Hotărârea nr. 31/2019

Hotărârea nr. 31 din 31.01.2019 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018

Q

ZZo stSfZfftZ ZZocaZ aZ O


zfâacău

aatt/

HOTĂRÂREA NR, 31 DIN 31.01.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr.l la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea ni'. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 328/29.01.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 17887/29.01.2019, însoțită de adresa SC Eco Sud cu nr. 170/18.01.2019, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău sub nr. 189/17.01.2019;

-Referatul nr. 1024/29.01.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.l la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 1025/29.01.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrată cu nr. 1026./29.01.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 123/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 124/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 125/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 nr. 126/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 127/31.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.8 alin.(3) lit.dA2 și ale art.43, alin.(4) și (5) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.6, alin.(l), lit.'T', ale art.26, alin.(5) și (7) și ale art.27, alin.(2) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților , cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

-Prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.l09/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; -Prevederile HCL nr. 463 din 28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, modificată prin HCL nr. 55 din 6.02.2018;

-Dispozițiile art.l, alin.(l) pct. Modificare legislativă, lit.”b”, art.8, pct.2, art.9, alin.(l), lit.”j” și alin.(2), art.l3, pct.2, art.29 din contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018;

-Dispozițiile art.5, alin.(l), lit.”f’ și art.l7, alin.(2), lit.”g”din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău aprobat prin HCL nr.l76/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau” și a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, cu modificările ulterioare;

-Dispozițiile art. 47, alin. (1), ale art. 48, alin.(2), ale art. 61, alin.(2), ale art. 62 alin.(l) ale art. 115, alin. (1) lit. „b”, alin.(3) și alin.(5)-(7) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45 (2) lit.(a) și (c) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Actul Adițional nr.l la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.l078/1087 din 16.04.2018, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.l din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației.

Art.3. Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, ca, în numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în calitate de mandatar al Municipiului Bacău, să semneze Actului adițional nr.l la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.l078/1087 din 16.04.2018.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate la art.2 și art.3 Asociației de Dezoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, conform legii.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ HULUTĂ GHIORGIII

/ * / i             7/ Jrsr       CONTRASEMNEAZĂ

'secretarul municipiului bacău

NICOUAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA lalICLnr. 31 din 31.01.2019

ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE NR. 1078/1087

DIN DATA DE 16-04.2018

PĂRȚILE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, („ADIS Bacau”) cu sediul in Calea Marasesli nr. 2, municipiul Bacau, judelui Bacau, înregistrata in registrul asociațiilor si fundațiilor de pe langa judecătoria Bacau cu 6/A/2010 din data de 28.01.2010, CIF 26601020, cont R048RZBR0000060017648194 deschis la Raiffeisen Bank Bacau, reprezentata prin Sorin Brasoveanu, avand funcția de președinte, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:

- Județul Bacau; municipiile: Bacau, Onești, Moinesti; orașele: Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Slanic Moldova, Tg. Ocna; comunele: Agas, Ardeoani, Asau, Balcani, Barsanesti, Beresti Bistrița, B eres ti Tazlau, Berzunti, Blagesti, Bogdanesti, Brusturoasa, Buciumi, Buhoci, Caiuti, Casin, Cleja, Colonesti, Corbasca, Cotofanesti, Damienesti, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Filipesti. Gaiceana, Gioseni, Girleni, Ghimes Făget, Glavanesti, Gura Văii, Helegiu, Hemeius, Horgestî, Huruiesti, Itesti, Izvoru Berheciuluî, Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi Calugara, Magiresti, Măgură, Manastirea Casin, Mărgineni, Motoseni, Negri, Nicolae Balcescu, Odobesti, Oituz, Oncesti, Orbeni, Palanca, Parava, Parincea, Pargaresti, Pancesti, Pârjol, Plopana, Poduri, Podu Turcului, Prăjești, Racova, Racaciuni, Rachitoasa, Roșiori, Sanduleni, Sascut, Sarata, Saucesti, Scorteni, Secuieni, Stanisesti, Solont, Strugari, Ștefan cel Mare, Tamasi, Targu Trotus, Traian, Tatarasti, Ungureni, Urechesti, Valea Seaca, Vullureni, Zemes.

împreuna in calitate de delegatar (denumiți in cele ce urmeaza „Delegatarul”), pe de o parte, si

ECO SUD S.A., cu sediul social in București, Str. Ankara nr. 3, sector 1, înmatriculata la Oficiul. Registrului Comerțului București, sub nr. J40/4022/2001, CUI RO 1383255, rerezentata legal prin domnul Administrator Adrian Mirel Scarlat, in calitate de delegat (denumita in cele ce urmeaza „Delegatul”), lider al asocierii ECO SUD S.A. - HIGH SORTING S.A. - ANDUNA SERVIMOB S.R.L.,

denumite in continuare împreuna „Părțile” si separat „Partea”,

A VÂND IN VEDERE CA:

  • (1) Intre parti a fost încheiat contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare nr. 1087 din data de 16 aprilie 2018 („Contractul de Delegare”),

  • (2) In prezent este in vigoare Ordonanța de urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr, 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje sî a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu („OUG 74/2018”), cu modificările si completările ulterioare, prin care, printre alte masuri, a fost instituita si contribuția pentru economia circulara, cu aplicare începând din data de 01.01.2019, in valoare de 30 de lei + TVA per tona,

Părțile au decis încheierea prezentului Act Adițional („Actul Adițional”), cu următorul conținut:

Art. 1. (1) Capitolul VIII, articolul 16 alineatul (1) se modifica in conformitate cu fisele de fundamentare puse la dispoziție de către Delegat si va avea următorul continui:

„(2) Tariful pe care Delegatul are dreptul sa il aplice este de:

  • •   119,29 lei/tona pentru activitatea de transfer;

  • •  3,01 lei/tona pentru activitatea de sortare a Deșeurilor;

  • •  0,32 lei/tona pentru activitatea de compostare a Deșeurilor;

8  81,28 lei/tona pentru depozitarea Deșeurilor;

  • •  125,74 lei/tona pentru stocarea temporara a deșeurilor voluminoase sî menajere periculoase;

8  78,43 lei/tona pentru preluarea deșeurilor din construcții si demolări in vederea

sortării si tratării.

La toate tarifele menționate mai sus se va adauga TVA.

Prezenta modificare are drept cauza prevederile OUG 74/2018, cu modificările si completările ulterioare, si se întemeiază pe Fisele de Fundamentare anexate la prezentul Act Adițional. Aceste Fise de Fundamentare nu sunt modificate sub nici un alt aspect fata de Propunerea Financiara din anul 2014, exceptând contribuția pentru economia circulara.

Art. 2 - ADIS Bacau se obliga sa depună toate diligentele in vederea asigurării contului operatorului, după finalizarea procedurilor de executare silita aflate in derulare la data semnării prezentului Act Adițional.

Art. 3 - Fisele de fundamentare - Anexa 1 la prezentul Act Adițional, sunt parte integranta din acesta.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat in .......... exemplare originale, in limba romana,

astazi............. 2019, la............cate unul pentru: ADIS, fiecare unitate administrativ-teritoriala

care constituie Delegatarul si Delegat.

Pentru Delegatar, ADIS                                                  Delegat,

Prin Președinte,                                                           Prin Director General,

Sorin Brasoveanu                                                     Adrian Mirel Scarlat

Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare

Isabela PINTILIE

,/ / 2

/


CONTRASEMNEAZĂ

f SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

E-OVIDIU POPOVICI


NICO

FISA DE FUNDAMENTARE a tarifului pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitarii si a exploatării instalațiilor conexe*

Nr. crt.

Elemente de cost

UM

Cost total anual lei

Cost unitar lei/tona

1.

Cheltuieli materiale din care:

lei/tona

3,711,865.23

28.00

1.1.

Combustibil si lubrifiant!

lei/tona

510,128.51

3.85

1.2.

Energie electrica

lei/tona

177,710.14

1.34

1.3

Alimentare cu apa

lei/tona

9,281.25

0.07

1.4

Materii, prime si materiale consumabile

lei/tona

272.784.12

2.06

1.5

întreținerea utilajelor si a autovehiculelor

lei/tona

81,949.58

0.62

1,6

Reparații

lei/tona

89,833.81

0.68

1.7

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei/tona

6,704,65

0.05

1,8

Cheltuieli cu protecția mediului

lei/tona

47,689.64

0.36

1.9

Alte servicii executate de terii

lei/tona

167,324.11

1.26

1.10

Alte cheltuieli materiale

lei/tona

38,737.91

0.29

1.11

Amortizarea investițiilor proprii

lei/tona

182,055.52

1.37

1.12

Redeventa

lei/tona

2,127.666.00

16.05

2.

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei/tona

478,440.17

3.61

2.1

Costuri totale de personal (inclusiv contribuțiile salariatului si ale angajatorului in conformitate cu cerințele legale, costuri de management)

lei/tona

476,703.86

3.60

2.2

Costuri cu instruirea personalului

tei/tona

1,736.30

0.01

3.

Taxe licențe, certificări si autorizări/ se vor prezenta detaliat pentru frecare ueriifrcare/ceri'rficare/autorizare)

lei/tona

90,158.63

0.68

4.

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei/tona

60,000.00

0.45

5.

Fond pentru închiderea depozitului si urmărirea acestuia postinchitiere

lei/tona

1,137,874.62

8.58

6

Alte cheltuieli

lei/tona

28.782.36

0.22

A

Chettuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6)

lei/tona

5,507,121,00

41.54

B

Cheltuieli financiare

lei/tona

206,250.00

1.56

I

Cheltuieli totale (A+B)

lei/tona

5,713,371.00

43.09

n

Profit

lei/tona

571,337.10

4.31

ni

Cota de dezvoltare

lei/tona

514,161.45

3.88

IV

Contribuție pentru economia circulara (cf art 17 alin 1 Kt h- OUG 74/2018)

lei/tona

3,977,497.83

30.00

V

Venituri obținute din activitatea de salubrizare (MI+IIMV)

lei/tona

10,776,367,38

VI

Cantitate programata (tone)

Îeî/tona

132,583.26

Vil

Tarif, exclusiv TVA (V:Vi)

lei/tona

81,28

vin

TVA (19%)

lei/tona

15.44

|

IX

Tarif, inclusiv TVA

îeî/tona

96.72

J

Nofa*r Prezenta fisa de fundamentare (nemodificata sub nioiun alt aspect fata de propunerea financiara din 2014, cu excepția contribuției pentru economia circulara) nu acoperă toate cheltuielile de operare si nu are in vedere cantitatife de deșeuri efectiv primite la instalații după Data de începere a Contractului.

-Aceasta fisa de fundamentare este întocmită exclusiv in scopul introducerii in tarifa "contribuției pentru economia circulara” legiferata prin OUG 74/2018 cu aplicabilitate de la 01 ian 2019.

-Ajustarea/modificar&a de tarif calculata conform Ordinului ANRSG109/2007 va face obiectul unei fundamentări de tarif ulterioare, prin raportare la cantitaille reale de deșeuri, cheltuielile si veniturile aferente.

FISA DE FUNDAMENTARE a tarifului pentru preluarea deșeurilor in vederea transferului*

Nr. cri.

Elemente de cost

UM

Cost total anual lei

Cost unitar tei/tona

1.

Cheltuieli materiale dîn care:

tei/tona

1,557,035.46

"^2770j

1.1.

Combustibil si îubrifianti

lei/tona

630,475.66

10.931

1.2.

Energie electrica

tei/tona

23,500.69

0.41

1.3

Alimentare cu apa

tei/tona

8,380.54

0.15

1.4

Materii prime si materiale consumabile

tei/tona

33,279.50

0.58

1.5

întreținerea utilajelor si a autovehiculelor

leiftona

132,060.23

2.29

1.6

Reparații

lei/tona

112,828.41

1.96

1.7

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei/tona

9,224.82

0,16

1.8

Cheltuieli cu proiecția mediului

lei/tona

5,245.22

0.09

1.9

Alto servicii executate de terii

tei/tona

266,766.73

4.63

1.10

Alte cheltuieli materiale

lei/tona

29,291.72

0.511

|1.11

Amortizarea investițiilor proprii

lei/tona

43,404.92

0.75

1.12

Redsventa

tei/tona

302,577.00

5.25

2.

Cheltuieli cu munca vie, din care:

tei/tona

893,931.58

15.50

2.1

Costuri totale de personal (inclusiv contribuțiile salariatului si ale angajatorului in conformitate cu cerințele legale, costuri de management)

tei/tona

892,002.84

15,47

!22

Costuri cu instruirea personalului

tei/tona

1,928.74

0.03

3.

Taxe licențe, certificări sî autorlzarif se vor prezenta detaliat pentru fiecare certificare/certihcare/butorizare)

lei/tona

74,797.28

1.30

4.

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei/tona

0.00

o.ooj

5.

Fond pentru închiderea depozitului si urmărirea acestuia postinchldere

tei/tona

0.00

0.00

6

Alte cheltuieli

lei/tona

2.100,089.52

36.42

i A

Cheltuieli de exploatare (1*2*3+4*5*6)

tei/tona

4,665,853.83

80.92j

B

Cheltuieli financiare

lei/tona

15,000.00

0.26

l

Cheltuieli totale (A+B)

tei/tona

4,680,853.83

81.18

îi

Profit

tei/tona

468,065.38

8.12

III

Cota de dezvoltare

lei/tona

0,00

0,00

IV

Contribuție pentru economia circulara (of ari 17 alin 1 Kt h-OUG 74/2018)

tei/tona

1,729,905.60

30.00

V

Venituri obținute din activitatea de salubrizare (l+lî+HMV)

tei/tona

6,878,844.81

VI

Cantitate programata(tone)

lei/tona

57,663.52

■ V»

Tarif, exclusiv TVA (V;VI)

tei/tona

119.29

! VII!

TVA (19%)

lei/tona

22.67

Tarif,inclusiv TVA

tei/tona

141.96

FISA DE FUNDAMENTARE a tarifului pentru preluarea deșeurilor din construcții si demolări în vederea sortării si tratării*

Nr. cri

Elemente de cost

UM

Cost total anual lei

Cost unitar lei/tona

1.

Cheltuieli materiale din care:

lei/tona

481,217.55

30.12

1.1.

Combustibil si lubrifîanti

lei/fona

202,204,31

12.65

1.2.

Energie electrica

lel/tona

283.23

0.02

1.3

Alimentare cu apa

lei/tona

5,038.10

0.32

1.4

Materii prime si materiale consumabile

teVtona

5,053.12

0.32

1.5

întreținerea utilajelor ai a autovehiculelor

lei/tona

38,843.10

2.49

1.6

Reparații

lei/tona

28,490.78

1.78

1.7

Echipamente da lucru sl protecția muncii

lei/tona

747.25

0.05

1.8

Cheltuieli cu protecția mediului

lei/tona

2,596.80

0.16

1.9

Alte servicii executate de terii

lei/tona

5,008.37

0.31

|1.10

Alte cheltuieli materiale

lei/tona

52,315.13

3.27

1.11

Amortizarea investiților proprii

lei/tona

31,306.91

1.98

1.12

Redeventa

lei/tona

108,332.40

6.78

2.

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei/tona

14,630.43

0.91

2.1

Costuri totale de personal {inclusiv contribuțiile salariatului sl ale angajatorului în conformitate cu cerințele legale, costuri de manaaement)

lei/tona

14,530.43

0.91

2.2

Costuri cu instruirea personalului

lei/tona

0.00

0.00

3.

Taxe licențe, certificări al autorizări/ se vor prezenta detaliat pentru fiecare certiricare/cef&îoare/autorizare)

lei/tona

8,968.83

0.56

4.

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei/tona

0.00

0.00

5.

Fond pentru închiderea depozitului sl urmărim acestuia posîinchîdera

lei/tona

0.00

0.00

6

Alte cheltuieli

lei/tona

236,500.78

14.80

A

Cheltuieli de exploatare (1 42+3+4+5+6>

lei/tona

741,217.69

46.39

B

Cheltuieli financiare

lei/tona

30,000.00

1.88

1

Cheltuieli totale (A+B)

lei/tona

777,534.04

48.67

11

Profit

lei/tona

77,759.40

4.87

UI

Cota de dezvoltare

lei/tona

0.00

0.00

IV

Contribuție pentru economia circulara (cf art 17 alin 1 tr€ h- OUG 74/2018)

lei/tona

397,830.00

24,90

V

Venituri obținute din activitatea de salubrizare (Wl+lll+lV)

lelftona

1,263,183.44

VI

Cantitate programata(tone)

lei/tona

15,978.26

Vil

Tarif, exclusiv TVA (V:Vl)

lel/tona

78.43

Vili

TVA (19%)

tei/tona

14.90

IX

Tarif,inclusiv TVA

lei/tona

93.33

Nota*- Prezenta fisa de fundamentare (nemodificata sub nfclun alt aspect fata de propunerea financiara din 2014, cu excepția contribuitei pentru economia circulara) nu acopere toate cheltuielile de operare si nu are in vedere cantttatile de deșeuri efectiv primite te instalata după Data de începere a Contractului.

-Aceasta fisa de fundamentare este întocmită exclusiv in scopul introducerii în tarif a "contribuției pentru economia circulara" legiferata prin OUG 74/2018 cu aplicabilitate de te 01 lan 2019.

-AJustarea/modificaroa de tarif calculate conform Ordinului ANRSC109/2007 va face obiectul unei fundamentări de tarif ulterioare, prin raportare te caniiîatite reale de deșeuri, cheltuielile si veniturile aferente.

FISA DE FUNDAMENTARE a tarifului pentru preluarea deșeurilor biodegradabile in vederea compostării*

Nr. Gri.

Elemente de cost

UM

Cost total anual lei

Cost unitar lei/tona

1.

Cheltuieli materiale din care:

lei/tona

932,683.26

77.46

1.1.

Combustibil si lubrifiant!

lei/tona

181,878.86

15.10

1.2.

Energie electrica

lei/tona

20,762.73

1.72

1.3

Alimentare cu apa

isî/'tona

7,024.12

0.58

1.4

Materii prime si materiale consumabile

lei/tona

31,965.05

2.65

1.5

întreținerea utilajelor si a autovehiculelor

iei/tona

92,508.53

7.68

1.6

Reparații

lei/tona

225,118.16

18.70

1.7

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei/tona

5,270.09

0.44

1.8

Cheltuieli cu protecția mediului

lei/tona

4,948.58

0.41

1.9

Alte servicii executate de terii

lei/tona

170,059.83

14.12

1.10

Alte cheltuieli materiale

fei/tona

46,792.22

3.89

1.11

Amortizarea investițiilor proprii

lei/tona

53,885.40

4.48

1.12

Redeventa

lei/tona

92,468.80’

7.68

2.

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei/tona

329,278.68

27.35

2.1

Costuri totale de personal (inclusiv contribuțiile salariatului si ale angajatorului in conformitate cu cerințele legale, costuri de management)

lei/tona

328,692.57

27.30

2.2

Costuri cu instruirea personalului

lei/tona

586.11

0.05

3.

Taxe licențe, certificări si autorizări f se vor prezenta detaliat pentru fiecare certificare/certificaie/autorizare)

lei/tona

22,392,74

1.86

4.

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei/tona

0,00

0.00

5.

Fond pentru închiderea depozitului si urmărirea acestuia postlnchidere

lei/tona

o.oo

0.00

6

Alte cheltuieli

lei/tona

79,861.82

6.63|

7

Venituri estimate din vanzare compost

lei/tona

<4,394,216.50

-113,29

: A

Cheltuieli de exploatare (?+2+3-M+5+8+7+8>

lei/tona

1,367,996,50

113.61

B

Cheltuieli financiare

lei/tona

0.00

0.00

i

Cheltuieli totale (Â+B)

lei/tona

3,780.00

0.3 lf

II

Profit

lei/tona

37.80

0.00

III

Cota de dezvoltare

iei/tona

0.00

0,00

IV

Contribuție pentru economia circulara (of ari 17 alin 1 !it h-OUG 74/2G18i

lei/tona

3,780.00

0.31

V

Venituri obținute din activitatea de salubrizare (I+ll+lll+lV)

lei/tona

3,817.80

VI

Cantitate programata(tone)

lei/tona

12,041.28

VI!

Tarif, exclusiv TVA (V;Vi)

lei/tona

0.32

VIII

TVA (19%)

lei/tona

0.061

IX

TarifJnclusivfvĂ

lei/tona

0,38

nr

Tarif .inclusiv TVA

lei/tona

0.44

FISA DE FUNDAMENTARE a tarifului pentru preluarea deșeurilor voluminoase si a deșeurilor menajere periculoase*

Nn crt ^1.

Elemente de cost

Cheltuieli materiale din care:

UM

p1 C'osttotal anual lei

Cost unitar lei/tona

13.63

iei/tona

9,951.25

1.1.

Combustibil si lubrifiant!

lei/tona

850.96

1.17

1.2.

Energie electrica

leî/tona

3.61

0.00

1.3

Alimentare cu apa

let/tona

586.13

0.80

1.4

Materii prime si materiale consumabile

lei/tona

44.78

0.06

1.5

Întreținerea utilajelor si a autovehiculelor

lei/tona

0.00

0.00

1.6

Reparații

lei/tona

0.00

0.00

1,7

Echipamente de lucru si protecția muncii

lel/tana

265.79

0.36

1.8

Cheltuieli cu protecția mediului

Iei/tona

500.00

0.68

1.9

Alte servicii executate de terii

lei/tona

0.00

0.00

1.10

Alte cheltuieli materiale

lei/tona

314.01

0.43

1.11

Amortizarea investițiilor proprii

Iei/tona

7,385,96

10.12

1.12

Redeventa

lei/tona

0.00

0.00

2,

Cheltuieli cu munca vie, din care:

leî/tona

76,887.14

103.95

2.1

Costuri totale de personal (inclusiv contribuțiile salariatului si ale angajatorului in conformitate cu cerințele legale, costuri de manaaemenl)

lei/tona

75,887.14

103.95

2,2

Costuri eu instruirea personalului

Iei/tona

0,00

o.ooi

3.

Taxa licențe, certificări si autorizări/ se vor prezenta detailat pentru fiecare cerUHcare/certificare/autorizare)

Jei/tona

0.00

0.Q0

4.

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei/tona

0.00

0,00

5.

Fond pentru închiderea depozitului si urmărirea acestuia pastinchidere

lei/tona

0.00

0.00

6

Alte cheltuieli

îei/tona

0.00

0,00

A

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6)

lei/tona

85,838.39

117,59

8

Cheltuieli financiare

lei/tona

0.00

0.00

l

Cheltuieli totale

lel/tona

85,838.39

117.59

II

Profit

iei/tona

858.38

1.18

III

Cota de dezvoltare

lei/tona

0.00

0.00

IV

Contribuție pentru economia circulara (cf ari 17 alin 1 lit h-OUG 74/2018)

lei/tona

5,097,00

6.96

V

Venituri obținute din activitatea de salubrizare (MMIl-HV)

lei/tona

91,793.77

VI

Cantitate programataftone)

Iei/tona

730.00

VII

Tarif , exclusiv TVA (V:VI)

lei/tona

125.74

VIII

TVA (19%)

Iei/tona

23.89

IX

Tarif,inclusiv TVA

lei/tona

149.64

Nota*.' Prezenta fisa de fundamentare (nemodificata sub niciun alt aspect fata de propunerea financiara din 2014, cu excepția contribuției pentru economia circulara) nu acopere toate cheltuielile de operare si nu are in vedere cantitatile de deșeuri efeGtiv primite ta instalata după Data de începere a Contractului -Aceasta fisa da fundamentare este întocmită exclusiv in scopul introducerii in tarifa "contribuției pentru economia circulara" legiferata prin OUG 74/2018 cu aplicabilitate de la 01 ian 2019.

-AJustarea/modiricar&a de tarif calculata conform Ordinului ANRSC109/2007 va face obiectul unei fundamentali de tarif ulterioare, prin raportare la cantitatile reale de deșeuri, cheltuielile si veniturile aferente.

FISA DE FUNDAMENTARE a tarifului pentru preluarea deșeurilor recidabiîe in vederea sortării*

Nr. ort.

Elemente de cost

UM

Cost total anual Iei

Cost unitar lei/tona

1.

Cheltuieli materiale din care:

lei/tona

2,513,210.57

42.69

1.1.

Combustibil sî lubrifiant»

Jei/tona

566,784.07

9.63Î

1.2.

Energie electrica

lei/tona

229,706.21

3.90

1.3

Alimentare cu apa

îei/iona

39.404.03

0-67

1.4

Materii prime si materiale consumabile

lei/tona

24,884.13

0.42

1.5

Întreținerea utilajelor si a autovehiculelor

lei/tona

125,364.98

2.13'

1.6

Reparații

tel/tona

176,712.34

3.00

1.7

Echipamente de lucru sl protecția muncii

lei/tona

24,787.35

0.42

1.8

Cheltuieli cu protecția mediului

lei/tona

13,467.26

0.23

1.0

Alte servicii executate de terti

Ieî/tona

389,351.04

6.61

1.10

Alie cheltuieli materiale

lei/tona

41,271.13

0.70

1.11

Amortizarea investițiilor proprii

lei/tona

16,145.74

0,27

1.12

Redeventa

lei/tona

865,332.28

14.70

2.

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei/tona

1,815,577.61

30.84

2.1

Costuri totaie de personal (inclusiv contribuțiile salariatului sî ale angajatorului in conformitate cu cerințele legale, costuri de management}

lei/tona

1,813,414.31

30.80

2.2

Costuri cu instruirea personalului

lei/tona

2,163.30

0.04

3.

Taxe licențe, certificări si autorizări/ se vor prezenta detaliat pentru fiecare certrficare/certincare/autorizare)

lei/tona

83,711.15

1.42

4.

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei/tona

0.00

0.00

5.

Fond pentru închiderea depozitului si urmărirea acestuia postlnchîdere

lei/tona

0,00

0.00

6

Alte cheltuieli

lei/tona

235,947.14

4.01

7

Venituri estimate din vanzare reclclabfte

lei/tona

-4,655,095.25

-79.07

A

Cheltuieli de exploatare (1+2*3+4+5*8*7)

lei/tona

-6.648.78

-0.11

B

Cheltuieli financiare

lel/tona

6,648.78

0,11

l

Cheltuieli totale (A+B)

lei/tona

0.00

0,00

II

Profit

lei/tona

523.82

0.01

iii

Cota de dezvoltare

Jei/tona

0.00

0.00

IV

Contribuție pentru economia circulara (cf art 17 alin 1 fit g- OUG 74l2018}-indicatarde performanta stafie de sortare 75%

lei/tona

176,610,00

3.00

V

Venituri obținute din activitatea de salubrizare (l+IMIl+IV)

lei/tona

177,133.82

VI

Cantitate programata(tone)

lel/tona

53,869,85

VII

Tarif, exclusiv TVA (V: Vi}

lei/tona

3.01

VIII

TVA (19%)

leî/tona

0.57

IX

Tarif .Inclusiv TVA

lei/tona

3.58