Hotărârea nr. 306/2019

Hotărârea nr. 306 din 20.08.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţa extraordinară din data de 20 august 2019.

)/> ■

^oa//a/ _ S/tt Mf-Cf'/Hti/f/t ^3 qcâf/

HOTĂRÂREA NR. 306 DIN 20.08.2019 privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din data de 20 august 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 20.08.2019, potrivit art. 133(2) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere:

-Referatul nr. 8484/ 14.08.2019 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care propune alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din data de 20 august 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8486 din 14.08.2019;

-Raportul Secretarului General al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr.8587/14.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.8484.14.08.2019;

-Avizul nr.1267/19.08.2019 al comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit cu privire la proiectul de hotărâre;

-Prevederile art. 123 alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) și (10), ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (14) și art. 123(1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -(1) Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din data de 20 august 2019 în persoana domnului consilier local Gheorghe Dănilă.

(2) Pentru următoarele ședințe din lunile august și septembrie se vor respecta prevederile HCL nr.305/2019 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Botoi Romică;

Art. 2. - Președintele de ședință exercită atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 și OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /