Hotărârea nr. 304/2019

Hotărârea nr. 304 din 31.07.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții ”Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr.20B” și pentru aprobarea Studiului de fezabilitate a aceluiași obiectiv.

)/) - -

«.zi z^z/zz/zzrz p^ZZ<Z/zz/ .^3 (fCfîf/ ^o/Lif'/fff/ ^cw/«7  /?zz zz zrz/ z'zz/zzz' ^33

HOTĂRÂREA NR. 304 DIN 31.07.2019
privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții "Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B” și pentru aprobarea Studiului de fezabilitate a aceluiași obiectiv

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere:

-Adresa nr. 14984/ 26.07.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32563/ 29.07.2019 înaintată de Consiliul Județean Bacău prin care ne este adusă la cunoștință HCJ nr. 184/ 24.07.2019 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții "Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B” și pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți;

-Referatul nr. 7855/ 29.07.2019 înaintat de Serviciul Implementare Proiecte prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții "Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B” și pentru aprobarea Studiului de fezabilitate a aceluiași obiectiv;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 7864. 29.07.2019;

-Rapoartul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.7865/30.07.2019;

-Raportul Serviciului Implementare Proiecte, înregistrat cu nr. 7865/30.07.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1261/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1262/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1263/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1264/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1265/31.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile art. 35 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 199 alin. (1) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 5 alin. (1), lit. ”a” pct. (ii) și ale art. 7 alin. (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”e” și alin. (9) lit. ”a” și art. 139 (3) lit. ”a” șf’f’și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. (1) Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții "Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”, conform Contractului de asociere - Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca, în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze contractul de asociere prevăzut la alin. (1).

ART. 2. Se aprobă documentația tehnico - economică, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Implementare Proiecte și Direcția Tehnică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice, Serviciului Implementare Proiecte, Consiliului Județean Bacău și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPQVICI

ICI


ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 304 DIN 31.07.2019

JUDEȚUL BACĂU

MUNICIPIUL BACĂU Nr. _______ din


Nr.__din _ 2014

____ 2019

CONTRACT DE ASOCIERE

- cadru -

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. JUDEȚUL BACĂU, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 4, județul Bacău, având Cod fiscal 5057580, reprezentat prin Președinte - Sorin BRAȘOVEANU. în calitate de ASOCIAT

Șt

 • 2. MUNICIPIUL BACĂU, cu sediul în Municipiu) Bacău, str. Calea Mărășești, nr.

6, județu I

Bacău, având Cod fiscal 4278337, reprezentat prin Primar - Cosmin NECULA, în calitate

de ASOCIAT,

au convenit, în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b) și e), al alin. (4) lit. d) și al alin.(9) lit. a) și c), al art. 139, alin. (3), lit. a) și f), al ari. 173 alin. (I) lit. d), al alin. (3) lit. f), al alin. (5) lit. c) și al alin. (7) lit. a) și c), al art. 182 alin. (4) raportat la art. 139, alin. (3), lit. a) și f). precum și al art. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de urgența nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, ale art. 1166, 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.__din ______2019 precum și ale Hotărârii Consiliului

Județean Bacău nr. 184 din 24.07.2019, la încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. (I). Părțile convin să se asocieze în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”.

 • (2)         Valoarea estimată a contractului de asociere este de 1.819.686,35 lei TVA

inclus - astfel cum rezultă din documentația tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, proiect nr.337/2019 întocmit de către S.C. INTERPROIECT S.R.L. Bacău. Contribuția Județului Bacău constă in finanțarea în procent de 90 % din valoarea lucrărilor dc execuție a obiectivului prevăzut la art. 1(1), restul finanțării fiind asigurată de către Municipiul Bacău.

G

 • (3)         Valoarea totală a contractului de asociere va fi cea rezultată în urma aplicării procedurilor de achiziție publică pentru servicii și lucrări,

 • (4)         Bunurile rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiție urmează regimul juridic al terenului.

Art.2. Sursele de finanțare sunt constituite din venituri proprii» cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA, împrumuturi și orice alte sume atrase în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cuprinse în bugetul multianual al investițiilor de către fiecare asociat în limita contribuției proprii.

Art.3. Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate juridică.

Cap. III DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către părți, până la data recepției finale a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Construire parcare ansamblu spitalicesc, str, Calea Mărășești, nr. 20B”.

Cap. IV

OBLIGAȚIILE

PĂRȚILOR Art.5.

Judelui Bacăul

 • 1.        Valoarea totală a bugetului proiectului conform devizului general este de 1.819.686,35 Iei - TVA inclus, din care Județul Bacău se obligă să finanțeze suma de 1.532.719,12 lei TVA inclus, reprezentând 90% din valoarea lucrărilor de execuție a obiectivului prevăzut la art. 1(1) respectiv :

 • -  Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază = 1.541.194,90 lei (inclusiv TVA);

 • -   Subcapitolul 5.1.1. - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 14.578,95 lei (inclusiv TVA):

Subcapitolul 5.3. - Diverse și neprevăzute ~ 147.247,39 lei (inclusiv TVA), TOTAL= 1.703,021,24 (inclusiv TVA).

 • 2.        Va transfera sumele în contul Municipiului Bacău deschis la Trezoreria Bacău, cont special pentru realizarea acestui obiectiv, în baza situațiilor de lucrări verificate de diriginții de șantier atestați și avizate de persoanele cu atribuții în acest sens.

 • 3.        Va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție;

 • 4.         îndeplinește și alte atribuții convenite cu celălalt asociat care pot rezulta din executarea prezentului contract.

Art.6. Municipiul Bacău:

 • 1.        Valoarea totală a bugetului proiectului conform devizului general este de 1.819.686,35 lei TVA inclusiv din care Municipiul Bacău se obligă să finanțeze suma de 286.967,23 lei cu TVA.

 • 2.         Se îngrijește de obținerea/ actualizarea avizelor, acordurilor, certificatelor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor;

 • 3.         Aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției;

 • 4.        în cazul în care apar modificări ale indicatorilor tehnico-economici ulterior semnării prezentului contract. Municipiul Bacău va transmite județului Bacău documentația necesară pentru aprobarea de către Consiliul Județean Bacău a noilor indicatori tehnico-economici;

 • 5.        Deschide cont special la Trezoreria Bacău pentru realizarea acestui obiectiv;

 • 6.        Contabilizează sumele primite de la Județul Bacău și contribuția Municipiului Bacău pentru realizarea acestui obiectiv, precum și coate cheltuielile suportate și plățile efectuate;

 • 7.        Organizează evidența contabilă separat pentru aceste fonduri, care să permită identificarea tranzacțiilor legate de sursele de finanțare specifice obiectivului de investiții;

 • 8.        Răspunde în mod exclusiv de legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor tehnice, economice, financiare și administrative conținute în documentele justificative aferente obiectivului de investiții;

 • 9.        întocmește și transmite Județului Bacău rapoarte intermediare și raportul final de derulare ale asocierii și pune la dispoziția județului toate informațiile necesare legate de derularea obiectivului de investiții;

 • 10.       Tine evidența tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței, registrelor contabile și a tuturor originalelor documentelor justificative referitoare la obiectivul de investiții, conform prevederilor legale;

 • 11.       Asigură managementul tehnic, financiar, administrativ și monitorizarea obiectivului de investiții;

 • 12.       Efectuează operațiuni de trezorerie din contul deschis la Trezoreria Bacău -special pentru acest obiectiv de investiții;

 • 13.       Face, pe proprie răspundere, plata sumelor primite de la Județul Bacău și transmite acestuia o copie după ordinul de plată a acestora, răspunzând de realitatea, necesitatea și legalitatea operațiunilor efectuate;

 • 14.        Solicită alimentarea contului și transmite Județului situațiile de lucrări, centralizatorul acestora și facturile - verificate și însușite de către Municipiul Bacău (C.F.P. și Bun de plată) cu înscrierea sintagmei „Factura nu a fost decontată din alte surse de finanțare ”

 • 15.       Răspunde de realitatea și exactitatea datelor înscrise în toate documentele de plată supuse avizării, Județul Bacău neavând nici o responsabilitate în acest sens;

 • 16.       Informează Județul Bacău despre dificultățile apărute care pot duce la abateri de la graficul aprobat;

 • 17.        Asigură finanțarea obiectivului conform prevederilor de la Art. 1;

 • 18.       Asigură toate informațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere. în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor de cheltuieli necesare;

 • 19.       Organizează recepția la terminarea lucrărilor, cu participarea reprezentanților desemnați de Județul Bacău, asigură urmărirea comportării în timp pe parcursul perioadei de garanție, organizează recepția finală la sfârșitul perioadei de garanție acordata lucrărilor, transmite Județului Bacău documentele aferente recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale .

 • 20.       îndeplinește și alte atribuții convenite cu Județul Bacău, care pot rezulta din executarea acestui contract;

 • 21.       își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate atât Județului Bacău, cât și terților care participă la realizarea obiectivului de investiții;

 • 22.       Județul Bacău este exonerat de orice responsabilități asociate cu orice pretenții sau acțiuni apărute ca rezultat al încălcării prevederilor prezentului contract de asociere, ale oricăror prevederi legale, reguli sau regulamente privind realizarea investiției de către Municipiul Bacău;

 • 23.       Desemnează prin dispoziție a primarului membri in comisia de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală

Cap. V ALTE CLAUZE

Art.7. Municipiul Bacău va răspunde în mod exclusiv de modul de utilizare a sumelor alocate.

Art.8. Eventualele sume virate de către Județul Bacău, râmase necheltuite după finalizarea obiectivului, vor fi retumate în termen de maximum 30 de zile de la momentul finalizării acestuia.

Art. 9. Orice modificare a contractului de asociere se va face prin încheierea de acte adiționale .

Cap. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.IO. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 execute întocmai și în totalitate cu bună credință.

Art.l 1. Părțile se obligă să urmărească și să se Informeze reciptoc asupia deiulăiii acestui contract.

Art. 12. Nici o parte nu poate modifica unilateral, prezentul contract. Modificarea poale interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art. 13. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate în acest contract partea în culpă va suporta daune.

Cap. VII REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 14. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului, de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.

Art. 15. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

Cap. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 16. Prezentul contract încetează:

 • a)         prin ajungerea la termen a contractului;

 • b)          prin acordul părților:

Art. 17. Județul Bacău își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de asociere, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

Cap. IX FORȚA MAJORĂ Șl CAZUL FORTUIT

Art. 18. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate competentă.

Art.l9. Forța majoră apară de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că. fiecare dintre părți, In caz de foiță majoră, poate renunța la executarea în continuare a contractului.

Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:

 • a)  să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție;

 • b)  să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de forță majoră:

 • c)  să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen

Q

f de 5 zile de la încetare;

 • d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră;

Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în coniinuare, fără ca să poată cere despăgubiri de la celelalte.

Art.20. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natură, fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majDrâ este exonerator de răspuudeit.

Cap. X LITIGII

Art.21. Asociații vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.22. Dacă, în termen de 30 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu reușesc să soluționeze pe cale amiabilă divergențele contractuale ivite, fiecare dintre părți este îndreptățit a solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești competențe.

Cap. XI COMUNICĂRI

Art.23. (1) Orice comunicare între părți, referitoare ia îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Art.24. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.25. in situațiile în care :

 • a. destinatarul transmite o înștiințare de schimbare a adresei, toată corespondența va fi transmisă în consecință; și

 • b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimțământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

  Prezentul contract a fost încheiat, astăzi___

  dejorjgînatr&âte unul pentru flecare parte contractantă

  fREȘEDIN rE DE ȘEDINȚĂ
  DOENA DRÂGOMIR

  în 2 (două) exemplare cu valoare  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU L SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OVIDIU

  SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

  ANCESCU


  ALEXANDRA
  ALITATE .BACĂU VICI

  /O


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2 COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 304 DIN 31.07.2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICO - ECONOMICĂ, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STR. CALEA MĂRĂSEȘTI, NR. 20B”


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL M NICOLAE - OVIDIU PO


SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

ALEXAND


PANCESCU


//

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.

Denumirea obiectivului de

Construire parcare ansamblu spitalicesc,

investiții:

strada Calea Marasesti nr. 20B, municipiul Bacau

1.2.

Ordonator principal de credite/investiton

MUNICIPIUL BACAU

1.3.

Ordonator de credite:

MUNICIPIUL BACAU

1.4.

Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL BACAU

1.5.

Elaboratorul documentației de

S.C. INTERPROIECT S.R.L. Bacău

avizare a lucrărilor de

Str. Vadu Bistriței, bl. 29, sc. A, ap. 22

intervenție:

C.U.I. RO14901288

J04/657/2002

Telefon/fax 0234510523

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERVENȚIE

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

Nu este cazul.

2.2.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Accesul in zona spitaliceasca pentru vizitatori si pentru urgente se realizează pe doua intrări, una de pe strada Spiru Haret si cealalta dinspre Calea Marasesti. Astfel pe cele doua intrări se asigura accesul la cele doua centre de primiri urgente de la corpul principal de clădire al spitalului si de la secția de pediatrie. Centrul de primire urgente pediatrie se afla pe latura sudica a corpului de Pediatrie.

Intrarea dinspre Calea Marasesti se face pe un teren nesistematizat ce are o îmbrăcăminte de balast si pamant, pe care sunt parcate haotic autoturisme, ceeea ce îngreunează accesul spre cele doua unitati de primire urgente.

Deasemeni zona de acces la viitorul spital județean este teren viran.

2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

In urma analizării situației existente se constata ca accesul in zona spitaliceasca prezintă mai multe deficiente:

- indiferent pe unde se intra in zona spitaliceasca pana la cele doua unitati de primiri urgente trebuie parcursa o zona nesistematizata din balast si pamant, zona plina de gropi si bălti in perioadele de ploi si dezgheț, ceea ce mărește timpul pana la sosirea ambulantelor.

 • - pe zona nesistematizata sunt parcate autoturisme, ambulantele trebuind sa incetinesaca si sa execute manevre suplimentare.

 • - accesul in prezent la CPU Pediatrie se face in prezent de pe partea stanga, astfel pacientii ce sunt scosi din ambulante de pe partea dreapta a acestora trebuie sa înconjoare autoutilitara.

 • - in prezent nu exista un plan de sistematizare care sa prevada si sa asigure un acces logic si cat mai rapid la CPU Pediatrie, la CPU al SJU si la corpul de clădire al Spitalului Județean ce va fi gata in curând.

 • - numărul locurilor de parcare necesar pentru întreg ansamblul este insuficient.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusive prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiție

In ultimii ani municipalitatea a fost preocupata de gasirea unei soluții pentru reamenajarea zonei, fiind in timp propuse mai multe variante de soluții, dar in toate era necesara terminarea Spitalului Municipal. întrucât acesta este realizat in mare măsură se poate trece la sistematizarea zonei.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin realizarea investiției se are in vedere crearea unui acces optim care:

 • - va micșora timpul pana ia sosire a bolnavilor

 • - va asigura o corelare a CPU al SJU si pediatrie si cu viitorul Spital Municipal

 • - sistematizare va duce la crearea de noi locuri de parcare

 • - va elimina confuzia pentru parcurgerea traseului

 • - deblocarea cailor de acces

 • - diminuarea poluării aerului si a poluării fonice

 • - creșterea gradului de siguranța a traficului

 • - diminuarea gradului de poluare

 • - asigurarea captării si evacuării apelor pluviale

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 3.1. Particularltati ale amplasamantului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan, regimul juridic - natura proprietății, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Terenul ce urmeaza a fi amenajat este situ-? in intravilanul municipiului Bacau si este in proprietatea Municipiului Bacau.

b) relațiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Pe exterior zona propusa pentru parcare si acces se afla intre Calea Marasesti, Spitalul Județean, viitorul Spital Municipal si Secția de pediatrie.

c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

Nu este cazul.

 • d) surse de poluare existente in zona

Principala sursa de poluare din zona este reprezentata de gazele de eșapament produse de traficul din zona.

e) date climatice si particularitati de relief

Din punct de vedere climatic teritoriul municipiului Bacau si împrejurimile se incadreaza in zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis, cu aspecte specifice culoarelor depresionare si dealurilor joase din nord-vestul Podișului Moldovenesc, cu influente scandinavo-baltice.

Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de 9,2 ° C, luna cea mai caiduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuala de 21,2° C iar luna cea mai rece ianuarie cu temperatura medie de - 4,1 ° C, rezultând o amplitudine termica anuala de 25,2 ° C. Numărul zilelor de vara este relativ redus - cca. 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 ° C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 pe an.

Zona in care este situata intersecția care se va amenaja face parte din relieful treptei de lunca de 3 - 5 m altitudine relativa, din sesul de interfluviu, dezvoltat amonte de confluenta râurilor Șiret si Bistrița.

Fiind un . relief foarte tanar, podul terasei este caracterizat prin neuniformitati de microrelief, generate de fosta prezenta unor brațe si meandre ale vechii albii a râului Bistrița. In perioada anterioara construirii stafiei de carburanți, in zona intersecției era teren viran, denivelat si pe care s-au depus movile de molozuri. Si depozitele antropice au contribuit la neuniformitatea morfologica a zonei pe care s-a construit intersecția. La înființarea stafiei de carburanți, terenul a fost nivelat dar a ramas o diferența de cota de cca. un metru intre platforma pe care s-a amplasat stafia de carburanți si calea de rulare situata la est.

f) existența unor:
- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Pe amplasament exista rețele subterane de gaze, electricitate, comunicații, apa -canal si rețele aeriene de electricitate si comunicații.

- posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este'cazul.

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;

In conformitate cu prevederile normativului P 100/1 - 2013, municipiul Bacau se caracterizează prin următorii parametri de hazard seismic:

 • - accelerația seismica ag = 0,35 g

 • - perioada de colt Tc = 0,7 sec.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Presiunea admisibila pe stratul de pământuri argilo prăfoase este este Pconv = 225 kPa.

Nivelul hidrostatic in zona intersecției se situează la adâncimi variind intre - 9 m CTN si - 10 m CTN si nu este mai ridicat decât nivelul critic corespunzător tipului de pamant existent sub platforma drumului.

 • (iii) date geologice generale;

Stratul de fundare a sistemului rutier este format din pământuri argilo prăfoase.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Datele geotehnice se găsesc anexat in studiul geotehnic întocmit de către S.G. AG PROIECT S.R.L. BACAU.

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Nu este cazul,

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Nu este cazul.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Se vor realiza următoarele tipuri de lucrări:

 • - lucrări dee terasamente

 • - rețea de canalizare

 • - rețea de iluminat

 • - accese si parcari

 • - trotuare

 • - spatii verzi

Categoria și clasa de importanta

Categoria de importanta “C”. Determinarea punctajului acordat:

Nr crt

Factorul determinat

Criteriile asociate

K(n)

P(n)

P(i)

P (ii)

P (iii)

1

1

2

4

1

t


2

1

3

2

4

4

3

1

0

0

0

0

4

1

3

4

2

2

5

1

2

2

2

2

6

1

2

2

2

2

TOTAL

12

Motivația detaliilor in anexele de mai jos


Factorii determinanti si criteriile asociate pentru stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor

Nr.

Crt.

Factori determinanti

Criterii asociate

1.

Importanta vitala

 • i. oameni implicați direct in cazul unor disfunctii ale construcției.

 • ii. oameni implicați indirect in cazul unor disfunctii ale construcției.

 • iii. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale construcției.

2.

Importanta social-economica si culturala

 • i. marimea comunității care apeleaza la funcțiunile construcției si/ sau valoare a bunurilor adăpostite de construcție.

 • ii. ponderea pe care funcțiunile construcției o au in comunitatea respectiva.

 • iii. natura si importanta funcțiilor respective.

3.

Implicarea ecologica ,

 • i. măsură in care realizarea si exploatarea construcției intervine in perturbarea mediului natural si a mediului construit.

 • ii. gradul de influenta nefavorabila asupra mediului natural si construit.

 • iii. rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si construit.

4.

Necesitatea luării in considerare a duratei de utilizare (existenta)

 • i. durata de utilizare preconizata.

 • ii. măsură de utilizare in care performante alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare.

 • iii. măsură in care performantele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare.

5.

Necesitatea adaptarii la condițiile locale de teren si de mediu

 • i. măsură in care asigurarea soluțiilor constructive este dependenta de condițiile de teren si de mediu.

 • ii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu evoluează defavorabil in timp

 • iii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu determina activitati/ masuri deosebite pentru exploatarea

construcției.


6.

Volumul de munca si de materiale

 • i. ponderea volumului de munca si de materiale înglobate.

 • ii. volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru menținerea construcției pe durata existenta a acesteia.

 • iii. activitati deosebite in exploatarea constuctiei impuse de funcțiunile acesteia.

Nivelul apreciat al influientei criteriului

Punctajul p (i)

-Inexistent

0

-Redus

1

-Mediu

2

-Apreciabil

4

-Ridicat

6

Categoria de importanta a construcției

Grupa de valori a punctajului total

-Exceptionala(A)

>30

-Deosebita(B)

18...29

-Normala(C)

6...17

-Redusa(D)

<5

DRUMURI

Pentru sistematizarea zonei se prevăd lucrări de terasamente realizarea de accese, locuri de parcare, trotuare si spatii verzi.

Se prevăd 112 locuri de parcare perpendiculare cu dimensiunile 2,50 m x 5,00 m si

 • 19 locuri de parcare oblice tot cu dimensiunile 2,50 m x 5,00 m. Acestea vor fi delimitate cu trotuare sau spatii verzi ce vor fi protejate cu borduri.

Caile de circulație propuse vor avea latimea de 6,00 sau 7,00 m, creandu-se posibilitatea circulației pe doua sensuri de circulație. Aceste cai de acces au fost astfel configurate incat sa asigure accesul cat mai ușor spre unitățile de primire urgenta.

Accesul dinspre strada Calea Marasesti se reface in configurația existenta ce are latimea de 4,00 m pana la limita trotuarului.

Sistemul rutier propus după realizarea lucrărilor de canalizare si montare cabluri electrice pentru iluminat este următorul:

-10 cm pavele autoblocante prefabricate vibropresate

 • - 5 cm strat de nisip

 • - 25 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianți hidraulici pentru drumuri

 • - 30 cm fundație de balast

Pantele pentru realizarea suprafețelor realizate cu pavele vor fi cuprinse intre 0,5 % si 4,0%.

Trotuare noi se vor realiza in soluția 6 cm pavele autoblocante pe un pat de nisip de 5 cm; fundație de balast de 10 cm. Trotuarele vor avea o panta transversala de 2,00 % spre partea carosabila. Latimea acestora variaza intre 1,00 m si 1,50 m.

Trotuarul de la viitorul spital va avea latimea de 2,00 m, ca si trotuarul dintre accesul dinspre Calea Marasesti si zona de parcare.

Partea carosabila si noile locuri de parcare vor fi incadrata cu borduri prefabricate

 • 20 cm x 25 cm pe o fundație de beton 30 cm x 15 cm C20/25.

încadrarea trotuarelor spre spatiile verzi se face cu borduri prefabricate 10 cm x 15 cm pe o fundație 20 cm x 10 cm de beton C20/25.

La capetele trotuarelor se vor prevedea rampe de acces intre partea carosabila si trotuar ca o măsură de protecție pentru persoanele cu handicap. Aceste rampe vor avea panta maxima 15%. Bordura care delimitează partea carosabila de trotuar va fi montata cu o diferența de nivel de 1 cm. Latimea acestor rampe va fi 2,00 m. Aceste prevederi corespund cerințelor din „Normativ pentru adaptarea clădirilor civile si spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap”.

La spatiile verzi ce rezulta se prevede pamant vegetal si insamantarea cu gazon. Spațiul verde ce rezulta in partea sudica va avea panta maxima de 2:3.

Datorita situației din teren este este absolut necesara taierea unor arbori pentru a crea posibilitatea de acces la CPU Pediatrie si la Spitalul Municipal. Deasemeni gardurile existente ce despart zona spitalului de Calea Marasesti se vor dezafecta.

Pentru numeroasele cămine neterminate aflate in fata viitorului spital ce vor fi înglobate in partea carosabila se va realiza o fundație pe conturul căminului existent peste care se va monta o placa carosabila.

ILUMINAT PUBLIC

Pentru asigurarea unui iluminat al parcării corespunzător in zonele extinse si modernizate care sa se înscrie in parametrii prevazuti de normele tehnice in vigoare, se propune realizarea unei rețele electrice subterane de iluminat public, cu 5 stâlpi din țeava de otel zincat, cu inaltimea de 10 m, echipați cu corpuri de iluminat LED 100W montate pe console simple, duble sau triple de 1 m. Stâlpii vor fi montati in fundații de beton si amplasați in vecinătatea locurilor de parcare, conform planșei E1.

Pentru alimentarea stâlpilor de iluminat noi montati se realizează o rețea electrica in cablu ACYABY 4x16 mmp care realizează intrarea-iesirea la fiecare stâlp prin intermediul unor cutii de joncțiune montate la baza acestora.

Corpurile de iluminat se vor racorda la rețeaua de distribuție cu cablu 1 kV tip CYY 3x1,5 mmp. Cablul de alimentare a corpului de iluminat este protejat cu o siguranța de 25/6 A montata in cutia cu siguranța prevăzută la stâlp.

Rețeaua de iluminat proiectata va fi alimentata din rețeaua de iluminat existent a Municipiului Bacau.

La stabilirea soluției de realizare a iluminatului public s-a avut in vedere recomandările îndrumarului de proiectare pentru instalații de iluminat public- 1RE-lp 3-91.

Instalația de iluminat public

Rețeaua de iluminat proiectată are o lungime totală de 165 m.

Stâlpii utilizați vor fi metalici din otel zincat, cu lungimea de 10 m, deasupra solului se montează pe o flansa metalica, in fundații din beton, adancimea de încastrare va fi de 1.5 m medie.

Stâlpii se vor monta in scuarurile aparute, la limita dintre trotuar si partea carosabila/parcare (la o distanta minima de 0.20 m de marginea carosabilului).

Stâlpii de iluminat public sunt prevazuti fiecare cu o cutie de siguranțe de 25/6 A pentru protecția circuitului de alimentare a corpului de iluminat, montata in furnitura acestuia, amplasata la cca. 60 cm fata de cota terenului.

La fiecare stâlp se va monta o priza de pamant dimensionata corespunzător, conform STAS 12604/1987 și CT-2/2003.

Stâlpii de iluminat, fundațiile acestora si modul de realizare a prizelor de pamant sunt prezentate in planșele nr. E1, E5.

Corpurile de iluminat vor fi de tip LED 100 W, minim 11000 Im. Pentru montarea corpurilor de iluminat se vor utiliza console simple, duble sau triple din oțel zincat de 1 m lungime, astfel incat inaltimea maxima a instalației va fi de 10 m.

Corpurile de iluminat vor fi de tip etanș, formate din două compartimente: compartimentul optic și compartimentul pentru accesorii.

Gradul de protecție împotriva prafului si a apei va fi IP66 pentru ambele compartimente. Corpul va fi din policarbonat.

Dispersorul va fi din policarbonat clar injectat, incasabil, antivandal, termorezistent si ignifug, rezistent la radiațiile solare ultraviolete.

Reflectorul va fi din aluminiu de inalta puritate, presat, strălucitor si anodizat. Garniturile de etansare vor fi din cauciuc neoprenic tratat împotriva îmbătrânirii.

Corpul va fi prevăzut cu dispozitiv pentru intreruperea alimentarii electrice la deschidere, cu o siguranța fuzibila principala si cu condensator de compensare cu dielectric solid, 250 V c.a., ce va asigura funcționarea la un factor de putere de 0.92.

Corpul de iluminat se va racorda la rețeaua de distribuție printr-un cablu de 1 kV, pozat în interiorul stâlpului, de Cu, tip CYY 3x1,5 mm2. Cele trei conductoare se vor utiliza pentru fază, nul de lucru și nul de protecție.

LES 1 kV iluminat public

Distribuția pe joasa tensiune se va face cu linie electrica subterana de joasa tensiune realizata cu cablu din aluminiu de tip ACYABY cu secțiunea de 4x16 mmp, in lungime de 165 ml, racordata in sistem intrare-iesire la cutiile de joncțiune de la stâlpi. Instalația de iluminat proiectata va fi racordata la rețeaua de iluminat public existenta a Municipiului Bacau.

La intrarea, respectiv ieșirea in/din cutiile de joncțiune cablul de 1 kV se va proteja in țeava Ol.

La subtraversarea zonelor carosabile, cablurile vor fi protejate cu țevi din PVC . Cablurile electrice de 1 kV vor fi pozate in sânt, pe pat de nisip, in profil tip m, la o adâncime minima de 0,8 m, intre doua straturi de nisip de 10 cm grosime si vor fi protejate cu folii PVC, inscripționata.                 r.

Cablul proiectat va fi marcat pe tot traseul din 10 in 10 m cu etichete tubulare din PVC, iar la schimbări de direcție a traseului se va marca cu borne din beton pe spatiile verzi, conform STAS 9570/1-1989.

La subtraversarea altor instalații din zona (conducte termice, apa, canalizare, telefoane) cablurile electrice se vor poza in.sant, pe strat de nisip, in profil netipizat si vor fi protejate in tuburi PVC, iar in zonele carosabile vor fi protejate in tuburi PVC cu diam. 70 • mm, încastrate in beton B200.

Pentru marcarea traseului, a intersecțiilor cu alte instalații și construcții și a manșoanelor se utilizează borne și ținte conform STAS 9570/1-1989.

Marcarea schimbării direcției traseului cablurilor proictate se realizează cu borne din beton sau tinte metalice.

La subtraversarea conductelor de gaze naturale, tuburile vor fi prevăzute la capete cu rasuflatori, conform NT-DPE-01/2004.

Pozarea cablurilor electrice se va realiza cu respectarea distanțelor minime admise de apropiere față de construcții, precum și' de intersecție și paralelism cu alte instalații din zonă, conform, NTE 007/08/00, conform planșei nr. E4.

Pentru realizare rețelei de iluminat sunt necesare următoarele capacitati:

 • > LES 1 kV, cablu ACYABY 4x16mmp.....................................................165 m;

 • > Montare stâlpi iluminat...................................................................... 5 buc;

Montare corpuri de iluminat............./.................................................9 buc;

 • > Prize de pamant...............................................................................5 buc


Racordarea rețelelor de iluminat public proiectate la rețeaua existenta in zona, se va realiza cu LES 1 kV, care vor fi amplasate pe trasee sistematizate, (cele mai scurte posibil), respectindu-se distantele minime de apropiere in plan vertical si orizontal fata de instalațiile existente, prevăzute de normele si prescripțiile in vigoare.

Execuția lucrărilor de modernizare a iluminatului public necesita ocuparea temporara a unei suprafețe de 82,50 mp, necesar pentru montarea cablurilor de joasa tensiune proiectate si definitiva de 3,20 mp, teren neproductiv, pentru plantarea a 5 stâlpi iluminat. Terenul pe care se vor amplasa instalațiile proiectate aparține Domeniului public al Primăriei Bacau.

Traseele si amplasamentele instalațiilor proiectate sunt redate in planul de situație anexat, planul nr. E1 si respecta prevederile legislației in vigoare privind amplasarea liniilor electrice in zona drumurilor sau de coexistenta cu alte obiective si instalații.

După realizarea lucrărilor, amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la ^ distantele prevăzute de normativele in vigoare.                                     K-

r,» Se respecta gabaritele si distantele de apropiere fata de construcții si alte instalații, prevăzute de normativele PE 106/1995, NTE 007/08/00 si PE 101A/85.

CANALIZAREA

In incinta Spitalului Județean de Urgentă exista o rețea de canalizare :

 • >  Pentru zona Pavilioanelor de spitalizare rețea care care se racordează la rețeaua municipala în zona Caii Marasesti;

 • >  Pentru zona Ambulatoriu si Pavilion medico-chirurgical rețea care care se racordează la colectoarele din incinta cu deversarea în str. Spiru Haret în două puncte de racord.

Printr-un proiect recent s-a realizat înlocuirea tronsoanelor uzate din sistemul de canalizare unitar. S-au păstrat în general traseele existente, s-au înlocuit căminele de racord și căminele de vizitare și evident colectoarele principale.

Rețeaua de canalizare unitară (menajeră si pluvială) s-a executat din tuburi de PVC-KG SN8 cu Demin = 200mm si Demax = 630 mm, cu cămine realizate din beton conform STAS 2448-82 și guri de scurgere cu sifon și depozit conf. prevederile STAS 6701-82.

instalația de canalizare din incinta pavilioanelor medicale, care se racordează la rețeaua municipala in zona Caii Marasesti, fara preepurare, are un grad mare de uzura din cauza duratei mari de serviciu, putând crea probleme in funcționare, pentru rezolvarea carora se va impune spargerea suprafețelor asfaltate reabilitate in cadrul acestei investiții. Numărul gurilor de scurgere de pe caile de acces este redus (in unele zone chiar inexistent), acest fapt ducând la apariția unor zone acoperite de apa in timpul si după ploi abundente. Din aGest motiv, colectarea și evacuarea apelor meteorice atât de pe platforma aleilor cat și din zonele adiacente acestora nu este asigurată. Aceasta dispunere necontrolata a gurilor pentru preluarea apei meteorice si existenta in carosabil a numeroase zone cu crăpături, care ajung, in multe cazuri, până la stratul de fundare al structurii rutiere au permis crearea in patul structurii rutiere a unui teren supraumezit care afecteaza fundația aleilor carosabile.

Ca soluție de rezolvare a canalizării pluviale pentru zona vizata s-au propus următoarele:

 • - montare conducta PVC Dn 200 mm L=100 ml; racord gura de scurgere la căminele de canalizare proiectate

 • - montare conducta PVC Dn 400 mm L= 25 ml;

 • - montare conducta PVC Dn 315 mm L= 85 ml; *

 • - montare 10 cămine de vizitare avand camera de lucru din beton echipate cu rame si capace carosabile din materiale compozite;

 • - montarea a 10 guri de scurgere cu sifon si depozit;

 • - se va monta un separator de hidrocarburi avand Qnom = 20 l/s conform plan de situație anexat.

- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

VARIANTA 1 : Realizare unei structuri rutiere noi rigide (dale din beton de ciment).

Această variantă presupune, realizarea de imbracaminti noi prin realizarea de săpătura până ca cota patului drumului și realizare următoarei structuri :

 • -  5 cm strat de forma din nisip

 • -  25 cm strat de fundație din balast

 • -  20 cm dala de beton de ciment rutier BcR 4.0

Cu toate ca aceste sisteme rutiere rigide sunt promovate pentru drumuri ale căror valori de trafic se încadrează în grupele intens și foarte intens, realizarea unui astfel de sistem rigid pe suprafețe mici ce trebuie intercalate intre sisteme cu imbracaminti asfaltice presupune o lungime mare de rosturi intre cele doua sisteme si realizarea unei zone neomogene.

VARIANTA 2: Realizarea unui sistem rutier semirigid realizat dintr-un strat de fundație inferior din balast, unul superior din balast stabilzat peste care se montează pavele prefabricate.

Această variantă presupune săpătura până ca cota patului drumului și realizare următoarei structuri:

 • -  30 cm strat de fundație din balast

 • -  25 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici pentru drumuri

 • -  5 cm substrat de nisip

 • -  10 cm pavele prefabricate

Aceasta soluție se pretează mai bine pentru suprafețele mici unde este necesara execuția de detalii.

Rezulta ca variant optimă este cea cu realizarea unei structuri rutiere noi semirigide.

- echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Amenajarea zonei presupune echiparea cu stâlpi de iluminat si un sistem de preluare si evacuare a apelor pluviale racordat la sistemul de canalizare.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

Conform devizului general:

C + M fara TVA

C + M cu TVA

TOTAL fara TVA

TOTAL cu TVA

LEI

1.237.373,00

1.472.473,85

1.531.321,41

1.819.686,35

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Nu este cazul.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

- studiu topografic

Studiul topografic este intocmit de către S.C. HELMERT S.R.L. BACAU.

- studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului

Studiul geotehnic este intocmit de către S.C. AG PROIECT S.R.L. BACAU.

- studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul.

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

 • - studiu de trafic și studiu de circulație

Nu este cazul.

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

Nu este cazul.

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă ia amenajări spații verzi și peisajere

Nu este cazul.

* studiu privind valoarea resursei culturale

Nu este cazul.

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Pentru realizarea investiției sunt necesare 5 luni.

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC PROPUS

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura:

Sector

Orizont de tir

Cai ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi si aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Alimentare cu apa

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare si inovare

15-25

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare si a celei economice este de 30 de ani, compusa din perioada investitionala (1an) si perioada operaționala 29 ani.

Rata de actualizare: 5% Perioada de referința: 30 ani

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele vulnerabilități care pot influenta investitaia sunt:

 • - dificultatea obținerii resurselor financiare necesare pentru finanțare

 • - apariția crizei economice

 • - instabilitatea politica si legislative

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

Rețelele existente se afla pe trasee si la adâncimi ce nu necesita a fi relocate.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Proiectul de investiție are un impact major asupra comunității locale si se adreseaza unui serviciu de utilitate publica,

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

Având în vedere natura lucrărilor care urmează a se realiza nu se pune problema de a se crea noi locuri de muncă în faza de execuție, societățile executante utilizând forța de muncă angajată. Se estimează că în această fază vor fi implicate aproximativ 30 persoane.

In faza de operare nu este necesara forța de munca suplimenara fata de situația existenta.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiții adecvate în dotări performante corespunzătoare și cu asigurarea de personal suficient și adecvat pregătit din punct de vedere profesional, lmbunatatirea calitatii factorilor de mediu prin utilizarea unei infrastructuri noi si prietenoase cu mediu. Datorită măsurilor de protecție a atmosferei (tipuri de autovehicule, tipul de containere și utilizarea de echipamente), emisiile surselor de poluanți din zona de impact a activităților trebuie sa se încadreze in valorile limită stipulate în Ordinul MAPM nr. 592/2002.

Valoarea investițiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislația în vigoare a acestui serviciu este foarte mare. Dotarea cu utilaje noi și performante va duce la scăderea nivelului de poluare a localității. In plus, operatorii vor trebui sa asigure întreținerea echipamentelor în stare bună de funcționare pe întreaga durata a contractelor, astfel încât să nu existe scurgeri de fluide.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

Nu este cazul.

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Nu este cazul.

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate

Nu este cazul (proiectul nu este unul major)

Conform normelor metodologice de aplicare a H.G. 28/2008, analiza socio-economica este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore - investiție publica majora: investiția publica al cărei cost total depășește echivalentul a .25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii.

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Factorii de risc privind investiția sunt de ordin exclusiv antropic, rezultați din exploatarea defectuoasă a acestuia și proasta întreținere. Corectarea acestor factori cade exclusiv în grija beneficiarului.

Au fost identificate următoarele riscuri pe parcursul derulării proiectului precum si pe perioada de funcționare a investiției. Totodată a fost cuantificata probabilitatea de producere a acestora si impactul pe care il pot avea.

Risc identificat

Probabilitatea de producere a riscului

1 +5

Impactul riscului

de la 1 (impact scăzut) la 10 (impact maxim)

Ierarhizarea riscurilor

1 Riscuri de ordin tehnic

Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite.

1

9

9

Soluțiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate cerințelor unei astfel de lucrări

1

9

9

Apariția unor evenimente meteorologice si seismice care sa depaseasca soluțiile tehnice proiectate

1

5

5

II Riscuri de ordin financiar

Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului

1

10

10

Depășirea costurilor alocate, ca urmare a creșterii preturilor la materiale si manopera

3

6

18

Depășirea costurilor de operare prevăzute

2

6

12 .

III Riscuri de ordin instituțional

Schimbarea administratorului

1

2

2

IV Riscuri de ordin legal

Schimbări ale cadrului legislativ in domeniu

2

2

4

Din tabelul anterior, ierarhizând riscurile ce ar putea afecta investiția, se obseva ca impactul major asupra eficientei proiectului il pot avea majorarea costului alocat investiției si a costurilor de operare, urmate fiind de neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări si furnizori de servicii de proiectare.

Aceste riscuri pot fi prevenite prin organizarea unor proceduri de achiziție care sa conțină criterii de selecție obiective si care sa pună accentul pe calitatea lucrărilor si/ sau serviciilor contractate.

In același timp, contracararea efectelor generate de aceste riscuri se va realiza prin elaborarea unor contracte de lucrări si de servicii ferme si echilibrate, cuprinzând clauze formulate clar, in scopul protejării intereselor pârtilor contractate.

 • 5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, economic dar mai ales al riscurilor, realizarea proiect este scenariul care garanteaza imbunatatirea condițiilor de circulație, fata de scenariul păstrării situației existente.

5.2. Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul recomandat de proiectant este VARIANTA 2 ( sistem rutier cu pavele) atât din motive economice cât și din motive tehnice si de adaptare la situatia din teren.

■f

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandare) privind:

a) obținerea și amenajarea terenului;

Terenul ocupat de obiectivul de investiție este teren cu proprietate publica.

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Nu este cazul

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

Principalele lucrări sunt:

 • - Lucrări de canalizare

Se vor realiza racordurile la canalizare pentru gurile de scurgere si rigolele carosabile proiectate.

 • - Lucrări de iluminat

Se vor efectua lucrări de racordare a stâlpilor de iluminat proiectați.

 • - Lucrări de drumuri

Cuprinde lucrări de terașamente, realizarea de sistem rutier nou, montare borduri, montare paveje pe trotuare realizarea semnalizării.

 • d) probe tehnologice și teste

Probele tehnologice vor fi efectuate de personal autorizat instruit pe categorii de lucrări.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Conform devizului general:

C + M fara TVA

C + M cu TVA

TOTAL fara TVA

TOTAL cu TVA

LEI

1.237.373,00

1.472.473,85

1.531.321,41

1.819.680,35

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță

- elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Sistem rutier nou

3895 mp

Trotuar nou

530 mp

Stâlpi de iluminat

5 bucăți

Corpuri de iluminat

9 bucăți

Conducta canalizare PVC

210 m

Cămine de vizitare

10 bucăți

Guri de scurgere

10 bucăți

Separator hidrocarburi

1 bucata

 • c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Nu este cazul.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Pentru realizarea investiției sunt necesare 5 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Se vor respecta toate cerințele privind calitatea si cantitatea lucrărilor asa cum va fi prevăzut in caietele de sarcini pe categorii de lucrări.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice

Fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

 • 6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism emis de către Primăria Municipiului Bacau.

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Clasarea notificării, nr.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Anexate la documentație.

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiul topografic este intocmit de către S.C. HELMERT S.R.L. BACAU.

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU, Calea Marasesti, nr. 6, Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Scopul procedurii, este ca in procesul de implementare a proiectului sa se asigure atingerea obiectivului de investiție la termenele stabilite si in bugetul prevăzut in devizul general.

Astfel, durata de realizare a investiție este de 5 luni.

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare
 • - elaborarea unui calendar de programare a activitatilor

 • - identificarea sursei de finanțare a obiectivului de investiție

 • - evaluarea nevoilor

 • - evaluarea stării activelor curente

 • - monitorizarea activitatii de către beneficiarul investiției

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Capacitatea manageriala este capacitatea de a planifica si controla desfasurarea activitatii obiectivului de in vestitie.

Reguli de programare a muncii managerilor:

 • - concentrarea priorităților asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activitatii

 • - sa nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor

 • - sa soluționeze in primele ore de munca cele mai importante si dificile probleme respectând principiul „capului limpede”

 • - sa programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevăzute

 • - sa selecteze problemele care necesita specialiști

 • - in cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente, sa acorde prioritate ca efort

problemelor importante

 • - sa rezolve problemele importante pentru firma in plenul organelor manageriale participative

Reguli de comportament a managerilor in raport cu angajatii:

 • - sa trateze pe alții asa cum vrea sa fie tratat

 • - sa respecte personalitatea fiecărei persoane

 • - sa ia oamenii asa cum sunt si nu asa cum ar vrea sa fie

 • - sa mențină energia si eforturile angajatilor concentrate asupra obiectivelor clare

 • - sa genereze si sa promoveze in rândul angajatilor o stare de entuziasm si siguranța

 • - sa invete angajatii ca eșecul poate alimenta ambiția spre performanta

 • - sa ajute angajatii sa-si cultive abilitățile

 • - sa fie imparțial, sever in ceea ce privește regulile, simplu in privința formei

 • - sa comunice si sa aplice sancțiunile cu tact

8. Concluzii și recomandări

Datorita faptului ca proiectul prevede mai multe tipuri de categorii de lucrări din mai multe domenii ale sectorului de construcții, lucrări ce au loc intr-un spațiu relativ mic, acestea desfasurandu-se sub trafic, consideram ca lucrarea este una de complexitate mare, ce trebuie incredintata unui constructor cu experiența in realizarea de rețele electrice, apa - canal si drumuri.

La achiziționarea lucrărilor de execuție, se va solicita ofertantilor sa prevada in costurile de execuție întocmirea și supune aprobării documentației de instituire restricții de circulație atât administratorului drumuri cât și la Serviciul Poliției Rutiere Bacau, conform prevederile Normelor Metodologice privind condițiile de închidere a circulație și de. instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului - Ordin MT-MI 1112/411/2000. Deasemeni la licitație se va tine cont de taxele de depozitare a materialelor rezultate din spargeri, desfaceri, terasamente, de necesitatea dotării cu semne de circulație pe perioada șantierului si de necesitatea realizării de probe si teste.


Verificat, //

Ing. Ciubotar^O^talin

X


 • - sa programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevăzute

 • - sa selecteze problemele care necesita specialiști

 • - in cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente, sa acorde prioritate ca efort

problemelor importante

 • - sa rezolve problemele importante pentru firma in plenul organelor manageriale participative

Reguli de comportament a managerilor in raport cu angajatii:

 • - sa trateze pe alții asa cum vrea sa fie tratat

 • - sa respecte personalitatea fiecărei persoane

 • - sa ia oamenii asa cum sunt si nu asa cum ar vrea sa fie

 • - sa mențină energia si eforturile angajatilor concentrate asupra obiectivelor clare

 • - sa genereze si sa promoveze in rândul angajatilor o stare de entuziasm si siguranța

 • - sa invete angajatii ca eșecul poate alimenta ambiția spre performanta

 • - sa ajute angajatii sa-si cultive abilitățile

 • - sa fie imparțial, sever in ceea ce privește regulile, simplu in privința formei

 • - sa comunice si sa aplice sancțiunile cu tact

8. Concluzii și recomandări

Datorita faptului ca proiectul prevede mai multe tipuri de categorii de lucrări din mai multe domenii ale sectorului de construcții, lucrări ce au loc intr-un spațiu relativ mic, acestea desfasurandu-se sub trafic, consideram ca lucrarea este una de complexitate mare, ce trebuie incredintata unui constructor cu experiența in realizarea de rețele electrice, apa - canal si drumuri.

La achiziționarea lucrărilor de execuție, se va solicita ofertantilor sa prevada in costurile de execuție întocmirea și supune aprobării documentației de instituire restricții de circulație atât administratorului drumuri cât și la Serviciul Poliției Rutiere Bacau, conform prevederile Normelor Metodologice privind condițiile de închidere a circulație și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului - Ordin MT-MI 1112/411/2000. Deasemeni la licitație se va tine cont de taxele de depozitare a materialelor rezultate din spargeri, desfaceri, terasamente, de necesitatea dotării cu semne de circulație pe perioada șantierului si de necesitatea realizării de probe si teste.Ing. CiubotațXCătălin

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

1

2

3

4

5

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

4,500.00

855.00

5,355.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

18,000.00

3,420.00

21,420.00

TOTAL CAPITOL 3

86,600.00

16,454.00

103,054.00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,225,121.78

232,773.12

1,457,894.90

4.1.1

[337.1] Drumuri - Construire parcare

1,008,255.47

191,568.52

1,199,823.99

4.1.2

[337.2J Iluminat - Parcare

71,087.83

13,506.69

84,594.52

4.1.3

[337.3] Canalizare - Parcare

145,778.48

27,697.91

173,476.39

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

70,000.00

13,300.00

83,300.00

4.3.1

[337.3] Canalizare - Parcare

70,000.00

13,300.00

83,300.00

4.3.1.1

[337.3] Lista echipamente

70,000.00

13,300.00

83,300.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

6.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,295,121.78

246,073.12]  1,541,194.90

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

12,251.22

2,327.73

14,578.95

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

12,251.22

2,327.73

14,578.95

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13,611.11

0.00

13,611.11

5.2.1 | —

5.2 2

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6,186.87

0.00

6,186.87

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,237.37

0.00

1,237.37

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,186.87

0.00

6,186.87

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

123,737.30

23,510.09

147,247.39

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

149,599.63

25,837.82

175,437.45

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehno

logice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,531,321.41

288,364.94

1,819,686.35

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,237,373.00

235,100.85

1,472,473.85

I

A

Proie

ctant,/A                                                               Beneficiar

v MȘBK /

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 1


OBIECTIV:

OBIECTUL:


CONSTRUIRE PARCARE ANSAMu-d SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR.


20B, MUNICIPIUL BACAU


Canalizare - Parcare


LISTA:

Beneficiar:

Proiectant:


Lista echipamente MUNICIPIUL BACAU S.C. Interproiect S.R.L.


Executant:


F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale


Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar -lei/um-

Valoarea (exclusiv TVA} -lei-

Furnizorul

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7

Lista echipamente

1

C3-01

Separator de hidrocarburi pentru canalizare avand Qnom = 20l/s

buc

1.00

70,000.00

70,000.00

TOTAL:

lei

70,000.00

euro

14,828.94

TVA:

19.00 %

lei

13,300.00

TOTAL cu TVA:

lei

83,300.00

I

Proiectant,                                                                       Beneficiar

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA

MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

iei

lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

3.5

Proiectare

46,000.00

0.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

17,500.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1,500.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5,500.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

21,500.00

0.00

4

Investiția de baza

1,295,121.78

1,225,121.78

4.1

Construcții si instalații

1,225,121.78

1,225,121.78

4.1.1

Drumuri - Construire parcare

1,008,255.47

1,008,255.47

4.1.2

Iluminat - Parcare

71,087.83

71,087.83

4.1.3

Canalizare * Parcare

145,778.48

145,778.48

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

70,000.00

0.00

4.3.1

Canalizare - Parcare

70,000.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

5.1

Organizare de șantier

12,251.22

12,251.22

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

12,251.22

12,251.22

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

1,353,373.00

1,237,373.00

TVA 19 %

257,140.85

235,100.85

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1,610,513.85

1,472,473.85

. ... . .. .

Proiectant,                                                                      Beneficiar

1 vsw;/

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mait: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477 007


j                                    Pagi

OBIECTIV:                   CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA

MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Beneficiar:                     MUNICIPIUL BACAU

Proiectant:                          S.C. Inter proiect S.R.L.

Executant:

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Nr. cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA) lei

1

2

3

1. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

1,225,121.78

4.1.1

[337.1] Drumuri - Construire parcare

î,008,255.47

4.1.1.1

[337.1.1] Desfaceri betoane 99mc

4,497.57

4.1.1.2

[337.1.2] Parcari din pavele 3895mp

844,369.70

4.1.1.3

[337.1.3] Trotuar din pavele 530mp

46,154.71

4.1.1.4

[337.1.4] borduri noi mari 20x25 660m

48,428.14

4.1.1.5

[337.1.5] Borduri nou mici 10x15 125m

5,033.13

4.1.1.6

[337.1.6] Spatii verzi 480mp

17,993.27

4.1.1.7

[337.1.7] Tăieri arbori + defrișări

12,121.12

4.1.1.8

[337.1.8] 20 Capace cămine + 10 rasuflatori gaze

8,957.13

4.1.1.9

[337.1.9] Semnalizare definitiva

6,926.13

4.1.1.10

[337.1.10] Desfaceri garduri

13,774.57

4.1.2

[337.2] Iluminat - Parcare

71,087.83

4.1.2.1

[337.2.1] MONTARE STÂLPI DE ILUMINAT

41,998.11

4.1.2.2

[337.2.2] LES 0.4 KV

29,089.72

4.1.3

[337.3] Canalizare - Parcare

145,778.48

4.1.3.1

[337.3.1] Conducta canalizare

121,385.01

4.1.3.2

[337.3.2] Cămine de canalizare

24,393.47

TOTAL 1

1,225,121.78

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

TOTAL II

0.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

70,000.00

4.3.1

[337.3] Canalizare - Parcare

70,000.00

4.3.1.1

[337.3] Lista echipamente

70,000.00’

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

70,000.00

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

1,295,121.78

TVA 19%:

246,073.12

TOTAL VALOARE:

1,541,194.90
OBIECTIV:


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:

CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare

Desfaceri betoane 99mc

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrări

LI.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

3J04B1        Daramare beton din fundat, culei,pile,zid.

sprijin...fara exploziv cu ciocan cu aer comprimateriale

mc

99.00

21.75

2,153.69

material:

0.00

0.00

manopera:

14.69

1,454.09

utilaj:

7.07

699.61

ransport:

0.00

0.00

2

TSC35G31     Excavat,transport,cu încărcător frontal,la

distante de :...descărcare in depozit cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari pana la 25 Kg la distanta de 11-20 m

100

mc

0.79

290.50

229.50

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

290.50

229.50

iransport:

0.00

0.00

3

TRI1AA01C3 Incarnarea materialelor, grupa a-grele si...mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3

tona

47.60

8.40

399.84

material:

0.00

0.00

manopera:

8.40

399.84

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

4

FRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

237,60

4.50

1,069.26

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

""6.06'

utilaj:

0.00

0.00

transport:

4.50

1,069.20

procent

material

manopera

ut

laj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

0.00

1,853.99

929.10

1,069.20

3,'852.29

Recapitulatia:           Recap 2019: CAM 2,25

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

41.71

0.00

0.00

41.71

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

0.00

1,895.70

929.10

1,069.20

3,894.00

Cheltuieli indirecte | 10.0000%

0.00

189.57

92.91

106.92

389.40

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

0.00

2,085.27

1,022.01

1,176.12

4,283.40

Profit

5.0000 %

0.00

104.26

51.10

58.81

214.17

Total Inclusiv Beneficiu:

0.00

2,189.53

1,073.11

1,234.93

4,497.57

TOTAL GENERAL (fara TVA):

4,497.57

854.54

19.00 %

5,352.11

TVA:

TOTALGENERAL:Beneficiar


I OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Pag 1

CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare

Parcări din pavele 3895mp

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

-lei-


SECTIUNEA TEHNICA                      SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

i

Capitolul de lucrări

J.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

TSC19B1

Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor

100

27.30

246.40

6,726.72

I

pe senile de 81-180 CP,inclusiv împingerea pământului pana la 10 m,in:...teren catg. 2

mc

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

246.40

6,726.72

transport:

0.00

0.00

2

TSC22E1

Spor la consumurile de ore-utilaj din ari.

100

27,30

150.40

4,105.92

TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru transportul pământului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevăzută la articolele respective...TSC19C1 teren catg. 3

mc

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

150.40

4,105.92

transport:

0.00

0.00

3

TSC35B31

Excavat,transport,cu încărcător frontal,la

100

27.30

285.25

7,787.33

distante de :...incarcare in autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m

mc

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

285.25

7,787.33

transport:

0.00

0.00

4

TSA01G1

Săpătură manuala de pamant in spatii

mc

1,168.50

43.92

51,320.52

inchise la deblee.in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in

material:

0.00

b.oo

manopera:

43.92

51,320.52

utilaj:

0.00

0.00

vehicul la H de 0.61-2 m teren tare

ransport:

0.00

o.oo

|5

TRA01A05P

Transportul rutier al...pământului sau

tona

7,011.00

4.50

31,551.18

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

1.68

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

4.50

31,549.50

6

TSD03C1

Imprastierea pământului afanat provenit din

100

46.80

76.80

3,594.24

teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau

4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de

.21-30 cm,teren catg. 1 sau 2

mc

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

76.80

3,594.24

ransport:

0.00

0.00

7

TSD07G1

Compactarea mecanica a umpluturilor cu

100

39.00

436.97

17.04L96

rulou compresor static autopropulsat de 10-121,in straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare,exclusiv udarea fiecărui strat in parte,umpluturile

mc

material:

0.00

o.oo

manopera:

119.28

4,651.92

utilaj:

317.69

12,390.04

executandu-se cu:...pamant coeziv grad, compactare 97-98%

transport:

0.00

0.00

8

TSEQ6B1

Pregătirea platformei de pamant in vederea

100

38.95

292.41

11,389.21

asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-121, in:...pamant

mp

material:

3.60

140.22

manopera:

216.72

8,441.24

utilaj:

72.09

2,807.75

coeziv

ransport:

0.00

0.00

I

STADIUL FIZIC: Parcarî din pavele 3895mp

1 0

1

2

3

4

5=3x4

9

DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;

mc

818.00

55.50

45,399.16

piaterial:

27.06

22,131.15

(manopera:

8.88

7,263.84

utilaj:

19.57

16,004.17

^transport:

0.00

0.00

10

DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

mc

351.00

67.98

23,861.05

(material:

27.06

9,496.38

(manopera:

27.84

9,771.84

Utilaj:

13.09

4,592.84

^transport:

0.00

0.00

11

TRA01A10

Transportul rutier

al ..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

|   2,605.00

7.50

19,537.50

piaterial:

0.00

0.00

(manopera:

0.00

0.00

Utilaj:

0.00

0.00

transport:

7.50

19,537.50

12

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate cu.. .autoveh ic. speciale(cisterna, beton. etc) p e dist.de 5

tona

272.00

5.50

1,496.00

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

5.50

1,496.00

13

DA10B1

Strat rutier din materiale granula rentabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecării in stafii fixe,executata cu asternere mecanica;

mc

682.00

55.61

37,923.97

material:

6.96

4,748.08

manopera:

21.12

14,403.84

utilaj:

27.53

18,772.05

transport:

0.00

0.00

14

DA10A1

Strat rutier din materiale granulare,stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecării in stafii fixe,executata cu asternere manuala;

mc

293.00

57.21

16,762.59

material:

6.96

2,039.87

manopera:

34.56

10,126.08

I

utilaj:

15.69

4,596.64

transport:

0.00

0.00

15

2200382

Balast stabilizat cu lianți hidraulici rutieri

mc

976.70

150.00

146,505.00

material:

150.00

146,505.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

6.00

i

transport:

0.00

0.00

16

rRA01AÎ0

Transportul rutier

tona

2,344.10

7.50

17,580.75)

al.. .materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

7.50

17,580.75

17

rRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate

tona

78.00

5.50

429.00'

cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p

e dist.de 5

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

o.oo

transport:

5.50

429.00

18

DD02D2

Pavaj executat cu pavele coloraqte de 8 cm

mp

3,895.00

71.58

278,821.63

grosime pe un substrat de nisip de 5 cm

material:

53.69

209,114.76

manopera:

16.08

62,631.60

utilaj:

1.82

7,075.27

transport:

0.00

0.00

19

fRA01A10

Transportul rutier

tona

86.00

7.50

645.00

al.. .materialelor .semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

" ’o.oo!

utilaj:

0.00

0.00

transport:

7.50

645.00

Pag 3

STADIUL FIZIC; Parcari din pavele 3895mp

0

20

1

2

3

4

5 = 3x4

fRAOÎAlO    Transportul rutier

al,. .materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

409.00

7.50

3,067.50

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

7.50

3,067.50

21

rRA05A05    Transport rutier materiale,semifabricate

cu.. .autoveh ic. specialefcisterna, beton ,etc)p e dist.de 5

tona

312.00

5.50

1,716.00

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

5.50

1,716.00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Tota Rec

I Cheltuieli directe:

394,175.46

168,612.57

88,452.96

76,021.25

727,262.23

apitulatia:           Recap 2019: CAM 2,2!

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

3,793.78

0.00'

0.00

3,793.78

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

394,175.46

172,406.35

88,452.96

76,021.25

731,056.01

Cheltuieli indirecte | 10.0000%

39,417.55

17,240.63

8,845.30

7,602.13

73,105.60

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

433,593.00

189,646.98

97,298.25

83,623.38

804,161.62

Profit                  | 5.0000 %

21,679.65

9,482.35

4,864.91

: 4,181.17

40,208.08

Total Inclusiv Beneficiu:

455,272.65

199,129.33

102,163.16

87,804.54

844,369.70

TOTAL GENERAL (fara TVA):

844,369.70

TVA:

19.00 %

160,430.24

TOTAL GENERAL:

1,004,799.94


Beneficiar

OBIECTIV:


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare

Trotuar din pavele 530mp

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -


SECȚIUNEA TEHNICA


Nr.


Capitolul de lucrări


U.M. Cantitatea


Pag 1'|


SECȚIUNEA FINANCIARA


Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-


0

1 TSE06B1


2 DA06A1


_______________1_________________________________ Pregătirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-121, in:...pamant coeziv

Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;


2 100 mp


mc


TRA01A10 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.» 10 km.


TRA05A05 Transport rutier materia le «semifabricate

cu.. .autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)p e dist.de 5


5 DD02D1


Pavaj executat cu pavele colorate de 6cm grosime pe un substrat de nisip de 5 cm


TRA01A10 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.


TRA01A10 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.material: manopera: utilaj:


transport:


53.00


material: manopera: utilaj: transport:


118.20


tona

p.ate rial: manopera: utilaj:

_____transport: tona


27.50


/material:

/manopera" utilaj:


:ransport:


mp


tona


I 530.00

/material: /manopera: /utilaj:___________

transport:


76.30


piaterial: rnanopera: utilaj: Iransport: tona


55.60


/material: anopera: utilaj:


utilaj: transport:


FRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate     tona

cu... autovehic.speciale(cistema, beton. etc)p e dist.de 5


____________________procent Total Cheltuieli directe:


material


manopera


9.00


material: manopera: utilaj:


24,448.65      11,146.54


transport:

utilaj

2,038.31


4

292.41

3.60

216.72

72.09

0.00'

67.98

27.06'

27.84

"‘5^09

0.00

7.50

0.00

0.00'

0.00

 • 7.50 ’

 • 5.50

0.00*

0.00

0.00

5.50*

61.28

43.39

16.08*

1.82*

0.00*

7.50'

0.00

0.00*

0.00*

7.50*

Tâo*

0.00*

0.00

0.00

 • 7.50

5.50'

0.00*

0.00 *

0.00

5.50*


transport

2,076.50


TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

5 = 3x4


0.00

0.00

OjOO

417.00

49.50

0.00

0.00

0.00

49.50 total 39,709:99


1 Pag2

of                         1                          | 2

3            4

5 = 3x4

Recapitulatia:           Recap 2019: CAM 2,25

Contribuție             2.2500 %

asiguratorie pentru munca (CAM)

0.00

250.80

0.00

0.00

250.80

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

24,448.65

11,397.33

2,038.31

2,076.50

39,960.78

Cheltuieli indirecte j 10.0000 %

2,444.86

1,139.73

203.83

207.65

3,996.08

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

26,893.51

12,537.07

2,242.14

2,284.15

43,956.86

Profit               [“5.0000%

1,344.68

626.85

112.11

114.21

2,197.84

Total Inclusiv Beneficiu:

28,238.19

13,163.92

2,354.24

2,398.36

46,154.71

TOTAL GENERAL (fara TVA):

46,154.71

TVA:

19.00 %

8,769.39

TOTAL GENERAL:

54,924.10

Pag 1

OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

F3 - LIST£

- lei -

CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADZ MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare

borduri noi mari 20x25 660m

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.

KCALEA

(cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrări

U.WI.

(Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

DE10A1        Borduri prefabricate din beton pentru

trotuare 20 x 25cm,pe fundație din beton 30 x 15 cm

m

660.00

47.80

31,550.05

^material:

33.74

22,267.81

'^manopera:

14.06

9,282.24

utilaj:

0.00

0.00

j

kan sport:

0.00

0.00

2

2100983       Beton de ciment cls C 20/25 ( BC25/B330)

mc

29.70

265.00

7,870.50

material:

265.00

7,870.50

manopera:

0.00

o.oo‘

utilaj:

0.00

0.00

transport:

~0.00'

0.00

3

fRA06A05     Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km

tona

77.30

6.00

463.80

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

6.0D

463.80

4

TRA01A10     Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.~ 10 km.

tona

79.20

7.50

594.00

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

7.50

594.00

5

ÎRI1AA01C3 Incarnarea materialelor, grupa a-grele si...mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3

tona

79.20

8.40

665.28

material:

0.00

0.00

manopera:

8.40

665.28

I

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

6

FRB01C12     Transportul...materialelor cu roaba pe

pneuri inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 20m

tona

39.60

13.87

549.32

material:

0.00

0.00

manopera:

13.87

549.32

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

30,138.31

10,496.84

0.00

1,057.80

41,692.95

Recapitulatia:           Recap 2019: CAM 2,25

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

236.18

0.00

0.00

236.18

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

30,138.31

10,733.02

0.00

1,057.80

41,929.13

Cheltuieli indirecte

10.0000 %

3,013.83

1,073.30

0.00

105.78

4,192.91

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

33,152.14

11,806.32

0.00

1,163.58

46,122.04

’ Profit       —|| 5 0000%

1,657.61

590.32

0.00

58.18

2,306.10

Total Inclusiv Beneficiu:

34,809.74

12,396.64

0.00

1,221.76

48,428.14

Pag 2

Oi                           1                           i 2

3           4

5 = 3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA); |

48,428.14

TVA:

19.00 %

9,201.35

TOTAL GENERAL:

57,629.49Proiectant,Beneficiar


OBIECTIV:


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Pag 1 CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare Borduri nou mici 10x15 125m

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -SECȚIUNEA FINANCIARA

Mr.

Capitolul de lucrări

r~

U.M.

I .

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

DE11A1        Borduri mici, prefabricate din beton cu

secțiunea de 10 x 15 cm,pentru încadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., așezate pe o fundație din: beton 10 x 20 cm

m

125.00

26.93

3,366.17

material:

19.66

2,457.17

pnanopera:

7.27

909.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

2

2100983       Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)

mc

3.00

265.00

795.00

material:

265.00

795.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

3

TRA06A10     Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de...5,5mcdist. =10km

tona

7.00

9.00

63.00

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

9.00

63.00

4

ÎRA01A10     Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

5 00

7.50

37.50

material:

0.00

0.00!

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

7.50

37.50

5

)

FRI1AA01C3 Incarnarea materialelor, grupa a-grele si...mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3

tona

5.00

8.40

42.00

material:

0.00

0.00

manopera:

8.40

42.00

utilaj:

0.00

b.oo

transport:

0.00

0.00

6

rRB01C12     Transportul...materialelor cu roaba pe

pneuri inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 20m

tona

2.30

13.87

31.91

material:

0.00

0.00

manopera:

13.87

31.91

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

3,252.17

982.91

0.00

100.50

4,335.57

Recapitulatia:           Recap 2019: CAM 2,25

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

22.12

0.00

0.00

22.12

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

3,252.17

1,005.02

0.00

100.50

4,357.69

Cheltuieli indirecte | 10.0000%

325.22

100.50

0.00

10.05

435.77

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

3,577.39

1,105.52

0.00

110.55

4,793.46

Profit                  | 5.0000 %

178.87

55.28

0.00

5.53

239.67

Total Inclusiv Beneficiu:

3,756.25

1,160.80

0.00

116.08

5,033.13
0 1 | 2

3            4

5 = 3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA):

5,033.13

TVA:

19.00 %

956.29!

TOTAL GENERAL:

5,989.431
Beneficiar


OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


|                                    I                                    | Răgi]

CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA

MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare

Spatii verzi 480mp

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5-3x4

1

TSH03B1      Extragerea pământului necesar amenajării

spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren tare

mc

48.00

42.48

2,039.04

material:

0.00

0.00

manopera:

42.48

2,039.04

utilaj:

o.ool

0.00

transport:

0.00

0.00

2

t

TRA01A50     Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona

67.20

30.00

2,016.00

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

30.00

2,016.00

3

TSH04B1      Mobilizarea manuala a solului in vederea

asigurării prizei cu stratu vegetal,nivelarea si finisarea suprafețelor după mobilizarea soluluL.teren mijlociu la adancimea de 20 cm

mp

480.00

6.48

3,110.40

material:

0.00

0.00

manopera:

6.48

3,110.40

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

 • 4

 • 5

i

TSH05C1      Astemerea uniforma a stratului de pamant

vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :...2O cm grosime

mp

480.00

3.36

1,612.80

material:

0.00

0.00

manopera:

3.36

1,612.80

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

TSH09A1      Semanarea gazonului...pe suprafețe

orizontale sau in panta sub 30 %

100 mp

4.80

210.72

1,011.46

material:

95.04

456.19

manopera:

115.68

555.26

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

TSH12B1      Udarea suprafețelor cu furtunul de

la...cisterna

100 mp

4.80

46.36

222.55

material:

3.60

17.28

manopera:

15.74

75.57

utilaj:

27.02

129.70

transport:

0.00

0.00

7

720455C      Pamant vegetal

mc

72.00

75.00

5,400.00

material:

75.00

5,400.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

procent

material

manopera

uti

laj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

5,873.47

7,393.08

129.70

2,016.00

15,412.24

«t

1

n. 2

r 3

4

5 = 3x4

Recapitulatia:

Recap 2019: CAM 2,25

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

166.34

0.00

0.00

166.34

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

5,873.47

7,559.42

129.70

2,016.00

15,578.59

Cheltuieli indirecte

10.0000%

587.35

755.94

12.97

201.60

1,557.86

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

6,460.82

8,315.36

142.67

2,217.60

17,136.45

Profit

5.0000 %

323.04

415.77

7.13

110.88

856.82

Total inclusiv Beneficiu:

6,783.86

8,731.13

149.80

2,328.48

17,993.27

TOTAL GENERAL (fara TVA):

17,993.27

TVA:

19.00 %

3,418.72

TOTAL GENERAL:

21,411.99

| OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


CONSTRUIRE PARCAREANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA ‘

MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare

Tăieri arbori + defrișări

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr. Capitolul de lucrări


U.M. Cantitatea


Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-


TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-


1 0

,1 jTSG03D1


1

Defrișarea manuală aluprafetelor împădurite cu tufișuri si arbuști cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in grămezi,in afara sau in zona lucrărilor...cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafețele mai mici de 500 mp


3

4.00


piaterial: manopera: utilaj: transport:


4

“ 456.00 'o.oo

456.00 olo 0.00


5-3x4


2 TSG04B1


Defrișarea mecanica.cu defrisator pe tractor S-1500,a suprafețelor de tufișuri sau arbuști cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv impingerea materialului lemnos in grămezi,in afara sau in zona lucrărilor,tufișurile si arbuștii fiind de esente:...foioase          ____________

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc.pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20m


ha


0.15


piaterial: manoperă: ptilaj: transport:


562.77

_0.00

o.oo

562.77


0.00


TRA01A05P


Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km


1.90

material:

I--------

pnanopera: utilaj: transport:

tona ]     209.00

Imaterial: [manopera: [utilaj:__

transport:


100

mc


285.25

“olo

o.oo’

285.25 '0.00

4.50

0.00

o-oo

”o7oo

4.50'


TSG08D1


TSG08F1


TSG06G1


TSC35B31


Doborârea cu ferăstrăul mecanica arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialuliu lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrări lor,arborii tind de esențe :...foioase tari si bradul arborii avand diametrul de 10-30 cm___________________

Doborârea cu ferăstrăul mecanica arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialuliu lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrărilor,arborii tind de esențe :...foioase tari si bradul arborii avand diametrul peste 50 cm____________________

Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrărilor,transportarea facandu-se :...prin tractare.diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 51-76 cm___________________________

Excavat,transport,cu incarcator frontal.la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc.pamant din teren categoria 2 ta distanta de 11-20 m


buc


buc


buc


100

mc


29.00


piaterial: pianopera: utilaj:


l-transport:


27.50

0.00

26.88

0.62

0.00


10.00


piaterial: [manopera? utilaj: transport:


185.84

0.00

182.88

216

0.00


39.00


piaterial: manopera? utilaj:


transport:


91.59

o.oo

84.96 ~6?63

0.00


0.63


material: manopera: utilaj: transport:


285.25

0.00

0.00

285.25

0.00


1,824.00

‘o.oo

1,824.00 ’ olo 0.00 84.42 0.00 0.00 84.42


0.00


541.98

0.00

0.00

541.98

0.00

940.55

0.00

0.05 ~ olo 940.50 797.64 ■"O.OO 779.52

18.12

0.00


1,858.41

0?00 <828.80 29.61 ’ 6?00


3,572.10


0.00


3,313.44

258.66

0.00


179.71


0.00


0.00

179.71 o'.oo


STADIUL FiZIC: Tăieri arbori + defrișări


__

9 TRA01A10 Transportul rutier

aL.materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km,
___ procent Total Cheltuieli directe: Recapitulatia:


material

o7oo

manopera

7,745.81


I—— transport:


utilaj

1,112.49


Recap 2019: CAM 2,25


4

7.50

0766

0.00

6.66

7.50


transport

1,461.90


5 = 3x4


521.40


0.00


0.00


0.00

521.40 total 10,320.20


Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

174.28

0.00

0.00

174.28

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

0.00

7,920.09

1,112.49

1,461.90

10,494.48

Cheltuieli indirecte

10.0000%

0.00

792.01

111.25

146.19

1,049.45

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

0.00

8,712.10

1,223.74

1,608.09

11,543.93

Profit

5.0000 %

0.00

435.60

61.19

80.40

577.20

Total Inclusiv Beneficiu:

0.00

9,147.70

1,284.93

1,688.49

12,121.12

TOTAL GENERAL (fara TVA):

12,121.12

TVA:

19.00 %

2,303.01

TOTAL GENERAL:

14,424.14

I

Beneficiar


Raport generat cu iSDP , www.devize.ro, e-maii: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


OBIECTIV:


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare

20 Capace cămine + 10 rasuflatori gaze

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproîect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Nr.


Capitolul de lucrări


U.M. Cantitatea


Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-


TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-


<tUT1104 Ora pr macara pe pneuri cu braț cu zăbrele 10,0-14,9 tf 1 schimb


2 oraȚRA01A10 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.


tona3 PC02A1


Cofraje pentru beton elevație si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafețe...plane


mp


PB02A1


2100995


Beton de ciment B 400 C25/30oo


TRA06A10


Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona autobetoniera de...5,5mcdist. =10km


7 CP16B1        Montarea trafoarelor prefabricate din beton buc

armat avand suprafața pana la 0.5 mp inclusiv rectificare suprafețe si muchii


TRA01A10


Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.


tona


3

material:

Eianopera: ! tilaj:


transport:

material: manopera: utilaj: transport:

jnaterial: manopera: jutilaj: ransport:


18.00


69.00


8.00


material:

manopera:

utilaj.___________

transport:


20.90


laterial:


manopera:

pilaj: transport:

material:


20. Of


^nanopera:

Utilaj: transport:


18.00


naterial: nanopera: itilaj: ;ansport:


4

102.00

0.00

0.00

102?00


5 = 3x4


510.00

o.oo

o.oo

5’10’00


0.00

T50

0.00 '

0.00 ■’


0.00

Ă50


30.16

7.31

22.85


0.00

0.00


55.08

0.33

51.82

2.93 “ăoo


275.00

275.00

0.00"

0.00"

o.oo’


32.04

5.86

24.96

1.23

~o.bo


7.50

0.00

o“oo o.oo'

7.50


o.oo

135?00


0.00


0.00

0.00

135.00


2,081.06

504.65


1,576.41


0.0D


0.00


2.60


2,227.50]

2’227.50

o.oo

o'oo

o.oo

188.10

“ "b.dd

0.00

o.oo'

188.10


640.87

117.13

499.20

24.54

0.00


135.00

0.00

0.00

0.00

135.00
STADIUL FIZIC: 20 Capace cămine + 10 rasuflatori gaze

0

1            Ț2

3

4

5 = 3x4

9

2101183       Mortar de zidărie M 100 s 1030

mc

0.80

255.00

204.00

material:

255.00

204.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

10

3D09B2       Rasuflatoare cu capac montata in lungul

conductelor avand dn=2 1/2- 6 toii demontare

buc

10.00

8.16

81.60

material:

0.00

0.00

manopera:

8.16

81.60

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

11

3D09B1       Rasuflatoare cu capac montata in lungul

conductelor avand dn=2 1/2-6 toii

buc

■”ib7oo

102.23

1,022.28

material:

74.39

743.88

manopera:

27.84

278.40

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

12

^PIC71H1      Taiere cu flacara oxiacetil. țeava otel sudata

pentru instalații 2 1/2

buc

10.00

2.45

24,50

material:

0.53

5.30

manopera:

1.92

19.20

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

procent

material

manopera

ut

laj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

3,805.06

2,869.40

557.98

458.10

7,690.53

Recapitulatia:           Recap 2019: CAM 2,25

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

64.56

0.00

0.00

64.56

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

3,805.06

2,933.96

557.98

458.10

7,755.09

Cheltuieli indirecte | 10.0000%

380.51

293.40

55.80

45.81

775.51

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

4,185.56

3,227.35

613.78

503.91

8,530.60

Profit                  ] 5.0000 %

209.28

161.37

30.69

25.20

426.53

Totai inclusiv Beneficiu:

4,394.84

3,388.72

644.47

529.11

8,957.13

TOTAL GENERAL (fara TVA):

8,957.13

TVA:

19.00 %

1,701.86

TOTAL GENERAL:

10,658.99
Proiectant,


BeneficiarOBIECTIV:

i

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare

Semnalizare definitiva

MUNICIPIUL BACAU

S.C. tnterproiect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


- lei -

Nr.

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

DF17A1

Marcaje longitudinale, transversale si

mp

105.80

33.15

3,506.97

diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafețe carosabile.

material:

18.37

1,944.05

pianopera:

11.52

1,218.82

utilaj:

3.25

344.11

transport:

0.00

0.00

2

DF18A1

Plantarea stilpilor pentru indicatoare de

buc

4.00

26.14

104.54

circulație rutiera din : metal, confecționați industrial;

material:

0.00

0.00

manopera:

26.14

104.54

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

f3

6301793

Stilp metalic confecționat industrial

buc

4.00

150.48

601.92

material:

150.48

601.92

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

. ZZM

4

2100995

Beton de ciment B 400 C25/30

mc

1.00

275.00

275.00

material:

275.00

275.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

I5

TRA06A10

Transportul rutier al betonului-mortarului cu

tona

2.00

9.00

18.00

autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

material:

0.00

0.00

I

panopera:

0.00

0.00

Utilaj:

0.00

0.00

transport:

9.00

18.00

.6

DF19A1

Montarea indicatoarelor pentru circulația

buc

4.00

12.85

51.41

rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stâlp gata plantat;

material:

2.29

9.17

panopera:

10.56

42.24

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

r

7100017

Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =

700mmf1 s1848

buc

8.00

46.79

374.32

6.L

7101619

Indicator circul.tbl.oH-fol.r.octogon H =

700mmf35 s1848

buc

4.00

89.46

357.84

6.L

7104647

Indicator circ.tbl al+fol s.1848 patrat L = 1200mmf 86

buc

4.00

168.98

675.92

transport

18.00

utilaj

344.11

material

4,238.21

total

5,965793

manopera

1,365.60

____________________procent Total Cheltuieli directe:Pag 2!

0

1

2

3

4

5 = 3x4

Recapitulatia:

Recap 2019: CAM 2,25

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

30.73

0.00

0.00

3073

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

4,238.21

1,396.33

344.11

18.00

5,996.65]

Cheltuieli indirecte

10.0000 %

423.82

139.63

34.41

1.80

599.67:

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

4,662.04

1,535.96

378.52

19.80

6,596.32

Profit

5.0000 %

233.10

76.80

18.93

0.99

329"82Î

Total inclusiv Beneficiu:

4,895.14

1,612.76

397.45

20.79

6,926.13'

TOTAL GENERAL (fara TVA):

6,926.13Ș

TVA:

19.00 %

1,315.97|

TOTAL GENERAL:

8,242.1 Oț

-oOBIECTIV:


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


__1         _____________Ț Pagi

CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Drumuri - Construire parcare

Desfaceri garduri

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


Capitolul de lucrări


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


rn

J.M. Cantitatea


Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-


TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-


1 ____________________

Daramare beton din fundat. culei,pile,zid. sprijin...fara exploziv cu ciocan cu aer comprimateriale


ȚRI1AA01C3 Incarnarea materialelor, grupa a-grele si...mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3


TRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km


împrejmuiri: ...desfacere împrejmuiri metalice simple,forjate sau ornament


RPCS20C# împrejmuiri: ...demontare împrejmuiri din scânduri,cu recuperare materiale


2

mc


3

2.00


material:

I-----------------------------------------------

pianopera: utilaj: transport:


material:'tona


kg


Ora pr macara pe pneuri cu braț cu zăbrele ora 10,0-14,9 tf 1 schimb


Incarnarea materialelor, grupa a-grele sL.marunte.prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3


tona


0.02j


material:

anopera: ilaj: transport:


1.00


material: manopera: utilaj: transport:


4.80


material:

H-------- ■

manopera: utilaj: transport:


| 5,000.00

p manopera: utilaj: ^transport:


laterial:


25.00


material:

manopera:

utilaj:________

transport:


0.90


material:

‘manopera:

utilaj_____

transport:


1.60


____________________procent Total Cheltuieli directe:


material

0.00


manopera


4,191.54


paterial: frianopera: litilaj: jtransport:

utilaj

7,618.58


4

21.75

0.00

14.69

7.07

0.00


290.50

0.00

0.00

29050

0.00


8.40

0.00

8.40

o. o o

0.00 ’

4.50

âoo

0.00

CLOO

4.50'


2.30

0.00'

0.80

1.50

0.00'


5.21

0.00

5.21

0.00

0.00

102?00

0.00

0.00 102L00

0.00

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00


transport

21.60


5 = 3x4

~ 43.51

0.00

29.38

14.13

0.00

_ 4.65

0.00

0.00

4.65

0.00


8.40

0.00

8.4a “âooi ________________________________i!

0.001 2t601

0.001


0.00

0.00


21.60


11,518.00

0.00

4,010.00

7,508.00

0.00


130.33

0.00

130.33

0.00

0.00

91.80

0.00

0.00

91.80


0.00-


13.44


0.00


13.44

0.00

0.00 total


11,831.72


rzTotal Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte'' T~10'.0000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:


0.00

O.OO'

0.00


4,285.85

428.59

4,714.44


|' 5.0000%

Total Inclusiv Beneficiu:

"TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:

. —


Profit


OW

0.00


235.72

4,950.16


7,618.58

761.86

8,380.44

419.02

8,799.46


21.60

2.16

23.76


1.19

24.95


19.00 %


TOTAL GENERAL:
Beneficiar


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


11,926.03

1,192.60

Î3J1814

655.93

13,774.57

13J7457

2,617.17 16?39T74OBIECTIV:


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


- lei -


Nr.


CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Iluminat- Parcare

MONTARE STÂLPI DE ILUMINAT

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA


Pagi


SECȚIUNEA FINANCIARA


Capitolul de lucrări


U.M.


Cantitatea


0

1 TSAÎ7ET


2 ÎTRI1AA01C1


__1___________ Săpătură manuala de pamant.in gropi de fundații poligonale sau circulare monobloc.de pana la 4 m adâncime,pentru linii electrice aeriene de înalta tensiune.Jn pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri lățime > 1 m adâncime < 2.5 m,teren tare Incarnarea materialelor, grupa a-grele si...mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1


2

mc


3

4.80


•naterial: manopera:


utilaj:


f transport:


TRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km


tona


I

I

4 CB01A1


Cofraje pentru beton in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibife cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile


mp


^PR294812 Tija filetata...montare executata la sol


1

^manopera: utilaj: transport:

(material: manopera: utilaj: transport:

material:

—  —

manopera: utilaj:    ”

transport:


8.64


8.64


24.00


20.00


20014611


Tija filetata M16/1000


7 WÎC09A1


Construcții din ol....montare'in statii si posturi de transf. suporturi,stelaje,canale etc. montarenaterial:

Tisnopera: utilaj: ran sport:


20.00


transport:

material: pianopera: utilaj: transport:


60.00


7.L


6310017 Piesa metalica pentru fixare stelaje

Șaiba gros.plata pentru met M 20 OL 34 s1388


5881318


kg buc


60.00

80.00


naterial: manopera: utilaj: transport:


Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

4

67.92

o.oo

67.92


TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

5 = 3x4


326.02

0.00

326.02


0.00'


0.00


0.00

o.oo


8.40

0.00

8.40

6.00

CLOO


72.58

0.00

72.58

0.00

0.00


4.50

0.00 "o.oo' ’xbb ”4.50'

33.77

5~69 28.08 ”6.00' ' 0.00


0.58

o.oo'

0.58

C00

0.00

X00

6.00

0.00 'ciob

0.00

6.20

0.98

5.22

C00

0.00 <92

0.15

0.15

0.00 o"oo

0.00


38.88

0.00

0.00

6766

38.88

810.49

"l36?57

673.92

6.00

0.00

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

120.00

120.00

0.00.

O.OO

0.00

372J6

58.96

 • 313.20

0.00

0.00

 • 295.20


STADIUL FIZIC: MONTARE STÂLPI DE ILUMINAT

l o i.__

9  5884085


1

"Șaiba grower seria mij. n M 20 arc6a s 7666/2


10 5842808


Piulița m20


buc


material:

I--

manopera: utilaj: transport:


100.00

paterial: manopera ptilaj:__________

transport:


4

0.08


0.08

0.00

Koo

0.00

0.68

068’ obo’ âbo’


5 = 3x4

6.40


6.40

0.00

0.00


0.00

68.00

68.00


0.00

0.00


11 CFMGM1012-1 Gaurirea cu mașina portabila electrica...in spatii incomode, cu adancimea găurii de 5-8 mm si diametrul găurii de 12-16 mm pentru 10 buc


buc


40.00


12 EA01B2


material:

I---------------------------------

jmanopera: ptilaj: transport:


CA01A1


13.L

14 TRA06A10


Tub izolant IP, din policlorura de vinii neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat îngropat


Turnarea betonului simplu în fundații continue, izolate si socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv


mc


15.00


naterial:

manopera utilaj: transport:


0.00

10.56

0.00

10.56 “ăoo

0.00

1Z67

~2J59


10.08

o7oo


0.00


6.50


material:

manopera: utilaj: transport:


77.47

0.33

76.32

“0.82

0.00


2100957 Beton de ciment B200 C12/15

Transportul rutier aî betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km


mc


6.55

14.95


15 W1MH29A#


Incarcarea stâlpilor din beton sau metal în autosa si descărcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri... cu ajutorul automacaralei pe pneuri


buc


16 MDTC4622010 Transport utilaj;..10km-65121001-macara pe pneuri de 0,05-0,099 mn(5-9,9tf)


17 AUT1102


Ora pr automacara cu braț cu zăbrele

6,0-9,9 tf 1 schimb


ora


18 W2A16A1


Stâlp simplu țeava otel in fundație turnata teren...normal


buc


19 2000836


Stâlp din țeava otel zincat 10m


buc


material: jnanopera: utilaj: transport:


255.00

9.00 ” "ăoo


5.00


paterial: manopera: utilaj:


iransport:


100

material:


panopera: utilaj: transport:


0.00 “âoo “9700" 2&4Δ

0.00

9.86 ~

19.55

0.00

0.17

0.00

0.00 ~0J7


5.00


material:

'manopera: utilaj: transport:


5.00


laterial:


p pianopera: utilaj: transport:

păteriai: manopera: utilaj: jfransport:


5.00


0.00

255.00

0.00

0.00 = 255.00 _o7oo 380.2Î

174.83

131.78

73.60 "cîoo

2,616.00

2,616.00

0.00

0.00

txoo


0.00

422.40

0.00

422.40 “oToo

o.oo 190.03 ’ 38.83


151.20

“0^00


0.00

503.52

2.11

496.08

5 33

0.00


1,670.76

134.55

0.00


0.00

0.00

134.55

147.05

oToo

49.30 ~ 97.75

0.00

0.17

0.00

0.00

0.17

0.00

1,275.00

0.00

0.00

1,275.00

0.00

1,901.03

874.15

658.88


368.00


0.00

13,080.00

13,080.00

0.00

(L00

0.00


Pag 3

STADIUL FIZIC: MONTARE STÂLPI DE ILUMINAT

0

1

. 2

3

4

5 = 3x4

20

W2F06B#      Dispozitiv din cârja si cu bratari pentru

fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de metal, dispozitivul fiind format din...1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16;

buc

2.00

109.09

218.17

material:

20.40

40.81

manopera:

42.05

84.10

Jtilaj:

46.63

93.26

transport:

0.00

0.00

120. L

6311695      Carja metalica pentru 1 corp de iluminat

buc

2.00

248.00

496.00

20. L

21“

6311808      Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe

stilp de metal de 10 m

buc

8.00

22.31

178.48

W2F06H#      Dispozitiv din cârja si cu bratari pentru

fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de metal, dispozitivul fiind format din...2 cârje mari cu 2 bratari duble la 180° montat cu PRB-16;

buc

"zoo

145.28

290.55

material:

46.73

93.47

manopera:

51.91

103.82

utilaj:

46.63

93.26

transport:

0.00

0.00

21.L

6311700      Cirja mare din țeava otel lam.la cald D =

60x3mm;L= 1,80m

buc

8.00

32.88

263.04

■21 .L

6311727      Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2 cirje

mari pe stâlp de metal de 12 m

buc

4.00

97.89

391.56

■22

W2F06N#      Dispozitiv din cârja si cu bratari pentru

fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de metal, dispozitivul fiind format din...3 cârje mici cu 2 bratari triple montat cu PRB-16;

buc

1.00

171.22

171.22

material:

55.34

55.34

manopera:

61.48

61.48

utilaj:

54.40

54.40

transport:

0.00

0.00

22. L

6311696      Carja metalica pentru 3 corpuri de iluminat

buc

1.00

618.00

618.00

22. L

I

23

6311887      Bratara zincata tripla pentru 3 cirje mici pe

stâlp din metal de 10 m

buc

1.00

25.00

25.00

W2G04B01    Cablu nearmat de cu. Sau al. izoi pvc

secțiune 2x2,5-4x6 mmp montat...prin stâlp de beton,metal.

m

75.00

14.67

1,100.22

material:

12.58

943.62

manopera:

2.09

156.60

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

23.L

4807869     Cablu din cupru cu izolație si manta PVC cu

rezistenta mărită la propagarea flăcărilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x1,5 mmp

m

76.50

2.33

178.25

24

W2F02A#     Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori

de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu platforma ridicătoare cu braț

buc

9.00

45.94

413.42

material:

0.00

0.00-

manopera:

22.62

203.58

utilaj:

23.32

209.84

ransport:

0.00

0.00

25

26”

2806380      Corp de iluminat cu LED 100W

buc

9.00

1,068.00

9,612.00

material:

1,068.00

9,612.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

EF08A1        Racordarea conductelor din aluminiu, la

borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv)

buc

50.00

1.68

84.00

material:

0.00

0.00

manopera:

1.68

H            84.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

27

AUT5704      Platforma ridicătoare cu brațe tip PRB-15 pe

auto 5t

ora

10.00

77.72

777.20

material:

0.00

0.00

manopera;

0.00

0.00

utilaj:

77.72

777.20

ransport:

0.00

0.00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

29,258.55

3,868.75

2,974.22

173.43

36,274.95

Pag 4

JL

1                                   I 2 i      3      J          4

5 = 3x4

Recapitulatia:__Recap 2019: CAM 2,25

Contribuție asiguratorîe pentru munca (CAM)

2.2500%

0.00

. 87.05

0.00

0.00

87.05

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

29,258.55

3,955.80

2,974.22

173.43

36,362.00

Cheltuieli indirecte

10.0000 %

2,925.85

395.58

297.42

17.34

3,636.20

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

32,184.40

4,351.38

3,271.65

190.77

39,998.20

Profit

5.0000 %

1,609.22

217.57

163.58

9.54

1,999.91

Total Inclusiv Beneficiu:

33,793.62

4,568.95

3,435.23

200.31

41,998.11

TOTAL GENERAL (fara TVA):

41,998.11

TVA:

19.00 %

7,979.64

TOTAL GENERAL:

49,977.75


Beneficiar


_______________ |                                   | Pagi|

OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Iluminat- Parcare

LES 0.4 KV

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -


SECȚIUNEA TEHNICA                      SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrări

r~ U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -Iei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

TSA16C1

Săpătură manuala de pamant.in spatii

mc

66.00

54.28

3,582.48

limitate,in tranșee de pana la 4 m adâncime,pentru cabluri electrice de înalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri lățime < 1 m adâncime <

material:

0.00

0.00

manopera:

54.28

3,582.48

utilaj:

0.00

0.00

I

1,5m,teren tare

transport:

0.00

0.00

2

DC04B%

Taierea cu mașina cu discuri diamantate a

30.00

44.80

1,343.87

rosturilor de dilatatie si contracție în betonul de uzura, la:...drumuri si străzi;

material:

2.38

71.27

manopera:

7.20

216.00

utilaj:

35.22

1,056.60

:ransport:

0.00

0.00

3

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului de

mc

1.13

103.22

116.64

ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podețelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundații de drumuri.

material:

0.00

0.00

manopera:

81.12

91.67

utilaj:

22.10

24.97

transport:

0.00

0.00

4

TRI1AA02A1

Incarnarea materialelor, grupa...a-grele in

tona

2.60

13.20

34.32

bulgari prin aruncare rampa-vagon categ.1

material:

0.00

0.00

manopera:

13.20

34.32

Utilaj:

0.00

0.00

xansport:

0.00

0.00

5

TRA01A05P

Transportul rutier al...pământului sau

tona

2.60

4.50

11.70

molozului cu autobasculanta dlst.- 5 km

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

4.50

11.70

6

ACA11B1

Montare țeava PVC tip 3(m) in pamant, in

m

150.00

10.45

1,567.87

exteriorul clădirilor,avand dn 50

material:

4.91

735.98

manopera:

5.52

828.00

utilaj:

0.03

3.89

ransport:

0.00

0.00

7

W2G01B09

Montare ...cablu u1kv gr 0,451-0,600 kg/m

m

165.00

1.40

230.99

cu sau al sânt pat nisip cu obstac cu tract manuala

material:

0.12

19.21

manopera:

1.28

211.78

jtilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

7.L

48030101

Cablu energie ACYABY 0,6/1 KV 4x 16 U s 8778

buc

168.30

7.20

1,211.76

.8

W2H04A1

Strat nisip așezat in sânt pentru...protejarea

mc

13.20

53.12

701.23

cablurilor la lucr in prof netipizat

material:

39.90

526.67

manopera:

13.22

174.56

Jtilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

STADIUL FIZIC: LES 0.4 KV

0 1

2

3

4

5 = 3x4

9

TRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

23.76

4.50

106.93

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.01

utilaj:

0.00

0.00

transport:

4.50

106.92

10

TRB01B14     Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc aruncare dese aruncare grupa...1-3 distanta 40m

tona

23.76

24.10

572.52

material:

0.00

0.00

manopera:

24.10

572.52

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

11

W2H07A1      Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat

protector cu folii din pvc

m

320.00

10.58

3,385.51

material:

9.30

2,977.28

manopera:

1.28

408.23

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

12

TSD18C1      Umlutura compactată in șanțuri,pentru

cablurile ingropate ale liniilor electrice de (nalta tensiune,executata cu pamant provenit din ....teren tare

mc

52.80

30.12

1,590.34

material:

0.36

19.01

manopera:

29.76

1.571.33

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

13

TRI1AA02A1 Incarnarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

23.76

13.20

313.63

material:

0.00

0.00

manopera:

13.20

313.63

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

14

TRAOÎAOSP Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

23.76

4.50

106.93

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.01

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

4.50

106.92

15

CA01A1       Turnarea betonului simplu în fundații

continue, izolate si socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv

mc

I

1.20

77.47

92.96

material:

0.33

0.39

manopera:

76.32

91.58

utilaj:

0.82

0.98

ransport:

0.00

0.00

15.L

2100957     Beton de ciment B200 C12/15

mc

1.45

255.00

370.14

16

TRA06A10     Transportul rutier al betonufui-mortarului cu

autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

tona

j

2.7®

9.00

24.84

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

9.00

24.84

17

W2F08B01     Cutie sig. cu loc pentru balast...pentru

lampa cu vapori me rcur Montare autoteles. cu 1 sig. si 1 bal. st. met.

buc

I

500

81.76

408.81

material:

23.25

116.23

manopera:

27.32

136.59

utilaj:

31.20

156.00

ransport:

0.00

o.oo'

18

2949421        Cutie de siguranțe intrare - ieșire

buc

5.0)

335.00

1,675.00

material:

335.00

1,675.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

■ o.oo’

ransport:

0.00

0.00

19

W2K16A1      Bratara de fixare pe stâlpi s....e. 11 cu

suport fix. montat

buc

I

10.00

27.55

275.50

material:

19.72

197.20

manopera:

7.83

78.30

utilaj:

0.00

0.00

i

ransport:

0.00

0.00STADIUL FIZIC: LES 0.4 KV

0

1

L7

3

4

5 = 3x4

20

4204033

Bratara pentru fixare cutie de siguranțe

buc

10.0

22.00

220.00

material:

22.00

220.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

21

W2A21A#

Incarcarea tamburilor cu cablu sau

buc

1.00

24.22

24.22

conductoare în mijloace de transport auto la depozit constructor si descărcarea (or la lucrare ...cu ajutorul automacaralei pe pneuri'

material:

0.00

0.00

manopera:

8.12

8.12

jtilaj:

16.10

16.10

transport:

0.00

0.00

22

W2G15A01

Așez tambur cablu cu...gr. pina la 500kg

buc

1.00

24.36

24.36

material:

0.00

0.00

manopera:

24.36

24.36

utilaj:

o.ocT

0.00

transport:

0.00

0.00

23

TRA01A10

Transportul rutier

tona

2.70

7.50

20.25

al., .materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

Jtilaj:

0.00

0.00

transport:

7.50

20.25

24

EG08B1

Conducta de legare la pamînt, a instalației

m

80.00

46.66

3,732.52

de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montata în pământ, inclusiv saparea si umplerea sântului, conducta fiind din banda de otel zîncata, de

material:

13.30

1,063.72

manopera:

33.36

2,668.80

utilaj:

0.00

0.00

40x4 mm, montata în teren tare

transport:

0.00

0.00

25

W1R06A2

Electrod din țeava de otel de doi toii si

m

2Z50

80.27

1,806.04

jumatatepentru legarea la pamant in teren...tare

material:

48.08

1,081.74

manopera:

31.33

704.94

utilaj:

0.86

19.36

ransport:

0.00

0.00

26

W1R11A

îmbinarea prizei de legare...la pamant cu

buc

15.01

5.42

81.30

șuruburi galvanizate m12x40

material:

2.52

37.80*

pnanopera:

2.90

43.50

utilaj:

0.00

000*

ransport.

0.00

0.00

27

IN2G25A#

Manșon de iegatura pentru cabluri de

buc

3.01

142.10

426.30

j

energie electrica 1 KV cu izolație MP cu conductoare din aluminiu...cu secțiunea de 16-35mmp, manșon termocontractibil;

material:

0.00

0.00

manopera:

142.10

426.30

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

28

5125217

Manșon de legătură pentru cablu Al. 4x16

buc

3.00’

85.00

255.00

mmp

material:

85.00

255.00

manopera

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

29

EF09A1

Racordarea conductelor din cupru, la borne

buc 1

20.00

1.68

33.60

(aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv)

material:

0.00

0.00

1

manopera:

1.68

33.60

Jtilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

30

W1MG01A#

întreruperea si repunerea sub tensiune a

buc

1.00

290.00

290.00

postului de transformare, punctului de alimentare si a celulei de 20KV...postului de transformare sau a punctului de alimentare

material:

0.00

0.00

manopera:

290.00

290.00

jtilaj:

0.00

0.00

_

ransport:

0.00

0.00


L~£o|                                       j                                             Pag4

STADIUL FIZIC: LES 0.4 KV

0

1

2

3

4

5 = 3x4

31

W2J03A#      Verificarea prizelor ...de pământ

buc

5.00

52.20

261.00

material:

0.00

0.00

manopera:

52.20

261.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe

10,578.40

12,771.61

1,277.90

270.63

24,898.54

Recapitulatia:

Recap 2019: CAM 2,2!

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500%

0.00

287.36

0.00

0.00

287 36

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

10,578.40

13,058.97

1,277.90

270.63

25,185.90

Cheltuieli indirecte

10.0000 %

1,057.84

1,305.90

127.79

27.06

2,518759

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

11,636.24

14,364.87

1,405.69

297.69

27,704.49

Profit

5.0000 %

581.81

718.24

70.28

14.88

1,385.22

Total Inclusiv Beneficiu:

12,218.05

15,083.11

1,475.97

312.58

29,089.72

TOTAL GENERAL (fara TVA):

29,089.72

TVA:

19.00 %

5,527.05!

