Hotărârea nr. 309/2019

Hotărârea nr. 309 din 20.08.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă – CAEX / Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419.

« zi<> jjh/// fa

(/a</ (r// , />arăa

'f' < ">f/fff/ -^/( ca/ a/   /taaf<f/f a/f/f ffîacăff

HOTĂRÂREA NR. 309 DIN 20.08,2019

privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru -

Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CER)” cu codul SMIS 128419

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

20.08.2019, potrivit art. 133(2) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere :

-Referatul nr. 8410/13.08.2019 al Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8479/ 14.08.2019;

-Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic Investiții înregistrat cu nr.8490 din 14.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.8480/14.08.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite cu privire la proiectul de hotărâre: nr.1278/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1279/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1280/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1281/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1282/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Ghidului general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”, cod SMIS 128419;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art.243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139(3) lit.”a” și (5) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1, Se aprobă proiectul „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” în cuantum de 12,155,939.60 lei inclusiv TVA.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 243.118,81 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PI


IgNIT^pE^EDINȚĂ

St


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-O VICIU POPOVIClZ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE.

LA HOTĂRÂREA NR. 309 DIN 20.08.2019

PROIECTUL „Condor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR)” CU CODUL SMIS 128419MANAGER DE PROIECT

MIHAELAIONESI
F’rogram Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul intermediar

instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Număr de înregistrare........................

Numele șl prenumele persoanei care înregistrează................................

Data înregistrării................................

Semnătura...................................

Cod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon In municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Cod proiect 128419

Titlul proiectului

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)

Componenta 1

POR/2017/4/4.1/1

Axa Prioritară

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operațiunea

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Schema de ajutor de stat


Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITAN ■ JL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație:

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Tipul Organizației:

unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea 1MNI:

NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4278337

Număr de înregistrare la

Registrul autorităților publice:

04093

Cod CAEN principal:

8411 - Servicii de administrate publica generala

Data înființării:

12/07/1993

înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poștală:

Municipiul Bacău România, Str. Calea Marasesti nr. 6,, județul Bacău, cod poștal 600017, România

Telefon/Fax:

0234581849/0234581849

Adresa e mail:

secretariatprimar@primariabacau.ro

Pagina Web:

www.municipiulbacau.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar

Nume: COSMIN NECULA

Telefon/Fax: 0234581849 / 0234.588757

Adresă de e-mail: director@adlbacau.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

L

Cod IBAN       Cont                Banca             Sucursala    Adresa                     Swift

RO02TREZ24A51 510103710101X       Trezoreria           Municipiul     Dumbravei, nr 1-3,, Localitate TREZROBU

0103710101X                                               Bacău        Municipiul Bacău Cod postai:

.Bacău, România

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada

Număr mediu de salariați

Cifra de afaceri

Active totale

Venituri totale

Capital social subscris

Capital social propriu

Profit NET

Profit în exploatare

Venituri cercetare

Cheltuieli cercetare

01/01/2014 -

31/12/2014

616

287,543,142.00

376,994,824.00

14,260,406.00

01/01/2015 -

31/12/2015

608

313,769.411.00

483.601,319 00

6.339,344 00

01/01/2016 -

31/12/2016

594

331,882,216.00

412,122,955.00

35,310,408 00

01/01/2017 -

31/12/2017

594

3.381,281.654.

00

494.639,031 00

103 443.756.00

01/01/2018 -

31/12/2018

685

3,267,364,830.

CO

245,589,054.00

-742,168 00

FINANȚĂRI

Asistență acordată anterior

Cod SMIS:

16948

Titlul proiectului:

Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău In vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante Iri aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

102377/06 SEP 2010

06 SEP 2010

Dată finalizare:

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect:

294,191,607.00      LEI

Valoare eligibilă proiect:

282,291,944.00      LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

282,291,944 00      LEI

268,177,347.00      LE)

Rambursare efectivă:

143,373,900.00      LEI

Entitate -finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LE) din data de

Kăaii£a-d£-a,isâcLi3^1ai

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din


Bază legală:

Măsura CE:


NR. din


Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal al proiectului de investiții este conformarea la normele de emisii a instalațiilor mari de ardere din municipiul Bacau. Obiectivele specifice: pe care proiectul si le propune sa le atinga sunt următoarele: - îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare si implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu; - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana. - Sprijinirea Beneficiarului final - Primăria Bacau si a operatorului de termoficare - CET Bacau SA in implementarea cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Rezultate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul are un randament de 95,1% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, _250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de <”^glare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei statii de epurare a apelor uzate din '—centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor, statie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare are următorii parametrii operaționali Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport- Modernizarea statiei de pompe de transport agent termoficarecare s-a realizat prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare- Această componentă a presupus reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin inlocuiree conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură -Această componentă a presupus închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Activități finanțate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin inlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul va avea un randament de 93% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei statii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor, statie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare va avea următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport Modernizarea statiei de pompe de transport agent termoficare se va realiza prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare. pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare Această componentă presupune reabilitarea a aprox 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in reîeie de ia valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură Această componentă presupune închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Cod SMIS: 37372

Titlul proiectului: Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

O

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:

Detalii proiect


3045/26.04.2012 / 26 APR 2012

26 APR 2012

26 SEP 2013

7,248,240 02

5,842,434.00

116,848.68

138,115.80

5,933,996.67

Uniunea Europeana

LEI din data de


NR. din


NR. din


Obiective

Obiectivul generalal proiectului este de creștere a calitatii vieții si creare de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane si a condițiilor de trafic si de tranzit al municipiului, cu impact atit asupra mediului economic cit si asupra mediului social.

Obiectivele specifice:

Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu a rețelei stradale majore a municipiului Bacau

Creșterea vitezei medii de circulație si, implicit, a fluentei de circulație pe străzile deservite cu 17,5% (de ta 40 km/h la 46-48 km/h) prin executarea lucrărilor de reabilitare a pasajului Letea (in principal refacerea rosturilor), rezultind intr-o reducere a timpului mediu de circulație a pasajului Letea cu o medie de 15%.

Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

Reducerea costurilor de transport prin reducerea cheltuielilor cu combustibilul si intretinerea autovehiculelor

Rezultate

Qfost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic.

ontract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat repararea si modernizarea a 752,48ml, respectiv 11.211,95 ml ai pasajului Letea și căilor de acces pentru:

Număr de deschideri si lungimea lor. 17 deschideri; 374, 72 m (pentru Marasesti, Calea Republicii, str Bicaz si strada Garofitei) Lunigimea totala a pasajului: 377,36 m;

Lungimea rampelor de acces: 2x187,56 m;

Latimea pârtii carosabile: 14.00 m;

Stâlpi de iluminat: 74 buc;

Au fost realizate:

Lucrări de reparații ia nivelul caii de pasaj;

Lucrări de reparații la nivelul caii pe rampele de acces la pasaj;

Lucrări de reparații la nivelul instalații de iluminat pe pasaj;

Lucrării de repatatii la nivelul elementelor de rezistenta ale supra structurii si infrastructurii pasajului si ale zidurilor de sprijin ale rampelor de acces;

Lucrări de modernizare.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activităților preconizate),

 • 1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

 • 1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 2 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 2 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 roîl-upu

Raport intermediar de audit financiar realizat.

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțai a fost finalizat.

Activități finanțate

Realizare expertiza tehnica

Elaborare DAL) si PT

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS:


Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect

Valoare eligibilă beneficiar

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

Entitate finanțatoare:

Curs de schimb:


23666

MODERNIZARE CALEA MOINEȘTI


3044/26 04 2012 / 26 APR 2012

26 APR 2012

26 IUL 2014

 • 38.970.476.35

30,283,402.75

605,668.06

2,142,907 55

 • 21.713.789.35

Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor

Actjuridic:   NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general al proiectului II constituie creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă In cadrul Polului de dezvoltare urbană, prin reabilitarea infrastructurii rutiere urbane, In vederea fluidizării traficului urban și de tranzit, reducerii timpului de transport și a costurilor cu carburanții auto, scăderii poluării fonice și atmosferice, creșterii siguranței rutiere, toate acestea conducând la stimularea dezvoltării economice durabile și atragerea investițiilor interne și externe.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

•           Fluidizarea traficului prin:

o         Lărgirea Pasajului Mărgineni de la 2 benzi de circulație la 4 benzi, precum și modernizarea acestuia, In vederea fluidizării

traficului rutier In zonă;

Pasajul a fost proiectat și construit cu o singură bandă de circulație pe sens, acest fapt fiind un mare dezavantaj pentru prezentele condiții de circulație. Traficul intens precum șl faptul că accesul la pasaj este obstrucționat de trecerea de la 4 benzi, de pe Calea Moinești, la 2 benzi pe pasaj, conduce la creșterea timpului de traversare fapt ce provoacă aglomerări precum și staționari ale autovehiculelor pe pasaj, o         Lărgirea Podului peste pârâul Trebeș de la 3 benzi de circulație la 4 benzi de circulație, șl modernizarea acestuia, in vederea

îmbunătățirii condițiilor de trafic;

Podul de peste pârâul Trebeș se află într-o stare avansată de degradare, atât din cauze naturale, cât și din cauza faptului că pe acest pod a fost montată rețeaua tehnico-edilitară din zonă; apă, gaz, telefonie, cabluri electrice, canalizare

Lucrări la Calea Moinești prcpriu-zisă


Datorită traficului relativ mare, care se desfasoara pe Calea Moinești, aceasta a fost proiectată cu o lățime de 12m, cu 2 benzi de circulație pe sens.

Traficul rutier după anul 1989 a ajuns la valori impresionante ceea ce a dus la necesitatea unor lucrări de supralargire a Caii Moinești, executate intre anii 2002 - 2003, de la doua benzi la patru benzi între pasajul Mărgineni și podul Trebes. Astfel porțiunea de drum cuprinsă între pasajul Mărgineni și podul Trebis necesită introducerea pistelor pentru bicicliști precum și reabilitarea trotuarelor aferente, o         Amenajare intersecției Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei

Odată cu extinderea pasajului Mărgineni la 4 benzi, câte doua pe sens, pentru o bună integrare in rețeaua de străzi a municipiului Bacău, și pentru potențarea creșterii de capacitate de circulație în zona proiectului, respectiv în zona acestei intersecții este propusă o nouă amenajare.

Rezultate

 • 1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

 • 2 expertize tehnice

 • 1 studiu de trafic

 • 2 studii geotehnice

2 studii hidrologice

2 studii hidrogeologice

 • 1 studiu topografic

Avize și Acorduri favorabile pentru realizarea proiectului

 • 1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aprobata de Consiliul Local

1 echipă de management constituită

1 Cerere de finanțare depusă

Minute ale întâlnirilor de monitorizare a progresului proiectului

Rapoarte de progres

Calendar de monitorizare a proiectului

1 Contract de finanțare semnat

1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

1 Documentație Proiect de execuție (Proiect tehnic și caiete de sarcini) pentru iluminat public și sens giratoriu

)1 Documentație detalii de execuție pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație Proiect de Execuție (Proiect tehnic, detalii de execuție si caiete de sarcini)

1 Documentație de licitație

Proiecte deviere rețele utilități

Documentații care să ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe car se va realiza proiectul

1 Contract de prestări servicii de consultanță pentru organizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor

 • 1 raport de evaluare a ofertelor pentru execuția lucrărilor

 • 2 contracte de lucrări de construcție pentru reabilitarea și modernizarea Căii Moinești (1 contract deviere rețele utilitati; 1 contract lucrări de construcție)

1 contract de servicii de consultanta și asistenta tehnica - supraveghere de către inspectorii de șantier

1 contract de prestări servicii pentru asistență tehnică din partea proiectantului

1 Autorizație de Organizare de Șantier

Rapoarte trimestriale de activitate referitoare la asistența tehnică

1 raport final privind recepția lucrărilor

Note si dispoziții de șantier

 • 3 Puncte de Organizare de șantier amenajate

1 Proces-verbal de predare-primire amplasament

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele electrice

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de gaz

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de telecomunicații

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de canalizare

Procese verbale pe faze determinante

■Procese-verbale la terminarea lucrărilor

). Pasaj suprateran Mărgineni modernizat’

lungime: 600 m;

 • - parte carosabilă: 14,8 m

 • - trotuare: 2 X 2 m (1200ml)

 • - piste de bicicliști: 600 ml

 • 2. Podul peste pârâul Trebes construit

 • - lungime: 27,1;

 • - parte carosabilă: 14,8 m (2 benzi pe sens)

 • - trotuare: 2X 2m (54,2 ml)

 • - piste de bicicliști: 27,1 ml

Procese verbale pe faze determinante

 • 1. Calea Moinești propriu-zisă km 1+975- km 3+017.26, km 3+044.36 - KM 3+084.38;

-trotuare: 2x 2 m (2164,56 ml)

 • - piste de bicicliști: 1082,28 ml

-casete de lărgire: 222,45 ml

 • - reparații existent: 1082,28 ml (lățime de 50 cm)

 • - covor asfiatic întreținere: 1082,28 ml (grosime 4 cm)

 • 2. intersecția Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei- km 1+348

 • - piste de bicicliști: 166,5 ml

-trotuare. 2X 2m (333 m)

 • 3. Iluminat public

 • - Se va asigura iluminatul public pentru pasajul Mărgineni (600ml) si intersecția giratorie (27 ml)

Recepții provizorii

1 proces-verbal recepție finală

1 contract prestări servicii pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului

6 panouri la intrările și ieșirile din zonele de lucru

6 panouri permanente

1 banner

100 mape de prezentare

1000 pliante de promovare a proiectului și a surselor de finanțare

100 afișe

 • 4 conferințe de presă, organizate semestrial

Actualizare pagina web cu secțiune dedicată proiectului

25 apariții In presa regionala și locală

 • 1 contract de prestări servicii pentru auditarea proiectului

 • 2 Rapoarte de audit parțiale

1 raport de audit final

Rapoarte interne de monitorizare

Activități finanțate

Elaborare DALI, proiect de execuție, studii de teren, documentații pentru Avize și Acorduri, servicii de proiectare Achiziție servicii de proiectare- fazele PT+DE+PAC- iluminat public

Eventuale achiziții definitive sau temporare de terenuri

Consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări

Asistență tehnică- supraveghere de către inspectorii de șantier

Achiziție lucrări de construcții (doua loturi)

Asistență tehnică- supraveghere din partea proiectantului

Achiziție servicii de publicitate

Achiziție servicii de audit

Cod SMIS:


38499


Titlul proiectului:Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:


REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ ZONA MIORIȚEI - 9 MAI - VINTULUI -VADU BISTRIȚEI' DIN MUNICIPIUL BACĂU

3582/27.11.2012/27 NOI 2012

27 NOI 2012


Dată finalizare:

27 MAI 2014

Valoarea totaiă proiect:

18,890,597 72

LEI

Valoare eligibilă proiect:

15,177,590.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

303.551.58

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

373,951.34

LEI

Rambursare efectivă:

12,313,070.61

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de


Măsura de ajutor de stat


Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act Juridic:


NR. dinBaza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:


NR. din


Detalii proiect


Obiective


Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozat.


Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari ol si reabilitarea celor existente in zona Mioriței - 9 Mai - Vintului - Vadu Bistriței

 • •          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%

 • •          Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •          Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 -• 15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.


Rezultate

A fost realizata o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic A fost elaborata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si Proiectul tehnic

Certificat de Urbanism nr. 124 din 07 04 2010

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate


Cărare de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțate a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate = 2.317,5 m (1788,5 m str. Mioriței si 507 m str. Vadul Bistriței si 22,0 m intersecție str. Mioritei-Vadu Bistritei-9 Mai)

Suprafața carosabil reabilitat = 36.649 mp (27.718 mp str. Mioriței si 8.931 mp str. Vadul Bistriței)

Suprafața trotuare reabilitate = 25.812 mp (19.962 mp str. Mioriței si 5.850 mp str. Vadul Bistriței) Lungime str. Vintului = 494,0 m

Suprafața carosabil str. Vintului = 3.124,0 mp

Suprafața trotuare str. Vintului = 1.177,0 mp Alveole statii autobuz proiectate = 7 buc Suprafața statii bus = 553 mp

Suprafața locuri parcare + accese parcari = 16.601 mp Număr locuri de parcare autoturisme = 603 bucăți

Conducta de distribuție apa potabila din polietilena inalta densitate PE-HD, PE 80, D=90 mm, in lungime de 487 m pe str.


Vintului


Conducta de canalizare din PVC D=300 mm, tip SN 4 in lungime de 459 m pe str. Vintului Cămine beton armat = 24 buc

Cămine apometiu+contor apa str. Vintului = 40 buc

Hidranti Dn 65 mm = 4 buc

Guri scurgere noi = 50 buc

Aducere la cota cămine, guri scurgere, rasuflatori = 137 buc

Montare stilpi de iluminat proiectați = 91 buc

Corpuri de iluminat noi = 290 buc

LEA 0,4 kV = 1715 m

LES 0,4 kV= 1115 m

Punct de aprindere iluminat public = 1 buc

Canalizatie betonata = 1100 m

Cămine vizitare iluminat public = 33 buc


Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/reglonale privind inceperea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de Implementare

 • 3 panouri temporare, pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor) 1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

 • 2 roll-upuri

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.


Servicii proiectare

Studii de circulație

Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS: 37787

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANĂ STRADA I.L. CARAGIALE- MILCOV- INTERSECȚIE STRADA LETEA - BACĂU

Nr. de înregistrare contract: 3581/27.11.2012/27 NOi 2012

Dată începere: 27 NOI 2012

Dată finalizare: 27 MAI 2014

Valoarea totală proiect: 30,115,444.47 LEI

Valoare eligibilă proiect: 24,200,404 35

Valoare eligibilă beneficiar 484,008.09

Valoare sprijin beneficiar: 643,947.01

Rambursare efectivă: 10,671,549.78 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Măsura da ajutor da stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:


NR. din


Detalii proiect

Obiective

Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile (inclusiv utilitari din corpul drumului), precum si realizarea de parcarl noi si reabilitarea celor existente in zona I.L. Caragiale - Milcov - intersecție str. Letea.

 • •          Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi cu 35-40%, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15% si la reducerea timpului de călătorie in oraș cu 13%

 • •          Creșterea mobilității populației si a bunurilor, prin reducerea timpului da călătorie datorat parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.)

 • •         Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10-15% prin "^amenajarea a doua alveole pentru stațiile pentru transportul in comun, inclusiv marcaje cu pavaj tactil pentru persoanele cu dizabilitati, -/Coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș

 • •         Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate, percum si a sistemului de iluminat public in zona I. L. Caragiale - Milcov - intersecție str Letea

Rezultate

A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

1 Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic.

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr. 210 din 14.05.2010

Decizie etapa de încadrare nr. 74/07 07.2010, emisa de APM Bacau

Decizia etapei de evaluare inițiala nr 102 din 22.06.2010, emisa de APM Bacau

Aviz Alimentare cu apa nr. 112/07.07.2010 emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Canalizare emis de SC Compania de Apa Bacau SA

Aviz Alimentare cu energie electrica din 15.06.2010 emis de E ON Moldova Distribuție SA

Aviz Alimentare cu energie termica din 08.06.2010 emis de SC CET SA Bacau

Aviz Gaze naturale din 26.06.2010 emis de E.ON Gaz Distribuție SA

Aviz Telefonie din 23.06.2010 emis de Romtelecom

Aviz Sanatatea populației nr. 597 din 14.06.2010 emis de Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau

Acord ISC nr. A188/27.08.2010

Aviz Comisia Tehnica de Urbanism a C.L.B din 17.06.2010 emis de Primăria Municipiului Bacau, Comisia Tehnica de

Amenajare a Teritoriului si Urbanism si Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism

-Wotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

-| Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar. Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contracte de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentle. respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate 1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitarii de Implementare a Proiectului (UIP). Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier:


Legislația cu privire la produsele pentru construcții este respectata

Concordanta intre prevederile autorizației si proiect

Amplasament si repere de nivelment preluate si predate libere de orice sarcina executantului Piesele scrise si desenate sunt verificate

Existenta programului de control al calitatii vizat de Inspectoratul in Construcții este verificata

Construcția este realizata in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in

vigoare, si ale contractului


Tehnologiile de execuție sunt respectate si corect aplicate

Procese verbale in faze determinante si procese verbale de lucrări ascunse sunt semnate

Actele de recepție sunt intocmite

Actele de recepție si cartea tehnica a construcției sunt predate către Beneficiar după efectuarea recepției finale

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:


Lungime străzi reabilitate = 3015,0 m (2056,0 m pe str. Milcov, 944 m pe str. I. L Caragiale si 15 m intersecție str. Milcov-I.L. CaragialeAlexandru cel Bun)

Suprafața carosabil reabilitat = 43.207 mp (Milcov = 30 113 mp si I.L Caragiale = 13.094 mp)

Suprafața trotuare reabilitate = 17.380 mp (11.549 mp str Milcov si 5.831 mp str. I L. Caragiale)

Suprafața locuri parcare + accese parcari = 7.651 mp

Număr locuri de parcare autoturisme = 223 bucăți

Alveole statii autobuz = 2 bucăți

Rețea alimentare cu apa reabilitata PEHD 250x14,2, PN6, L=365 ml

Conducta alimentare cu apa din tuburi de poliesteri armați cu fibra de sticla si inserție din nisip turnate prin centrifugare, SN 10000, L=1610ml

Racorduri canalizare pluviala: conducta PEHD 200x7,7, Pn 4, imbinata cu mufa si garnitura, L=271 ml Refacere racorduri canalizare: conducta PEHD 200x7,7, Pn4, imbinata cu mufa s) garnitura, L=365 ml Cămine de vizitare din beton echipate cu capace si rame carosabile = 33 buc

Guri scurgere cu sifon si depozit = 33 buc

Aducere la cota cămine, guri de scurgere, rasuflatori = 249 buc.

Stilpi metalici zincati h 8m, = 26 bucăți

Stilpi metalici zincati h 9m, = 208 bucăți

Fundații turnate = 235 bucăți

Canalizatie betonata cu 6 țevi PVC d=110 mm, = 6200 m

Cămine de tragere = 211 buc

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 3x6 mmp = 455 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x25 mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x4mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu CYEY-F 5x16 mmp in canalizatie betonata = 8480 m

LES 0,4 KV cu cablu CYEY-F 5x4 mmp in canalizatie betonata = 8480 m

LEA 0,4 kV cu conductor TYIR 2x25 mmp = 470 m

Punct de aprindere iluminat public = 3 buc

Prize de pamint R disp <4 ohmi = 3 buc

Prize de pamint R disp <10 ohmi = 36 buc Conductor de protecție OLZn 40x4 mm

Q        Corpuri de Iluminat economice cu LED-uri performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 150 W (braț simplu 0,8 m- 13

uc, braț dublu 0,8 m - 15 buc, 1 buc pe un stilp cu braț existent) = 42 buc

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri cu performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 250 W (braț simplu 1,5 m -199 buc, braț nou dublu 1,5 m-9 buc) = 217 buc.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regio- iale privind inceperea proiectului (prezentarea activităților preconizate),

1 anunț de presa In ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activităților derulate si a rezultatelor obținute)

1 articol de presa la sfirsitul perioadei de Implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

2 conferințe de presa organizate (la începutul excutaril lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor) 1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 Roll-upuri

1 raport intermediar de audit financiar realizat

Raport final de audit financiar realizat.

1 Proces verbal de recepție finala a lucrărilor de reabilitare incheiat.

1 Proiect de reabilitare finalizat.

Activități finanțate

Studii de circulație

Elaborare DALI si PT

^-Servicii Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii de Asistenta din partea proiectantului

"Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS:

48166

Titlul proiectului:

REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract: Dată începere:

4130/07 04.2014 / 07 APR 2014

07 APR 2014

Dată finalizare:

07 IUN 2015

Valoarea totală proiect:

13,721,625.51

LEI

Valoare eligibilă proiect:

13,637,084.43

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

272,740.97

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

256,318.05

LEI

Rambursare efectivă:

7,806,209.56

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor;

Act juridic: NR din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiectiva

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent sl prognozat.

Obiectivele specifice:

 • 1. Imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau (nivel de serviciu C) prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existente in zona străzii Ștefan cel Mare.

 • 2. Creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15% .

 • 3. Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.).

 • 4. Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 - 15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

 • 5. Creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate.

Rezultata

>A fost realizata 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic

yl Contract incheiat de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) si a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție si 1 Proiect tehnic realizate

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr 630 din 21.11 2012

Aviz amplasament nr. 369/18.12.2012 - emis de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

Aviz amplasament gaze nr. 3517/26.11 2012 - emis de E-on Gaz Distribuție SA, Centrul Rețea Bacau

Aviz amplasament apa nr 9697/27.11.2012-emis de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Aviz amplasament Alimentare cu energie electrica nr. 1000340325/11 12.2012 - emis de E-on Moldova Distribuție S.A.

Aviz amplasament telefonie nr. 1171/28.11.2012 - emis de Romtelecom

Aviz amplasament nr. 5056/26.11.2012 - emis de S.C. CET S. A.

Aviz racordare nr. 9913/09.01.2013 - emis de S C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

OCPI - Recepție tehnica pentru lucrări de măsurători terestre

Hotaririle Consiliului Local Bacau a fost aprobate

1 Cerere de finanțare elaborata conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului si achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contract semnat de prestări servicii de Consultanta in managementul proiectului finanțat

1 Contract de prestări servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv 1 contract Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare si modernizare semnat

1 Contract de prestări servicii de informare si publicitate semnat

1 Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).

~'1n Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

.^(ctivitatile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor in execuție sunt monitorizate de către Dirigintele de șantier contractat

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de către Dirigintele de șantier

Lucrările de reabilitare sl modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau sl creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Suprafața drumuri ranforsate = 25.700 mp

Suprafața trotuare noi = 15.400 mp

Borduri noi parte carosabila 20 x 25 = 2.850 ml

Borduri noi trotuare 10x15 = 5.100 ml

Sistem rutier cu pavele ecologice = 2.900 mp

Sistem rutier nou = 200 mp

Spatii verzi = 3.200 mp

Zid de sprijin armat cu elevația de 2,00 m = 100 ml

Reabilitare zid de sprijin existent = 142 ml

Rampe acces parcare, cu cate 10 trepte = 4 bucăți

Rampa persoane cu handicap = 1 bucata

Rețea apa inlocuita, Dn 225 mm = 1.273 ml Branșamente Dn 90 mm = 330 ml

Rețea apa inlocuita, Dn 250 mm = 1.278 ml

Cămine de vane,carosabile, din beton - apa = 37 bucăți

Rețea canalizare = 538 ml

Gratare noi de scurgere a apelor pluviale = 48 bucăți

Cămine noi de vizitare stradale din beton - canalizare = 18 bucăți

Relocare stilpi = 3 bucăți

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

1 Comunicat de presa la inceperea lucrărilor

1 Comunicat de presa la încheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obținute)

 • 1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

 • 3 panouri pentru șantierul in construcție, 3 placi permanente după finalizarea lucrărilor

 • 2 conferințe de presa organizate (la inceputul excutarii lucrărilor de reabilitare si la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 Roll-up

1 Raport intermediar si 1 Raport final de audit financiar realizate

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Elaborare DALI si PT

Servicii de Consultanta in managementul proiectului

Lucrări de construcții

Servicii de Asistenta tehnica - supravegherea execuției prin Dirigintii de șantier

Servicii de asistenta din partea proiectantului

Servicii de Audit

Servicii de Informare si publicitate

CodSMIS: 114086

Titlul proiectului: „E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din Municipiul Bacau"

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

53489 / 06.09 2017 / 06 SEP 2017

07 SEP 2017

13 NOI 2017

227,056.49

LEI

Valoare eligibilă proiect:

227,056 49

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

80,796.27

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursare efectivă:

64,762.87

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

MăsMraJe^juloiLdaaîaî

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

f "^etalli proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta In promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare in municipiul Bacau prin mobilizarea si animarea comunității si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. OS1 - Creșterea implicării populației din zonele marginalizate ale municipiului Bacau in soluționarea problemelor locale prin înființarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de acțiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare;

 • 2. OS2 - Imbunatatirea competentelor membrilor/personalului GAL (5 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC - in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;

 • 3. OS3 - Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Bacau, cu accent pe ZUM, in urma careia se va elabora analiza nevoilor si problemelor populației din teritoriul SDL;

 • 4. OS4 - Animarea si mobilizarea comunității vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative si acțiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacau;

 • 5. OS5 - Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate din municipiul Bacau prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala;

Rezultate

 • 1. RA 1 1 Grup de Acțiune Locala infiintat.

 • 2 RA 2: 1 Adunare Generala GAL creata.

 • 3 RA 3:1 Comitet Director GAL creat.

 • 4. RA 4: 1 regulament de funcționare GAL intocmit.

 • 5. RA 5:1 procedura de prevenire a riscului de apariție conflict interese in interiorul GAL-ului realizata

 • 6. RA 6: 1 manager GAL angajat.

 • 7. RA 7: 1 asistent administrativ GAL angajat.

S. RA 8 5 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local.

 • 9. RA 9: 1 autorizație din partea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal obtinuta.

 • 10. RA 10: I plan cu delimitarea teritoriului SDL intocmit.

 • 11. RA 11:1 metodologie de cercetare si eșantionare.

 • 12. RA 12:1 chestionar realizat.

 • 13 RA 13:1 cercetare in teren realizata.

 • 14 RA 14: 4 focus grupuri organizate a cate 15 persoane fiecare (2 focus grupuri/ZUM - unul cu tineri 15-29 ani si unul cu adulti 30+ ani).

15. RA 15:1 focus grup cu 15 reprezentanți instituționali si specialiști de la nivel local.

 • 18. RA 16:1 studiu de referința realizat.

 • 17. RA 17:1 baza de microdate primare.

 • 18. RA 18:1 analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special ZUM.

 • 19. RA 19: 1 decizia privind declararea zonei/zoneior marginalizate.

 • 20. RA 20; 1 serviciu de facilitare comunitara contractat (incluzând si 1 facilitator).

 • 21. RA 21:1 plan de realizare a activitatilor de dezvoltare comunitara intocmit.

 • 22. RA 22: 5 parteneriate incheiate pentru dezvoltarea GAL.

 • 23. RA 23: 6 ședințe ale Comitetului Director organizate.

 • 24. RA 24: 12 întruniri publice realizate.

 • 25. RA 25: 2 cutii ale cetățenilor amplasate.

 • 26. RA 26:1 instrument inovativ aplicat - Metoda PhotoVoice.

 • 27. RA 27:1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activitatilor in rândul populației realizat

 • 28. RA 28:1 Strategie de Dezvoltare Locala realizata.

 • 29. RA 29:1 lista de intervenții indicative dezvoltata.

 • 30. RA 30:1 decizie de asumare a Strategiei SLD.

 • 31. RA31:1 proiect implementat si finalizat.

 • 32. RA 32: 4 intalniri de coordonare a proiectului.

'33. RA 33:1 antet al proiectului.

’ 34. RA 34:1 comunicat de presa publicat la începutul proiectului.

 • 35. RA 35: 30 de participând la conferința de lansare a proiectului.

 • 36. RA 36: 3 roll-upuri elaborate ce vor fi expuse la sediile partenerilor si la evenimentele din cadrul proiectului si vor asigura vizibilitatea proiectului si a sursei de finanțare, vor promova acțiunile derulate in cadrul proiectului.

 • 37. RA 37:1000 flyere ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 38. RA 38: 10 afișe A 3 ce vor fi expuse la sediile partenerilor si in locurile de interes ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 39. RA 39:1 website al GAL-ului funcțional.

 • 40. RA 40:1 pagina de Facebook creata prin care se va informa si se vor disemina informațiile.

 • 41. RA 41:1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului.

 • 42. RA 42: 30 de participant! la conferința de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activități finanțate

A 1. înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020

A 1.1.: înființarea juridica a GAL-ului si organizarea sediului funcțional

A 1.2.: Operationalizarea noului GAL prin angajarea si imbunatatirea competentelor personalului GAL in domeniile relevante pentru SDL/DRLC

A 2. Delimitarea comunității marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zoneior urbane marginalizate

A 2.2.: Realizarea Studiului de referința si analizei diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special a ZUM

A 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 3.1.: Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

~\A 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala >A 4.1.: Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 5. Activitati transversale

A 5.1.Managementul proiectului si coordonarea activitatilor

A 5.2.: Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

CodSMIS: 120769

Titlul proiectului: Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere: Dată finalizare: Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


82/29 MAR 2018

29 MAR 2018

29 IUL 2019


424,838.97

LEI

424,838.97

LEI

213,443.54

LEI

LEI

416,342.19

LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor;

Act Juridic; NR din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului ii constituie introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 sl CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunoștințe si expertiza pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

OS 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF ia nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 3: Dezvoltarea abilităților sl cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local.

Rezultate

 • 1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune In etape implementat în /'"Administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 1 - 2 focus grupuri cu 40 de participant! organizate In vederea realizării misiunii v -de audit Intern

 • 2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 2 -1 Raport de audit intern realizat la nivelul instituției

 • 3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat do proiect 3 -1 pachet de proceduri actualizate In vederea extinderii sistemului de management al calitatii ISO 9001:20l5

 • 4. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 4 -1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 5. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5 - 2 mese rotunde cu 40 de parlicipanti in vederea monitorizării recertificarii ISO 9001:2015

 • 6. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței șl calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 6 - 1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 menținut in cadrul instituției

 • 7. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 7-1 Conferința de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 8. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 8-10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modulul de funcționare a instituțiilor publice (CAF)

 • 9. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în

O administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 9 - 1 schimb de experiența organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o instituție publica similara, din alte state membre UE

 • 10. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 10 -1 Plan de acțiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatii sl performantei CAF

 • 11. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 11-1 instrument de management al calitatii si performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 12. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 12-1 Plan de acțiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF imbunatatit

 • 13. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 13-1 instrument de management al calitatii si performantei CAF menținut in Municipiul Bacau si serviciile descentralizate si subordonate

 • 14. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 14-1 Conferința de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 15. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin prin Rezultat de proiect 15-14 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Auditor intern

 • 16. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 16-14 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Auditor intern

 • 17. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 17-36 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Managementul calitatii

 • 18. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18 36 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Managementul calitatii

 • 19. Rezultat program 5 - Cunoștințe șl abilități ale personalului din autoritățile șl Instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19 -18 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Management si control intern managerial

20 Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20 -18 persoana din Administrația publica locala certificate -- curs Management si control intern managerial

Activități finanțate

A2 - Extinderea instrumentului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si instituții publice 2016-2020; A2.3 Monitorizarea derulării sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, aserviciile descentralizate si subordonate si diseminarea rezultatelor aferente;

A3 - Introducerea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si instituții publice;

A3.1 - Derularea unui schimb de experiența cu autoritati/institutii/organisme publice transnaționale, in vederea introducerii instrumentului de management al calitatii si performantei CAF;

A3.2 - Elaborarea documentației necesare pentru implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate;

A3.4 - Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de acțiuni de îmbunătățire a Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate;

A4 - Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din Municipiul Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate pe teme specifice de interes;

A4.1 - Derularea cursului de Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administrația publica locala;

A4.2 - Derularea cursului de Managementul calitatii pentru 36 de persoane cu funcții de conducere din administrația publica locala;

A4.3 - Derularea cursului de Management si control intern managerial pentru 18 persoane din administrația publica locala;

Cod SMIS:

126161

Titlul proiectului:

Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacau

Nr. de înregistrare contract:

289/10 DEC 2018

Dată începere:

10 DEC 2018

Dată finalizare:

10 IUN 2021

Valoarea totală proiect:

2,814.717.57        LEI

Valoare eligibilă proiect:

2,733,797.57        LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

2,733,797.57        LEI

80,920.00           LEI

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de aiutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Creșterea eficienei administrative a Primăriei Municipiului Bacau prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetaeni si mediul de afaceri Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea si creșterea gradului de sofisticare a serviciilor Online furnizate către cetaeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei ia nivelul Primăriei Municipiului Bacau, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme si standarde comune în administraia publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordana cu SCAP". Implementarea acestui proiect va avea ca efect imbunatatirea proceselor interne ale instituției si serviciile furnizate către cetaeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) - II.4 (Soluii IT pentru eficientizarea administraiei publice) sl II.5 (Imbunatairea proceselor interne la nivelul instituiilor publice), III 1 (Reducerea birocrației pentru cetaeni) si III.2. (Reducerea birocraiei pentru mediul de afaceri), IV. ( Consolidarea capacitaii administraiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice)

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Optimizarea activitailor interne ale funcionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activitailor si al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea si gestiunea electronica a arhivei primăriei Bacau

 • 2. Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care sa fie furnizate Online către cetaeni

 • 3. Imbunatairea abilitailor si cunostinelor personalului municipiului

Rezultata

 • 1. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaerii la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect'

 • - Rezultat proiect 1: Document cu cerine funcionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office si back-office achiziionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale

 • 2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 2: Platforma informatica front-office de tip „portal" pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de harta geospaiala, achiziionate, configurate si implementate

 • 3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraiei pentru cetaeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 3: Arhiva electronica de documente constituita si accesibila

 • 4. Rezultat program 5. Cunostina si abilitai ale personalului din autoritaile sl instituiile publice locale îmbunataite, In vederea sprijinirii masurilor/aciunilor vizate de acest obiectiv specific

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

 • - Rezultat proiect 4: 40persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacau pentru procesarea cererilor în format electronic si pentru utilizarea sl administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Activități finanțate

Activitate: 1. Management de proiect

Activitate: 2. Documentarea cerinelcr funcionale pentru implementarea de servicii electronice

Activitate: 3. Platforma front oftice pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate de Municipiul Bacau

Activitate: 4. Constituire arhiva electronica retrodigitalizata

-^Activitate: 5. Informare si publicitate

Asistenta solicitata

Titlul proiectului:   Drumul anticoruptie echilibru si integritate In Municipiul Bacau

Informații înregistrare solicitare:   18002 /10 OCT 2017

Valoarea totală proiect:   299,551.22          LEI

Valoare eligibilă proiect:   299,551.22           LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LE) din data de

Obiective

Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice

Rezultate

O Activități finanțate

împrumuturi

Titlul proiectului:

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru Tineret - Cinema Orizont

Informații înregistrare solicitare:

124109/07 MAR 2018

Valoarea totală proiect:

21,370,616.88       LEI

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare:

9,534,057.70        LEI

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea mediului antreprenorial în municipiu si regiune prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din domeniul creativ, dezvoltarea competitivității economice locale si consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici si mijlocii.

Programul de incubare a afacerilor sau incubatorul propriu-zis propus prin proiect are ca obiectiv principal pe termen lung creșterea economica si a competitivitaTii regiunii Nord-Est.

Astfel, obiectivele pe termen mediu sunt:

- generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite;

 • • sporirea numărului afacerilor mici si mijlocii în domeniul industriilor creative;

 • • comercializarea inova?iilor In sectorul industriilor creative;

 • • consolidarea unei tetele de mentori si match-making;

 • • crearea de legaturi de valoare Intre universitaîi / centre de cercetare, companii mari, si IMM-uri noi create,

 • • încurajarea creării si susîinerea afacerilor noi lansate de femei si grupuri de minorități.

Prin proiect se propune ca incubatorul „Hub pentru tineret - Cinema Orizont’ sa devină un epicentru al comunitaîii antreprenonale din regiunea Nord-Est, care facilitează creșterea afacerilor inovative de la idee la un model sustenabil si transforma rezultatele cercetării si inovării în oportunități de afaceri de succes în domeniul industriilor creative.

In acest context, clădirea si amplasamentul acesteia sunt adecvate scopului si obiectivelor programului de incubare a afacerilor enunțate, având în vedere ca proiectul propune crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor denumit „HUB pentru tineret" - Cinema „ORIZONT în cadrul acestei clădiri si ca structura / compartimentarea propusa este în deplina concordanta cu activitatile ce se doresc a fi desfășurate în interiorul incubatorului (spatii de birouri, săli de conferințe / întâlniri / networking etc.).

Rezultate

 • 1. Infrastructura de sprijin a afacerilor creata, care contribuie la creșterea gradului de competitivitate a firmelor din municipiu si regiune. Incubatorul oferă spatii destinate rezidentilor, cât si altor companii (spatii de întâlniri si evenimente) care răspund nevoilor iMMurilor, încurajând colaborarea si parteneriatele în interiul incubatorului. Infrastructura moderna, alaturi de serviciile suport

dezvoltate, vor oferi IMM-urilor si viitorilor antreprenori premisele unei dezvoltări organice, pentru a putea fi competitivi pe piața si a veni cu produse noi care sa se muleze pe nevoile identificate.

Mai mult, incubatorul va coagula sectorul de afaceri, devenind un spa?iu emblematic pentru ecosistemul antreprenorial.

 • 2. Sprijinirea a cel puțin 35 de IMM-uri prin servicii suport specializate si personalizate, în acord cu nevoile firmelor. La finalul implementării proiectului, în concordanTa cu OS2 de creștere a gradului de ocupare al incubatorului se urmărește atingerea unui rezultat de cel puțin 20 firme beneficiare de servicii de incubare si accelerare în cadrul incubatorului Acestora li se vor adauga si IMM-uri (clienti locali sau externi) care vor solicita servicii specializate pentru studii de piața, comercializară si inovare acces pe piețe externe sau conexiuni strategice cu investitori si potențiali parteneri. Aceștia vor beneficia pe întreaga perioada incubarii fizice si, ulterior, în perioada de accelerare, de sprijin specializat In dezvoltarea afacerilor vor putea participa la traininguri, workshop-uri si evenimente dedicate dobândirii de noi competente si networking-ului, în spatiile special proiectate pentru facilitarea acestor procese. Acest rezultat va permite IMM-urilor sa contribuie la dezvoltarea potențialului economic local prin consolidarea unei rețele de companii inovatoare si bine pregătite,

■■^gata sa faca fata provocărilor din piața. Totodată, rezultatul va constitui un exemplu de bune practici pentru antreprenorii din regiune sau .tinerii care doresc sa beneficieze de educaTie antreprenoriala pentru a creste încrederea în posibilitatea șanselor de reușita, influențând pozitiv înființarea unei afaceri.

 • 3. Cel puțin 25 de locuri de munca nou create datorita dezvoltării incubatorului La finalul implementării proiectului, în concordanîa cu OS3 de creștere a numărului locurilor de munca create cu cel puțin un angajat pentru fiecare firma incubata, se urmărește îndeplinerea obiectivelor generale ale proiectului, privind generarea de locuri de munca calificate si înalt plătite. Prin intermediul oferirii posibilității Incubarii fizice, specifice activitaîii incubatorului, dar si serviciilor de pre-incubare, incubare si accelerare, companiile nou înființate dobândesc competente noi si solide, iar fondatorii au posibilitatea de a se concentra în principal pe îmbunatatirea produselor sau serviciilor, în timp ce alte servicii - administrative, juridice, de dezvoltare, sunt exploatate prin intermediul incubatorului. Acest lucru are o influenta pozitiva asupra performantei firmelor, crescând sansele unei creșteri sigure si solide. Astfel, având oportunitatea si sprijinul necesar creșterii vânzărilor si accesului pe piețe internaționale, creste nevoia de mărire a efectivului salaria?ilor, cu un impact semnificativ asupra ocupării.

Activități finanțate

A 0.1 Elaborarea documentaiei tehnice/ tehnico-economice - Activitate realizata înainte de semnarea contractului de finanțare

A1. Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție si derularea procedurilor de atribuire aferente

A2. Management de proiect si monitorizare contracte de achiziție incheiate

A3. Activitatea de informare si publicitate în cadrul proiectului

A4. Realizarea investiției de baza

A5. Dotarea spațiului

A6. Audrtul financiar al proiectului

A7. Servicii pentru sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre-incubare, incubare, accelerare 3 programe

A8. Realizare PT, DDE sl asistenta tehnica pe perioada execuției lucrărilor


împrumuturi


Titlul proiectului:

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau

Informații înregistrare solicitare:

126795/22 OCT 2018

Valoarea totală proiect:

11,753,821.52       LEI

Valoare eligibilă proiect:

10,700,465.41       LEI

Entitate finanțatoare;

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Proiectul propus contribuie la accesul sporit la serviciile de îngrijire medicala primara a persoanelor sarace si celor din zonele cu acces redus prin modernizarea, extinderea infrastructurii si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în vederea furnizării de servicii medicale aliniate la standardele europene Astfel, se urmărește reducerea inegalitailor în ceea ce privește starea de sanatate a populaiei prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afeciuni mai ușoare, prevenind agravarea lor si ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel reeaua de centre medicale moderne, capabile sa furnizeze îngrijire primara continua. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sanatate, prin reducerea internărilor evitabile, cât si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistena în cadrul ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1.1. Imbunatairea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanare.

 • 2. 2. Creșterea gradului de adresabilitate In ambulatoriile de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigaii specifice In aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate

 • 1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau.

 • 2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura ambulatoriului cu minim 5% In primul an de durabilitate ai proiectului.

Activități finanțate

1 ACTIVITATI DE PREGĂTIRE A PROIECTULUI

 • 2. EVALUAREA SI APROBAREA PROIECTULUI

 • 3. PREGĂTIREA PROIECTULUI TEHNIC

 • 4. VIZIBILITATE, DISEMINARE INFORMAȚII

 • 5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 • 6. ASISTENTA TEHNICA

7 MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDEREA CORPURILOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

 • 8. AUDIT FINANCIAR

împrumuturi

Titlul proiectului: Modernizare si reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII « N.V.

Informații înregistrare solicitare: 128351 / 18 FEB 2019


Valoarea totală proiect:   8,439,503.91         LEI

Valoare eligibilă proiect:   8,274.023.45         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin realizarea investițiilor in educație si formare profesionala si anume imbunatatirea infrastructurii educaționale cu relevanta pe piața muncii. In cadrul Studiului previzional privind cererea de formare profesionala la orizontul anului 2013 si in perspectiva anului 2020, se identifica locuri de munca vacante in procent de 11.2% pentru domeniul turism si alimentație publica iar pentru domeniul mecanica -23.8%, acesta facand parte din domeniile de formare profesionala din cadrul unitatii de invatamant propusa pentru reabilitare/modernizare. Proiectul propune realizarea de investiții specifice acțiunilor eligibile, respectiv modernizarea si reabilitarea căminului si liceului din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen. Lucrările propuse vor contribui la creșterea eficientei energetice si implicit la reducerea cheltuielilor destinate alimentarii cu energie termica a clădirii. De asemenea, dotarea cu surse alternative de energie va contribui la reducerea emisiilor de CO2 si implicit la creșterea consumului de energie din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. OS.1. Modernizarea si reabilitarea Căminului internat si a Corpului A de invatamant din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 2. OS.2. Consolidarea rolului municipiului Bacau ca motor de dezvoltare in regiunea de NE.

 • 3. OS.3.Dezvoltarea capacitatii de invatare a elevilor prin imbunatatirea infrastructurii parțiale a Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

„ 4. OS.4. Reducerea abandonului școlar in cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

O

Rezultate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1.1.1. Contract de achiziție a serviciilor de elaborare DALI (documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții), DG (deviz general), CF (cerere de finanțare)

 • 2.1.2. Contract elaborare a studiilor de specialitate : studiu geotehnic, studiu topografic

 • 3.1.3. Contract elaborare a studiilor de specialitate expertiza tehnica

 • 4.1.4. Contract elaborare a studiilor de specialitate: audit energetic

5.1 .S.Documentaii tehnice necesare în vederea obinerii avizelor /acordurilor - faza DALI

 • 6. 2.1.DALI, expertiza tehnica, audit energetic

 • 7. 2.2.Cerere de finanțare

 • 8. 3.1.Documentații informații suplimentare si precontractare

 • 9. 3.2. Contract de finanțare

 • 10. 4.1.Dosare achiziții

 • 11. 4.2. Contract consultanta pentru managementul de proiect,

 • 12. 4.3.Contract elaborare proiect tehnic si detalii de execuție inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

 • 13. 4.4.Contract verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

 • 14. 5.1. PTH/DDE/documentatii avizare faza DTAC/PTH

 • 15. 5.2. Referate de verificare

 • 16. 5.3.Autorizație de construire

 • 17. 6.1.Contract execuție lucrări

 • 18. 6.2.Contract dirigentie de șantier

 • 19. 7.1.Organizare de șantier

 • 20. 7.2.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) reabilitata, amenajata;

 • 21. 7.3.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) utilata, dotata

 • 22. 7.4.Investiția de baza (corp cămin si corp liceu - C3 si C14) reabilitata, amenajata;

 • 23. 7 5. PV recepție la terminarea lucrărilor

 • 24. 8.1 Carte tehnica conforma

25.10.1. Echipa de management, EM = UIP(Unitate de implementare din partea solicitantului)+UM (Unitate de management din partea consultantului)

26 10.1. Rapoarte de progres

27. 10.1.Anun/cornunicat de presa privind începerea/finalizarea proiectului, panouri publicitare e durata investiției si la finalizarea investiției

Activități finanțata

A1 . Pregătirea documentațiilor de achiziție servicii proiectare, consultanta, etc.si incheierea contractelor cu agenții economici pentru depunerea dosarului cererii de finanțare.

A2. Activitatea de elaborare a documentației tehnico economice si a altor documente cerute prin Ghidul Solicitantului, pentru depunerea cererii de finanțare in cadrul POR, Axa 4, OS 4.5.

A3. întocmirea si transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări/ Contractare

A4. Elaborarea documentațiilor de achiziție servidi/lucrari si contractarea operatorilor economici

A5. Pregătirea documentației documentației tehnico economice la faza PTH+DE

A6.Elaborarea documentațiilor de achiziție necesare serviciilor pentru lucrările de execuție si contractarea operatorilor economici

A7. Realizarea activitatilor de execuție lucrări

A8. Asistenta tehnica din partea proiectantului

A9. Asistenta tehnica privind supervizarea lucrărilor de către dirigintele de șantier

A10. Activitati de management de proiect

Împrumuturi

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 9

Informații Înregistrare solicitare: 1238 / 21 FEB 2019

Valoarea totală proiect: 1,843,235.08        LEI

) Vaioare eligibilă proiect: 1,751,932.71         LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Eujppeana

Curs de schimb:         LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea caiitatil infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresei nr 9 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsura 2 - Realizarea lucrărilor de anveiopare a pereților exterior si inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic

Măsura 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei si a soclului

Măsura 4 - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare - Crasa nr 9 din str Ozanei nr 9, conform cerințelor si exigenelor de calitate in

Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsura 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a incaperilor Cresei nr 9 precum si refacerea finisajelor interioare

Măsura 2 - Recompartimentarea spatiilor interioare conform normativelor in vigoare

Măsura 3 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsura 4 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresei

Măsura 5- Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsura 6 - Achiziția de dotări specifice invatamantului anteprescolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participant! la procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului^ 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului =1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activități finanțate

Activ 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ. 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. II.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Activ. II.6 Managementul proiectului

Activ. II.7 Derularea activitatiior obligatorii de informare si publicitate

Activ. II.a Auditarea proiectului

împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 3

Informații înregistrare solicitare:   1237/21 FEB

Valoarea totală proiect:   2,518,159.02

Valoare eligibilă proiect:   2,383,011 10

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs de schimb:         LEI din data de

J Obiectiva

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare in vederea asigurării accesului la educație timpurie in cadrul Municipiului Bacau

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 - Creșterea eficientei energetice a Cresel nr 3 din Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Reabilitarea hidroizolatiei la terasa necurcurabila a clădirii precim si a fundațiilor la exterior

Măsură 2 - Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exterior

Măsură 3 - Realizarea lucrărilor de termoizolatie a terasei si a soclului

Măsură 4 - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente

OS2 - Asigurarea funcționarii infrastructurii anteprescolare - Cresa nr 3 din str Pictor Andreescu, conform cerințelor si exigenelor de calitate in Municipiul Bacau in decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizata prin implementarea următoarelor masuri:

Măsură 1 - Realizarea lucrărilor de reparare si igienizare a incaperilor cresei nr 3. precum sl refacerea finisajelor interioare

Măsură 2 - Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) si dotarea cu echipamente specifice profesionale

Măsură 3 - Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei cresel

Măsură 4 - Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu

Măsură 5 - Achiziția de dotări specifice invatamantului anteprescolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participant! la procesul educațional In unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementăm proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BĂIEȚI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul sl la finalul implementării proiectului = 0

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activități finanțata

Activ. 1.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Activ 11.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. II 3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. 11.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Activ. 115 Activitatea de realizare a Investiției de baza

Activ. 11.6 Managementul proiectului

Activ. 11.7 Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate

Activ. II 0 Auditarea proiectului

împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului:


i raseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport

Informații înregistrare solicitare:


7687/01/25.03.2019/21 MAR 2019


Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:


LEI


Entitate finanțatoare:


 • 18.900.179.97       LEI

 • 18.900.179.97       LEI

Uniunea Europeana


Curs de schimb:


LEI din data de


Obiective


Obiectivul general al proiectului consta in Tmbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul Ide Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatairii accesibilitaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta sl pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 9342 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitat! pentru biciclist! (amplasare rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 7.5% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 2360 mp de spațiu pietonal, prevăzut) cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.9%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2257 mp arbori/arbusti pana in anul 2023

Rezultata

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3,133.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.631 1

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de flnanare (2027) - 3.863 3

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 3,133.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3,413.2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3,658.6

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6% (217.9 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% (204.7 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2010) - 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 253,580.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 253,580.0

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 253,580.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 276,023.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 281,759.0

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8.9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 11.1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 16,530.0

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 16,530.0

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 16,530.0

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificați din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor

in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaiilor de achiziie pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6; Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarii optime a investiiei

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8. Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern sl extern)

împrumuturi

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot • Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)

Informații înregistrare solicitare:

7693/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

31,270,674.26       LEI

Valoare eligibilă proiect:

31,270,674.26       LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si 'eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile sl la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotonzate si a transportului public In detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,4% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 6512 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,8% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 1419 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme da siguranța care sa impledice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 66 buv arbori/arbusti pana in anul 2024.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1.909,7 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.195,6 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO2 Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1.909,7 tone echivalent CO2

O Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.055,4 tone echivalent CO2

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO2 Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6 4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5.6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru scenariul de baza (2018) - 168 707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 168.707 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 168.707 persoane Scenariul „cu proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024)- 181.333 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anu de baza (2018) -10.997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 10.997 pesoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anaul de baza (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -11.745 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 12.335 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024). respectiv cu 12 2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 4. Lurigimea/suprafaa traseelor/zoneior pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului • 0 001419 kmp

5 Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului • 3.638 km

6. Aliniamente de arbori si arbust! plantai (nr., km, nr,/km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 66

Activități finanțata

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor In vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de Investiri'

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti

Informații înregistrare solicitare:

7690/25.03 2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

30,923,317.81       LEI

Valoare eligibilă proiect:

30,923,317.81       LE)

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb.

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce ia promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării transportului public de calatori, a modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu transportul in comun, cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 10.220 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete estimandu-se o creștere cu 7.6% a numărului de biciclist!.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 15.942 mp de spațiu pietonal, prevăzut) cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.2%.

 • 4. îmbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 4126 mp arbori/arbusti pana in anul 2023.

Rezultate

 • 1. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții) Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) Scenariul „fara proiect’

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.765,2 Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.204,8 Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) -3.409,8 Scenariul .cu proiect” Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.765,2

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.012,5

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 3.229,1

Reducerea cantitaii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 2. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2016) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 543.873

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de fmanare (2027) - 565.957

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru pomul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 599 405

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 640.496

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse cu 10.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (estimat 2027).

 • 3. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 14.589

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 14.589

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) -14.589

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 15.702

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 16.545

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse cu 7.6% la nivelul primului an de după finalizarea implementani proiectului (2023), respectiv cu 13.4% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 4. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonaie

co n stru ite/mod em iza te/exti n se

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 223.811

paloare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 223.811

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentruanul de baza (2018) - 223 811

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 242.193

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 246.932

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 8.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 10.3% la nivelul ultimului an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027)

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.754 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4126 kmp

 • 7. Lungimea/Suprafaa infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modernizate (km/kmp)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 1909 km

 • 8. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.015942 kmp

Activități finanțate


Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1


Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6. Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucranlor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului: (Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zona rezidențiala" (“home-zone")

Informații înregistrare solicitare:   7689/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect:   9,743,846.17        LEI

Valoare eligibilă proiect:   9,743,846.17         LEI

Entitate finanțatoare:   Uniunea Europeana

Curs da schimb:


LEI din data de


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 202.2 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,5% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de

calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonaie, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 2234 mp de spațiu pietonal si a 5280 mp de „shared-space” prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o

creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonaie cu 7,5%

 • 3. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2117 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 543.3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 576,1 tone echivalent CO2/an Scenariul .cu proiect”

O Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO2/an

valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 507,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 543,1 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.5% ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonaie construite/modernizate/extinse Scenariul .fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 40.056 persoane Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 43 054 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 44.098 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonaie cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse Scenariul .fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2 611 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.789 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 2.929 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007514 kmp

 • 5. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr„ km. nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 1025 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9. Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CF-R - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CER)

Informații înregistrare solicitare:

7691/25.03.2019/22 MAR 2019

Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


16,467,944.15       LEI

16,467,944.15       LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Obiectiv®

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatairea condiiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, In vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile sl la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a Imbunatairii accesibilitaii, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate sl a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana In anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,0% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru ^deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

- '2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitat! pentru bicilisti (amplasare de rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o creștere cu 8,2% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana In anul 2023 prin modernizarea a 7227mp de spațiu pietonal, prevăzut) cu sisteme de siguranța care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,7%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 965 mp arbori/arbusti pana in anul 2023

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2 295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse Scenariul .fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane


Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -160.334 Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 172.663 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2.022) - 10.451

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 10.451 Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 11.308 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 13,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8.326 km

 • 6. Aliniamente de arbori si arbuști plantai (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 230 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4 1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si aite documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciille necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționarii optime a investiției

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului: Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței

Informații înregistrare solicitare:


7707/01/25.03.2019 / 22 MAR 2019Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


5,408,894.99        LEI

5,408,894.99        LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in Imbunatatirea condiiiior pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana In anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 5157 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 91 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,8%

 • 1. Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2 082.4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2 460,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.598,7 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2 082,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.310,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 2.459,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 168 543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) -168.543 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 168.543 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 168.543 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 179 993 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 184.930 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse Scenariul ,fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 10,986 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) -10 986 persoane

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 10.986 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 11.680 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) ■ 12 252 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000091 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 4.395 km

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție sl incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaiilor de achiziie pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

.Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

.Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului: Modernizarea stațiilor de transport public

Informații înregistrare solicitare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


7694/25.03.2019 / 23 MAR 2019

 • 12.787.700.38       LEI

 • 12.787.700.38       LEI Uniunea Europeana

LEI din data de


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunatairea condiiilor pentru utilizarea transportului public de calatori In vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.


Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, complementar cu mersul pe jos si utilizarea bicicletei ca mijloace de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e. prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2. ca urmare a imbunatairii accesibilitaii, a transferului către transportul public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării transportului public prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in

comun si oferirea acestora de servicii. Informații si facilitați care sa conducă la incurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări la nivelul municipiului.

 • 2. Creșterea numărului de pasageri ai transportului public local cu 10,2% pana in anul 2022 ca urmare a modernizării stafiilor de transport din municipiu, astfel incat cetățenii sa beneficieze de condiții optime pentru utilizarea transportului in comun ca mijloc de

deplasare.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 107.897 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 113.964 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 101.331,8 tone echivalent CO2/ari

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 107 868,1 tone echivalent

CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „tara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) • 17 260 274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) • 17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 10.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 19.784.586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 20.767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate In cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Staii de transport public construite/modemizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementării proiectului - 39

Activități finanțata

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentaților de achlziie pentru servicitlle necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcionarit optime a investiiei

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

V Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

împrumuturi

Titlul proiectului:

Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Informații înregistrare solicitare:

7693/25.03.2019 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

4,732,928 33        LEI

Valoare eligibilă proiect:

4,732,928.33        LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiectiva

Obiectivul general al proiectului consta in Imbunatatirea condliilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, In vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si O eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante Proiectul vine in

intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate sl a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiii superioare de sigurana, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale. in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

 • 2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 1341 mp de piste de biciclete si dezvoltarea unui sistem de inchiriere de biciclete, estimandu-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

 • 3. Creșterea gradului de siguranța si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 788 mp de spațiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,8%

 • 4. Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament sl plantarea de 220 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultate

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 1.397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 1.651,2 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 1.744,0 tone echivalent CO2/an Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -1397,5 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 1550,7 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 1.650,7 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 2. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pletonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fara proiect"

Vaioare estimata pentiu anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 113.110 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 113.110 persoane Scenariul .cu proiect’1

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) -113.110 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022)-120.794 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 124.107 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseeie pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul .fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 7.373 persoane Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.838 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2024) - 8.222 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.000 /88 kmp

 • 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.8993 km

'6. Aliniamente de arbori sl arbuști plantai (nr, km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 8

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție sl încheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

împrumuturi

Titlul proiectului:

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta

Informații înregistrare solicitare:

7965/25.03.2019 / 24 MAR 2019

Valoarea totală proiect:

91.433.500.59       LEI

Valoare eligibilă proiect:

91,433,500.59       LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin implementarea unui sistem inteligent de management al traficului, bazat pe soluții de eficientizare si reducere a poluării in Municipul Bacau. Sistemul inteligent de management al traficului propus a fi implementat prin prezentul proiect este compus din mai multe componente Astfel, se propune implementarea componentei de trafic de management care sa asigure o adaptare a timpilor de semaforizare in funcție de informațiile asupra fluxurilor de trafic primite in timp real de la echipamentele din teren-management adaptiv al traficului; componentei de monitorizare care asigura monitorizarea video a locațiilor semaforizate, in vederea creșterii siguranței rutiere pentru toti participant» la trafic: calatori cu transportul public, biciclisti, pietoni, conducători auto; componenta de identificare automata a numărului de înmatriculare cu rol de creștere a siguranței traficului rutier si de suport pentru luarea de decizii asupra organizării circulației, prin inregistrarea vehiculelor care intra/ies din municipiu; si nu in ultimul rând, componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public al cărui rol este de asigurare a adaptarii timpilor de semaforizare in funcție de informațiile primite in timp real asupra poziției vehiculelor de transport public, astfel incat sa asigure mijloacelor de transport public o traversare cat mal rapida a Intersecțiilor semaforizate. Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin implementarea unor soluții care facilitează transportul in cornun si incurajeaza persoanele sa utilizeze mijloace alternative de transport prin sporirea atractivitatii si utilitatii acestuia, creșterea fluidității traficului pe principalele artere ale municipiului, reducerea poluării mediului, precum si a puluarii fonice ia nivelul intregului oraș. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e al POR 2014-2020, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității uibane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a irnbunatatirii transferului către transportul public si către modurile nemotorizate de transport in detrimentul transportului cu autoturismele personale o subsistem de control al traficului;

o subsistem de monitorizare video a traficului;

o subsistem de comunicaii cu fibra optica;

o subsistem de comunicaii radio;

o subsistem centru de comanda si control;

o subsistem semnalizare rutiera (marcaje orizontale si verticale)

o subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersecii semaforizate.

o subsistem informare/indentificare automata a numerelor de înmatriculare

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1. Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 4,9% ca urmare a creșterii utilizării mijloacelor de deplasare alternative, prin implementarea unui sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta care sa conducă ia incurajarea utilizării mijloacelor nepoluante de deplasare, in detrimentul utilizării autoturismelor proprii.

 • 2. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de utilizatori a transportului public cu 10,2% ca urmare a realizării unor masuri destinate eficientizarii si creșterii atractivitatii acestui mod de delăsare, prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

 • 3. Creșterea pana in anul 2024 a numărului de biciclist! cu 12,8% ca urmare a realizării unor masuri destinate efcientizarii si creșterii atractivitatii deplasărilor cu bicicleta prin implementarea unul sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

Rezultata

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

«Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 113.466,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 113.639,7 tone echivalent

CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2010) - 93.086,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 107.851,6 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 116 415,5 tone echivalent CO2/an Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 4,9% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 4,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

2. Creșterea estimata a numărului de pasageri transportai în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modemizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) -17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) -18.690.403 pasageri Scenariul „cu proiect"

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)-17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 19.784 586 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2026) - 20 767.282 pasageri

Creșterea anuala estimata a numărului de pasageri transportate în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11.1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

 • 3. Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse O Scenariul „fara proiect"

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2028 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 481 800 persoane Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 543.383 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanare (2028) - 569.993 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 12,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 18,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

 • 4. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modemizate/extinse (nr.), după caz Valoarea la inceputul implementării proiectului - 0 Valoarea estimata la finalul implementării proiectului -1

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Activitatea 4: Pregătirea documentațiilor de achiziie pentru serviciile/lucrarile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Implementarea sistemului de management al traficului

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea acîivîtatiior de informare-publicitaie si promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10' Auditarea financiara a proiectului

împrumuturi

| STRUCTURA GRUPULUI

N/A

Documenta încărcata

Fișier


Data încărcare fișier


Descriere


Declarație eligibilitate C4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

Fise post echipa de proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


22/03/2019


Declaraia de eligibilitate a solicitantului


22/03/2019            Fisele de post pentru membrii echipei de proiect


CV lonesi Mihaela.pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


22/03/2019            CV-ul pentru managerul de pro-eciB7852B855


Declarația TVA C4 pdf


A0F0B0BD670CB2007C5F15B86919D176C3BDCFF6EC311411EB95D2

DE227B8421


22/03/2019             Declaraia reprezentantului legal al solicitantului conformitate CF cu

fisa de proiect

22/03/2019             Declaraia privind eligibilitatea TVA


Declarația angajament C4 pdf


E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE 41E4649B934CA495991 B7852B855


22/03/2019


Declaraia de angajament a solicitantului


Studiu geo voi 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

Adresa răspuns AM POR sustenabiîitale pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 078526855


22/03/2019


22/03/2019


Documentaia tehnico - economic - Studiu geo_2


Documente justificative privind complementaritatea activitilor _3


Deviz general.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


22/03/2019


Documentaia tehnico - economic Devizul general


Extrase de carte funciara.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

07852B855

HCL inventar.pdf

E3B0C44298FC1C149AFB F4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855


22/03/2019            Documente privind dreptul de

proprietate/administrare/superiicie/folosin -Extrase + PAD-uri


22/03/2019            Documente privind dreptul de

pioprietate administrare/superficie/folosin _ HCL-uri inventar bunuri publice


Documente propnetate pasaj GARA.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E46490934CA495991 078526855

ModelJ - C4 rev.pdf

427F6ED013DA46DD6F7129E0CCD61A526BBC695BE8631963295CDF

1A5B50FA79

896_Coridor pentru deplasări nemotonzate Centru_Gara Bacau_Cartier

CFR_3ala Pohvalenta_CAEX.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 078528855

APM_4 decizia de incadrare 33.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


22/03/2019            Documente privind dreptul de

proprietate/administrare/superficie/folosin _ Documente proprietate pasaj GARA


22/03/2019             7 abel centralizator pentru obiective de investite (Model I)


22/03/2019


22/03/2019


Certificatul de urbanism


Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului


HCL NR 103 DIN 19.03.2019 - C4 - Centru - Gara - CAEX pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934C A495991 678528855


22/03/2019


Hotrârea solicitantului de aprobare a documentaiei tehnico-economice


Nota incadrare in standardele de cost.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991           22/03/2019

B7852B855

18 Contract de delegare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991          22/03/2019

B78526855

hcl-nr.518 Politica de parcan-din-21.12.2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991          22/03/2019

B7852B855


Not privind Încadrarea în standardele de cost (Modelul K)


Oocumentele privind delegarea serviciului de transport public local de calatori


Hotrârea de Consiliu Local ai solicitantului din care s rezulte reglementarea politicii părerilor la nivelul ariei de studiu a proiectului


Proiecte complementare.pdf

986C0F7F086B9BE41C7CB3A32C38E83AACAD825D8ED5DFE6B4234 2F674D57EF0

Caracterul complementar si integrat al proiectului- C4 (Parc CAEX) pdf

1A079BC703F60B7516D1E72EF6C446C920795F2B51159F86D74E488 820E0DF88

Studiu geo voi 1 pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

Studiu topo.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

Lista de echipamente C4.pdf

F713CED7B1891F75FB10142965A6EF2B9B/B75CA62FF67F12B43D3 5B4C4330CA

Anexa 3.2.4. b.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B78S2B855

STUDIU DE TRAFIC pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F B92427AE41E4649B934CA495991 B78528855

Extras DJFESI.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934LA495991 B7852B856

SF + Expertiza tehnica + Planuri de situație pdf

E3B0C44298FC1C140AF8F4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


22/03/2019


Documente justificative privind complementaritatea activitilor _1


Documente justificative privind complementaritatea activitilor ...2


Documentaia tehnico - economic _Studiu geo_l


Documentaia tehnico - economic ^Studiu topo


Lista de echipamente dotri, mijloace de transport, iucrri sau servicii, cu încadrarea acestora în seciunea de cheltuieli eligibile /neeiigibile


Instrumente pentru calci.'^rea emisiilor de echivalent CO2 din sectorul transporturilor


8tudiul de trafic


Extras din lista de pioiecte aferent Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020


Documentaia tehnico - economic _ SF + Expertiza tehnica + Planuri


Atribute proiect

Tip proiect:     Proiecte mixte

Proiect major:    NU

CCI:

Proiectul figurează In lista Proiectelor Majore (PM):    NU

Proiect fazat:    NU

Proiectul face parte dlntr-o rețea transeuropeană:    NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):    NU

Codul comun de Indentlflcare al planului de acțiune comun: Proiectul Include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru NU

Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:    NU

lectul este In cadrul unei structuri Parteneriat Public Prlvat(PPP):    NU

Proiectul este generator de venit:    NU

Proiectul este asociat cu slte-ul Natura 2000:    NU

Relevant pentru mecanismul ITl DD:    NU

Proiectul este instrument financiar:    NU

Responsabil de proiect

Nume șl prenume : IONESI MIHAELA

Funcție : Manager de proiect

Telefon ; 0723683178

Fax :

Adresă e-mail: mihaela.ionesi@primariabacau.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : IONESI MIHAELA

Funcție : Manager de proiect

Telefon: 0723683178

Fax:

Adresă e-mail: mihaela.ionesi@primariabacau.ro

| Capacitate solicitant

Lider - DAT MUNICIPIUL BACĂU

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

ÎAT BACAU va contracta managementul proiectului, după semnarea contractului de finanțare. Echipa care va asigura MP-ul va avea 4 persoane, cu atribuții pliate pe specializările ce se impun; l manager de proiect,1 expert financiar,1 expert tehnic,1 expert achiziții publice. La nivelul UAT-ului se va forma o echipa de implementare a proiectului astfel:

1 Manager de proiect: Coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate urmărește respectarea cerințelor de implementare ale finanțatorului, supervizează raportările de progres

1 Responsabil financiar Monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului si inregistrarea acestora in evidentele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului; asigura respectarea regulilor financiare ale finanțatorului

 • 1 Responsabil achiziții publice- Verifica documentația de atribuire intocmita pentru achizițiile realizate in cadrul proiectului; organizează, lanseaza si realizează procedurile de atribuire;

 • 2 Responsabili tehnici - Verifica documentația intocmita pentru atribuire execuție lucrari/dirigentie de șantier, colaborează cu proiectantul in vederea obținerii autorizației de construire, monitorizează lucrările si informează coordonatorul de proiect a stadiului execuției acestora. 1 Consilier juridic - Asigura consultanta si îndrumare juridica cu privire la activitatile din cadrul proiectului.

UAT Bacau nu va realiza nu va realiza investiții in sistemele de transport public puse la dispoziția operatorului de transport prin urmare nu se afla in niciuna din situațiile de la pct. 17 din ghidul solicitantului.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Regiunea

Județul

Localitatea


Nord-Est


Bacău


Municipiul Bacău


Informații proiect__________________

Amplasamentul investiției este:

 • • Str. Vasile Parvan, nr. cad 85189, 14601 mp

 • • Str. Gheorghe Donici, nr. cad. 85197, 5642 mp

 • • Str. Constantei, nr. cad. 85200, 22302 mp

 • • Str. Oituz (parțial), nr. cad 85201, 8402 mp

 • • Str. Oituz (parțial), nr. cad. 85199, 7588 mp

 • • Int. str. Oituz - Str. Mihai Eminescu - Str. Nicolae Titulescu, nr. cad. 85229, 2921 mp

 • • Int. str. Oituz-Str. I.S.Sturza-str. Vasile Alecsandri, nr. cad. 85222,1485 mp

 • • Str. Gării si Piața Gării, nr cad. 85224, 16693 mp

 • • Str. Avram lancu (parțial), nr cad. 85141,813 mp

 • • Str Mihai Eminescu, nr. cad. 85241,7945 mp

 • • Str. Energiei, nr. cad. 85245, 13373 mp


 • • Str. Dr, Alexandru Safran (ini. cu sens giratoriu), nr. cad. 85268, 13956 mp

 • • Str. Vasile Alecsandri, nr. cad 85234,10640 mp

 • • Sîr. General Ștefan Gușa, nr. cad 85206, 23534 mp

 • • Str. Mihail Kogalniceanu, nr. cad 85181, 2585 rnp

 • • Str. General Ștefan Guse, nr. 2, nr. cad 63381,113.068 mp

 • • Str. Constantei, nr. cad 81308,1.093 mp

 • • Str. Constantei, nr. cad 81401, 342 mp

•Trotuar int. str. V.AIecsandri, Oituz si Gen.St.Gusa, nr. cad 68101, 1.006 mp

 • • Intrare pasaj pietonal gara, nr. cad 82554,139 mp

 • • Partea cu atriumul din Piața Gării, nr. cad 82568, 271 mp

 • • Int. Str. George Bacovia - Str Mihai Kogalniceanu - Str. Nicolae Balcescu - Bd. Unirii nr. cad 85223, 2.398 mp.

Realizare prezentei investiții a fost aprobata de către CL. BACAU prin HCL nr. 103/19. 03.2019.

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectuluI/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, Municipiul Bacau urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabiie si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a Îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.

2.

3.Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6.0% (137 0 tone echivalent CO2) ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta sl pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal Dezvoltarea pana in anui 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitați pentru bicilisti (amplasare de rasteluri pentru biciclete, parcau pentru biciclete) estimandu-se o creștere cu 8,2% (857 de persoane) a numărului de utilizatori.

Creșterea gradului de siguranța sl accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 7227 mp de spațiu pietonal, prevăzut! cu sisteme de siguranța care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,7% (12.329 persoane).

Imbunatatirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi In aliniament si plantarea de 985 mp arbori/arbusti pana in anul 2023.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2 295.9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect'

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 2. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimata a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • 3. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete

construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru piiniul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

4 Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

 • 5.     Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

 • 6.     Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

\ Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Context

Bacau este cel mai important municipiu din județul omonim, fiind încadrat in categoria celor 13 poli de dezvoltare la nivel național. Conform INS, populația Mun. Bacau era de 196.883 persoane in anul 2016, reprezentând aproximativ 26% din populația jud. Din totalul populației active, populația ocupata reprezenta 93,66%, iar șomerii 6,34%.

Mun. Bacau este racordat la infrastructura de interes național sl european fiind traversat de rețeaua TEN-T Core pe cale rutiera si feroviara.

Configurația spațiala a Mun. Bacau face ca acesta sa beneficieze de o trama stradala bazata pe doua axe bine conturate N-S si E-V, susținute de un inel care inconjoara partea cea mai dezvoltata a orașului si preia o parte insemnata din traficul greu generat de activitatile de producție. Axa N-S se bifurca in zona centrala, continuând către NV - Piatra Neamț si NE - Roman. Pe partea de Vest, acest inel este dublat de DN 11 care preia rolul de ocolitoare.

Cei mai mari generatori de trafic se regăsesc la ieșirile din oraș (Sud, Nord-Vest si Nord-Est). Dat fiind profilul mixt al acestor dezvoltări (industrie si comerț de mare amploare), ele atrag atat trafic de marfa cat si de persoane (angajați si vizitatori). Cele mai active zone economice si cele mai mari concentrări de locuri de munca se afla in capetele axei N-S. Tot pe aceasta linie, se concentrează si cele mai importante dotări de interes cotidian, aspect care atrage după sine si o cerere ridicata de transport.

In ceea ce privește indicele de motorizare, Mun. Bacau se afla peste media regiunii inregistrand 390 autoturisme/1000 locuitori. Calitatea infrastructurii rutiere este precara in cartierele periferice si intr-o parte din zonele industriale aflate in declin. Astfel, la nivelul anului 2015,17% din totalul străzilor era nemodernizat.

\i ceea ce privește conectivitatea la nivelui tramei stradale, exista dificultăți majore pe direcția E-V. Acestea se refera pe de-o parte la insuficienta unor traversări peste râul Bistrița, iar pe de alta parte la nevoia unor alternative viabile pentru B-dul. Unirii. Din acest motiv, B-dul Unirii si Str. Chimiei sunt printre cele mai congestionate artere din oraș. Calea ferata reprezintă o alta bariera care privează zonele invecinate de o buna accesibilitate Aceasta problema a fost ameliorata in cazul cartierului CFR prin pasajul din căpătui Străzii Oituz. Si aici se resimte insa nevoia unor traversări suplimentare, intrucat cele doua traversări existente se afla la o distanta considerabila fata de centrul cartierului. Bariera de conectivitate creata de calea ferata se resimte cel mai puternic in cartierul Izvoare unde locuitorii sunt privați de accesul la dotările de interes cotidian localizate in imediata vecinătate, in cartierul Republicii.

In ceea ce privește infrastructura velo, deși deține profiluri stradale generoase, Mun. Bacau nu beneficaza in prezent de o rețea de piste si benzi velo. Infrastructura velo se rezuma doar la o alee partajata cu pietonii in lungul malului râului Bistrița (intre magazinul Lidi si podul către Serbanesti). Rolul acestui traseu este strict de agrement. De asemenea, mai exista amenajata a pista de biciclete pe trotuar in lungul Caii Moinesti care asigura legătura către zona industriala din nord-vestul orașului.

Principalele trasee folosite de către biciclisti sunt in zona centrala, de-a lungul celor trei bulevarde Calea Marasesti, B-dul 9 Mai si B-dul Unirii. De asemenea, se poate remarca si o utilizare mai intensa a aleilor din Parcul Cancicov sau a zonei pietonaie din vecinătatea Stadionului Municipal.

Așadar, ca disfunctie principala privind facilitățile pentru deplasarea cu bicicleta se identifica lipsa planificării rețelei de velorute pe ansamblul Mun. Bacau.

De asemenea au fost constatate o serie de amenajari inadecvate ale pistei existente, in zona intersecțiilor, trecerilor de pietoni si a stafiilor de transport public - inclusiv d.p.d.v. al racordărilor si alinierilor; semnalizarea verticala deficitara, lipsa facilităților pentru parcarea bicicletelor (la gara, in stațiile principale de transport public, la instituții etc.).

In ceea ce privește circulația pietonala, aceasta beneficiază de structura tramei stradala caracteristica dezvoltărilor din perioada comunista. Astfel, pietonalele generoase din zona centrala (Calea Marasesti, B-dul 9 Mai sau B-dul Unirii) bordate de vegetație de aliniament si de activitati comerciale deschise către spațiul public prezintă un spațiu plăcut pentru deplasări pietonaie. Alte zone pietonaie atractive sunt Parcul Cancicov si esplanada care leaga Universitatea G. Bacovia de zona Bazinului de înot.

In ceea ce privește dimensionarea spatiilor pietonaie, principalele deficiente se regăsesc in zona centrala, in spatele fronturilor de blocuri, in spatii in care se pastreaza construcții istorice. Dintre zonele cu o pondere ridicata a activitatilor comerciale spatiile pietonaie subdimensionate (mai mic de 2m) se grupează in zona centrala, in jurul Pieței Revoluției.

Dimensionarea pietonalelor este de asemenea deficitara in zonele de expansiune recente (ex. cartierul Serbanesti), precum si in cartierele de locuințe colective. Cartierele de locuințe precum CFR, Bazar Lelea, Republicii I si Miorița nu beneficiază de un spațiu pietorial adecvat dimensionat, iar pe multe dintre străzile de incinta spațiul pietonai este in totalitate ocupat de parcari. In cartierele Vasile Roata si Bistrița Lac, deși spațiul pietonai este mai lat de 1 metru, in multe cazuri acesta este ocupat de parcari. Exemple pozitive sunt cartierele Ștefan cel Mare si partea de Est a cartierului Nord unde spațiul pietonai are o lățime mal mare de 1m, iar parcarea nu afecteaza circulația pietonala In ceea ce privește accesibilizarea principalelor bulevarde, modernizările recente includ rampe pentru persoane cu dizabilitati, insa pe alocuri execuția deficitara face ca acestea sa fie parcurse cu dificultate. De asemenea, majoritatea instituțiilor publice nu sunt inca accesibilizate.

Infrastructura pentru pietoni este in general in stare buna. Exista insa destule situații in care aceasta prezintă deficiente-subdimensionari ale trotuarelor

diminuarea capacitatii de circulație a trotuarelor prin amplasarea unor obstacole (autovehicule, stâlpi de iluminat, panouri publicitare, coșuri de gunoi etc.)

absenta unor refugii intermediare la traversările arterelor mari

trotuare in stare fizica proasta

~          alei pietonale obstructionate de diverse obstacole

Principalele probleme de mobilitate ale Mun. Bacau se rezuma la: lipsa infrastructurii velo, legaturi insuficiente pe direcție E-V peste calea ferata si râul Bistrița, si o Infrastructura de transport public insuficient utilizabila.

Nu sunt amenajate trasee majore nemotorizate (pietonale si cu bicicleta), cu funcționalitate si ambianta adecvata, care sa conecteze cartierele rezidențiale intre ele, cartierele rezidențiale cu zona centrala si alte zone de interes general (insula de agrement, zone cu concentrări de locuri de munca, zone comerciale etc.).

Nu exista areale sau străzi amenajate ca spatii urbane favorabile/ cu prioritate pentru pietoni (spatii pietonale sau de tip “zona rezidențiala" / “shard-space”)

Nevoile de mobilitate si accesibilitate ale Mun. Bacau pot fi eliminate sau ameliorate prin: extinderea zonelor pietonale in centrul istoric, o politica de parcare, conturarea unei rețele velo, creșterea atractivitatii transportului public si continuarea procesului de modernizare a infrastructurii rutiere alaturi de amenajarea unor noi treceri peste calea ferata si râul Bistrița.

Prezentul proiect este un proiect complementar si integrat, conținând componente investitlonale din categoriile B si C, formula investitionala aferenta proiectului fiind următoarea B2+B4+B5+C2.

Proiectul este complementar cu proiectele:

 • 1. Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti, SMIS 128424, HCL 100/19 03.2019

 • 2. Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport, SMIS 128418. HCL 101/19 03.2019

 • 3. Traseu pentru biciclete - semicircular-Mioriței, SMIS 128422, HCL 99/19 03.2019

 • 4. (Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Mioriței pe modelul „zona rezidențiala („Home-zone"), SMIS 128423, HCL 106/19.

a .2019

Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement Centru - Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement), SMIS 128425, HCL 104/19.03.2019

6. Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului si sportului), SMIS 128421 HCL 102/19 03.2019

 • 7. Modernizarea stațiilor de transport public, SMIS 128426, HCL 105/19 03.2019

 • 8. Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta, SMIS 128427, HCL 107/19.03.2019

De asemenea proiectul este complementar si integrat cu următoarele proiecte depuse de municipalitate in perioada 2007-2013, pentru care a fost finalizata execuția de lucrări:

 • A. MODERNIZARE CALEA MOINESTI, cod SMIS 23666, contract nr. 3044/26.04.2012, depus in 26.04.2012, valoare totala 38,970,476.35 lei, valoare eligibila 30 283,402.75 lei, finanțat prin POR 2007 -2013

 • B. REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORIȚEI -9 MAI - VINTULUI -VADU BISTRIȚEI" DIN MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 38499, contract nr. 3582/27.11.2012, depus in 27.11.2012, valoare totala de 18,890,597,72 lei, valoare eligibila 15,177,590.00 lei, finanțat prin POR 2007-2013

 • C. REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 48166, contract nr. 4130/07.04.2014, depus in 07.04.2014, valoare totala 13,721,625.51 lei valoare eligibila 13,637,084.43 lei, finanțat prin POR 2007-2013

 • D. REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA STRADA I.L. CARAGIALE - MILCOV- INTERSECȚIE STRADA LETEA - BACAU, cod SMIS 37787, contract nr. 3581/27.11.2012, depus in 27.11.2012, valoarea totala 30,115,444,47 lei, valoare eligibila 24,200,404.35 lei, finanțat prin POR 2007-2013

 • E. REABILITARE PASAJ LETEA DIM MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 37372, contract nr. 3045/26.04 2012, depus in 26.04.2012, valoare totala 7,248,240.02 lei, valoare eligibila 5,842,434.00 lei, finanțat prin POR 2007 - 2013

Caracterul complementar si integrat este detaliat in documentul „Complementaritarea si caracterul integrat al proiectului” anexat la cererea _de finanțare.

O

Justificare

Mobilitatea durabila este expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietenos cu mediu, dar in același timp statornic si tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor de transport nepoluante.

In vederea dezvoltării orașului si creșterii calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau este necesara asigurarea unui sistem de transport eficient si durabil, accesibil geografic si economic. Rețeaua de transport dezvoltata va susține mobilitatea persoanelor si mărfurilor, creând astfel cadrul pentru afirmarea municipiului Bacau pana in 2030 ca oraș inteligent, imbunatatirea calitatii vieții si a mediului urban, un mediu urban atractiv, modem, ecologic si accesibil pentru locuitorii sai, pentru turiști si pentru locuitorii zonei metropolitane, care invata sau muncesc in oraș.

Mun. Bacau - localitate cu dimensiuni reduse și topografie cu puține declivitați accentuate - are un ridicat potențial pentru incurajarea deplasărilor nemotorizate. Mersul pe bicicleta poate deveni un mod de transport (activ și nepoluant) agreat de locuitorii orașului In prezent infrastructura velo in Mun. Bacau este cvasi inexistentă motiv pentru care deplasările cu bicicleta reprezintă doar 0.5% din totalul deplasărilor in oraș (cf. PMUD).

In zona ce face obiectul proiectului nu exista trasee amenajate pentru biciclete, iar o parte semnificativa din traseele destinate pietonilor sunt degradate.

Zona studiata beneficiază de un avantaj care poate contribui semnificativ la creșterea deplasărilor pietonale si cu biciclete si la reducerea deplasărilor cu autovehiculul personal

Zona face legătură intre zonele locuite si zonele cu instituții medicale si de invatamant.

In zona circula foarte multi tineri, elevi si studenti, pentru care exista o cerere foarte mare de amenajare a unor trasee sigure destinate transportului nemotorizat

In conformitate cu datele colectate in cadrul studiului de trafic, in ceea ce privește principalele probleme intampinate in timpul deplasărilor efectuate la nivelul zonei de studiu, respondentii chestionarelor, au declarat ca problemele legate de mobilitatea velo pe principalele coridoare ale municipiului Bacau sunt legate de dificultatea de a circula pe partea carosabilă din cauza traficului auto (40%), a traficului greu (37%) și din lipsa unor centre de închiriat biciclete (15%). Principala problemă întâmpinată în deplasările cu bicicleta este dificultea de a circula pe stradă din cauza traficului auto și a traficului greu. De asemenea lipsa centrelor de închiriere biciclete reprezintă o problemă reală a situației existente în municipiul Bacău, reprezentând un minus în promovarea transportului nemotorizat. Managementul deficitar, cât și lipsa cunoașterii beneficiilor potențiale scade nivelul de atractivitatea utilizării acestui tip de transport. Un alt criteriu important în identificarea disfuncționalităților privind mobilitatea velo este redat prin calitatea infrastructurii. Lipsa amenajării unei infrastructuri dedicate reprezintă o problemă principală în acest context.

In ceea ce privește obiectul de analiză al prezentului studiu de fezabilitate, respectiv infrastructura specifică pentru deplasările cu bicicleta, principalele probleme constatate sunt:

 • - Lipsa planificării rețelei velo pe ansamblul Municipiului Bacau

 • - Starea tehnică considerată în general nesatisfăcătoare a drumurilor locale

-Amenajarea deficitară în aliniamentul străzii (adesea nu exista spații de siguranță față de bordura de delimitare a carosabilului și față de garduri, vegetație, mobilier urban, fâșii de stâlpi și copaci);

 • - Semnalizarea orizontală este deficitară, iar cea verticală aproape că lipsește sau indicatoarele rutiere sunt greșit alese și amplasate;

 • - Lipsa indicatoarelor de orientare pentru bicicliști;

 • - Lipsa unor panouri cu rețeaua traseelor de bicicliști;

 • - Lipsa facilităților pentru biciclete (parcări biciclete la gară, stații de transport public, instituții, parcuri, stadion, centre comerciale).

 • - Lipsa unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Proiectul va cuprinde acțiuni integrate pentru modernizarea facilităților destinate pietonilor si biciclistilor astfel:

 • - Construirea pistelor/traseelor pentru biciclete;

 • - Construirea de parcaje pentru biciclete;

 • - Amplasarea unui mobilier urban pentru odihna (forma de creștere a confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport, in special pentru persoane cu dificultăți motorii, in varsta, copii);

 • - Plantarea de aliniamente de arbori si arbuști atat in lungul pistelor pentru biciclete cat si pentru umbnrea traseelor pietonale (creșterea confortului deplasărilor in anotimpurile calde);

 • - Realizarea unor trotuare confortabile (dimensiuni corespunzătoare, materiale si execuție de calitate);

 • - Amenajarea iluminatului public arhitectural in Piața Gării

 • - Construirea/modemizarea/amplasarea de elemente pentru imbunatatirea siguranței rutiere (indicatoare piste velo, modernizare treceri de '""'■pietoni, marcaje de tip „bike box”).

 • - Promovarea proiectului la nivel local si regional (parte din programul BACAUL -un ora! la scara Bicicletei,Campanii/ acțiuni de promovare a mersului cu bicicleta, Educație rutiera pentru toti partlcipantii la trafic);

 • - Achiziționarea si instalarea de rastele, a camerelor de supraveghere video pentru parcarea bicicletelor.

 • - Modernizarea pasajului subteran CF in zona Gării - Pasaj CFR Gh.Donici - Piața Gării;

 • - Reconfigurarea si amenajarea zonei urbane Piața Gării.

Prezentul proiect faca parte dintr-o sene de 9 proiecte pe care municipiul Bacau le propune la finanțare in cadrul axei prioritare 4, Obiectivul specific 4.1, proiecte ce se concentrează pe dezvoltarea rețelei de piste si benzi velo alaturi de implementarea unui sistem de management al traficului care sa prioritizeze transportul in comun si bidclistii.

Rețeaua velo care se va constitui va asigura In primul rând racordarea zonei de sud a mun. Bacau (cartiere periferice cu o densitate ridicata care includ zone marginalizate) cu centrul istoric unde se regăsesc cea mai mare parte a dotărilor.

De asemenea, se formează sl o axa velo secundara pe direcția est-vest care leaga cele doua cartiere de locuințe individuale cvasi izolate de trupul principal al orașului (cartierul CFR, separat de calea ferata si cartierul Serbanesti, separat de râul Bistrița).

O alta legătură amelioarata este cea cu zona de nord (cartierul Miorița). Astfel, in urma implementării acestor proiecte mun. Bacau va deține doua mari coridoare velo care sa asigure o conectivitate ridicata pe cele 4 direcții cardinale.

Astfel, implementarea proiectului, ca parte a strategiei de dezvoltare a transportului urban, produce următoarele efecte principale:

 • - Creșterea numărului de bicicliști cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 13,2% (1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

 • - Creșterea numărului de pietoni cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 9.2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

 • - Reducerea traficului de autoturisme personal cu 10,8% (990 mii veh‘km) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 9,8% (1.038 mii veh*km) la nivelul ultimului an a! perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

 • - Reducerea cantitatii de emisii GES cu 6% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

Grup țintă

In vederea realizării obiectivului propus, Municipiul Bacau, dorește accesarea de fonduri europene pentru amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta pe următoarele trasee:

 • - Str. Mihai Eminescu - banda dedicata pe carosabil;

 • - Str. Constantei (intre Gh. Donici - Str. General Ștefan Gușa) - cale separata;

 • - Str. Gheorghe Donici - cale separata;

 • - Bd Vasile Parvan - reconfigurarea profilului transversal cu 2 benzi de circulație auto, banda dedicata pentru biciclete pe carosabil;

 • - Str. General Ștefan Gușa - pista de bicicliști in cale separata. Include si reorganizarea circulației in intersecțiile de la capetele str. General Ștefan Gușa pentru deplasările pietonale si cu bicicleta;

 • - Pasajul subteran pietonal existent Piața Gării - Gara - Cartier CFR - Reabilitarea pasajului (include accesibilizarea acestuia pentru persoane cu mobilitate redusa si biciclete) si amenajarea spațiului urban la ambele capete ale pasajului, prin: reorganizarea circulației in Piața Gării si amenajarea trecerii de pietoni si a trotuarelor de pe strada Gh.Donici.

 • - Centru - Gara Bacau - Cartier CFR - Sala Polivalenta - CAEX/ Parc Industrial (CFR) - Traseu pentru biciclete astfel: Str. Oituz - banda dedicata pe carosabil; Str. Vasile Alecsandri - banda dedicata pe carosabil;Str. Constantei (intre Str. General Ștefan Gușa - Str. Alexei Tolstoi) - cale separata.

Proiectul face parte din lista de intervenții majore din PMUD Bacau, regasindu-se in planul de acțiune cu codul 4.1.2.6* si a fost inclus si in lista proiectelor strategice din SIDU 2014-2020, regasindu-se in obiectivul strategic 3 - Infrastructura de transport performanta, 03.4 Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate, D3.4.3 Dezvoltarea infrastructurii velo pentru navetism.

Obiectivele si proiectele strategice identificate in PMUD au avut la baza datele colectate in cadrul interviurilor privind mobilitate populației, recensămintele de circulație, anchetele privind originea/destinatia deplasărilor in trafic, recensământul calatorilor pe mijloacele de transport public si in statii.

Astfel, prezentul proiect este conceput pornind de la rezultatele obținute in urma prelucrării datelor colectate in procesul de elaborare a PMUD sl a fost supus consultării publice, la nivel general cu toate proiectele din planul de acțiune din planul de mobilitate. Investiția corespunde unei lungimi totale de oca 5.98 km pentru care populația rezidenta, localizata in aria de influenta a proiectului, numără circa 11.500 aproximativ 6% din populația întregului municipiu (197.285 locuitori la 1 ianuarie 2018).

Conform rezultatetelor/analizelor studiului de trafic, bazate pe datele colectate prin realizarea interviurilor/recerisamintelor de circulatie/anchetelor origine destinația deplasărilor populației din aria de studiu a proiectului situația in municipiu este următoarea: Problemele legate de mobilitatea velo pe principalele coridoare ale municipiului Bacau sunt legate de dificultatea de a circula pe partea carosabilă din cauza traficului auto (40%), a traficului greu (37%) și din lipsa unor centre de închiriat biciclete (15%). Principala problemă întâmpinată în deplasările cu bicicleta este dificultea de a circula pe stradă din cauza traficului auto și a traficului greu. De asemenea lipsa centrelor de închiriere biciclete reprezintă o problemă reală a situației existente în municipiul Bacău, reprezentând un minus în promovarea transportului nemotorizat. Managementul deficitar, cât și lipsa cunoașterii beneficiilor potențiale scade nivelul de atractivitatea utilizării acestui tip de transport. Un alt criteriu important în identificarea disfuncționalitățiior privind mobilitatea velo este redat prin calitatea infrastructurii. Lipsa amenajării unei infrastructuri dedicate reprezintă o problemă principală în acest context.

In ceea ce privește obiectul de analiză al prezentului studiu de fezabilitate, respectiv infrastructura specifică pentru deplasările cu bicicleta, principalele probleme constatate sunt:

 • - Lipsa planificării rețelei velo pe ansamblul Municipiului Bacau

 • - Starea tehnică considerată în general nesatisfăcătoare a drumurilor locale

 • - Amenajarea deficitară în aliniamentul străzii (adesea nu exista spații de siguranță față de bordura de delimitare a carosabilului și față de garduri, vegetație, mobilier urban, fâșii de stâlpi și copaci);

 • - Semnalizarea orizontală este deficitară, iar cea verticală aproape că lipsește sau indicatoarele rutiere sunt greșit alese și amplasate;

 • - Lipsa indicatoarelor de orientare pentru bicicliști;

 • - Lipsa unor panouri cu rețeaua traseelor de bicicliști;

 • - Lipsa facilităților pentru biciclete (parcări biciclete la gară, stații de transport public, Instituții parcuri, stadion, centre comerciale).

 • - Lipsa unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Beneficiarii prezentului proiect pot fi impartiti in categoria beneficiarilor directl sau categoria beneficiarilor indirecti. In categoria beneficiarilor directi sunt incluși locuitorii din municipiul Bacau, administrația publica locala dorind sa le asigure acestora un sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietonos cu mediul, dar In același timp statornic si tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor de transport nepoluante.

'j\stfel, cu precădere populația ce locuiește in zona de studiu, dar si intreaga populație a municipiului Bacau vor beneficia de pe urma -proiectului, urmând sa dispună de sisteme de transport nemotorizate accesibile pentru toate categoriile sociale, echitabile si eficiente. Prin realizarea proiectului, un număr de circa 11.500 locuitori ■ locuitori ai zonei de studiu si 197.285 de persoane per total (populația municipiului Bacau la 1 ianuarie 2018) vor beneficiar direct de rezultatele proiectului.

Beneficiarii directi pot fi impartiti in

 • - Utilizatori al transportului velo (bicicliști)

 • - Pietoni

 • - Pasageri ai transportului in comun

Din categoria beneficiarilor indirecti, enumerăm:

 • - turiștii care transiteaza municipiul

 • - Operatorii economici care isl au sediul/punctul de lucru in zona de studiu a proiectului, respectiv angajatii acestora care vor beneficia de moduri alternative de deplasare la locurile de munca

 • - intreprinderile din regiune care activeaza in domeniul construcțiilor sl in domenii conexe/aferente implementării proiectului cu finanțare europeana - minim 1 firma de construcții, minim 1 firma de proiectare, minim 1 firma de supervizare lucrări, 1 firma de furnizare, 1 firma de management de proiect, 1 firma de informare si publicitate, 1 firma de auditare financiara.

In urma implementării proiectului se estimează o creștere a cotei modale pentru transportul nemotorizat velo cu 8,2%, pentru transportul pietonal cu 7,7%, in timp ce cota modala pentru transportul cu mașina personala va scadea cu 10,8%. Aceste valori sunte estimate a fi atinse la nivelul anului 2023, respectiv la nivelu primului an după finalizarea implementării proiectuluiSustenabilitate


Finalizarea proiectului de fata, prin realizarea activitatilor prevăzute si îndeplinirea obiectivelor propuse, contribuie la dezvoltarea orașului si creșterea calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau, prin dezvoltarea unui sistem de transport accesibil pentru toate categoriile sociale, echitabil si eficient economic.

Precizam ca proiectul reprezintă o inițiativa independenta din punct de vedere financiar, tehnic si al resurselor umane, implementarea sa nefiind condiționala de alte activitati desfășurate de instituții in perioada de referința.

Sustenabilitatea proiectului de Investiții, după finalizarea acestuia, pe o perioada de inca cel puțin 5 ani va fi asigurata de:

 • * Sustenabilitatea financiara a proiectului

Sustenabilitatea financiara reprezintă capacitatea financiara a U.A.T. Bacau de a asigura operarea si mentenanta investiției pentru o perioada de cel puțin 5 ani după implementarea proiectului de investiții.

Susținerea financiara se va realiza prin alocarea de fonduri de la bugetul local si din veniturile proprii. Proiectul nu este unul generator de venituri in cazul asta, asistenta financiara fiind de 98%.

Primirea asistentei financiare nerambursabile de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului va asigura acoperirea costurilor investitionale ale proiectului pe perioada anilor de implementare.

Astfel, sprijinul financiar acordat din fonduri structurale va fi esențial pentru ca U.A.T. Bacau sa implementeze proiectul si va contribui la capacitatea financiara a acestuia de a realiza investiția.

Ulterior finalizării investiției, administrația publica locala va aloca anual, bani de la bugetul local pentru toate cheltuielile de operare a investiției (întreținere, reparații curente, reparații capitale etc).

 • * Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane

Resursele umane alocate proiectului sunt suficiente atat din punct de vedere numeric cat si din punct de vedere al experienței. In situația apariției fluctuației de personal, se va asigura inlocuirea imediata a personalului astfel incat sa nu apara probleme in administrarea investiției. Persoanele implicate in proiect au experiența in domeniul implementării de proiecte. Echipa va fi alcatuita din specialiști cu pregătire in diverse domenii aferente activitatilor desfășurate, asigurând astfel interdisciplinaritatea necesara realizării unui astfel de proiect. Experiența si capacitatea de organizare si monitorizare a resurselor umane alocate proiectului este relevanta pentru asigurarea sustenabilitatii organizationale. Echipa de proiect este alcatuita din specialiști cu vasta pregătire in domeniu Aceasta va fi consiliata de firma de consultanta contractata pentru consultanta in managementul proiectului pe toata durata implementării proiectului. Persoanele din cadrul UAT implicate in managementul implementării proiectului, respectiv a urmăririi contractelor de management de proiect vor asigura sustenabilitatea organizationala a proiectului, după finalizarea acestuia. Echipa de proiect din partea Beneficiarului va asigura sustenabilitatea organizationala a proiectului, va superviza managementul proiectului, va monitoriza activitatile si va păstră un nivel adecvat de control asupra desfășurării implementării proiectului, precum si după finalizarea acestuia

La nivelul beneficiarului exista implementata o procedura de lucru in ceea ce privește implementarea proiectului si este definita strategia de monitorizare a modului de implementate a proiectului.

Procedura stabilește modul de realizare a activitatii de implementare proiecte cu finanțare nerambursabila, asigura o implementare eficienta a proiectelor cu finanțare nerambursabiia, precum si respectarea legislației naționale si a celei specifice finanțatorului in implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila.

In cadrul procedurii sunt stabilit! clar responsabili cu implementarea proiectului, atribuțiile fiecăruia, pista de audit ce va fi respectata pe parcursul implementării proiectului.

La nivelul general al resurselor disponibile in cadrul Primăriei, exista o structura organizatorica solida, eficienta si bine structurata, cu un număr de cadre, care permite continuarea operării investiției. Astfel, după perioada de implementare a proiectului, in cadrul Pnmariei exista departamente de specialitate care sa asigure montorizarea investiției pe cel puțin cinci ani de la finalizarea proiectului. Sustenabilitatea din punctul de vedere al asigurării capacitatii tehnice

Soluția tehnica pentru realizarea investiției a fost gandita pentru a asigura sustenabilitatea ei pentru o perioada de minimum 5 ani. Beneficiarul a decis alocarea de resurse tehnice necesare pentru desfasurarea optima a procesului de realizare a investiției.

După finalizarea proiectului, sustenabilitatea tehnica va fi asigurata prin: monitorizarea bunei funcționari a infrastructurii, din toate punctele de vedere. Printr-o supraveghere atenta si permanenta realizata de către specialiștii instituției, se va asigura o eficienta maxima a investiției. In momentul detectării unei funcționari necorespunzatoare, problema va fi remediata in cel mai scurt timp, astfel incat disponibilitatea si productivitatea muncii sa fie maxime. Echipa de proiect si personalul din cadrul U.A.T-ului vor dobândi competentele necesare asigurării sustenabilitatii tehnice după finalizarea proiectului, cel puțin pentru o perioada de 5 ani.

De asemenea, sustenabilitatea tehnica a proiectului va fi asigurata prin activitatile de mentenanîa care reaza administrarea investiției realizate, asigurarea suportului tehnic intern si extern, ceea ce se va face de specialiștii tehnici ai prestatonior/fumizorilor/executantului implicați in realizarea investiției pe o perioada specificata in contractul de achiziție. In conformitate cu prevederile legislative, executantul lucrărilor de construcție va oferi sprijin solicitantului pe intreaga perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție), remediiind orice problema ce poate aparea legata de investiția realizata.

In ceea ce privește costurile pentru asigurarea mentenante) ele au fost Incluse in previziunile financiare si s-a demonstrat fiabilitatea si eficienta financiara a investiției. Costurile cu serviciile de mentenanta vor fi incluse in bugetele anuale ale UAT Bacau Mententanta investiției, din punct de vedere a infrastructurii rutiere, se va face cu respectarea Reglementarii tehnice- Normativ pentru 'Vitretinerea si repararea străzilor, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991).

-in scopul menținerii rețelei velo si pietonale in buna stare de exploatare si de siguranța a circulației se va urmări permanente modul de comportarea a cailor circulabile pentru depistarea zonelor unde trebuie sa se intervină operativ cu lucrări de remediere sau cu reparații mai ample care trebuie planificate.

Se va acorda atentie in mod deosebit necesitatatii investigări stării tehnice a infrastructurii in perioada de trecere spre sezonul rece -lunile septembrie sl octombrie - precum si in perioada de trecere de la sezonul rece la sezonul cu temperaturi ridicate - lunile martie si aprilie. In cazul constatării unor situații care pot determina degradări ale structurii in perioada următoare Investigațiilor, se vor lua de urgenta masuri deprevenire a degradărilor, prin lucrări de intretinere sau reparații.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de infrastructura. Aceasta perioada se incadreaza ininteriorul ciclului de reparații curente si respectiv de reparații capitale. Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere sunt:intensitatea traficului si structura acestuia, tipul de lucrări asupra caruia se intervine calitatea materialelor folosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulației si factorilor naturali, etc.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere sl reparații se va face cu respectarea prevederilor Anexei 1 si 2 la normativul pentru intretinerea si repararea străzilor, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991)*).

Proiectul prevede implementarea unor masuri privind reglementarea parcărilor din municipiu si din zona de studiu al proiectului, in conformitate cu Documentul Politica de Parcare, aprobat prin nr. 518/21.12.2018, avand in vedere situația actuala a locurilor de parcare din zona de studiu, respectiv:

In prezent, administrarea parcării in Municipiul Bacau este partajata intre Politia Locala si serviciile primăriei. Pana in prezent, Municipiul Bacau a introdus o serie de masuri incipiente pentru o mai eficienta gestiune a parcării. In acest sens, in anul 2006 a fost introdusa tarifarea parcării in 18 parcaje, masurile de plata a parcării variaza intre plata cu SMS sau la parcometru se folosesc norme pentru a asigura un minim de locuri de parcare la noile dezvoltări (HG 525/1996) sau se limitează timpul la 2h (parcările de la Piața Sud si Piața Centrala). In conformitate cu Politica de parcare, Municipiul Bacau se prezintă ca un oraș incepator in ceea ce privește managementul .parcărilor. Acest aspect este evidențiat prin faptul ca singurele masuri concrete pentru gestiunea parcării se refera la introducerea tarifarii

Ji 18 parcari (la strada sau in afara străzii). In prezent, Municipiul Bacau deține in total 26000 locuri de parcare publice destinate ^vizitatorilor” sau rezidentilor. In ceea ce privește masurile privind reglementarea parcărilor din municipiu/ZFU, dar mai ales din arealul de studiu al proiectului, in conformitate cu politica de parcare a municipiului, sunt propuse masuri de reorganizare a circulației sl (re)amenajare a spatiilor publice, inventarierea si marcarea locurilor de parcare la sol (recomandat ca aceasta inventariere sa fie realizata la nivel de cartier). De asemenea, politica de parcare subliniază corelarea tarifelor aplicate si cererea de locuri de parcare. Ca urmare a elasticitatii încrucișate, o creștere a prețului de parcare tinde sa reducă cererea de parcare si sa creasca cererea pentru transportul public, implicit pentru transportul nemotorizat.

In baza analizei efectuate, s-a dispus calcularea unor tarife actualizate in conformitate cu propunerile politicii de parcare, precum:

 • - parcare autoturisme 1 h - zona I (centrala) - aparat autotaxare - preț propus 3 lei (preț actual 1.5lei)

 • - parcare autoturisme 1 h - zona II - aparat autotaxare - preț propus 2 lei (preț actual 1.5lei) etc.

Pentru a putea aplica o politica de parcare ce include in mod obligatoriu masuri de tarifare este mereu nevoie de un plan de comunicare. Pe baza acestui plan, locuitorii sl vizitatorii orașului trebuie sa poata intelege motivul pentru care parcarea nu poate fi un serviciu oferit gratuit. Este așadar importanta conștientizarea valorii unui loc de parcare (din punct de vedere economic). De asemenea, utilizatorii acestui serviciu tarifat trebuie sa poata resimți rezultatul banilor platiti. La fel cum utilizator este mai dispus sa plateasca un bilet de transport public daca serviciul este de calitate, același aspect se intampla si la parcare. Masuri pentru campania de promovare si informare: realizarea unor materiale de informare legate de plata parcării. Indicatoarele care semnalizează plata parcării vor avea sub ele informații despre modalitățile de plata cat si despre sancțiunile aplicate in caz de neplata.

In vederea menținerii rezultatelor proiectului pe toata perioada de durabilitate a proiectului, la nivelul municipiului se vor implementa companii de informare si promovare a utilizării transportului public local si a modurilor nemotorizate, dezvoltate in cadrul acestui proiect. Astfel, una din activitatile orizontale ale proiectului consta in derularea la nivelul municipiului a unor campanii media care vor avea ca obiect promovarea activitatilor proiectului, creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la avantajele si beneficiile utilizării modurilor nemotorizate de transport, precum si a serviciului de transport public. Masurile care vor fi avute in vedere sunt: afișe, bennere, broșuri, pliante; spoturi audio/video; harți cu trasee de transport public/moduri nemotorizate de transport.

Furnizează Informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:


Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată Infrastructura după încheierea proiectulul(și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilltatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect

Prezentul proiect, prin activitatile sale, conduce la imbunatatirea mobilității prin creșterea gradului de utilizare a modurilor nemotorizate, la reducerea emisiilor de CO2 si implicit la creșterea accesibilității si a calitatii vieții cetățenilor.

Modernizarea trotuarelor va asigura deplasarea pietonilor in condiții optime, in siguranța, fara obstacole. Amenajarea de alei pietonale va conduce la creșterea cotei modale pentru deplasările nemotorizare. Prin construirea de piste de biciclete se asigura punerea la dispoziția populației a unui mijloc alternativ de transport, nepoluant, care va conduce la reducerea emisiilor de CO2 din zona de studiu a proiectului. Amplasarea de elemente de mobilier urban precum banei, coșuri de gunoi vor asigura confortul cetățenilor in utilizarea modurilor nemotorizate de transport.

Amplasarea de rasteluri si de parcaje pentru biciclete alaiuri de camere video de supraveghere va contribui la susținerea investiției privind dezvoltarea mobilității nepoluante.

Plantarea de arbori si arbuști in lungul pistelor de biciclete va creste confortul deplasărilor in anotimpurile calde

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

■^Referitoare la alte strategii

' Proiectul a făcut obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport, reiesind ca răspunde disfunctionalitatilor indentificate in PMUD precum trasee pietonale si velo deficitare, emisii poluante foarte ridicate, lipsa unor faciltiati pentru biciclisti si pentru pietoni. Proiectul prevede masuri integrate pentru modernizarea facilităților destinate pietonilor si biciclistilor, avand in vedere planul de acțiune din PMUD. Implementarea lui va produce următoarele efecte cresterea nr. de biciclisti cu 8,2% (857 pers), creșterea nr. de pietoni cu 7,7% (12.329 pers), reducerea traficului de autoturisme cu 10,8% (990 mii veh *km), reducerea cantitatii de emisii de CO2 cu 6% (137.8 tone CO2). Răspunde urm. doc. strategice: Strategia Europa 2020, obiectivul major Schimbările climatice si utilizarea durabila a energiei, prin acțiunile sale proiectul contribuind la atingerea indicatorului privind reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera; SNDR 2014-2020, PD1: Dezv. urbana durabila integrata, DI2: Imbunatatirea calitatii mediului in zonele urbane prin masuri care vor conduce la reducerea utilizării autoturismelor personale, poluante si creșterea deplasărilor nemotorizate, nepoluante, respectiv deplasările velo si pietonale, precum si prin creșterea suprafețelor de spațiu verde; Strategiei Nat. a RO privind schimbările climatice 2013-2020, ob. privind reducerea transportului rutier, încurajarea si promovarea transportului nemotorizat, prin asigurarea unei infrastructuri velo si pietonale modeme, sigure, confortabile pentru creșterea cotei modale a deplasărilor nemotorizate in detrimentul celei rutiere; PDR NE, P2, OS2.1, Măsură 2.1.4, prin investiții in dezvoltarea sistemelor nemotorizate de transport (velo si pietonal

Strategii relevante:

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) •- proiect din lista prioritară a SIDU

 • - Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020

 • - Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est

- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă

- Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Managementul riscului este un proces care începe o data cu proiectul. Logul de riscuri este unul dintre logurile care se creeaza cel mai devreme In viata proiectului, iar riscurile sunt identificate, analizate si monitorizate pe toata durata lui. Aferent riscurilor identificate au fost dezvoltate strategii de diminuare a riscurilor. De asemenea, alocarea unor persoane responsabile cu monitorizarea acestor riscuri reprezintă un element esențial în procesul de management al riscului. In acest sens atat echipa interna cat si cea externa va participa la monitorizarea si implementarea de masuri pertinente in vederea atenuării riscurilor aparute pe perioada de implementare a proiectului. Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificata o serie de posibile riscuri.

Detaliere riscuri

Nr. crt.


Risc Identificat


Măsuri de atenuare ale riscului


 • 1. R: Lipsa unei evidențe unitare, standardizate și centralizate a procedurilor de lucru poate duce la omisiuni sau blocaje în implementarea contractului Lealitate scăzută a serviciului de management pentru implementarea proiectului

E. Nu există un mecanism de gestiune unitară a documentelor și informațiilor privind procesele de lucru Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit


Prestatorul de servicii de management de proiect va formula recomandări autorității contractante cu privire la eficientizarea procedurilor de lucru pentru asigurarea calității activității profesionale. Astfel, îmbunătățirea procedurilor de lucru va duce la implementarea cu succes a proiectului


Nr. crt.


Risc Identificat


Măsuri de atenuare ale riscului


implementarea proiectului.

Probabilitate : Medie

Impact: Mediu

 • 2.     R: Modificări legislative relevante pentru implementarea fondurilor UE.

I: întârzieri în implementarea proiectului E: Modificările legislative care afectează Beneficiarul proiectului pot avea efecte negative și asupra activităților proiectului prezent. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului Probabilitate: Redusa

Impact :Mediu

 • 3.     R: Modificările organizatorice frecvente produse la nivelul structurilor beneficiare (solicitant)

I: întârzieri semnificative în implementarea proiectului cauzate de reorganizarea structurilor de conducere/ operaționale proprii

E: Având în vedere situația economică și politică a României sunt posibile reorganizări frecvente ale resurselor interne. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului. Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu


Orice modificare legislativă nu va avea impari retroactiv asupra activităților deja desfășurate din proiect. Astfel, informarea corectă și în timp util, privind modificările legislative, și actualizarea în consecință a procedurilor de lucru vor putea preveni prezentul risc.


Indiferent de schimbările organizatorice atat beneficiarul, partenerii proiectului cat si grupurile țintă vizate conștientizează importanța acestui proiect si vor continua eforturile de implementare cu succes a activităților proiectului, in lumina angajamentelor asumate prin prezentul proiect.

Un plan de comunicare bine pus la punct, fise clare de responsabilități si atribuții, ar trebui sa prevină acest risc.


 • 4. R: contestații asupra rezultatelor procedurilor de achiziții I: întârzieri în implementarea proiectului E: Există o serie întreagă de exemple de proceduri de achiziții contestate In mod subiectiv în instanță, contestări care au generat întârzieri chiar de peste un an.

Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contrariului și implicit implementarea proiectului. Probabilitate: Medie

Impari: Mediu


Beneficiarul va colabora cu toți partenerii implicați în proiect pentru a încerca să recupereze termenele și va mobiliza u număr suplimentar de experți care vor susține, în caz de suprasolicitare a echipei, orice acțiune în vederea evitării situațiilor care ar putea afecta implementarea proiectului.


5.R: întârzierea proiectului datorită unor dificultăți ale fluxurilor de numerar generate de posibile întârzieri la plată de către autoritatea contractantă.

I: impari negativ asupra proiectului care poate determina intazieri In implementarea activităților acestuia. E: Datorită complexității

proiectului, pot exista diferențe de viziune radicale privind conținutul livrabilelor intermediare, cât și în ceea ce privește impactul soluțiilor propuse. Armonizarea viziunii poate genera o perioadă semnificativă până la aprobarea livrabilelor intermediare. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contrariului șl implicit implementa' ea proiectului.

Probabilitate: Medie

Impact: Ridicat


Managerul de proiect va urmări permanent armonizarea conținutului documentelor în lucru și a soluțiilor propuse. Un bun management financiar al proiectului și o gestiune eficientă a resurselor financiare proprii. Focus pe soluții temporare de finanțare a proiectului.


 • 6. R: Lipsa fondurilor necesare la nivelul AM POR pentru efectuarea plăților cererilor de rambursare.

I: impact negativ asupra proiectului care poate determina intazieri în implementarea activităților acestuia.

E: lipsa fondurilor la nivel național poate cauza întârzieri semnificative pentru rambursarea cheltuielilor realizate în cadrul proiectului. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contrariului și implicit implementarea proiectului

Probabilitate: Medie

Impari: Ridicat


Se impune un management financiar de un nivel calitativ ridicat ai implementării proiectului.

Identificarea și tatonarea din timp a unor soluții alternative de finanțare temporare/pe termen scurt a proiectului. Se impune de asemenea și o analiză a riscului privind finanțarea, corelat cu o estimare reală a termenelor privind rezolvarea eventualelor blocaje la nivel instituțional și macroeconomic.


 • 7. R: întârzieri semnificative în realizarea deconturilor de către AM în cadrul cererilor de rambursare.

1: Implementarea proiectului poate fi afectată în mod semnificativ de resurselorfinanciare necesare pentru decontarea la timp a cerilor de rambursare înaintate de


Același management financiar preventiv privind identificarea, tatonarea și rezervarea din timp a unor soluții de finanțare pe termen scurt a activităților proiectului La apariția prezentului risc, se impune o analiză pertinentă a situației reale privind blocajele macroeconomice, chiar și oportunitatea continuării. In


Risc identificat

beneficiar către AM.

E: Acest fapt poate provoca dificultăți semnificative In efectuarea plăților către ierți furnizori/ prestatori In cadrul proiectului și chiar un blocaj financiar semnificativ. Acest risc afectează șl influențează In mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului

Probabilitate: Medie Impact: Ridicat


Măsuri de atenuare ale riscului

cazul manifestării concrete a riscului se poate demara și politica financiară de reducere a pierderilor (cut Ioss)


 • 8. R: Neîncadrarea în prevederile financiare ale activităților propuse având în vedere prevederile cererii de finanțare. I: apariția de cheltuieli neeligibile care trebuie suportate de beneficiar din fonduri proprii.

E: Evenimentele neprevăzute pot cauza realizarea de cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului. Aceste cheltuieli trebuie suportate în întregime de beneficiar, fapt care poate cauza încărcarea bugetară a partenerilor implicați în implementarea financiară a proiectului. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului și implicit implementarea proiectului Probabilitate: Medie

Impact: Mediu


Monitorizarea constantă a cheltuielilor, prin raportarea acestora la output-urile realizate /rezultatele atinse, pe două niveluri: buget pentru consultanță și cheltuieli incidentale.

Monitorizarea corespunzătoare a proiectului. Corelarea planificări activităților cu planificarea resurselor umane și financiare necesare pentru proiect


 • 9. R: Neperformanța furnizorilor de produse /prestatorilor de servicii/executantului de lucrări care pot duce la întârzieri în implementarea activităților proiectului

I: impact negativ asupra proiectului care poate duce la rezilierea contractelor de servicii/furnizare/lucrări și reluarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectului.

E: Beneficiarul va achiziționa produse în cadrul proiectului șl se poate confrunta cu neîndeplinirea de către furnizor a parametrilor produselor menționate. Acest risc afectează și influențează în mod evident execuția contractului șt implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu


In caietele de sarcini vor fi prevăzute criterii tehnice de evaluare a ofertei bazate pe capacitatea dovedită prin experiență relevantă și resurse. Va fi propusă o politică de acordare a avizului negativ de execuție pentru furnizorii sau prestatorii care în mod sistematic nu performează.

Vor fi prevăzute clauze contractuale care să permită autorității care a externalizat serviciul să rezilieze contractul imediat ce furnizorul își dovedește incapacitatea de a furniza serviciul.


 • 10. R: Neîncadrarea in termenele de realizare ale activitatilor propuse, avand in vedere prevederile cererii de finanțare. 1: aplicarea de corecții financiare pentru nerespectarea graficului de realizare a activitatilor sau prelungirea perioadei de implementare a proiectului.

E: Evenimentele neprevăzute pot cauza modificarea repetitiva a graficului de realizare a activitatilor, așa cum a fost aces aprobat in cadrul cererii de finanțare. Respectarea termenelor de derulare pentru fiecare activitate a proiectului și pentru fiecare livrabil ar asigura calitatea rezultatelor și atingerea obiectivelor. Acest risc afectează șl influențează în mod evident execuția contractului șl Implicit implementarea proiectului.

Probabilitate: Redusa

Impact: Mediu


întârzierile nejustificate vor fi evitate, fiind asigurată o monitorizare continuă a duratelor de implementare și alocărilor financiare pentru fiecare activitate și etapă. Monitorizarea constantă a cheltuielilor, prin raportarea acestora la output-urile realizate / rezultatele atinse, pe două niveluri buget pentru consultanța și cheltuieli incidentale.

Monitorizarea corespunzătoare a proiectului. Corelarea planificări activităților cu planificarea resurselor umane și financiare necesare pentru proiect.


Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management și de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a bărbaților, Egalitate de sanse din punct de vedere al vârstei - prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al vârstei pentru membrii echipei de management/de implementare Egalitatea de sanse va fi obtinuta prin creșterea accesibilității intre zonele componente ale mun . dând astfel sanse si opțiuni de mobilitate egale pentru locuitorii otasului, chiar daca locuiesc in zonele periferice sau in zona centrala. Se asigura astfel un acces modem si facil pentru locuitorii municipiului către zona centrala,către zonele cu locuințe colective cu densitate ridicata, către instituții de interes public (unitati de Invatamant, unitati medicale, unitati cultural-educationale), către locurile de munca, recreare si cu caracter comercial, contribuind la eliminarea segregării teritoriale si la creșterea calitatii vieții in mediul urban. Prin proiect se dorește dezvoltarea unui spațiu urban si a unei infrastructuri adaptate tuturor nevoilor de mobilitate, destinat tuturor categoriilor de varsta sau sociale din municipiu. Infrastructura pietonala va fi astfel conceputa si proiectata pentru a veni in sprijinul persoanelor cu mobilitate redusa (vârstnici, persoane cu handicap). Sistemele implementate in aceasta zona (mobilier urban, rasteluri de biciclete, parcari pentru biciclete) vor fi dotate cu funcționalități multiple, pentru a ușura deplasările si accesul la informație al cetățenilor si turiștilor.

Nedlscriminare

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminării in conformitate cu Directivele Europene și OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. In implementarea proiectului vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentate sau a drepturilor recunoscute de lege. în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. In ceea ce privește nediscriminarea si egalitatea de gen, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea unor sisteme de deplasare accesibile din punct de vedere fizic, financiar si social.

Accesibilitate persoane cu dizabilitățî

In cadrul tuturor investițiilor in infrastructura se va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie inlaturate. Astfel, realizarea tututor lucrărilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, precum si prevederile Normativului privind adaptarea caldirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, Indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Astfel, traseele pietonale se vor proiecta astfel incat sa nu existe obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilitati.

Proiectul prevede masuri de adaptare a infrastructurii, inclusiv a elementelor de mobilier urban, a rastelurllor de biciclete sau parcărilor pentru biciclete pentru accesul si operarea de către persoanele cu dizabilitati, inclusiv masuri de conformare cu obligațiile legale in acest domeniu. La nivelul managementului proiectului procesul de recrutare a personalului implicat în elaborarea managementul si implementarea proiectului se va realiza astfel încât să se asigure posibilitatea depunerii de candidaturi de către persoane cu dizabilități.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Protecția blodiversității

Din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Bacau (autoritatea competenta pentru proiecția mediului) a fost obtinuta Decizia etapei de incadrare nr. 33/26.02.2019, proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare privind emiterea avizului Natura 2000.

Utilizarea eficientă a resurselor

Deplasările nepoluante vor fi incurajate prin amenjarea de piste de biciclete, amenajarea de alei pietonale, modernizarea trotuarelor, extinderea spațiului pietonal si prin creșterea atractivitatii acestui spațiu generata de amplasarea de mobilier urban inteligent in zona de intervenție, precum si de facilitați pentru biciclist! precum rasteluri de biciclete sau parcari pentru biciclete.

Un alt element care va contribui la dezvoltarea durabila a zonei de impact este reconfigurarea aliniamentelor de spațiu verde, integrarea unei rețele de alimentare cu apa pentru irigarea acestor spatii, astfel incat sa fie menținut la un nivel calitativ ridicat spațiul verde nou construit.

Atenuarea șl adaptarea la schimbările climatice

Dezvoltarea durabila va fi atinsa prin reducerea traficului auto in zona urbana, cu rezultate directe in reducerea emisiilor CO2 si de noxe si transferul mobilității către moduri nepcluante alternative. Astfel, proiectul prevede dezvoltarea transportului velo si pietonal, precum si masuri conexe de amenajare a spatiilor verzi si aliniamentelor de arbori cu capacitate ridicata de retentie a emisiilor CO2, masuri ce vor duce la reducerea emisiilor GES si CO2 la nivelul zonei de studiu a proiectului, fara creșterea acestora in alta zone ale municipiului.

Rezidența la dezastre

încălzirea globala implica, In prezent, doua probleme majore pentru omenire: pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea stabilizării nivelului concentrației acestor gaze in atmosfera care sa impiedice influenta antropica asupra sistemului climatic si a da posibilitatea ecosistemelor naturale sa se adapteze in mod natural, iar pe de alta parte necesitatea adaptarii la efectele schimbărilor climatice, avand in vedere ca aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile datorita inerției sistemului climatic indiferent de rezultatul acțiunilor de reducere a emisiilor.

La elaborarea soluțiilor privind prezentul proiect au fost luati in calcul următorii factori de risc:

* factori naturali ce pot afecta investiția: schimbări climatice majore la nivel global sau european mișcări seismice severe care sa producă fisuri in structura amenajata

Soluții: verificarea realizării calitatii lucrărilor de execuție conform normativelor in vigoare intretinerea, verificarea si urmărirea periodica a lucrărilor executate.

Metodologie

Metodologia de implementare a activitatilor are in vedere acțiuni de planificare, execuție, monitorizare activitati, buget, instrumente de monitorizare si control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfășurare a activitatii, gestionare tehnico- financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate Astfel, metodologia de implementare ia in considerare mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificațiilor si in intervalul de timp alocat; comunicarea permanenta cu factorii de decizie regionali si locali si a evoluției In timpul implementării proiectului;furnizarea permanenta de informații pentru implementarea proiectului; monitorizarea permanenta a indicatorilor si rezultatelor directe si indirecte si raportarea interna si externa, identificarea deviațiilor, a cauzelor si a acțiunilor corective necesare. Data fiind complexitatea investiției, conducerea Primăriei intenționează sa contracteze managementul proiectului, ulterior semnării contractului de finanțare. La nivelul beneficiarului se va forma UIP care va monitoriza implementarea proiectului si va verifica constant echipa consultantului caruia ii va fi atribuit contractul de Management de proiect.

Din partea Consultantului, in conformitate cu necesitățile proiectului, echipa de proiect va fi formata din cel puțin:

•Manager de proiect: Gestionează permanent activitatile din cadrul proiectului, verifica, monitorizează, coordonează si documentează activitatea;

 • * Expert financiar: întocmește rapoartele financiare intermediare si finale, documentația financiara necesara solicitării cererilor de rambursare stabilite in cadrul graficului de rambursare (respectând contractul de finanțare nerambursabila al beneficiarului cu autoritatea finanțatoare), Verifica conformitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, Monitorizează bugetul general al proiectului si propune soluții de rezolvare a situațiilor precum inregistrarea unor economii in cadrul acestuia sau depășirea limitelor bugetare.

•Expert tehnic -colaborează cu dirigintele de șantier in verificarea modului de realizare a lucrărilor

 • • Expert achiziții publice - sprijină Beneficiarul in organizarea procedurilor de achiziții publice din cadrul proiectului. Activitățile de management care vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului sunt:

 • - Asistarea echipei de proiect desemnata din partea LIAT prin participarea cu expertii solicitați la implementarea activitatilor prevăzute in cadrul proiectului;

 • - Planificarea activitatilor si achizițiilor, pe baza unei ierarhii de obligații contractuale si pe baza identificării datelor de livrare si a livrabilelor;

 • - Asistarea echipei de proiect din partea UAT in derularea procedurilor de achiziție, conform graficului de achiziții din proiect

 • - Asistarea echipei de proiect din partea UAT in monitorizarea contractelor de achiziție publica încheiate

 • - Urmărirea progresului conform planului de proiect si raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificării acestuia;

 • - întocmirea documentațiilor pentru rambursarea cheltuielilor efectuate;

 • - Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calitatii;

 • - Corectarea / Optimizarea activitatilor,

 • - Asigurarea controlului schimbărilor aprobate in proiect;

Monitorizarea activitatii Consultantului extern care va furniza servicii de management ai proiectului se va face de către Beneficiar, respectiv de |catre membrii desemnați in UIP din cadrul primăriei, prin verificarea conținutului tuturor documentelor transmise de acesta (rapoarte lunare, ■'rapoarte finale, documentație de rambursare) urmarindu-se ca acestea sa fie complete si corecte, sa răspundă cerințelor impuse de finanțator.

Predarea livrabilelor va trebui făcută in timp util astfel incat sa nu existe întârzieri in depunerea documentației necesare la finanțator. De asemenea, se va monitoriza permanent evoluția si realizările echipei selectate, tinandu-se cont de oferta transmisa. Monitorizarea are ca scop asigurarea faptului ca proiectul se desfasoara conform planificării din calendarul activitatilor si identificarea potențialelor probleme care ar putea aparea pe parcursul implementării, propunând soluții de imbunatatire a implementării. In cazul apariției unor întârzieri in livrare se vor aplica toate corecțiile si penalizările conform cu contractul încheiat Intre parti iar in cazul apariției unor probleme de comunicare intre membrii celor doua echipe, acestea vor fi rezolvate pe cale amiabila astfel incat nici una din parti sa nu aiba de suferit si sa nu pună in pericol ducerea la bun sfarsit a proiectului.

Procedura de verificare-supervizare a activitatii echipei de proiect a Consultantului va conține:

 • 1. Activitati de verificare pe parcurs;

 • 2. Activitati de acceptanta-receptie.

Activitatile de verificare pe parcurs se derulează prin ședințe operative sau ori de cate ori este necesar, prin analiza rapoartelor de progres privind nivelul de îndeplinire al fiearei activitati din planul de proiect. Activitatile de acceptanta-receptie se realizează la termenele prevăzute in planul de proiect actualizat. Ele presupun acceptanta cantitatia (prin verificarea cantitatllor livrate) si calitativa (prin verificarea criteriilor de acceptanta).

Acceptanta se consemnează in PV-url semnate si arhivate de ambele parti, cu obiecții sau fara obiecții. In cazul neindeplinirii criteriilor de acceptanta, părțile vor identifica cantitatea si nivelul neindeplinirii si voi stabili masurile necesare de corecție de curs, inclusiv eventuala escaladare a problemelor ivite si vor include pe o lista speciala de supraveghere problemele pana la rezolvarea acestora. Echipa din partea Beneficiarului împreuna cu echipa din partea

Consultantului vor organiza ședințe de progres in cadrul carora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activitatilor, obținerii rezultatelor si managementului riscurilor

Instrumentele utilizate de către Echipa din cadrul primăriei in monitorizarea proiectului vor fi în principal Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investiției și Analiza Riscurilor. Planul de implementare a proiectului se va revizui și actualiza periodic, pornind de la concluziile , ședințelor de progres.

JJIP impreuna cu echipa din partea Consultantului vor elabora rapoarte Intermediare de progres tehnice si financiare si un raport final. Strategia ‘ de monitorizare consta in folosirea metodologiei in cascada

Avantajele acestei strategii sunt' actualizarea cu regularitate a planului de proiect; planificarea etapelor si a modului de implementare inainte de inceperea activitatilor,metoda sistematica de urmărire a revizuirilor planului de proiect si a urmăririi evoluției propunerii in timp, pana la terminarea lucrărilor definirea In mod dar a livrabilelor care trebuie predate finanțatorului momente de referința in desfasurarea proiectului; implicarea totala in analiza si decizia punctelor critice din desfasurarea proiectului;minimizarea riscurilor de proiect, analiza continua a factorilor de risc si generarea unor variante pentru care se poate opta;controlul eficient al schimbărilor determinate de derularea proiectului si managementul costurilor; facilitarea derulării proiectului fara perturbări in desfasurarea normala a activitatii.

Componența UIP este următoarea

1 Manager de proiect - coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, colaborează cu prestatori/furnizori/executanti in vederea bunei desfășurări a proiectului, asigura gestionarea relației cu finanțatorul, precum si cu alte terte parti implicate in proiect, urmărește implementarea proiectului cu respectarea condițiilor tehnico-financiare si incadrarea in timp a activitatilor.

1 responsabil financiar - coordonează activitatea de management financiar a proiectului, asigura evidenta contabila distincta a cheltuielilor legate de proiect, monitorizează si aproba toate cheltuielile efectuate in proiect, verificând incadrarea cheltuielilor in bugetul proiectului; coordonează si monitorizează intocmirea si transmiterea cererilor de rambursare către finanțator; asigura si răspunde de buna desfășurare a activitatilor financiar contabile si intocmirea documentelor specifice pentru efectuarea decontărilor si a rambursărilor cu firmele contractante, cu AM si Ol.

 • 1 responsabil achiziții - Asigura pregătirea, lansarea, derularea sl finalizarea procedurilor de achiziție publica in conformitate cu legislația naționala in vigoare la momentul lansării flecarei proceduri de atribuire

 • 2 reponsabili tehnici - asigura buna desfășurare a tuturor etapelor tehnice ale lucrărilor proiectului si derularea lucrărilor necesare realizării investiției, urmărind respectarea clauzelor contractuale si a Proiectului Tehnic, verifica modul si stadiul de execuție a lucrărilor, verifica conformitatea echipamentelor livrate cu documentia de atribuire si oferta tehnica

1 responsabil juridic - acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii.


Descrierea investiției

Proiectul propune realizarea unui traseu de piste de biciclete pe direcția est-vest in mun. Bacau, care sa uneasca zona centrala a mun. de zona Gării Bacau si de cartierul CFR.Componentele investitionale sunt urmatoarele:Construirea pistelor/traseelor pentru biciclete; Construirea de parcaje pentru biciclete; Amplasarea unui mobilier urban pentru odihna (forma de creștere a confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport, in special pentru persoane cu dificultăți motorii, in varsta, copii); Plantarea de aliniamente de arbori si arbuști atat in lungul pistelor pentru biciclete cat si pentru umbrirea traseelor pietonale (creșterea confortului deplasărilor in anotimpurile calde);Realizarea unor trotuare confortabile (dimensiuni corespunzătoare, materiale si execuție de calitate); Instalarea de stâlpi de iluminat arhitectural (creșterea confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport); Construirea/modemizarea/amplasarea de elemente pentru imbunatatirea siguranței rutiere (indicatoare piste velo, modernizare treceri de pietoni, marcaje de tip „bike box"); Achiziționarea si instalarea de rastele, a camerelor de supraveghere video pentru parcarea bicicletelor; Reconfigurarea si amenajarea zonei urbane Piața Gării.

Pistele de biciciisti vor fi amenajate după cum urmeaza :

 • - Pe Bd. Vasile Parvan, pista de biciciisti se va amenaja pe partea carosabila, de o parte si de alta a axului străzii la marginea dinspre bordura si vor avea o lățime de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare; pistele de biciclete vor fi separate fata de benziie carosabile prin stâlpi de cauciuc;

 • - Pe Str. Gheorghe Donici (sens de mers Intersecția cu str. Vasile Parvan către intersecția cu str. Tineretului) pista de biciciisti se va amenaja pe trotuarul dinspre liniile de cale ferata, pe partea stanga a drumului si va fi dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare. Pe acest tronson, se va extinde trotuarul de pe partea dreapta sl se vor amplasa sisteme de siguranța pentru pietoni (parapet de protecție / gard de protecție pietoni).

 • - Pe str. Constantei, de la intersecția cu str. Tineretului pana la intersecția cu Str. General Ștefan Gușa se va crea o pista de biciciisti noua, pe partea dreapta a drumului, in cale proprie, de la marginea trotuarului sl va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

 • - Pe str. Constantei de la intersecția cu Str. General Ștefan Gușa pana la intersecția cu str Alexei Tolstoi se va crea o pista de biciciisti noua pe partea stanga a drumului (partea cu caile ferate), in cale proprie, pista ce va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare

 • - Pe Str. General Ștefan Gușa, in dreptul pasajului subteran pe sub calea ferata, pistele de biciciisti se vor realiza pe trotuarele adiacente bretelelor pe la suprafața si vor fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

 • - Pe Str. General Ștefan Gușa, din dreptul pasajului subteran pe sub calea ferata pana la trecerea de pietoni dinaintea intersecției cu ■'Calea Dr. Alexandru Safran pista de biciciisti se va realiza pe trotuarul existent de pe partea dreapta (sensul de mers spre Calea Dr. -Alexandru Safran), va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare;

 • - In dreptul intersecției Calea Dr. Alexandru Safran cu Str. General Ștefan Gușa, se va crea o pista de biciciisti noua, in cale proprie, separata de zona carosabila, in dreptul Centrului de Afaceri si Expoziții Bacau. Aceste piste vor fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m latlme pentru fiecare sens de deplasare.

 • - Piața Gării se va reconfigura/reorganiza. prin crearea unui spațiu pietonal amplu in dreptul zonei de blocuri si magazine, sub forma unei dale pietonale, care va fi inzestrata cu elemente de mobilier urban, alveole de spațiu verde, jardiniere, iluminat public arhitectural. La căpătui „dalei" pietonale, inspre zona carosabila a str Piața Gării, se va amenaja o alveola de parcare, despărțită de banda carosabila de un aliniament de spațiu verde cu lățime de min 1 m, in care vor fi plantați arbori maturi. Pentru intersecția Pieței Gării cu str Mihai Eminescu se propune amenajarea unui sens giratoriu, care va avea In același timp rolul de a asigura punctul de intoarcere pentru autobuzele operatorului municipal.

 • - Pe Str. Mihai Eminescu pista de biciciisti se va realiza pe strada, la marginea pârtii carosabile, pe ambele parti ale străzii si va avea o lățime de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare; pistele de biciclete vor fi separate de spațiul carosabil rutier prin stalpisori de cauciuc.

 • - Pe str. Vasile Alecsandri, pe direcția de mers intersecția cu str. Oituz spre intersecția cu Str Razboieni, pista de biciciisti se va realiza pe strada, pe partea stanga la marginea pârtii carosabile si va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare. Pistele de biciclete vor fi separate de spațiul carosabil rutier prin stalpisori de cauciuc.

 • - Pe Str. Oituz, de la intersecția cu Str. Vasile Alecsandri pana la intersecția cu str Mihai Eminescu, pista de biciciisti se va realiza pe strada, pe partea dreapta la marginea pârtii carosabile si va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m. cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare. Pistele de biciclete vor fi separate de spațiul carosabil rutier prin stalpisori de cauciuc.

 • - Pe Str. Oituz, de la intersecția cu str. Mihai Eminescu pana la intersecția cu Str. Mihail Kogalniceanu precum si pe str. Mihail Kogalniceanu pista de biciciisti se va realiza pe strada, la parginea pârtii carosabile, de o parte 3i de alta a axului străzii si va avea o lățime de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare; pistele de biciclete vor fi separate de spațiul carosabil rutier prin stalpisori de cauciuc. Pe str. Vasile Parvan, Str. Mihai Eminescu, Str. Vasile Alecsandri, Str. Oituz si Str Mihail Kogalniceanu, piața de biciciisti va fi delimitatata fata de suprafața carosabila prin intermediul marcajelor si a bolarzilor din plastic sl fata de spațiu verde sau trotuar prin borduri de beton denivelate cu dimensiunile de 20 x 25 cm. Pistele de biciciisti nou amenajate si cele amenajate pe suprafața trotuarelor vor fi delimitate 'je partea carosabila prin borduri de beton denivelate de 20 x 25 cm sl fata de trotuar sau spatii verzi prin borduri de beton înglobate de 10 •x 15 cm.

Amenajarea spatiilor verzi se va realiza cu gazon rulouri de diferite tipuri roial.

Descriere tehnică a proiectului

Lungime pista in dublu sens: 4560 m

Lungime piste sens unic; 3766m

Suprafața trotuare modernizate: 7227 mp

Suprafața spatii verzi amanajate: 965 mp

Mobilier urban - banei individuale, din lemn tratat pentru expunere exterioara, cu spatar si cotiere: 20 buc

Mobilier urban - rastel individual pentru biciciisti: 41 buc

Mobilier urban - cos de gunoi, structura metalica acoperita cu lemn tratat pentru expunere exterioara : 51 buc

Mobilier urban - banca tip „smart City” cu șezut din lemn tratat pentru expunere exterioara, sistem iluminat LED, sursa de energie electrica prin panouri fotovoltaice si sistem de stocare interna a energiei, senzori pentru minim zgomot, umiditate, temperatura, CO2 si presiune atmosferica, prize USB pentru incarcare dispozitive mobile utilizatori: 2 buc

Mobilier urban modular, diferite tipuri, pentru amenajarea arhitecturala, peisagistica a Pieței Gării: 48 buc

Parcare publica pentru biciclete, cu sistem identificare utilizatori RFID, acoperita, tip carusel si capacitate max de 24 utilizatori: 1 buc Arbori maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in sol si ancorare: speciiTei arfumat/platan/mesteacan: 20 buc

Arbuști maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in sol si ancorare: specii Corcoduș Rosu/Artar Roșu: 10 buc

Plantare plante perene, tip Lavandula Augustifolia, Panicurn Virgatum, Stipa Tenuissima: 200 buc Suprafața carosabil modernizata: 3052 mp

Maturitatea proiectului

Aspscte tehnice (studii ds fezabilitate, concepere proiect, etc.)

In vederea finanțării proiectului de investiție .Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă CAEX/ Parc Industrial (CFR) si in conformitate cu cerințele prezentate in cadrul Ghidului Solicitantului pentru POR 4.1., la dosarul cererii de finanțare s-a depus:

• Studiu de fezabilitate

 • - Studii de teren (geotehnic si topografic)

 • - Expertiză tehnică

De asemenea a fost elaborat Studiul de trafic pentru aria de impact a proiectului si Reglementarea privind politica de parcare din Municipiul Bacău.

Aspecte administrative, oferind detalii ce) puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

Având in vedere ca pentru proiectul .Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Saia Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)t" execuția de lucrări nu a fost demarata înainte de depunerea cererii de finanțare a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 896 / 20.11.2018. De asemenea, din partea Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Bacau (autoritatea competenta pentru protecția mediului) a fost obtinuta calasarea notificării Nr. 33 / 26.02.2019.

Având in vedere ca proiectul nu conține lucrări incepute ia data depunerii cererii de finanțare in conformitate cu ghidul solicitantului, beneficiarul isi asuma obținerea avizelor/acordurilor specifice menționate in cadrul Certificatului de Urbanism pe parcursul etapei de evaluare-selectie si contractare.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

n cazul In care proiectul a început deja,

indicați starea de evoluție a lucrărilor


Nu este cazul.

Rezumat revizuiri aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

S. Asistenta acordata anterior si secțiunea Asistenta solicitata au fost revizuite conform solicitării de clarificări

S. Localizare proiect a fost rectificată in conformitate cu răspunsul de la pct. nr. 4 lit d si e

S. Rezultate așteptate a fost modificata prin specificarea faptului ca rezultatele generale așteptate corespund doar cererii de finanțare analizate.

S. a Context a fost rectificată conform răspunsului la solicitarea de clarificări -punctul nr. 1

S. Indicatori prestabiliți a fost revizuita prin excluderea Indicatorului CO37 - Dezvoltare urbana

S. Plan de achiziții a fost revizuita prin inscrierea codurilor CPV pentru execuție lucrări; elemente de mobilier si organizare de șantier.

S. Resurse umane a fost revizuita conform solicitării de clarificări

S. Resurse materiale a fost revizuita conform solicitării de clarificări

S. Buget — Activitati si cheltuieli, aceasta a fost revizuita in ceea ce privește inscrierea corecta a valorii pentru contribuția proprie, precum si prin corectarea sub-categorie! de cheltuieli pentru serviciile de verificare a PT-ului

S. Buget - Câmp de amplasment a fost Introdusa valoarea eligibila pentru flecare cod in parte care i se aplica proiectului de investiție.

S. Buget - Tip Teritoriu a fost rectificată prin bifarea corecta a codului 01 - Mari zone urbane

'S. Rezultate așteptate a fost revizuita in conformitate cu solicitarea de clarificări

'S. Justificare a fost revizuita prin corelarea acesteia cu S Descrierea investiției

S Buget - Activitati si cheltuieli a fost revizuita prin corectarea categ. pentru elaborarea documentației tehnico-economice si a valorii dotărilor.

Restul s. aferente bugetului au fost corelate cu S. Buget - Activitati si cheltuieli.

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Denumire Indicator


Unitate                     Din care

măsura Valoare țintă Fen)0l


Din care Bărbați


Regiuni Regiuni mal dezvoltate . pu\" , dezvoltate


Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire indicator

Unitate      Valoare     Anul de v .     t nt4 Din care     Din care     Regiuni    Regiuni mal

măsură     referința    referință aloare vnw    femei      Bărbați    dezvoltate      puț".

dezvoltate

Pasageri transportați in transportul public urban In România

Emisii GES provenite din transportul rutier

Pasageri Mii tone echiv.

CO2/an

Indicatori prestabiliți de realizare

Denumire indicator

Unitate Val~a,o         Din care      Din care       Regiuni     Re9r!!,.?iLma'

măsura Valoare țintă     Femej       B           dezvoltate      »"

dezvoltate

Operapuni implementate destinate transportului public și nemotorizat

operațiuni        1.00                                                 0                1

Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

506297923

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii de finanțare aferen

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF, aferenta proiectului constând in: elaborare documentație tehnico- economica, faza SF, inclusiv a studiilor de teren si a expertizei tehnice, a documentației de avizare si elaborarea cererii de finanțare aferenta obiectivului de investiție.

CPV:

79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe , 79930000-2 - Servicii de proiectare specializată

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

80.109.02         LEI

Tip procedură:

Licitație deschisă

Dată publicare procedură:

17 Iunie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

24 August 2018

Dată semnare contract:

13 Septembrie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

3452083737

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de verificare a Proiectului tehnic-cod smis 128419

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de Servicii pentru verificarea Proiectului Tehnic de către un verificator independent

CPV:

71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

21,915.06         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură;

Octombrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Octombrie 2019

)          Dată semnare contract:

Octombrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E

Lider - UAT MUNICIPHJL BACĂU

ID dosar achiziției:

4059458197

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de management de proiect - cod smis 128419

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de management de proiect pentru proiectul de investiții prezent

CPV:

79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

295,834.00        LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Octombrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Octombrie 2019

Dată semnare contract:

Octombrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

IU dosar achiziției:

3487489623

Titlul achiziției:

Achiziția de servicii de auditare financiară a proiectului - cod smis 128419

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă serviciile de auditare financiară a cheltuielilor intervenite pe parcursul proiectului depus pe POR 4.1.

CPV:

79212100-4 - Servicii de auditare financiară

'Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

59,976.00         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Octombrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Octombrie 2019

Dată semnare contract:

Octombrie 2019

Dată transmitsra J.O.U.E:

Lider * UAT MUNICIPIUL BACĂU

IO dosar achiziției:

2807606498

Titlul achiziției:

Achiziția serviciilor de informare-publicitate și promovare - cod smis 128419

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de informare-publicitate pentru proiect ce rezultă din obligațiile beneficiarului, inclusiv promovarea activităților proiectului și conștientizarea populației cu privire la avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transport

CPV:

79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate , 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

114,954 00        LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

Octombrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Octombrie 2019

Dată semnare contract:

Octombrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

3990210698

Titlul achiziției:

Achiziție servicii de elaborare a Proiectului tehnic + Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor-cod smi6 128419

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de Servicii pentru elaborarea Proiectului Tehnic pentru execuția lucrărilor si furnizarea de Servicii de asistență tehnică pe parcursul derulării lucrărilor din partea proiectantului

CPV:

71356200-0 - Servicii de asistența tehnică , 79930000-2 - Servicii de proiectare specializată

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

450,926.57        LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Octombrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Decembrie 2019

Dată semnare contract:

Decembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției:

2513578653

Titlul achiziției:

Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128419

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor inclusiv a organizării de șantier si a furnizării echipamente/utilaje prevăzute în cadrul proiectului

CPV:

34430000-0 • Biciclete , 45000000-7 - Lucrări de construcții, 45100000-8 - Lucrări de pregătire a șantierului 34928400-2 - Mobilier urban , 39151100 6 - Rastele

Tip contract:

Lucrări

valoare contract

Tip procedură:

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:


10,696,97546 LEI

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Aprilie 2020

August 2020


Dată semnare contract:    August 2020


Dată transmitere J.O U.E:


Lider - HAT MUNICIPIUL BACĂU


ID dosar achiziției:

3648051368

Titlul achiziției:

Achiziția serviciilor de supervizare - cod smis 128419

Descrierea achiziției:

Obiectul contractului de achiziție 11 reprezintă serviciile de supervizare a lucrărilor

CPV:

71356200-0 - Servicii de asistență tehnică

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

142,860.51        LEI

Tip procedură:

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

Iulie 2020

Dată publicare rezultat evaluare:

August 2020

Dată semnare contract:

August 2020

Dată transmitere J.O.U.E:


Resurse umane implicate


Tabel centralizator resurse umane


Nr. crt.


Rol


Nume persoană


Codul ocupației 261103 consilier juridic


1 Consilier juridic

2 Responsabil achiziții publice

214946

expert achiziții publice

3 Responsabil tehnic

214234

responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comoortarii construcțiilor

4 Responsabil financiar

121125

manager financiar

5 Manager de proiect

lonesi Mihaela

242101

manager proiect

6 MANAGER PROIECT

242101

manager proiect

7 EXPERT FINANCIAR

121125

manager financiar

8 EXPERT ACHIZIȚII

214946

expert achiziții publice

9 EXPERT TEHNIC

214234

responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor


1.                        Rol:

Consilier juridic

Nume persoană:

Codul ocupației:

261103 consilier juridic

Atribuții:

urmărește întocmirea rapoartelor interne la termen, în vederea identificării progreselor Înregistrate cât șt a identificării problemelor apărute din punct de vedere juridic și aplicarea la timp a corecțiilor necesare;

participă la ședințele periodice ale echipei de proiect;

asigură consultanță și îndrumare juridică în vederea elaborarării planurilor multianuale de investiții și a bugetelor pe programe realizate In cadrul proiectului;

participă în procesul de organizare șl desfășurare a achizițiilor publice din cadrul proiectului;

asigură consultanță și îndrumare juridică în achizițiile publice din cadrul proiectului, asigură rezolvarea la termenul stabilit al neconformităților semnalate de auditorul intern sau din exterior;

participă la elaborarea rapoartelor către autoritatea contractantă

Cerințe din fișa postului

faducație solicitată

Studii superioare juridice - 3 ani

cursuri de perfecționare în domeniul achiziții publice - 0 ani

Experiență solicitată

Experiența in domeniul juridic - 3 ani

Competențe solicitate

abilități bune de organizare, rezolvare de probleme și raționament spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală

abilități de management al timpului și al resurselor capacitate de a respecta termene limită

atenție la detalii

abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivel 1

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

Curriculum vitae

2.


Rol:    Responsabil achiziții publice

Nume persoană:

Codul ocupației: 214946 expert achiziții publice

Atribuții:    -         Verifica documentația de atribuire întocmită pentru achizițiile realizate în cadrul

proiectului:

Organizează, lanseaza si realizează procedurile de atribuire;

Urmărește derularea procedurilor de achiziție publică;

Verifica contractele de achiziție întocmite înainte de urmarea circuitelor de semnare.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare in domeniul vizat - 3 ani

Cursuri de perfecționare în domeniul achiziții publice - 0 ani

Experiență solicitată

Experiența in domeniul achizițiilor publice - 3 ani

Competențe solicitate

abilități bune de organizare, rezolvare de probleme și raționament

spirit analitic și capacitate nuna ce sinteza a înrormajnior abilități de comunicare scrisă și orală

abilități de management al timpului și al resurselor capacitate de a respecta termene limită atenție la detalii

abilități de muncă în echipă, cât și individual

rezistență la sties

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat niveil

C1 - Utilizator experimentat niveil

C1 - Utilizator experimentat niveil

C1 - Utilizator experimentat niveil

C1 - Utilizator experimentat niveil

Curriculum vitae

3.                         Rol:

Responsabil tehnic

Nume persoană:

Codul ocupației:

214234 responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

Atribuții:

verifică documentația de specialitate întocmită pentru atribuire execuție lucrări;

-         colaborează cu proiectantul în vederea obținerii autorizației de construire;

evaluează ofertele pentru execuția de lucrări și dirigenție de șantier în cadrul comisiei de

evaluare a ofertelor;

monitorizează lucrările și informează coordonatorul de proiect asupra stadiului execuției acestora

verifică datele tehnice cuprinse în rapoartele de progres;

verifică progresul șl realitatea lucrărilor în teren; verifică întocmirea cărții tehnice a construcției.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare tehnice - 3 ani Cursuri de management tehnic - 0 ani

Experiență solicitată


Competențe solicitateExperiența in domeniul tehnic - 3 ani spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor

abilități de comunicare scrisă și orală

capacități organizatorice și planificare a activităților și operațiunilor atenție deosebită la detalii

abilități de management al timpului șl al resurselor capacitatea de a lua decizii în situații limită abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres asumarea responsabilităților corectitudine

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

B1 - Utilizator independent niveil

B1 - Utilizator independent niveil

B1 - Utilizator independent niveil

B1 - Utilizator independent niveil

B1 - Utilizator independent niveil

Curriculum vitae

4.                        Rol:

Responsabil financiar

Nume persoană:

Codul ocupației:

121125 manager financiar

Atribuții:

 • - Monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului și înregistrarea acestora în evidențele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului primite de la managerul de proiect;

 • - asigură respectarea regulilor financiare ale finanțatorului;

 • - furnizează datele relevante pentru realizarea rapoartelor financiare periodice (din cadrul rapoartelor de progres),

 • - răspunde de virarea la termen și în condițiile legii a taxelor și impozitelor, răspunde de recuperarea TVA aferent cheltuielilor proiectului

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare economice - 3 ani cursuri de management financiar - 0 ani

Experiență solicitată

Experiența in domeniul financiar - 3 ani

Competențe solicitate

spirit analitic și capacitate bună de sinteză a informațiilor abilități de comunicare scrisă și orală capacități organizatorice și planificare a activităților și operațiunilor atenție deosebită la detalii

abilități de management al timpului șl al resurselor capacitatea de a lua decizii în situații limită abilități de muncă în echipă, cât și individual rezistență la stres asumarea responsabilităților corectitudine

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversația

Pronunție

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

B1 - Utilizator independent nivell

Curriculum vitae

5.                         Rol:

Manager de proiect

Nume persoană:

lonesi Mihaela

)            Codul ocupației:

242101 manager proiect

Atribuții:

coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, colaborează cu prestatori/furnizori/executanti in vederea bunei desfășurări a proiectului, asigura gestionarea relației cu finanțatorul, precum si cu alte terte partl implicate in proiect, urmărește implementarea proiectului cu respectarea condițiilor tehnico-financiare si incadrarea in timp a activităților.

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

Nume/Prenume

lonesi, Mihaela

Data nașterii Cetățenie

06/10/1967

România

Educație

Oct 1986-Iun 1991

Diploma inginer

Institutul Politehnic „Gh. Asachi" lași, Facultatea de electrotehnica

Str. Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul lași, cod poștal 700050 județul lași, România

Experiență

Iun 2017-


Competențe

Competențe și aptitudini tehnice

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului Alte competențe și aptitudini


Sef Serviciu Tehnic Investiții

Prirnaria Municipiului Bacau

Str. Mărăeti nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Responsabil tehnic in derularea contractelor de proiectare si execuție lucrări de reparații si investiții din cadrul Primăriei Municipiului Bacau

Cunoștințe tehnice profil energetic

Cunoștințe de operare Microsoft Office(Word Excel, Outlook Express)

Capacitate de a lucra in echipa, capacitate de analiza si sinteza, competenta in gestionarea resurselor alocate, creativitate si spirit de inițiativa

Limbi străine cunoscute

6.


engleza

înțelegere

Vorbire

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A2 - Utilizator elementar nive!2

A2 - Utilizator elementar nive!2

A2 - Utilizator elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar nive!2

A2 - Utilizator elementar nive!2


Scriere


Rol;

Nume persoană:

Codul ocupației:


MANAGER PROIECT


Atribuții:


242101 manager proiect

 • •         Oferă suport managerului de proiect din partea UIP in Îndeplinirea sarcinilor care îi revin, conform contractului de finanțare și anexelor la acesta (inclusiv cererea de finanțare);

 • •         asigură respectarea prevederilor contractului de finanțare;

asigură monitorizarea îndeplinirii obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor proiectului;

asigură monitorizarea respectării calendarului activităților, graficului cererilor de rambursare/plată și a bugetului proiectului;

 • •         coordonează echipa de proiect;

 • •         urmărește respectarea corelării termenelor prevăzute în contractul de finanțare cu termenele prevăzute în contractele încheiate cu contractorii și cu termenele prevăzute în legislația aplicabilă;


 • •         asigură întocmirea, verificarea și transmiterea în termen a modificărilor la contractul de finanțare (notificări și acte adiționale, după caz, precum șl documentele justificative atașate acestora);

 • *          participă la întâlniri ale echipei de proiect, după caz;


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată


Studii superiore de lunga durata - 3 ani


Experiență solicitată


Participarea pe o poziție similara in minim 1 proiect implementat prin fonduri europene - 0 ani


Competențe solicitate


Cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare MS OFFICE, Operare sistem informatic MYSMIS

capacitate de organizare, capacitate de comunicare, dinamism, spirit de echipa, inițiativa, perseverenta, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de mediere a conflictelor


Limbi străine solicitate


engleza

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivellCurriculum vitae

7.                         Rol:

EXPERT FINANCIAR

Nume persoană:

Codul ocupației:

121125 manager financiar

Atribuții:

 • •         Oferă suport responsabilului financiar din partea contractantului in îndeplinirea tututor sarcinilor care îi revin, conform contractului de finanțare și anexelor la acesta (inclusiv cererea de finanțare);

 • •         întocmește rapoartele financiare intermediare si finale, documentația financiara necesara solicitării cererilor de rambursare stabilite in cadrul graficului de rambursare (respectând contractul de finanțare nerambursabila al beneficiarului cu autoritatea finanțatoare)

 • •          Verifica conformitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului,

>         Monitorizează bugetul general al proiectului si propune soluții de rezolvare a situațiilor

precum inregistrarea unor economii in cadrul acestuia sau depășirea limitelor bugetare.

 • •          participă la întâlniri ale echipei de proiect, după caz;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată


Experiență solicitată

Competențe solicitate


Studii superioare de lunga durata - 3 ani

Participarea pe o poziție similara in minim 1 proiect implementat prin fonduri europene - 0 ani

Cunoștințe de operare/programare pe calculator operare MS OFFICE, Operare sistem informatic MYSMIS

capacitate de organizare, capacitate de comunicare dinamism, spirit de echipa, inițiativa, perseverenta, capacitate de analiza si sinteza capacitate de mediere a conflictelor.

Limbi străine solicitate

engleza

înțelegere

Vorbiră

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

Curriculum vitae

0.                         Rol:

EXPERT ACHIZIȚII

Nume persoană:

Codul ocupației:

214946 expert achiziții publice

Atribuții:

1

 • •          Oferă suport responsabilului achiziții in îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin, conform contractului de finanțare și anexelor la acesta (inclusiv cererea de finanțare):

 • •         întocmește toate documentelor premergătoare efectuării achizițiilor (care diferă, în funcție de modul In care se efectuează achiziția), cu excepția celor contractate;

 • •          asigură realizarea achizițiilor în conformitate cu legislația aplicabilă;

 • •          întocmește dosarul achiziției publice pentru fiecare achiziție publică;

 • •          participă la întâlniri ale echipei de proiect, după caz;

 • •         participă la întâlniri ale membrilor echipei de proiect cu reprezentanții OI/AM POR, contractori, alte compartimente din cadrul Consiliului Județean Neamț cu care echipa de proiect colaborează pentru buna implementare a proiectului, ISC, alte entități implicate în implementarea proiectului, după caz.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare de lunga durata - 3 ani

Experiență solicitată

Participarea pe o poziție similara in minim 1 proiect implementat prin fonduri europene - 0 ani

Competențe solicitate

Cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare MS OFFICE, Operare sistem informatic MYSMIS

capacitate de organizare, capacitate de comunicare, dinamism, spirit de echipa, inițiativa, perseverenta, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de mediere a conflictelor.

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

CI - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 ■ Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

Curriculum vitae

9.                         Rol:

EXPERT TEHNIC

Nume persoană:

Codul ocupației:

214234 responsabil tehnic cu urmărirea curenta a comportării construcțiilor

Atribuții:

 • •         Oferă suport reponsabiiilor tehnici din partea contractantului in îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin, conform contractului de finanțare și anexelor la acesta (inclusiv cererea de finanțare);

 • •         Oferă suport reponsabiiilor tehnici din partea contractantului in monitorizarea contractelor de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, de servicii de dirigenție de șantier și de lucrări și urmărește respectarea termenelor și a sarcinilor prevăzute In acesta;

 • •          participă la întâlniri ale echipei de proiect, după caz

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

Studii superioare de lunga durata - 3 ani

Experiență solicitată

Participarea pe o poziție similara in minim 1 proiect implementat prin fonduri europene - 0 ani

Competențe solicitate

Cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare MS OFFICE, Operare sistem informatic MVSMIS

capacitate de organizare, capacitate de comunicare, dinamism, spirit de echipa, inițiativa, perseverenta, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de mediere a conflictelor.

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

Curriculum vitae

j> Resurse materiale implicate

Amplasament 1 Pus la dispoziție de: DAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

Municipiul Bacău

Adresa:Strada Calea Mărășești nr. 6, Localitatea Municipiul Bacău, Cod poștal: Județul: Bacău, Țara: România

Resursă                           Cantitate

Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂU

UAT MUNICIPIUL BACĂU

UAT MUNICIPIUL BACĂU

UAT MUNICIPIUL BACĂU


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Spațiu pentru implementare                                        3 birouri

PC-uri                                                          6 buc

Imprimanta multifuncționala                                          1 buc

Str. Vaslle Parvan, nr. cad 85189 14601 mp

Act Normativ nr. Hotarare nr. 1347, din 26/12/2001 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI:

Act Administrativ nr. Hotarare nr 22, din 30/01/2018 emis de Consiliul Județean al Municipiului Bacau;

Act Administrativ nr. Hotarare nr. 29, din 30/01/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU;

Str. Gheorghe Donici, nr. cad. 85197, 5642 mp

Act Normativ nr. Hotarare nr. 1347, din 27/12/2001 emis de GUVERNUL ROMÂNIE),

Resursă

Aci Administrativ nr. Hotarare nr. 29, din 31/01/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU;

Act Administrativ nr. Hotarare nr 22, din 31/01/2018 emis de Consiliul Local al MuniciDiului Bacau

Str. Constantei, nr. cad. 85200 22302 mp

Act Administrativ nr. hotărârea nr.29, din 31/01/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU:

Act Administrativ nr. hotărârea nr.22 din 31/12/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU;

Str. Oituz (parțial), nr. cad 85201, 8402 mp

Act Administrativ nr. Hotarare nr. 22, din 31/01/2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau;

Act Administrativ nr. Hotarare nr. 29, din 31/01/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU;

Str. Oituz (parțial), nr cad. 85199. 7588 mp

Act Normativ nr. hotarare nr. 1347, din 27/12/2001 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;

Act Administrativ nr. hotarare nr. 22. din 31/01/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU;

Act Administrativ nr hotarare nr. 29, din 31/01/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU (+anexa 2), Intersecție str. Oituz - Str. Mihai Eminescu - Str Nicolae Titulescu, nr. cad. 85229, 2921 mp

Act administrativ nr. Hotararea nr. 29 din 31.01.2019 emis de 'Consiliu Local al Mun. Bacau

Intersecție str. Oituz - Str I S.Sturza - str. Vasile Alecsandri, nr. cad 85222, 1485 mp

Act administrativ nr Hotarare nr. 29 din 31.01 2019 emis de CL Municipiul Bacau


Cantitate


Partener


UAT MUNICIPIUL BACAU


UAT MUNICIPIUL BACAU


UAT MUNICIPIUL BACAU


UAT MUNICIPIU! BACAU


UAT MUNICIPIUL BACAU


Str. Gării si Piața Gării, nr. cad 85224, 16693 mp

Act normativ nr, 1347 din 27.12.2001 emis de Guvernul României

Act adminstrativ nr. 203 din 08.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bacau

Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau

Str. Avram lancu (parțial), nr cad 85141.813 mp

Act Normativ nr. HOTARARE 1347. din 27/12/2001 emis de Guvernul României, ANEXA 2;

Act Administrativ nr HOTARARE 22 din 31/01/2018 emis de Consilul local mun. Bacau,

Str. Mihai Eminescu, nr. cad. 85241, 7945 mp

Act normativ nr. 1347 din 26.12.2001 emis de Guvernul României

Act administrativ nr. 22 din 30.01.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau

Act administrativ nr. 29 din 30 01.2019 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau

Str Energiei, nr. cad. 85245. 13373 mp

Act administrativ nr. 22 din 31.01 2018 emis de Consliul Local al Municipiului Bacau

Act normativ nr. hotarare nr. 1347 din 27.12 2001 emis de Guvernul României

Str. Dr. Alexandru Safran (intersecție cu sens giratoriu), nr. cad. 85268, 13956 mp

Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau

Str. Vasile Alecsandri. nr cad 85234, 10640 mp

Act administrativ nr. hotarare 29 din 31.01.2019 emis de

Consiliul Local al Municipiului Bacau (+ anexa 2)

Act administrativ nr. hotarare 22 din 31.01.2018 emis de

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Str. General Ștefan Gușa, nr. cad. 85206, 23534 mp

Act Administrativ nr hotarare nr. 29, din 31/01/2019 emis de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU (+anexa2);

Act Administrativ nr. hotarare nr 22 din 31/01/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,


UAT MUNICIPIUL BACAU


UAT MUNICIPIUL BACAU


UAT MUNICIPIUL BACAU


UAT MUNICIPIUL BACAU


UAT MUNICIPIUL BACAU


UAT MUNICIPIUL BACĂU


UAT MUNICIPIUL BACAU


Resursă

Str. Mihail Kogalmceanu, nr. cad 85181. 2585 mp

Act Administrativ nr. hotarare nr. 29, din 31/01/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU (+anexa2): Act Administrativ nr. hotarare nr 22. din 31/01/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Str General Ștefan Guse, Nr. 2, nr. cadastral 63381, 113068 mp

HG nr. 341 din 2006

Str Constantei, nr cadastral 81308 1093 mp

Act administrativ nr 481 din 23 05.2007 emis de Guvernul României

Act administrativ nr. 22 din 31 01.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau

Str Constantei, nr. cadastral 81401,342 mp

Act administrativ nr. 481 din 23.05.2007 emis de Guvernul României

Act administrativ nr. 22 din 31.01.2018 emis de Consiliui Local al Municipiului Bacau

Trotuar intersecție str V.AIecsandri, Oituz si Gen.St.Gusa. nr cadastral 68101, 1 006 mp

Act Administrativ nr. DISPOZIȚIE Nr 1836, din 05/10/2011 emis de PRIMĂRIA BACAU ("Pasaj rutier subteran str. Oituz-str. Ștefan Guse, Municipoiul Bacau, județul Bacau")

Intrare pasaj pietonal gara, nr cadastral 82554,139 mp

Act Administrativ nr. hotarare nr. 195, din 31/05/2016 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau:

Partea cu atriumul din Piața Gării, nr cadastral 82568, 271 mp

Act Administrativ nr. HCL NR. 195, din 31/05/2016 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Intersecția Str. George Bacovia-Str. Mihail Kogalniceanu-Str. Nicolae

Balcescu-Bulevardul Unirii, nr. cadastral 85223, suprafața 2.398

Cantitate                         Partener

UAT MUNICIPIUL BACĂU

 • - -                UAT MUNICIPIUL BACAU

UAT MUNICIPIUL BACĂU

■ -                UAT MUNICIPIUL BACAU

UAT MUNICIPIUL BACĂU

 • - -                UAT MUNICIPIUL BACĂU

UAT MUNICIPIUL BACĂU

 • - -                UAT MUNICIPIUL BACĂU

Act Administrativ nr. Hotarare nr. 29, din 31/01/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU;


Activități previzionate


(7


ctivitate:


Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1


Subactlvltăți


1.1 Achiziție servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SE, inclusiv a studiilor de teren si a expertizei tehnice, elaborarea documentațiilor de avizare, inclusiv elaborarea cererii de finanțare, derularea procedurii de achiziție si incheierea contractului de prestări servicii.

17 Iunie 2018 -13 Septembrie 2018


Scopul acestei subadivitati a fost pregătirea, demararea si finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de elaborare documentație tehnico- economica, faza SF, inclusiv a studiilor de teren si a documentației de avizare. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de licitație deschisa -on-line. A fost încheiat, de către solicitant, un contract de prestări servicii după cum urmeaza: - Contractul nr. 69475/13.09.2018 avand ca obiect elaborarea documentației tehnico economice aferenta proiectului constând in: studiu topografic, studiu geotehnic, expertiza tehnica, documentație tehnico-economica, elaborarea documentației necesare in vederea obținerii avizelor si acordurilor si studii specifice unde este cazul, inclusive elaborarea cererii de finanțare.


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:


Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)


Scenariul „fără proiect"


Valoare estimată pentru anul de baza (2018) • 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2.295.9 tone echivalent CO2/an


Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată ia finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat genera! așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/exiinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

11 308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an a! perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/moderruzate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7.7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Activitate: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și aite documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivltățl

 • 2,1 Elaborarea Planului de Mobilitate Scopul acestei sub-activitati a fost elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Urbana Durabila a Municipiului Bacău Municipiului Bacau, plan in care sunt fundamentate inclusiv proiectele/activitatile prepuse la 3 August 2016 - 31 Mai 2017 finanțare prin Prioritatea de investiții 4e, OS 4.1 din POR 2014-2020.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate prevlzionate


Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul «fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) -175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9 2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2010) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul Implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru bicicleta construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -10.451 peisoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

2.2 Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si


elaborarea documentațiilor de avizare


Scopul acestei subactivitati a fost elaborarea Studiului de fezabilitate asupra obiectivului proiectului, inclusiv studiile de teren si documentația de avizare necesare depunerii dosarului de finanțare in vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul axei POR 4.1. Documentația


a fost realizata cu respectarea prevederlor HG nr. 907/2016 si in conformitate cu propunerea

13 Septembrie 2018 Martie 2019 tehnica si financiara negociate pe SEAP. precum si in conformitate cu obligațiile asumate prin contractul incheiat intre solicitant si prestator nr. 69475/13 09 2018


UAT MUNICIPIUL BACAUAmplasamente


Rezultate previzionaleAliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313.2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129 5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160 334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/serni-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul .fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

11 308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%{1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

2.3 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Scopul acestei subactivitati a fost elaborarea dosarului cererii de finanțare conform prevederilor specifice ale Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice si Condiții Generale, in formatul prevăzut de Finanțator impreuna cu întocmirea anexelor cererii de Finanțare, precum si in

13 Septembrie 2018 - Martie 2019 conformitate cu obligațiile asumate prin contractul incheiat intre solicitant si prestator nr. 69475/13.09.2018, A fost completat in MySmis formularul cererii de finanțare conform

UAT MUNICIPIUL BACĂU indicațiilor aferente. Au fost completate si urcate in sistem documentele anexa la cererea de finanțare, conform prevederilor ghidului solicitantului.

Amplasamente

Rezultate previzionaleRezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect'

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul .cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse

(km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului ■ 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare-

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/niodernizate/extinse

Scenariul „fără proiect'

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete consrtuite.modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

2.4 Obținerea Certificatului de Urbanism și Scopul acestei subactivitati a fost emiterea Certificatului de Urbanism si obținerea avizelor de a avizelor aferente acestuia                principiu, in vederea realizării activitatilor propuse prin documentația tehnico- economica.

13 Septembrie 2018 - Martie 2019 Ca urmare a depunerii cererilor de obținere avize/acorduri de către Municipiul Bacău, (acestea fiind insotite de memoriile de avizare a fost eliberat certificatul de urbanism pentru proiectul UAT MUNICIPIUL BACĂU prezent si obtinuta Clasarea notificării din partea APM Bacău).

Amplasamente

Rezultate previzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018)- 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) ■ 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2016) - 10 451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de dupâ finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Activitate: Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Subactivitățl

3.1 întocmirea răspunsurilor in etapa de evaluare si selecție si contractarea proiectului

Pe perioada de evaluare a proiectului depus, echipa interna de proiect impreuna cu prestatorul de servicii de consultanta elaborare cerere de finanțare si proiectantul, responsabil cu elaborarea documentației tehnicoeconomice vor răspunde la eventuale solicitări de clarificări

Aprilie 2019 - Octombrie 2019 venite din partea din partea Finanțatorului, pe parcursul derulării perioadei de evaluare și

UAT MUNICIPIUL BACAU

selecție.

De asemenea, in cazul aprobării proiectului la finanțare, solicitantul se obliga sa pregătească toate documentele necesare semnării contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.

Amplasamente

Rezultate previzionale

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2.295 9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018)- 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2.158.1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata Ja finalul implementării proiectului - 0 007227 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

3

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2.023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale const ru i te/mo de m izate/exti n se

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Activitate: Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciiile necesare implementării proiectului

Subactlvitățl


4.1 Achiziție servicii de Management de Proiect


Octombrie 2019 - Octombrie 2019


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Dată fiind complexitatea investiției, Primăria Municipiului Bacău va extemaliza parțial serviciile de managment de proiect în vederea asigurării implementării proiectului în bune condiții. Achiziționarea serviciilor de consultanță pentru managementul de proiect va fi activitatea de început pentru implementarea proiectului în vederea constituirii echipei de management mixte necesare implementării investiției. Astfel, scopul acestei activitati este achiziția serviciilor de consultanta in management de proiect, suport pentru UIP Bacău, in vederea asigurării implementării proiectului in condiții optime.


Amplasamente

Rezultate previzionateRezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

2 158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313.2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse

(km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare-

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentiu anul de baza (2018) - 160 334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul .cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160 334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultai general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete constru ite/modem izate/extinse

Scenariul .fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

11 308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13.2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8 326 km

4.2 Achiziție servicii de informare si publicitate si promovare a obiectivului de investiție

Având în vedere că proiectul se dorește a fi implementat prin intermediul fondurilor nerambursabile, una din activitățile obligatorii este informarea și publicitate. în acest sens, Primăria Municipiului Bacău, va demara o procedură pentru atribuirea unui contract de servicii

Octombrie 2019 - Octombrie 2019 de informare-publicitate si promovare De asemenea, pe lângă serviciile de informare și publicitate obligatorii, contractul va avea ca obiect și servicii de promovare a obiectivului de UAT MUNICIPIUL BACĂU investiție, respectiv a proiectului.

Amplasamente

Rezultate prevlzlonate Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1 381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului ds finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare ia începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 160 334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2 313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6 0% (137.8 tone echivalent CO2) ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

4.3 Achiziție servicii de auditare financiara Având în vedere complexitatea investiției, este necesară achizionarea serviciilor de auditare a proiectului                                    financiară, pentru verificarea eligibilității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor realizate

Octombrie 2019 - Octombrie 2019 prin proiect.

Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii UAT MUNICIPIUL BACĂU de achiziție a serviciilor de auditare financiara.

Amplasamente

Rezultate previzionale


Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr /km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale'semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale co nst ru ite/m odem izate/exti n se

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pielonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea pistelor/traseeior de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GF.S (echivalent CO2.) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CC>2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

4.4 Achiziție servicii elaborare proiect tehnic, inclusiv asistena tehnica din partea proiectantului

Octombrie 2019 - Decembrie 2019

UAT MUNICIPIUL BACĂU


In vederea demarării lucrărilor la obiectivul de investiție, este necesara achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, document în baza caruia se vor realiza lucrările de construcție.

Contractul de servicii elaborare proiect tehnic va include si serviciile de asistena tehnica din partea proiectantului, având în vedere ca, în conformitate cu prevederile legislative în domeniul construcțiilor proiectantul trebuie sa ofere beneficiarului asistenta pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, In vederea asigurării ca acestea respecta proiectul tehnic sau pentru modificarea proiectului tehnic în funcție de situația de pe teren.

Amplasamente


Rezultate previzionale


Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -160 334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare

(2027)- 160 334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect*

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295.9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2 442.7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul Implementării proiectului -8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

4.5 Achiziție servicii de verificare proiect tehnic

Odata elaborat proiectul tehnic, conform legislaiai în vigoare, acesta trebuie verificat din punct de vedere tehnic de către un verificator Independent.

Octombrie 2019 - Octombrie 2019 Astfel, scopul acestei activitati este achiziția serviciilor de specialitate pentru verificarea tehnica

J                                           a proiectului tehnic elaborat de prestatorul desemnat in urma procedurii de achiziție, acestea

UAT MUNICIPIUL BACĂU fiind necesare pentru validarea corectitudinii întocmirii PT-ului, in conformitate cu prevederile legislative In domeniu.

Amplasamente

Rezultate pre viziona teRezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul .fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%( 1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -160 334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonaie/semi-pietonaie construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an ai perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442.7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

4.6 Achiziție servicii de supervizare lucrări

Iulie 2020- August 2020

UAT MUNICIPIUL BACAU


în conformitate cu prevederile legislative în domeniul construciilor, este obligatorie achiziionarea serviciilor de supervizare lucrări, pentru a se asigura ca lucrările se vor face cu respectarea normelor legislative.

Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de supervizare lucrări.

Amplasamente

Rezultate previzlonate Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2 158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent C02) cu 6,0% (137 8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul .fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) -175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9 2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat genera! așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafata traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

4.7 Achiziție lucrări de execuție, inclusiv livrare si instalare echipamente/dotari aferente

Pentru realizarea investiției este necesara încheierea unui contract de execuție lucrări de construcție in infrastructura In baza caruia se vor realiza toate lucrările necesare, asa cum au fost ele previzionate in documentația tehnico- economica.

Aprilie 2020 - August 2020 Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire si realizarea procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor.

UAT MUNICIPIUL BACĂU Contractul de execuție lucrări va cuprinde si activitatea de livrare si instalare a echipamentelor si dotărilor necesare funcționarii optime a investiției.

Amplasamente

Rezultate prevlzionate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariu) .fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2 442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul ,cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitalii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/ext,nse

Scenariul .fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (20'8) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul .cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) -11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%( 1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonaie construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul ,cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14 771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr, km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Activitate: Activitatea 5. Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Subactivitățl

5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat

Ianuarie 2020 - Martie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU


In conformitate cu normele legislative în vigoare este necesara elaborarea proiectului tehnic, documentul de baza pentru demararea activitaii de execuție a lucrărilor de construcție. Proiectul tehnic va fi elaborat de către prestatorul desemnat în urma procedurii de achiziție derulata de primăria Municipiului Bacău.

Scopul acestei subactivitati este realizarea Proiectului de tehnic de execuție aferent realizării lucrărilor de construcție pentru atingerea obiectivelor proiectului

Amplasamente

Rezultate previzionale Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2010) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2 295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2 442.7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313.2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6.0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Lungimea/suprafața traseelor/zonelorpietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

i.2 Avizarea proiectului tehnic de către un


verificator atestat


Martie 2020 - Martie 2020


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Ulterior predării si recepionarii proiectului tehnic, acesta va fi verificat si aprobat de către un verificator atestat Scopul acestei activitati consta in verificarea de către un specialist independent, autorizat MLPTl. a proiectului tehnic ce sta la baza execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului proiect in vederea asigurării faptului ca acesta este conform cu legislația in vigoare Rezultatul acestei activitati este aprobarea tehnica a PT-ului.


Amplasamente


Rezultate previzionale


Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr„ km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

2 295.9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse

(km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului 0 007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10 451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027). 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Activitate: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivități

Organizarea șantierului


Septembrie 2020 - Septembrie 2020


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Scopul acestei subactivitati este organizarea lucrărilor de amenajare a șantierului, impusa de acțiunea particularităților lucrărilor de executat. Organizarea șantierului solicita, de fiecare data, rezolvarea unor probleme care se refera la asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza

Astfel este necesara crearea unor spatii (administrative, pentru asigurarea condițiilor de viata, de depozitare a materialelor etc.). Aceste activitati vor fi intreprinse in proiect in baza legislației in vigoare ținând seama de specificul activitatilor


Amplasamente

Rezultate previzionale


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare;

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentnj anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (202.3) -

I

11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr/km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 8.326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2.295.9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect’’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare.

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

160 334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160 334

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Activitatea presupune executarea tuturor lucrărilor asa cum au fost prevăzute in proiectul tehnic, respectiv amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și


Septembrie 2020 - August 2022 ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta si amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționarii optime a investiției

UAT MUNICIPIUL BACAU

Proiectul de fata isi propune crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate (trotuare, piste, benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și


verticală, plantare de aliniamente de arbori etc.)

Amplasamente

Rezultate previzionala Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei cie durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare ia începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2 019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313.2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6 0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) •• 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -160 334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) • 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului • 8,326 km

Activitate: Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivltăți

7.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

Septembrie 2020 - Septembrie 2022


Activitatea de asistena tehnica din partea proiectantului se va desfasura pe întreaga perioada de execuție a lucrărilor si vizeaza verificarea modului în care constructorul executa investiția, precum si verificarea, reproiectarea si corectarea defectelor, greșelilor de proiectare constatate.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate prevlzlonate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul .fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la Începutul Implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9.2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nrkm, nr/km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

1

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) -2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

7.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirigentie de șantier)

Activitatea de supervizare a lucrărilor presupune verificarea si avizarea proiectului de organizare de șantier, coordonarea activitatii antreprenorului general cu ale celorlalți contractori


Septembrie 2020 - Septembrie 2022 de specialitate/furnizori de servicii, controlul execuiei lucrărilor de către antreprenorul general, întocmirea tuturor documentelor privind derularea lucrărilor.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente


Rezultate previzionale


Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent 002/an;

Scenariul „fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul, cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10 451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr. km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementăm proiectului - 230 buc

Activitate: Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Subactivltăți

8.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului

Ianuarie 2020 - Septembrie 2022

UAT MUNICIPIUL BACAU


Obiectivul auditarii financiare este verificarea de către auditor a faptului ca sumele (cheltuielile) solicitate în cererile de rambursare intermediare si finala, pentru activitaile finanțate de contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării"), sunt exacte („exactitate”) si eligibile.

Amplasamente

Rezultate previzionale


Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modemizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modem izate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect'1

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementăm proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modemizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160 334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabili*,rie a contractului de finanțare (2027) - 160.334

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175 105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Aliniamente de arbori șl arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Activitate: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Subactivități

9.1 Realizarea activitatilor obligatorii de informare si publicitate, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului

Octombrie 2019 - Septembrie 2022

UAT MUNICIPIUL BACĂU


In conformitate cu cerinele regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilitaii contribuției comunitare la proiect, ulterior semnării contractului de finanare se vor implementa următoarele masuri oligatorii de informare si publicitate:

 • - Realizarea si publicarea anunțului de presa demarare proiect

 • - Realizarea si montarea panourilor temporare

 • - Realizarea si montarea de placi permanente

 • - Realizarea si etichetarea mijloacelor fixa achizitonaîe cu autocolante/placute

 • - Realizarea si publicarea anunțului de presa finalizare proiect

  Amplasamente


Rezul tate previzionale


Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007227 kmp

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului -8 326 km

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km. nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimală la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul .cu proiect” -------

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect'

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -10451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul .fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

2 295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul ..cu proiect”

Vaioare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

9.2 Realizarea activitatilor de promovare a Campaniile de promovare se vor derula pe perioada de implementare a proiectului si vor obiectivului de investiție                     consta in distribuirea de afișe publicitare, de broșuri si pliante, spot-uri audio/TV, harți cu trasee

Septembrie 2021 - August 2022 de transport public si moduri nemotorizate de transport

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate previzlonate


Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modern izate/extinse

Scenariul .fără proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10.451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11.308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect'

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295.9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul .cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modemizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 007227 kmp

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) 160 334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane


Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12.329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9.2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Activitate: Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

Subactlvltățl

 • 10.1 Managementul proiectului in          Unitatea de implementare a proiectului (din partea solicitantului) si echipa externa din partea

conformitate cu prevederile contractului de firmei de consultanta în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării finanțare                                  modului de derulare a contractelor încheiate în cadrul proiectului si pentru remedierea oricărei

Octombrie 2019 - Septembrie 2022 probleme ce poate aparea în implementarea acestora.

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Echipa interna de management de proiect (din partea solicitantului) si echipa externa din partea firmei de consultanta în managementul proiectului vor colabora în vederea monitorizării modului de derulare a contractelor încheiate în cadrul proiectului si pentru remedierea oricărei probleme ce poate aparea în implementarea acestora.

Echipa de consultanta împreuna cu echipa interna de proiect vor colabora în vederea monitorizării modului de implementare a proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.


Se va asigura raportarea trimestriala a progresului înregistrat si realizarea raportului final. In contextul acestei activitatl vor fi consemnate rezultatele intermediare si finale obținute în cadrul proiectului din punct de vedere tehnic, financiar si administrativ.

Aceste documente vor fi pregătite de către echipa externa de proiect si transmise către solicitant si supuse aprobării acestuia, în intervalul prevăzut de finanatorîn contractul de finanțare.

întocmirea cererilor de rambursare/cererilor de plata - Se va asigura pregătirea documentațiilor necesare depunerii cererilor de rambursare în conformitate cu graficul de rambursare stabilit prin contractul de finanare si supunerea documentelor în vederea aprobării solicitantului, pe tot parcursul implementării proiectului.

In cazul in care se va opta pentru utilizarea mecanismului cererilor de plata se vor întocmi documentațiile necesare in vederea depunerii cererilor de plata si de asemenea aceste documente vorfi supuse aprobării echipei de management intern a proiectului.

Amplasamente

Rezultate p re vizionate


Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului- 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8,326 km

Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse

(km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0 007227 kmp

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare.

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.295,9 tone echivalent CO2/ari

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0 (137.8 tone echivalent CO2) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (129.5 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare;

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul fără proiect’

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 10 451

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 10.451

Scenariul „cu proiect"

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 11 308 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 11.832 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 8,2% (857 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13,2%(1.381 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr km. nr. km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare:

Creșterea anuala estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fărâ proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) -160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 160.334 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)- 160.334

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) -

 • 172.663 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 175.105 persoane

Creșterea anuala estimata de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,7% (12 329 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 9,2% (14.771 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

DURATA PROIECTULUI: 74 luni
Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- DAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivltatea: 2.2 Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eiiglbilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 20

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă serviciile pentru realizarea studiilor topografice si geotehnice necesare realizării investiției, inclusiv pentru elaborarea expertizei tehnice

Achizlț!e:Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare Inclusive elaborarea cererii ID dosar achlzlție:da nnanțar/aferen

506297923

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate.

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

21,875.00

Valoare totală [LEI]

26,031.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

21,875.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,031.25

Valoare TVA [LEI]

4,156.25

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

21.875.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

520.62

TVA eligibil [LEI]

4,156.25

Public [LEI]

26,031.25

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,510.63

TVA Neeligibil [LEI]

0.00


Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a tuturor studiilor de teren aferente investiției propuse prin proiect

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul Genera), precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

> Subactivitatea: 2.2 Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic sl

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

Subcategorie cheltuială ellglbilă:44 - proiectare șl inginerie

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă serviciile pentru elaborarea memoriilor necesare in vederea eliberării avizelor, acordurilor, autorizațiilor necesare pentru prezenta investiție

AchizițieiAchizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor m                   teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii

ID dosar achizițle:definanțareaferen

506297923

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,000.00

Valoare totală [LEII

2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,380.00

Valoare TVA [LEI]

380.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

47.60

TVA eligibil [LEI]

380.00

Public [LEI]

2,380.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,332.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat'

Subcategorla de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a memoriilor necesare in vederea eliberării avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare pentru prezenta investiție analizata

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitaîea: 2.2 Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorle cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă contravaloarea documentației tehnico-economice aferente investiției prezente

Achlzlție:Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor

ir, ._____ui-i.i- de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusve elaborarea cererii

ID dosar achiziție:^ finanțareKaferen

506297923


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

23.750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

23,750 00

Valoare TVA [LEI]

4.512.50

Eligibil [LEI]

23,750.00

TVA eligibil [LEI]

4,512.50

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil ILEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

28,262.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

28,262.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

565.25

Public [LEI]

28,262.50

Nerambursabil [LEI]

27,697.25


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare documentației tehnico-economice aferente investiției prezente, document obligatoriu a se prezenta la dosarul de finanțare

Documente justificative

o.. —----

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactlvltatea: 2.3 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanțare si a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Achizlție:Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborării documentației tehnico economice, faza SF, elaborarea studiilor ID dosar achizitle-de ,erenexPertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentațiilor de avizare, inclusive elaborarea cererii

* e’de finanțare aferen

506297923

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare totală [LEI]

23,435.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,435.27

Valoare TVA [LEI]

3,741.77

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

19,693.50

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

468.71

TVA eligibil ILEI]

3,741.77

Public [LEI]

23,435.27

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,966.56

TVA Neeligibil [LEI]               0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de consultanta in elaborarea cererii de finanțare si a anexelor, necesare depunerii spre finanțare a proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Subactivitatea: 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat

Categorie cheltuială ellglbtlă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială ellgibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborarea Proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, documente in baza cărora se vor realiza toate lucrările de execuție lucrări

Achlzlție:Achiziție servicii de elaborare a Proiectului tehnic + Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea in                            Pe perioada de execuție a lucrărilor - cod smis 128419

iu aosar achiziție.39g02 )06g8

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

338,320.49

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

338,320 49

Valoare TVA [LEI]

64,280.89

Eligibil [LEI]

338,320.49

TVA eligibil [LEI]

64,280.89

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

402,601.38

Valoare totală eligibilă [LEI]

402,601.38

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

8,052.03

Public [LEI]

402,601.38

Nerambursabil [LEI]

394,549.35


Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, in baza cărora se vor executa lucrările de construcție

jacumente Justificative


Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructura

Subactivitatea: 5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială ellglbllă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

In conformitate cu prevederile legislative in vigoare, odata elaborat PT-ul, acesta va fi transmis spre verificare si avizare la un verificator de proiecte independent

Achiziție:Achizitie servicii de verificare a Proiectului tehnic - cod smis 128419

ID dosar achlzlție:3452083737

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

18,416.02

Valoare totală [LEII

21,915.06

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,416.02

Valoare totală eligibilă [LEI]

21,915.06

Valoare TVA [LEI]

3,499.04

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

18,416.02

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

438.30

TVA eligibil [LEI]

3,499.04

Public [LEI]

21,915.06

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

21,476.76

TVA Neeligibil [LEI]               0 00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibitâ: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategoria cheltuială ellglbllă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128419 ID dosar achiziție:2513578653

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

130,018 75

Valoare totală [LEI]

154,722.31

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

130,01875

Valoare totală eligibilă [LEI]

154,722.31

Valoare TVA [LEI]

24,703.56

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

130,018.75

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

3,094.45

TVA eligibil [LEI]

24,703.56

Public [LEI]

154,722.31

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

151,627.86

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru organizarea lucrărilor de amenajare a șantierului, impusa de acțiunea particularităților lucrărilor de executat < ''ocumente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorle cheltuială eligibilă:56 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Asigurarea condițiilor pentru desfasurarea activitatii de baza - Cheltuieli conexe organizării șantierului

Achlzlție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128419 ID dosar achiziție:2513578653

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

7,106.25

Valoare totală [LEI]

8,456.44

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,106.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,456.44

Valoare TVA [LEI]

1,350.19

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,106.25

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

169.13

TVA eligibil [LEI]

1,350 19

Public [LEI]

8,456.44

Neeligibil [LEI]

0 00

Nerambursabil [LEI]

8,287 31

TVA Neeligibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru obținerea autorizației de consîruire/desfiiniare aferente lucrărilor de organizare de șantier, întreruperea temporara a rețelelor de transport sau distribuție de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, costul energiei electrice si al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, paza șantierului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategoria cheltuială eligibilă:40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții


Achlzlțle:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128419 ID dosar achiziție:2513578653

Tip cheltuială-

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

11.900.00

Valoare totală [LEI]

14,161.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,900.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,161.00

Valoare TVA [LEI]

2,261.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

11,900.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

283.22

TVA eligibil [LEI]

2,261.00

Public [LEI]

14,161.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,877.78

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se z'-'xecută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente LJcordării la rețelele de utilități

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorle cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă montajul necesar pentru echipamentele prevăzute in cadrul proiectului, respectiv pentru următoarele obiecte prevăzute in cadrul devizului proiectului: Obiect 1. Str. Vasile Parvan; Obiect 2: Str. Gen. Ștefan Gușa; Obiect 3: Str. Constantei; Obiect 6: Str. Oituz; Obiect 7: Str. Vasile Alecsandri; Obiect 8: Piața Gării.

Achiziție:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128419

ID dosar achizlție:2513578653

Tip cheltuială. Cheltuială directă


Preț unitar (fără TVA) [LEI]


75,109.34


Valoare totală (fără TVA) [LEI]


75,109 34


Valoare TVA [LEI]


14,270.77


Eligibil [LEI]


75,109.34


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

89,380.11

Valoare totală eligibilă [LEI]

89,380.11

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,787.61


TVA eligibil [LEJ]


14,270.77


Neeligibil [LEI]                 0 00

TVA Neeligibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Public [LEI|           89,380 11

Nerambursabil [LEI]          87,592.50


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata montajului necesar pentru instalarea echipamentelor prevăzute in cadrul proiectului, respectiv pentru obiectele devizului: Obiect 1 Str. Vasile Parvan; Obiect 2: Str. Gen. Ștefan Gușa; Obiect 3: Str. Constantei; Obiect 6: Str. Oituz; Obiect 7: Str. Vasile Alecsandri; Obiect 8: Piața Gării.

Documenta justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și ampiasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivltatea: 8.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială ellgibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și Instalații

^Descrierea cheltuielii

Realizarea lucrărilor prevăzute in cadrul proiectului, respectiv lucranle apartinand categoriei „terasamente", pentru obiectele prevăzute in cadrul devizului proiiedului, respectiv: Obiect 1 Str Vasile Parvan; Obiect 2: Str. Gen. Ștefan Gușa; Obiect 3: Str. Constantei; Obiect 4: Str. Gh.Donlci; Obiect 5: Str Mihai Eminescu: Obiect 6: Str Oituz; Obiect 7: Str. Vasile Alecsandri; Obiect 8: Piața Gării.

Achlzitle:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128419

ID dosar achlziție:2513578653

Tip cheltuială:

Cheltuială diredă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

6,579,339.55

Valoare totală [LEI]

7,829,414.06

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,579,339.55

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,829,414.06

Valoare TVA [LEI]

1.250,074.51

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

6,579,339.55

Contribuția proprie eligibilă (LE)]

156,588.28

TVA eligibil [LEI]

1,250,074.51

Public [LEI]

7,829,414.06

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,672,825.78

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor de terasamente prevăzute in cadrul proiectului, respectiv lucrările apartinand categoriei „terasamente”, pentru obiectele prevăzute in cadrul devizului proiiedului, respedlv: Obiect t Str. Vasile Parvan; Obied 2: Str. Gen. Ștefan Gușa; Obied 3: Str Constantei; Obiect 4 Str. Gh Conici; Obied 5: Str. Mihai Eminescu; Obiect 6: Str. Oituz; Obiect 7: Str. Vasile Alecsandri; Obied 8: Piața Gării

Documente justificativa

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construdie și ampiasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactlvitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construdie și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru Investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă echipamentele necesare pentru fundionarea optima a proiectului, asa cum a fost prevăzută in cadrul proiedului. Aceste echipamente sunt aferente obedelor devizului: Obiect 1. Str. Vasile Parvan; Obied 2: Str. Gen. Ștefan Gușa; Obiect 3: Str Constantei; Obiect 6: Str. Oituz; Obiect 7. Str. Vasile Alecsandri; Obiect 8: Piața Gării.

Achizițle:Achiziția execuție lucrări + Organizarea de șantier + Achiziția de echipamente/utilaje necesare - cod smis 128419

ID dosar achlziție:2513578653

Tip cheltuială Cheltuială diredă                                      Cantitate:               1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,185,581.13

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,185,581.13

Valoare TVA [LEI]

415,260.41

Eligibil [LEI]

2,185,581.13

TVA eligibil [LEI]

415,260.41

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Valoare totală [LEI]

Valoare totală eligibilă [LEI]

Valoare totală neeligibilă [L.EI]

Contribuția proprie eligibilă [LEI]


Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]


2,600,841.54

2,600,841 54

0.00

52,016.83


2,600,841.54

2,548,824.71


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata echipamentelor prevăzute in cadrul următoarelor obiecte din devizul proiectului: Obiect 1. Str. Vasile Parvan; Obiect 2: Str. Gen. Ștefan Gușa; Obiect 3: Str. Constantei; Obiect 6: Str. Oituz; Obiect 7: Str Vasile Alecsandri; Obiect 8: Piața Gării.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a

<                 investiției

) Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă plata taxelor pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare ce intra in sarcina Beneficiarului

Achiziție:

ID dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

85,941.45

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

85,941.45

Valoare TVA [LEI]

16,328.88

Eligibil [LEI]

85,941.45

TVA eligibil [LEI]

16,328.88

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

102,270.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

102,270.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,045.41

Public [LEII

102,270.33

Nerambursabil [LEI]

100,224.92


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata taxelor pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare ce intra in sarcina Beneficiarului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă valoarea controlul calitatii lucrărilor de construcții; ISC; CSC, necesare investiției de baza, ce intra in atribuțiile Beneficiarului/Solicitantului la finanțare

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate.

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

74.760.05

Valoare totală [LEI]

74,760 05

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

74,760.05

Valoare totală eligibilă [LEI]

74,760.05

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

000

Eligibil ]LEI]

74,760.05

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,495.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

74,760.05

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

73,264.85

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata cotei ISC, CSC si a controlului calitatii lucrărilor de construcții

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție șl amplasarea/instalaraa echipamentelor necesare funcționării optime a x               investiției

J Subactivitatea: 6.2 Realizarea lucrărilor de construcție și livrarea/instalarea echipamentelor

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorle cheltuială ellgibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă valoarea diverselor si neprevăzutelor necesare investiției de baza

Achiziție:

IO dosar achiziție:


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

96,940.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

96,940.00

Valoare TVA [LEI]

18,418.60

Eligibil [LEI]

96,940.00

TVA eligibil [LEI]

18,418.60

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totala [LEI]

115,358.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

115,358.60

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibila [LEI]

2,307.17

Public [LEI]

115,358.60

Nerambursabil [LEI]

113,051.43


Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru asigurarea sumelor necesare in cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitatea: 7.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorle cheltuială eliglbilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor

Achlziție:Achiziție servicii de elaborare a Proiectului tehnic + Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea in „^hi,i»i».Proiecîantului Pe perioada de execuție a lucrărilor - cod smis 128419

iu aosar acnizjție.-sn0310fi9fl

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate.

1 buc

Piet unitar (fără TVA) [LEI]

40,609 40

Valoare totală [LEI]

48,325.19

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

40,609.40

Valoare totală eligibilă [LEI]

48,325.19

Valoare TVA [LEI]

7,715.79

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

40,609.40

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

966.51

TVA eligibil [LEI]

7,715.79

Public [LEI]

48,325.19

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

47,358.68

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție

Documenta justificative

Activitatea: Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitatea: 7.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirigentie de șantier)

Categorie cheltuială eligibilă: 14 •• cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Supervizarea lucrărilor de către inginer

Achizițle:Achizițla serviciilor de supervizare - cod srms 128419

ID dosar achlzlțle:3648051368

Tip cheltuială:


Cheltuială directă

120,050.85

120,050.85

22,809.66

120,050.85

22,809.66

0.00

0.00


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

142,860.51

Valoare totală eligibilă [LEI]

142,860.51

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,857.21

Public [LEII

142,860.51

Nerambursabil [LEI]

140,003.30


Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) [LEI] Valoare TVA [LEI] Eligibil [LEI]

TVA eligibil [LEI]


Neeligibil [LEI]


TVA Neeligibil [LEI]


Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de dirigentie de șantier

Documente j ustlflcatlve

Activitatea: Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului

Subactivitatea: 8.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate in cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială ellglbllă:15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă contravaloarea activitatilor de auditare financiara a cheltuielilor si intocmirea rapoartelor de audit financiar

Achlzlțle:Achiziția de servicii de auditare financiară a proiectului - cod smis 128419

ID dosar achlziție:3487489623

Tip cheltuială: Cheltuială directă                                     Cantitate               12 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

4,200.00

Valoare totală [LEI]

59,976 00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

50,400 00

Valoare totală eligibilă [LEI]

59,976.00

Valoare TVA [LEI]

9,576.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

50,400.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,199 52

TVA eligibil [LEI]

9,576.00

Public [LEI]

59,976.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

58,776.48

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor da stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru verificarea eligibilității si conformității cheltuielilor din proiect

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de Investiții

Subactlvitatea: 9.1 Realizarea activitatilor obligatorii de informare si publicitate, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului

Categorie cheltuială elIgibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorle cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de informare-publicitate obligatorii in conformitate cu Ghidul Solicitantului

AchizițieiAchizițla serviciilor de informare-publicitate și promovare - cod smis 128419

ID dosar achlzlțle:2807606498

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală [LEI]

14,994.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,994.00

Valoare TVA [LEI]

2,394.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

299.88

TVA eligibil [LEI]

2,394.00

Public [LEI]

14,994.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,694.12

TVA Neeiigibii [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea tuturor masurilor de informare si publicitate ce rezulta din obligațiile beneficiarului

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Subactlvitatea: 9.2 Realizarea activitatilor de promovare a obiectivului de Investiție

Categorie cheltuială ellgibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare șl publicitate

Subcategorle cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de promovare aferente obiectivului de investiție

AchizițieiAchiziția serviciilor de informare-publicitate și promovare - cod smis 128419

ID dosar achizlțle:2807606498

Tip cheltuială Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI)          84,000.00


Cantitate:

Valoare totală [LEI]


1 buc

99,960 00


Valoare totală (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

99 960 00

Valoare TVA [LEI]

15,960.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

84,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,999 20

TVA eligibil [LEI]

15,960.00

Public [LEI]

99,960.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

97,960.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor ds stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea masurilor de promobare aferente obiectivului de investiție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern)

Subactivitatea: 10.1 Managementul proiectului In conformitate cu prevederile contractului de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică


Subcategorle cheltuială ellglbllă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă plata serviciilor de consultanta in managementul proiectului, respectiv in implementarea proiectului (realizarea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, monitorizarea activitatilor proiectului etc.) si Asistenta de consultanta in achiziții publice (in vederea pregătirii, demarării si finalizării procedurilor de achiziție prevăzute in proiect)

AchlzlțIe:Achiziție servicii de management de proiect -codsmis 128419

ID dosar achizlție:4059458197

Tip cheltuială

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

248,600.00

Valoare totală [LEI]

295,834.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

248,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

295,834.00

Valoare TVA [LEI]

47,234.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

248,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

5,916.68

TVA eligibil [LEI]

47,234.00

Public [LEI]

295,834.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

289,917.32

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata plata serviciilor de management de proiect externalizat, in vederea asigurării implementării in condiții optime a proiectului, Inclusiv pentru plata serviciilor de asistenta de specialitate in vederea realizării procedurilor de achiziție in proiect

Documente justificative

1.

1 o

Cheltuieli totale proiect

Cheltuiei totale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursabile

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuieli totale contribuție proprie

Cheltuieli totale neeligibile proiect

Intensitatea intervenției

1

12,155,939 60

12,155.939.60

12.155.939.60

12.155.939.60

11.912,820.79

0.00

243,118.81

0.00

96.0000

ăl

12,155,939.60

12,155,939.60

12,155,939.60

12,155.939.60

11,912,820.79

0.00

243,118.81

0.00

98.0000

•< o â _J 2 £ o 2 3 s f

12.155,939.6C

12.155,939 6(J

12 155,939 61

12,155 939 6(

11.912.620.7S

ooc

243.11881

OOC

98 000C

i

Cheltuieli totale

Cheltuieli totale eligibile

Cheltuieli totale

eligibile

Public

Cheltuieli totale

Cheltuieli totale

Cheltuieli totale

Cheltuieli totale

Intensitatea

Parti

proiect

actualizata proiect

neactualizate proiect

nerambursabile

ajutor de stat

contribuție proprie

neeligibile proiect

intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1Buget - Amplasament

Buget eligibil total


12,155,939.60 (100.00%)


Total ajutor de stat


0.00 ( 0.00 %)


| Buget

- Câmp de Intervenție

Componenta 1

Cod

Categorie câmp de intervenție

Buget eligibil

083

Masuri privind calitatea aerului

190,502.82 ( 1.57 %)

O 090

Piste pentru biciclete și drumuri pietonale

11,965,436.78 ( 98 43 %)

Buget eligibil total 12,155,939.60 (100.00 %)


Buget - Formă de finanțare


Componenta 1

Cod Formă de finanțare

Buget eligibil

01 Grant nerambursabil

12,155,939.60 ( 100.00 %)

Buget eligibil total 12,155,939.60 (100.00 %)


Buget - Tip teritoriu


Componenta 1


Cod Tip teritoriu


Buget eligibil


01 Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)


12,155,939 60 ( 100 00%)


Componenta 1

Cod regiune Regiune

Județ

Buget eligibil

Ajutor de stat

12,155,939.60 (100.00 %)

0.00 ( 0.00 %)

RO21 Nord-Esl

Bacău

Buget eligibil total


12,155,939.60 (100 00%)


|Bisget - Activitate economică

Componenta 1


Cod Activitate economică


Buget eligibil


22 Activități legate de mediu și de schimbările climatice


12,155,939.60 ( 100.00%)


Buget eligibil total


12,155,939.60 (100.00%)


Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod Tip obiectiv tematic

Buget eligibil

4 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon In toate sectoarele

12 155,939.60 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

12,155,939.60 (100.00%)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod Tip mecanism de livrare teritorială

Buget eligibil

02 Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

12,155,939.60 ( 100.00%)

Buget eligibil total

12,155,939.60 (100.00%)

Evaluare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 16989/01/01.07.2019

In atenția: Domnului COSMIN NECULA

Funcția: PRIMAR

) Denumire solicitant: UAT MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: Municipiul Bacău, România, Str. Calea Marase3ti nr. 6, județul Bacău, cod poștal 600017 Telefon: 0234581849

Fax: 0234581849

E-mail: secretariatprtmar@prirnariabacau ro

Cod SMIS: 128419

Titlul cererii de finanțare: "Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacau - Cartier CFR - Sala Polivalenta - CAEX/Parc Industrial (CFR)"

Axa prioritară: 4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Stimate Domn,

Urmare evaluării tehnice si financiare a cererii de finanțare depuse de dumneavoastră pentru a fi finanțată in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, vă rugăm să ne transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanțare:

Revenim cu cerința de a revizui următoarele aspecte solicitate si in scrisoarea de clarificări nr. 15168/01/12.06.2019:

Studiu de trafic/lnstrumentul de calcul emisii GES:

 • 1. Precizați in Studiul de trafic/lnstrumentul de calcul emisii GES (inclusiv in cererea de finanțare) care este aria de studiu pentru proiectul “Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacau - Cartier CFR - Sala Polivalenta - CAEX/Parc Industrial (CFR)” si in ce consta extinderea ariei de studiu, asa cum este specificat in Ghidul solicitantului pag. 57 - “La cererea de finanțare se va anexa un (singur) Studiu de trafic aferent ariei de studiu și intervențiilor proiectului.

De asemenea, la Cererea de finanțare se poate anexa un studiu de trafic în care sunt tratate mai multe proiecte cu activități complementare/integrate, cu condiția ca pentru Cererea de finanțare analizată să fie evidențiată aria de studiu șl contribuția intervențiilor (la care se pot adăuga investițiile complementare, după caz) la atingerea Obiectivului specific 4.1 și a indicatorilor/ rezultatelor așteptate generale, conform cerințelor specifice din ghid.

In studiul de trafic se va stabili și justifica extinderea ariei de studiu a proiectului, în cadrul căreia se estimează că măsurile/activitățiie din proiect vor avea un impact semnificativ, în primul rând din punct de vedere al transportului și al efectelor acestuia asupra mediului. In acest sens, elaboratorul studiului de trafic se va asigura că aria de studiu este suficient de cuprinzătoare, astfel încât impactul proiectului să poată fi suprins.

n funcție de complexitatea și natura proiectului, pentru stabilirea caracteristicilor actuale ale mobilității în aria de studiu a proiectului, se vor colecta date de trafic, recurgându-se, după caz, la următoarele metode de colectare: efectuarea interviurilor privind mobilitatea populației, realizarea recensămintelor de circulație, realizarea anchetelor privind originea/destinația deplasărilor* Prin urmare precizați următoarele aspecte:

 • - care este aria de sudiu (aria de studiu este o suprafața!!!) a proiectului, delimitarea grafica a acesteia din figura 2-4 Aria de influenta a intervenției 4 (pag.28), sau transmiteți justificarea in scris a delimitării acestei arii (suprafețe) de studiu;

 • - stabiliți si justificați extinderea ariei de studiu a proiectului;

 • - care sunt datele de trafic colectate pentru acest proiect.

 • 2. Având in vedere obiectivele prezentului proiect (reconfigurare intersecții, amenajare piste si trotuare) justificați concret in ce fel intervențiile proiectului determina atingerea indicatorilor specifici pe proiect. Răspunsul presupune sa explicați modul in care investițiile proiectului contribuie la creșterea atractivitatii transportului nemotorizat, respectiv a transportului public in detrimentul celui privat cu autoturismul, implicit reducerea emisiilor GES in aria de studiu a proiectului, avand in vedere condițiile de trafic specifice municipiului Bacau, asa cum este specificat si in Ghidul solicitantului pag. 57 - "n acest studiu trebuie să se justifice impactul măsurilor/ activităților propuse prin proiect (sau prin proiecte cu activități complementare, după caz), mai ales în ceea ce privește eventualul transfer al unei părți din cota modală a transportului individual către transportul public și modurile nemotorizate de transport, respectiv creșterea deplasărilor cu transportul public și modurile nemotorizate*.

Cererea de finanțare:


 • 1. Retransmiteti cererea de finanțare avand in vedere excluderea din secțiunea Finanțări" a proiectului “Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacau - Cartier CFR - Sala Polivalenta - CAEX/Parc Industrial (CFR)” (pag. 26-27), avand in vedere ca proiectul nu poate fi complementar cu el insusi. In acesta secțiune, după cum ati precizat, sunt menționate proiectele care beneficiază de “Asistenta acordata anterior", sau “împrumuturi";

Va atragem atentia ca răspunsurile incomplete, justificate parțial sau nejustificate in conformitate cu cerințele Ghidului solicitantului, pot conduce la depunctarea sau imposibilitatea punctării anumitor criterii din Grila ETF.

Concluzie cerere de clarificări

Termenul de răspuns este 08-07-2019. Cu toatea acestea, conform mențiunilor Ghidului Solicitantului PI 4.1, termenul de 5 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări poate fi prelungit doar în cazuri Justificate de solicitant și acceptate de Ol, până la 10 zile lucrătoare.

Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oipor@adrnordest.ro, până la data de 02.07.2019.

Vă atragem atenția că, in cazul in care nu ne furnizați clarificările solicitate in termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoaie cererea de finanțare poate fi respinsă.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform prevederilor Ghidului Solicitantului.

După transmiterea răspunsului dvs., vă vom confirma (in cel mult 1 zi lucrătoare) primirea acestuia Această confirmare nu este, in niciun fel, legată de conformitatea ori conținutul răspunsului dvs.

Având in vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți in vedere prevederile din „instrucțiune semnătură digitala*, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro in secțiunea MySMIS 2014-MANUALE.

Pe aceasta cale, in cazul in care veți transmite răspunsul la prezenta scrisoare de clarificări in termenul de 5 zile lucratoare, dorim să vă propunem data de 11.07.2019, ora 10.00 pentru efectuarea vizitei la fața locului pentru proiectul "Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacau - Cartier CFR - Sala Polivalenta - CAEX/Parc Industrial (CFR) propus prin cererea de finanțare cu nr.

NE/BC/2017/4/4.1/1/1248/25-03-2019, (cod SMIS 128419).

Menționăm că la această vizită vor participa experți din partea Oi ADR Nord-Est:

Florina Barladeanu - Secretar comisie evaluare

precum si următorii experti evaluatori:

CONSTANTIN TURTURESCU - Expert tehnic

OANA BASCEAUS - Expert financiar

CIPRIAN VLADISLAV - Expert transporturi

In situația in care răspunsul la scrisoarea de clarificări va fi decalat (maxim 10 zile lucratoare, conform precizărilor din Ghidul solicitantului), sau in situația in care va fi necesara a doua solicitare de clarificări, vom transmite o noua propunere pentru data vizitei la fata locului.

Vă rugăm să asigurați prezența la vizita la fața locului, din partea (organizației/ instituției) dumneavoastră, a reprezentantului legal sau a persoanei delegate/mandatate din cadrul instituției pentru a participa la vizita locului. La vizita la fața locului, pot participa in măsură disponibilității și proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informații de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului. De asemenea, vă rugăm să vă asigurați că vor fi disponibile pentru a fi verificate exemplarele originale a documentelor menționate in Anexa 1, atașata la prezenta.

Vă rugăm să ne comunicați disponibilitatea de a participa la vizita pe teren în aceeași zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei notificării.

Cu toate acestea, în cazuri excepționale și obiectiv justificate, vizita la fața locului poate fi amânată fără a depăși 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării, in cazul în care vizita la fața locului nu se realizează în maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii prezentei notificări, proiectul dvs cu cu titlul “Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacau - Cartier CFR - Sala Polivalenta -CAEX/Parc Industrial (CFR)" propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/2017/4/4.1/1/1248/25-03-2019, (cod SMIS 128419), va fi respins din cadrul procesului de evaluare și selecție.

Precizam ca nu se va prelua niciun document la etapa de vizită la fața locului, iar cererea de finanțare nu va putea fi completată/modificată. Cu toate acestea, la vizita la fata locului este necesara prezentarea in orginal a documentelor anexate la cererea de finanțare in copie conforma cu originalul. Lista documentelor originale ce se vor verifica constituie anexa 1 la prezentul document Persoana de contact din partea Ol ADR Nord-Est este Daniela Durduc, e-mail: daniela.durduc@adrnordest.ro.

Cu stimă, Cristian Zama

Director Direcția Organism Intermediar POR Semnătura

Avizat,

Iulian Pristavu

Președinte comisie evaluare Semnătura

întocmit,

Daniela Durduc

Secretar comisie evaluare Semnătura

Anexa 1 - Lista documente a căror conformitate cu originalul va fi verificata cu ocazia vizitei la fata locului, după caz:

 • 1.          în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită, CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post;

 • 2.          Declarația de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

 • 3.         Declarația de angajament a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

 • 4.          Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul

 • 5.         Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul

 • 6.         Extras din lista de proiecte aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020

 • 7.          Studiul de trafic

 • 8.         instrumente pentru calcularea emisiilor de echivalent CO2 din sectorul transporturilor

 • 9.         Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile

 • 10.        Documentația tehnico - economică, inclusiv contractul de lucrări șl actele adiționale ia acesta, dacă este cazul

 • 11.        Documente privind dreptul de proprietate/administrare/superficle/folosințâ

 • 12.        Certificatul de urbanism și/sau autorizația de construire, avize/acorduri, după caz

 • 13.        Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului In conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare

 • 14.        Hotărârea solicitantului/hotărările partenerilor, după caz de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI/Studiul de oportunitate/PT/contract de achiziție publică) și a indicatorilor tehnico-economici

 • 15.        Raportul privind stadiul fizic al investiției (Modelul G)

 • 16.        Notă privind încadrarea în standardele de cost (Modelul K)

 • 17.        Documente privind asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007

 • 18.        In cazul când P.M.U.D. este elaborat în parteneriat, iar cheltuială este inclusă în bugetul cererii de finanțare depuse în parteneriat, Acordul de asociere cu privire la elaborarea P.M.U.D. din care să reiasă contribuția financiară a liderului de parteneriat și a partenerilor pentru această cheltuială.

 • 19.        Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local al solicitantului din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului

 • 20.        Devizul pe obiect aferent cheltuielilor din sub-categoria 181, în conformitate cu legislația în vigoare, după caz

 • 21.        Documente justificative privind complementaritatea activităților, după caz

 • 22.        Pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului se pot anexa proiectul tehnic, autorizația de construire, contractul de lucrări/fumizare atribuit după 01.01.2014, dovezi ale lansării procedurilor de achiziții publice pentru lucrări/servicii modernizare tramvaie /furnizare mijloace de transport și echipamente, după caz

 • 23. Alte documente, după caz (de ex Modelul D)

Răspuns introducere

deferitor la adresa dumneavoastră nr. 16989/01/01.07.2019 din MySMIS privind solicitarea de clarificare pentru proiectul mai sus menționat, vă transmitem următoarele documente și precizări'

Studiu de trafic:

 • 1. Referitor la punctul 1 din clarificare, precizam ca a fost completat capitolul 2.1.4. cu suprafața ariei de studiu, cu delimitarea grafică a acesteia și cu justificarea alegerii acestei arii de studiu. Delimitarea grafică se regăsește în figura 2-5 Aria de influență a intervenției 5, pagina 29 din Studiul de trafic. De asemenea, în capitolul 3, pagina 52 se regăsesc informații suplimentare față de cele inițiale cu privire la activitatea de colectare de date.

 • 2. Referitor la punctul 2. din clarificare, facem precizarea ca subcapitolul 6.1.4. a fost completat cu informații concrete referitoare la modalitatea de atingere a indicatorilor specifici (nr. pasageri, pietoni, emisii GES, etc.) pentru acest proiect, conform intervențiilor propuse prin acesta.

In urma solicitărilor de clarificări au fost incarnate in MySMIS următoarele documente:

ETF1 - Studiu de trafic

ETF1 - Anexa 4.1 4.b-Instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi

Cererea de finanțare:

1. Referitor la punctul 1 din clarificare, reiteram faptul ca respectiva secțiune este o secțiune generala, ce se preia automat de către MySMIS in toate cererile de finanțare in cadrul caruia sunt introduse toate proiectele depuse spre finanțare de către solicitant pentru care nu a fost inca emisa o decizie de contractare. Astfel, secțiunea nu indica proiectele complementare, acestea regasindu-se in secțiunea „Context", precum si in secțiunea „Complementaritate finanțări anterioare" pentru proiectele implementate in trecut.

Conform instrucțiunilor de completare a cererilor de finanțare, indiferent de programul de finanțare, in cadrul secțiunii respective trebuie introduse toate proiectele depuse spre finanțare de către solicitant pentru care nu a fost semnat un contract de finanțare.

Astfel, eliminarea proiectului din secțiunea respectiva ar însemna eliminarea completa a acestuia din toate cererile de finanțare pe care solicitantul le are in evaluare ia acest moment, acesta fiind obligat sa introducă si sa elimine proiectul respectiv de fiecare data când transmite un răspuns la o solicitare de clarificări pe proiectele aliate in evaluare pe OS 4.1. sau pe orice alt obiectiv specific

Răspuns concluzie

Au fost formulate punctual răspunsuri la solicitarea de clarificări si incarcate documentele solicitate.

Documente încercate

Flțl«r

Dată încărcare fișier

Descriere

CAE1 - Caracterul complementar si integrat al proiectului- C4 (Parc CAEX) semnat pdf 8163B6FFDB565D499C1489B6F8350011304DEAD0570330B437876C7 5FBD5C1E5

22/04/2019

CARACTERUL COMPLEMENTAR SI INTEGRAT AL PROIECTULUI

CAE1 - Declarația privind eligibilitatea TVA semnal pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F892427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

22/04/2019

Declarație privind eligibilitatea TVA

CAE1 - Studiu de trafic semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

22/04/2019

Studiu de trafic

CAE1 - Anexa 4 1.4b - Instrument de calcul emisii GES semnat pdf

E380C44298FC1C149AFBF4C8996F892427AE41E4849B934CA495991

B7852B855

22/04/2019

Anexa 4 1.4 b.

CAE1 - Extrase CF ♦ PAD-urt ♦ încheieri semnat.pdf

f ^,S541E681620EE54A20CC9DB33C84B69E465F9FCBA1D3676510B605 '858F141EF0

22/04/2019

Extrase de carte funciara*PAD + încheieri

CAE 1 - Planuri de situație semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E46498934CA495991

B7852B855

22/04/2019

Planuri de situație

CAE1 - Adresa de răspuns semnat.pdf

E3B0C4429BFC1C149AFBF4C8996FB92427AE41 E4649B&.I4CA495991

B7852B855

22/04/2019

Adresa de răspuns

CAE1 - Studiu de fezabilitate semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 878528855

22/04/2019

Studiu de fezabilitate

CAE1 - Studiu geotehnic_semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934OA495991

B7852B855

22/04/2019

Studiu geotehnic

CAE1 Lista de echipamente dolari, mijloace de transport, lucrări sau servicii semnat pdf 1280D7F8A289D99BDDDEEF586F31FB84D07BC49A3A8C5CA4FDA64 850B4476581

22/04/2019

Lista de echipamente, dotan, mijloace de transport, lucrări sau servicii

CAE1 - Documente justificative stabilire costuri proiect.pdf

D887736A1C71317F1F40347B7D94C41599349E02BB870EB8D73984F 3D3EBFFF9

22/04/2019

Documente justificațive„stabilire costuri proiect

CAE1 - Fisa de post manager de proiect Mihaela lonesi semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934C A495991 B7852B855

22/04/2019

Fisa post Manager proiect

,-~CAE1 - Declarație de angajament_semnat.pdf

\ z23B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 ' B7B52B855

22/04/2019

Declarație de angajament

CAE1 - Model 1 semnat pdf

071AD751328E294E3A2417AA1030189760A3AAC5EC8D04F5FF44E60

186EC51F3

22/04/2019

Model I

CAE2- Extras CF 81308 semnalpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FBii2427AE41E4649B934CA495991 B7852B855

16/05/2019

CAE2 - Extras CF 81308

CAE2 - Adresa de răspuns semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996F892427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

16/05/2019

Adresa de răspuns CAE2

CAE2 - Planuri de situație semnalpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7B52B855

16/05/2019

CAE2 - Planuri de situat ie

CAE2 - Oferte traduse semnat pdf

DFC9D276D7EEDE5C7D3FA7D112048800A014ED48FFADA2A25203B

889A528AOAE

16/05/2019

CAE2 - Oferte traduse

CAE2- Memoriu justificativ Pasaj Gara CFR semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

16/05/2019

CAE2 - Memoriu justificativ Pasaj Gara CFR

CAE2 - Oeviz general + deviz pe obiecte semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F892427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

16/05/2019

CAE2 - Deviz general + Devize pe obiecte

CAE2 - încheieri semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4(349B934CA495991

16/05/2019

CAE2 '■ încheieri

B7852B855

CAE2- HCL NR 195_DIN_31 05.2016 semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

87852B855


16/05/2019


CAE2- HCL_NR 195_DIN_31 05.2016


CAE2 • Model I semnat.pdf

B8EEA24575D02422B1A800FDE0A67D188AB709FE47306AF13149000 4964D6454


16/05/2019


CAFJ2 - Model I


CAE2 - HCL NR 22_31 01 2018 semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


16/05/2019


CAE2 - HCL nr 22/31 01 2018


CAE2 - Anexa 4.1.4 b - Instrument de calcul emisii GES semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


16/05/2019


CAE2- Anexa 4.1,4.b • Instrument de calcul emisii GES


CAE2 - Studiu de trafic semnat.pdf

E 380C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855


16/05/2019


CAE2 - Studiu de trafic


CAE2 - Extras CF 81401 semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855


16/05/2019


CAE2-Extras CF 81401


CAE2 - Model F semnat.pdf

353EF3413EA6A7A98O97778AEO9DA49A31D5EEE1871880246850112

9181E3A3D


16/05/2019


CAE2 - Model F


CAE2 încheiere ♦ Extras CF * PAD_ 85223 semnat.pdf

FB0F755DD1E9B3A1F7B4A957533C2691042FC70E5B41594C6O8ABB AFBB0CBC56


16/05/2019


CAE: încheiere < E>r as CF ♦ PAD 85223


ETF1 - Studiu de fezabilitate C4 - Caex semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F892427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


27/06/2019


ETF1 - Studiu de fezabilitate


'ETF1 Declarația de angajament.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E46498934CA495991 B7852B855


27/06/2019


ETF1 - Declarația de angajament


ETF1 - Avize obținute semnat.pdf

E 3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F B92427AE41E4649B934C A495991 B7852B855


27/06/2019


ETF1 - Avize obținute


27/06/2019

Adresa de răspuns ETF1

adresa răspuns ADR semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C899'>f H92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

ETF1 - Model 1 semnat pdf

AFDA6666F1B708DE76F6EAFE5CO49EC483124183A295C1CFA0AE78

2BE0AC5778

27/06/2019

ETF1 - Model 1

ETF1 - Lista de echipamente_lucrari_servicii semnat.pdf

4FA208295BF5834FE7A7D90BD0146575B03F7C1A8464B611E5B8FAE EABC215C8

27/06/2019

ETF1 - Lista de echipamenteJucrari_servicii


ETF1 - Nota privind incadrarea in standardele de cost semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

878528855


27/06/2019


ETF1 - Nota privind Încadrarea in standardele de cost


ETF1 - Proces verbal de recepție DTE semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855


27/06/2019


ETF1 - Proces verbal recepție DTE


ETF1 Declarație corepondenta cerere_fisa de proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AF8F4C8996F892427AE41E4649B934CA495991

■78528855


27/06/2019


ETF1 - Declarație corepondenta cererejisa de proiect


ETF1 - Deviz general * devize pe obiect semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855


27/06/2019


ETF1 - Deviz general + Devize pe obiect


ETF1 - Oferte de preț semnat.pdf

18A975B15FAA1FA922845E C40B3O7DE53A25F3C99365546BDD5A5C 751D2C476A


27/06/2019


ETF1 - Oferte de preț


ETF1 - Oferte traduse semnatpdf

85904DD6FFD1760C8055475A94546AE1772E666DAD898G4481D4405 C249A3361

ETF1 - Anexa 4.1,4.b -instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi semnat pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B78528855


27/06/2019


27/06/2019


ETF1 - Oferte traduse


ETF1 - Anexa 4.1.4.b - Instrument de calcul al emisiilor GES din transporturi


ETF1 - Studiu de trafic semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855


27/06/2019


ETF1 - Studiu de trafic


ETF1 ■ Studiu de trafic semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855


08/07/2019


ETF2 - Studiu de trafic


ETF1 - Anexa 4.1.4. b semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855


08/07/2019


ETF2 - Anexa 4.1.4.b - Instrument de calcul al emisiilor GES


Adresa de răspuns ETF2 semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F892427AE41E46498934CA495991

B7852B855


08/07/2019


Adresa de răspuns ETF2


CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, COSMIN NECULA, CNP 1780813040081, posesor al CI seria XC, nr. 971714, In calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL. BACĂU, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, In calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, In conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL BACĂU, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru Implementarea în parteneriat a acestuia.

înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate. Inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

)

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit COSMIN NECULA.

Data

08/07/2019 14:09:38NECULA by NECULA


COSMIN

COSMIN Date: 2019.07.08

14:22:37 4-03'00'