Hotărârea nr. 305/2019

Hotărârea nr. 305 din 31.07.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile AUGUST – SEPTEMBRIE 2019.

HOTĂRÂREA NR. 305 DIN 31.07.2019

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST - SEPTEMBRIE 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Referatul nr. 7890/ 30.07.2019 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care propune alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST - SEPTEMBRIE 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7892 din 30.07.2019; -Raportul Secretarului General al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr.7893/30.07.2019, favorabil; -Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.7893/30.07.2019;

-Raportul nr. 1266/31.07.2019 al comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre;

-Prevederile art. 123 alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) și (10), ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (14) și art.l23(l) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile august - septembrie 2019 în persoana domnului consilier local Botoi Romică.

Art. 2. - Președintele de ședință, exercită atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 și OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DOINA DRAGOMIR      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI