Hotărârea nr. 307/2019

Hotărârea nr. 307 din 20.08.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

)/) ~ •

^f/f/ (f/•/ , /htcău

Yz < //.>////// </< f v//(</ C). //ft Hfcf/t ff//t/ f K

HOTĂRÂREA NR. 307 DIN 20.08.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 Ia HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statal de funcții si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 20.08.2019, potrivit art. 133(2) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere:

-Referatul nr. 8470/14.08.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ prin care se propune transformarea a 8 posturi de natura contractuala in funcții publice ca urmare a modificărilor legislative cuprinse in OUG nr. 57 / 2019 - Codul administrativ, aprobat de Primarul Municipiului Bacau.

-Referatul nr. 8172/ 07.08.2019 al Serviciului Juridic și aplicarea Legilor Proprietății prin care solicită transformarea unui post vacant;

  • - Expunerea de motive nr. 8472/ 14.08.2019, prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

  • - Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, înregistrat cu nr.8473/14.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.8473/14.08.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite cu privire la proiectul de hotărâre: nr. 1268/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1269/19.08.2019 al Comisiei de specialitatenr.2, nr. 1270/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1271/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1272/19.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 370 alin (2) si (3), ale art. 406, ale art. 407, ale art. 409 alin (3) litera c) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 140 (1) si (3), ale art. 154 (1), art 196 (1) lit.a) art 197 (1), ale art. 243 (1) lit.a si b și art,139(3) lit.”a” și (5) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa nr. 2 -- „Statul de funcții” la HCL nr. 29/10.02.2014 după cum urmează:

(1) se transformă 8 posturi de natura contractuala in funcții publice, astfel: -Postul de inspector de specialitate gradul II la Compartimentul Secretariat, Protocol, Audiente se tranforma în consilier asistent.

  • - Postul de inspector de specialitate IA la Compartimentul Informații Publice si Organizare Alegeri se transforma in consilier superior.

-Postul de inspector de specialitate IA de la Serviciul Implementare Proiecte se transforma in consilier superior,

  • - Postul de inspector de specialitate IA de la Serviciul Managemetul Resurselor Umane si Administrativ se tranforma in consilier superior,

  • - Postul de inspector de specialitate LA de la Compartimentul Analiza si Relații Consiliul Local se transforma in consilier superior,

  • - Postul de inspector de specialiate IA din cadrul Corpului de Control al Primarului se transforma in consilier superior,

-Postul de inspector de specialitate gradul II din cadrul Direcției Arhitect Sef se transforma in consilier asistent,

-Postul de consilier juridic gradul IA din cadrul Serviciului de Implementare Proiecte se transforma in consilier juridic superior.

(2) se transformă funcția contractuală vacantă de consilier juridic II din cadrul Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății în funcție contractuală de consilier juridic I.

Art 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/10.02.2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau sunt și raman in vigoare.

Art 3. Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art 4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Agendei Naționale a Funcționarilor Publici (Agenția Națională a Funcționarilor Publici - Bulevardul Mircea Vodă 44, București 030167) si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Institutiei Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.