Hotărârea nr. 308/2019

Hotărârea nr. 308 din 20.08.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 16.000.000 lei prin cesiune de creanţă a livrărilor de gaze naturale.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 20.08.2019, potrivit art. 133(2) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere :

-Adresa nr. 2256 din 1.08.2019 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 32872 din 2.08.2019;

-Referatul nr. 8161 din7.08.2019 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive nr. 8163 din 7.08.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr.8247 din 09.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.8247/14.08.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite cu privire la proiectul de hotărâre: nr. 1273/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1274/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1275/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1276/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1277/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.8 alin.2 lit."a" din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006, actualizata a serviciului public de alimentare cu energie termică;

-Dispozițiile art. 121 și ale art. 125, alin.(l) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 9.8 pct.ll, ale art. 9.9 și ale art.9.10 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr. 193 din 17.09.2014;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” și art. 139(3) și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se mandatează împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea garantării cu suma de 16.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale necesare funcționării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) din Municipiul Bacău.

Art.2 Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacau, împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI