA eligibil [LEII

85,614.00

Public [LEI]

536,214.00

Neeiigibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

464,468.57

TVA Neeligibil [LEI]

0 00


Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de management de proiect externalizat, in vederea asigurării implementării in condiții optime a proiectului.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publidtate si promovare a obiectivului de investiții

Subactlvitatea: 9.1 Realizarea masurilor de informare si publicitate ce intra in sarcina beneficiarului

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare șl publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de informare-publicitate obligatorii in conformitate cu Ghidul solicitantului, respectiv: -1 anunut de presa si unul de final; 1 set etichete autocolante/placute pentru echipamente; min 1 panou temporar; min. 1 placa permanenta

Achizlțle:Achizitie servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de investiție - SMIS 128421

ID dosar achizlție:2121415507

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală [LEI]

14,994.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,994.00

Valoare TVA [LEI]

2,394.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,006.20

TVA eligibil [LEI]

2,394.00

Public [LEI]

14,994.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,987.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat.

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea tuturor masurilor de informare si publicitate ce rezulta din obligațiile beneficiarului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Subactlvitatea: 9.2. Realizarea activitatilor de promovare a obiectivului de investiție

Categorie cheltuială eliglbilărS - cheltuieli de informare, comunicare șl publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Realizarea campaniilor informative pentru promovarea modurilor nemotorizate de transport si a traseelor acestora (pietonal/velo)

Achlzlțle:Achizitie servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de investiție - SMIS 128421

10 dosar achlzlție:2121415507


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală [LEI]

99,960 00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

99,960.00

Valoare TVA [LEI]

15,960.00

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

84,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

13,374.65

TVA eligibil [LEI]

15,960.00

Public [LEI]

99,960.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

86,585.35

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru promovarea activitatilor proiectului si conștientizarea populației cu privire la avantaj ele/beneficii le utilizării modurilor nemotorizate de transport

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Subactlvitatea: 10.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului


Categorie cheltuială eliglbilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect Subcategorle cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

serviciilor de audit financiar pentru verificarea eligibilității cheltuielilor (aproximativ 12 rapoarte de audit a cate 4.998 lei/raport

Achizițle:Achizitie servicii de audilare financiara - SMIS 128421

ID dosar achizițle:2740571087

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

50,400.00

Valoare totală [LEI]

59,976.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

50,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

59,976.00

Valoare TVA [LEI]

9,576.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

50,400.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

8,024.79

TVA eligibil [LEI]

9,576.00

Public [LEI]

59,976.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

51,951.21

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat.

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru verificarea eligibilității si conformității cheltuielilor din proiect

Documente justificative


I j Componente!

Cneltuielt totale proiect

Cheltulel totale eligibile actualizata proiect

Cneltuieli totale eligibile neactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursablle

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuieli totale contribuție proprie

Cheltuieli totale neeligibile proiect

Intensitatea Intervenției

1

30,715,064 36

30.715.064 36

30,715 064 36

30 715,064 36

26 605,388,72

000

4.109,67564

0.00

86.6200

30,718,DK .36

30,718,064.36

30,718.064.38

30,718,084.36

26,808,386.72

0.00

4,108,878.84

0.00

B8.820Q

UAT MUNICIPIUL BACĂU

30,715,064.36

30,715,064 3t

30.715,064 3€

30,715,064.36

26,605,388.72

o.oc

4,109.6756^

0.00

B6.62OC

Parteneri

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursabile

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuieli totale contribuție proprie

Cheltuieli totale neeligibile proiect

Intensitatea intervenției


Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.00

0.00

000

0.00

0.00

65,829 02

1,023,835.48

9,214.519.29

12,900,327.03

7.510,553.54

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune

Regiune

Județ

Buget eligibil

Ajutor de stat

RO21

Nord-Est

Bacău

30,715,064.36 (100.00 %)

0.00 ( 0.00 %j

O

Buget eligibil total

30,715,064.36 (100.00%)

Total ajutor de stat

0.00 ( 0.00 %)

Buget - Câmp de Intervenție

Componenta 1

Cod

Categorie câmp de intervenție

Buget eligibil

083

Masuri privind calitatea aerului

214,043.04 ( 0.70 %)

090

Piste pentru biciclete șl drumuri pietonale

30.501,021.32 ( 99 30 %)

Buget eligibil total

30,715,064.36 (100.00 %)

Buget Formă de finanțare

Componenta 1

Cod Formă de finanțare

Buget eligibil

01 Grant neramburaabil

30,715,064.36 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

30,715,064.36 (100.00%)

| Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod    Tip teritoriu

Buget eligibil

01 Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)

30,715,064.36 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

30,715.064.36 (100.00%)

| Buget-Activitate economică

Componenta 1

Cod Activitate economică

Buget eligibil

22 Activități legate de mediu și de schimbările climatice

30,715,064.36 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

30,715,064.36 (100.00%)

] Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod Tip obiectiv tematic

Buget eligibil

4 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

30,715,064.36 ( 100.00%)

Buget eligibil total

30,715,064.36 (100.00 %)

| Buget - Mecanisme aplic, terit.

Componenta 1

Cod Tip mecanism de livrare teritorială

Buget eligibil

02 Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană suslenabilă

30,715,064.36 ( 100.00%)

Buget eligibil total

30,715,064.36 (100.00 %)

| Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 17-06-2018

Data încheiere proiect: 30-10-2023

Data încheiere efectivă proiect: 30-10-2023

Nr. cererii

Tipul Cererii

Data estimată de transmitere a Cererii către AM

Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]

1

cerere de prefinantare

30-03-2020

1,023,835.48

(          cerere de rambursare clasica

Intermediara

30-11-2019

65,829.02

1

cerere de plata

15-12-2020

1,535,753 22


Nr. cererii

Tipul Cererii

Data estimată de transmitere a Cererii către AM

Valoare eligibilă estimată aferentă cererii (LEI)

2

cerere de rambursare aferenta cererii de prefinantare

30-06-2020

1,023,835 48

2

cerere de plata

30-05-2021

3,071,506.44

3

cerere de plata

30-10-2021

4 607 259 63

3

cerere de rambursare cererii de plata

30-01-2021

1,535,753.22

4

cerere de plata

30 04-2022

6.143.012 87

4

cerere de rambursare aferenta cererii de prefinantare

30-06-2021

3,071,506.44

5

cerere de plata

30-10-2022

6,757.314 16

5

cerere de rambursare aferenta cererii de prefinantare

30-11-2021

4,607,259.63

6

cerere de plata

30-04-2023

7.064.464 80

6

cerere de rambursare cererii de piața

30-05-2022

6,143,012.87

7

cerere de rambursare cereri) de plata

30-11-2022

6,757.314 16

8

cerere de rambursare cererii de plata

30-05-2023

7,064,464.80

9

cerere de rambursare clasica finala

30-10-2023

446,088 74


Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 20003/01/06.08.2019

în atenția: D-lui Cosmin Necula

Funcția: PRIMAR


Denumire solicitant: UAT MUNICIPIUL BACAU

Adresa: str. Calea Marasesti nr. 6, cod postai 6000164. Municipiul Bacau, Jud. Bacau

Telefon:

Fax: 0234/581849

E-mail: director@adlbacau.ro

Cod SMIS: 128421

Titlul cererii de finanțare: Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Candcov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului si sportului)

Stimate Domn,

Urmare a răspunsului dumneavoastră din data de 05.08.2019 (înregistrat la Ol in data de 06.08.2019) la scrisoare de demarare a etapei de precontractare nr. 19357/01/24.07.2019, vă rugăm să ne transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanțare:

 • 1.         Retransmiteri Declarația privind transmiterea documentelor în etapa precontractuală și realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare, avand in vedere corectarea codului SMIS al proiectului. Se va avea in vedere si prezenta solicitare de clarificări.

 • 2.          Revenim cu solicitarea de a transmite avizul operatorilor de utilități publice (dacă este cazul), pentru investiții privind rețelele sistemelor de alimentare cu apă/de canalizare a apelor uzate și a apelor pluviale/de iluminat public.

 • 3.         Revenim cu solicitarea de a transmite extrase de carte funciară actualizate cu înscrierea definitivă pentru imobilele care fac obiectul proiectului. In fisierul(ele) pdf transmis(e), fiecare extras actualizat va fi insolit de toate incheierile menționate in cuprinsul acestora si de planul de amplasament si delimitare al imobilului vizat de OCPI. Daca este cazul, pentru extrasele de carte funciara pentru dreptul de proprietate privata se vor transmite inclusiv Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privata, conform cerințelor din Ghid.

 • 4.          Retransrniteti Tabelul centralizator al numerelor cadastrale, avand in vedere completarea istoricului pentru imobilele din

proiect conform extraselcr/inctieierilor prezentate.

 • 5.          Retransrniteti Declarația de eligibilitate a solicitantului avand in vedere;

-corectarea denumrii solicitantului de la punctul C;

-eliminarea sintagmei „daca este cazul” de ia punctul M.

 • 6.         Revenim cu solicitarea de a transmite Declarația de angajament a solicitantului. Se va avea in vedere si adresa nr. 17872/01/09.07.2019 transmisa prin fax către dvs, referitoare la actualizarea bugetului proiectului. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audiî.

 • 7.         Revenim cu solicitarea de a transmite Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție. Se va avea in vedere si adresa nr. 17872/01/09.07.2019 transmisa prin fax către dvs, referitoare la actualizarea bugetului proiectului.

 • 8.         Revenim cu solicitarea de a transmite Actualizarea hotărârii (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentației tehnico-economice a proiectului șl a indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul. Se va avea in vedere si adresa nr. 17872/01/09.07.2019 transmisa prin fax către dvs, referitoare la actualizarea bugetului proiectului.

 • 9.         Revenim cu solicitarea de a transmite Formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” (cod 23), prevăzut de Srisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, aferent proiectului propus, semnat și ștampilat de către ordonatorul principal de credite, conform ari 2, alin. (3) din N.m. aprobate prin H.G. nr. 93/2016. Se va avea in prezenta solicitare de actualizare a informațiilor inscrise in cadrul secțiunilor „Activitati previzionate” si 27 - „Pian anual de cheltuieli din cadrul cererii de finanțare. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

 • 10.        Revenim cu solicitarea de a transmite Formularul nr.1 - Fișa de fundamențare. Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri

europene în conformitate cu HG nr. 93/2016 (pentru entitatile de drept public). Se va avea in prezenta solicitare de actualizare a informațiilor inscrise in cadrul secțiunilor .Activitati previzionate” si 27 - „Plan anual de cheltuieli din cadrul cererii de finanțare. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

 • 11.       Revenim cu solicitarea de a transmite ANEXA 4 la contractul de finanțare - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată) conform ultimei actualizări accesând link-ul: hltp://www.inforegio.

ro/images/documente/ghiduri/general/apeluri/ANEXA_4_ia_contractul_de_finantare.docx . Se va avea in vedere sl prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

 • 12. Avand in vedere:

 • - prevederile Ghidului Solicitantului privind eligibilitatea cheltuielilor “Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv)”;

 • - informațiile inscrise in secțiunea “Buget -Activitati sl cheltuieli"- valoarea eligibila a serviciilor de audit este de 59,976.00 lei;

 • - informațiile din secțiunile “Buget-Activitati si cheltuieli” - “Descrierea cheltuielii serviciilor de audit financiar pentru verificarea eligibilității cheltuielilor (min. 7- max. 10 rapoarte financiare)”

 • - Informațiile din secțiunea Rezultate așteptate": Ca urmare a auditarii financiare a proiectului, auditorul extern va întocmi si transmite către beneficiar Raportul privind constatările de facto cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare”.

clarificați si revizuitl secțiunile sl documentele afectate de modificări.

 • 13.       Urmare a corespondentei purtata cu AMPOR, asa cum v-am precizat si in adresa nr 17872/01/09 07.2019 transmisa prin fax către dvs, este necesara actualizarea bugetului proiectului, astfel incat, finanțarea nerambursabila acordata sa nu depaseasca alocarea. Diferența dintre valoarea eligibila si valoarea nerambursabila calculata constituie contribuția beneficiarului la valoarea eligibila a proiectului. Va rugam sa aveți in vedere ca raportarea la alocarea financiara a municipiului sa se faca prin utilizarea cursului inforeuro din luna publicării instrucțiunii AMPOR nr 115/18.04.2019, respectiv 1 euro = 4.7591 lei.

 • 14.        Prin prezenta vă aducem ia cunoștință că, în conformitate cu situația primita de la AM POR in data de 04.07.2019, figurați in cadrul Registrului debitelor POR cu debite ramase de recuperat la data de 04.07.2019 aferente contractului de finanțare semnat in cadrul POR 2017-2013 pentru proiectul „REABILITARE Sl MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACAU”, cod SMIS 14876, in cuantum de 7.899.139,66 lei.

Va rugam sa transmiteți dovada achilarii debitelor către MDRAP (Ordin de Plata, Extras de cont).

 • 15.        Alte documente actualizate (daca este cazul).

Concluzie cerere de clarificări

Termenul de răspuns este 13.08.2019. Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oipor@admordest.ro, până la data de 07.08.2019.

Vă atragem atenția că, în cazul în care nu ne furnizați clarificările solicitate în termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanțare poate fi respinsă.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform prevederilor Ghidului Solicitantului.

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platfonnei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile din “Instrucțiune semnătură digitală”, postată pe site-ul www fonduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014 -MANUALE.

Persoana de contact din partea Ol ADR Nord-Est, este Mihaela Cojan, telefon/fax: 0233.218071 / 0233 218 072, e mail: rnihaela cojan@admordest.ro.

Cu stimă,

Cristian Gheorghe Zama

Director Direcția Organism intermediar POR Semnătura

Avizat

Cătălină Petronela Murariu

Sef Serviciu Evaluare, Selecție si Contractare Semnătura

Verificat

Gabriela PURCĂREA Sef Birou Contractare Semnătura întocmit

Sergiu Blanuta

Expert verificator Semnătura

Răspuns Introducere

Ca urmare a solicitării de transmitere a unor documente/darificari pentru continuarea procesului de verificare a cererii de finantare“Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)", va transmitem prin prezenta răspunsul nostru, punctual pentru fiecare dintre cerințele menționate de dvs.:

 • 1.         Retransmiteri Declarația privind transmiterea documentelor in etapa precontractuala si realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare, avand in vedere corectarea codului SMIS al proiectului. Se va avea in vedere si prezenta solicitare de clarificări. A fost incarnat in MySMIS documentul CTR2 - Model E.

 • 2.         Revenim cu solicitarea de a transmite avizul operatorilor de utilitari publice (daca este cazul), pentru investirii privind rețelele sistemelor de alimentare cu apa/de canalizare a apelor uzate si a apelor pluviale/de iluminat public.

A fost incarnat in MySMIS documentul CTR2 - Avize obținute.

 • 3.         Revenim cu solicitarea de a transmite extrase de carte funciara actualizate cu înscrierea definitiva pentru imobilele care fac obiectul proiectului. In fisierul(ele) pdf transmis(e), fiecare extras actualizat va fi insotit de toate incheierile menționate in cuprinsul acestora si de planul de amplasament si delimitare al imobilului vizat de OCPI. Daca este cazul, pentru extrasele de carie funciara pentru dreptul de proprietate privata se vor transmite inclusiv Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privata, conform cerințelor din Ghid.

Solicitantul va prezenta documentele privind dreptul de proprietate sau de administrare/superfide actualizate in termenul limita aferent etapei de precontractare, respectiv pana pe 23.08.2019.

 • 4.         Retransmiteri Tabelul centralizator al numerelor cadastrale, avand in vedere completarea Istoricului pentru imobilele din proiect, conform extraselor/incheierilor prezentate.

A fost incarcat in MySMIS documentul CTR2 - Model I.

 • 5.         Retransmiteri Dedaratia de eligibilitate a solicitantului avand in vedere:

-corectarea denumrii solidtantului de la punctul C;

-eliminarea sintagmei .daca este cazul" de la punctul M.

A fost incarcat in MySMIS documentul CTR2 -Declarația de eligibilitate.

 • 6.         Revenim cu solicitarea de a transmite Declarația de angajament a solicitantului Se va avea in vedere si adresa nr. 17872/01/09. 07.2019 transmisa prin fax către dvs referitoare la actualizarea bugetului proiectului. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit

A fost incarcat in MySMIS documentul CTR2 - Declarația de angajament.

Predzam ca la întocmirea acesteia s-a tinut cont de adresa nr. 17872/01/09.07.2019. Astfel, avand in vedere incadrarea parțiala a prezentului proiect in alocarea finandara a Municipiului Bacau pentru OS 4.1, diferența dintre valoarea eligibila a proiectului si valoarea nerambursabila calculata rapoart la alocarea financiara a fost asumata ca si contribuție proprie a UAT BACAU la valoarea eligibila a proiectului.

Referitor la rapoartele de audit, s-a clarificat acest aspect in cadrul cererii de finanțare.

 • 7.         Revenim cu solidtarea de a transmite Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selecție. Se va avea in vedere si adresa nr. 17872/01/09.07.2019 transmisa prin fax către dvs, referitoare la actualizarea bugetului proiectului.

Solicitantul va prezenta hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat In urma etapei de evaluare și selecție pana in termenul limita aferent etapei de precontractare, respectiv 23.08.2019, avand in vedere faptul ca ședința de Consiliu este programata in data 19.08.2019.

 • 8.         Revenim cu solidtarea de a transmite Actualizarea hotărârii (hotărârile partenerilor, daca e cazul) de aprobarea a documentației tehnico-economice a proiectului si a indicatorilor tehnico-economici, daca este cazul Se va avea in vedere si adresa nr. 17872/01/09.07.2019 transmisa prin fax către dvs, referitoare la adualizarea bugetului proiectului.

Solicitantul va prezenta actualizarea hotărârii de aprobarea a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pana in termenul limita aferent etapei de precontractare, respectiv 23.08 2019, avand In vedere faptul ca ședința de Consiliu este programata in data 19.08.2019.

Revenim cu solidtarea de a transmite Formularul bugetar „Fisa proiectului finantat/propus la finanțare în cadiul programelor

aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene' (cod 23), prevăzut de Srisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, afeierit proiectului propus, semnat si stampilat de catie ordonatorul principal de credite, conform ait. 2, alin (3) din N.m aprobate prin H G. nr 93/2016 Se va avea in prezenta solicitare de actualizare a informațiilor inscrise in cadrul secțiunilor „Activitati previzionale” si 27 - „Plan anual de cheltuieli din cadrul cererii de finanțare De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit

A fost incarnat in MySMIS documentul CTR2 - Formularul F23

 • 10.        Revenim cu solicitarea de a transmite Formulan.il nr.1 • Fisa de fundamentare Proiect propus la finantare/finantat din fonduri europene în conformitate cu HG nr. 93/2016 (pentru entitatile de drept public). Se va avea in prezenta solicitare de actualizare a informațiilor inscrise in cadrul secțiunilor „Activitati previzionate" si 27 - „Plan anual de cheltuieli din cadrul cererii de finanțare. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

A fost incarnat in MySMIS documentul CTR2 - Formularul nr. 1 - Fisa de fundamentare a bugetului.

 • 11.        Revenim cu solicitarea de a transmite ANEXA 4 la contractul de finanțare - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/ plata) conform ultimei actualizări accesând link-ul:hltp://www.inforegio.

ro/images/documente/ghiduri/general/apeluri/ANEXA _4Ja_contractul_de__finantare.docx . Se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

A fost incarcat in MySMIS documentul CTR2 - Anexa 4.

 • 12.        ,Având in vedere:

prevederile Ghidului Solicitantului privind eligibilitatea cheltuielilor "Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei trimestrial (aferente activitatiior ce pot fi auditate in trimestrul respectiv)”;

- informațiile inscrise in secțiunea “Buget -Activitati si cheltuieli"- valoarea eligibila a serviciilor de audit este de 59,976.00 lei; informațiile din secțiunile “Buget-Activitati si cheltuieli" - “Descrierea cheltuielii serviciilor de audit financiar pentru verificarea eligibilității cheltuielilor (min. 7- max. 10 rapoarte financiare)”

informațiile din secțiunea Rezultate așteptate”: Ca urmare a auditarii financiare a proiectului, auditorul extern va întocmi si transmite către beneficiar Raportul privind constatările de fado cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare”.

clarificați si revizuiti secțiunile si documentele afedate de modificări.

Referitor la rapoartele de audit, precizam ca pentru prezentul proied a fost estimat un nr de 12 rapoarte de audit, a cate 4.998 lei (inclusiv TVA), se vor realiza in fundie de graficul de rambursare al cheltuielilor din proied.

Astfel, au fost revizuite secțiunile „Activitati previzionate” si "Buget - Activitati si cheltuieli” prin indicarea nr. de rapoarte ce se estimează a se elabora.

 • 13.       Urmare a corespondentei purtata cu AMPOR asa cum v-am precizat si in adresa nr. 17872/01/09.07.2019 transmisa prin fax către dvs, este necesara actualizarea bugetului proiectului astfel incat, finanțarea nerambursabila acordata sa nu depaseasca alocarea.

Diferența dintre valoarea eligibila si valoarea nerambursabiia calculata constituie contribuția beneficiatului la valoarea eligibila a proiedului. Va rugam sa aveți in vedere ca raportarea la alocarea financiara a municipiului sa se faca prin utilizarea cursului inforeuro din luna publicării instrudiunil AMPOR nr 115/18.04.2019, respediv 1 euro = 4.7591 lei.

Bugetul proiedului a fost adualizat astfel incat finanțarea nerambursabila pentru proiedele aflate in etapa de precontractare sa nu depaseasca alocarea municipiului pe OS 4.1. Diferența dintre valoarea eligibila si valoarea nerambursabila calculata a fost asumata ca si contribuție proprie a solicitantului.

 • 14.        Prin prezenta va aducem la cunoștința ca, în conformitate cu situația primita de la AM POR in data de 04.07.2019, figurați in cadrul Registrului debitelor POR cu debite ramase de recuperat la data de 04.07.2019 aferente contractului de finanțare semnat in cadrul POR 2017-2013 pentru proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACAU”, cod SMIS 14876, in cuantum de 7.899.139,66 lei.

Va rugam sa transmiteți dovada achitării debitelor către MDRAP (Ordin de Plata. Extras de cont).

Solicitantul va prezenta pana la semnarea contractului finanțare un contract de eșalonare a debitului de 7.899.139,66 lei, incheiat cu Ministerul Finanțelor pentru proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACAU”, cod SMIS 14876.

 • 15.        Alte documente actualizate (daca este cazul).

Referitor la modificarea secțiunilor din cererea de finanțare precizam ca:

 • 16. Revizuiti informațiile din secțiunea „Asistenta solicitata", avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului cu privire la prezentarea stadiului pentru toate proiectele pentru care a fost solicitata finanțare, iar proiectele se afla fn procesul de evaluare, selecție, contractare (nefiind emisa o decizie privind finanțarea). Se vor revizui valorile si rezultatele proiectelor, conform actualizărilor din etapele de evaluare. Secțiunea „Asistenta solicitata’ a fost modificata prin actualizarea Informațiilor privind rezultatele proiectelor pentru toate proiectele pentru care a fost solicitata finanțare si care se afla în procesul de evaluare, selecție, contractare (nefiind emisa o decizie privind finanțarea).

Ținând cont de acest punt de clarificare, coroborat cu punctul 29 de clarificarea nr. 19357/01/24.07.2019, pnn care ni se solicita sa eliminam de la aceeași secțiune proiectul pe motiv ca acesta nu poate fi complementar cu el insusi, va rugam sa ne spuneți cum procedam pentru a clarifica aceste aspecte.

Reluam explicațiile date in ETF conform cărora, in secțiunea „Finanțări - Asistenta solicitata” nu sunt indicate proiectele complementare ci toate proiectele pe care UAT Bacau le-a depus la la finanțare si pentru care nu a primit o decizie privind finanțarea. Astfel, după cum se poate vedea in cadrul secțiunii se regăsesc si proiecte de reabilitare, modernizare crese si grădinițe, de creare a infrastructurilor suport pentru HUB-uri, de creșterea a transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, proiecte care nu sunt complementare cu prezentul proiect.

 • 17. In secțiunea “Context”, precizați daca proiectele complementare menționate in cererea de finanțare sunt proiecte cu activitati complementare, fara de care obiectivele prezentului proiect nu pot fi îndeplinite sau au doar caracter integrat cu prezentul proiect. Secțiunea „Context” a fost modificata in conformitate cu solicitarea de clarificări, in ceea ce privește interdependenta prezentului proiect de proiectele declarate ca si proiecte complementare si Integrate.

 • 18. Revizuiti secțiunea „Descrierea investiției”, astfel:

 • - menționați daca pistele pentru biciclete create sunt protejate de circulația altor vehicule, rezervate pentru acest tip de deplasare si daca fac parte dintr-o rețea continua care sa deservească principalele puncte de interes din oraș;

 • - menționați daca, pentru trotuare, se iau inclusiv masuri privind limitarea parcării autoturismelor.

Secțiunea „Descrierea investitiei’a fost modificata in conformitate cu solicitarea de clarificări

 • 19. Corelați informațiile din secțiunea „Descrierea tehnica a proiectului" cu cele din secțiunea „Rezultate asteptate"( exista necorelari privind Lungimea totala coridor modernizat)

Secțiunea „Descrierea tehnica a proiectului" a fost modificata in conformitate cu solicitarea de clarificări.

 • 20. Revizuiti secțiunea “Rezumat revizuiri”, avand in vedere si prezenta solicitare de clarificări. Secțiunea „Rezumat revizuiri” a fost modificata in conformitate cu solicitarea de clarificări.

 • 21. Revizuiti secțiunea „F’lan de achiziții" avand in vedere actualizarea datelor pentru achizițiile prevăzute a se derula ulterior semnării contractului de finanțare, in corelare cu Secțiunea "Activitati previzionale” actualizata conform prezentei solicitări de clarificări. Se vor revizui valorile achizițiilor in corelare cu devizul actualizat al proiectului transmis in etapa ETF.

Secțiunea „Plan de achiziții” a fost modificata in conformitate cu solicitarea de clarificări.

 • 22. Avand in vedere ca data estimata a semnării contractului de finanțare de către AMPOR este finalul lunii octombrie 2019, revizuiii datele de inceput si, după caz, de sfarsit ale activitatilor aferente implementării proiectului, din secțiunea "Aciivitati previzionale”, ținând cont ca data estimata de incepere a implementării este 01 noiembrie 2019, fara a modifica durata activitatilor

Secțiunea „Activitati previzionale” a fost modificata in conformitate cu solicitarea de clarificări.

Buget - Aciivitati si cheltuieli

 • 23. Revizuiri secțiunea „Buget - Activitati si cheltuieli”, avand in vedere corelarea informațiilor cu Devizul general si Lista de echipamente actualizate. Se va tine cont si de punctul 13 din prezenta. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

Secțiunea a fost revizuita in conformitate cu solicitarea de clarificări. Precizam ca in urma actualizării bugetului in MySMIS conform Devizului general actualizat in ETF s-a constat o eroare la valoarea totala a TVA-ului din deviz, implicit ia valoarea totala , respectiv aceasta era mai mica cu 0.01 lei decât ar fi fost corect.

A fost revizuit devizul astfel incat acesta sa fie corelat cu bugetul din cererea de finanțare. Documentul a fost incarcat in MySMiS cu denumirea CTR2 - Deviz general revizuit.

 • 24. Revizuiri secțiunea “Buget - Plan anual de cheltuieli”, in corelare cu Secțiunea "Activitati previzionale" actualizata sl Anexa 4 - Graficul de prefinantare/ rambursare/ plata, actualizata. Se va avea in vedere sl corelarea informațiilor cu Devizul general si Lista de echipamente actualizate. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

Secțiunea a fost revizuita in conformitate cu solicitarea de clarificări

Buget - Amplasament - Se va avea in vedere corelarea informațiilor cu Devizul general si Lista de echipamente actualizate. De asemenea, se va avea in vedere sl prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

Secțiunea a fost revizuita in conformitate cu solicitarea de clarificați

Buget - Câmp de intervenție- Se va avea in vedere corelarea informațiilor cu Devizul general si Lista de echipamente actualizate. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

Buget - Forma de finanțare - Se va avea in vedere corelarea informațiilor cu Devizul general si Lista de echipamente actualizate. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

Secțiunea a fost revizuita in conformitate cu solicitarea de clarificări

Buget - Tip teritoriu - Se va avea in vedere corelarea informațiilor cu Devizul general si Lista de echipamente actualizate. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

Secțiunea a fost revizuita in conformitate cu solicitarea de clarificări

Buget - Activitate economica- Se va avea in vedere corelarea informațiilor cu Devizul general si Lista de echipamente actualizate. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

Secțiunea a fost revizuita In conformitate cu solicitarea de clarificări

Buget - Obiectiv tematic- Se va avea in vedere corelarea informațiilor cu Devizul general si Lista de echipamente actualizate. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

Secțiunea a fost revizuita in conformitate cu solicitarea de clarificări

Buget - Mecanisme aplic, terii. - Se va avea in vedere corelarea informațiilor cu Devizul general si Lista de echipamente actualizate. De asemenea, se va avea in vedere si prezenta solicitare referitoare la rapoartele de audit.

 • 25. Completați secțiunea „Graficul de rambursare” in corelare cu Anexa 4 actualizata, conform prezentei solicitări de clarificări. De asemenea, se va avea in vedere si solicitarea referitoare la rapoartele de audit

Secțiunea a fost completata in conformitate cu solicitarea de clarificări.

Răspuns concluzie

Au fost formulate punctul răspunsuri la solicitarea de clarificări si incarnate documentele solicitate.

Documenta Incireat»

Flțler

Data In cârca re flțler

Descriere

CAE1 - Declarație angajamet_semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

22/04/2019

Dedaratie de angajament

CAE1 -Dedaratie eligibilitate TVA_semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8990FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

22/04/2019

Declarația privind eligibilitate TVA

CAE1 - Fisa Post Manager Proiect, semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

22/04/2019

fisa de post manager de proiect

CAE1 - 6tudiu de trafic_S8mnat.pdf

E380C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934C A495991

B7852B855

22/04/2019

Studiu de trafic

CAE1- Extrase CF ♦PAD-uri ♦ lncheieri_semnat pdf

ABB86BA4FCEDE4D20DDA63641923E2E3741529B18FB63E599AD4F6

1F9ED58794

22704/2019

Extrase CF + PAD-url + încheieri.

CAE1 • Planuri do situat ie semnat pdf

F.3BOC44298FC1C149AFEIF4CB996I B92427AE41E4649H934CA495991 878828855

CAE1 • Plan de amplasamenf_semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

CAE i Model l_s»mnat ptfl

CA601CEB599DE6DE6AAD55(O AF88dO87E877CD78F23Ct3CEOA1F 44BFDEBB708

CAE1- Cereri emitere evize_semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

CAE1 Studiu de f»zabili)at8_semnat p-.fl

E3BUC44298F C1C149AFBF 4C8996F 892427AE41E4840B934CA495991 878528855

CAE1- Model F „Lista de echipamente_semnat.pdf 2AEB23DB765D9B65156589A4867C16108B2AD9CC836D1263CB467E 9F81DA5577

CAE1 Documente Justificative conform model K semnat pdf

AF4DB76FE7BAE()864E8AE5DEA4E34EA6fi7[)l881D56382773A78CA O62DC40529D

CAE1 - Studiu geotehnic_semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

CAE1 - Certificat de uit)anism_ semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFeF4C8998F692427AE4lE4649B934CA4ti699l 878528855

CAE1 - Caracterul complementar si integrat al proiectului- C5

(Candcov) semnat.pdf

ABCCF622242C444D8C83D12C161BA22D87F30E19956665A0CDFCE9 C754C731E2

CAE1 - Deviz general semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AF8F4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 878528855

CAE1 - Anexa 4.1.4.8 - Instrument de calcul emisii GE6.semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 87852B855

CAE1 - Răspuns ADR NE_semnat.pdf

E3B0C44296FC1C149AFBF4C8996F892427A641E4649B934CA496991 878528855

CAE2 - Extrase CF + PAD-uri + încheieri semnat.pdf

05CA7C19B5D24E18E96C83166E79E360CD4C606B22CEF763D3FF37 33B16266B2

CAE2 - Dedaratie de angajament semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 876528855

CAE2 - Model F_Usta de echipamente semnatpdf 49E6504527CE015E3EA050E84243ACFCC434891108053D7A6EE908B DFD510D83

CAE2 - Adresa de răspuns semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4849B934CA495991

B7652B855

CAE2 - Avize CU semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB97427AE41F.4649B934CA4VS991 B7852B855

CAE2- Plan de amplasment semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 878528855

CAE2 - Planuri de situație semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE 41E46498934CA495991 B7852B855

ETF1 - Oferte da preț semnal pdf 18A975B15FAA1FA922845EC4OB3D7DE53A25F3C99365546BDO5A6C 751D2C476A

ETF1 - Proces verbal de recepție DTE semnatpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

Adresa de răspuns ETF1 semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B78528855

ETF1 - Plan Ilustrativ semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFE3F4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

ETF1 - Oferte traduse semnat.pdf

EA20975B7284CF051618FA51EBDDC9O2E89F0D0E733B26A888C0E4 64219CC718


22704/2019


22/04/2019


22/04/2018


22/04/2019


22/04/2019


22/04/2019


22/04/2019


22/04/2018


22/04/2019


22/04/2019


22/04/2019


22/04/2019


22/04/2019


09/05/2019


09/05/2019


09/05/2019


09/05/2019


09/05/2019


09/05/2019


09/05/2019


03/07/2019


03/07/2019


03/07/2019


03/07/2019


03/07/2019


Planuri de situație


Plan de amplasament


Model l


Cereri emitere avize


Studiu de fezabilitate


Model FJJsta de echipamente


Documente justificative conform modei k


Studiu Geotehnic


Certificat de mtwnlwn


Caracterul complementar si integrat al proiectului


Deviz general


Anexa 4.1.4.8 - Instrument de calcul emisii GES_semna


Adm sa de răspuns


CAE2 - Extrase CF ♦ PAD-uri + încheieri


CAE2_Declaratie de angajament


CAE 2 - Model F„Lista de echipamente


Adresa de răspuns CAE2


CAE2 - Avize CU


CAE2 - Plan de amplasament


CAE2 - Planuri de situație


ETF1 - Oferte de preț


ETF1 - Proces verbal recepție DTE


Adresa de răspuns ETF1


ETF1 - Plan Ilustrativ


ETF1 - Oferta da preț tradusa


ETF1 Declarație conformitate cerere, fisa de proied semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4fi49B934CA495991

B7852BB55

ETF1 - Nota pnvmd încadrarea in slaridardalM de cost semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F B9242 7AE41E4649B934C A4959U1

B78520855

ETF 1 - Anexa 4.14b semnat pdf

E3B0C4429BFC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

ETF1 - Studiu de trafic semnal pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E40498934CA495991

07862B865

ETF1 - Avize obținute semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

ETF2 -Lista de adupamante C6 semnal.pdf

727856C5934FCCDB2FD0C888FB1CF498EE8A7OB92D70AAB6604AD

A5B6584BEE6

ETF2 - Model_B - Declarația de angajament Cancicov semnat.pdf

AB6B11B0708C1D6E8DAFEA77738C2F0F83C726C13BFBDBE354EEA

80C2D1A5BC0

ETF2 - Deviz general » devize pe obiect semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AF6F4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

Răspuns clarificări ETF2 sermnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

CTR2 - Model_E • C5 semnat pdf

E3B0C44298FC1C t49AFBF4C8996f 892427AE41E4649B934CA405991

B7862B855

CTR2 - Avize obținute semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA405991

B7852B855

CTR2 - Model J - C5 semnat pdf

50173A7EE829BAB8DE ADAED8200A10FF B58E4B12138F3BB25F3C78

4950236350

CTR2 - Declarație eliglbilitate_C5 semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

CTR2 - Declarația anga|ament_C5 semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 878528855

CTR2 - Formularul F23_C5 semnat.pdf

D43F238B2DA3951FFEAECEAB472521C03B7C757D81F3A38FD5CB8 7A52A8985EE

CTR2 - Formularul 1 - fisa fundam entara_C 5 semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8998FB92427AE41E4649B934CA495991

07852B855

CTR2 - Anexa 4 semnat.pdf

1B7B7B412F3B922F49421ED517A557F97FBBBC4DB806A7323C284FF

028D2DED9


03/07/2019


03/07/2019


03/07/2019


03/07/2019


03/07/2019


12/07/2019


12/07/2019


12/07/2019


12/07/2019


13/08/2019


13/08/2019


13/08/2019


13/08/2019


13/08/2019


13/08/2019


13/08/2019


13/08/2019


CTR2 - Deviz general revtzuit_C5 semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991           13/08/2019

B7852B855

CTR2 - Răspuns clarifîcari_C5 semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991           13/08/2019

B7852B855


ETF 1 • • Declarație conformitate cererejisa de proiect


ETF1 - Nota privind încadrarea in standardele de cost


El F1 - Anexa 4.1 4.b -• Instrument de calcul al emisiilor (3ES din transporturi


ETF1 - Studiu de trafic


ETF1 - Avize obținute


ETF2 - Lista de echipamente


ETF2 - Declarație de ari^ijarnent


ETF2 - Deviz general * devtze pe obiect


Adresa de răspuns ETF2


CTR2 - Model E


CTR2 - Avize obținute


CTR2 - Model I


CTR2 -Declarația de eligibilitate


CTR2 - Declarația de angajament


CTR2 - Formularul F23


CTR2 - Formularul rir 1 - Fisa de fundamentare a bugetului


CTR2-Anexa4


CTR2 - Deviz general revizuit


Adresa de răspuns CTR2


CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, COSMIN NECULA, CNP 1780813040081, posesor al CI seria XC, nr. 971714, în calitate de reprezentant legai/imputemicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile incluse in această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în confonnitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împutemicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în confonnitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL BACĂU, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia

înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.


Semnătura digitală a reprezentantului legal/împutemicit COSMIN NECULA.

Data

13/08/2019 16:47:12


..  . Digitally signed

N ECU LA by NECULA

COSMIN

COSMIN Date: 2019.08.13

16:50:47 +03'00'