TOTAL GENERAL:

34,616.76
OBIECTIV:


x_


Pag 1


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Canalizare - Parcare

Conducta canalizare

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

!Nr. I

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

TSA04C1

Săpătură manuala de pamant in spatii

mc

630.00

63.36

39,916.80

I

limitate,avand sub 1 m lățime si maximum 4.50 m adâncime,executata cu sprijiniri.cu evacuare manuala,la

fundații,canale,drumuri etc...in pamant cu

material:

0.00

0.00

manopera:

63.36

39,916.80

Jtilaj:

6.00

0.00

umiditate naturala adancimea săpăturii 0-1,5 m teren tare

transport:

0.00

0.00

2

ACB08F1

Montare țeava otel pentru conducte

m

100.00

17.08

1,708.29

imbinare prin sudura el. Dn 250 (asimilat)

material:

0.51

51.30

manopera:

10.56

1,055.54

Utilaj:

6.01

601.45

transport:

0.00

0.00

2.L

3100034

ȚEAVA MULTISTRAT CANAL PVC CU MUFA SN8 D=250x7,3 L=6m.

m

102.00

80.00

8,160.00

3

ACB08H1

Montare țeava otel pentru conducte

m

85.00

34.83

2,960.96

imbinare prin sudura el. Dn 315 (asimilat)

material:

1.41

119.551

manopera:

23.74

2,018.07

Jtilaj:

9.69

823.34

ransport:

0.00

0.00

3.L

3100035

ȚEAVA MULTISTRAT CANAL PVC CU MUFASN8 D=315x9,2 L=6m.

m

90.00

130.00

11,699,96

4

ACB08J1

Montare țeava otel pentru conducte

m

25.00

46.25

1,156.30

imbinare prin sudura el. Dn 400 (asimilat)

material:

1.76

44.09

manopera:

31.65

791.36

utilaj:

12.83

320.85

transport:

0.00

0.00

4.L

3100036

ȚEAVA MULTISTRAT CANAL PVC CU MUFA SN8 D=400x11,7 L=6m.

m

30.00

160.00

4,800.00

5

TSD01B1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

mc

630.00

7.44

4,687.20

uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

material:

0.00

0.00

manopera:

7.44

4,687.20

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

o.o^

6

rSD04C1

Compactarea cu maiul de mana a

mc

630.00

18.12

11,415.60

umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,avand :..20 cm grosime pamant necoeziv

material:

0.36

226.80

manopera:

17.76

11,188.80

utilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00

7

^E08A1

Umplutura in sânt, la cond. de alim. cu apa

mc

42.00

53.59

2,250.78

si canalizare cu: nisip

material:

38.95

1,635.90!

manopera:

14.64

614.88

Jtilaj:

0.00

0.00

ransport:

0.00

0.00STADIUL FIZIC; Conducta canalizare


I                                                             1            _

TRA01A10 Transportul rutier

ai.. .materiatelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.


3

~___J__

75.60


material.


ACE06B1 Susțineri din lemn pentru cabluri si conducte intilnite in săpătură : ușoare


]..---—

manopera: utilaj: transport:


10.00


material:


jlOACE16A1


Montarea parapetelor si podețelor metalice de inventar la șanțuri pentru conducte


r — ---

fnanopera: utilaj:_______

transport:

m -       7.50

material: manopera: utilaj'


11 ACE17A1


Placa indicatoare montata la cămine rezerv, sau alte construcții pentru alimentari cu apa si canaliz.


12 TRA01A10


t— -----

transport: buc

material: manopera: utilaj: ransport:


2.00


H3 ACE02A1


0.00

0.000.00


Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.


tona


31.50'


material:


Gura scurgere cu sifon si depozit STAS 6701-73 carosabila tip a1


manopera: utilaj: transport: buc j 10.00 material:

Eanopera:


7.50

72.97

58.81


14.16

0.00

0.00

3.84

~o7oo

3.84


0.00


0.00

26.57


1.90

24.67

“0.00 -dbd

7.50


0.00


0.00

0.00


7.50

1,333.98

1,229.10

104.88

6.00


567.00

729.66

588.06


141.60

“O.OO

0.00

28.80

0.00

28.80


0.00


0.00

53.13’


3.79


49.34

0.00

0.00

236.25

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00

i ilai:

transport:

procent

material

manopera

ut'laj

transport

total

Total Cheltuieli directe

39,620.50

61,541.18

1,745.64

803.25

103,710.57

Recapitulatia:

Recap 2019: CAM 2,25

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

1,384.68

0.00

0.00

1,384.68

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

39,620.50

62,925.86

1,745.64

803.25

105,095.25

Cheltuieli indirecte

10.0000%

3,962.05

6,292,59

174.56

80.33

10.5Q9.52

Total locluctv GhettateK «vdwecta-.

43,5?>2.55

69,218.44

1,920.20

883.58

115,604.77]

Profit

5.0000%

2,179.13

3,460.92

96.0T

44.18

5,780.24]

Total Inclusiv Beneficiu:

45,761.68

72,679.37

2,016.21

927.75

121,385.01

TOTAL GENERAL (fara TVA):

121,385.01

TVA:

19.00 %

23,063.15]

TOTAL GENERAL:

144,448.17


Proiectant,Beneficiar


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


OBIECTIV:


OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


- lei -


Nr.

I________

0

1 TSA04C1


CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

Canalizare - Parcare

Cămine de canalizare

MUNICIPIUL BACAU

S.C. Interproiect S.R.L.


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Capitolul de lucrări


r~i

U.M. Cantitatea


ȚSA04F2


1

Sapatuia manuala de pamant in spatii limitate.avand sub 1 m lățime si maximum 4.50 m adâncime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la

fundații,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea săpăturii 0-1,5 m teren tare


2

mc


3

12.00


ACD01L1


Săpătură manuala de pamant in spatii limitate.avand sub 1 m lățime si maximum 4.50 m adâncime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la

fundații,canale,drumuri etc...imbib. cu apa adine. 1,51-3m,t. tare

Capac si rama STAS 2308-81 pentTu cămine cu piesa suport carosabil IV


mc


buc


foaterial: manopera: (utilajj___

transport: t

manopera:

(utilaj: ^transport:

^material: manopera: utilaj:


Prețul unitar

(exclusiv TVA) -lei-

~4~

63.36 ’ 6.00

63.36

“666

0.00


TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-


5 = 3x4


760.32

0.00

760.32

0.00

0.66


12.00


>aterial:


163.06

" 3.94


1,956.73

47.29


6.00


159.12

~ o.oo

666

1,953.55

1,900.75

52.804 TRA01A10 Transportul rutier

al.. .materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.


tona


transport:

material: manopera:

(utilaj:


34.56


0.00

0.00

750

0.00

0?00


11,721.31

17,404.51

316.80

0.00

0.00

259.20


0.00


5 TSD01B1


transport:


6 TSD04C1


7 TSF01A1


TSF01D1


Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu


Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv


Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate in spatii limitate.avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea săpăturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m


Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag așezați orizontal,la săpături executate in spatii limitate.avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea săpăturii de 2.01-4m,intre dulapi 0.21-0.60 m


21.60


material: manopera: lutîîăj: transport: mc


2.40


paterial: (manopera' utilaj:


l-

transport:


mp


mp


56.00


material: manopera:


irtilaj:

transport:


56.00


material:


manopera: utilaj:


0.00

7.50 ~i.AA “6.66

7.44

“666

6.00

T87Î2

0.36

17.76

“666

0.00

24741

12.50

12.24 “666

0.00

15796 “732 “664

0.66

0.00


0.00

066

259.20

 • 160.70

0.00 " "î 60.70 ' 0.00

0.00

43.49

0.86

42.62

“ ““666

0.00

1,385.47

700.03

685.44

666

- 0.00

 • 893.70

409.86

483.84

o7oo

0.00
■  - —-   ------------i—

STADIUL FIZIC: Cămine de canalizare


Pag 2


l..“J______-

9 TSF01F1


Sprijiniri de maiuri.cu dulapi de fag așezați orizontal,la săpături executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea săpăturii de 4.01-6 m,intre dulapi 0.21-0.60 m


---T-

2


mp


56.00


4__

21.20


5 = 3x4


1,187.18


10 ĂCE08A1Umplutura in sânt. la cond. de alrm. cu apa si canalizare cu: nisip


FRA01A10 Transportul rutier

al.. .materia lelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.


^PAH09A1 Beton turnat straturi...5-20cm ta canal pentru complet, egaliz. etc. prin inter inalt 1,2-1,8m acoper 1- 5m


13


FRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarufui cu

autobetoniera de...5,5mcdist. =10km


mc


tona


mc


material:

E' îanopera: tilaj: transport:


6.00

laterial:


&

manopera: utilaj:      _

material: manopera:

utilaj:


transport:


10.80


i—-iransport:


4.00


-material: manopera: utilaj: transport:


tona |       9.60

material: manopera: Iu tilaj:


10.88

10.32

0.00


0.00

53.59

3815

14.64

0.00


0.00


7.50


0.00

0.00

0.00


7.50

491.61


262.65

228.96

“0.00


0.00


9.00


0.00

0.00


609.26


577.92


0.00


0.00

321.54

233.70


87.84


0.00


0.00

0.00

0.00


81.00

1,96644


1,050.60


915.84

0.00


0.00


86.40


0.00


0.00

0.00


0.00

-

transport:

9.00

86.40

I14

ACE17A1      Placa indicatoare montata la cămine rezerv.

buc

6.00

26.57

159.40

sau alte construcții pentru alimentari cu apa

Tiaterial:

1.90

11.37

nanopera:

24.67

148.03

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

| procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

14,467.49

6,088.79

0.00

426.60

20,982.89


Recapițulatia:

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)


Recap 2019: CAM 2,25


2.2500 %


0.00


137.00


0.00*


0.00


Total Inclusiv Cheltuieli directe:

i Cheltuieli indirecte ,'10.0000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Prdfit          _ □S.OOOO’K

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:


14,467.49

*1,446.75

15,914.24

795.71

16,709.95


 • 6.225.79

622,58

6,848.37

342.42

 • 7.190.79


0.00

0.00

o.oo’

OOP1

0.00


426.60

~42~66

469.26

23.46

492.72


19.00 %


TOTAL GENERAL;Beneficiar


Raport generat cu ISOP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477,007


24,393.47


4,634.76


29,028.23PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000L_Z-' Zona studiata


Nomenclatura: L-35-54-B-d-l IV

cod F03-7.5Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU


CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU
Ing. Rolandi Babiuc


Desenat

Set Proiect


Ing. Marieta CradiinFAZA: STUDIU DE FEZABILITATE


SCARA

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE

DATA

2019

PRQ^Țfr. ;;7/2fll2-----------------------


Planșa nr ■ DO

Proiectat


Desenatj Expertiză


S.C. "INTERPROIECT" S.R.L.

RO14M13U       Vidul Birtitei, W.29/AZ22, udftx 0234510523CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STR. CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU


FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE


Stâlp de iluminat 10 m


PROIECT nr, 337/2019Planșa nr.: E23Desenat| Expertiza

cod F03-7.5

£N ISO 90012015 CUnWMATMtiSOUM

EH ISO 1*0012015 CERnflCATMT 1SG15-B

CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC. STR. CALEA MARASESTI, NR. 208, MUNICIPIUL BACAU

FAZA; STUDIU DE FEZABILITATE

SCARA ^*1:50

—BATA

Fundație stâlp de iluminat

Planșa nr.; E3

2019

“   PROIECT nr. 337/2019


Profite de pozare cabluri de joasa tensiune

Expert

S.C. "INTERPROIECT" S.R.L.

■Wtsimtn ROUS012S8           Batita.        KKSx W3CIO513


Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU


Proiectat


DesenatCONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STR. CALEA MARASESTl, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU


Profil de pozare cabluri


PROIECT nr. 337/2019Planșa nr.: E4


S.C. "INTERPROIECT" S.R.L.

KOl«»13U


Proiectat


Desenat Sef Proiect


tng. Constantin LIvint

(ng. Constantin Lîvînt


| Expertiza

00-3^03^-7.5

ENflOWXrtJttU

comncATMfl, «mm

£Nl3O1«»iaCIS ,

CSJttlftCAl W*. MMM i

CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STR. CALEA MARASESTI, NR. 20B, MUNICIPIUL BACAU

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

SCARA _ 1:100

DATA— '-1019

Plan priza de pamant

Planșa nr.: E5

PROIECT nr. 337/2019

LEGENDA
NOTA


Clasa de sarcini 15kN - 400kN


Greutatea celui mat greu element 5,5 T
£790

Dimensiunile baze: de așezare


Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU’roiectat

Ing. Platon Mihai

’esenat

Ing. Marieta Crăciun

l

ef Proiect

Ing. Cătălin CiubotaruGreutate totala 7,5 T


H= înălțime totala


h=inallimc minima


Capacitate trapa de nămol 2,2 m3


Capacitate stocare ludrocaibun 0.54 m3


Capacitate efectiva 4,5 m3


Debit nominal 20 l/s


Debit total 100 l/s


Continui maxim de ulei rezidual 5 ingd


1 .

cod F03-7.5

CONSTRUIRE PARCARE ANSAMBLU SPITALICESC, STRADA CALEA MARASESTI NR. 20 B, MUNICIPIUL BACAU

ENfSO 900’201$ CERTIFICAI NR. 11*0 4. M

FAZA; STUDIU DE FEZABILITATE

CERTIFICAT NR. , •SOiS*

SCARA

1:50

DETALIU

SEPARATOR DE HIDROCARBUR

Planșa nr.; H2

DATA

2019

PROIECT nr. 337/2019

y/
1 i

^țț 7 rriyi

/ M * 1

--'--L J-</qc


1 1 1

i TSiir'A="iAS£s\A

1 i / fe

l    f *

-L--1   * fjț?

/ //

J>"7 L>     \\
Pavele autoblocante — 10 cm

Substrat de nisip - 5 cm

Strat de baza din balast stabilizat cu lianți hidraulici pentru drumuri - 25 cm Strat de fundație din balast - 30 cm

Detaliu trotuar si sistem rutier

SC. 1:10

BORDURA A1x500/l/finîsata SR EN 1340
Bordura A1x500/l/»nisata SR EN 1340

Fundație din beton C20/25 15X30 cm NE 012


Proiectat


Desenat


Sef ProiectFAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

-yCorp de iluminat proiectat @ Stâlp iluminat proiectat “—Cablu 1 KV ACYABY 4x16 mmp ’l}— Priza de pamant proiectata ÎS1 Tablou electric

. y

C-~ 164.71»^ .1£4^/?

/,J

isr

’eST

7 / ACI

1

âSp^

t pr/2^c\

ki\

«• 1

JhJ /


W| , r

p*- L |


1 1* J \

y PH

■ 1

1          1

1        f

L> j*

■1.^/j

[S5l

T i6fBj7

1 i f